Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 29. marts 2012

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 29. marts 2012

Mødedato
29-03-2012 kl. 15:00
 
Mødested
Se særskilt mail om mødested
 
Deltagere
 
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Lars Aarup, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
   
 • Jens Møller, V
 • Lars Aarup, O

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder ved Gørding
  3. Påbud om foranstaltninger mod spredning af forurening af deponeret fyld
  4. Eventuelt
  5. Næste møde


  Sagsnr. 07/19411
  1. Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage
  fold dette punkt ind Resume
   

  Arbejdet med udvikling, test og vurdering af en række teknikker i indsatsen overfor den kraftige forurening under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2 i Kærgård Plantage, er nu afsluttet. Resultaterne viser, at der er flere tekniske muligheder for en oprensning, men at prisen for de mulige løsninger, i forhold til det aftalte formål, langt overstiger det tilbageværende budget. Derfor anbefaler jordforureningsafdelingen, at man i stedet for den planlagte oprensning af grundvandet under grube 1 og 2, gennemfører en bortgravning af grube 3 og 4.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det blev med daværende miljøminister Connie Hedegaard i 2007 aftalt at iværksætte første skridt i en oprensning af forureningen i Kærgård Plantage. Indsatsen, der er rettet mod at forbedre ophold på stranden og i klitterne, blev aftalt indenfor en økonomisk ramme på 50 mio. kr., hvoraf ministeriet og regionen hver betaler halvdelen.

  Siden opgravningsfasen i Kærgård har regionen arbejdet på at udvikle, teste og vurdere en række teknikker til indsats overfor den kraftige forurening under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2. Opgaven er blevet udført af et konsortium bestående af bl.a. COWI, Rambøll, Aalborg Universitet i Esbjerg og to amerikanske firmaer – GeoSyntec og ISOTEC. Arbejdet blev afsluttet i starten af 2012, og konsortiets anbefalinger til en oprensningsmetode af grundvandsmagasinet under grube 1 og 2, ligger nu klar.

  Udviklingsarbejdet har vist, at der er flere tekniske muligheder for at gennemføre en oprensning, som vil kunne fjerne risikoen ved ophold ved gruberne og – på sigt - risikoen ved ophold på stranden. Men selv den mest omkostningseffektive løsning, der vil kunne leve op til det aftalte formål med at reducere risikoen ved ophold på strand og i klitterne, vil klart overstige den resterende del af den aftalte økonomiske ramme.

  Med udgangspunkt i den aftalte budgetramme, ser en fælles administrative styregruppe med deltagelse fra regionen og Miljøministeriet to muligheder:

  1.                   Oprensning under grube 1-2 til mindre dybde (fra 3 til 6 meter under terræn) end planlagt.

  2.                   Der iværksættes en bortgravning af den stærkt forurenede jord i grube 3 og 4 ned til ½ meter under grundvandsspejlet.

  Løsning 1 vil med stor sandsynlighed ikke give den tilsigtede effekt på forstranden, fordi der efterlades en for stor forureningsmasse i grundvandet.

  Det forventes derimod, at løsning 2 vil fjerne den nuværende sundhedsrisiko ved ophold i klitterne over grube 3 og 4 samtidig med, at løsningen vil fjerne en langt større forureningsmasse fra området end løsning 1.

  Prisen for en afgravning af grube 3 og 4 til ca. ½ meter under grundvandsspejlet vurderes til mellem 17 og 20 mio. kr., og oprensningen vil tage ca. 2 år. Det er aftalt, at Miljøministeriet og Region Syddanmark hver betaler halvdelen af omkostningerne.

  Ingen af de skitserede løsninger inden for den økonomiske ramme vil kunne fjerne risikoen ved ophold på stranden eller føre til en ophævelse af badeforbuddet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at iværksætte en bortgravning af den forurenede jord i grube 3 og 4 indenfor en beløbsramme på 19 mio. kr., hvoraf halvdelen afholdes af Region Syddanmark.

  At der optages forhandlinger med Miljøministeren med henblik på en fælles aftale om at vælge denne løsning.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 29-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Udvalget bad desuden administrationen beskrive og fremlægge en samlet pris for oprensning af grundvandsforureningen under grube 1-6 med det formål at fjerne risiko ved ophold på og omkring gruberne samt på stranden.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/6571
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder ved Gørding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Esbjerg Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne, men i interesseområde for ler i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Esbjerg Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på matr. nr. 13f og 18c Sdr. Gørding By, Gørding og 1x Varho Gde. Gørding. Kommunen oplyser, at det ansøgte areal er på ca. 10 ha., og der forventes at blive indvundet op til 15.000 m3/år i perioden 1. august 2012 til 31. december 2017. Den forventede gravedybde er ca. 2 meter, og der forventes at være ca. 0,5 meter muld. Der graves etapevis, således at 3 ha er åbent ad gangen.

  Nær det ansøgte område er Habitatområde Sneum Å og Holsted Ådal, Natura 2000 opland og et areal beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 (vandløb/mose). Kommunen vurderer, at begrænsninger i tilladelsen vil sikre, at disse områder ikke vil blive berørt af lerindvindingen.

  Kommunen oplyser, at arealet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD) og uden for indvindingsoplande til vandværker. Der er mere end 500 meter til nærmeste boring med krav til vandkvalitet. Kommunen vurderer, at indvindingen ikke vil påvirke grundvandet.

  Området er beliggende i et smukt landskab ned til Holsted å. Indvindingsarealet er beliggende mellem kote 30 og kote 20. Åen er beliggende i kote 14. Arealet er udlagt som interesseområde for ler i Råstofplan 2008. Dele af indvindingsarealet ligger indenfor åbeskyttelseslinjen, men udenfor den fysiske ådal. Der skal derfor meddeles en dispensation til indvindingen. Esbjerg kommune er indstillet på at meddele dispensation til indvinding indenfor åbeskyttelseslinjen, men uden for ådalen.

  Esbjerg Kommune vurderer, at indvindingen vil kunne gennemføres uden at påvirke de landskabelige værdier eller kulturmiljøet i væsentlig grad, idet der sker en sænkning af landskabet på gennemsnitligt en meter. I forbindelse med efterbehandlingen skal der derfor stilles krav om, at landskabet skal fremstå med et kurveforløb, der ligner det nuværende mest muligt, dog parallelforskudt og med udglatning af væsentlige terrænspring.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, samt at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder eller forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

  Esbjerg Kommune er således indstillet på at give en 5-årig tilladelse til ovennævnte indvinding af rødler under forudsætning af bl.a., at indvindingen sker etapevis og med afstand på 20 m til beskyttede naturtyper. På baggrund af redegørelsen fra Esbjerg Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1,5 m moræneler. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i gravningen vil natur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen finder, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af at de 1,5 øverste meter af lerlaget fjernes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at meddele samtykke til gravning af 1,5 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 29-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  3. Påbud om foranstaltninger mod spredning af forurening af deponeret fyld
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr. 11/33477
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 29-03-2012
   

  Intet.


  Sagsnr. 11/33477
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er torsdag 19. april 2012. kl. 15.00. Mødet planlægges afholdt i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 29-03-2012
   

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterede om, at besøget før udvalgsmødet nu er aftalt med NCC.


  Siden er sidst opdateret 21-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring