Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Akut- og ø-udvalget - Referat - 17. april 2012

Mødedato
17-04-2012 kl. 08:15 - 20:30

Mødested
Ærø

Deltagere
 • Thyge Nielsen (V)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Jette Jensen (S)
 • Andrea Terp (S)
 • Claus Warming (V)
 • Bjarne Juel Møller (O)
 • Poul Sækmose (C)

 • Afbud
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Program for dagen/forbredelse af møde med Ærø Kommune
  2. Etablering af sundhedshus i Rudkøbing
  3. Beredskabsplanlægning i Region Syddanmark, herunder indsats på mindre befolkede øer
  4. Rapport om redningshelikoptere
  5. Kommunikationsindsats for skaderådgivningstelefonen
  6. Mødeplan 2012
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 12/5013
  1. Program for dagen/forbredelse af møde med Ærø Kommune
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Til dette dagsordenspunkt er vedlagt program for besøg på Ærø samt dagsorden for møde med Ærø Kommune. Det bemærkes, at der i skrivende stund ikke er modtaget forslag fra Ærø Kommune til dagsorden.

  Der er tidligere orienteret om program og dagsorden på udvalgets møde den 15. marts 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 17-04-2012

  Orienteredes og drøftedes.

  Udvalget vil gerne på næste møde orienteres om rapport fra seneste beredskabsøvelse på Ærø.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/10678
  2. Etablering af sundhedshus i Rudkøbing
  fold dette punkt ind Resume

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2011 givet tilsagn om midler til etablering af sundhedshus i Rudkøbing. Tilsagnet blev givet under forudsætning af, at ministeriet efterfølgende godkender endelig projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan. Regionsrådet skal således tage stilling hertil.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav den 22. marts 2011 tilsagn om midler til etablering af sundhedshus i Rudkøbing i den tidligere skole i byen. Der blev givet tilsagn om 23 mio. kr. til sundhedshuset.

  Tilsagnet blev givet under forudsætning af, at ministeriet kan godkende den endelige projektbeskrivelse med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. Byggeprogrammet og tidsplan fremgår af projektbeskrivelsen.

  Siden ministeriet gav tilsagn om midler til sundhedshuset, har i sær Langeland Kommune, de praktiserende læger og regionens sundhedsstab arbejdet med konkretisering af etableringen af sundhedshuset. De øvrige interessenter har også omend i mindre omfang været inddraget.

  Der foreligger nu en projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet funktionerne og funktionssammenhængene i husene. Materialet skal anvendes til regional behandling og kommunal politisk godkendelse af projektet samt godkendelse og endelig frigivelse af midler i Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Dernæst vil materialet danne grundlag for indgåelse af licitation vedrørende aftale med totalrådgiver, der kan bistå med det videre arbejde.

  Efter politisk behandling og kommunal godkendelse af byggeprogram med anlægsbudget og tidsplan, varetages det videre arbejde af Langeland Kommune. I denne proces vil en styregruppe med repræsentation af ovennævnte interessenter påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet. Hvis der sker afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages.

  De overordnede arealkrav til sundhedshuset udgør knap 2.955 m². Etableringen af sundhedshuset andrager 23 mio. kr. Sundhedshuset vil være færdigt med udgangen af 2013, så der løbende i perioden september 2013 - december 2013 kan ske indflytning. Tidsplanen afhænger dog af Langeland kommune og dennes rokadeplan for flytning af personale.

  Sundhedshuset på sygehusenheden skal indeholde:

  • praktiserende læger
  • praktiserende psykolog
  • praktiserende fysioterapeut
  • jobcenter
  • kommunal forebyggelse
  • kommunal genoptræning,
  • hjemmesygepleje,
  • sundhedspleje,
  • jordemoder
  • socialpsykiatri, og
  • misbrugsbehandling.

  Da Langeland Kommune er ejer af den tidligere skole, træffer kommunen de nødvendige politiske beslutninger omkring den kommende byggesag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Akut- og ø-udvalget anbefaler regionsrådet, at

  • sagen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 17-04-2012
  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/442
  3. Beredskabsplanlægning i Region Syddanmark, herunder indsats på mindre befolkede øer
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstaben arbejder på et forslag til en sundhedsberedskabsplan for Region Syddanmark.

  Forslag til sundhedsberedskabsplan forelægges det politiske system i august. Efter den politiske behandling sender regionen sundhedsberedskabsplanen til høring i oktober, hvorefter regionens sundhedsberedskabsplan tilrettes, hvis det er nødvendigt.

  Beredskabsplanen vedrørende Ærø Sygehus skal justeres. Øer uden broforbindelse har en speciel situation, hvor der går forholdsvis lang tid, før præhospital indsats når frem.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstaben arbejder på et forslag til en sundhedsberedskabsplan for Region Syddanmark. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra sundhedsstaben, praksissektoren, kommunerne og embedslægerne i Region Syddanmark til at koordinere sundhedsberedskabsplanlægningen i regionen.

  Arbejds- og tidsplanen er, at der forelægges Akut- og ø-udvalget et forslag til sundhedsberedskabsplan i august, og at regionsrådet beslutter sundhedsberedskabsplan i september. Det er planen, at regionen og kommunerne sender sundhedsberedskabsplanerne til gensidig høring hos hinanden i oktober, og at regionens sundhedsberedskabsplan herefter tilrettes, hvis det er nødvendigt.

  Sygehusene skal også udarbejde sygehusberedskabsplaner. Der planlægges efter, at sygehusenes beredskabsplaner er tilpasset den nye sundhedsberedskabsplan inden udgangen af 2012.

  Beredskabsplanen vedrørende Ærø Sygehus skal justeres. Centralt for indsatsen i en beredskabssituation er, at det vagthavende personale på Ærø Sygehus er i dialog med AMK (Akut Medicinsk Koordination) om behovet for at tilføre resurser til Ærø i en beredskabssituation.

  Øer uden broforbindelse har en speciel situation, hvor der går forholdsvis lang tid, før præhospital indsats når frem.

  På de to største øer uden broforbindelse Ærø og Fanø er der ambulanceberedskab.

  Regionen tilbyder mindre øer uden broforbindelse, at finansiere frivillige førstehjælperordninger.

  Regionen søger, at sørge for en så god dækning af øerne uden broforbindelse med rednings- og akutlægehelikoptere.

  Der har været afholdt en stor beredskabsøvelse på Ærø i 2011, og der arbejdes sammen med Langelands Kommune på særlige beredskabsforanstaltninger, hvis Langeland i en beredskabssituation bliver afskåret fra omverdenen.

  Der er vedhæftet notat.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 17-04-2012

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/442
  4. Rapport om redningshelikoptere
  fold dette punkt ind Resume

  Berlingske Tidende siger, at de er kommet i besiddelse af rapport om redningshelikoptere, hvor det foreslås, at de tre nuværende redningshelikoptere i Skrydstrup, Aalborg og Roskilde reduceres til to i Karup og Roskilde.

  Forsvarsministeriet siger, at der ikke er tale om en endelig rapport endnu.

  Hvis redningshelikopteren i Skrydstrup flyttes til Karup vil det give en væsentlige længere flyvetid for redningshelikoptertjenesten til Det Sydfynske Øhav.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgået et forsvarsforlig for 2010 - 2014.

  I forsvarsforliget om redningshelikoptere står der "...Henset til indfasningen af moderne EH101-redningshelikoptere med større ydeevne er der enighed om, at det i perioden undersøges, hvordan opgaveløsningen kan effektiviseres, f. eks. ved differentiering af beredskabet i forhold til årstider og trafikmønster. Endvidere undersøges det i denne forbindelse, om antallet af redningshelikoptere kan reduceres og placeringen heraf optimeres uden at det samlede redningsberedskab forringes."

  Berlingske Tidende siger, at de er kommet i besiddelse af den endelige rapport om redningshelikoptere, og at det i rapporten foreslås, at de tre nuværende redningshelikoptere i Skrydstrup, Aalborg og Roskilde reduceres til to i Karup og Roskilde.

  I følge Forsvarsministeriet er der ikke tale om en endelig rapport endnu. Forsvarskommandoen har udarbejdet et rapportudkast, som Forsvarsministeriet har stillet spørgsmål til. Forsvarsministeren har derfor ikke modtaget den endelige rapport. Arbejdsgangen er, at forsvarsministeren sender endelige rapport til forsvarsordførerne i forsvarsforligskredsen.

  De tre redningshelikoptere i Danmark udfører tilsammen ca. 500 - 600 assistancer til sundhedsvæsnet om året. De fleste indsatser i region Syddanmark udføres af redningshelikopteren i Skrydstrup.

  37 ud af 40 sundhedshelikopterindsatser på Ærø i 2011 var med redningshelikopter, og forsvarets redningshelikoptere landede 66 gange ved Odense Universitetshospital i 2011.

  Indsatstiden fra Flyvestation Skrydstrup til landingspladsen på Ærø, der er det sted hvor redningshelikoptere mest hyppigt indsættes for at afhente patienter, er ca. en halv time.

  Der er ca. 80 km. i fugleflugtslinje fra Flyvestation Skrydstrup til Ærøskøbing mod ca. 180 km. fra Karup og ca. 140 km. fra Roskilde, så hvis redningshelikopteren i Skrydstrup flyttes til Karup vil det give en væsentlige længere flyvetid for redningshelikoptertjenesten til Det Sydfynske Øhav.

  Region Hovedstaden og Region Sjælland har den 28. marts 2012 fået tilsagn om økonomisk støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om forlængelse af forsøgsordningen af den sjællandske akutlægehelikopter fra den 1. maj 2012 til sommeren 2013. Der planlægges efter, at Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland den 12. april 2012 underskriver aftale om akutlægehelikopterdækning i Det Sydfynske Øhav med den sjællandske akutlægehelikopter med opstart den 1. maj 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 17-04-2012
  Orienteredes.

  Sagsnr. 11/20720
  5. Kommunikationsindsats for skaderådgivningstelefonen
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunikationsindsatsen i forhold til skaderådgivningstelefonen baseres på regionens egne kommunikationskanaler. Erfaringen viser, at det fungerer effektivt. Hvis skaderådgivningstelefonen ikke bliver brugt i det ønskede omfang kan der tilkøbes annoncering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Akut- og ø-udvalget har på mødet den 15. marts 2012 drøftet etableringen af en skaderådgivningstelefon i regi af regionens fælles akutmodtagelser. I forlængelse heraf ønskede udvalget en uddybning af den kommunikationsindsats, der kort blev vendt i notatet.

  Kommunikationsindsatsen i forhold til skaderådgivningstelefonen foreslås baseret på Region Syddanmarks egne kommunikationskanaler. Erfaringerne fra lanceringen af Akuthjælp-app’en viser, at regionens kanaler har formået at få kommunikeret budskabet ud væsentligt mere effektivt end den tilkøbte annoncering.

  En eventuel annoncering vil kunne tilkøbes senere, hvis skaderådgivningstelefonen ikke bliver brugt i det ønskede omfang.

  Nedenstående tabel giver et overblik over medier og tidspunkt i forhold til kommunikationsindsatsen for skaderådgivningstelefonen.

  Hvad

  Hvornår

  Pressemeddelelse og nyhed om beslutningen i regionsrådet

  23. april 2012

  Plakater/brochurer til skadestuer, skadeklinikker, praktiserende læger og apotekere

  September

  Side til www.regionsyddanmark.dk

  September

  Video til videoportal

  September

  Artikel til Sund i Syd

  Oktober

  Pressemeddelelse om åbning af telefoner

  1. oktober 2012

  Script til info-tv

  1. oktober 2012

  Ændringer på Akuthjælp-app

  1. oktober 2012

  Tema på www.regionsyddanmark.dk om akuthjælp

  1. oktober 2012

  • Pressemeddelelserne forventes at blive bragt i diverse medier bredt i regionen, da indholdet har relevans for alle Region Syddanmarks borgere. I forbindelse med pressemeddelelsen om åbningen af telefonen kan der iværksættes yderligere presseindsatser.
  • Plakaterne og/eller brochurer bliver gjort tilgængelige på vores skadestuer, FAM’er, lægevagten, praktiserende læger samt apotekere. Kort sagt, hvor et bredt spektrum af borgere møder sundhedsvæsenet.
  • Siden på www.regionsyddanmark.dk sikrer, at Region Syddanmark har et sted at henvise de borgere, som ønsker mere information. Integrationen af denne på temaet om akuthjælp sikrer, at borgere der besøger hjemmesiden let kan finde informationer om skaderådgivningstelefonen
  • Artiklen i Sund i Syd muliggør en bred distribution. Det trykte magasin udgives i 45.000 eksemplarer og det kan findes på sygehusene, hos praktiserende læger samt apoteker og flere sportshaller i regionen. 
  • Nummeret på skaderådgivningstelefonen bliver også tilgængeligt via Region Syddanmarks Akuthjælp-app. Dermed kan regionen komme i kontakt med de 50.000+, der nu har downloadet app’en. 
  • Indslag til info-tv breder budskabet ud til omkring 30 skærme fordelt på de fire sygehusenheder, skærme hos Vejle og Varde kommuner. Hos de praktiserende læger har Region Syddanmark skærme ude omkring 20 steder.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 17-04-2012

  Udsættes til næste møde.


  Sagsnr. 12/4
  6. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan foreslås for Akut- og ø-udvalget 2012:

  • Torsdag den 31. maj 2012 
  • Torsdag den 21. juni 2012 
  • Torsdag den 30. august 2012 
  • Torsdag den 27. september 2012 
  • Torsdag den 1. november 2012 
  • Torsdag den 22. november 2012 
  • Torsdag den 20. december 2012


  Alle møderne holdes som udgangspunkt om torsdagen med start kl. 15.00.

  Mødeplan for Akut- og ø-udvalget 2012 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 31. maj 2012 på Langeland som et halvdagsarrangement.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 17-04-2012

  Indstillingen godkendt.

  Sekretariatet undersøger, om det er muligt at flytte september-mødet til en anden dato.

  Sundhedsstaben arbejder videre med at indlægge arrangement om førstehjælp i tilknytning til 1-2 udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 17-04-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 23-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring