Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Socialudvalget - Referat - 08. maj 2012

Mødedato
08-05-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Kingstrup, Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted

Deltagere
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Mette Valentin (U)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Afbud
 • Mette Valentin (U)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning og orientering v/ Hans Peter Lund - kst. forstander på Kingstrup
  2. Introduktion af Jacob Stengaard Madsen
  3. Orienteringspunkter
  4. Orientering om serviceeftersyn af kommunalreformen - det specialiserede socialområde
  5. Fælles fokus i Syddanmark på effekt, effektivitet og transparens på det højt specialiserede socialområde
  6. Etablering af paraply-tilbud i Region Syddanmark
  7. Forslag til udviklingsstrategi 2013 for socialområdet
  8. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2012 på social- og specialundervisningsområdet
  9. Køkkenanalyse for voksen handicap tilbud i Nyborg
  10. Opfølgning på regionsrådets beslutning om Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser
  11. Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere - årsrapport 2011
  12. Håndtering af akkumuleret resultat for socialområdet
  13. Mødeplan 2012
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 12/240
  1. Rundvisning og orientering v/ Hans Peter Lund - kst. forstander på Kingstrup
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Der blev givet en rundvisning og orientering.


  Sagsnr. 12/240
  2. Introduktion af Jacob Stengaard Madsen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Der blev givet en kort introduktion af psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen.


  Sagsnr. 12/240
  3. Orienteringspunkter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Fremadrettet vil udvalget blive orienteret om verserende sager med arbejdstilsynet.

  Film om Æblehaven.

  Indvielse af Engbo.


  Sagsnr. 12/9682
  4. Orientering om serviceeftersyn af kommunalreformen - det specialiserede socialområde
  fold dette punkt ind Resume

  Processen for serviceeftersynet af kommunalreformen er påbegyndt i foråret 2012. Danske Regioner er repræsenteret i arbejdet i forhold til vurdering af det højt specialiserede socialområde. Danske Regioner har desuden i april 2012 offentliggjort udspillet ”Klart ansvar for de svageste”.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Processen for serviceeftersynet af kommunalreformen er påbegyndt i foråret 2012. Danske Regioner er repræsenteret i arbejdet i forhold til vurdering af det højt specialiserede socialområde.

  Danske Regioner har desuden i april 2012 offentliggjort udspillet ”Klart ansvar for de svageste”. I oplægget opfordrer regionerne til, at regionerne fremadrettet får ansvaret for det højt specialiserede social- og undervisningsområde. Argumentet er, at det vil sikre kvalitet i hjælpen til mennesker med svære handicap og sociale problemer og giver effektiv udnyttelse af ressourcerne.

  Regionerne peger i oplægget på, at fremtidens social- og specialundervisningsområde skal indrettes, så det imødekommer et værdigt liv for handicappede og borgere med komplekse sociale behov.

  Regionerne foreslår i sammenhæng med forslaget om en ny arbejdsdeling, at den fremtidige finansiering af området bør være baseret på to forskellige modeller. For de højt specialiserede tilbud foreslås, at regionerne får finansieringsansvaret via et fastsat statsligt bloktilskud til det sociale område. Samtidig foreslås en vis kommunal medfinansiering for at sikre, at borgeren ikke bliver i det højt specialiserede system længere end nødvendigt.

  Der vil blive givet en orientering på mødet om arbejdet med serviceeftersynet af kommunalreformen samt Danske Regioners initiativer som led i dette i forhold til det højt specialiserede socialområdes fremtid.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Der blev givet en orientering og punktet blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4460
  5. Fælles fokus i Syddanmark på effekt, effektivitet og transparens på det højt specialiserede socialområde
  fold dette punkt ind Resume

  Det specialiserede socialområde i Region Syddanmark står over for en række udfordringer, der forudsætter en fælles indsats. Der er på denne baggrund i foråret 2012 taget initiativ til et udvidet samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark om fire konkrete temaer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det specialiserede socialområde i Region Syddanmark står over for en række udfordringer, der forudsætter en fælles indsats. Omkostningsudviklingen skal følge de politisk fastsatte økonomiske rammer, som også fremover vil være stramme. Samtidig er der forventninger om og krav til, at borgere med behov for et højt specialiseret socialt tilbud fortsat får ydelser af høj faglig kvalitet.

   

  Det er en fælles interesse at fremme en dialog, der kan sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse på området. Der er derfor taget initiativ til at drøfte på tværs af kommuner og region, hvordan et udvidet samarbejde kan bidrage til at optimere effekten og den samlede ressourceudnyttelse på det højt specialiserede socialområde. Der arbejdes med en række konkrete initiativer, der kan sammenfattes i følgende fire overskrifter:

  1. Effektiv økonomistyring

  Effektiv økonomistyring på det højt specialiserede socialområde kræver et tæt samarbejde mellem køberkommunerne og leverandøren. Området er kendetegnet ved, at efterspørgslen løbende ændres, og hvis ressourcetilpasningen ikke foretages i samme hastighed, vil det medføre øgede driftsomkostninger. Effektiv økonomistyring kan optimeres gennem erfaringsudveksling og udvikling af fælles styringsredskaber i forhold til økonomi- og kapacitetsstyringen.

   

  2. Synergi

  Der skal hentes gevinster i form af øget faglighed, bæredygtighed og synergi på det højt specialiserede socialområde og i samspillet med somatik og behandlingspsykiatri. Der skal større fokus på både at understøtte rehabiliteringstilgangen og den specialiserede, tværfaglige indsats for den enkelte borger.

   

  3. Kommunal indflydelse via kundebestyrelser på de højt specialiserede sociale tilbud

  Der ønskes etableret et tæt og systematisk samspil mellem køberkommunerne og de højt specialiserede sociale tilbud. Det kan ske gennem kundebestyrelser opbygget omkring de sociale tilbud/klynge-enheder, hvor kommunerne får mulighed for at følge driften i tilbuddene. Det gælder såvel i forhold til den faglige udvikling som økonomien i tilbuddene.

   

  4. Måltal for og effekter af indsatsen på det specialiserede socialområde,

  Der skal øget fokus på faglige metoder og indsatser, der skaber størst mulig rehabilitering, selvhjulpenhed og livskvalitet hos borgerne samt på redskaber, der kan dokumentere effekten af indsatsen, både i forhold til den enkelte borger og på tilbuds- og målgruppeniveau.

   

  Proces

  Samarbejdet mellem kommunerne i Syddanmark og regionen er forankret i henholdsvis en styregruppe på topembedsmandsniveau samt fire arbejdsgrupper, der hver især skal arbejde med de fire ovenstående temaer, herunder i form af konkrete pilotprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/7215
  6. Etablering af paraply-tilbud i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har i foråret 2012 på administrativt niveau indledt en proces for etablering af større paraply-tilbud på det specialiserede socialområde sammensat af tilbud med sammenlignelige målgrupper.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har i foråret 2012 indledt en proces for etablering af paraply-tilbud på det regionale socialområde, hvor de nuværende sociale tilbud og specialundervisningstilbud samles i et færre antal større enheder sammensat af tilbud, der er sammenlignelige i forhold til målgruppen for tilbuddene.

  Formålet er at styrke såvel den faglige som den økonomiske bæredygtighed, fleksibilitet og robusthed på de regionalt drevne højt specialiserede sociale tilbud. Det forventes desuden, at omstillingen vil skabe bedre vilkår for innovation på tilbuddene, ligesom der vil være mulighed for reduktion af både ledelsesmæssige og administrative udgifter på området.

  De regionale sociale tilbud i Syddanmark har allerede, blandt andet med afsæt i arbejdet med den nye strategi for regionens socialområde, et stærkt fundament som afsæt for yderligere optimering af opgaveløsningen.

  I processen for etablering af paraply-tilbud inddrages inspiration fra den konkrete omstillingsmodel, der aktuelt er i gang på det specialiserede socialområde i Region Midtjylland.

  Den konkrete udmøntning vil naturligvis ske med afsæt i de aktuelle forhold og prioriteringer i Region Syddanmark.

  Rationalet for etableringen af paraply-tilbud er dobbeltrettet, nemlig at skabe grundlaget for en løbende økonomisk rationalisering og samtidig grundlaget for en fortsat faglig udvikling samt øget dokumentation af effekten af indsatsen. Initiativet til omstillingen på det regionalt drevne socialområde skal også ses som et led i at understøtte den dagsorden, der er sat for et tættere samarbejde med kommunerne på regionalt niveau, herunder i forhold til at fremme synergi på tværs af de højt specialiserede sociale tilbud.

  På fælleslederseminaret den 30. april - 1. maj 2012 drøftes et konkret forslag til etablering af paraply-tilbud. Det forventes, at det vil være hensigtsmæssigt med omkring 9-10 paraply-tilbud.

  Det forventes, at et forslag til strukturen omkring paraply-tilbuddene kan forelægges Regionsrådet i juni 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Punktet skal med på møde i Kontaktforum for Handicap i juni 2012.


  Sagsnr. 12/8817
  7. Forslag til udviklingsstrategi 2013 for socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der skal hvert år udarbejdes en Udviklingsstrategi på det sociale område, som kommuner og regionen skal have godkendt senest den 1. juni 2012. Udviklingsstrategien omhandler den faglige udvikling på det specialiserede socialområde.

  Udviklingsstrategien er behandlet i Socialdirektørforum, KKR Syddanmark og Kommunekontaktudvalget. Deres anbefaling er, at de syddanske kommuner og Region Syddanmark godkender Udviklingsstrategi 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udviklingsstrategien for 2013 har samme form som Udviklingsstrategien for 2012. De væsentligste ændringer er, at ambitionen er ændret, samt at der er udarbejdet nye temaer.

  Ambitionen for 2012 var: ”Det specialiserede socialområde skal drives på et væsentligt lavere omkostningsniveau end i dag, samtidig med at et højt fagligt niveau opretholdes”. Ambitionen for 2013 foreslås ændret til: ”Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau”.

  De nye temaer for Udviklingsstrategien for 2013 er:

  Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser (Ministertema)

  Analyse af kapacitet og behov

  Vidensdeling

  Fokus på det gode liv.

  Efter ønske fra regional side er der sket en ændring i Udviklingsstrategiens bilag 2 i forhold til 2012. I 2012- udgaven stod der, at det ”for at forbedre planlægningsgrundlaget for specialskolerne for døve børn er aftalt, at kommunerne fremadrettet, som på det øvrige specialundervisningsområde, den 1. marts indmelder elever til skolestart den 1. august ” På baggrund af netop indkomne erfaringer med denne indmelding bør der arbejdes på et andet alternativ, og sætningen er derfor ændret til: ”Der arbejdes på at forbedre planlægningsgrundlaget for disse tilbud fremadrettet”.

  I udkastet til Udviklingsstrategi 2013 fremgår det, at der er særlig fokus på samarbejde om de mest specialiserede tilbud med regional betydning, samt at der arbejdes med at identificere de mest specialiserede tilbud i Syddanmark for at kunne sikre forsyningssikkerheden. Det er væsentligt, at der er enighed i Syddanmark om at have et særligt fokus på samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud med regional betydning. Det er der behov for, så det sikres, at den specialiserede faglige indsats er til rådighed og for at understøtte, at tilbuddene drives på en økonomisk bæredygtig måde.

  Udviklingsstrategien for 2013 er behandlet i Socialdirektørforum den 1. marts 2012, i KKR Syddanmark den 21. marts 2012 og i Kommunekontaktudvalget den 29. marts 2012.  Samtlige fora anbefaler, at kommunerne og regionen godkender Udviklingsstrategi 2013.

  Alle kommuner og regionen skal have godkendt Udviklingsstrategi 2013 senest den 1. juni 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Der blev givet en kort orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/8823
  8. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2012 på social- og specialundervisningsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har udgivet en rapport med opgørelse over de 5 regioners aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet fra 2007-2012. Rapporten viser kapaciteten på de sociale tilbud, der er drevet af regionerne samt driftsomkostningerne forbundet med dette.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner udgiver årligt en rapport med opgørelse over de 5 regioners aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet. Rapporten indeholder dokumentation for de aktiviteter, som regionerne varetager på området og giver et billede af kapaciteten på de sociale tilbud, der er drevet af regionerne og driftsomkostningerne forbundet med dette. Rapporten består af regionernes budget og kapacitetstal, som er indmeldt i forbindelse med de årlige rammeaftaler.

  Rapporten viser, at de 5 regioner samlet set har driftsomkostninger på 3.713.800 mia. kr. (eksklusiv anlægsomkostninger) og er normeret til 5.589 pladser (inkl. specialundervisning der er normeret til 547 pladser).

  Overordnet set viser rapportens opgørelse for Region Syddanmark samlet set et fald i kapaciteten og i driftsomkostningerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/691
  9. Køkkenanalyse for voksen handicap tilbud i Nyborg
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med godkendelse af "Plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner fra det tidligere Strandvænget og dagtilbuddet Østerhuse", at der skulle beregnes scenarier for køkkenerne af et eksternt firma med speciel ekspertise på området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med godkendelse af "Plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner fra det tidligere Strandvænget og dagtilbuddet Østerhuse", at der skulle beregnes scenarier for køkkenerne af et eksternt firma med speciel ekspertise på området.

  Analysen af scenarierne blev afsluttet ultimo marts 2012 og blev derefter sendt i høring til pårørenderådene på de seks berørte tilbud frem til ultimo april 2012. Analysen med bilag er vedlagt.

  Høringssvarene peger på samme løsning som foreslået af rådgivningsfirmaet, nemlig at der placeres 2 køkkener - et i Grejsdalen og et på grunden ved Engbo.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/27186
  10. Opfølgning på regionsrådets beslutning om Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet behandlede på sit møde den 27. februar 2012 Ligestillingsarbejdsgruppens endelige rapport og anbefalinger. Regionsrådet tiltrådte Ligestillingsarbejdsgruppens anbefaling om, at socialudvalget får to opgaver i forbindelse med opfølgning på arbejdsgruppens anbefalinger om at sætte fokus på strukturerne på de sociale tilbud for at hjælpe med til, at borgerne på de sociale institutioner får mere indflydelse på deres hverdag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsarbejdsgruppen har beskæftiget sig med ligestilling i bred forstand. Et af de temaer, der har været behandlet, er ligestilling af regionens borgere på det sociale område.

  Regionsrådet behandlede på sit møde den 27. februar 2012 Ligestillingsarbejdsgruppens rapport, som forud for mødet i regionsrådet har været sendt i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar, har ligestillingsarbejdsgruppen udarbejdet en liste over, hvilke initiativer på ligestillingsområdet der skal prioriteres, samt hvordan disse forslag implementeres. For socialområdet blev der i høringsrunden peget på et initiativ om personale og strukturer på socialområdet, som et område, der bør prioriteres. I ligestillingsarbejdsgruppens rapport står der følgende om initiativet:

   

  ”At undersøge om strukturerne på de sociale tilbud kan blødes lidt op, så borgerne får mere indflydelse på deres hverdag. Det kan eksempelvis være, at medarbejderne på de sociale tilbud understøttes i at se nye veje i planlægning af vagtskemaer m.m. Indsatsen kan eventuelt gennemføres i forbindelse med arbejdet med strategiens indsatsområde 1.”

  Initiativet med at se på strukturerne på de sociale tilbud ligger i forlængelse af det arbejde, der er påbegyndt på de sociale tilbud med at implementere socialområdets strategi gældende for 2011-14. I efteråret 2012 vil der blive lavet en samlet midtvejsstatus på, hvordan arbejdet med strategien forløber og hvilke initiativer, der er taget på de 27 sociale tilbud. Det er besluttet at følge op på initiativet i den sammenhæng.

  I forbindelse med denne midtvejsstatus har regionsrådet anmodet socialudvalget om to opgaver, der overordnet vedrører det at sikre borgerne på de sociale tilbud mere indflydelse på egen hverdag.

  1) I den politiske behandling af midtvejsopfølgningen, at være særligt opmærksom på

  gennemførelsen af initiativet vedr. personale og strukturer på det sociale område.

  Denne opgave kan gennemføres ved, at der i sammenskrivningen af midtvejsstatus laves en opsamling, der konkret omhandler initiativer, der er igangsat for at give borgerne på de sociale tilbud mere indflydelse i hverdagen.

  2) At der på baggrund af midtvejsevalueringen drøftes en eventuel iværksættelse af konkrete fælles initiativer på området med fokus på dette område. Forslag til iværksættelsen af eventuelle nye initiativer forelægges regionsrådet.

  Det foreslås, at socialudvalget beder socialområdet om, i forbindelse med gennemførelse af midtvejsstatus, at spørge specifikt ind til emnet, samt at emnet dagsordenssættes igen på et socialudvalgsmøde, efter at midtvejsstatus foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse på baggrund af regionsrådets beslutning den 27. februar 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Indstillingen blev godkendt og socialudvalget beder socialområdet om, i forbindelse med gennemførelse af en midtvejsstatus, at spørge specifikt ind til emnet, samt at emnet dagsordensættes igen på et socialudvalgsmøde, efter at midtvejsstatus foreligger.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/240
  11. Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere - årsrapport 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Det fælles Samråd og tilsyn for kommunerne i Syddanmark har nu eksisteret i over fem år. Samarbejdet med kommunerne, politiet, statsadvokaterne m.fl. vedr. samrådsudtalelser og tilsyn fungerer optimalt.

  Samrådssekretariatet er placeret i socialdrift i regionshuset, og de tre fælleskommunale tilsynsførende er tilknyttet tre regionale botilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Antal udviklingshæmmede borgere i Syddanmark med dom er i perioden ultimo 2010 til ultimo 2011 fra 142 til 156, dvs. en stigning på 10 %. Det er første gang siden starten af Samrådet i 2007, at der ses en stigning.

  Kriminalitetsformerne er uændrede. Der er dog sket en stigning til 17 i antallet af seksuelle overgreb over for mindreårige/søskende i forhold til 2010, hvor det var 13. Antallet er dog ikke så højt som i 2009, hvor det var 20. Røverier er halveret til 6 i forhold til 2010, mens den øvrige økonomiske kriminalitet er steget tilsvarende. Endelig er der en stigning i besiddelse af stoffer og våben.

  I forbindelse med arbejdsophør for en tilsynsførende har Vejle Kommune taget tilsynet hjem for borgerne fra eget område. Fåborg-Midtfyn Kommune har også eget tilsyn.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Udvalget vil gerne have en orientering om baggrunden for denne udvikling på et senere møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/13384
  12. Håndtering af akkumuleret resultat for socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Resultatet for regnskab 2011 udviser et overskud på 20,7 mio. kr. Dette resultat skal ses i tæt relation til en række forhold, som vedrører tidligere års resultater. I resultatet indgår der eksempelvis indtægter til finansiering af underskud fra 2009. Det samlede akkumulerede resultat for perioden fra 2007 til 2011 udgør ultimo 2011 et underskud på i alt 27,2 mio. kr., idet der fra tidligere år var et akkumuleret underskud på 47,9 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Resultatet for regnskab 2011 udviser et overskud på 20,7 mio. kr. Dette resultat skal ses i tæt relation til en række forhold, som vedrører tidligere års resultater. I resultatet indgår der eksempelvis indtægter til finansiering af underskud fra 2009.

  Det samlede akkumulerede resultat for perioden fra 2007 til 2011 udgør ultimo 2011 et underskud på i alt 27,2 mio. kr., idet der fra tidligere år var et akkumuleret underskud på 47,9 mio. kr.

  Finansieringen af det samlede akkumulerede underskud  ultimo 2011 fremgår af nedenstående oversigt, ligesom fordelingen i forhold til de enkelte tilbud fremgår af vedlagte bilag.

  Akkumuleret underskud ultimo 2011

  27,2 mio. kr.

  Finansiering:

  Forskydninger – centrale konti

  2,2 mio. kr.

  Indregnet i taksterne for 2012

  0,2 mio. kr.

  Dispositionsret/pligt 2012

  -6,2 mio. kr.

  Afregning vedr. lukning

  -22,2 mio. kr.

  Indregnes i taksterne for 2013

  -1,2 mio. kr.

  Balance

  0,0 mio. kr.

  Takstreguleringen for 2012 er allerede indregnet i taksterne for 2012.

  Afregning vedrørende lukning omhandler lukningen af Jagtvejens Børnehave (Afdeling under Bihuset/Jagtvej), behandlingsafsnittet i Toftlund (Afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri), de åbne afdelinger under Egely, og Kastaniely.

  Forskydningerne i de centrale konti omhandler ubalance vedrørende central administration og fælles formål, over- og underskud på almene boliger, samt forskydninger i varebeholdninger. Alle nævnte ubalancer skal over de kommende år neutraliseres.

  For tilbuddene under det tidligere Strandvænget (Engbo, Lilleskov, Skovhuse og Østerhuse) er der tilbage i 2010 lavet en særlig plan for afvikling af underskuddet. Det har ultimo 2011 vist sig, at Skovhuse ikke har kunnet leve op til denne plan. Der er derfor for Skovhuse nu udarbejdet en revideret plan for afviklingen af det akkumulerede underskud, som blandt andet indebærer en midlertidig takststigning i 2013 på 3 %. Planen skal godkendes i Socialdirektørforum i maj 2012.  

  Der vil i 2012 være særlig fokus på at genoprette økonomien på Bognæs, Børnehusene, Nyborgskolen, Skovhuse og Østruplund, ligesom økonomien under nedlukningen af Kastaniely følges tæt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/240
  13. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2012:

  4. september 2012 på Bognæs, Vestergade 30, 5400 Bogense

  13. november 2012 på Børnehusene, Lavsensvænget 2, 5200 Odense V.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Eventuelt også besøg på Specialskolen i Nyborg.


  Sagsnr. 12/240
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 08-05-2012

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 15-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring