Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 22. marts 2012

Mødedato
22-03-2012 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 2

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller

 • Afbud
 • Poul-Erik Svendsen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Valg af næstformand
  2. Arbejdsplan for Innovationsudvalgets arbejde med temaer inden for regionens sundheds- og velfærdsteknologiske satsning
  3. Igangsætning af udbudsproces vedrørende projektkonkurrence for Fase 2 i Aabenraa
  4. Udpegning af bedømmelseskomité vedr. kunst på sygehusene i Aabenraa
  5. Generalplan Sydvestjysk Sygehus, Idéoplæg for Fælles Akutmodtagelse i Esbjerg
  6. Generalplan Sydvestjysk Sygehus, Idéoplæg for ny sengebygning i Esbjerg
  7. Mødeplan 2012
  8. Siden sidst
  9. Meddelelser
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 12/8
  1. Valg af næstformand
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget skal vælge næstformand. Punktet er udsat fra sidste møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Næstformand vælges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-03-2012

  Henrik J. Møller blev valgt som næstformand.


  Sagsnr. 12/1573
  2. Arbejdsplan for Innovationsudvalgets arbejde med temaer inden for regionens sundheds- og velfærdsteknologiske satsning
  fold dette punkt ind Resume

  På Innovationsudvalgets møde den 26. januar 2012 blev det besluttet, at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelse, skulle udarbejde et handlingsorienteret oplæg om prioriterede temaer for regionens sundheds- og velfærdsteknologiske satsning. Regionsrådet havde på mødet den 27. februar 2012 en temadrøftelse af sundheds- og velfærdsteknologi. Resultatet heraf var en række synspunkter, som skal indgå i Innovationsudvalgets videre arbejde med udvikling og implementering af ny teknologi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Innovationsudvalgets møde den 26. januar 2012 blev det besluttet, at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelse, skulle udarbejde et handlingsorienteret oplæg om prioriterede temaer for regionens sundheds- og velfærdsteknologiske satsning. Regionsrådet havde på mødet den 27. februar 2012 en temadrøftelse af sundheds- og velfærdsteknologi. Resultatet heraf var en række synspunkter, som skal indgå i Innovationsudvalgets videre arbejde med udvikling og implementering af ny teknologi.

  I vedlagte notat præsenteres et forslag til konkretiseret arbejdsplan for Innovationsudvalget vedrørende Region Syddanmarks udvikling og implementering af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-03-2012

  Drøftedes. Notat vedr. sundheds- og velfærdsteknologi danner grundlag for det videre arbejde i udvalget.

  Til udvalgets næste møde forelægges en samlet arbejdsplan samt forslag til mødesteder.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/5387
  3. Igangsætning af udbudsproces vedrørende projektkonkurrence for Fase 2 i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har i december 2011 modtaget regeringens endelige tilsagn til udbygning af sygehuset i Aabenraa. Det foreslås, at projektkonkurrencen for Fase 2 igangsættes. Regionsrådet udpegede allerede i august 2010 6 regionsrådsmedlemmer til bedømmelseskomitéen. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet udpegede på mødet den 23. august 2010 6 regionsrådsmedlemmer til dommerkomitéen til bedømmelse af en projektkonkurrence for Fase 2 i Aabenraa. På baggrund af at Region Syddanmark den 20. december 2011 modtog Regeringens endelige tilsagn om økonomisk tilskud fra Kvalitetsfonden til udbygning af sygehuset i Aabenraa, foreslås hermed, at processen for projektkonkurrencen igangsættes.

  De 6 udpegede regionsrådsmedlemmer er: Andrea Terp, Pia Tørving, Henrik J. Møller, Carl Holst, Stephanie Lose og Bjarne Juel Møller. Dommerkomitéen vil foruden de 6 udpegede regionsrådsmedlemmer indeholde 3 fagdommere udpeget af eller efter indstilling fra Akademisk Arkitektforening og Foreningen af rådgivende Ingeniører. 

  Processen for udbuddet af projektkonkurrencen er beskrevet i vedlagte bilag. Det fremgår bl.a., at i første trin udvælges 4-6 konkurrencedeltagere, som opfylder kravene til teknisk kompetence og økonomisk formåen. Denne prækvalifikation foretages af direktionen på Sygehus Sønderjylland i samråd med den administrative styregruppe. Andet trin omhandler selve projektkonkurrencen, hvor de indleverede konkurrenceforslag skal behandles og vurderes af bedømmelseskomitéen med henblik på indstilling af en vinder til regionsrådet.    

  Regionsrådet vil i december 2012 blive forelagt konkurrencematerialet til godkendelse. Dommerkomitéens arbejde vil ifølge tidsplanen foregå i august-september 2013. I december 2013 forventes regionsrådet at kunne udpege en vinder af projektkonkurrencen.

  Fase 2 har en økonomisk ramme på ca. 700 mio. kr., som bl.a. skal anvendes til nybyggeri af en sengebygning, ombygning til apotek, intensiv, laboratorium samt forskning og læringscenter. Afholdelse af projektkonkurrencen koster 2,6 mio. kr., som i første omgang foreslås finansieret af likvide aktiver indtil udbetaling fra Kvalitetsfonden. Udgiften omfatter bl.a. et tilbudsvederlag  for deltagelse i projektkonkurrencen på 0,3 mio. kr. pr. deltager.

  Afslutningsvis kan i øvrigt oplyses, at regionsrådet den 26. marts 2012 behandlede licitationsresultatet for byggeriet af Fase 1, som igangsættes i maj 2012.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at udbuddet af totalrådgivningsopgaven for Fase 2 i Aabenraa sker som en projektkonkurrence efter EU-udbudsdirektivets bestemmelser herom,
  • at bedømmelseskomiteen, foruden de seks udpegede regionsrådsmedlemmer, suppleres med tre fagdommere udpeget af eller efter indstilling fra Akademisk Arkitektforening og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, i alt ni personer,
  • at de overordnede bedømmelseskriterier i projektkonkurrencen er følgende,
  • Konkurrenceforslagets arkitektoniske løsning: Forslagets samlede arkitektoniske, funktionelle (fleksibilitet, elasticitet og generalitet), logistiske og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav.
  • Konkurrenceforslagets funktionsmæssige løsning: Forslagets detailindretning/belysning af bl.a.: 1) Revurdering af helhedsplan. 2) Risici omkring byggeri over Neonatal skal belyses, eventuelt lodret byggeri frem for vandret for at mindske gener. 3) Detailindretning af intensiv, laboratorium, apotek, forskning og læringscenter.
  • Konkurrenceforslagets samlede anlægsøkonomi: Samlet anlægsøkonomi samt vurdering af bygningens drift og vedligehold.
  • Rådgiverhonorar: Udbudsmaterialet vil som udgangspunkt indeholde en tilbudsliste, hvor timesatser udfyldes på baggrund af bestemte medarbejderkategorier og timesatser for nøglemedarbejdere, ligesom der vil blive stillet krav om totalrådgiverens totale honorar. 
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. (indeks 124,9) til en projektkonkurrence for Fase 2 i Aabenraa,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2012 og 1,3 mio. kr. i 2013 (indeks 124,9) til projektkonkurrencen for Fase 2 i Aabenraa, i første omgang finansieret af likvide aktiver.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-03-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/8008
  4. Udpegning af bedømmelseskomité vedr. kunst på sygehusene i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  I de 2 store byggeprojekter i Aabenraa er der afsat 4,7 mio. kr. til kunst. Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien har oparbejdet et samarbejde med Statens Kunstfond omkring en kunststrategi. På den baggrund foreslås, at der reserveres 3 mio. kr. til en kunstkonkurrence, og at der udpeges en bedømmelseskomité på 8 regionsrådsmedlemmer til at udpege vinderen af kunstkonkurrencen.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien har i fællesskab kontaktet Statens Kunstfond for at få rådgivning til kunstnerisk udsmykning af de to nye sygehuse i Aabenraa. I 2011 betalte Statens Kunstfond for at få udarbejdet en kunststrategi for sygehusene. Kunststrategiens fokus er på stedspecifikt billedkunst dvs. unikke kunstværker skabt til konteksten med hensyntagen til de konkrete rumlige forhold, rummets funktioner og de kommende brugeres behov. På baggrund af kunststrategien har sygehusledelserne prioriteret, at de 3 nye hovedindgange vægter tungest i forhold til etablering af stedspecifik kunst. De 3 hovedindgange er: 1) Hovedindgang mod syd, hvor Familiehuset skal bygges, 2) Hovedindgang mod nord, hvor det psykiatriske sygehus skal kobles sammen med det eksisterende sygehus og 3) Indgangen til den Fælles Akutmodtagelse (FAM).   

  Statens Kunstfond anbefaler, at sygehusene indbyder 3 navngivne kunstnere til en skitsekonkurrence. Det er Statens Kunstfond, der udpeger kunstnerne. I konkurrencen skal kunstnerne hver især fremkomme med forslag til, hvordan de 3 hovedindgange kan udsmykkes kunstnerisk med stedspecifikke værker. Statens Kunstfond har tilbudt at betale for de 3 skitsehonorarer for 5 måneders arbejde. Invitationen af 3 kunstnere er en afvigelse fra den sædvanlige tilgang til udsmykningsopgaver, hvor blot en enkelt udvalgt kunstner får opgaven tilbudt. Statens Kunstfond ser dog nye muligheder for at afprøve metoder og arbejdsgange i dette store projekt. Statens Kunstfond har endvidere tilbudt at støtte sygehusene i den kunstneriske styring og proces ved at betale for en konsulent, der kan følge og rådgive undervejs. Sygehusene skal selv betale for vinderprojektets udførelse. Statens Kunstfond har anbefalet, at der afsættes en ramme på 3 mio. kr. til realisering af de stedspecifikke værker i indgangspartierne. Det vil sige ca. 1 mio. kr. til hvert indgangsparti.

  Der er i alt afsat 4,7 mio. kr. til kunst fordelt med 2,6 mio. kr. i budgettet til Fase 1 og 2,1 mio. kr. i budgettet til det nye psykiatriske sygehus. Det indstilles, at 3 mio. kr. reserveres til finansiering af udførelsen af de konkrete værker fra vinderprojektet fordelt med 2 mio. kr. fra Fase 1 og en mio. kr. fra det nye psykiatriske sygehus. De resterende budgetter til kunst reserveres til sygehusledelsernes udmøntning, herunder til evt. afledte udgifter i forbindelse med opsætningen/integrationen af kunstværkerne i de nye byggerier. 

  Til bedømmelse af de tre indkomne skitseforslag skal der nedsættes en bedømmelseskomité. Det foreslås, at regionsrådet udpeger 8 regionsrådsmedlemmer, som har indsigt i de 2 byggeprojekter i Aabenraa, dvs. somatikkens kvalitetsfondsprojekt og det nye psykiatriske sygehus. Det kan i den forbindelse oplyses, at der allerede er udpeget 6 regionsrådsmedlemmer til bedømmelseskomitéen for totalrådgivningskonkurrencen for Fase 2 i Aabenraa. Statens Kunstfond bistår bedømmelseskomitéen med en skriftlig faglig bedømmelse. Det vil være muligt herudover at udpege rådgivere for bedømmelseskomitéen såsom repræsentanter for sygehusledelserne, medarbejdere og rådgivere for de to byggeprojekter.

  Sygehuset har i samråd med Statens Kunstfond inviteret 3 kunstnere til deltagelse i konkurrencen, og konkurrencematerialet er udsendt. Konkurrenceforslagene skal afleveres den 18. september 2012. Der er herefter afsat 14 dage til bedømmelsesarbejdet, og vinderen forventes at blive udpeget af bedømmelseskomitéen medio oktober 2012. Bedømmelseskomitéens medlemmer vil blive indkaldt til et orienteringsmøde i maj om rammerne for konkurrencen og den planlagte proces.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der til udførelsen af vinderprojektet for kunstkonkurrencen på sygehusene i Aabenraa reserveres i alt 3 mio. kr. (indeks 124,9) af de allerede afsatte midler til kunst fordelt med 2 mio. kr. af Fase 1 og 1 mio. kr. af nyt psykiatrisk sygehus,
  • at der til bedømmelseskomitéen for kunstkonkurrencen på sygehusene i Aabenraa udpeges 8 regionsrådsmedlemmer.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-03-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 09/3307
  5. Generalplan Sydvestjysk Sygehus, Idéoplæg for Fælles Akutmodtagelse i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg planlægges, som en del af Generalplanen, at etablere en Fælles Akutmodtagelse (FAM).

  Den Fælles Akutmodtagelse vil blive placeret i den eksisterende sengebygning i stueniveau så snart de nuværende funktioner, dvs. hæmodialysen, klinisk biokemi, klinisk immunologi samt blodbanken og bloddonorklinikken er flyttet til deres ny- og ombyggede lokationer. Udgifterne til ombygningen inkl. ombygning af støttefunktioner er vurderet til 92,1 mio. kr. (indeks 124,9) og planlægges at stå færdig primo 2015.

  Der blev på regionsrådsmødet i juni 2010 givet anlægsbevilling til rådgivningsdelen til kernen af FAM. For at opnå et sammenhængende projekt er der dog behov for, at rådgivningen også omfatter støttefunktionerne til FAM. Resterende rådgivning er vurderet til, at koste 3,5 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012.

  Herudover skal Kardiologisk Laboratorium flyttes til "Næsen" for at skabe plads til FAM. Flytteudgifterne er vurderet til 1 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg planlægges, som en del af Generalplanen, at etablere en Fælles Akutmodtagelse (FAM).

  Den Fælles Akutmodtagelse er omdrejningspunktet for en optimal faglig og fysisk modtagelse af de akutte patienter, der kommer til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Funktionen skal således i hele sin organisation og indretning understøtte et smidigt og effektivt patientvenligt forløb. Dette fordrer hurtig og sikker tværfaglig diagnostik og behandling som kræver, at den fysiske struktur indrettes efter patientforløbene. Den Fælles Akutmodtagelse indrettes derfor med støttefunktioner som radiologi, blodprøvetagning, farmaceuter mm. såvel som kliniske specialer for at kunne gennemføre en fælles vurdering af resultater og observationer.

  Den Fælles Akutmodtagelse vil blive placeret i den eksisterende sengebygning, bygning 02 i umiddelbar forbindelse med det nuværende ambulanceankomstcenter, skadestue og lægevagt og senere hen med det akutmedicinske modtagecenter, der i dag er placeret på 4. sal i den nuværende sengebygning.

  Dette kræver udflytning af de nuværende funktioner dvs. dialysen og den klinisk medicinske del af laboratoriet der p.t. er placeret udenfor laboratoriet. Disse vil kunne udflytte, når henholdsvis nybygningen af dialysen og om- og tilbygningen af laboratoriet, som regionsrådet meddelte anlægsbevilling til på dets møde i januar 2011, står færdigt i 2013.

  Udover at dialysen og den klinisk medicinske del af laboratoriet skal flyttes for at skabe plads til FAM skal også Kardiologisk Laboratorium flyttes til "Næsen". Flytteudgifterne er vurderet til 1 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012.

  Selve udførelsesfasen vil ske i 2 etaper. Første del vedrører selve kernen i FAM, mens anden etape vedrører støttefunktionerne til FAM. For at sikre sammenhæng og koordination mellem projekterne er det dog vigtigt, at rådgivningen sker samlet. Regionsrådet gav på dets møde i juni 2010 en anlægsbevilling til rådgivning vedrørende første etape. Den resterende rådgivning vurderes at koste 3, 5 mio. kr. (indeks 124,9).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at idéoplægget for etablering af Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.
  • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (indeks 124,9) til rådgivning i forbindelse med støttefunktioner til FAM.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 3,5 mio. kr. (indeks 124,9) til rådgivning i forbindelse med støttefunktioner til FAM finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til Generalplanens fase 3.
  • At der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. (indeks 124,9) til flytning af Kardiologisk laboratorium.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 1 mio. kr. (indeks 124,9) til flytning af Kardiologisk Ambulatorium finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til Generalplanens fase 1.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte bevilling. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-03-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/3307
  6. Generalplan Sydvestjysk Sygehus, Idéoplæg for ny sengebygning i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Ved Sydvestjysk Sygehus planlægges, som en del af Generalplanen, at opføre en ny sengebygning.

  Den nye sengebygning vil blive placeret på den sydlige side af og parallelt med Haraldsgade, og vil udgøre ca.14.000 kvadratmeter. Sengebygningen vil komme til at rumme op til 158 senge.

  Udgifterne til opførelsen er i Generalplanen vurderet til 321,6 mio. kr. (indeks 124,9) inkl. energitilskud for at leve op til BR2015-krav. Byggeriet planlægges til at stå færdig i 2016.

  Der er i budgettet afsat midler hertil i overslagsårene 2014 og 2015 på i alt 205,5 mio. kr. (indeks 124,9). Udgifterne til rådgivning i 2012 og 2013 er vurderet til 24,1 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med implementeringen af Generalplanen, besluttet på regionsrådsmødet 1. marts 2010, på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er det besluttet at etablere en ny sengebygning rummende op til 158 sengeenheder.

  Den nye sengebygning vil blive placeret på den sydlige side af og parallelt med Haraldsgade, og vil udgøre ca.14.000 kvadratmeter over terræn. Ønsket er, at opnå fuld udnyttelse af sengepladserne ved at disse fleksibelt kan anvendes af flere specialer, ligesom der vil kunne opnås forbedret logistik og ankomstforhold for patienter og pårørende.

  Herudover påtænkes det, at etablere nyt auditorium og forsknings- og undervisningsfaciliteter i kælderplansniveauet, som erstatning for det som nedrives for at gøre plads til den nye sengebygning. Udover nedrivningen af auditoriet vil det endvidere være nødvendigt, at nedrive bygning 05, 06 og 20, der i dag rummer Klinisk biokemisk afsnit, Klinisk Immunologisk afsnit, bloddonorklinik og blodbank samt økonomistaben.

  Programmeringen af sengebygningen forventes at foregå indtil primo 2013, hvorefter nedrivningen af eksisterende bygninger kan ske. Herefter kan den egentlige opførelse igangsættes, hvilket forventes, at strække sig ind i 2016, hvorefter sengebygningen vil stå færdig.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at idéoplægget for opførelsen af en ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.
  • At der meddeles anlægsbevilling på 24,1 mio. kr. (indeks 124,9) til rådgivning i forbindelse med ny sengebygning.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 11 mio. kr. og i 2013 på 13,1 mio. kr. (indeks 124,9) til rådgivning i forbindelse med ny sengebygning finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til Generalplanens fase 2.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende rådgivervalget indenfor den meddelte bevilling. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-03-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/8
  7. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2012 i innovationsudvalget, som vedtaget den 5. januar 2012:

  • Torsdag den 19. april 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 24. maj 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 14. juni 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 23. august 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 20. september 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 25. oktober 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 15. november 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 13. december 2012, kl. 14.00-16.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 19. april 2012, kl. 14.00-16.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-03-2012

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/8
  8. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-03-2012

  -


  Sagsnr. 12/8
  9. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-03-2012

  -


  Sagsnr. 12/8
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-03-2012

  Drøftelse vedr. opbygning og indretning af FAM på OUH.

  Udvalget beder om på næste møde at få orientering om bygningsmæssige erfaringer fra FAM på OUH og Svendborg Sygehus.


  Siden er sidst opdateret 27-04-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring