Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 26. marts 2012

Mødedato
26-03-2012 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Ida Damborg, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, U
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Lars Aarup, O
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A - Carl Erik Jensen stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Aftale om betaling for patientbehandling mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland
  2. Ændring af lov om sygedagpenge, økonomiske konsekvenser
  3. Status på kræftområdet – Statsrevisorernes beretning
  4. Flytning af ortopædkirurgiske funktioner fra Middelfart Sygehus til Odense Universitetshospital
  5. Revision af styringsmanualer for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding
  6. Styringsmanual for udbygningen af Esbjerg Sygehus
  7. Hjertestartere udenfor sygehuse
  8. Strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet – udkast til høringssvar
  9. Ansøgning om midler fra Satspuljen 2012 - 2015
  10. Henvendelse fra Olomouc-regionen
  11. Forslag vedr. rabat på busrejser til ældrecheckmodtagere
  12. Forslag til Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015
  13. CSR Awards 2012 i Region Syddanmark
  14. Ansøgninger til uddannelsespuljen - januar 2012
  15. Forslag til kommissorium for følgegruppe for ligestillingsarbejdet
  16. Orientering om formandspost for AER´s Komité 2
  17. Udpegning af Region Syddanmarks medlemmer til styregruppen for Europæisk Iværksætterregion 2013
  18. Udpegning af nyt medlem til 3 samarbejdsudvalg og Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis
  19. Forslag fra den socialdemokratiske gruppe - Udarbejdelse af PCB-strategi for regionens bygninger
  20. Sag efter anmodning fra Venstres gruppe i regionsrådet - trinbrættene ved Vestbanen
  21. LUKKET PUNKT - Specialinstitution i Odense - grundkøb
  22. LUKKET PUNKT - Nyt universitetshospital i Odense - bevilling til forsikring
  23. LUKKET PUNKT - Licitationsresultat for Fase 1 i Aabenraa


  Sagsnr. 12/2336
  1. Aftale om betaling for patientbehandling mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark og Region Midtjylland har sammen udarbejdet vedlagte forslag til aftale om betaling for patientbehandling mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland. Aftalen fremlægges hermed til politisk godkendelse. Aftalen forelægges ligeledes til politisk godkendelse i Region Midtjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den mellemregionale afregning sker i dag til 100 pct. af DRG/LL taksten, med mindre der er indgået bilaterale aftaler om andet. Region Syddanmark, Region Nord og Region Sjælland har indgået aftaler om afregning til 90 pct. af DRG taksten (DiagnoseRelateredeGrupper).

  Primo 2011 blev der udarbejdet en hensigtserklæring mellem de fem regioner i forhold til patientforløb mellem regioner og afregning herfor. Med udgangspunkt i dette har Region Syddanmark og Region Midtjylland sammen udarbejdet vedlagte forslag til aftale om betaling for patientbehandling mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland.

  Overordnet indebærer aftalen, at der gives 10 pct. rabat på den højt specialiserede behandling og 30 pct. rabat på behandling på regions- og hovedfunktionsniveau, dog med nogle særlige vilkår vedrørende patienter med størst geografisk nærhed til sygehus i den anden region.

  For patienter på regions- og hovedfunktionsniveau med geografisk størst nærhed til et sygehus i den anden region, skal der for aftalte specialer/funktioner ske afregning til 90 pct. af DRG-taksten, idet sygehuset betjener et naturligt optageområde. Af vedlagte aftaleudkast fremgår specifikt, hvilke patienter der afregnes til 90 pct. af DRG-taksten. 

  Aftalen gælder det somatiske sygehusvæsen og foreslås trådt i kraft pr. 1. januar 2012. Aftalen forelægges ligeledes til politisk godkendelse i Region Midt. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At aftalen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-02-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/7995
  2. Ændring af lov om sygedagpenge, økonomiske konsekvenser
  fold dette punkt ind Resume
   

  En ændring af lov om sygedagpenge betyder merudgifter for sundhedsområdet, inkl. behandlingspsykiatri, på ca. 9,6 mio.kr. årligt for 2012 og frem. Regioner og kommuner har ikke fået økonomisk kompensation af staten for denne merudgift. Det foreslås, at regionens sygehuse og øvrige institutioner kompenseres for disse merudgifter finansieret af puljen til meraktivitet under somatikken og puljen til udredningsret for voksne under behandlingspsykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Folketinget har i december 2010 vedtaget en ændring af lov om sygedagpenge, der træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2012. Ifølge loven betaler arbejdsgiverne fremover udgifterne til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af den ansattes fraværsperiode mod hidtil 21 kalenderdage.

  Bekæftigelsesministeriet har ved fremsættelsen af lovforslaget beregnet de øgede arbejdsgiverudgifter for regionerne til 47,1 mio.kr., mens staten samlet realiserer mindreudgifter til sygedagpengerefusion på 619 mio.kr. fra alle private og offentlige arbejdsgivere. I forbindelse med høringen af lovforslaget forudsatte Danske Regioner, at de årlige merudgifter for regionerne efter almindelig praksis ville blive kompenseret efter DUT-regelsættet (Det Udvidede Totalbalanceprincip). DUT-regelsættet indebærer, at regioner og kommuner kompenseres for de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning, bekendtgørelser mv. .

  Lovændringen har dog ikke givet anledning til en økonomisk kompensation til regioner og kommuner. Dette til trods for indsigelser fra Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om, at dette er i strid med DUT-regelsættet. Ministerens kommentar hertil er, at den manglende økonomiske kompensation sikrer, at både private og offentlige arbejdsgivere bidrager til genopretningen af dansk økonomi, og at dette var en forudsætning i forbindelse med aftalen fra maj 2010 om genopretning af den danske økonomi.

  Region Syddanmarks andel af de beregnede merudgifter til sygedagpenge på sundhedsområdet udgør 9,640 mio.kr.  Det anbefales at kompensere sygehuse og øvrige institutioner for disse merudgifter, uagtet at der ikke findes ekstern finansiering hertil. Fordelt efter antal fuldtidsansatte bliver de bevillingsmæssige konsekvenser for 2012 og frem anført:

   

  Sygehus/institution

  1.000 kr.

  OUH, Odense

  3.145

  OUH, Svendborg

  795

  Sygehus Lillebælt

  2.031

  Sydvestjysk Sygehus

  1.244

  Sygehus Sønderjylland

  1.291

  Psykiatrien

  1.092

  Medicoteknisk Afdeling

  36

  Center for Kvalitet

  6

  Meraktivitetspuljen, somatik

  -8.548

  Puljen til udredningsret for voksne, behandlingspsykiatrien

  -1.092

  I alt

  0

  Det anbefales, at merudgifterne finansieres af meraktivitetspuljen under somatikken med 8,548 mio.kr. og puljen til udredningsret for voksne under behandlingspsykiatrien med 1,092 mio.kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles en tillægsbevilling på 9,640 mio.kr. til dækning af merudgifter forbundet med ændring af lov om sygedagpenge.

  At tillægsbevillingen fordeles til sygehuse mv. under sundhedsområdet som anført i tabellen i sagsfremstillingen.

  At tillægsbevillingen finansieres af meraktivitetspuljen under somatikken med 8,548 mio.kr. og puljen til udredningsret for voksne med 1,092 mio.kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Ida Damborg ønsker fremadrettet flere valgmuligheder i forhold til, hvor pengene skal findes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-02-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/7575
  3. Status på kræftområdet – Statsrevisorernes beretning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges status på kræftområdet, herunder orienteres om iværksættelse af regionale opfølgning- og kontrolprocedurer for overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider for patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Endvidere forelægges forslag til regionsrådets bemærkninger til Statsrevisorernes Beretning nr. 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Statsrevisorernes beretning om opfølgning på kræftbehandlingen

  Spørgsmålet om tilstrækkelig og komplet opfølgning på kræftområdet er bl.a. blevet rejst i forbindelse med, at Statsrevisorerne i december 2011 har afgivet beretning nr. 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen, som er vedlagt i bilag. Statsrevisorerne har på baggrund af beretningen afgivet følgende bemærkning til Folketinget:

  ”Statsrevisorerne kritiserer, at Sundhedsministeriet og regionerne ikke har etableret et fyldestgørende grundlag for at vurdere, om de mange initiativer og de tilførte bevillinger reelt har resulteret i en bedre kræftbehandling, herunder kortere ventetid på behandling og stigende overlevelse blandt kræftpatienter. Et sådant grundlag er vigtigt for den politiske og ledelsesmæssige prioritering af sundhedsvæsenets fortsatte indsats for at styrke kræftbehandlingen.”

  I forbindelse med beretningen skal Ministeren for Sundhed og Forebyggelse afgive en redegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Regionsrådet har her mulighed for at afgive evt. bemærkninger.

  De anførte kritikpunkter fra Statsrevisorerne kan give anledning til at gøre opmærksom på følgende om den løbende indsats i Region Syddanmark: 

  • Overvågning af kræftområdet har været et højt prioriteret indsatsområde i Region Syddanmark, som bl.a. betyder at man allerede i 2007/2008 etablerede et regionalt monitoreringssystem, som har haft til formål at overvåge forløbstider i kræftpakkerne og kunne anvende system i den løbende ledelsesmæssige resultatopfølgning. Løbende kvalitetsudvikling af dette system har været et fokusområde.
  • Der er i samme periode indført kræftberedskaber på sygehusene og tilført økonomi hertil med henblik på kunne understøtte overholdelse af de accelererede forløbstider i udredningsfasen af kræftpakkerne. Medio 2011 er økonomien til disse beredskaber koblet til målopfyldelse på forløbstider i kræftpakkerne.
  • Udover den løbende regionale monitorering er der i 2011 gennemført audits af kræftforløb for nærmere at identificere problemområder i forløbene, som bl.a. tydeliggjorde, at der var behov for en skærpet indsats for dokumentation af overholdelse af bestemmelserne om maksimal ventetider. Endvidere sås et forbedringspotentiale i forhold til at sikre mere smidige overgange mellem afdelinger og sygehuse.
  • I den sammenhæng blev der udmøntet flere midler til forløbskoordinatorer og i forbindelse med en kommende implementering af reviderede kræftpakker vil overgangsproblematikken være et særligt fokusområde.

  Med baggrund i bl.a. ovenstående, er der udarbejdet forslag til bemærkninger fra regionsrådet til Statsrevisorernes afgivne beretning.

  Opfølgning på overholdelse af maksimale ventetider for livstruende kræftsygdomme mv.

  I Rigsrevisionens beretning udtales kritik af, at der ikke er etableret en overvågning af, hvorvidt de maksimale ventetider overholdes. Som følge af Rigsrevisionens beretning er der fra den 1. februar 2012 iværksat en række nationale kontroltiltag, bl.a. indføres der fra 1. februar 2012 en månedlig indberetning til Sundhedsstyrelsen, der indeholder oplysninger om overholdelse af de maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet.

  I forlængelse heraf er der nu taget initiativ til en række regionale procedurer, som skal sikre fokus på overholdelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen om maksimale ventetider på alle niveauer. Dette indebærer, at der fra februar 2012 er:

  • Indført månedlig skriftlig indberetning til Sundhedsdirektionen fra sygehusledelserne om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider.
  • Indført instrukser for information om patientrettigheder efter bekendtgørelsen og krav til dokumentation heraf i patientjournal.
  • For så vidt angår ventetid til operation, stilles særligt krav om løbende kontrol via ”patientforløbslister” på de behandlende afdelinger for patienter, der er i forløb til kirurgisk behandling. Denne særlige kontrolmekanisme er indført, eftersom det vurderes, at de største udfordringer findes i forhold til ventetid på operation. Via patientforløbslister skal det kontinuerligt monitoreres, om patienten tilbydes rettidig behandling, om patienten informeres om sine rettigheder, samt om der sker behørig dokumentation heraf i journalen.
  • Indført kontrol heraf via kvartalsvise audits – halvårligt for så vidt angår bestemmelserne om de maksimale ventetider til forundersøgelse og ventetid til onkologisk behandling, idet det forventes, at disse ventetidsfrister i altovervejende grad overholdes i dag.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  At forslag til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-02-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3776
  4. Flytning af ortopædkirurgiske funktioner fra Middelfart Sygehus til Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af gennemførelsesplanen i december 2007 besluttede man, at Sygehus Lillebælt skulle overtage Middelfart Sygehus fra Odense Universitetshospital med henblik på at oprette Rygcenter Syddanmark.

  Der er nu skabt mulighed for, at rygcenteret kan få styrket sin kapacitet, så rygcenteret kan leve op til sine målsætninger om at samle rygkirurgi i Middelfart - og samtidig styrke den rygmedicinske behandling. Muligheden er opstået ved, at OUH har fået tilvejebragt ledig kapacitet på Odense og Nyborg matriklerne og derfor kan hjemtrække sin sidste ortopædkirurgiske aktivitet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i december 2007 gennemførelsesplanen, hvor et af elementerne var, at Sygehus Lillebælt (SLB) skulle overtage Middelfart Sygehus fra Odense Universitetshospital (OUH) med henblik på at omdanne sygehuset til et regionalt rygcenter.

  Det blev i den forbindelse besluttet at flytte organkirurgien til SLB og OUH, at akut ortopædkirurgi skulle ophøre, at der skulle ske en omdannelse af skadestuen til en skadeklinik, og at OUH fortsatte den elektive (planlagte) ortopædkirurgi på Middelfart Sygehus indtil videre.

  SLB overtog derfor ledelsesmæssigt sygehuset pr. 1. januar 2009, herunder ledelsen af de ikke-kliniske servicefunktioner, Terapiafdelingen, Røntgen- afdelingen og Anæstesiafdelingen. Efterfølgende vedtog regionsrådet på et møde i december 2009 retningslinjerne for delingen af budgetterne for Middelfart Sygehus mellem SLB og OUH. Herefter har OUH betalt for sit forbrug på sygehuset via regninger.

  1. september 2009 åbnede Rygcenter Syddanmark og samlede den regionale rygkirugi og ikke-kirurgiske rygbehandling i regionen (dog ikke den højtspecialiserede rygkirurgi, der fortsat varetages på OUH). Det var ved oprettelsen af Rygcenter Syddanmark en præmis, at den stationære ortopædkirurgi kunne fortsætte, til der kunne findes egnede lokale på OUH’s egne matrikler. Dette skyldes blandt andet, at OUH i 2009 ikke havde den fysiske plads til at hjemtage aktiviteten, med mindre der blev bygget nyt, hvilket blev skønnet at være for omkostningstungt. Det blev også vurderet mere hensigtsmæssigt, at OUH benyttede sig af servicefunktionerne på Middelfart Sygehus, indtil Rygcenter Syddanmark var fuldt oppe i gear og selv kunne udnytte faciliteterne.

  Nuværende og fremadrettet kapacitet

  Middelfart Sygehus huser i dag Rygcenter Syddanmark samt Ortopædkirurgisk Afdeling O, og har i alt syv operationsstuer. Rygcenteret bruger godt tre af stuerne, svarende til 12 ugentlige OP-lejer med generel anæstesi. Ortopædkirurgisk afdeling O bruger den anden halvdel af operationsstuerne, svarende til 17 ugentlige lejer med generel anæstesi, samt tre ugentlige lejer uden generel anæstesi.

  Med byggeriet af FAM i Odense og ledig kapacitet i Nyborg har OUH skabt mulighed for at hjemtrække den sidste aktivitet til OUH. OUH ønsker derfor pr. 1. juli 2012 at hjemtage den resterende aktivitet, da der her vil være ledig kapacitet i ortopædkirurgisk afdeling som følge af sommernedlukning, mens man ombygger det gamle skadestueområde.

  OUH’s ortopædkirurgiske afdeling i Middelfart har igennem længere tid haft svært ved at udnytte lejefladerne optimalt på grund af den fysiske adskillelse mellem afdelingerne. Når aktiviteterne samles i Odense, forventes en mindre gevinst i form af bedre udnyttelse af de lejer, der flytter til Odense matriklen. Denne gevinst skal benyttes til at håndtere forventet øget operationsbehov på det ortopædkirurgiske område, som følge af hjemtrækninger fra Skejby og Rigshospitalet mv.

  Når OUH rykker sin afdeling ud, ønsker SLB at styrke rygkirurgien med yderligere 3 OP-lejer pr. uge, samt at styrke den rygmedicinske behandling med flere ambulatorier. Ved at styrke rygkirurgien forventer SLB, at den nødvendige forundersøgelseskapacitet og den fornødne operationskapacitet er til stede for, at man kan realisere ambitionen om 1.200 operationer årligt på Middelfart Sygehus. Ved at udvide det rygmedicinske område med flere ambulatorier, kan rygcenteret imødekomme målsætningen om samlet 12.000 nye patienter om året og på sigt nå op på 50.000 ambulante besøg årligt. I dag har rygcenteret ca. 35.000 årlige ambulante besøg, samt ca. 1.000 årlige operationer.

  Herudover har SLB indledende overvejelser om at placere et ekstra ortopædkirurgisk leje, så man samlet set når op på 5 ortopædkirurgiske OP-lejer på sygehuset. Det forventes at udnytte den resterende ledige operationskapacitet som bufferkapacitet i forbindelse med ombygningen af Kolding Sygehus. SLB overvejer også at flytte Smerteklinikken fra Vejle Sygehus til Middelfart – dels for at udnytte de resterende ledige kvadratmetre, dels for at styrke de faglige miljøer, og endelig vil man gerne etablere moderne møde- og konferencefaciliteter centralt beliggende i regionen.

  Anlægsmæssige konsekvenser

  SLB fik, inden man kendte til planerne om OUH’s hjemtrækning af aktiviteten, en anlægsbevilling til at udvide ambulatoriekapaciteten, der endnu ikke er udnyttet. Set i lyset af OUH’s hjemtrækning vurderes det dog, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at udvide kapaciteten.

  Ovenstående indflytning af rygkirurgi og rygmedicin forventes at medføre en renovering af de lokaler, OUH fraflytter, i størrelsesorden 3,9 mio. kr. Hertil kommer et beløb på øvrige udgifter, der fastsættes efter tidligere udmeldt norm til 0,3 mio. kr. OUH fraflytter ca. 1.500 m² og SLB estimerer, at de skal anvende ca. 1.300 m² til udbygningen af rygcenteret. Der fremlægges på et senere tidspunkt til politisk beslutning en konkret anlægssag herom.

  Indflytning af aktiviteten til OUH medfører behov for, at man ombygger det gamle skadestueområde og blandt andet etablerer to nye operationsstuer, for at hjemtage aktiviteten fra Middelfart. Regionsrådet godkendte denne anlægssag på et møde i juni 2011. Herudover er det nødvendigt at etablere undersøgelsesrum i skadestueområdet for at kunne rumme al aktiviteten. Denne anlægssag behandles på en senere dagsorden.

  Økonomiske konsekvenser

  I forbindelse med overdragelsen fra OUH til SLB i 2009 blev alle budgetter delt og flyttet i overensstemmelse med aktiviteten til de respektive sygehuse. SLB har hidtil fremsendt regninger for anæstesi og operationsbetjening samt røntgen med mere. Det forventes, at de økonomiske konsekvenser kan håndteres ved, at der ikke længere fremsendes regninger mellem OUH og SLB for disse ydelser.

  Personalemæssige konsekvenser

  Der er lagt op til, at personalehåndteringen gennemføres i tråd med de værdier og garantier regionen har i forbindelse med organisationsændringer, herunder ansættelsesgaranti og løngaranti. OUH’s hjemtrækning af ortopædkirurgien medfører således, at en række medarbejdere tilbydes arbejde på OUH.

  Af hensyn til sommerferieplanlægning og nedlukning af aktiviteten i sommerperioden, vurderes det hensigtsmæssigt, at fraflytningstidspunktet sker pr. 1. juli 2012. Personalet varsles umiddelbart efter regionsrådets endelige stillingtagen. Såfremt det bliver nødvendigt på grund af varslingsfrister med mere, er det aftalt mellem OUH og SLB, at OUH afholder eventuelle økonomisk kompensationer til personalet, baseret på en aftale indgået mellem sygehusene.

  Det vurderes at der samlet set er 68 stillinger, der berøres af ændringerne. Af disse kan SLB tilbyde fortsat ansættelse til ca. 40 stillinger. De ca. 40 stillinger placeres i henholdsvis Anæstesiologisk afdeling, Vejle og Middelfart Sygehus samt i Den rygkirurgiske sektion, Middelfart Sygehus – størstedelen tilbydes arbejde i Middelfart. De resterende 28 personer tilbydes ansættelse på OUH.

  Bestykning og fordeling af eksisterende udstyr

  Det overordnede princip er, at flytningen af aktiviteten ikke betragtes som en udvidelse af kapaciteten. Derfor skal alt udstyr, som ikke er nagelfast, følge aktiviteten. Det er aftalt, at SLB iværksætter en behovsanalyse med hensyn til det fremadrettede behov for udstyr og bestykning, og at OUH modtager denne til gennemsyn. Hvis OUH ikke har relevant behov for dele af bestykningen og udstyret, efterlades det på Middelfart Sygehus til SLBs fortsatte brug.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At OUH’s ortopædkirurgiske funktioner fraflytter Middelfart Sygehus pr. 1. juli 2012 .

  At ledige m² på Middelfart Sygehus anvendes til udbygning af Rygcenter Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 10/10903
  5. Revision af styringsmanualer for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Styringsmanualerne for udbygningen af Kolding Sygehus og Udbygningen af Aabenraa Sygehus blev forelagt regionsrådet i forbindelse med godkendelse af ansøgningen til Ekspertpanelet. Der foreligger nu en revideret udgave.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med ansøgning til ekspertpanelet om tilsagn til kvalitetsfondsprojekterne har regionsrådet godkendt styringsmanualer for udbygningen af Kolding Sygehus og udbygningen af Aabenraa Sygehus.

  Efter endeligt tilsagn fra ministeriet og på grund af at projekterne løbende udvikler sig, er der nu behov for en revision af styringsmanualerne for de to kvalitetsfondsprojekter.

  For at leve op til de tilsagnsbetingelser, der er udmeldt fra ministeriet, indeholder styringsmanualerne nu en beskrivelse at det økonomiske beredskab, der opstilles for at kunne imødegå ændringer eller såkaldte change requests i projekterne.

  Derudover er der sket en uddybning af afsnittet om den økonomiske styring af projektet, herunder en præcisering af rollefordelingen mellem den eksterne revision, den regionale kontrol og det daglige kvalitetssikringsarbejde, der foretages i projektet.

  De fastsatte rammer i styringsmanualerne understøtter de eksterne krav fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der ligger til rapporteringen, og som vil træde i kraft, når der foreligger en godkendt udbetalingsprofil.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At styringsmanualen for udbygning af Kolding Sygehus godkendes.

  At styringsmanualen for udbygning af Aabenraa Sygehus godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3558
  6. Styringsmanual for udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet en styringsmanual, der udstikker rammerne for udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 28. juni 2010 opstarten på gennemførelsen af generalplanen for Esbjerg Sygehus. Da projektet i sin størrelse kan sammenlignes med kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding, vurderes der at være et behov for en tilsvarende styring af dette projekt.

  Rammerne for styringen af projektet er beskrevet i vedlagte styringsmanual. I forhold til kvalitetsfondsprojekterne vil der kun foregå en årlig ekstern revision af projektet. Derudover vil der ikke være en rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status og fremdrift på projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At styringsmanualen for udbygningen af Esbjerg sygehus godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/442
  7. Hjertestartere udenfor sygehuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet rapporten "Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus".

  Kun en lille del overlever hjertestop. Chancen for at overleve et hjertestop stiger, hvis der ydes hjerte-lungeredning og anvendes hjertestarter af lægmænd.

  Det foreslås som et indledende initiativ, at der skrives ud til regionens egne institutioner om registrering og tilgængeliggørelse af regionens egne hjertestartere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet rapporten ”Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus”. Rapporten er vedlagt som bilag.

  Hvert år rammes ca. 3.500 personer af hjertestop, mens de opholder sig udenfor sygehus. Kun en lille del overlever hjertestop. Statistikken fra Dansk Hjertestopregister viser, at der er sket en stigning i 30 dages overlevelsen efter hjertestop fra 4 % i 2001 til 10 % i 2010. I samme periode er sket en stigning i hjertelungeredning ved lægfolk før ambulanceankomst fra 20 % til 44 % og en stigning i defibrillering ved lægfolk med hjertestarter før ambulanceankomst fra 1,4 % til 1,6 %.

  Chancen for at overleve et hjertestop stiger markant, hvis der indenfor de første minutter ydes livreddende førstehjælp i form af hjertelungeredning, og der anvendes hjertestarter. Overlevelsen efter hjertestop falder med ca. 7 – 10 % for hvert minut der går til første defibrillering. Såfremt der ydes hjertelungeredning falder overlevelsen kun 3 - 4 % pr. minut til første defibrillering.

  Det vurderes, at der er ca. 15.000 hjertestartere i Danmark. Hjertestarterne er ikke altid så tilgængelige/kendte, og kun lidt over 5.000 af hjertestarterne er registreret på hjertestarter.dk. AMK-vagtcentralerne har adgang til hjertestarter.dk, og kan ved hjertestop henvise til nærmeste hjertestarter.

  Hovedanbefalingerne i rapporten er:

  • Hjertestartere udenfor hospitaler bør som udgangspunkt placeres på lokalisationer med høj risiko for forekomst af hjertestop og følge de gældende nationale og internationale anbefalinger på området.
  • Hjertestartere bør opsættes i tyndt befolkede områder med relativt lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder såsom bytorve, hæveautomater, ved postkasser og lignende, og bør ledsages af et first-responder program.
  • Hjertestartere opsat i Danmark bør registreres centralt på hjertestarternetværket. Alle hjertestartere opsat af stat, regioner og kommuner skal registreres, og skal fremgå af offentlig tilgængelig oversigt som f. eks. hjertestarter.dk. Producenter og/eller forhandlere af hjertestartere, bør opfordre købere til at registrere hjertestartere. Samtidigt bør der en gang årligt følges op på alle registrerede hjertestartere for at sikre, at den angivne placering er korrekt, og at hjertestarterne er funktionsduelige.
  • Det vil være hensigtsmæssigt med en fælles model for udlæsning af data fra anvendte hjertestartere, således at disse kan indgå i diagnosticeringen og behandlingen af patienten.
  • Uddannelse i brug af hjertestarter skal følge internationale og nationale anbefalinger. Fremadrettet tilstræbes det, at der undervises i både hjertelungeredning og brugen af hjertestartere.


  Hjertestartere er opsat af mange forskellige: private virksomheder, offentlige institutioner, sportsforeninger mv., og der er opsat et stort antal hjertestartere fordelt ud over hele regionen, så det vurderes ikke som en regional opgave generelt at sørge for opsætning og drift af hjertestartere.

  Regionen har siden 2007 finansieret og betalt driftsudgifter til en hjertestarter på beboede småøer uden broforbindelse, hvis der kan dannes en frivillig førstehjælpsgruppe. I 2011 har regionen udvidet finansieringen til at omfatte de landfaste befolkede områder i regionen, hvor regionens præhospitale indsats tager længst tid om at komme frem: enderne af Langeland, Kegnæs og Rømø. I alt støtter regionen 11 frivillige førstehjælpsordninger med hjertestartere. Hvis der viser sig at være områder med lang responstid for regionens præhospitale enheder, hvor der med fordel kan etableres en frivillig førstehjælpsordning med hjertestarter, så kan antallet af ordninger eventuelt udvides.

  Et indledende tiltag fra regionens side som opfølgning på rapportens anbefalinger kan være, at regionsrådsformanden og formanden for Akut og ø-udvalget skriver til regionens institutioner med en opfordring til, at hjertestartere registreres på hjertestarter.dk og gøres tilgængelige for det omkringliggende samfund i så høj grad som muligt. En kopi af brevet sendes til kommunerne, for at inspirere dem til en tilsvarende indsats.

  Der er opstartet udlæsning af lægmandshjertestartere på Odense Universitetshospital, men det foregår ikke på de øvrige sygehuse i regionen, der modtager hjertepatienter. EKG-diagrammet fra hjertestarterne i perioden omkring hjertestoppet rummer sommetider information af stor betydning for den efterfølgende behandling. Sundhedsstaben vil sammen med sygehusene se på, hvordan der kan etableres udlæsning af alle lægmandshjertestartere, der har været brugt.

  Det skal bemærkes, at indstillingen er ændret i overensstemmelse med Akut- og ø-udvalgets anbefaling, idet den oprindelige indstilling lød:

  "At der skrives ud til regionens egne institutioner og kommunerne med en opfordring til, at regionens hjertestartere bliver registreret på hjertestarter.dk og gjort tilgængelige for det omkringliggende samfund i så høj grad som muligt"

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der skrives ud til regionens egne institutioner og kommunerne med en opfordring til, at alle hjertestartere bliver registreret på hjertestarter.dk og gjort tilgængelig for det omkringliggende samfund i så høj grad som muligt. Herunder at der lokalt sørges for den fornødne uddannelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 09-02-2012
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet:

  At der skrives ud til regionens egne institutioner og kommunerne med en opfordring til, at alle hjertestartere bliver registreret på hjertestarter.dk og gjort tilgængelig for det omkringliggende samfund i så høj grad som muligt. Herunder at der lokalt sørges for den fornødne uddannelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/1193
  8. Strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet – udkast til høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
   

  De 5 regioner har bistået af Danske Regioner udarbejdet en fælles strategi for arbejdet med kvalitetsudvikling på hele praksisområdet. Visionen er, at alle lægepraksis arbejder målrettet med kvalitetsudvikling. Regionsrådet skal afgive et høringssvar vedr. strategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i dag en uens tilgang til arbejdet med kvalitetsudvikling på de enkelte praksisområder. Almen praksis har haft fokus på kvalitetsudvikling de sidste 15 år, med en lidt famlende start er indsatsen gradvist blevet mere systematisk hen over årene, og med implementeringen af datafangst i disse år, er der for alvor udsigt til, at kvalitetsudvikling får et mere systematisk fokus i almen praksis.

  Speciallægerne har med det just overståede KVIS-projekt (3 årigt nationalt kvalitetsudviklingsprojekt i speciallægepraksis) fået et godt fundament for det videre arbejde. Fra fysioterapeuter og kiropraktorer er der et stort ønske om at få mere fokus på kvalitetsarbejdet. På de resterende områder (tandlæger, fodterapeuter, psykologer) er der få erfaringer.


  Regionerne ønsker med strategien at få øget fokus på kvalitet, læring og forbedring inden for de givne rammer på praksisområdet. Kvalitet i behandlingen skal, for alle behandlergrupper, på praksisområdet tage udgangspunkt i viden og faglig konsensus. Desuden skal behandlingskvaliteten bygge på dokumentation fra kliniske data. Databaseret kvalitetsudvikling herunder automatisk datafangst bliver et vigtigt element i arbejdet med kvalitetsudvikling for alle behandlergrupper. Dertil kommer systematisk tilgang vedr. inddragelse af patientoplevelser og arbejdet med kliniske og faglige retningslinjer.
   


  Den fælles regionale strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet går hånd i hånd med Region Syddanmarks vision for sundhedsvæsenet. Der er tale om et paradigmeskift for praksisområdet fra næsten udelukkende at have fokus på økonomi, produktion og incitamenter til også at have fokus på, at der skal leveres dokumenteret kvalitet på højt niveau til gavn for patienterne.
   

  Der er vedlagt et udkast til høringssvar, som også betoner vigtigheden af, at der i forbindelse med udmøntning af strategien sættes øget fokus på koordinering og samarbejde på tværs af regionerne.

  Strategien har været drøftet i Sundhedssamordningsudvalget den 6/2 2012 og Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24/1 og 29/2 2012. Bemærkninger fra udvalgenes behandling er indarbejdet i vedlagte udkast til høringssvar.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 29-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31176
  9. Ansøgning om midler fra Satspuljen 2012 - 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed har indkaldt ansøgninger til i alt 5 satspuljer for årene 2012-2015. Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet udkast til én ansøgning for hver pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed har indkaldt ansøgninger til satspuljer for årene 2012-2015. Ansøgningsfrist er den 1. marts 2012. Det drejer sig om pulje til:

   

  • Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiatrisk sygdom
  • Styrkelse af den nære psykiatri
  • Styrket samarbejde mellem psykiatrien og almen praksis
  • Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede
  • Flere sengepladser til psykiatrien.

  Sygehuset har i samarbejde med afdelingsledelserne udarbejdet udkast til en projektansøgning for hver pulje. Der har været tale om en meget intensiv proces, da Region Syddanmark først d. 31. januar 2012 fra ministeriet modtog vejledning og procedurer for ansøgning med frist den 1. marts 2012.  Vedrørende puljen om hurtigere hjælp til børn og unge med psykiatrisk sygdom ansøges om et projekt til tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykisk sygdom hos børn og unge. Der søges om 20 mio. kr. i årene 2012-2015.
   

  Vedrørende puljen til styrkelse af den nære psykiatri søges om oprettelse af et mobilteam i tilknytning til lokalpsykiatrien i Odense. Mobilteamet skal øge tilgængeligheden til behandling og samtidig reducere behovet for indlæggelse for en gruppe af patienter med ikke psykotiske sygdomme. Der søges om 13,9 mio. kr. fra 2012-2015.

  Vedrørende puljen til styrkelse af samarbejde mellem psykiatrien og almen praksis søges om afprøvning af metoden collaborative care. Projektet forankres i Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og omfatter praktiserende læger i Vestjylland. Projektet indgår som en del af et nationalt forskningsprojekt på området initieret af Danske Regioner. Der søges om i alt 20,2 mio. kr. for årene 2012-2015

  Vedrørende puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede søges om etablering af forløbskoordinatorer for retspsykiatriske patienter i hele regionen. Forløbskoordinatoren tilknyttes retspsykiatrien i Middelfart og skal i samarbejde med kommuner og patient medvirke til en øget kontinuitet og fastholdelse i misbrugsbehandling for denne målgruppe. Der søges om 14,1 mio. kr. i årene 2012-2015

  Vedrørende puljen til flere sengepladser i psykiatrien søges om 3 sengepladser i det kommende FAM i Aabenraa. Der søges i alt om 15,2 mio. kr. i årene 2013-2015.

  De enkelte ansøgninger med eventuelle bilag vedlægges. Ansøgningerne er fremsendt til Ministeriet for forebyggelse og Sundhed inden tidsfristen den 1. marts 2012 med forbehold for regionsrådets godkendelse d. 26. marts 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:


   

  At ansøgning om midler fra Satspuljen 2012 - 2015 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/108
  10. Henvendelse fra Olomouc-regionen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks samarbejdsregion Olomouc i Tjekkiet har henvendt sig med forslag om et fælles møde i Olomouc eller Syddanmark, hvor det fremtidige samarbejde kan drøftes. Det foreslås, at Olomouc gøres opmærksom på Region Syddanmarks strategiske indsatsområder og opfordres til at komme med konkrete projektforslag inden for disse områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark underskrev i 2008 en samarbejdsaftale med den tjekkiske region Olomouc. Aftalen var en videreførelse af det tidligere samarbejde mellem Olomouc og Vejle Amt.

  Det fremgår af Region Syddanmarks internationale handlingsplan, som blev godkendt i regionsrådet den 31. januar 2011, at samarbejdet med Olomouc kun aktiveres, når det giver mening i forhold til regionens strategiske satsninger. Det vil primært være i forhold til partnerskabsmuligheder ved søgning af EU-midler. Olomouc er blevet orienteret om denne prioritering fra Region Syddanmarks side.

  På den baggrund har samarbejdet med Olomouc ligget stille i 2011.

  Olomouc har nu henvendt sig til regionsrådsformanden med ønske om et møde enten i Olomouc eller Region Syddanmark med henblik på at drøfte mulige temaer i det fremtidige samarbejde.

  Det foreslås, at Olomouc gøres opmærksom på Region Syddanmarks strategiske indsatsområder, og samtidig opfordres til at komme med konkrete projektforslag inden for disse områder, idet Region Syddanmark ønsker at samarbejde internationalt inden for disse strategiske indsatsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget om den videre proces i forhold til Olomouc godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012
   

  Udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender den videre proces i forhold til Olomouc.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/3769
  11. Forslag vedr. rabat på busrejser til ældrecheckmodtagere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede den 26. september 2011 at afsætte en ramme til en ordning, der giver ældrecheckmodtagere rabat på busrejser. Trafikselskaberne har nu udarbejdet et forslag til en rabatordning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med budget 2012, reserverede regionsrådet 3,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 - finansieret af råderummet - til en ordning, der giver modtagere af ældrecheck rabat på busrejser. Ordningen skal evalueres inden periodens udløb.

  FynBus og Sydtrafik har udarbejdet et fælles forslag til rabatordning for perioden. Forslaget indebærer, at der etableres en kontantbillet for pensionister med en mindstebetaling på 3 zoner. De nærmere vilkår er skitseret i trafikselskabernes forslag. Rabatordningen ventes evalueret ved udgangen af 2013.

  Administrationen bemærker, at ordningen vil placere sig som en yderligere rabatordning ved siden af trafikselskabernes eksisterende ordninger – KVIKkort med pensionistrabat og pensionistbillet. Disse rabatordninger er målrettet pensionister generelt. Derudover kan pensionister naturligvis benytte øvrige generelle rabatformer såsom Sydtrafiks 10-turs klippekort.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse og endelig afklaring i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012
   

  Sagen oversendes til drøftelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Sagen blev videresendt til endelig afklaring i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Sagen blev trukket, og forslaget bortfaldt således.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15270
  12. Forslag til Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal offentliggøre et forslag vedrørende regionens strategi for sit bidrag til en bæredygtig udvikling. Forslaget til ny strategi for bæredygtig udvikling skal udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

  Forslag til Klimastrategi indeholder overordnede mål for klimaområdet i forhold til reduktion af CO2-udledningen, for miljø og sundhed samt for samfundsansvar - Corporate Social Responsibility (CSR).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Efter Planloven skal regionsrådet, inden udgangen af den første halvdel af den regionale valgperiode, offentliggøre et forslag vedrørende regionens strategi for sit bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien er ikke kun en plan for Region Syddanmarks egen indsats, men en plan der skal medvirke til en bæredygtig udvikling i den geografiske enhed Region Syddanmark.

  Regionsrådet vedtog den 21. april 2008 "Strategi for Bæredygtig Udvikling". I denne strategi har regionsrådet prioriteret fire områder:

  -   Klima.

  -   Biologisk mangfoldighed.

  -   Virksomheden Region Syddanmarks sociale ansvar.

  -   Inddragelse af borgere og erhvervsliv i bæredygtighedsarbejdet.

  RUP-udvalget har anbefalet, at den kommende Strategi for bæredygtig udvikling 2012 – 2015, i høj grad skal fokusere på klimaindsatsen og reduktion af CO2-belastningen. De øvrige indsatser tager udgangspunkt i overskrifterne: Miljø, Sundhed og Corporate Social responsibility - CSR.

  I vedlagte forslag til Klimastrategi er der opstillet overordnede mål inden for de tre indsatsområder (hvor ikke andet er nævnt, menes med Region Syddanmark regionen som virksomhed):

  Klima:

  At reducere udledningen af CO2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40% i 2020 i forhold til 1990.

  At Region Syddanmark reducerer CO2-udledningen med 40% fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til 2004.

  Miljø – Sundhed

  Region Syddanmark vil iværksætte initiativer, som vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen.

  Region Syddanmark vil arbejde på at reducere forbruget af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer.

  Corporate Social Responsibility - CSR

  Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser.

  Region Syddanmark vil arbejde for at anvende sociale klausuler som et aktivt styringsværktøj til at stille krav til regionens leverandører og på den måde gå foran i forhold til at løfte et samfundsansvar.

  Klimastrategien vil understøtte og supplere allerede vedtagne strategier og initiativer, som f.eks. på HR- og sundhedsområderne.

  I processen med at udvikle strategien, har en række nøgleaktører fra interne og eksterne områder været inddraget ved bilaterale møder og workshops. Dialogen har bekræftet, at der er et stærkt ønske om at arbejde med klimaudfordringen. For at strategien skal få den ønskede effekt, er der behov for, at relevante parter inddrages i udmøntningen af strategien. Inddragelse af eksterne aktører vil primært foregå gennem allerede eksisterende samarbejder og aktiviteter, f.eks. gennem arbejdet i Vækstforum og kommunerne.

  Implementering af strategien

  Det forventes ikke, at der skal allokeres flere ressourcer til området i 2012.

  Der er lavet en foreløbig handlingsplan for implementering af planen og opnåelse af handlingsplanens mål.

  Alle parter i Region Syddanmark vil på klimaområdet være afhængig af, hvordan regeringen vil udmønte regeringsgrundlaget på energiområdet. Realisering af målet om 40% reduktion forudsætter gunstige rammebetingelser, samt at der sker væsentlige ændringer på energiforsynings- og infrastrukturområdet, hvilket forventes at være en del af energiforliget.

  Regionen kan dog allerede nu iværksætte en del handlinger på klimaområdet. Der vil senere blive udarbejdet en mere detaljeret implementeringsplan med milepæle. Heri vil indgå en mere konkret vurdering af eventuelle behov for yderligere ressourcer. Desuden kan det overvejes, om incitamentstrukturen til implementering af strategien, f.eks. energibesparelser på institutionerne, kan optimeres.

   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015" udsendes i offentlig høring i 8 uger. Det endelige forslag forelægges derefter til godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15270
  13. CSR Awards 2012 i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark deltog i CSR Fondens konference om Corporate Social Responsibility – CSR Awards i Sønderborg på Alsion i september 2011. 

  CSR Fonden arbejder nu på at få dette års konference lagt i Sønderborg-området den 14.-15. november 2012. Konferencens tema vil være ”Bæredygtige investeringer og innovation”, og som oplægsholdere inviteres internationale toppolitikere og virksomhedsledere. Der vil blive lagt vægt på dansk-tysk samarbejde og deltagelse af højtstående tyske politikere.  

  Regionsrådet skal tage stilling til evt. bidrag til arrangementet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark deltog i september 2011 i CSR Fondens konference om Social Responsibility – CSR Awards på Alsion i Sønderborg. På konferencen blev der uddelt 12 priser om CSR, sponsoreret af forskellige fonde og virksomheder. Regionsrådsformand Carl Holst overrakte på Region Syddanmarks vegne prisen CSR Climate Partnership til ”Samsø Energiakademi”. Region Syddanmark bidrog med 250.000 kr. til CSR Awards 2011 i Sønderborg.

  Konferencen og prisoverrækkelsen var en udpræget business-to-business event, men udover erhvervsfolk deltog mange danske politikere og højtstående repræsentanter fra internationale virksomheder, ministerier, styrelser og fonde. I alt var der 850 deltagere. Udover oplægsholdere og medier, var der deltagere fra Indien, Kina, USA, Tyskland og Canada til stede i Sønderborg. Ikke mindst konferencens hovedtaler Al Gore var begejstret for Sønderborg som mødested. På trods af det netop overståede folketingsvalg og mediernes fokus på regeringsdannelsen, fik CSR Awards betydelig mediedækning i såvel TV, elektroniske medier, radio og aviser. Sønderborg og Syddanmark fik en god eksponering i medierne og blandt erhvervsfolk.

  CSR Fonden arbejder nu på at få dette års konference lagt i Sønderborg-området den 14.-15. november 2012 som en to-dages konference for at give bedre mulighed for netværksdannelser mellem virksomheder og politikere.

  Konferencens tema vil handle om ”Bæredygtige investeringer og innovation”, og organiseres efter samme princip som 2011-konferencen, dvs. med taler af internationale toppolitikere og virksomhedsledere, samt et award-show, der både indbefatter overrækkelse af priser og underholdende indslag. Det dansk-tyske samarbejde vil ligeledes blive en del af temaet, hvorfor der vil blive lagt vægt på deltagelse og hovedtaler af højtstående tyske politikere og repræsentanter fra virksomheder.  

  For at sikre den fortsatte placering af CSR Awards i Syddanmark, er CSR Fonden ved at kontakte lokale virksomheder og offentlige myndigheder, med henblik på sponsorater og aktiv deltagelse i arrangementet.

  CSR handler om at arbejde strategisk med samfundsansvar i form af miljømæssig, menneskelig og økonomisk bæredygtighed. Region Syddanmark arbejder med CSR via sin klimastrategi, og med den sociale del af CSR gennem bl.a. personalepolitik og arbejdsmiljøledelse. De store virksomheder skal ifølge lovkrav arbejde med CSR, og stadig flere kommuner arbejder strategisk med CSR og Social Kapital, hvilket giver basis for en fælles indsats og erfaringsudveksling. Den fælles indsats skal fokusere på de fordele, som både offentlige og private virksomheder har opnået i form af bl.a. reducerede omkostninger, bedre styringsværktøjer, bedre branding, flere innovative løsninger og mere motiverede medarbejdere.

  Placeringen af CSR Awards kan medvirke til at øge synligheden af Region Syddanmarks arbejde med klima og bæredygtighed både internt i regionen og eksternt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

   

   

  Forretningsudvalget indstiller:

  At Region Syddanmark bidrager til arrangementet og uddeling af en pris med 500.000 kr i 2012, finansieret af kontoen for Bæredygtig Udvikling.

  Forudsætningen for tilskuddet er, 

  at CSR Awards finder sted i Syddanmark, 

  at Region Syddanmark står for overrækkelse af en pris ved arrangementet, og 

  at lokale og ikke-lokale virksomheder bidrager til arrangementet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-02-2012
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at der ydes et tilskud på 250.000 kr. under de forudsætninger der er indstillet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 12/3613
  14. Ansøgninger til uddannelsespuljen - januar 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks uddannelsespuljen har i 2012 to ansøgningsrunder, i januar og juni.

  Der er indkommet 14 ansøgninger til uddannelsespuljens ansøgningsrunde i januar 2012 under temaet ”Syddanske talenter”. Der søges om i alt 28,5 mio. kr. Der er i alt ca. 20 mio. kr. i uddannelsespuljen i 2012. Fire projekter indstilles til tilsagn på i alt 9.114.597 kr. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ansøgningsrunden til Region Syddanmarks uddannelsespulje i januar 2012 er afsluttet. Der er indkommet 14 ansøgninger under temaet ”Syddanske talenter”. Der søges om i alt 28,5 mio. kr. 

  Projekterne er vurderet ud fra kriterierne for uddannelsespuljen (udviklingsprojekt, fremme af samarbejde, nyhedsværdi, effekt, formidling og videreførelse), samt hvorvidt ansøgningerne understøtter ansøgningsrundens tema om Syddanske Talenter - alle typer af talenter skal fremmes i hele uddannelsessystemet, både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser.

  Administrationen vurderer, at følgende ansøgninger i høj grad bidrager til at opfylde målsætningerne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan om at få flere til at tage en ungdomsuddannelse, få flere drenge til at tage en videregående uddannelse, samt at få flere unge til at vælge scienceuddannelser:

  • Etablering af et Akademi for Talentfulde Unge (Faaborg Gymnasium) - 1.902.533 kr.
  • Rekruttering af elever med bredere forudsætninger til social- og sundhedsuddannelsen (Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens) - 3.050.000 kr.
  • Flere til sciencefag (Nyborg Gymnasium) - 2.521.000 kr.
  • Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg (Rybners Gymnasium) 1.641.064 kr.

  De ovennævnte ansøgninger indstilles derfor til tilsagn om støtte med det anførte beløb. Tre af projekterne indstilles til en bevilling, der er lidt mindre end ansøgt.

  Administrationen vurderer, at de fire ovennævnte projekter alle lever op til uddannelsespuljens kriterier og temaet om Syddanske Talenter. Samtidig vurderes det, at de resterende 10 projekter kun delvist lever op uddannelsespuljens kriterier og/eller temaet Syddanske Talenter.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  Tilsammen er der indstillet 9.114.597 kr. til bevilling. Der er således ca. 11 mio. kr. tilbage i uddannelsespuljen for 2012.

  Næste ansøgningsfrist – 1. juni 2012

  Næste ansøgningsfrist til uddannelsespuljen er fastsat til 1. juni 2012. Temaerne for denne ansøgningsfrist er Praktikpladser til alle og Uddannelsessamarbejder, herunder campus

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der ydes et tilskud på 1.902.533 kr. fra uddannelsespuljen til projektet ”Etablering af et Akademi for Talentfulde Unge”.

  At der ydes et tilskud på 3.050.000 kr. fra uddannelsespuljen til projektet ”Rekruttering af elever med bredere forudsætninger til social- og sundhedsuddannelsen”.

  At der ydes et tilskud på 2.521.000 kr. fra uddannelsespuljen til projektet ”Flere til sciencefag”.

  At der ydes et tilskud på 1.641.064 kr. fra uddannelsespuljen til projektet ”Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg”.

  At de resterende 10 ansøgninger modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Administrationen vil tage kontakt til ansøgerne, med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5362
  15. Forslag til kommissorium for følgegruppe for ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal følge arbejdet med initiativerne i ligestillingsarbejdsgruppens rapport.

  Regionsrådet skal godkende kommissorium for dette arbejde samt udpege medlemmer til følgegruppen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet nedsatte i december 2010 en politisk arbejdsgruppe om ligestilling. På regionsrådsmødet den 27. februar 2012 godkendte regionsrådet arbejdsgruppens endelige rapport med forslag til prioritering af det videre arbejde med ligestilling i Region Syddanmark.

  Regionsrådet besluttede endvidere, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som to gange årligt mødes med henblik på evaluering af implementeringen af initiativerne i ligestillingsarbejdsgruppens rapport.

  Der er udarbejdet forslag til kommissorium for denne arbejdsgruppe til regionsrådets godkendelse, idet det foreslås at kalde arbejdsgruppen en "følgegruppe".

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til kommissorium for følgegruppen godkendes.

  At regionsrådet udpeger 9 medlemmer til følgegruppen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Regionsrådet udpegede

  Susanne Linnet

  Thies Mathiasen

  Bent Bechmann

  Claus Warming

  Jette Jensen

  Willy Sahl

  Mette Valentin

  Margot Torp

  Kristian Grønbæk Andersen

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/88
  16. Orientering om formandspost for AER´s Komité 2
  fold dette punkt ind Resume
   

  Karsten Uno Petersen har meldt sit kandidatur som midlertidig formand for Assembly of European Regions’ (AER) Komité 2 for Sundhed og Sociale anliggender på opfordring af Udvalget for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen er valgt til næstformand for Assembly of European Regions’ (AER) Komité 2 for Sundhed og Sociale anliggender i perioden 2011-2012. Formanden for Komité 2 har trukket sig fra sin post. På den baggrund har Karsten Uno Petersen på opfordring af Udvalget for Regional Udvikling meldt sit kandidatur som midlertidig formand for komitéen frem til næste ordinære valg, som vil finde sted enten i efteråret 2012 eller foråret 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/18504
  17. Udpegning af Region Syddanmarks medlemmer til styregruppen for Europæisk Iværksætterregion 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er blevet udnævnt til Europæisk Iværksætterregion (European Entrepreneurial Region ) i 2013 af EU’s regionsudvalg. EU’s regionsudvalg begrunder bl.a. udnævnelsen af Region Syddanmark med regionens klare satsning på tre erhvervsmæssige styrker – energieffektivisering og offshore, velfærds- og sundhedsteknologi samt oplevelseserhverv og design. Regionsrådet har i budget 2012 afsat 0,5 mio. kr. til projektet. Regionsrådet skal den 26. marts 2012 udpege to medlemmer til styregruppen for Europæisk Iværksætterregion 2013 (EER 2013).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er af EU’s Regionsudvalg blevet udpeget som Europæisk Iværksætterregion i 2013. Udover Region Syddanmark er den østrigske region Styria og den franske region Nord-Pas-de-Calais blevet udpeget. Prisen blev officielt overrakt Region Syddanmark og de to øvrige vinderegioner ved en ceremoni i Bruxelles den 15. februar 2012. Region Syddanmark var repræsenteret ved regionrådsmedlemmerne Lasse Krull og Karsten Uno Petersen.

  European Entrepreneurial Region er et projekt, hvor EU-regioner med særlige iværksættervisioner udpeges uafhængigt af deres størrelse, velstand og kompetencer. Regioner med den mest overbevisende og fremsynede politiske strategi udnævnes til årets iværksætterregioner. Ordningen blev igangsat af Regionsudvalget i 2009.

  Regionsudvalget har begrundet udnævnelsen af Region Syddanmark med, at regionen formår at skabe de bedste rammebetingelser for iværksættere med sin klare satsning på tre erhvervsmæssige styrker (velfærds- og sundhedsinnovation, energieffektivisering og offshore samt oplevelseserhverv og design). Det, man i EU sammenhæng, kalder ”smart specialisation”.

  Udnævnelsen indebærer ikke tildeling af midler, men er en europæisk anerkendelse af de erhvervsfremmende indsatser i regionen. Udover mulighederne for markedsføring, kan udnævnelsen forstærke samarbejdet på regionalt niveau mellem de aktører, der arbejder med iværksætteri. Omdrejningspunktet for projektet er Vækstforums strategi og den syddanske vækstmodel suppleret med øvrige parters indspil, herunder bl.a. One-Stop-Shop til gavn for iværksættere, samt en iværksætterkonkurrence for elever/studerende.

  Væksthus Syddanmark er ansvarlig for koordination og udførelse af planlagte aktiviteter i samarbejde med Danfoss Universe og Regional Udvikling i Region Syddanmark.

  Der vil nu blive nedsat en styregruppe, som skal følge projektet i 2012 og 2013. Styregruppen skal bestå af to medlemmer fra regionsrådet, samt af repræsentanter for erhvervsliv, kommuner og uddannelsesinstitutioner. Regionsrådet skal den 26. marts 2012 udpege to medlemmer til styregruppen for EER 2013.

  Baggrund for udnævnelsen

  Ved vedtagelse af budget 2012 blev det besluttet, at Region Syddanmark skulle ansøge om at blive europæisk iværksætterregion. Der udmøntes 0,5 mio. kr. til formålet i 2012 fra erhvervsmidlerne. Regionsrådet godkendte ansøgningen om udpegelse af Region Syddanmark til iværksætterregion på mødet den 28. november 2011.

  Parterne bag ansøgningen er Danfoss Universe/Young Enterprise, Væksthus Syddanmark, det Syddanske Bruxelles Kontor og Region Syddanmark.

  Partnerskabskredsen vil nu arbejde for at:

  • Fremme en bæredygtig udvikling igennem en fælles syddansk vækstmodel, med fokus på offentlig-private partnerskaber og regionale styrkepositioner inden for sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi, samt turisme og design.
  • Give iværksættere og vækstvirksomheder i regionen bedre overblik over tilbud og relevant viden om de mange gode tilbud, der findes gennem etablering af en elektronisk one-stop-shop.
  • Styrke iværksætterkulturen i regionen.
  • Styrke internationalisering og grænseoverskridende erhvervssamarbejde.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer til styregruppen for EER 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Regionsrådet udpegede Lasse Krull og Karsten Uno Petersen. Regionsrådet udpegede Lasse Krull som formand for styregruppen.


  Sagsnr. 10/484
  18. Udpegning af nyt medlem til 3 samarbejdsudvalg og Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Poul Sækmose ønsker at udtræde af samarbejdsudvalgene for almen lægehjælp, speciallæger og kiropraktik samt af Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis. Regionsrådet skal tage stilling til dette, og der skal i givet fald udpeges et nyt medlem til de nævnte udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udpegede på regionsrådsmødet den 25. januar 2010 regionsrådsmedlem Poul Sækmose til samarbejdsudvalgene for almen lægehjælp, speciallæger og kiropraktik, samt til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis.

  Poul Sækmose har efterfølgende tilkendegivet, at han ønsker at trække sig fra disse hverv.

  Udpegningerne er gældende for hele valgperioden, men regionsrådet kan efter begæring fritage Poul Sækmose fra hvervene. Gruppen kan herefter besætte pladserne med nye medlemmer. Gruppen har meddelt, at såfremt begæringen fra Poul Sækmose imødekommes, besættes alle pladserne med regionsrådsmedlem Bent Bechmann.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet fritager regionsrådsmedlem Poul Sækmose for hvervene som medlem af samarbejdsudvalgene for almen lægehjælp, speciallæger og kiropraktik, samt for Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis.

  At regionsrådsmedlem Bent Bechmann indtræder som nyt medlem i samarbejdsudvalgene for almen lægehjælp, speciallæger og kiropraktik, samt i Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis, gældende for resten af valgperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 12/5555
  19. Forslag fra den socialdemokratiske gruppe - Udarbejdelse af PCB-strategi for regionens bygninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Willy Sahl har på vegne af den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsordenen jfr. den kommunale styrelseslov § 11.:


  "PCB er en af verdens 10 farligste giftstoffer, der selv i små mængder er yderst sundhedsskadelig. Det spredes let i miljøet og ophobes i fødekæden for at ende i mennesker og dyr.

  I 1976 blev det forbudt at anvende PCB i byggematerialer, fordi man fandt ud af, at en længerevarende udsættelse for PCB var sundhedsskadeligt for mennesker. Stoffet er bl.a. både kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

  I maj 2011 lancerede regeringen en handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger for såvel indeklima og affald. Handleplanen om PCB indebærer i alt 19 initiativer, der skal sikre god håndtering af problemer med miljøgiften PCB i bygninger. På arbejdsmiljøområdet sikrer handlingsplanen især bedre information og vejledning om, hvordan man kan beskytte sig mod skadelige påvirkninger fra PCB.

  Vi har således at gøre med et særdeles farligt giftstof og som offentlig myndighed har regionen ansvar for, at personer, der opholder sig i bygninger ikke udsættes for sundhedsfare, for eksempel som følge af PCB. På den baggrund foreslår vi, at der udarbejdes en samlet og langsigtet strategi for håndtering af PCB i egne bygninger"

  Regionsrådsmedlem Willy Sahl har tidligere stillet følgende spørgsmål: "Hvad er regionens politik i forhold til renovering af bygninger, der indeholder PCB". Til orientering er administrationens svar herpå af 9. februar 2012 vedlagt som bilag: "Notat - PCB i regionens bygninger".

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Administrationen bedes om til næste forretningsudvalgsmøde eller snarest derefter at give en anskueliggørelse af hvad det vil kræve af ekstra midler at lave en kortlægning af PCB.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/6641
  20. Sag efter anmodning fra Venstres gruppe i regionsrådet - trinbrættene ved Vestbanen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Thyge Nielsen har sammen med Preben Friis-Hauge på vegne af Venstres gruppe i regionsrådet anmodet om at få nærværende sag optaget på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslovs § 11.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  "Beslutningen om videreførelse af Vestbanen trækker mange spor efter sig. Som følge af beslutningen skal der investeres i rejsekort, i opgradering af trinbrætter, i lukning af overkørsler og i etablering af omveje. Alt sammen noget, der koster mange penge.

  Især debatten om de tre mindste trinbrætter har længe fyldt i medierne med et væld af læserbreve til følge. Prisen på at forny de tre trinbrætter er ca. 2 mio. kr., hvilket sammenholdt med meget få påstigningerne er en meget stor udgift. Alt andet end lukning af disse tre trinbrætter ville altså umiddelbart være økonomisk uansvarligt. Men hvor går grænsen mellem det ansvarlige og uansvarlige egentlig? Ved tre, fire eller fem trinbrætter?

  Snakken om de tre trinbrætter illustrerer for mig, hvor økonomisk uansvarlig hele sagen om Vestbanen er. For reelt har banen så få passagerer, at alle trinbrætterne burde nedlægges.

  Det er nemlig i mit verdensbillede uansvarligt at købe tog for 55 mio. kr. til blot 300.000 rejsende pr. år. Det er også uansvarligt at bruge mange millioner kroner på at lukke overkørsler og lave nye lange private omveje til beboerne langs banen.

  Alt sammen konsekvens af beslutningen om at bevare Vestbanen, og vel og mærke konsekvenser som var velbeskrevet i beslutningsgrundlaget, og som derfor ikke burde komme som en overraskelse for nogen.

  Venstre i regionsrådet var ikke en del af det flertal, der besluttede at bevare Vestbanen; men vi vil naturligvis ikke stå i vejen for en fornuftig udmøntning af beslutningen, så hvis Varde Byråd og dele af Sydtrafik ønsker at lukke de tre mindste trinbrætter, må regionsrådet jo tage sagen op og ændre sin beslutning om "uændret køreplansdækning".

  Forud for en eventuel fornyet drøftelse ville det imidlertid være rart, om ejerkredsen – bestående af Varde Kommune og Sydtrafik – vil give hver deres syn på, hvornår de anser det for økonomisk bæredygtigt at opretholde et trinbræt, en afgang eller en erstatningsvej i forhold til antallet af påstigninger? Samt om de vil medbringe en oversigt over de enkelte trinbrætters antal daglige påstigninger.

  Jeg vil så til gengæld sammen med min partikollega Preben Friis-Hauge bede Regionsrådsformand Carl Holst om at sætte et sådan forslag om køreplansreduktion på dagsordenen i regionsrådet."

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012
   

  Punktet blev drøftet, og det blev konkluderet, at det i forbindelse med en eventuel fornyet drøftelse af trinbrætter på Vestbanen, forventes, at ejerkredsen stiller materiale til rådighed, der kan danne grundlag for bestyrelsesmedlemmernes kvalificerede stillingtagen til eventuelle ændringer. Regionsrådet understreger i den sammenhæng, at uændret køreplan i den forbindelse ikke nødvendigvis betyder en fastholdelse af antallet af trinbrætter.


  Sagsnr.  
  21. LUKKET PUNKT - Specialinstitution i Odense - grundkøb

  Resumé

  I investeringsbudget 2012 er der afsat 60,990 mio. kr. i 2012 til etablering af en specialinstitution i Odense. Der søges meddelt anlægsbevilling til køb af grund til institutionen.

  Sagsfremstilling

  Den sociale institution Børnehusene har afdelinger i Nyborg, Odense og Middelfart. Afdelingen i Middelfart er relativt nyetableret, mens de to andre steder ikke er hensigtsmæssigt indrettet til arbejde med handicappede børn. Der blev derfor i 2009 givet anlægsbevilling til om- og tilbygning af afdelingen i Odense. Efter nærmere drøftelser med Odense Kommune blev dette projekt imidlertid stoppet, idet kommunen foreslår, at der i stedet etableres en ny institution, som også vil kunne rumme kommunens børn fra Børnehusenes afdeling i Nyborg. Institutionen foreslås placeret på en kommunal grund i den syd-østlige del af Odense.

  Kommunen har som sælger fremsendt købstilbud på grunden, som er på 12.175 m2. Grunden er en parcel af matr. nr. 13 b, Fraugde By. Den samlede pris andrager ca. 2,6 mio. kr. + moms, svarende til 210 kr/m2. Grunden er ikke byggemodnet. Den i købstilbuddet anførte overtagelsesdag (1. april 2012) og byggefrist (overtagelsesdag + 1 år) skal forhandles inden accept af tilbuddet. Købsummen skal betales kontant senest på overtagelsesdagen. Der er udarbejdet lokalplan, som tilgodeser etablering af indretning af "en institution med tilhørende plejefunktion til børn, unge eller ældre."

  Der er i 2010-2011 gennemført et udviklingsprojekt for etablering af "Bedre Børnehuse". Projektet har resulteret i et fyldigt udviklingskatalog, som kan danne grundlag for det videre planlægnings- og projekteringsarbejde. Dette arbejde er dog ikke påbegyndt, så det må forventes, at den i købstilbuddet anførte byggefrist ikke kan overholdes, hvilket er årsagen til at den skal forhandles inden accept af tilbuddet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  At der indgås handel med Odense Kommune om køb af grund.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3,000 mio. kr. (indeks 124,9) til køb af grund, handelsomkostninger mv.

  At udgiften finansieres af det på investeringsbudgettet afsatte rådighedsbeløb på 60,990 mio. kr. i 2012.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Inden behandlingen i regionsrådet undersøger administrationen begrundelserne for den angivne kvadratmeterpris.

   

  Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012

  Indstillingen tiltrådt.

   

   
     

  Sagsnr.  
  22. LUKKET PUNKT - Nyt universitetshospital i Odense - bevilling til forsikring

  Resumé

  Forsikringsmægler Willis har gennemført et udbud af forsikring af det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) for perioden frem til ultimo 2026. Styregruppen for Nyt OUH har på sit møde den 10. februar 2012 tiltrådt, at Gjensidige Forsikring tildeles opgaven. Med indeværende sag udmøntes bevilling til forsikringspræmien.

  Sagsfremstilling

  Udeladt. 

  Indstilling

  Udeladt.

   

  Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012

  Indstillingen tiltrådt.

   

   
   
     

  Sagsnr.  
  23. LUKKET PUNKT - Licitationsresultat for Fase 1 i Aabenraa

  Resumé

  Der har været afholdt licitation for Fase 1 af udbygningen af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus. Licitationsresultatet omfatter foruden kvalitetsfondsprojektet Fase 1 og faciliteter til psykiatrien og opgradering af byggeriet til lavenergi BR2015. Licitationsresultatet kunne ikke holdes indenfor budgettet, så det er nødvendigt at foretage en række tilpasninger af projektet til den økonomiske ramme. Herudover foreslås, at projektet tilføres i alt 3,7 mio. kr. Licitationsresultatet indstilles til godkendelse, hvorefter udførelsen af projektet kan igangsættes til maj 2012 og forventes afsluttet med udgangen af februar 2014.  

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt licitation for Fase 1 af udbygningen af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus. Licitationsresultatet forelægges hermed til regionsrådets godkendelse.

  Investeringsrammen for kvalitetsfondsprojektet er af regeringen fastsat til 1,250 mia. kr. (2009-pl). Heraf udgør Fase 1 475,528 mio. kr. (indeks 121,7). Licitationsresultatet omfatter foruden kvalitetsfondsprojektet Fase 1 også faciliteter til psykiatrien og opgradering af byggeriet til lavenergiklasse BR2015. Udgifterne til psykiatrien på 31,743 mio. kr. og BR2015 på 30,799 mio. kr. finansierer Region Syddanmark selv. Den samlede ramme til licitationen er 550,078 mio. kr. (løbende priser).

  Licitationsresultatet kunne ikke holdes inden for budgettet. Da budgettet blev kalkuleret, var priserne i bund, men licitationsresultatet tyder på, at markedspriserne er stigende, navnlig på nogle entrepriser. Det samlede licitationsresultat på håndværkerudgifter var på 367 mio. kr. Det har været nødvendigt at foretage en række tilpasninger og reduktioner i projektet for at tilpasse og optimere projektet i forhold til licitationsresultatet og den økonomiske ramme. jf. bilag.

  På baggrund af tilpasningerne og reduktionerne foreslås, at projektet tilføres i alt 3,719 mio. kr. Heraf foreslås 2,5 mio. kr. tilført kvalitetsfondsprojektets andel af Fase 1 ved en fremrykning fra Fase 2, i første omgang finansieret af likvide aktiver indtil der afsættes budget til Fase 2. Begrundelsen er, at projektet foreslås udvidet med en tunnelforbindelse til en fremtidig helikopterlandingsplads, idet tunnelforbindelsen ikke er bygbar efterfølgende. Tunnelforbindelsen er indeholdt i licitationsresultatet og koster 2,5 mio. kr., men var egentlig en del af Fase 2. Endvidere foreslås, at psykiatriens andel af Fase 1 tilføres 1,219 mio. kr. finansieret af psykiatriens konsolideringsramme. Psykiatriens andel af licitationsresultatet er relativ lille, og det er ikke muligt at reducere psykiatriens andel af projektet for at tilpasse merudgifterne til licitationsresultatet.

  Det samlede budget er herefter på 553,797 mio. kr. Heraf er der i kvalitetsfondsprojektet afsat en risikopulje, som foreslås udskilt fra kvalitetsfondsprojektet og oprettet som en selvstændig bevilling, hvorfra puljen løbende kan frigives og tilføres kvalitetsfondsprojektet. Det foreslås endvidere, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte puljen. Regionsrådet vil løbende i forbindelse med den kvartalsvise rapportering blive orienteret om udmøntningen af risikopuljen. 

  Som tidligere nævnt skal licitationsresultatet finansieres af tre kilder: Kvalitetsfondsprojektet, psykiatrien og lavenergiklasse BR2015. Der er i investeringsbudgettet afsat i alt 553,892 mio. kr. fordelt på de tre kilder. Det foreslås, at den budgettekniske difference vedr. kvalitetsfondsprojektet tilfalder risikopuljen, som hermed bliver på 11,059 mio. kr. Nedenfor ses fordelingen af finansieringen over år.

  Fordeling over år (2011=indeks 124,4) (2012=124,9)

   

   

  Forbrug

  2011

  2012

  2013

  2014

  I alt

  Kvalitetsfond

  13.776

  31.304

  173.596

  238.694

  21.700

  479.070

  Risikopulje (kvalitetsfond)

   

   

  8.000

  3.059

   

  11.059

  BR2015

   

   

  12.320

  16.941

  1.540

  30.801

  Psykiatriens andel

   

   

  13.185

  18.129

  1.648

  32.962

  I alt

  13.776

  31.304

  207.101

  276.823

  24.888

  553.892

   

  Det er hensigtsmæssigt, at psykiatriens andel udskilles fra projektet nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa og oprettes som en selvstændig bevilling.      

  Endeligt foreslås, at der meddeles en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, fordelt med 403,334 mio. kr. til kvalitetsfondsprojektet, 11,059 mio. kr. til risikopuljen, 28,801 mio. kr. til lavenergi BR2015 og 32,962 mio. kr. til psykiatriens andel. Projektet kan igangsættes i maj 2012 og forventes afsluttet med udgangen af februar 2014. 

  Innovationsudvalget har behandlet sagen på mødet den 20. februar 2012 og anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  At licitationsresultatet godkendes.

  At der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på 403,334 mio. kr. (indeks 124,9) til kvalitetsfondsprojektet Fase 1 på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

  At der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. (indeks 124,9) til kvalitetsfondsprojektet Fase 1 via fremrykning fra Fase 2, i første omgang finansieret af likvide aktiver.

  At der frigives rådighedsbeløb på i alt 403,334 mio. kr. (indeks 124,9) i perioden 2012-2014 til kvalitetsfondsprojektet Fase 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.

  At fordelingen af rådighedsbeløb mellem år til kvalitetsfondsprojektet Fase 1 justeres jf. tabel i sagsfremstillingen.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 11,059 mio. kr. i 2012 og 2013 (indeks 124,9) til risikopuljen, finansieret af rådighedsbeløbet til kvalitetsfondsprojektet Fase 1.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 11,059 mio. kr. (indeks 124,9) til risikopuljen.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte risikopuljen.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 28,801 mio. kr. (indeks 124,9) til Lavenergi BR2015 på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

  At fordelingen af rådighedsbeløb mellem år til lavenergi BR2015 justeres, jf. tabel i sagsfremstillingen.

  At der frigives rådighedsbeløb på i alt 28,801 mio. kr. (indeks 124,9) i perioden 2012-2014 til Lavenergiklasse BR2015, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 32,962 mio. kr. i 2012-2014 (indeks 124,9) til Psykiatriens andel af Fase 1, finansieret af Nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa og psykiatriens konsolideringsramme med 1,219 mio. kr. i 2012 (indeks 124,9).

  At der meddeles en anlægsbevilling på 32,962 mio. kr. (indeks 124,9) til Psykiatriens andel af Fase 1.

  At anlægsbevillingen til Nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa reduceres med 31,743 mio. kr. (indeks 124,) og anlægsbevillingen til psykiatriens konsolideringsramme reduceres med 1,219 mio. kr. (indeks 124,9). 

  Beslutning i Forretningsudvalget den 14-03-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Beslutning i Regionsrådet den 26-03-2012

  Indstillingen tiltrådt.

   

   
   
     
     
     
     
     

   


  Siden er sidst opdateret 05-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring