Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Akut- og ø-udvalget - Referat - 15. marts 2012

Mødedato
15-03-2012 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
OUH indgang 64

Deltagere
 • Thyge Nielsen (V)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Jette Jensen (S)
 • Andrea Terp (S)
 • Claus Warming (V)
 • Bjarne Juel Møller (O)
 • Poul Sækmose (C)

 • Afbud
 • Jette Jensen (S)
 • Claus Warming (V)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital
  2. Etablering af skaderådgivningstelefon i Region Syddanmark
  3. Sundhedshuse på Ærø
  4. Status på national akutlægehelikopterordning
  5. Orientering om møde med Varde Kommune om præhospital indsats i Varde Kommune
  6. Orientering om besøg på Ærø
  7. Mødeplan 2012
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 12/442
  1. Besøg på Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Akut- og ø-udvalget den 15. marts 2012 indledes med en rundvisning og orientering om Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital kl. 14.00 - 15.00.

  Mødestedet er indgang 64 ved den nye Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital på Kløvervænget i Odense (Der er vedlagt kort i bilag).

  Ledende overlæge Michael Hansen-Nord og oversygeplejerske Lene Wichmann vil vise rundt, orientere og besvare spørgsmål om den nye fælles akutmodtagelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 15-03-2012

  Direktør Jens Peter Steensen, ledende overlæge Michael Hansen-Nord og oversygeplejerske Lene Wichmann orienterede om den nye fælles akutmodtagelse.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/20720
  2. Etablering af skaderådgivningstelefon i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreslås etableret en skaderådgivningstelefon i regi af regionens fælles akutmodtagelser med opstart den 1. oktober 2012.

  Skaderådgivningstelefonen har som formål, at rådgive om behandling og behandlingsmuligheder, oplyse om ventetider samt nedbringe antallet af unødvendige besøg og bl.a. derved at nedbringe ventetiden på skadestuebehandling.

  Servicemålene for telefonbetjening foreslås at være de samme som hos vagtlægeordningen, hvilket betyder, at 80 % af opkaldende skal besvares i løbet af to minutter, 85 % i løbet af tre minutter og 90 % i løbet af fem minutter.

  Skaderådgivningstelefonen foreslås finansieret af driftsbesparelsen under praksissektoren samt kontoen til liggende befordring i 2012 og frem.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På regionsrådsmødet den 25. oktober 2010 samt den 22. november 2010 besluttede regionsrådet, at der skulle arbejdes på at oprette en skaderådgivningstelefon i forbindelse med indførelsen af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald.

  Aktiviteten på AMK-Vagtcentral har dog vist sig at være noget højere end først antaget. Det er derfor ikke muligt med den nuværende bemanding samt fysiske rammer at betjene en skaderådgivningstelefon.

  Da der allerede i dag sker en telefonisk rådgivning i skadestueregi, og da det vil være en fordel, at personalet på skaderådgivningstelefonen har konkret skadesekspertise fra en skadestue/ akutmodtagelse, vurderes det hensigtsmæssigt at placere skaderådgivningstelefonen på akutmodtagelserne i regionen.

  Formål for skaderådgivningstelefonen er, at:

  • rådgive om håndtering af småskader
   Det primære formål for skaderådgivningstelefonen er at understøtte, at borgerne får let adgang til kompetent døgndækkende rådgivning i forbindelse med håndtering af småskader. Rådgivningstelefonen kan således ses som et ekstra servicetilbud til regionens borgere. 
  • guide borgerne det rigtige sted hen
   Rådgivningstelefonen forventes at kunne afdække, hvilket tilbud der ud fra en sundhedsfaglig vurdering bør tilbydes, fx egenomsorg, kontakt til praktiserende læge, vagtlægen eller skadestue/FAM. Rådgivning forventes at nedbringe antallet af unødvendige besøg på skadestuerne.
  • medvirke til at nedbringe ventetiden
   Borgerne skal ved at ringe til rådgivningstelefonen kunne få oplysninger om mulighederne for eksempelvis at benytte sig af regionens skadeklinikker (hvor der som oftest ikke er ventetid) eller oplysninger om tidspunkter, hvor der alt andet lige vil være kort ventetid på skadestuen. Dette vil kunne medvirke til at nedbringe ventetiden på skadebehandling.
  • oplyse om ventetider
   Borgerne skal ved at ringe til rådgivningstelefonen kunne få oplysninger om aktuelle ventetider på regionens skadestuer/FAM’er.

  Servicemål for skaderådgivningstelefonen
  Der foreslås samme servicemål for betjening af skaderådgivningstelefonen som der er i dag for vagtlægetelefonen. Det vil sige, at 80 % af opkaldende til skaderådgivningstelefonen besvares i løbet af to minutter, 85 % i løbet af tre minutter og 90 % i løbet af fem minutter.

  Der etableres et monitoreringssystem for at følge op på servicemålene og performance.

  Antal opkald til skaderådgivningstelefonen
  Ud fra det henvendelsesmønster, der er i dag til sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, er det skønnet hvordan henvendelsesmønstret vil være efter oprettelsen af en skaderådgivningstelefon.

  Det vurderes, at skaderådgivningstelefonen vil få ca. 130.000 opkald om året. Tallet er beregnet ud fra en forventning om, at lidt over 1/3 af selvhenvenderne til skadebehandling på sygehuse vil ringe til telefonen, samt at en mindre del af henvendelserne til praktiserende læger og vagtlægeordningen fremover vil gå til skaderådgivningstelefonen.

  Bemanding af skaderådgivningstelefonen
  Der foretages allerede telefonisk rådgivning på regionens skadestuer (ca. 30.000 opkald om året). Denne andel er fratrukket de 130.000 opkald i forbindelse med beregningen af normeringsbehovet.

  Med henblik på at kunne honorere servicemålene er der samlet set behov for 2½ medarbejdere fra kl. 8-9 og igen fra kl. 20-22, mens der fra kl. 10-19 er behov for 3 medarbejdere. Opkald om natten varetages inden for den normale vagt.

  Fordelingen af personale sker på baggrund af befolkningsunderlaget for regionens akutsygehuse. Samlet set vil der årligt være behov for godt 12 personer til at betjene den døgndækkende skaderådgivningstelefon. 

  Bemanding fordelt ud fra befolkningsunderlag:

  Optageområde for akutsygehuse

   %-vis andel 

  Personaleandel ved 100.000 opkald

  SVS

  220.000

  18,64%

  2,30

  SHS 

  230.000

  19,49%

  2,41

  SLB

  300.000

  25,42%

  3,14

  OUH

  430.000

  36,44%

  4,50

  Total

  1.180.000

  100,00%

  12,34


   

  Tekniske løsninger bag skaderådgivningstelefonen
  Etablering af en skaderådgivningstelefon forudsætter en række tekniske løsninger i form af et telefonisystem, system til afrapportering af ventetider på skadestuer, medicinsk beslutningsstøtteværktøj, dokumentationssystem og voicelog.

  Telefonisystem
  Skaderådgivningstelefonen skal have et let genkendeligt nummer.

  Skaderådgivningstelefonen forventes etableret med trykknapvalg, så der er direkte gennemvalg til vagtlægeordningen, og så der kan vælges nærmeste skaderådgivningstelefon. Der forventes desuden vejledning på engelsk og tysk.

  Trykvalgsmuligheder:

  1. Vagtlægeordningen
  2. Odense
  3. Kolding
  4. Aabenraa
  5. Esbjerg

  Telefonisystemet til skaderådgivningstelefon oprettes med overløb/viderestilling og ventetidsoplysningsfunktion, som vagtlægetelefonordningen i regionen, hvor borgeren - hvis den lokale skaderådgivningstelefon ikke er ledig - stilles videre til den skaderådgivningstelefon, der i længst tid ikke har haft et opkald. Er alle telefoner optaget, så sættes borgeren i kø og får oplyst hvilket nummer, borgeren har på ventelisten.

  Det undersøges, om der kan etableres en funktionalitet, så døve/hørehæmmede/stumme kan kommunikere via SMS.

  Det er vigtigt, at der etableres et godt samarbejde om skaderådgivningstelefonen, dels mellem skadebehandlingsstederne på sygehusene, og dels mellem skaderådgivningstelefonen, praksissektoren og AMK-vagtcentralen med gensidig indsigt og forståelse, så eksempelvis skaderådgivningstelefonen og vagtlægetelefonordningen kommer til at komplementere hinanden.

  Skaderådgivningstelefonen vil blive evalueret efter at have fungeret et halvt år, for at foretage en opfølgning på, hvordan skaderådgivningstelefonen fungerer efter de første måneders drift.

  Økonomi
  Skaderådgivningstelefonen forventes at medføre etableringsudgifter og driftsudgifter på ca. 2,301 mio. kr. i 2012 og årlige driftsudgifter på ca. 5,884 mio. fra 2013 og frem.

  Der har i 2011 været et mindreforbrug til den liggende befordring, som en følge af en afdæmpning af væksten fra 4 % til 1-2 %. Budgettet for 2012 og frem er baseret på en aktivitetsvækst på 4 pct., og med baggrund i regnskab 2011 vurderes det, at der på kontoen er råderum til at finansiere rådgivningstelefonen.

  Tids- og arbejdsplan, herunder implementering:

  • 15. marts 2012: Behandling i Akut- og ø-udvalget og efterfølgende 10. april i forretningsudvalget og 23. april i regionsrådet.
  • Maj - september 2012: Implementering af skaderådgivningstelefon.
  • 1. oktober 2012: Opstart af skaderådgivningstelefon.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Akut- og ø-udvalget anbefaler regionsrådet:

  • at der oprettes en skaderådgivningstelefon pr. 1. oktober 2012 som beskrevet i notatet,
  • at der til skaderådgivningstelefonen meddeles bevilling på 2,301 mio.kr. i 2012 og 5,884 mio.kr. i 2013 og frem. Bevillingen indarbejdes i budget 2012 som angivet i notatets tabel 4 og,
  • at skaderådgivningstelefonen finansieres af driftsbesparelsen under praksissektoren med 0,447 mio.kr. i 2012 og 1,787 mio.kr. i 2013 og frem, samt kontoen til liggende befordring med 1,854 mio.kr. i 2012 og 4,097 mio.kr. i 2013 og frem.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 15-03-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/5339
  3. Sundhedshuse på Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav den 22-03-2011 tilsagn om midler til etablering af sundhedshuse på Ærø i form af et sundhedshus på sygehusenheden Ærø i Ærøskøbing og i det tidligere rådhus i Marstal. Der blev givet tilsagn om 6,6 mio. kr. til sundhedshuset på sygehuset og 3,4 mio. kr. til sundhedshuset i det tidligere rådhus i Marstal.

  Tilsagnet blev givet under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse af projektbeskrivelsen med tilhørende anlægsbudget og tidsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden Ministeriet gav tilsagn om midler til sundhedshusene har Ærø Kommune, de praktiserende læger i Marstal, sygehusenheden Ærø og regionens sundhedsstab arbejdet med konkretisering af etableringen af sundhedshusene.

  Der foreligger nu en projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet funktionerne og funktionssammenhængene i husene. Materialet skal anvendes til regional og kommunal politisk godkendelse af projektet og godkendelse og endelig frigivelse af midler i Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Dernæst vil materialet danne grundlag for indgåelse af licitation vedrørende aftale med totalrådgiver, der kan bistå med det videre arbejde.

  Efter de politiske godkendelser af byggeprogram med anlægsbudget og tidsplan, varetages det videre arbejde af Ærø Kommune og OUH. I denne proces vil en styregruppe med repræsentation af ovennævnte interessenter påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet. Hvis der sker afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages. 

  Sundhedshuset på sygehusenheden Ærø
  De overordnede arealkrav til sundhedshuset udgør knap 1.050 m². Etableringen af sundhedshuset andrager 6,6 mio. kr. Sundhedshuset vil være færdigt i 2013. Tidsplanen afhænger af Ærø kommune og dennes rokadeplan for flytning af personale.

  Sundhedshuset på sygehusenheden skal indeholde:

  • kommunal genoptræning,
  • hjemmesygepleje,
  • sundhedspleje,
  • socialpsykiatri, og
  • misbrugsbehandling.

  Der er i dag på sygehuset to praktiserende læger, jordemoder, kiropraktor, lokal psykiatri, som fortsat vil være i huset.

  Da Region Syddanmark ejer sygehusenheden Ærø, skal regionsrådet i denne sag træffe de fornødne politiske beslutninger, hvorefter det videre arbejde efter regionsrådets behandling varetages af Region Syddanmark.

  Sundhedshuset i Marstal
  De overordnede arealkrav til lægehuset udgør godt 300 m² og godt 200m² indrettes til kommunale funktioner. Lægepraksis i Marstal inkl. de kommunale funktioner i stueetagen andrager 3,4 mio. kr. Sundhedshuset vil være færdigt i 2013. Tidsplanen afhænger af Ærø kommune og dennes rokadeplan for flytning af personale.

  Sundhedshuset i Marstal skal indeholde:

  • Praksis for tre praktiserende læger
  • Kommunal jobcenter
  • Kommunal sygeplejeklinik
  • Fodterapi

  Da Ærø Kommune er ejer af det tidligere rådhus, træffer kommunen de nødvendige politiske beslutninger omkring en kommende byggesagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at byggeprogrammet godkendes
  • at der meddeles anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. (index 124,9) og anlægsindtægtsbevilling på -6,6 mio. kr.
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. i 2012 og 3,3 mio. kr. i 2012 (indeks 124,9), der finansieres af midler givet fra statens pulje til etablering af sundhedshuse med -3,3 mio. kr. i 2012 og -3,3 mio. kr. i 2013
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til efterfølgende at godkende licitationsresultatet for anlægsprojektet inden for den givne bevilling.

  For så vidt angår sundhedshuset i Marstal indstilles det, at regionsrådet tager sagen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 15-03-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/442
  4. Status på national akutlægehelikopterordning
  fold dette punkt ind Resume

  Der er i finansloven for 2012 afsat midler til videreførelse af forsøgsordningerne med akutlægehelikopterordningerne i Karup og Ringsted. Der skal i 2012 træffes beslutning i Folketinget, om der skal etableres en national akutlægehelikopterordning i Danmark. Der opsamles erfaringer fra forsøgsordningerne, og der er iværksat arbejde for i givet fald, at kunne gennemføre etablering af en national akutlægehelikopterordning i 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  "Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 50 mio. kr. i 2012 og 22 mio. kr. i 2013 til en fortsættelse af de igangværende forsøgsordninger med akutlægehelikoptere med base i Karup og Ringsted frem til foråret 2013.

  Der er samtidig enighed om, at der i efteråret 2012 skal træffes beslutning om en varig helikopterordning fra 2013, målrettet tyndtbefolkede områder og øer, baseret på evalueringer af de 2 forsøgsordninger. Der afsættes en reserve på 80 mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt i 2014 og frem."

  Forsøgsordningen med akutlægehelikopteren i Karup udløber med udgangen af juni 2012 og forsøgsordningen med akutlægehelikopteren i Ringsted med udgangen af april 2012. Der vil blive søgt om forlængelse af de to forsøgsordninger, så de kan løbe til udgangen af juni 2013.

  Det er håbet, at der inden da er truffet beslutning, om der skal etableres en national akutlægehelikopterordning. I givet fald er det tvivlsomt, om der kan gennemføres et udbud, så en national akutlægehelikopterordning kan være på plads 1. juli 2013, da der er mange faser i et fællesregionalt EU-udbud af en akutlægehelikopterordning, og da det er vigtigt at give de(t) vindende helikopterfirma(er) god tid til etableringsfasen, hvis der skal opnås en god pris på en national akutlægehelikopterordning.

  Der forventes en politisk beslutning om en national akutlægehelikopterordning i efteråret 2012 jf. finanslovsaftalen for 2012.

  Ud over erfaringsopsamling fra de igangværende akutlægehelikopterordninger, så arbejdes der i tre spor med at blive klar til udbud af en national akutlægehelikopterordning:

  1. Akutudvalget nedsat af Sundheds- og Forebyggelsesministeriet forventes at komme med en række overordnede anbefalinger til en varig helikopterordning.
  2. Arbejdsgruppe med deltagelse af Sundheds- og Forebyggelsesministeriet og regionerne med henblik på drøftelse af spørgsmål af mere driftsmæssig karakter.
  3. Arbejdsgruppe med deltagelse Sundheds- og Forebyggelsesministeriet, Trafikstyrelsen, regionerne mv. vedrørende landingspladser (lovgivningsmæssige rammer)
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 15-03-2012
  Orienteredes.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/442
  5. Orientering om møde med Varde Kommune om præhospital indsats i Varde Kommune
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der vil på mødet blive orienteret om møde med Varde Kommune den 22. februar 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 15-03-2012

  Formanden orienterede om møde med Varde Kommune, hvor kommunen gav udtryk for bekymring ift. responstider.

  Udvalget havde en foreløbig drøftelse ang. alternative ordninger ift. den præhospitale indsats i Varde Kommune.


  Sagsnr. 12/5013
  6. Orientering om besøg på Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med regionsrådets beslutning om at ændre på opgaveporteføljen for Ærø Sygehus den 27. februar 2012, er der også truffet beslutning om, at der skal udarbejdes et forslag til, hvordan det fremtidige akutte beredskab på sygehuset kan samtænkes med den præhospitale indsats.

  I forbindelse med det videre arbejde med forslag til det akutte beredskab på Ærø Sygehus og den præhospitale indsats, er der planlagt møde med Ærø Kommune den 17. april 2012.

  På møde den 15. marts 2012 i Akut- og ø-udvalget fremlægges der forslag til program for besøg på Ærø samt dagsorden for møde med Ærø Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede den 27. februar 2012 at flytte den akutte og planlagte kirurgi til Svendborg Sygehuse, med virkning fra den 1.april 2012. Dermed ophører også muligheden for kejsersnit på Ærø. Som en konsekvens heraf vil fødsler fremover ske på Svendborg Sygehus eller som hjemmefødsel på Ærø. Ærø Sygehus kan benyttes til hjemmefødsler i overensstemmelse med fastlagte retningslinjer.

  Den præhospitale indsats og det akutte beredskab på Ærø Sygehus skal samtænkes og tilpasses sygehusets nye profil. Indtil der kan tages stilling hertil fortsætter det nuværende beredskab, dog undtaget det særlige kirurgberedskab, som ophører, når der ikke længere skal foretages kirurgi og kejsersnit.

  Kendetegnede for situationen på Ærø er, at det er meget sjældent, at der er to eller flere alvorlig syge og/eller tilskadekomne på samme tid. Samtidig er det et vilkår, at der er meget lang transporttid til større sygehuse (når man ser bort fra helikopter indsatsen).

  Der er derfor behov for et fleksibelt akutberedskab og en præhospital indsats, som fra et lavt beredskabsniveau kan skaleres op til, at kunne håndtere at give livreddende behandling og klargøre og stabilisere flere tilskadekommende og alvorlig syge på én gang.

  Den 17.april 2012 besøger Akut- og ø-udvalget Ærø. Ved den lejlighed vil der blive lejlighed til at drøfte den præhospitale indsats og det akutte beredskab med bl.a. Ærø Kommunes økonomiudvalg. Program for dagen og forslag til dagsorden for mødet med Ærø kommune vil foreligge til mødet den 15. marts 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 15-03-2012

  Formanden orienterede om overvejelser vedr. program mv. for udvalgets besøg på Ærø. Udvalget tiltrådte program, dagsorden og tidsplan, jf. omdelte bilag.

  Per Busk orienterede om henvendelse fra praktiserende læger ang. kirurgi på Ærø Sygehus. Henvendelse udsendes til udvalgets medlemmer.

  Per Busk orienterede endvidere om foreløbige overvejelser vedr. de fremtidige beredskaber på Ærø.


  Sagsnr. 12/4
  7. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan foreslås for Akut- og ø-udvalget 2012:

  • Tirsdag den 17. april 2012 
  • Torsdag den 31. maj 2012 
  • Torsdag den 21. juni 2012 
  • Torsdag den 30. august 2012 
  • Torsdag den 27. september 2012 
  • Torsdag den 1. november 2012 
  • Torsdag den 22. november 2012 
  • Torsdag den 20. december 2012

  Alle møderne holdes som udgangspunkt om torsdagen med start kl. 15.00. Dog ikke mødet den 17. april 2012, som holdes tirsdag.
   

  Mødeplan for Akut- og ø-udvalget 2012 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes tirsdag den 17. april 2012 som et temamøde på Ærø, til mødet afsættes hele dagen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 15-03-2012

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 15-03-2012

  Formanden orienterede om møde med Falck ang. midtvejsevaluering af kontrakt.


  Siden er sidst opdateret 21-03-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring