Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 19. marts 2012

Mødedato
19-03-2012 kl. 15:15 - 16:15

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Høring om forslag til Regional Udviklingsplan 2012-15
  2. Prioritering af 2 mio. kr. til infrastrukturundersøgelser
  3. Orientering om energiregnskaber og kortlægning af CO2-udledning
  4. Udpegning af Region Syddanmarks repræsentant til styregruppen for Europæisk Iværksætterregion 2013
  5. Eventuelt
  6. Næste møde


  Sagsnr. 10/1155
  1. Høring om forslag til Regional Udviklingsplan 2012-15
  fold dette punkt ind Resume

  Høringsperioden for forslag til den Regionale Udviklingsplan 2012-15 er afsluttet. De indkomne høringssvar, drøftes med henblik på stillingtagen til eventuelle justeringer i planen og regionens håndtering af høringssvarene.  

  Efter RUP-udvalgets drøftelse, forelægges det samlede forslag regionsrådet den 23. april 2012, med henblik på endelig vedtagelse af Den Regionale Udviklingsplan 2012-15.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på mødet den 12. december 2011, at sende forslag til Regional Udviklingsplan 2012-15 i offentlig høring frem til den 2. marts 2012.

  Der er indkommet 31 høringssvar fra 20 kommuner, 1 fælles høringssvar fra de 6 kommuner i Trekantområdet, og 9 svar fra styrelser og organisationer, samt et medlem af Friluftsrådet. 

  Tre kommuner har afgivet høringssvar med forbehold for den endelige politiske godkendelse, som forventes på plads inden udvalgsmødet. En enkelt kommune afleverer et udkast til høringssvar efter udsendelse af RUP-udvalgets dagsorden, og kan først give en endelig politisk godkendelse af høringssvaret i slutningen af marts.

  Generelt udtrykker høringssvarene opbakning til forslaget til den Regionale Udviklingsplan 2012-15, og planens fokus på Det Gode Liv som vækstskaber. I flere høringssvar fremhæves også som positivt, at man udover regionale initiativer har medtaget områdeinitiativer der anerkender, at Syddanmark er en sammensat region med forskellige udfordringer og styrker. Derudover er der er en række konkrete kommentarer til indholdet i planen – i særlig grad til initiativet Infrastruktur og Mobilitet.

  Der vedlægges de indkomne høringssvar, et forslag til behandling af høringssvarene, et revideret forslag til den Regionale Udviklingsplan 2012-15 samt et revideret forslag til redegørelser og miljøvurdering, der er udarbejdet på baggrund af de indkome høringssvar.

  Regionsrådet har nedsat et koordinationsudvalg i udarbejdelsesfasen. Da aktiviteterne i den Regionale Udviklingsplan fortsætter, drøfter RUP-udvalget form og repræsentation i den fortsatte koordination med kommunerne i det fælles koordinationsudvalg.

  Udvalgsformanden vil desuden orientere om mødet den 12. marts 2012 i det politiske koordinationsudvalg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At det reviderede forslag til den Regionale Udviklingsplan 2012-2015 og det reviderede forslag til redegørelser og miljøvurdering godkendes med de foreslåede ændringer samt, at forslag til behandling af høringssvarene godkendes.

  At regionsrådet forlænger funktionsperioden for koordinationsudvalget, og at udvalgsformanden og de 4 udpegede medlemmer fortsætter i koordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-03-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/5462
  2. Prioritering af 2 mio. kr. til infrastrukturundersøgelser
  fold dette punkt ind Resume

  Ifølge budgetaftalen i forbindelse med budget 2012, blev der afsat en pulje til strategiske infrastrukturundersøgelser. Der er enighed om, at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr. i 2012 til strategiske infrastrukturundersøgelser, herunder fremme af mere person- og godstogtrafik. Initiativerne finansieres inden for rammen for den regionale udviklingsplan.

  Udvalget skal drøfte prioritering af den afsatte pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med Transportministeriets delrapportering for "Strategiske analyser" (december 2011, vedlagt) er det i kapitel 7 (side 51-52) præciseret, at nedennævnte undersøgelser skal gennemføres. Region Syddanmarks egne strategiske undersøgelser bør afstemmes med disse undersøgelser, som gennemføres fra statsligt hold.

  De strategiske analyser vil afklare følgende:

  1. Ny midtjysk motorvej. Kvalificerende analyse af linjeføringer. Belysning af miljømæssige, økonomiske og samfundsøkonomiske aspekter.
  2. Konsekvenserne af udbygning af E45 overfor en ny midtjysk motorvej, skal sammenlignes ud fra Landstrafikmodellens beregninger.
  3. Hvordan bør udviklingen af vejene i Jylland tænkes sammen med udviklingen af banebetjeningen?
  4. Hvad kan der opnås ved at samtænke udbygning af vej- og banesystemet (E45/Midtjysk motorvej og Timemodellen) i Jylland med de øst-vestgående landsdelsforbindelser (Lillebælt/Bogense-Juelsminde/Kattegat).
  5. Kattegatforbindelsen skal screenes med udgangspunkt i Landstrafikmodellen.
  6. Øst-vest-forbindelserne skal vurderes i forhold til mulighederne for at anvende brugerbetaling eller anden alternativ finansiering.
  7. Hvordan aflaster de tre øst-vest-forbindelser den eksisterende trafik? Hvilke effekter har de i øvrigt?

  I forhold til de tre syddanske prioriteter (udvidet Timemodel; Midtjysk motorvej; parallel Lillebæltsforbindelse), er det især ønskerne vedr. en udvidelse af Timemodellen, der ikke underkastes nærmere analyse. Både en midtjysk motorvej og Lillebæltsforbindelsen (som ét af tre alternativer) bliver tilsyneladende grundigt belyst.

  I konsekvens heraf, bør Region Syddanmark bruge sine analysemidler på, at skærpe sine argumenter for den udvidede Timemodel (stop i Trekantområdet, inddragelse af Esbjerg og Flensburg). Dette kunne ske gennem udarbejdelse af en banestrategi, der lægger linjerne for, hvordan passagerer og gods ønskes betjent i Syddanmark og omgivende regioner. En særlig interesse kunne der være i, at afklare hvilke fordele en højkvalitetsforbindelse mellem Østjylland og Hamburg (2½-1½ time mellem Aarhus og Hamburg) kan forudses at have.

  Tidsplanen for de strategiske analyser er i hovedtræk, at forligspartierne i 2013 skal tage beslutning om de overordnede, fremtidige infrastrukturudbygninger i Danmark (den kommende vision, der skal bygge videre på Det store H). Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at en del af puljen på 2 mio. kr. holdes i reserve til - for projekter med syddansk interesse - at kunne imødegå eller supplere de statslige analyser, hvor resultaterne ikke er fuldstændig klare.

  Denne reservepulje bør også kunne anvendes til mindre undersøgelser, der kan bruges til, at kvalificere argumenter i den løbende dialog om ønskede projekter. Det kunne f.eks. gælde, hvis der er behov for at udvikle argumenter for, at udvidelsen af motorvejen over Fyn bør fremmes.

  De 2,0 mio. kr. tænkes derfor fordelt således, at Strategi og Analyse afdelingen beskriver et analyseprogram, der skal tilvejebringe grundlaget for et syddansk udspil til en banestrategi inden for en ramme på 1,25 mio. kr. Herunder bl.a. en analyse af de fordele en hurtig togforbindelse mellem Østjylland/Aarhus og Hamburg kan forventes at have. De resterende 0,75 mio. kr. holdes i reserve med henblik på at kunne reagere på resultater i de statslige analyser med relation til de syddanske prioriteter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter prioritering af den afsatte pulje på 2 mio. kr. til infrastrukturundersøgelser med henblik på udarbejdelse af et forslag til et analyse-program, som forelægges på et senere møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-03-2012

  Udvalget tiltrådte forslaget.

  Der udarbejdes et forslag til analyseprogram, som drøftes på et senere møde. Desuden vurderes, om der er behov for at supplere den statslige analyse af baneforbindelser til Billund. Endvidere vurderes rute 30 og forbindelse syd om Vejle fra E45 til Ødsted med henblik på i samarbejde med kommunerne politisk at fremme projekterne i relation til statens prioriteringspulje i 2013, jf. budgetforlig 2012.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1155
  3. Orientering om energiregnskaber og kortlægning af CO2-udledning
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet gives en mundtlig præsentation af energiregnskaber og kortlægning af CO2-udledning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-03-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/18504
  4. Udpegning af Region Syddanmarks repræsentant til styregruppen for Europæisk Iværksætterregion 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark er blevet udnævnt til Europæisk Iværksætterregion (European Entrepreneurial Region) i 2013 af EU’s regionsudvalg, og har som et bevis herpå modtaget en pris. Regionsrådet skal den 26. marts 2012 udpege to medlemmer til styregruppen for Europæisk Iværksætterregion 2013 (EER 2013).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har ved en ceremoni i Bruxelles den 15. februar 2012 modtaget EU’s Regionsudvalgs pris som tegn på, at regionen er blevet udpeget som Europæisk Iværksætterregion i 2013. Region Syddanmark var repræsenteret ved regionrådsmedlemmerne Lasse Krull og Karsten Uno Petersen.

  Udnævnelsen til Europæisk Iværksætterregion indebærer ikke tildeling af midler, men er en europæisk anerkendelse af de erhvervsfremmende indsatser i regionen. Omdrejningspunktet for projektet er Vækstforums strategi og den syddanske vækstmodel suppleret med øvrige parters indspil, herunder bl.a. One-Stop-Shop til gavn for iværksættere, samt en iværksætterkonkurrence for elever/studerende.

  Væksthus Syddanmark er ansvarlig for koordination og udførelse af planlagte aktiviteter i samarbejde med Danfoss Universe og Regional Udvikling i Region Syddanmark.

  Der vil nu blive nedsat en styregruppe, som skal følge projektet i 2012 og 2013. Styregruppen skal bestå af to medlemmer fra regionsrådet, samt af repræsentanter for erhvervsliv, kommuner og uddannelsesinstitutioner. Regionsrådet skal den 26. marts 2012 udpege to medlemmer til styregruppen for EER 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-03-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/97
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-03-2012

  Rune orienterede om status på områdeinitiativ Fyn, hvor der til aprilmødet vil forelægge et materiale til drøftelse vedr. mulige temaer.


  Sagsnr. 12/97
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 23. april 2012 efter regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-03-2012

  Næste møde er mandag den 23. april 2012 efter regionsrådsmødet.


  Siden er sidst opdateret 21-03-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring