Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 18. april 2012

Mødedato
18-04-2012 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Langeland Kommune
Kastanievej 26
5900 Rudkøbing
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Iben Kromann (F)
 • Ida Damborg (F)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Afbud
   
 • Margot Torp (A)
 • Ida Damborg (F)
 • Poul Sækmose (C)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Besøg på det kommende sundhedshus i Rudkøbing
  2. Etablering af sundhedshus i Rudkøbing
  3. Det nære sundhedsvæsen
  4. Kortlægning af patientuddannelsestilbud i Region Syddanmark
  5. Integreret samarbejde mellem FAM OUH og Lægevagten i Odense
  6. Opdaterede data vedr. Fødeplanen
  7. Mødeplan 2012
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 11/10678
  1. Besøg på det kommende sundhedshus i Rudkøbing
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
    I forbindelse med Sundhedssamordningsudvalgets møde vil afdelingschef Anne Marie Hedegaard fra Langelands Kommunes Forebyggelsesenhed fortælle om planerne for etablering af sundhedshuset og vise rundt i den tidligere skolebygning, som er tiltænkt at rumme det kommende sundhedshus.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2012
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/10678
  2. Etablering af sundhedshus i Rudkøbing
  fold dette punkt ind Resume
    Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2011 givet tilsagn om midler til etablering af sundhedshus i Rudkøbing. Tilsagnet blev givet under forudsætning af, at ministeriet efterfølgende godkender endelig projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan. Regionsrådet skal således tage stilling hertil.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav den 22. marts 2011 tilsagn om midler til etablering af sundhedshus i Rudkøbing i den tidligere skole i byen. Der blev givet tilsagn om 23 mio. kr. til sundhedshuset.

  Tilsagnet blev givet under forudsætning af, at ministeriet kan godkende den endelige projektbeskrivelse med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. Byggeprogrammet og tidsplan fremgår af projektbeskrivelsen.

  Siden ministeriet gav tilsagn om midler til sundhedshuset, har i sær Langeland Kommune, de praktiserende læger og regionens sundhedsstab arbejdet med konkretisering af etableringen af sundhedshuset. De øvrige interessenter har også omend i mindre omfang været inddraget.

  Der foreligger nu en projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet funktionerne og funktionssammenhængene i husene. Materialet skal anvendes til regional behandling og kommunal politisk godkendelse af projektet samt godkendelse og endelig frigivelse af midler i Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Dernæst vil materialet danne grundlag for indgåelse af licitation vedrørende aftale med totalrådgiver, der kan bistå med det videre arbejde.

  Efter politisk behandling og kommunal godkendelse af byggeprogram med anlægsbudget og tidsplan, varetages det videre arbejde af Langeland Kommune. I denne proces vil en styregruppe med repræsentation af ovennævnte interessenter påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet. Hvis der sker afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages.

  De overordnede arealkrav til sundhedshuset udgør knap 2.955 m². Etableringen af sundhedshuset andrager 23 mio. kr. Sundhedshuset vil være færdigt med udgangen af 2013, så der løbende i perioden september 2013 - december 2013 kan ske indflytning. Tidsplanen afhænger dog af Langeland kommune og dennes rokadeplan for flytning af personale.

  Sundhedshuset på sygehusenheden skal indeholde:

  • praktiserende læger
  • praktiserende psykolog
  • praktiserende fysioterapeut
  • jobcenter
  • kommunal forebyggelse
  • kommunal genoptræning,
  • hjemmesygepleje,
  • sundhedspleje,
  • jordemoder
  • socialpsykiatri, og
  • misbrugsbehandling.

  Da Langeland Kommune er ejer af den tidligere skole, træffer kommunen de nødvendige politiske beslutninger omkring den kommende byggesag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet, at

  • sagen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5629
  3. Det nære sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner og KL præsenterede i uge 11 deres udspil til visioner for det nære sundhedsvæsen. På mødet gives en kort præsentation af begge udspil.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Såvel Danske Regioner som KL (tidligere Kommunernes Landsforening) præsenterede i uge 11 udspil til deres visioner for det nære sundhedsvæsen. Begge udspil er vedlagt som bilag til orientering.

  Baggrunden for begge udspil er de kommende økonomiforhandlinger, den igangværende evaluering af strukturreformen samt det fortsat stigende pres på sundhedsvæsenet og stigende krav til og ønske om nye/flere behandlinger – samt den nuværende økonomiske situation.

  Udspillet fra Danske Regioner
  Udspillet ”Det hele sundhedsvæsen – regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen” sætter særligt fokus på behovet for:

  • Et nyt og stærkt samarbejde mellem regioner og kommuner, herunder nye modeller for samarbejdet.
  • Sammenhængende behandlingstilbud tæt på patienterne ved at videreudvikle sundhedshuse m.v.
  • Bedre og mere systematisk anvendelse af data og forskningsbaseret viden, så der skabes høj kvalitet i hele sundhedsvæsenet.

  Udspillet fra KL
  Udspillet ”Det nære sundhedsvæsen” sætter overordnet fokus på behovet for en forebyggelsesfilosofi, og beskriver følgende kendetegn ved det nære sundhedsvæsen:

  • Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet.
  • Fremmer borgerens sunde livsstil og forebygger sygdom.
  • Forebygger indlæggelse.
  • Understøtter behandling i og nær eget hjem.
  • Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom.
  • Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet.
  • Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret.

  Fælles træk og forskelle
  I begge udspil er der fokus på, at der er behov for en skarp prioritering af de økonomiske ressourcer samt en bevidsthed om det stigende pres pga. flere ældre og øgede behandlingsmuligheder. Der er også enighed om behovet for samarbejde for at skabe sammenhæng i patientforløb for fx personer med kronisk sygdom, ligesom både Danske Regioner og KL mener, at det er nødvendigt at ændre den nuværende finansiering af sundhedsvæsenet. Der er dog ikke nødvendigvis enighed om måden, det skal ske på. Endelig skal det fremhæves, at kommunerne efterlyser et mere forpligtende samarbejde med og tættere relation til almen praksis.

  På mødet gives en kort præsentation af begge udspil.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2012
   

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/29909
  4. Kortlægning af patientuddannelsestilbud i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om arbejdet med at koordinere og harmonisere patientuddannelsestilbuddene på kronikerområdet på Region Syddanmarks sygehuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kortlægning af patientuddannelsestilbud:
  Sundhedsstaben gennemførte primo 2012 en kortlægning af sygehusenes sygdomsspecifikke patientuddannelsestilbud på kronikerområdet.

  Resultaterne af kortlægningen behandles på Det Administrative Kontaktforums møde den 29. marts 2012 sammen med en tilsvarende kortlægning af kommunernes patientuddannelsestilbud. Her vil fokus bl.a. være at sikre, at tilbuddene er koordineret på tværs af sygehuse og kommuner, og at tilbuddene er i overensstemmelse med den aftalte arbejdsdeling.

  Resultaterne af kortlægningen på sygehusområdet behandles på sygehusledelsesmødet den 8. maj 2012 med henblik på at fastlægge, om der er behov for at iværksætte tiltag for at harmonisere sygehusenes tilbud på tværs af regionen. Kortlægningen er således et led i bestræbelserne på at sikre ”orden i eget hus” i forbindelse med systematisk kronikeromsorg.

  Sundhedsstaben vil den 18. april 2012 orientere Sundhedssamordningsudvalget om de væsentligste resultater af kortlægningen, herunder udfaldet af behandlingen på mødet den 29. marts 2012.

  Fokus på frafald:
  Sundhedssamordningsudvalget bad på sit møde den 13. marts 2012 om en afdækning af patientskoler med særlig fokus på frafald blandt patienterne til sygehusenes patientskoler.
  Sundhedsstaben bemærker, at den netop gennemførte kortlægning af patientuddannelsestilbuddene i vist omfang belyser frafaldsproblematikken.

  Desuden arbejder Sydvestjysk Sygehus i øjeblikket på hjerteområdet med et projekt om kortlægning af omfanget af og årsager til frafald og fravalg af hjerterehabiliteringen. Resultater fra projektet forventes at foreligge i slutningen af april 2012. De bearbejdede resultater vil dog først blive publiceret senere.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2012
   

  Udvalget anbefaler, at punktet videresendes til forretningsudvalget med forslag om en temadrøftelse i regionsrådet. 

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/33345
  5. Integreret samarbejde mellem FAM OUH og Lægevagten i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er indgået samarbejdsaftale mellem PLO og Region Syddanmark om et integreret samarbejde mellem Lægevagten i Odense og FAM (Fælles Akut Modtagelse) på OUH (Odense Universitets Hospital).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Gennem det seneste år har der være mange møder og drøftelser om et mere integreret samarbejde mellem FAM og Lægevagten.

  På et møde den 23. februar 2012 mellem repræsentanter for praksisudvalget, vagtudvalget, vagtcheferne og regionens sundhedsstab var der enighed om at indgå en aftale om et integreret samarbejde mellem FAM OUH og Lægevagten Odense.


  En Allonge til § 2-aftalen "Tilrettelæggelse af den regionale lægevagt" pr. 1. april 2007 "Samarbejdsaftale vedrørende integreret samarbejde mellem FAM og Lægevagten Odense" blev underskrevet af parterne den 29. februar 2012.

  Der er tale om et projekt med en forsøgsperiode på 1 år. Der skal udarbejdes visitationsvejledninger/-retningslinjer i et samarbejde mellem parterne. Der skal holdes løbende "justeringsmøder". Projektet skal evalueres 6 måneder efter igangsætning, og igen efter 9 og 12 måneder.

  Regionen betaler 1.123.200 kr. svarende til 3,12 fuldtidsstillinger til finansiering af en "Brobygger" (hjælpepersonale), som fortrinsvis skal være det modtagende ansigt overfor patienter, og bidrage til at der er et imødekommende miljø i Lægevagten. Brobyggeren skal hjælpe patienter, der har brug for praktisk eller anden form for hjælp. Brobyggeren skal hjælpe med genkonsultationer, og sekundært gå til hånde overfor vagtlægerne omkring behandling og undersøgelser efter nærmere retningslinjer. Der er enighed om, at vagtlægerne ikke kan tage honorar for det arbejde, som Brobyggeren selvstændigt udfører. Undersøgelser og behandling, hvor Brobyggeren understøtter/-assisterer vagtlægen, honoreres normalt. Retningslinjer udarbejdes af vagtchefer og praksisafdelingen. Der er enighed om, at der er tale om en ny konsultation, når patienten vender tilbage fra røntgen m.m., og bliver færdigbehandlet af en ny vagtlæge.

  Projektmodellen forudsætter et samarbejde inden for:

  1. Modtagelse.
  2. Visitation.
  3. Overvågning af venteværelset.
  4. Indlæggelser.
  5. Udstyr og diagnose.
  6. Hjælpepersonale.
  7. Faglig sparring.
  8. Hjemtransport.

  Samarbejdsmodellen er beskrevet i vedlagte aftale.

  Det er aftalt, at ovenstående afprøves i en forsøgsperiode i forbindelse med FAM OUH og Lægevagten Odense, og træder i kraft så snart det er praktisk muligt. Parterne er enige om, at der i forsøgsperioden skal opnås erfaringer med Brobyggerfunktionen på OUH, inden denne eventuelt udbredes, men at man på de øvrige FAM´er kan arbejde på at implementere så mange af de øvrige tiltag som muligt.

  Merarbejdet skal evalueres og holdes uden for 2 % aftalen. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/838
  6. Opdaterede data vedr. Fødeplanen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges opdaterede data vedrørende ambulant opfølgning og antal genindlæggelser af nyfødte og mødre i forbindelse med fødsel i Region Syddanmark.
   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som opfølgning på præsentation af data vedrørende Fødeplanen på møde i Praksis- og kommuneudvalget den 2. december 2011, fremlægges senest opdaterede data på området.

  Afdelingen for sundhedsdokumentation arbejder på etablering af faste datatræk i en ”Fødselsportal”, som skal gøres tilgængelige via SydLis. Der arbejdes på følgende datasæt:

  • Indlæggelsestid for nyfødte i forbindelse med fødslen.
  • Genindlæggelser af nyfødte efter udskrivning (indtil 28 dage efter fødslen).
  • Moders indlæggelsestid efter fødslen.
  • Genindlæggelser på moders indikation (indtil 28 dage efter fødslen).
  • Ambulante besøg for nyfødte i de første 14 dage.
  • Ambulante kontakter for moder inden for 14 dage fra fødslen.


  ”Fødselsportalen” er endnu ikke helt færdigudviklet, men der fremlægges opdaterede data svarende til præsentationen i december 2011 vedrørende nyfødtes indlæggelsestid, antal genindlæggelser og ambulante besøg for mor og barn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3
  7. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan blev foreslået og godkendt på mødet i Samordningsudvalget den 17. januar 2012:

  • Tirsdag den 15. maj 2012 - Psykiatriadministrationen, Middelfart.
  • Tirsdag den 12. juni 2012 - Forskerparken, Odense.
  • Tirsdag den 21. august 2012 - Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
  • Tirsdag den 18. september 2012 - Sønderborg Kommune.
  • Tirsdag den 09. oktober 2012 - Tysk uddannelsesinstitution, Sydslesvig.
  • Mandag den 12. november 2012 - Aalborg Kommune.
  • Tirsdag den 11. december 2012 - Center for Kvalitet, Middelfart.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 15. maj 2012 sammen med Psykiatriudvalget kl. 14.00 i Psykiatrien i Region Syddanmark, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart, lokale 201.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2012
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/3
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 19-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring