Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 23. april 2012

Mødedato
23-04-2012 kl. 18:50 - 19:30

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Margot Torp, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Høringssvar til FVU-planer
  2. Studiebesøg i Helsinki for Udvalget for Regional Udvikling
  3. Afslutningskonference i projektet Regional Telemedicine Forum
  4. Letbaneprojektet i Odense
  5. Søgetal til de gymnasiale uddannelser
  6. Evaluering af fotoudstillingen "100 steder at huske" i 2011
  7. Eventuelt
  8. Næste møde


  Sagsnr. 12/1196
  1. Høringssvar til FVU-planer
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal årligt høres om VUC’ernes FVU-planer (Forberedende VoksenUndervisning). Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning og ordblindeundervisning.

  På baggrund af de indkomne FVU-planer vurderes det, at der er et tilstrækkeligt udbud, og at regionen samlet set er tæt på den regionale målsætning til trods for en mindre nedgang i antallet af FVU-kursister. Det vurderes også, at VUC’erne arbejder med at videreudvikle deres FVU-indsats med henblik på at få flere kursister.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet skal ifølge Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse nr. 973 af 19. juli 2007, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om VUC’ernes FVU-planer (Forberedende VoksenUndervisning). Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning. Region Syddanmark har i samarbejde med voksenuddannelsescentrene dertil valgt også at bruge FVU-planerne til at følge op på den regionale målsætning på FVU-området, samt til at videreudvikle FVU-indsatsen. FVU-undervisningen er et vigtigt element i forhold til at sikre, at regionen har en velkvalificeret arbejdskraft.

  Vurdering af om der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning

  På baggrund af de indsendte FVU-planer vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud hos alle seks VUC’er. Det samme har været tilfældet siden 2007.

  Opfølgning på regional og national målsætning på FVU-området

  Regeringen har en målsætning om 40.000 FVU-kursister årligt på landsplan i 2015. I Region Syddanmark er målsætningen 7 % af antallet af læsesvage årligt på FVU-forløbene. I Region Syddanmark er der i 2011 i alt 144.987 læsesvage, og det regionale mål for 2011 svarer derfor til 10.149 FVU-kursister.

  Overordnet set er Syddanmark tæt på den regionale målsætning med 8.378 FVU-kursister i 2011, svarende til 5,7 % af antallet af læsesvage (se nedenstående tabel). Der er dog et fald på 376 FVU-kursister i 2011 i forhold til 2010. Det er særligt på grund af et stort fald af kursister ved VUC Sønderjylland, her skal det dog påpeges, at VUC Sønderjylland i forhold til de fem andre udbydere stadigvæk har relativt flest FVU-kursister. VUC Vest og VUC Vejle har også nedgang i antallet af FVU-kursister, dog i mindre grad. HF og VUC Fyn, VUC Fredericia og Kolding HF og VUC har tilsammen en lille fremgang.

  FVU-kursister i alt fra 2008-2011 på VUC´erne i Syddanmark

  2008

  2009

  2010

  2011

  Læsesvage

  i området

  2011 i % af læsesvage

  VUC FYN & FYNs HF-kursus

  1.709

  2.521

  2.997

  3.344

  57.990

  5,7 %

  VUC Vest

  690

  1.041

  1.346

  1.335

  29.236

  4,5 %

  VUC Sønderjylland

  3.304

  3.699

  2.982

  1.913

  28.213

  6,7 %

  VUC Fredericia

  141

  121

  217

  356

  6.261

  5,6 %

  Kolding HF & VUC

  453

  393

  383

  607

  10.673

  5,6 %

  VUC Vejle

  591

  602

  829

  814

  12.614

  6,4 %

  I alt

  6.888

  8.377

  8.754

  8.378

  144.987

  5,7 %

  Videreudvikling af FVU-indsatsen

  Region Syddanmark og de seks VUC’er blev i 2007 enige om også at bruge FVU-planerne til at videreudvikle FVU-indsatsen. For alle seks VUC’er gælder det, at FVU-indsatsen i 2011 er en fortsættelse af deres tiltag på FVU-området i 2010.

  Hertil har VUC’erne i forskellige grad iværksæt nye tiltag. Af nye tiltag er der blandt andet etableret samarbejdsaftaler med bestemte jobcentre, så de ledige afklares med hensyn til de uddannelsesmuligheder der findes.

  De seks udkast til høringssvar er vedlagt som bilag. I udkast til høringssvar anbefaler regionsrådet, at VUC’erne arbejder målrettet med at videreudvikle deres FVU-indsats, og har fokus på at øge antallet af FVU-kursister.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At høringssvarene godkendes og sendes til de seks VUC’er.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/8064
  2. Studiebesøg i Helsinki for Udvalget for Regional Udvikling
  fold dette punkt ind Resume

  Det foreslås, at der arrangeres et studiebesøg i Helsinki for Udvalget for Regional Udvikling den 28.-30. august 2012. Formålet med besøget er, at indhente viden inden for regionens fokusområder inden for regional udvikling samt at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011 Region Syddanmarks internationale handlingsplan 2010-13. I forlængelse heraf, besluttede regionsrådet den 28. marts 2011, at indlede nye samarbejdsrelationer med Helsinki-Uusimaa-regionen i Finland.

  Det foreslås, at der arrangeres et studiebesøg i Helsinki for Udvalget for Regional Udvikling den 28.-30. august 2012.

  Formålet med studiebesøget er, at indhente viden inden for regionens fokusområder inden for regional udvikling. Samtidig skal studiebesøget give anledning til, at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder med regionspolitikere og andre aktører i Helsinki-Uusimaa.

  Hovedtemaet for studiebesøget foreslås at være European Entrepreneurial Region (EER). Helsinki-Uusimaa er udnævnt til EER i 2012, og Region Syddanmark kan drage nytte af deres erfaringer som forberedelse til 2013, hvor Region Syddanmark har titel af EER.

  Derudover foreslås det, at andre fokusområder inden for regional udvikling kan inddrages. Det gælder eksempelvis forskning og innovation, offentig-privat partnerskab og klynger.

  Det samlede budget for turen anslås at blive 105.000 kr. ved deltagelse af 11 udvalgsmedlemmer samt to embedsmænd.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet:

  At studiebesøget i Helsinki for Udvalget for Regional Udvikling fra den 28. til den 30. august 2012 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/7330
  3. Afslutningskonference i projektet Regional Telemedicine Forum
  fold dette punkt ind Resume

  Der afholdes afslutningskonference på Interreg IVC projektet Regional Telemedicine Forum (RTF) den 19. juni 2012 i Luleå, Sverige. På konferencen vil der blive præsenteret ”good practice guidelines” samt anbefalinger til udformningen af politikker og strategier, der kan fremme implementeringen af telemedicinske løsninger i europæiske regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der afholdes afslutningskonference på Interreg IVC projektet Regional Telemedicine Forum (RTF) den 19. juni 2012 i Luleå, Sverige. RTF-konferencen udgør den første dag af EU’s Regionsudvalgs Arctic Light e-He@lth Conference 2012 (ALEC), som afholdes den 19. og 20. juni 2012.

  RTF-projektet er et samarbejde mellem ni europæiske regioner, som skal fremme brugen af telemedicinske løsninger inden for behandlingen af kroniske patienter med diabetes, KOL og hjerte-karsygdomme. Region Syddanmark er lead-partner.

  På konferencen vil der blive præsenteret ”good practice guidelines” samt anbefalinger til udformningen af politikker og strategier, der kan fremme implementeringen af telemedicinske løsninger i europæiske regioner.

  Prisen for deltagelse i konferencen er 1995 SEK.

  Regionsrådsmedlemmers deltagelse i udenlandske konferencer skal godkendes af regionsrådet jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c, idet regionsrådet skal beslutte, om konferencen har betydning for varetagelse af hvervet. Regionsrådet behandler sagen på regionrådsmødet den 23. april 2012.

  Det er indstillet til regionsrådet, der behandler sagen den 23. april 2012 forud for udvalgsmødet:

  At regionsrådet godkender, at konferencen er omfattet af den kommunale styrelseslov § 16, litra c.

  At regionsrådet godkender, at henholdsvis Innovationsudvalget og Udvalget for Regional Udvikling hver udpeger en deltager til konferencen på vegne af Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Udvalget for Regional Udvikling udpeger en deltager til konferencen - under forudsætning af, at regionsrådet tiltræder indstillingerne vedr. sagen på regionsrådsmødet den 23. april 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012

  Karsten Uno Petersen deltager i konferencen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/32248
  4. Letbaneprojektet i Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Letbanepapiret, der undersøger muligheden for Region Syddanmarks involvering i anlæggelse af Odense Letbane, forelægges Udvalget for Regional Udvikling til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2012, at undersøge de nærmere muligheder for at involvere sig i anlæggelsen af Odense Letbane. Den 30. januar 2012 vedtog regionsrådet et kommissorium for en sådan undersøgelse. Resultatet foreligger i form af et letbanepapir udarbejdet af administrationen med bidrag fra Odense Kommune og FynBus.

  Papiret konkluderer, at Region Syddanmark kan involvere sig i anlægget af Odense Letbane, såfremt der gives hjemmel hertil i en konkret anlægslov.

  Papiret konkluderer, at letbaneprojektet:

  • Er økonomisk bæredygtigt på langt sigt (2020+) i forhold til alternativ busmodel.
  • Understøtter en positiv erhvervsudvikling i regionen og Odense som vækstcenter.
  • Giver Odense større arbejdskraftopland.
  • Understøtter passagerstrømme til bl.a. nyt OUH, Syddansk Universitet, det nye sundhedsfaglige fakultet, samt forsker- og videnparken.
  • Reducerer CO2-udledningen.
  • Vil konkurrere med dele af det regionale net og evt. medføre indtægtstab.

  Når hjemlen er på plads, er der forskellige måder, hvorpå regionen kan støtte et letbaneprojekt. Regionen kan stille garanti for lån optaget af et letbaneinfrastrukturselskab eller bære noget af deponeringsforpligtelsen, hvis letbanen realiseres som et OPP-projekt. Regionen kan også yde et løbende tilskud via driftsbudgettet for Regional Udvikling eller yde et investeringstilskud som et éngangsbeløb, der ligeledes vil belaste driftsbudgettet for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter Letbanepapiret med henblik på anbefalinger, der kan indgå i budgetdrøftelserne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012

  Udvalget anbefaler til forretningsudvalget:

  At administrationen udfærdiger et konkret beslutningsoplæg for en model, der indebærer en garantistillelse fra Region Syddanmark på op til 10 pct. af etableringsomkostningerne i forbindelse med letbaneprojektet i Odense, og

  at oplægget beskriver en model med og uden OPP, med henblik på, at oplægget bliver en del af drøftelserne vedr. budget 2013. Odense Kommune har opgaven med at indgå en samlet aftale mellem kommunen, staten og Region Syddanmark om finansieringen af letbanen, herunder en anlægslov.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/8077
  5. Søgetal til de gymnasiale uddannelser
  fold dette punkt ind Resume

  Søgningen til de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx) er samlet set steget med 189 elever fra 2011 til 2012, svarende til en stigning på 1,5 % og det på trods af et generelt fald i antallet af 16-årige på 1 %. Der er forskel på de fire gymnasietyper imellem, og de enkelte skoler imellem. De erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), har begge haft en lille stigning i antallet af ansøgere. De tekniske gymnasier har samlet haft en stigning på 22 ansøgere, mens handelsgymnasierne har fået 20 flere ansøgere. På hf har der været en stor stigning i antallet af ansøgere med 173 flere ansøgere. Det almene gymnasium (stx) har oplevet et lille fald på 26 ansøgere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De gymnasiale uddannelser har indberettet antallet af ansøgere til uddannelserne pr. 15. marts 2012. I forhold til samme tidspunkt sidste år, er der samlet set sket en stigning på 189 ansøgere til de gymnasiale uddannelser i 2012, svarende til en stigning på 1,5 %. Den øgede søgning til de gymnasiale uddannelser skal ses i forhold til, at der er et generelt fald i antallet af 16-årige på 1 %.

  Som tidligere år er der store regionale og lokale forskelle i søgemønstret. De erhvervsgymnasiale uddannelser er sammen med hf gået frem, mens de almene gymnasier har oplevet en lille tilbagegang.

  Teknisk gymnasium (htx)

  Søgningen til teknisk gymnasium er i regionen steget med 2 % fra 2011 til 2012, hvor der sidste år var et fald på 8,2 %. Den generelle stigning dækker over store regionale forskelle. Nogle skoler har haft stigninger på over 50 %, mens andre har oplevet et fald på op til 30 %.

  Handelsgymnasiet (hhx)

  Søgningen til handelsgymnasiet er på regionalt niveau steget med 1 % i forhold til sidste år. Der er store forskelle skolerne imellem. Vejen Handelsskole har haft den største stigning med 68 %, mens flere andre skoler går tilbage med op til 18 %.

  Det almene gymnasium (stx)

  Der er regionalt set sket et lille fald i antallet af ansøgere til det almene gymnasium på 26 ansøgere svarende til 0 %. Der er store regionale forskelle. Gymnasierne i Sønderjylland har samlet oplevet en stigning på 7 %, mens Trekantområdet, Sydvestjylland og Fyn har fald i søgningen på mellem 2-3 %.

  Højere Forberedelseseksamen (hf)

  Søgningen til hf-uddannelserne i regionen er steget med 9 % (173 ansøgere), og det på trods af at antallet af 17-19-årige kun er steget med 2 %. Også på hf-området er der forskelle skolerne imellem. Der er en stigning i Sønderjylland, på Fyn og i Sydvestjylland, mens søgetallet er status quo i Trekantområdet. Størst er stigningen på Fyn, der har fået 17 % flere ansøgere.

  Sammenfatning

  Teknisk gymnasium har haft en stigning på 22 ansøgere. Handelsgymnasiet har haft en stigning på 20 ansøgere. Hf har haft en stigning på 173 ansøgere, mens det almene gymnasium har haft et fald på 26 ansøgere.

  Det er positivt, at der er sket en øget søgning til det tekniske gymnasium efter et par år med fald. Det kan betyde, at flere unge efterfølgende får en videregående uddannelse indenfor science-fagene, som der er brug for i virksomhederne i Syddanmark.

  Stigningen på hf skyldes måske de dårlige konjunkturer, der gør det svært at få et ufaglært job og dermed får flere unge til at uddanne sig.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3857
  6. Evaluering af fotoudstillingen "100 steder at huske" i 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet bevilgede den 30. maj 2011 et tilskud på 100.000 kr. til fotoudstillingen "100 steder at huske før de forsvinder". Fotoudstillingen blev vist ved Vidåslusen ved Højer i efteråret 2011.

  Fotoudstillingen sætter fokus på klimaforandringerne og deres globale konsekvenser for mennesker, dyr og miljø.

  Udstillingen vurderes som en succes, der blev set af ca. 50.000 mennesker. Derudover har 2000 skoleelever fået gratis bustransport til udstillingen, og ca. 850 elever er blevet vist rundt på udstillingen på 36 rundvisninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådets tilskud på 100.000 kr. til fotoudstillingen "100 steder at huske før de forsvinder" blev bevilget den 30. maj 2011. Begrundelsen for at bevilge midler til udstillingen var, at det bidrager til det grænseoverskridende samarbejde mellem danske og tyske parter på kulturområdet, og der har været tæt samarbejde på tværs af grænsen med tyske medier og uddannelsesinstitutioner.

  Fotoudstillingen var en succes!

  Udstillingen sætter fokus på klimaforandringerne og deres globale konsekvenser for mennesker, dyr og miljø, og blev vist udendørs på diget ved Vidåslusen ved Højer i perioden august til oktober 2011. Det var første gang, at en så stor og international fotoudstilling kom til regionen og første gang, at udstillingen "100 steder at huske" blev vist midt i den natur, som er truet af klimaforandringerne eksemplicificeret af udstillingsbilledet af Vadehavet.

  Skoleklasser fra hele Region Syddanmark og fra den tyske side af grænsen besøgte fotoudstillingen og oplevede, hvordan billedet af Vadehavet pludselig blev til virkelighed i samspil med det undervisningsmateriale for skoleelever, der blev udarbejdet til projektet.

  Den største succes med projektet har været den store eksponering, og det store antal mennesker projektet er nået ud til i kraft af kombinationen mellem den udendørs udstilling i et lokalområde, hvor der sjældent er kulturelle tilbud af den kaliber, aktiviteterne for skoleleverne og den brede lokale pressedækning.

  Blandt de lokale arrangører var der enighed om, at der skal noget mere kunst og kultur af høj standard ud til steder, hvor der ikke tilbydes så megen kultur. Dette projekt har netop vist, at rigtig mange er kørt langt for at se netop den udstilling, og lokalsamfundene har engageret sig meget aktivt i projektet.

  Da udstillingen var opstillet udendørs på et offentligt område uden adgangsbegrænsning, er det præcise antal besøgende svært at fastslå. Men det vurderes, at mindst 50.000 mennesker har besøgt udstillingen i løbet af de 2 måneder, den var opstillet. Tallene er baseret på opgørelser fra Slusemesteren ved Vidå-slusen, indehaverne af restauranten ved slusen, samt opgørelser fra Naturstyrelsen, der viser at antallet af besøgende i Vadehavsudstillingen ved Vidåslusen var fordoblet i forhold til samme periode året før.

  Desuden har 2000 skoleelever fået gratis bustransport til udstillingen, og ca. 850 elever er blevet vist rundt på udstillingen på 36 rundvisninger á 45 minutters varighed.

  Udstillingen har opnået bred lokal og regional pressedækning i bl.a. TV2 Syd, TV-avisen, Jyske Vestkysten, Ugeavisen, Digeposten, Der Nordschleswiger, Lokalavisen med flere. I alt har projektet været omtalt 74 gange i pressen. Der har været samarbejde på tværs af grænsen med tyske medier og uddannelsesinstitutioner, som kan bruges til lignende projekter i fremtiden.

  Som opfølgning på udstillingen, vil fotoudstillingen "100 steder at huske" i 2012 blive vist udendørs på Energimuseet ved Bjerringbro fra marts 2012, og i Kolding i efteråret 2012 i samarbejde med Design City Kolding og Trapholt Museet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012

  Til orientering.

  Evalueringen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/96
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I regie af Enspire – se www.enspire.eu<http://www.enspire.eu – afholdes et seminar om de politiske rammevilkår for iværksætteri den 10. maj 2012 i Halmstad. Det foreslås, at udvalgsformanden deltager som følge af Region Syddanmarks udnævnelse til EER 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anmoder udvalgsformanden om at deltage i seminaret om de politiske rammevilkår for iværksætteri den 10. maj 2012 i Halmstad.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012

  Udvalget anmoder udvalgsformanden om at deltage i seminar om de politiske rammevilkår for iværksætteri den 10. maj 2012 i Halmstad.

  Preben Friis-Hauge og Lasse Krull, regionens medlemmer i hhv. bestyrelsen for Sydtrafik og Fynbus, orienterede om drøftelserne og beslutningerne i bestyrelserne vedr. høring af de regionale principper for bustrafik.


  Sagsnr. 12/96
  8. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 21. maj 2012 kl. 15.00 på Trapholt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2012

  Næste møde er mandag den 21. maj 2012 kl. 15.00 på Trapholt.


  Siden er sidst opdateret 31-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring