Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 24. april 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 24. april 2012

Mødedato
24-04-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
OUH - Mødelokale "Nordkap"

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Susanne Linnet (V)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Præsentation af Fælles AkutModtagelse (FAM)
  2. Status vedr. udvikling af akutpakker
  3. Forskning i Fælles AkutModtagelser
  4. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  5. Oversigt over bemærkninger i forbindelse med akkreditering efter Den Danske KvalitetsModel
  6. Tema: patient- og pårørendeinddragelse
  7. Patientinddragelse på regionsniveau
  8. Det nære sundhedsvæsen
  9. Mødeplan 2012
  10. Meddelelser
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 11/32645
  1. Præsentation af Fælles AkutModtagelse (FAM)
  fold dette punkt ind Resume

  Odense Universitetshospital (OUH) præsenterer og viser rundt i Fælles AkutModtagelse (FAM).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Program for besøget i FAM den 24. april 2012.

  kl. 14.00:

  • Velkomst ved direktør Jens Peter Steensen.
  • Oplæg ved oversygeplejerske Lene Wichmann og specialeansvarlig overlæge Mette Worsøe, der kort vil informere om:
   • Baggrunden for FAM.
   • Kvalitet.
   • Udfordringer.
   • Cetrea.

  Kl. ca. 14.10:

  •  Rundvisning i FAM.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-04-2012

  Adm. sygehusdirektør Jane Kraglund og direktør Jens Peter Steensen bød velkommen og præsenterede OUH´s nye FAM. Ledende overlæge Michael Hansen-Nord orienterede om FAM. Oplæg vedlægges.

  Drøftedes, herunder bl.a. det overordnede formål med FAM, speciallæger i front, triagering, kommunikation med patienter under patientforløbet, proces- og tidsforløb, cetreatavler samt mulighed for at sikre overførsel af viden og erfaringer fra de nuværende FAM´er til de nye akutsygehuse. Udvalget ønsker på et senere tidspunkt en tilbagemelding på dette.

  Direktør Per Busk orienterede om projekt med integration af lægevagt og FAM i Odense.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/13625
  2. Status vedr. udvikling af akutpakker
  fold dette punkt ind Resume

  Det fremgår af Rapport vedr. FAM (Fælles AkutModtagelse), som blev godkendt af regionsrådet den 22. juni 2009, at der skal udarbejdes STP (Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb) - nu kaldet akutpakker - til at understøtte arbejdsgangene i FAM.

  Udviklingen af akutpakkerne sker i et samarbejde mellem sygehusene, og målgruppen er primært de patienter i de fælles akutmodtagelser, som forventes til indlæggelse.

  Aktuelt tilrettes 35 akutpakker, som forventes afprøvet på regionens fælles akutmodtagelser ultimo 2012 og primo 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007 blev der i Region Syddanmark igangsat et arbejde med en ændret sygehusstruktur med henblik på at samle modtagelsen af de akutte patientforløb på regionens akutsygehuse. Dette udmøntede sig i Akutplanen, som blev vedtaget af regionsrådet den 20. december 2007.

  Formålet med denne omstrukturering var og er bl.a. at styrke kvaliteten i de akutte patientforløb. Ved at samle behandlingen af de akutte patienter på færre matrikler opnås et patientvolumen, som gør det muligt at trække speciallægerne frem i front af det akutte arbejde, hvilket netop er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at lade den mest erfarne læge se patienterne først.

  Der investeres i disse år mange penge på byggerier i regionen for at tilpasse bygningsmassen til den nye sygehusstruktur. Imidlertid er det centralt, at den ændrede sygehusstruktur ikke kun kommer til at handle om mursten.

  Det er i forlængelse heraf vigtigt, at organiseringen af de akutte patientforløb tilpasses den nye sygehusstruktur, hvor speciallæger vil have en mere fremtrædende rolle. For at dette kan lade sig gøre, må der arbejdes med såvel kulturer som arbejdsgange.

  Med afsæt i Akutplanen af den 20. december 2007 blev der i Region Syddanmark i 2008 iværksat en arbejdsproces med henblik på udarbejdelsen af et regionalt koncept for Fælles AkutModtagelser i Region Syddanmark.

  Det fremgår af Rapport vedr. Fælles AkutModtagelser (FAM), som blev godkendt af regionsrådet den 22. juni 2009, at "Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb tænkes anvendt både i det overordnede forløb i FAM (eks: hvor lang tid må der gå før patienten første gang ser en speciallæge, hvor lang tid må der gå, før der er stillet en arbejdsdiagnose, og der foreligger en plan for patienten), såvel som i et tidsstyret forløb ud fra den enkelte diagnose/tilstand. Til styring af STP tænkes IT-funktionen i FAM anvendt. Det enkelte patientforløb visualiseres på skærme" (Rapport vedr. Fælles AkutModtagelser (FAM), 2009: 18).

  I dag er de Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb omdøbt til akutpakker og ses i høj grad som et værktøj, som skal udvikles til at understøtte den nye organisering og arbejdstilrettelæggelsen vedr. de akutte patientforløb.

  Status for udvikling af akutpakker
  Udviklingen af akutpakkerne sker i et samarbejde mellem sygehusene, og målgruppen er primært de patienter i de Fælles AkutModtagelser, som forventes til indlæggelse - dvs. ikke skadestuepatienter.

  En opgørelse af 10.070 indlæggelsesforløb i 2010 på Akutafdelingen på Kolding Sygehus viste, at de akutte patientforløb, med afsæt i symptomer og henvendelsesårsager, meningsfuldt (for somatikken) kan grupperes i 35 symptombaserede akutpakker dækkende ca. 97% af de akutte tilstande.

  Formålet med akutpakkerne er at sikre flow samt at sikre, at speciallægerne kommer frem i front. I praksis er hver akutpakke tænkt som en tjekliste til planlægning af processer og handlinger i patientforløbet.

  Tidsstyring
  Som en del af udviklingsarbejdet med akutpakkerne arbejdes der ud fra en overordnet ambition om, at alle akutte patienter skal tilses af en speciallæge indenfor ½ time, og at patienterne af speciallægen skal have tildelt en behandlingsstyrende diagnose/plan maksimalt 4 timer efter ankomsten til FAM (De 4 timer dækker også over den tid, som medgår til primær visitation og triage).

  Monitoreringen, af om der bliver det tilstrækkelige flow i Fælles AkutModtagelserne, skal ske via elektroniske tavler (Cetrea-tavler), som findes i regionens Fælles AkutModtagelser. Der arbejdes herunder på en fælles opsætning af tavlerne på tværs af sygehusene.

  Arbejdet med akutpakkerne er i høj grad et udviklingsprojekt. Dette betyder også, at projektet løbende bliver evalueret med henblik på en vurdering af, hvorvidt standardiseringen på indhold og tid giver mening i forhold til den kliniske hverdag.

  Aktuel status på arbejdet
  Nedenstående initiativer er igangsat i 2012:

  • Endelig tilretning af akutpakkerne.
  • Etablering af snitflade til Infonet (regionens dokumenthåndteringssystem).
  • Tilrettelæggelse af testdesign og monitoreringsmodel.
  • Forberedelse af udrulning af fælles opsætning af Cetrea-tavler.

  Overordnet tidsplan
  Nedenfor ses de helt overordnede milepæle i projektet:

  • 1. halvår 2011:
    • 12 akutpakker beskrives.
  • 2. halvår 2011:
    • 23 akutpakker beskrives.
    • 12 akutpakker afprøves i 8 uger.
  • 1. halvår 2012:
    • Alle akutpakker tilrettes jf. erfaringer fra afprøvning i 2011 og sendes til kommentering hos specialerådene.
    • Akutpakkerne formidles via Infonet.
    • Fælles opsætning af Cetrea-tavler implementeres.
  • 2. halvår 2012:
    • Fortsat implementering af fælles opsætning af Cetrea-tavler.
    • Akutpakkerne afprøves på regionens fælles akutmodtagelser.
  • Primo 2013: 
    • Akutpakkerne afprøves fortsat på regionens fælles akutmodtagelser. 
    • Evaluering af pilottest.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-04-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. flow og samarbejde mellem lægevagt og FAM.


  Sagsnr. 11/32645
  3. Forskning i Fælles AkutModtagelser
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om og status på implementeringen af regionsrådets beslutning om forskningsforpligtelse i FAM.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af opbygningen af de Fælles AkutModtagelser (FAM) i Region Syddanmark har regionsrådet besluttet, at der følger forskningsforpligtelse med etableringen af FAM.

  Der er konkret besluttet at iværksætte følgende tiltag:

  • Ansættelse af forskningsledere i FAM med 40 procent forskningstid.
  • Etablering af formelt netværk af FAM-forskere.
  • Region Syddanmarks Forskningspulje tilføres 3 mio. kr. som engangspulje til forskning i den akutte patient.

  Det vedlagte bilag giver en status på implementeringen af disse tiltag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-04-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. vigtigheden i at forskningen tager udgangspunkt i, hvad der er behov for i forhold til akutte patienter.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15549
  4. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011, at pr. 1. januar 2012 skal 90 % af patienter indlagt akut med brækket hofte opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  Resultaterne for januar 2012 viser, at én sygehusafdeling opfylder målet, og yderligere 3 er tæt på.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011 et kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte. Kvalitetsmålet pr. 1. januar 2012: 90 % af patienter indlagt akut med brækket hofte skal opereres inden 24 timer efter indlæggelse.

  Resultaterne for januar 2012 viser, at en sygehusafdeling opfylder målet (Svendborg), mens tre andre afdelinger er tæt på målopfyldelse - Esbjerg med 88 %, Kolding med 86 % og Vejle med 88 %. OUH har en målopfyldelse på 66 % og Aabenraa har en målopfyldelse på 63 %.

  I forhold til den manglende målopfyldelse på OUH  har sygehuset oplyst, at der er gennemført initiativer for at sikre målopfyldelse. Disse initiativer omfatter øget anæstesikapacitet, udarbejdelse af instruks for at sikre optimering af patientforløbet samt gennemførelse af audit for at afdække årsagen til forsinkelse i de tilfælde, hvor patienter ikke er opereret inden 24 timer.

  Sygehusledelseskredsen har på møde i november aftalt, at der fremadrettet skal gennemføres journalaudit på alle patienter, der ikke opereres i tidsintervallet 0-23 timer. Den første journalaudit vil omfatte patientforløb fra perioden 1. kvartal 2012. Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan orienteres om resultatet af journalaudit, når det foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-04-2012

  Orienteredes. Udvalget konstaterede, at der er en god nedadgående udvikling i ventetiden på operation for patienter med brækket hofte.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/32645
  5. Oversigt over bemærkninger i forbindelse med akkreditering efter Den Danske KvalitetsModel
  fold dette punkt ind Resume

  Sygehusene i Region Syddanmark er alle blevet akkrediteret efter Den Danske KvalitetsModel (DDKM). Der gives en oversigt over de bemærkninger, der blev givet i forbindelse med akkrediteringsbesøg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) blev overdraget fra IKAS (Institut for Akkreditering og Kvalitet i Sundhedsvæsenet) til regioner og sygehuse i august 2009. Sygehusene har siden arbejdet med at implementere de 104 standarder, modellen omfatter. Alle sygehuse i Region Syddanmark har nu gennemgået akkrediteringsprocessen.

  For at opnå at blive akkrediteret skal sygehusene gennemgås af et hold af eksterne survey´er, der undersøger, om sygehuset lever op til standarderne. Survey´erne er fagligt velkvalificerede medarbejdere inden for sundhedssektoren, som har gennemgået et særligt uddannelsesforløb. Sygehusene bliver herefter indstillet til en akkrediteringsstatus i et Akkrediteringsnævn.

  Akkrediteringstatus har 3 niveauer:

  • Akkrediteret uden bemærkninger.
  • Akkrediteret med bemærkninger.
  • Ikke akkrediteret.

  Der kan være op til 2 behandlinger i Akkrediteringsnævnet. Hvis et sygehus er blevet akkrediteret med bemærkninger, har sygehuset mulighed for at følge op på bemærkningerne inden for et givet tidsrum. Akkrediteringsnævnet tager derefter fornyet stilling til hvilken akkrediteringsstatus sygehuset skal tildeles.

  Den første version af DDKM omfattede 104 standarder, der hver indeholdt et varierende antal indikatorer. Det er ikke alle indikatorer, der er relevante for det enkelte sygehus. Det afhænger af, hvilke funktioner sygehuset har. For eksempel er der standarder, der specielt er rettet mod psykiatrien, og standarder der retter sig mod behandling af bestemte sygdomme.

  Sygehus Sønderjylland blev først akkrediteret med bemærkninger, men er efterfølgende blevet akkrediteret uden bemærkninger.

  OUH Odense, OUH Svendborg, Psykiatrien i Region Syddanmark og Sydvestjysk Sygehus er blevet akkrediteret med bemærkninger og afventer 2. behandling i Akkrediteringsnævnet.

  Sygehus Lillebælt blev allerede ved 1. behandling i Akkrediteringsnævnet akkrediteret uden bemærkninger.

  Antal bemærkninger, og hvilke standarder de vedrører, fremgår af bilag.

  Indholdet i bemærkningerne fremgår af survey-rapporterne, der er vedhæftet som bilag.

  Det skal bemærkes, at Sygehus Sønderjylland var det første sygehus i Danmark, der blev akkrediteret efter DDKM. Det har betydet, at alle har deltaget i en udviklingsproces, og at det er vanskeligt at sammenligne akkrediteringsresultatet med de øvrige sygehuses resultater. Dels har surveyornes kompetence udviklet sig, og dels har øvrige sygehuse kunnet nyde godt af de erfaringer, Sygehus Sønderjylland har gjort.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 29-02-2012

  Punktet blev udsat.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-04-2012

  Orienteredes. Det blev præciseret, at OUH nu er akkrediteret uden bemærkninger. Udvalget udtrykte tilfredshed med resultaterne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2483
  6. Tema: patient- og pårørendeinddragelse
  fold dette punkt ind Resume

  Som inspiration til udvalgets videre temadrøftelse holder Arne Poulstrup, Center for Kvalitet oplæg om patient- og pårørendeinddragelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan skal i løbet af 2012/13 udarbejde udkast til sundhedsplan til regionsrådets vedtagelse.

  Der er lagt op til, at udvalget, med afsæt i Region Syddanmarks vision, vælger 2-3 overordnede temaer, som i sundhedsplanen illustreres ved eksempler på konkrete planer.

  Patient- og pårørendeinddragelse foreslås i sundhedsplanen som generelt tema, der understøtter visionen: Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom.

  Der er i efteråret 2012 også planlagt temadrøftelse om patientinddragelse i regionsrådet herunder diskussion af, hvilke initiativer Region Syddanmark skal sætte i gang, og hvilke initiativer der skal prioriteres højst.

  Arne Poulstrup, Center for Kvalitet holder oplæg om patient-/pårørendeinddragelse til udvalgets videre drøftelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-04-2012

  Orienteredes. Indledende drøftelse vedr. patientinddragelse, herunder bl.a. patientens rolle og individuelle hensyn. Oplæg vedlægges.

  Notat om patientinddragelse blev udleveret.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2483
  7. Patientinddragelse på regionsniveau
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark og Psykiatrisk Dialogforum er nedsat med det formål at have fokus på patientperspektivet i sundhedsarbejdet i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Syddanmark er der nedsat forskellige råd med det primære fokus at have patientperspektiv på sundhedsarbejdet i regionen. I disse råd er deltagerkredsen sammensat af politikere og repræsentanter for forskellige patientforeninger. Nedenfor gives en kort introduktion til sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark samt Psykiatrisk Dialogforum.

  Sundhedsbrugerrådet
  Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark er sammensat af 9 medlemmer fra regionsrådet og 10 medlemmer som er repræsentanter fra forskellige patientforeninger samt fra regionens ældreråd. I alt har rådet 19-21 medlemmer.

  Der er endvidere mulighed for 1-2 medlemmer med fleksibel ad hoc repræsentation i Sundhedsbrugerrådet, idet repræsentanter fra f.eks. mellemstore patientforeninger i en periode kan være med som observatør på en såkaldt "wild-card ordning".

  Sundhedsbrugerrådets opgaver er at udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet som regionsrådet, Sundhedskoordinationsudvalget eller andre forelægger for rådet. Sundhedsbrugerrådet kan også udtale sig om emner, som Sundhedsbrugerrådet på eget initiativ tager op til drøftelse.

  Rådet medvirker endvidere til at formidle kontakt mellem patient/pårørende og de politiske organer. Således kan alle borgere rette henvendelse til Sundhedsbrugerrådet med gode ideer, der kan gøre det syddanske sygehusvæsen bedre og lettere at være en del af. Henvendelserne kan også pege på generelle problemstillinger, som man ønsker vurderet med syddanske patienters interesse for øje.

  Psykiatrisk Dialogforum
  Psykiatrisk Dialogforum har 16 medlemmer, hvor 7 medlemmer er repræsentanter fra regionsrådet og 9 medlemmer repræsenterer psykiatriske organisationer.

  Psykiatrisk Dialogforum i Region Syddanmark er et rådgivende og debatskabende forum, der både forholder sig til bruger-/patient- og pårørendepolitikken og alle aspekter der influerer på samspillet mellem de forskellige aktører i psykiatrien.

  Psykiatrisk Dialogforum sætter særligt fokus på:

  • hvilke planlægningsmæssige og strukturelle udfordringer psykiatrien vil møde i det kommende år,
  • hvilke tendenser, ønsker og krav der tegner sig i samfundsudvikling, tilfredshedsundersøgelser, kvalitetsmonitorering etc.,
  • i hvilke af ovenstående udfordringer bruger-/pårørendeorganisationer kan inddrages, og 
  • hvordan det er gået med initiativer aftalt og drøftet på tidligere møder i Psykiatrisk Dialogforum.

  Hvis regionen modtager henvendelse fra patientforeninger med anmodning om dialogmøde om sundhedsindsats overfor konkrete patientgrupper, opfordres patientforeningen til i stedet at rette henvendelse til det relevante råd/forum. Der afholdes således ikke konkrete møder med patientforeninger. Dette sikrer samtidig at problematikker, som rejses af én patientforening, drøftes i et bredere forum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-04-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/5629
  8. Det nære sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner og KL præsenterede i uge 11 deres udspil til visioner for det nære sundhedsvæsen. På mødet gives en kort præsentation af begge udspil.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde den 24. januar 2012 i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan blev det besluttet, at udvalget på et kommende møde skulle drøfte udspillet fra KL (tidligere Kommunernes Landsforening) om det nære sundhedsvæsen.

  Såvel Danske Regioner som KL  præsenterede i uge 11 udspil til deres visioner for det nære sundhedsvæsen. Begge udspil er vedlagt som bilag til orientering.

  Baggrunden for begge udspil er de kommende økonomiforhandlinger, den igangværende evaluering af strukturreformen samt det fortsat stigende pres på sundhedsvæsenet og stigende krav til og ønske om nye/flere behandlinger – samt den nuværende økonomiske situation.

  Udspillet fra Danske Regioner
  Udspillet ”Det hele sundhedsvæsen – regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen” sætter særligt fokus på behovet for:

  • Et nyt og stærkt samarbejde mellem regioner og kommuner, herunder nye modeller for samarbejdet.
  • Sammenhængende behandlingstilbud tæt på patienterne ved at videreudvikle sundhedshuse m.v.
  • Bedre og mere systematisk anvendelse af data og forskningsbaseret viden, så der skabes høj kvalitet i hele sundhedsvæsenet.

  Udspillet fra KL
  Udspillet ”Det nære sundhedsvæsen” sætter overordnet fokus på behovet for en forebyggelsesfilosofi, og beskriver følgende kendetegn ved det nære sundhedsvæsen:

  • Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet.
  • Fremmer borgerens sunde livsstil og forebygger sygdom .
  • Forebygger indlæggelse.
  • Understøtter behandling i og nær eget hjem.
  • Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom.
  • Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet .
  • Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret.

  Fælles træk og forskelle
  I begge udspil er der fokus på, at der er behov for en skarp prioritering af de økonomiske ressourcer samt en bevidsthed om det stigende pres pga. flere ældre og øgede behandlingsmuligheder. Der er også enighed om behovet for samarbejde for at skabe sammenhæng i patientforløb for fx personer med kronisk sygdom, ligesom både Danske Regioner og KL mener, at det er nødvendigt at ændre den nuværende finansiering af sundhedsvæsenet. Der er dog ikke nødvendigvis enighed om måden, det skal ske på. Endelig skal det fremhæves, at kommunerne efterlyser et mere forpligtende samarbejde med og tættere relation til almen praksis.

  På mødet gives en kort præsentation af begge udspil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-04-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. den borgernære behandling, den specialiserede behandling og samarbejde mellem region og kommuner.

  Udvalget ønsker på et senere møde en afrapportering fra forsøg angående samarbejde med bl.a. Odense kommune.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2
  9. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan blev godkendt på mødet den 3. januar 2012:

  • Tirsdag den 22. maj - Sygehus Lillebælt, Vejle
  • Tirsdag den 19. juni - Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  • Tirsdag den 28. august
  • Tirsdag den 25. september
  • Tirsdag den 23. oktober
  • Tirsdag den 20. november
  • Tirsdag den 18. december


  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00

  Arbejdsplan for 2012 vedlægges som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 22. maj 2012 på Sygehus Lillebælt, Vejle.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-04-2012

  Godkendt.

  Afdelingschef Mads Haugaard orienterede om, at udvalget i efteråret vil besøge Institut for Helsetjenesteforskning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2
  10. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-04-2012

  -


  Sagsnr. 12/2
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-04-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 01-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring