Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 19. marts 2012

Mødedato
19-03-2012 kl. 15:00 - 15:15

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Markering af 150-året for Slaget ved Dybbøl
  2. Orientering om arbejdet i Vækstforum
  3. Eventuelt
  4. Næste møde


  Sagsnr. 11/21747
  1. Markering af 150-året for Slaget ved Dybbøl
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af drøftelserne i Syddansk Dybbøl-Forum, foreslås en række temaer for markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl.

  Det foreslås desuden, at der etableres et formandskab for Syddansk Dybbøl-Forum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Dybbøl-Forum blev nedsat af regionsrådet den 30. januar 2012 og mødtes første gang den 7. marts 2012. Syddansk Dybbøl-Forum har fået til opgave, at drøfte hvilke aktiviteter der kan markere begivenhederne i 1864 i et fremadrettet og grænseoverskridende vækstperspektiv.

  Med baggrund i den drøftelse der fandt sted ved det første møde i Syddansk Dybbøl-Forum, foreslås følgende temaer for regionens markering af 150-året for Slaget ved Dybbøl i 2014:

  Kultur, oplevelser og synliggørelse

  Under dette tema afvikles en række kulturelle aktiviteter, som med afsæt i 150-året for Dybbøl kan være med til at binde den dansk-tyske region yderligere sammen, tiltrække turister, og synliggøre regionen som en attraktiv vækstregion til gavn for både borgere og erhvervsliv.

  Fra slagmark til brobyggerregion

  Der sættes fokus på den bevidsthedsændring, der er sket i regionen fra 1864 og indtil nu – herunder mindretallenes rolle for forståelsen på tværs af grænsen. Det er eksempelvis foreslået, at der afholdes én eller flere konferencer, der handler om liv og udvikling i europæiske grænseregioner.

  Historie og bevægelse

  Idrætten og det aktive foreningsliv inddrages under dette tema. Forskellige idrætsbegivenheder mv. bruges til at formidle og illustrere begivenhederne i 1864. Der kan eksempelvis arrangeres en triatlon med udgangspunkt i forskellige historiske steder i regionen.

  Der arbejdes sideløbende med et forslag til en finansieringsplan for Region Syddanmarks markering af 150-året.

  Organisering

  Regionen har påtaget sig en koordinerende rolle i forhold til de samlede aktiviteter, der vil blive iværksat i anledning af krigen i 1864, og der nedsættes således et sekretariat.

  Sekretariatet skal sikre en tværgående koordinering f.eks. i forhold til at undgå overlap i datoer og indhold af aktiviteter. Sekretariatet vil stå for betjeningen af de forskellige fora, der er nedsat i anledning af 150-året. Sekretariatet kan desuden efter konkret behov og aftale, bidrage med praktisk bistand i forhold til markeringen af de historiske mærkedage i 2014.

  Syddansk Dybbøl-Forum vil have en rolle som følgegruppe for arbejdet. For at sikre en effektiv styring foreslås det, at der etableres et formandskab for Syddansk Dybbøl-Forum, bestående af formanden for Syddansk Dybbøl-Forum, formanden for 1864-udvalget, og Sønderborg Kommunes repræsentant i Syddansk Dybbøl-Forum.

  Tidsplan

  - April 2012: Dybbøl Sekretariat etableres.

  - Maj 2012: Der udarbejdes konkrete forslag til aktiviteter til Region Syddanmarks markering af krigen i 1864.

  - Juni 2012: Forslag til konkrete aktiviteter forelægges for Syddansk Dybbøl-Forum.

  - Juli 2012: Detailplanlægningen af de enkelte aktiviteter sættes i gang.

  - November 2013 - juli 2014: Markeringen af 150-året for krigen i 1864 gennemføres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet:

        At markeringen af 150-året for krigen i 1864 markeres med baggrund i ovenstående temaer.

        At der etableres et formandskab for Syddansk Dybbøl-Forum, bestående af formanden for Syddansk Dybbøl-Forum, formanden for 1864-udvalget og Sønderborg Kommunes repræsentant i Syddansk Dybbøl-Forum.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-03-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/507
  2. Orientering om arbejdet i Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  På Vækstforums møde den 27. marts 2012 drøfter Region Syddanmarks Vækstforum bl.a. en ny vækstpartnerskabsaftale med regeringen, kontingentet for medlemskabet for 2013-14 af Vestdansk Investeringsfremme, destinationsudvikling, en pulje til projektudvikling i regionens yderområder samt behandling af 8 indkomne ansøgninger.

  Desuden afholdes der umiddelbart inden mødet i Vækstforum det første møde i Grøn Vækst Udvalget, hvor udvalget behandler ansøgninger om EU-landdistriktsmidler under det syddanske grøn vækst program.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det kommende møde i Region Syddanmarks Vækstforum afholdes den 27. marts 2012, hvor et indspil til en ny vækstpartnerskabsaftale med regeringen drøftes forud for forhandlingerne i foråret. Fokus fra regeringens side er, at styrke rammerne for innovation og vækst.

  Regeringen ønsker konkret at drøfte:

  -         Vækstforums hidtidige indsats for vækst og erhvervsudvikling, herunder opnåede resultater siden 2007.

  -         Vækstforums indsats for at fremme det erhvervsmæssige potentiale på sundheds- og velfærdsområdet.

  -         Perspektiver for et styrket samarbejde mellem Vækstforum og de lokale aktionsgrupper omkring erhvervsindsatser i landdistrikter og yderområder.

  -         Vækstforums arbejde med regionale styrkepositioner, uddannelse samt samarbejdet herom.

  Desuden drøfter Vækstforum på sit møde kontingentet for medlemskabet for 2013-14 af Vestdansk Investeringsfremme i 2013-14, der er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark, og Vækstforum har støttet initiativet siden 2007. I perioden 2007 – 2011, er der samlet tiltrukket 731 jobs til Syddanmark. Vækstforum har i samme periode investeret 16 mio. kr. som kontingent til foreningen, hvilket svarer til en pris per job på 21.888 kr.

  Vækstforum har tidligere drøftet den fremtidige rolle- og opgavefordeling på turismeområdet. I den forbindelse er det besluttet, at afvikle aktiviteterne i Syddansk Turisme og etablere Visit Syddanmark. Beslutningerne indebærer, at Visit Syddanmark skal videreføre arbejdet med erhvervsturisme gennem Inspiring Denmark, men Visit Syddanmark kan ikke være projektejer eller udarbejde destinationsansøgninger. Da der ikke længere er en regional enhed, der kan udarbejde ansøgninger om destinationsudvikling, har Vækstforum besluttet at acceptere ansøgninger fra forskellige destinationer. Vækstforum behandler to destinationsansøgninger på mødet den 27. marts 2012: Destination Fyn og Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes.

  Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. I handlingsplanen for 2012-13 fremgår det, at Vækstforum vil afsætte særlige midler til at understøtte projektudvikling i yderområderne. I dagsordenen foreslås det, at Vækstforum afsætter 3,3 mio. kr. i 2012, som det også har været tilfældet tidligere år.

  Endelig skal Vækstforum skal på sit møde den 27. marts 2012 tage stilling til i alt 8 projekter, herunder som noget nyt, 2 projekter under Grøn Vækst Programmet. Projekterne indstilles efterfølgende til endelig beslutning på regionsrådets møde i april. Ansøgningerne er pt. under behandling.

  Umiddelbart inden mødet i Vækstforum afholdes det første møde i Grøn Vækst Udvalget, som består af Vækstforum og to repræsentanter fra KKR (KKR har udpeget borgmester Gylling Haahr, Varde Kommune, og borgmester Curt Sørensen, Svendborg Kommune). På mødet behandles ansøgninger om EU-landdistriktsmidler under det syddanske grøn vækst program.

  Der tages forbehold for formandsskabets beslutninger på møde den 9. marts 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-03-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/96
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-03-2012

  Preben Jensen orienterede om arbejdet i AER, herunder budget og kontingent.

  Lasse Krull oplyste, at projektet ”Hold fast”, som der er ydet et tilskud til på 5,4 mio. kr. fra uddannelsespuljen, gerne vil præsentere projektet på et senere møde.


  Sagsnr. 12/96
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 23. april 2012 efter regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-03-2012

  Næste møde er mandag den 23. april 2012 efter regionsrådsmødet.


  Siden er sidst opdateret 21-03-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring