Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 23. april 2012

Mødedato
23-04-2012 kl. 18:00 - 18:50

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Status og procesplan for Fynsprojektet
  2. Forslag til Analyseprogram infrastruktur, budgetpulje 2012
  3. Nye analyser
  4. Sammenfattende rapport fra projektet ”Den sønderjyske trafikkorridor”, støttet af Passagerpuljen
  5. Eventuelt
  6. Næste møde


  Sagsnr. 10/1155
  1. Status og procesplan for Fynsprojektet
  fold dette punkt ind Resume

  I den Regionale Udviklingsplan 2012-15 er områdeinitiativ Fyn integreret med udviklingssamarbejdet i Fynsprojektet, som også staten deltager i. Projektet står foran at udpege fælles fynske temaer efter en politisk proces i alle fynske byråd og RUP-udvalget, efterfulgt af en konference i slutningen af maj.

  Projektleder for Fynsprojektet Anne Charlotte Lorentzen, Odense Kommune, lægger op til drøftelsen på mødet med en orientering om temaer, procesplanen og de fremtidige aktiviteter med henblik på at få udvalgets kommentarer som indspil til det videre arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den Regionale Udviklingsplan indeholder fire områdeinitiativer med specifikke indsatser, der adresserer særlige udfordringer og udviklingspotentialer i de forskellige områder i Syddanmark.

  Områdeinitiativ Fyn foregår i praksis integreret med Fynsprojektet, der arbejder frem imod en fælles fynsk strategi og indsats for udvikling og vækst på Fyn. Fynsprojektet er et samarbejde mellem ni fynske kommuner, Region Syddanmark og Miljøministeriet. Projektet skal samle parterne om en fælles strategisk planlægning på tværs af kommunegrænserne og etablere konkrete samarbejder og projekter.

  De to konkrete initiativer - "Videnerhverv på Fyn" og "Kontur Fyn" - under områdeinitiativ Fyn, indgår samtidig som en del af samarbejdet i Fynsprojektet. I og med at den Regionale Udviklingsplan er en dynamisk samarbejdsplatform, kan områdeinitiativerne også tilføres nye aktiviteter efterhånden som resultater opnås, og der er enighed om nye skridt, der falder inden for den Regionale Udviklingsplans arbejdsområde.

  Fynsprojektet er i en fase hvor indsatsen skal drøftes i de fynske byråd, i RUP-udvalget, og på en konference i slutningen af maj. Når den igangværende politiske proces er gennemført i foråret, udvælges fælles temaer for det videre arbejde.

  Vedlagt er et baggrundsnotat om Fynsprojektet samt et oplæg til de politiske temadrøftelser i Fynsprojektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter Fynsprojektet med henblik på, at udvalgets kommentarer kan indgå i det videre forløb med Fynsprojektet og områdeinitiativet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-04-2012

  Som oplæg til udvalgets drøftelse præsenterede Anne Charlotte Lorentzen Fynsprojektet.

  Udvalget fandt, at Fynsprojektet er spændende og perspektivrigt. Udvalget betonede, at der allerede foreligger mange analyser om Region Syddanmarks og Fyns udfordringer, og at det er vigtigt, at der vises konkret handling og igangsættes lokale og regionale perspektivrige projekter. Erfaringer og inspiration kan fås fra andre regioner i ind- og udland.

  Udvalget pegede på, at bl.a. følgende temaer kan indgå i Fynsprojektet: Udnyttelse af Fyns turistmæssige styrker og potentialer inden for natur og sundhed – f.eks. over for wellness-turister, velfærdsteknologi, letbaneprojektet i Odense, H.C. Andersen og udbygning af IT-infrastruktur.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/5462
  2. Forslag til Analyseprogram infrastruktur, budgetpulje 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Ved budgetaftalen i forbindelse med budget 2012, blev der afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til strategiske infrastrukturundersøgelser, herunder fremme af mere person- og godstogtrafik. Initiativerne finansieres inden for rammen for den regionale udviklingsplan. På sit møde den 19. marts 2012 tiltrådte RUP-udvalget, at der udarbejdes et analyseprogram til drøftelse på et senere møde. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med Transportministeriets delrapportering for ´Strategiske analyser´ (december 2011, vedlagt) er det i kapitel 7 præciseret, at nedennævnte undersøgelser skal gennemføres. Region Syddanmarks egne strategiske undersøgelser bør afstemmes med disse undersøgelser, som gennemføres fra statsligt hold.

  De nationale strategiske analyser vil afklare følgende:

  1. Ny midtjysk motorvej. Kvalificerende analyse af linjeføringer. Belysning af miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige aspekter.

  2. Konsekvenserne af udbygning af E45 over for en ny midtjysk motorvej, skal sammenlignes ud fra landstrafikmodellens beregninger.

  3. Hvordan bør udviklingen af vejene i Jylland tænkes sammen med udviklingen af banebetjeningen?

  4. Hvad kan der opnås ved at samtænke udbygning af vej- og banesystemet (E45/Midtjysk motorvej og Timemodellen) i Jylland med de øst-vestgående landsdelsforbindelser (Lillebælt/Bogense-Juelsminde/Kattegat).

  5. Kattegatforbindelsen skal screenes med udgangspunkt i landstrafikmodellen.

  6. Øst-vest-forbindelserne skal vurderes i forhold til mulighederne for at anvende brugerbetaling eller anden alternativ finansiering.

  7. Hvordan aflaster de tre øst-vest-forbindelser den eksisterende trafik? Hvilke effekter har de i øvrigt?

  Det foreslås, at der for budgetpuljens midler gennemføres tre strategiske analyser i et analyseprogram, som indeholder scenarier med potentielle gevinster på områder, hvor de nationale strategiske analyser ikke er tilstrækkelige.

  Analyse 1, kalkulerer de økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg, ligesom analysen opstiller de forudsætninger, herunder bl.a. flaskehalse, som skal søges fjernet og de udbygningsmuligheder, som skal til for at opnå høje hastigheder og høj kvalitet på strækningen. Sigtet er bl.a. at fremme mere person- og godstog trafik. Der tages udgangspunkt i markant hurtigere persontog og sammenligning med europæiske højhastighedsbaner. Der arbejdes frem mod initiativer på kort, mellemlangt og langt sigt, som giver tydelige fordele for personer og gods på banen. Det videre formål er også at styrke den nationale danske og tyske vilje til at bidrage til en vestdansk-nordtysk banestrategi, som er et af Den Regionale Udviklingsplans områdeinitiativer, og som bl.a. kan fremmes gennem den dansk-tyske transportkommission.

  Analyse 2, skal præcisere det fælles syddanske ønske om Timemodellen, herunder især strækningen Odense-Aarhus og udvidelsen, som består af inddragelse af Esbjerg og Flensburg i Timemodellen samt et stop i Trekantområdet. Der bør tilvejebringes et gennemarbejdet grundlag for en mere præcis udmelding, bl.a. omfattende en faseinddeling af den samlede Timemodel samt stillingtagen til, hvilke hastigheder der skal køres med, og i konsekvens heraf, hvilke af udvidelsesstrækningerne, der skal kunne tilbagelægges på en time. Trafikstyrelsen analyserer i øjeblikket en ny station i Erritsø. Analysen skal også vurdere, om en station på dette sted kan gøre det ud for en fælles Trekantområdestation. 

  Endelig gennemføres en analyse 3, som har til opgave at belyse de i øvrigt trafikteknisk veldokumenterede projekter til udvidelse af motorvejen over Fyn. Det drejer sig om færdiggørelsen af motorvejen på Vestfyn, hvor der p.t. kun er finansiering til den første tredjedel samt strækningen syd om Odense, som er det projekt i trafikforliget med den højeste forrentning, og som også omfatter nyt tilslutningsanlæg til det nye OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At analyseprogrammet gennemføres som beskrevet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-04-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/7934
  3. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Siden RUP-udvalgsmødet den 19. marts 2012, er der med afsæt i Den Regionale Udviklingsplan udarbejdet tre analyser, som skal bidrage med viden om vækst og kompetencer i Region Syddanmark. Det drejer sig om Region Syddanmarks Vækstbarometer for 2. kvartal 2012, Overvågningsnotat 2012 og ”Dänemark und Norddeutschland – ein Verglich”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstbarometer for 2. kvartal 2012

  Vækstoptimismen vejrer forårsluft efter dykket i efteråret 2011, hvor en optimistisk forårsstemning tog en pludselig rutchetur mod større pessimisme. Stemningen hos regionens virksomheder er vendt, og flere tror igen på øget omsætning og – om end mere behersket – også på flere beskæftigede.

  De mest optimistiske brancher er engroshandel og hotel og restauration, hvor over halvdelen af virksomhederne tror på en højere omsætning. Den mest pessimistiske branche er anden service – hvor man bl.a. finder rengøringsvirksomheder. Her regner 30 procent af virksomhederne med mindre omsætning, mens kun 27 procent tror på vækst.

  Barometeret måler også forventninger til adgang til lån og kredit, investeringer, ordrebeholdning, eksport og afbestillinger. På flere af de områder signaleres der en forsigtig vækstoptimisme. Der forventes få afbestillinger, eksporten forventes at stige, og ordrebøgerne forventes at blive mere fyldte.

  Analyserne fra vækstbarometeret forventes at blive lagt på regionens hjemmeside inden udvalgsmødet.

  Overvågningsnotat 2012

  I henhold til Lov om erhvervsfremme, har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med Overvågningsnotat 2012 redegøres kort for den regionale udvikling og vækstvilkår i Region Syddanmark, og der peges på følgende hovedudfordringer:

  • Lav vækst — den samlede økonomiske vækst i Syddanmark ligger fortsat lavt sammenlignet med Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland. Efter et par år med negativ økonomisk vækst og faldende produktivitet, var der i 2010 en beskeden økonomisk vækst og en stigning i produktivitet på mere end 3 pct.
  • Nettoeksport af kloge hoveder og drenge med manglende uddannelse — flere unge tager nu en uddannelse, men stadig for få - især drenge. Samtidig vender for få af de unge, der uddanner sig i bl.a. Aarhus og København, tilbage til regionen.
  • Arbejdsstyrkens kvalifikationer — uddannelsesniveauet i Syddanmark og særligt andelen af højtuddannede blandt de beskæftigede er lav. Regionaløkonomiske fremskrivninger viser desuden, at mange ufaglærte fremover vil få vanskeligt ved at finde arbejde uden en opkvalificering.

  Dänemark und Norddeutschland – ein Verglich

  Region Syddanmarks samarbejde med Slesvig-Holsten og Hamborg er en langsigtet strategisk indsats. Ikke mindst fra Hamborgs side er der udtrykt behov for at se dokumentation for Vestdanmarks betydning. I tilknytning til Den Regionale Udviklingsplan, har Strategi og Analyse udarbejdet en tysksproget statistisk sammenligning af Hamborg, Slesvig-Holsten, Vestdanmark og Østdanmark. Sammenligningerne illustrerer Vestdanmarks betydning i dag - og i tiden efter Femern-forbindelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-04-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/768
  4. Sammenfattende rapport fra projektet ”Den sønderjyske trafikkorridor”, støttet af Passagerpuljen
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har i 2011 deltaget i projektet Den Sønderjyske Trafikkorridor sammen med Middelfart, Fredericia, Kolding, Haderslev og Aabenraa Kommuner, DSB og Sydtrafik. Projektet er støttet af Passagerpuljen. COWI er tilknyttet projektet som rådgiver, og har stået for udarbejdelsen af projektet og organiseringen af arbejdet.

  Der foreligger nu en sammenfattende rapport for projektet (vedlagt).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektets formål er at skabe et fælles fokus for trafikudbyderne i området og dermed tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik.

  Projektet har baggrund i den politiske beslutning om udbygning af den nuværende enkeltsporede togstrækning mellem Vojens og Vamdrup til to spor. Denne udbygning muliggør en øget togbetjening på strækningen mellem Middelfart og Tinglev. En øget togbetjening vil øge attraktiviteten af den kollektive trafik i området, men den øgede frekvens skal følges op med andre handlingstiltag til forbedring af den kollektive trafiks attraktivitet.

  Der er gennemført besigtigelser med deltagelse fra de enkelte kommuner og COWI af tog- og busstationer i området. Desuden er der gennemført en række workshops, hvor de deltagende myndigheder har udvekslet erfaringer med og ønsker for den kollektive trafik. På denne baggrund er der opstillet konkrete handlingstiltag, der medvirker til at forbedre den kollektive trafik og kan tiltrække nye passagerer.

  Handlingstiltagene inkluderer ud over øget togtrafik på strækningen bl.a. projekter til forbedring af mulighederne for kombinationsrejser med cykler og biler som tilbringere til toget. Desuden fokuseres på mulighederne for at medtage cykler med tog og regionalbus. Også informationsniveauet i den kollektive trafik og fysiske tiltag til forbedring af bus- og togstationer indgår som handlingstiltag, der kan øge antallet af passagerer og forbedre tilfredsheden med den kollektive trafik.

  Projektet den Sønderjyske Trafikkorridor afsluttes i foråret 2012 og udmøntes i en rapport, der opstiller konkrete handlingstiltag og en overordnet strategi for implementeringen af disse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-04-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/97
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-04-2012

  Intet.


  Sagsnr. 12/97
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 21. maj 2012 kl. 15.00 på Trapholt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-04-2012

  Næste møde er mandag den 21. maj 2012 kl. 15.00 på Trapholt.


  Siden er sidst opdateret 31-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring