Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 28. marts 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 28. marts 2012

Mødedato
28-03-2012 kl. 15:00 - 16:15

Mødested
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Præsentation af arbejdet med kvalitetsdatabaser
  2. Kvalitetsindsatser på sygehusene - Rigsrevisonens beretning 2012
  3. Introduktion til sundhedsplan
  4. Mødeplan 2012
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 11/32645
  1. Præsentation af arbejdet med kvalitetsdatabaser
  fold dette punkt ind Resume

  Direktionen på Sydvestjysk Sygehus præsenterer punktet i form af powerpointpræsentation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Direktionen præsenterer punktet i form af powerpointpræsentation, fulgt op med kort visning af et eksempel på kvalitetsovervågning (afdelingseksempel).

  Udgangspunktet bliver arbejdet med kvalitetsdata i afdelingerne.

  Overskrifterne bliver:

  • Begreber
  • Kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP som paraply)
  • Regionale og lokale audits
  • Ledelsesopgaven
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-03-2012

  Sygeplejedirektør Birthe Mette Pedersen præsenterede Sydvestjysk Sygehus, herunder akutsygehus for 225.000 borgere, specialfunktioner, kvalitetsudvikling, ledelsens evaluering ca. 2 gange om året. Kvalitetschef Dorthe Rørmann orienterede om den sundhedsfaglige kvalitet og kliniske kvalitetsdatabaser, RKKP og infonet. Oplæg vedlægges.

  Drøftedes, herunder bl.a. audit og ressourceforbrug i relation til kvalitetsarbejdet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1909
  2. Kvalitetsindsatser på sygehusene - Rigsrevisonens beretning 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne om pris, kvalitet og adgang til behandling fra 2011, lovede Rigsrevisionen at igangsætte en større undersøgelse om kvalitet i sundhedsvæsenet.

  Rigsrevisionen har på den baggrund udarbejdet Beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene til Statsrevisorerne, som har offentliggjort beretningen den 8. marts 2012.

  Ministeriet for sundhed og forebyggelse skal i den forbindelse afgive en redegørelse til Statsrevisorerne og har i den anledning anmodet Region Syddanmark om eventuelle bemærkninger til beretningen. Svaret til ministeriet skal være godkendt i Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrunden
  Baggrunden for Rigsrevisionens undersøgelse er, at der siden 1990’erne har været stigende fokus på kvalitet på sundhedsområdet og dermed også på sygehusene. På landsdækkende og regionalt plan er der igangsat en række indsatser for at sikre og udvikle kvaliteten på sygehusene.

  Baggrunden for undersøgelsen er endvidere, at den følger op på notat af den 18. januar 2011 til Statsrevisorerne om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse (mammografiundersøgelser). Rigsrevisionen lovede i notatet at igangsætte en større undersøgelse om kvalitet i sundhedsvæsenet.

  Statsrevisorernes konklusion
  "Statsrevisorerne finder det positivt, at der på alle niveauer i det offentlige sygehusvæsen gøres en væsentlig indsats for at sikre og udvikle kvaliteten i patientbehandlingen.

  Statsrevisorerne bemærker, at de mange kvalitetsindsatser øger behovet for at prioritere og lette arbejdet på afdelingerne og dermed øger behovet for at vurdere og koordinere de enkelte indsatsers indhold og relevans. Derfor er det afgørende, at Sundhedsministeriet og regionerne følger op på formål og resultater af kvalitetsindsatserne samt foretager en vurdering af det samlede resurseforbrug."

  Rigsrevisionens hovedkonklusion
  "Rigsrevisionen finder det positivt, at der i de seneste år har været en stigende opmærksomhed på at sikre og udvikle kvaliteten i patientbehandlingen, bl.a. med det formål at sikre behandlinger af høj og ensartet kvalitet til gavn for patienterne. Højere kvalitet på sygehusene kan tillige være med til at sikre et mere omkostningseffektivt sygehusvæsen.

  Behovet for at følge udviklingen i kvaliteten i sundhedsvæsenet skal tilgodese mange hensyn, herunder sikring af udviklingen i behandlingerne samt ledelsesmæssige og politiske hensyn. Ved vurderingen af de forskellige kvalitetsindsatser er det væsentligt løbende at vurdere omfanget af den belastning, som f.eks. registreringer og dokumentation i forbindelse med kvalitetsindsatser medfører på sygehusene. Det skyldes bl.a., at personalets motivation til at sikre og udvikle kvaliteten er afgørende, da det er personalet, der skal omsætte indsatserne til kvalitet i mødet med patienterne.

  Rigsrevisionen skal anbefale, at Sundhedsministeriet og regionerne løbende vurderer hensigtsmæssigheden og indretningen af den samlede kvalitetsindsats på sygehusene. Rigsrevisionen finder det i fortsættelse heraf velbegrundet, at samarbejdet på kvalitetsområdet mellem ministeriet og regionerne styrkes."

  Kommentarer
  Den administrative vurdering i Region Syddanmark er, at det er en grundig og omfattende undersøgelse Rigsrevisionen har foretaget. Desuden har undersøgelsen blik for, at det er vanskeligt at udskille kvalitetsindsatser fra det øvrige arbejde i sundhedsvæsenet, hvilket vurderes som en væsentlig pointe.

  Rigsrevisionens rapport understreger, det er vigtigt at følge op på kvalitetsindsatser. Dette falder fint i tråd med den politisk godkendte kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, der har som et kernepunkt, at der følges op på implementeringen af de indsatsområder, der er medtaget i strategien. Endvidere fokuseres der i strategien på, at der i størst mulig udstrækning er evidens for den indsats, der ydes.

  Der er også fokus på, at det er vigtigt, at indsatserne giver mening for personalet og understøtter afdelingernes arbejde. Der gøres i den forbindelse også en stor indsats for it-understøttelse af arbejdet, så det kan foregå så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt.

  Regionerne behandles samlet i rapporten, og forholdene i Region Syddanmark vurderes således ikke specifikt.

  En uddybning af konklusioner og metode fremgår af bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan

  • Anbefaler overfor regionsrådet, at orienteringen om Rigsrevisionens beretning tages til efterretning, og at
  • udvalget drøfter vedhæftede forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark, og på baggrund heraf anbefaler forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark med eventuelle justeringer overfor regionsrådet
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-03-2012

  Udvalget vedr. kvalitet prioritering og sundhedsplan anbefaler over for regionsrådet,

  • at Rigsrevisionens beretning tages til efterretning, og
  • at udkast til høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendes.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2483
  3. Introduktion til sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan skal i 2012/13 udarbejde oplæg til ny sundhedsplan for Region Syddanmark. Der gives en introduktion til arbejdet og lægges op til drøftelse af arbejdsproces og indhold i planen, herunder temaer som understøtter Region Syddanmarks vision.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der står i sundhedsloven (§ 206), at regionsrådet skal udarbejde en sundhedsplan. Sundhedsplanen er en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Sundhedsstyrelsens rådgivning skal indhentes før den endelige vedtagelse i regionsrådet.

  Region Syddanmarks sundhedsplan 2009
  Den eksisterende sundhedsplan, som blev udarbejdet i 2009, præsenterer en samlet fremstilling af planlægningen på sundhedsområdet i regionen i form af et resumé af de allerede vedtagne planer. I denne sundhedsplan illustreres de store linjer for organiseringen af Region Syddanmark med f.eks. gennemførelsesplanen for ny sygehusstruktur, sundhedsaftaler med kommunerne, praksisplaner med almen praksis o.a., udviklingsplan for psykiatrien, kvalitetsstrategi og den præhospitale planlægning. Læsere af planen får en bred indsigt i regionens planlægning på sundhedsområdet.

  Ny sundhedsplan 2012/13
  Regionsrådet har i forbindelse med nedsættelse af Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan ønsket oplæg til ny sundhedsplan.

  Sundhedsplanen skal med sit grundlag i sundhedsloven naturligvis fortsat tegne billedet af regionens planlægning på sundhedsområdet, herunder nye/reviderede planer, men da den overordnede struktur for Region Syddanmarks sundhedsvæsen er på plads, foreslås en ny sundhedsplan tillige at tage udgangspunkt i de værdier, der er sat med visionen, som regionsrådet vedtog i november 2011: "Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom".

  Visionens 6 pejlemærker sætter retning for, hvordan sundhedsvæsenet planlægger og udfører opgaverne i Region Syddanmark:

  • dialog
  • lighed
  • sammenhæng
  • rettidighed
  • kvalitet
  • ansvar

  Patient- og pårørendeinddragelse foreslås i sundhedsplanen som generelt tema, der understøtter visionen. Samtidig foreslås det, at sundhedsplanens temaer vælges med øje for de særlige indsatsområder, der er valgt som led i arbejdet med implementering af kvalitetsstrategien.

  Kvalitetsstrategiens indsatsområder understøtter på mange måder visionens 6 pejlemærker, og det vil derfor være naturligt, at en videre konkretisering af kvalitetsstrategiens indsatsområder indarbejdes i sundhedsplanen.

  Kvalitetsstrategiens indsatsområder er formuleret i 4 følgende temaer:

  • den akutte patient - implementering af Fælles AkutModtagelse (FAM)
  • systematisk kronikeromsorg
  • patientsikkerhed
  • behandlingsintensitet

  Der kan også vælges temaer indenfor planlægningsområderne: velfærdsteknologi, praksisplanlægning, byggeri, samarbejdet med kommunerne, specialeplanlægning og forskning.

  Vedlagt er udkast til skabelon, udkast til procesplan, hvor der lægges op til temadrøftelser i Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan, som kan inddrages i sundhedsplanen samt en foreløbig oversigt over planer. På næste møde i udvalget planlægges en temadrøftelse om patientinddragelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at udvalget har en indledende drøftelse af proces og indhold i en kommende sundhedsplan.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-03-2012

  Drøftedes.

  Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre, jf. oplægget, herunder at der indgår et tema om patientinddragelse.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2
  4. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan blev godkendt på mødet den 3. januar 2012:

  • Tirsdag den 24. april - OUH, FAM
  • Tirsdag den 22. maj - Sygehus Lillebælt
  • Tirsdag den 19. juni - Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  • Tirsdag den 28. august
  • Tirsdag den 25. september
  • Tirsdag den 23. oktober
  • Tirsdag den 20. november
  • Tirsdag den 18. december


  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00

  Arbejdsplan for 2012 vedlægges som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes tirsdag den 24. april 2012 på OUH, FAM.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-03-2012

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2
  5. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-03-2012

  -


  Sagsnr. 12/2
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-03-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 03-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring