Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden til mødet i Vækstforum den 27. marts 2012

Dagsorden


Møde i Vækstforum tirsdag den 27. marts 2012, regionsrådssalen, regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle kl. 15.30 – 18.00

 

Dagsordenen er opdelt. DEL I er beslutnings- og drøftelsespunkter, DEL II er orienteringspunkter og DEL III er behandling af ansøgninger.

                                                             
 

DEL I - Beslutnings- og drøftelsespunkter

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i vækstforum den 8. december 2011

3. Regionale vækstpartnerskaber (Partnerskabsaftale med regeringen)

4. Bevilling til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

5. Destinationsudvikling

6. Udpegning til Visit Syddanmarks bestyrelse

7. Pulje til projektudvikling i yderområder

Oplæg v/direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark vedr. talentprojekterne ”Power Push” og ”Lån en leder”.

8. Opfølgning på Vækstforums talentsatsning

 

Del II - Orienteringspunkter

9. Status på afviklingen af Syddansk Turisme og etableringen af Visit Syddanmark

10. Overvågningsnotat 2012 samt Region Syddanmarks Vækstbarometer 4. kvartal 2011

11. Orientering om ministerudvalg om ny erhvervs- og vækstpolitik

12. EU-tilskud til regional udvikling efter 2013

13. Afrapportering fra Forskernetværket

14. Syddansk Lånefond til yderområderne og kapitalfond til velfærdsteknologi

15. Slesvig Holstens Danmarksstrategi 2020

16. Resultater af EGF indsatsen i Sønderborg området

17. Vækstforums kommunikationsindsats

18. Økonomioversigt for handlingsplan 2012

19. Bevillingsstatus på projekter indstillet i 2007-11

 

DEL III – Behandling af ansøgninger

20. Orientering om indkomne ansøgninger

21. Forretningsområdet: Energi

22. Forretningsområdet Oplevelseserhverv

23. Grøn Vækst

24. Meddelelser

25. Eventuelt

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at Vækstforum godkender dagsordenen.

 

 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 8. december 2011

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at Vækstforum godkender beslutningsreferatet fra mødet i Vækstforum den 8. december 2011.

 

Bilag

Bilag 2 – Beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 8. december 2011.

 

 

3. Regionale vækstpartnerskaber (Partnerskabsaftale med regeringen)

 

Sagsfremstilling

Regeringen har besluttet at videreføre de regionale partnerskabsaftaler under overskriften regionale vækstpartnerskaber. Fokus fra regeringens side er at styrke rammerne for innovation og vækst. Erhvervs- og vækstministeren, uddannelsesministeren og minister for by, bolig og landdistrikter ønsker at drøfte den aktuelle vækst og erhvervspolitiske situation samt udviklingen i relevante regionale og nationale vækstvilkår med Vækstforums formandskab den 23. maj. 2012. Regeringen har den 6. marts. 2012 fremsendt udspil til regionalt vækstpartnerskab for Syddansk Vækstforum.

 

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn foreslår følgende dagsorden for mødet:

 1. Velkomst
 2. Drøftelse af de resultater, Vækstforum har opnået siden 2007
 3. Drøftelse af de udvalgte emner i relation til det regionale vækstpartnerskab
 4. Godkendelse af regionalt vækstpartnerskab
 5. Eventuelt

 

I relation til punkt 3 ønsker regeringen konkret at drøfte:

 • Vækstforums hidtidige indsats for vækst og erhvervsudvikling, herunder opnåede resultater siden 2007.
 • Vækstforums indsats for at fremme det erhvervsmæssige potentiale på sundheds- og velfærdsområdet.
 • Perspektiver for et styrket samarbejde mellem Vækstforum og de lokale aktionsgrupper omkring erhvervsindsatser i landdistrikter og yderområder.
 • Vækstforums arbejde med regionale styrkepositioner, uddannelse samt samarbejdet herom.

 

Vækstforums formandskab ønsker desuden at drøfte rammerne for den danske strukturfondsadministration, der af virksomhederne opleves som bureaukratisk tung. Det gælder eks. en revisionspraksis, hvor dokumentationskravene opleves som stramme. Vækstforum ønsker en dialog om dette for at drøfte, hvorvidt der kan være områder, hvor praksis kan revideres og lempes. Forhåbningen er, at flere virksomheder vil finde det attraktivt at deltage i strukturfondsfinansierede projekter.

 

I relation til regeringens udspil til regionalt vækstpartnerskab – bemærkes:

Det fremsendte udspil fra regeringen beskriver 17 indsatser for vækst og erhvervsudvikling, som regeringen lægger op til samarbejde om, inden for rammerne af vækstpartnerskabet. Indsatserne er:

 

1) Evaluering af kommunalreformen 2) Styrket samarbejde på udvalgte erhvervsområder 3) Erhvervsmæssigt potentiale indenfor sundheds- og velfærdsområdet 4) Grøn omstilling 5) Design og arkitektur 6) Turisme 7) Fødevarer 8) Samarbejde mellem vækstfora og de lokale aktionsgrupper 9) Samarbejde om at styrke innovationskapaciteten 10) Adgang til risikovillig kapital 11) Investeringsfremme 12) Adgang til information og rådgivning om etablering og drift af virksomhed 13) Samarbejde om at udnytte muligheder i digitalisering 14) Ungdomsuddannelse til fremtidens arbejdsmarked 15) Et tættere samarbejde mellem videregående uddannelser og erhvervslivet 16) Internationalisering i uddannelser 17) Styrket samarbejde om voksen- og efteruddannelse.

 

Generelt gælder det for de skitserede indsatser, at de er beskrevet i overordnede vendinger og har karakter af hensigtserklæringer om samarbejde. Indsatserne forholder sig ikke specifikt til Vækstforums fem forslag til fyrtårnstemaer, som tidligere er indmeldt til ministeriet. Det skyldes bl.a., at Regeringen har en række strategier under udarbejdelse, som kommer til at danne ramme for de konkrete indsatser. Vækstforums oprindelige indspil, hvor de fem fyrtårnsinitiativer indgår, er vedlagt som bilag.

 

Fyrtårnstemaerne berøres i overordnede vendinger inden for følgende indsatsområder:

5) Design og arkitektur(Nordeuropæisk videncenter for designanvendelse): Et egentligt center nævnes ikke, men der lægges op til samarbejde omkring øget erhvervsmæssig brug af design i virksomheder i samarbejde med Dansk Designcenter og Kulturministeriet

6) Turisme (Grænseoverskridende nationalt videncenter for sejlerturisme): Regeringen betoner, at Center for Kystturisme, der etableres i foråret 2012, skal være omdrejningspunktet for erhvervsudvikling omkring kystturisme, herunder sejlerturisme.

9) Samarbejde omkring at styrke innovationskapaciteten(Videncenter for klyngeinnovation): Et egentligt center nævnes ikke, men regeringen ønsker bl.a. at drøfte perspektiverne i et samarbejde om fælles kompetenceudvikling for klyngefacilatorer, øget internationalisering af danske klynger mv.

16) Internationalisering i uddannelse(Rekruttering af højtuddannet arbejdskraft og bachelorer): Regeringen lægger bl.a. op til dialog omkring barrierer og udfordringer, der begrænser tiltrækningen af højtuddannet arbejdskraft i Syddanmark.

 

Fyrtårnstemaet ’Center for energieffektivisering’ kan ikke genfindes i regeringens udspil. Det hænger bl.a. sammen med, at der er indsendt Green Lab-ansøgning til Energistyrelsen, og at ansøgningen dermed er under behandling.

 

Derudover er der i udspillet nævnt konkrete områder, der allerede samarbejdes med staten om, bl.a. markedsføringskonsortierne inden for velfærdsteknologi og design samt sygehuspartnerskaberne.

 

Det gælder for Regeringens udspil, at der på en række områder er behov for præciseringer og konkretiseringer af Vækstforums rolle og forpligtelser. Det er eksempelvis inden for Adgang til information og rådgivning om etablering og drift af virksomhed, Samarbejde om at udnytte nye muligheder i digitalisering samt uddannelsesinitiativerne.

 

Dertil kommer, at Vækstforums formandskab på mødet den 9. marts. 2012 har besluttet at foreslå et 6. fyrtårnstema: Et nationalt videncenter for sundheds- og velfærdsteknologi, som bygger på den viden og de aktiviteter, der er samlet i den syddanske velfærdsteknologisatsning og stilles til rådighed for hele landet. Centret skal styrke samarbejdet på tværs med fokus på offentlig-privat innovation.


Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

 • at Vækstforum drøfter regeringens udspil til regional vækstpartnerskabsaftale, 
 • at Vækstforum godkender, at der indmeldes et 6. fyrtårnstema ”Videncenter for velfærdsteknologi”, der kan indgå i drøftelserne vedrørende den regionale vækstpartnerskabsaftale.

 

Bilag

Bilag 3a - Vækstforums indspil af 20. september 2011

Bilag 3b - Rammer for regionale vækstpartnerskaber

Bilag 3c – Invitation til Syddanmark

Bilag 3d – Regeringens udspil til regional vækstpartnerskabsaftale

Bilag 3e – Forslag til fyrtårnstema: Nationalt videncenter for sundheds- og velfærdsinnovation

 

4. Bevilling til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

 

Sagsfremstilling

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark, og Vækstforum har støttet initiativet siden 2007.

Der er placeret 8 projektledere i de 3 regioner, hvoraf 2 er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense. Disse projektledere har særlig fokus på at tiltrække virksomheder indenfor Vækstforums forretningsområder Bæredygtig energi og Sundheds- og velfærdsinnovation. Dertil kommer, at der er oprettet en yderligere projektlederstilling i Syddanmark indenfor designområdet. Projektlederen tiltrådte 1. marts 2012 og er placeret på Designskolen Kolding i tilknytning til Design2innovate.

Revisionsfirmaet KMPG kontakter alle virksomheder, der er tiltrukket eller fastholdt i Vestdanmark med bistand fra FVI for at verificere, at FVI’s indsats har haft en afgørende betydning for placeringen samt at verificere antallet af jobs. Resultaterne af Vestdansk Investeringsfremme’s indsats fremgår nedenfor:

 

Jobs i Vestdanmark (tiltrukket eller fastholdt)

 

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Nordjylland

31

203

367

11

432

1044

Midtjylland

40

117

156

65

103

481

Syddanmark

340

268

45

38

40

731

Total

411

588

568

114

575

2256

Som det fremgår, er der store udsving mellem de forskellige år. Det skyldes, at der er store udsving mellem de enkelte investeringsprojekters størrelse. F.eks. dækker tallene i 2011 for henholdsvis Syddanmark og Nordjylland over 4 investeringsprojekter i hver region.

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har i 2012 foreløbigt tiltrukket 100 nye energiarbejdspladser på Sydfyn. Tallet er verificeret af KPMG og kommer til at indgå i resultatopgørelsen for 2012.

Hvis man alene kigger på perioden 2007 – 2011, er der samlet tiltrukket 731 jobs til Syddanmark. Vækstforum har i samme periode investeret 16 mio. kr. som kontingent til foreningen. Det svarer til en pris per job på 21.888 kr.

Bag tallene for 2011 i Syddanmark ligger bl.a., at der er tiltrukket virksomheden Tmsuk i Ringe (indenfor robotområdet, velfærdsinnovation) samt Principia North i Svendborg (bæredygtig energi). Begge er vidensbaserede virksomheder og begge ligger i kommuner defineret som yderområder. Ofte gælder det, at virksomhederne ikke ønsker bistand fra Foreningen Vestdansk Investeringsfremme offentliggjort, og det er derfor ikke muligt offentligt at navngive alle investeringssager.

Af andre aktiviteter i 2011 kan bl.a. nævnes:

1. Deltagelse i og markedsføring af Offshore Wind International Business2Business Event (OWIB). OWIB blev afholdt i Esbjerg den 9. november 2011 med FVI som hovedsponsor. Flere end 312 repræsentanter for danske og udenlandske virksomheder deltog i arrangementet, heraf virksomheder fra bl.a. Kina, Tyskland, USA, Holland, Spanien, Frankrig og Storbritannien. OWIB forventes også sponseret af FVI i 2012.

2. Udarbejdelse og markedsføring af analyse af vindmølleindustrien, herunder investeringsfremme. Analysen offentliggøres primo 2012.

3. Implementering af investeringsfremmehåndbog. FVI har udarbejdet en guide til kommuner, der ønsker at professionalisere investeringsfremmeindsatsen. FVI har i den forbindelse foreløbig besøgt Kolding, Fredericia, Odense, Esbjerg, Haderslev og Sønderborg Kommune for at præsentere håndbogen.

På baggrund af ovenstående resultater foreslås det, at medlemskabet og det årlige kontingent videreføres for årene 2013 og 2014.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.200.000 kr. per år for medlemskabet i 2013 og 2014,

 

Bilag

Bilag 4 – FVI – Årsrapport 2011

 

 

5. Destinationsudvikling

 

Sagsfremstilling
Vækstforum har på møderne den 20. september 2011 og 8. december 2011 drøftet den fremtidige rolle- og opgavefordeling på turismeområdet. I den forbindelse er det besluttet, at afvikle aktiviteterne i Syddansk Turisme og etablere Visit Syddanmark. Beslutningerne indebærer, at Visit Syddanmark skal videreføre arbejdet med erhvervsturisme gennem Inspiring Denmark, men Visit Syddanmark kan ikke være projektejer eller udarbejde ansøgninger. Da der ikke længere er en regional enhed, der kan udarbejde ansøgninger om destinationsudvikling, har Vækstforum besluttet at acceptere ansøgninger fra forskellige destinationer, såfremt de har effekt på Vækstforums målsætninger

Til ansøgningsfristen den 3. januar 2012 modtog sekretariatet nedenstående destinationsansøgninger. Der kan fremadrettet indkomme yderligere ansøgninger.

 1. Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes
 2. Udvikling af Destination Fyn
 3. Destinationsudvikling Sønderjylland (ansøger har efterfølgende trukket ansøgningen tilbage)

Tilsvarende klyngeområdet, er det destinationer, der kan skabe de langsigtede og bæredygtige effekter. Projekter, der ikke er knyttet til en destination, vil oftest kun have en begrænset effekt. Destinationerne bør derfor være fundamentet for den fremtidige udvikling på turismeområdet. Sekretariatet har, på den baggrund, indhentet en ekstern vurdering af ansøgningerne. Vurderingerne er foretaget ud fra Visit Denmarks strategiske rammer for turismeudvikling, der giver en model for vurdering af en destinations produkter, potentiale og bæredygtighed på lang sigt.

 

Projekternes potentiale i forhold til udvikling af kvalitetsturisme i en destination, er derfor vurderet indenfor:

 • Opdatering af fælles goder og infrastruktur
 •  Kvalitetsudvikling i basisproduktet og kompetenceudvikling
 • Oplevelsesudvikling og konceptualisering
 • Information, pakketering og salg
 • Markedsføring og synliggørelse

 

Projektets potentiale i forhold til at udvikle en bæredygtig destination er vurderet ud fra følgende karakteristika for en destination. Destinationen skal:

 • Have en unik karakter (området) og ligge godt infrastrukturelt.
 • Have en naturlig størrelse i forhold til målgruppens interesser og være målgruppespecifik.
 • Have en kritisk masse hvad angår: overnatninger, bespisning, transport og aktiviteter/oplevelser.
 • Have produkter inden for hele turismekæden
 • Have et bredt offentligt forankret partnerskab.
 • Være baseret på en velfungerende destinationsudviklingsorganisation (DMO)
 • Være baseret på en langsigtet, strategisk og struktureret indsats, der rækker ud over en eventuel kortsigtet projektperiode.
 • Have gode muligheder for løbende at tiltrække investorer fra en bred kant.

 

Turismeudviklingsprojekter kan indeholde dele af de nævnte elementer og have gode effekter på kort sigt. Langsigtede effekter opnås, når der arbejdes med alle elementer. 

 

Ansøgningen Naturpark Lillebælt er ikke indsendt som en destinationsansøgning. Den er medtaget i den eksterne vurdering, for at få en vurdering af projektets udvikling af kvalitetsturisme og om det på anden måde kan skabe langsigtede, bæredygtige effekter.

 

Den eksterne vurdering indgår som bidrag til vurderingen af, om ansøgningerne leverer tilstrækkelig effekt på Vækstforums mål på turismeområdet. Vurdering af de enkelte ansøgninger fremgår under behandling af ansøgninger.

 

Formandskabet anmodede på sit møde den 9. marts 2012 sekretariatet om til Vækstforums kommende møde at udarbejde en redegørelse om status på destinationsudvikling i Syddanmark. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum godkender, at Visit Denmarks strategiske ramme for turisme- og destinationsudvikling anvendes som bidrag til vurderingen af turisme- og destinationsudviklingsprojekter.
 • at Vækstforum tager sekretariatets redegørelse om destinationsarbejdet i Syddanmark til efterretning.

 

Bilag

Bilag 5 - Redegørelse af destinationsudvikling i Syddanmark

 

 

  

6. Udpegning til Visit Syddanmarks bestyrelse

 

Sagsfremstilling

Vækstforum godkendte den 20. september 2011 kommissoriet til Visit Syddanmarks opgaver og bestyrelsessammensætning. Bestyrelsen for VisitSyddanmark kommer til at bestå af 12 medlemmer. 

Der er udarbejdet udkast til vedtægter for Visit Syddanmark samt udkast til vedtægtsændringer for Syddansk Turisme. Der er ved at blive nedsat en bestyrelse for VisitSyddanmark. Syddansk Turisme fortsættes af praktiske hensyn, mens aktiviteter løbende afvikles. For at sikre koordinering foretages ændringerne af Syddansk Turismes vedtægter bl.a. således, at de to bestyrelsers sammensætning er ens og de udpegede repræsentanter de samme.

 

Den nuværende bestyrelse for Syddansk Turisme består af:

 • 3 repræsentanter fra Syddansk Turismes repræsentantskab.
 • 2 repræsentanter fra Region Syddanmark,
 • 2 repræsentanter fra turisme- og oplevelseserhvervene udpeget af Vækstforum
 • 1 repræsentant fra uddannelses- og forskningsinstitutionerne udpeget af Vækstforum
 • 1 repræsentant fra VisitDenmark (VDK),
 • 1 repræsentant fra Kommune Kontaktrådet i Syddanmark (KKR),
 • 1 repræsentant fra Turistbureauerne i Region Syddanmark,

 

Udpegning til bestyrelsen for Visit Syddanmark og Syddansk Turisme

I forbindelse med etableringen af Visit Syddanmark skal foreningens fremtidige bestyrelse bestå af

 • 4 medlemmer fra erhvervet (hvoraf formanden udpeges),
 • 4 erhvervsrepræsentanter fra destinationerne / subregionerne,
 • 2 medlemmer udpeget af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum
 • 1 medlem fra Kommune Kontaktrådet i Syddanmark
 • 1 medlem udpeget af Visit Denmark

 

Det betyder, at Vækstforum skal udpege to medlemmer til Visit Syddanmarks bestyrelse. De samme to personer skal ligeledes udpeges til bestyrelsen for Syddansk Turisme.

 

Den nuværende bestyrelse for Syddansk Turisme fratræder så snart vedtægtsændringerne for Syddansk Turisme er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Indtil destinationsselskaberne er etableret udpeger de subregionale erhvervsudviklingsselskaber medlemmerne til Visit Syddanmarks bestyrelse. De 4 medlemmer fra erhvervet udpeges af DE, DI og Horesta i fællesskab.

 

Beslutning

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum til regionsrådet indstiller to medlemmer for en 2-årig valgperiode til Visit Syddanmarks bestyrelse.
 • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at de samme to medlemmer udpeges til bestyrelsen for Fonden Syddansk Turisme, til tiltrædelse så snart vedtægtsændringerne for Fonden Syddansk Turisme er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

 

 

7. Pulje til projektudvikling i yderområder

 

Sagsfremstilling

Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne.

 

Vækstforum afsatte 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2011, hvoraf 2.112.500 kr. er bevilget til projekter, og de resterende midler på 1.187.500 kr. er tilbageført til de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Oversigt over støttede projekter i 2011    

 

Projektnavn

Ansøger

Bevilget beløb

Småøturisme: Oplevelseserhverv og ø-destinationer med potentiale

Sammenslutningen af Danske Småøer

200.000

Crowdfunding / Folkets støtte til udvikling af et udkantsområde – testet på Langeland

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

352.000

Smart Access systems to Far-offshore wind turbines, “SAS”

Principia North A/S

355.500

Femern Bælt – International rettet kompetenceudvikling I små og mellemstore virksomheder

Langeland Kommune

350.000

Kvalitetsfødevarer på Ærø

Ærø Turist- og Erhvervsforening

375.000

Etablering af vidensvirksomheder og –arbejdspladser i Tønder Kommune

Esbensen Rådgivende Ingeniører

480.000

 

I handlingsplanen for 2012-13 fremgår det, at Vækstforum vil afsætte særlige midler til at understøtte projektudvikling i yderområderne. Sekretariatet foreslår, at Vækstforum afsætter 3,3 mio. kr. i 2012, som det også har været tilfældet tidligere år.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midlerne til projektudvikling i yderområderne i 2011 til efterretning,
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 3,3 mio. kr. til puljen til projektudvikling i yderområderne i 2012,
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Vækstforum får afsluttende afrapportering om anvendelse af midlerne på mødet den 6. december 2012.

 

 

Oplæg v/direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark vedr. talentprojekterne ”Power Push” og ”Lån en leder”.

 

 

8. Opfølgning på Vækstforums talentsatsning

 

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 8. december 2011 indstillede Vækstforum fem projekter til støtte, som en del af en samlet talentsatsning. Ansøgningerne er pt. under behandling i Erhvervsstyrelsen.

 

To af projekterne blev indstillet til støtte under en række forudsætninger. Væksthus Syddanmark skulle som ansøger på projekterne ”Lån en Leder” og ”PowerPush” udarbejde eksekveringsplan for henholdsvis rekruttering af virksomheder til Lån en leder og Power Push og eksekveringsplan for rekruttering af ledere til task forcen Lån en Leder.

 

Eksekveringsplanerne er nu udarbejdet og på Vækstforummødet vil direktør i Væksthus Syddanmark, Liselotte Hohwy Stokholm fremlægge planerne, som forelægges til endelig godkendelse af Vækstforum.

 

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne på mødet den 8. december 2011 besluttede Vækstforum desuden, at sekretariatet undersøger, hvilke eksisterende tiltag der er inden for omskoling af ledige akademikere generelt, så Vækstforum på et kommende møde kan vurdere behovet for supplerende aktiviteter rettet mod konkrete virksomhedsbehov.

 

Sekretariatet vil derfor igangsætte en analyse af eksisterende tilbud på området. Herudover arbejder sekretariatet på at samle nøgletal over udviklingen i virksomhedernes rekrutteringssituation samt udviklingen i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, således at det bliver muligt at se, hvor der er mismatch mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Herved gives et beslutningsgrundlag for at vurdere, om der er behov for yderligere tiltag. Nøgletallene vil blive suppleret med kvalitative analyser efter behov.

 

Projekterne henvender sig til de samme virksomheder, og der er sammenfald mellem en del af deres aktiviteter, herunder markedsføring og rekruttering. For at udnytte synergien mellem projekterne og sikre en større fælles effekt, er der nedsat en koordinatorgruppe bestående af projektejere/projektledere fra de 5 projekter, der skal sikre samarbejde og koordinering mellem projekterne. Regionens uddannelsesteam yder sekretariatsbistand til koordinatorgruppen. Der er planlagt en fælles kick-off konference, som afholdes den 24. maj 2012.

 

For alle projekter gælder, at de i øjeblikket er ved at ansætte projektledere, og derfor fortsat er i opstartsfasen.

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum godkender eksekveringsplanerne fra Væksthus Syddanmark,
 • at Vækstforum tager status på talentsatsningen til efterretning.


Bilag

Bilag 8a – Eksekveringsplan – Lån en leder

Bilag 8b – Eksekveringsplan – Power Push


 

Orienteringspunkter

 

 9. Status på afviklingen af Syddansk Turisme og etableringen af Visit Syddanmark

 

Sagsfremstilling

På mødet den 8. december 2011 besluttede Vækstforum, at Formandskabet skal overvåge afviklingen af Syddansk Turisme, og at Vækstforum løbende orienteres om status på processen.

 

Etablering af ny forening Visit Syddanmark

Visit Syddanmark skal fremover varetage de strategiske udviklingsopgaver og vil være modtager af tilskud fra Vækstforum. Etableringen af Foreningen Visit Syddanmark er igangsat.

 

Vækstforum har besluttet, at erhvervsturisme fortsat skal være et regionalt indsatsområde med udgangspunkt i Inspiring Denmark. Da det nye Visit Syddanmark ikke må eje projekter, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at Fonden Syddansk Turisme fortsat er ejer af de bevillinger, der allerede er givet, indtil disse udløber, herunder Inspiring Denmark. Det vil være Visit Syddanmark, der udfører opgaverne.

 

Der er udarbejdet udkast til vedtægter for VisitSyddanmark, og der er ved at blive nedsat en bestyrelse. For at sikre koordinering af afvikling og af overdragelse mellem de to organisationer, ændres vedtægterne i Fonden Syddansk Turisme således, at de to bestyrelsers sammensætning er ens og de udpegede repræsentanter de samme.

 

Der bliver indkaldt til stiftende møde i den nye forening Visit Syddanmark i marts 2012, og den nye forening forventes at være etableret ved udgangen af april 2012.

 

Afvikling af Syddansk Turisme

Region Syddanmark står for afviklingen af Syddansk Turisme. Fonden Syddansk Turisme lukkes, når dens nuværende aktiviteter ophører eller er afleveret til Visit Syddanmark og eksterne parter. Afviklingen er igangsat:

 

 • Der er indgået endelig aftale med Vejle Kommune om overtagelse af projektet Leg og Læring.
 • Der er løbende dialog med Tietgenskolen om forberedelse af deres overtagelse af projektet Oplevelsernes Academy. En aftale forventes på plads før sommerferien 2012.

 

I forbindelse med overdragelse af de to projekter, virksomhedsoverdrages i alt fem medarbejdere. Derudover er der foretaget de nødvendige økonomiske, personalemæssige og administrative tilpasninger af Syddansk Turisme.

 

Indstilling


Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

Bilag 9 - Status pr. 19. marts 2012 for afvikling af Syddansk Turisme og etablering af VisitSyddanmark

 

 

10. Overvågningsnotat 2012 samt Region Syddanmarks Vækstbarometer4. kvartal 2011

 

Sagsfremstilling

De regionale vækstfora har til opgave at overvåge vækstvilkårene i regionerne. Gennem et årligt overvågningsnotat, der redegør for vækstvilkårene i Region Syddanmark, og med aktuelle resultater fra Region Syddanmarks Vækstbarometer flere gange årligt, følger Syddansk Vækstforum den løbende udvikling.

 

I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med Overvågningsnotat 2012 redegøres kort for den regionale udvikling og vækstvilkår i Region Syddanmark, og der peges på følgende hovedudfordringer:

 

 • Lav vækst — den samlede økonomiske vækst i Syddanmark ligger fortsat lavt sammenlignet med Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland. Efter et par år med negativ økonomisk vækst og faldende produktivititet, var der i 2010 en beskeden økonomisk vækst og en stigning i produktivitet på mere end 3 pct.
 • Nettoeksport af kloge hoveder og drenge med manglende uddannelse — flere unge tager nu en uddannelse, men stadig for få - især drenge. Samtidig vender for få af de unge, der uddanner sig i bl.a. Aarhus og København, tilbage til regionen
 • Arbejdsstyrkens kvalifikationer — uddannelsesniveauet i Syddanmark og særligt andelen af højtuddannede blandt de beskæftigede er lav. Regionaløkonomiske fremskrivninger viser desuden, at mange ufaglærte fremover vil få vanskeligt ved at finde arbejde uden en opkvalificering

 

Hvad angår Region Syddanmarks Vækstbarometer 4. kvartal 2011, forventede flere af de små- og mellemstore virksomheder et fald frem for en stigning i antallet af ansatte i det kommende kvartal (1. kvartal 2012). 21 procent venter at ansætte flere, mens 26 procent venter at ansætte færre. Man skal tilbage til midten af 2010 for at finde den sidste gang, hvor der var overvægt af negative jobforventninger.

33 procent af virksomhederne venter at øge omsætningen. 19 procent venter et fald. Det er omtrent det samme antal som i september 2011, men dobbelt så mange som i maj 2011.

 

Vækstforventningerne daler i alle brancher. Mest markant er faldet i antallet af vækstoptimister inden for autobranchen. Forventningerne til jobsituationen er især forværret i detailhandelen og blandt hoteller og restaurationer. Til gengæld har forventningerne i byggeriet stort set været uændrede siden maj.

Virksomhederne er anderledes positive i deres forventninger for hele 2012. 49 procent af de adspurgte virksomheder forventer en højere omsætning i 2012 sammenlignet med 2011. 35 procent af omsætningen vil forblive på nuværende niveau, mens 16 procent forventer faldende omsætning.

 

Den forventede stigning i omsætning i 2012 udløser kun i begrænset omfang flere job. Når virksomhederne skal vurdere deres udvikling i 2012, er der 25 procent, der forventer at have flere ansatte end i 2011. 20 procent forventer at indskrænke medarbejderstaben.

 

Målingen af konjunktur og forventninger viser udvikling på relativ kort sigt. Målingerne siger ikke noget om de langsigtede konsekvenser, der tegner sig for erhvervslivet i lyset af f.eks. lavt uddannelsesniveau, lav produktivitetsvækst og stadig færre i den erhvervsaktive alder.

 

Indstilling
 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering. 

Bilag

Bilag 10a – Region Syddanmarks Vækstbarometer 4. kvartal 2011

Bilag 10b - Overvågningsnotat

 

 

11. Orientering om ministerudvalg om ny erhvervs- og vækstpolitik

 

Sagsfremstilling

Regeringen har nedsat et ministerudvalg, som skal udvikle og konkretisere regeringens erhvervs- og vækstpolitik. Udvalget får til opgave at:

 

 • Fastlægge principper for den ny erhvervs- og vækstpolitik, og herunder belyse, hvordan vækst-, erhvervs- og jobpotentialet i den grønne omstilling og andre globale samfundsudfordringer kan realiseres.
 • Kortlægge danske erhvervsmæssige styrker og potentialer samt deres størrelse og betydning for væksten, og herudfra fastlægge, hvilke erhvervsområder, der skal være genstand for en særlig gennemgang.
 • Igangsætte analyser og identificering af, hvor vækstvilkårene kan forbedres via indsatser på de enkelte erhvervsområder.
 • Udarbejde konkrete handlingsplaner som kan forbedre vækstvilkårene på de enkelte erhvervsområder.


Ministerudvalget vil gøre status og drøfte udviklingen i de generelle rammevilkår for vækst og konkurrenceevne på baggrund af en årlig redegørelse om vækst og konkurrenceevne udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med andre relevante ministerier. Såfremt der bliver identificeret behov for justeringer i de generelle rammevilkår, vil overvejelserne spille ind i regeringens arbejde med erhvervs- og vækstpolitiske initiativer.
 

Ministerudvalget består af erhvervs- og vækstministeren (formand), økonomi- og indenrigsministeren, finansministeren, ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, skatteministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter, beskæftigelsesministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, klima-, energi- og bygningsministeren, handels- og investeringsministeren, ministeren

for sundhed og forebyggelse, miljøministeren og kulturministeren. Andre relevante ministre inddrages, hvor det vedrører deres område.

 

Som led i udvalgets arbejde vil der blive afholdt bredt sammensatte dialogmøder, hvor udfordringerne for de udvalgte erhvervsområder drøftes med relevante interessenter. Møderne arrangeres med deltagelse af erhvervs- og vækstministeren og den/de relevante ressortministre.
 

Endvidere udpeges der inden for hvert erhvervsområde et vækstteam bestående af ressourcepersoner med særlig ekspertise inden for området. Det enkelte vækstteam får til opgave at komme med konkrete anbefalinger til ministerudvalget, som kan styrke vækstvilkårene inden for udvalgte erhvervsområder.

 

Kommissoriet for ministerudvalg for ny erhvervs- og vækstpolitik er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Bilag

Bilag 11 – Kommissorium for ministerudvalg for ny erhvervs- og vækstpolitik

 

12. EU-tilskud til regional udvikling efter 2013

 

Sagsfremstilling

Europa-Kommissionen fremlagde i oktober 2011 et forslag til, hvordan Regionalfonden, Socialfonden, Landdistriktsfonden, Hav- og Fiskerifonden og INTERREG-programmerne skal tilrettelægges og koordineres i 2014-2020. Der er både tale om en såkaldt ”Fælles Strategisk Ramme” for disse programmer og den overordnede definition af de enkelte fondes virke.

 

I perioden frem til og med 2013 udgør de strukturfondsmidler, som de regionale Vækstfora prioriterer, 500 mio. kr. om året. De er ligeligt fordelt på Regionalfonden og Socialfonden. Syddansk Vækstforum har således indstillingsret for godt 50 mio. kr. fra begge disse fonde. Hertil kommer EU-tilskud til de grænseoverskridende Interreg-programmer. På landsplan drejer det sig om 100 mio. kr. om året fra Regionalfonden, hvoraf ca. 47 mio. kr. går til samarbejde mellem Syddanmark og Tyskland. Som udgangspunkt har Europa-Kommissionen foreslået en mindre stigning på begge mål i næste budgetperiode 2014-2020. Imidlertid har mange regeringer krævet mådehold på EU’s budget, så det er for tidligt at skønne, om Danmark får flere eller færre midler i næste periode.

 

I det af Europa-Kommissionen fremlagte forslag lægges der stor vægt på, at et partnerskab bestående af regionale, lokale og andre offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civil samfundet deltager i både tilrettelæggelse af de nye programmer og gennemførelse af dem. Vækstforum er et godt eksempel på et sådant partnerskab, så det må forventes, at Vækstforums nuværende rolle i programgennemførelsen bevares.

 

Europa-Kommissionen understreger samtidig, at ”samhørighedspolitikken” (hvilket er de programmer der finansieres af Regional- og Socialfonden) skal understøtte EU’s vækststrategi Europa 2020. Dette svarer godt til den erhvervsudviklingsstrategi for 2012-2020, som Syddansk Vækstforum netop har vedtaget.

 

Det foreslås, at samhørighedspolitikken skal have to mål: ”Investeringer i vækst og beskæftigelse” og ”Europæisk territorielt samarbejde”. Det er det første mål, der særligt kan have Syddansk Vækstforums interesse. Det andet svarer i vid udstrækning til de nuværende Interreg-programmer. Som noget nyt foreslås det, at bedrestillede regioner i EU udarbejder programmer, hvor Regionalfonden støtter med 48 % af EU-midlerne og Socialfonden med 52 % af midlerne. Her er altså tale om en vis opprioritering af Socialfondens støtteområde (kompetenceudvikling af arbejdskraften og iværksætterstøtte) i forhold til Regionalfondens støtteområde (innovation, anvendelse af ny teknologi og etablering af nye virksomheder). Forskellen i forhold til den nuværende fordeling på 50-50 er marginal, men bevægelsen svarer ikke nødvendigvis til Vækstforums ønske.

 

Også indenfor de to fondes anvendelsesområde lægges der op til tematiske prioriteringer forpligtet af EU. Således foreslås det, at 80 % af midlerne fra Regionalfonden skal prioriteres indenfor tre temaer: 1) styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation, 2) styrkelse af små- og mellemstore virksomheders konkurrenceevne og 3) støtte til overgangen til en økonomi, der er mindre afhængig af fossile brændstoffer. Samtidig foreslås det, at mindst 20 % af midlerne fra Socialfonden skal gå til at fremme social integration og bekæmpe fattigdom. Hvor de tematiske mål for Regionalfonden svarer godt til temaerne i Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, så bliver det nyt at skulle understøtte såkaldt inkluderende vækst i vækstforumregi, idet Vækstforum ikke hidtil har haft fokus på temaer som integration, marginaliserede grupper, forskelsbehandling og socialt ansvarlige virksomheder.

 

På Vækstforums møde den 8. december 2011 blev det besluttet, at der tages initiativ til et fælles brev fra de seks regionale vækstforas formandskaber til Finansminister Bjarne Corydon, hvor der udtrykkes ønske om at regeringen i de kommende forhandlinger arbejder aktivt for at sikre EU-finansiering til vækstforaenes virke.

Udkast til brev blev godkendt på Formandskabets møde den 9. marts 2012 og sendes til de fem øvrige vækstforas formandskaber, med henblik på at opnå deres tilslutning til brevet.

 

Beslutningspunkt
 

Formandskabet indstiller,

 

 • At Vækstforum tager orienteringen om Formandskabets henvendelse til finansminister Bjarne Corydon til efterretning.

 

Bilag

Bilag 12 – Brev til finansminister Bjarne Corydon

 

 

13. Afrapportering fra Forskernetværket

 

Sagsfremstilling

Den 25. juni 2009 indstillede Vækstforum, at der skulle afsættes 1 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler årligt i perioden 2009-2011 til en rammebevilling øremærket netværk i regi af Forskerkontakten. Netværkenes formål er at skabe kontakt mellem erhvervsliv og forskere på Syddansk Universitet inden for vækstforums indsatsområder.

 

Forskerkontakten fik på baggrund af en anmodning forlænget projektperioden for forskernetværk til og med andet kvartal 2012.

 

Bevillingen har resulteret i oprettelsen af i alt fire netværk med en samlet bevilling fra vækstforum på i alt kr. 2.999.805: 

 

 • ALT – Active Living Technologies” har ca. 70 netværksdeltagere fordelt ligeligt mellem forskere, erhvervsliv og offentlige brugerrepræsentanter. Netværket er forankret ved Institut for Idræt og Biomekanik. Formålet er at samle viden om forskningsområdet Active Living og koble det med viden om, hvordan teknologi i samspil med mennesker kan øge aktivitetsniveauet og vedholdenhed for modtagere af fysisk træning/genoptræning. Netværket forventes at kunne fortsætte efter projektbevillingens udløb.

 

 • InSpiRe – intelligent genoptræning i forhold til ryglidelser” har haft ca. 30 netværksdeltagere. Netværket er forankret ved Knowledge Lab. Det har til formål at fremme mulighederne for intelligent genoptræning i forhold til ryglidelser. Projektet har konkret ført til 10 nye fælles udviklingsprojekter imellem virksomheder og videninstitutioner omkring udvikling af services og teknologier. Det har yderligere ført til en langt bedre forståelse blandt fysioterapeuter og kiropraktorer for mulighederne i anvendelsen af IT i det kliniske arbejde.  InSpiRe netværket vil med bevillingens udløb fusionere med ALT netværket og vil på den måde blive videreført.

 

 • Agrobotic Network” har 164 medlemmer. Det er forankret ved RoboCluster og har til formål at skabe øget værditilvækst for små og mellemstore virksomheder ved hjælp af udvikling af nye, innovative robotteknologiske projekter til biologisk produktion. Netværksaktiviteterne forventes afsluttet med bevillingens udløb.

 

 • Branding platform for regionale fødevarer i Syddanmark – Fyn som Case” har ca. 40 netværksdeltagere. Netværket er forankret ved Institut for Marketing og Management og er indlejret i det nationale Innovationsnetværk for marked, forbrug og kommunikation. Det har til formål at generere kompetenceopbygning inden for branding for den sammenslutning af primærproducenter, forarbejdningsvirksomheder, distributører samt uddannelses- og udviklingsinstitutioner for kvalitetsfødevareområdet, der bærer navnet ”Smagen af Fyn”. Projektet har blandt andet konkret ført til samarbejder med gartnerisektoren samt med fynske mikrobryggerier om markeds-, proces- og produktudvikling. Det har desuden ført til en bedre forståelse blandt netværksdeltagerne af fordelene ved at samarbejde om fælles branding af ”kompetenceklyngen” og til konkret samarbejde med turismesektoren omkring markedsføring. Projektet afsluttedes 15. marts 2012.


Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

  

 14. Syddansk Lånefond til yderområderne og kapitalfond til velfærdsteknologi

 

Sagsfremstilling

Vækstforum blev på mødet den 8. december 2011 orienteret om, at managementopgaven for lånefonden til yderområderne og kapitalfonden til Velfærdsteknologi var i udbud.

 

Den 14. december 2011 var der frist for tilbud. Der var to tilbudsgivere efter prækvalifikationsrunden. Tilbuddene blev gennemgået og vurderet efter det vægtede pointsystem i udbudsbetingelserne.

Konsortiet bestående af Accelerace Management A/S, Symbion A/S og COBIS A/S var den tilbudsgiver, som scorede højest. Konsortiet havde således tilbuddet med den bedste pris og kvalitet – og er efterfølgende blevet tildelt kontrakten.

 

Managementselskabet etablerer sig med to forretningsadresser i Syddanmark; ét kontor i Vojens (sammen med Vækstfonden) samt ét kontor i Forskerparken i Odense (tæt på Syddansk Teknologisk Innovation). Managementselskabet er nu i gang med at finde og ansætte lokalt forankret personale til opgaven i Syddanmark.

 

Managementselskabet varetager således den daglige administration af Fonden for Syddansk Vækstfremme, som samler de to kapitalinitiativer; Velfærdsteknologifonden i Region Syddanmark og Syddansk Lånefond til yderområderne. Den daglige ledelse af fonden, herunder investeringsbeslutninger og kontrollen med managementselskabet, ligger hos fondens bestyrelse, som tidligere er blevet udpeget.

 

Bestyrelsen for Fonden for Syddansk Vækstfremme holdt sit første bestyrelsesmøde den 21. december 2011.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 

 • Kristoffer Gandrup-Marino (Formand), Innovation Development Manager, Novozymes A/S, udpeget af Syddansk Vækstforum
 • Bruno Lund Pedersen (Næstformand), Head of Industry Affairs, Danfoss Power Electronics A/S, udpeget af Dansk Industri
 • Finn Pilgaard Kristensen, Valcuri ApS., udpeget af Syddansk Vækstforum
 • John Erland Østergaard, professor, Syddansk Universitet, udpeget af Syddansk Universitet (Jens Oddershede, rektor for Syddansk Universitet er efter eget ønske udtrådt.)
 • Helge Munk, direktør i Munk Holding ApS, udpeget af Dansk Erhverv

 

Opgaverne vedrørende Fonden for Syddansk Vækstfremme er nu formelt overdraget fra sekretariatet til managementselskabet, som herefter varetager alle opgaver som sekretariat for fonden. Der vil være tæt og løbende kontakt til managementselskabet i forhold til at sikre opfølgning på aktiviteter og mål, herunder er der aftalt kvartalvis afrapportering til Vækstforum.

 

Managementselskabet er i gang med rekruttering af den medarbejder, der skal være på kontoret i Vojens. Fonden markedsføres under navnet Welfare Tech Invest – Syddanmark. Fondens hjemmeside er etableret – www.welfaretechinvest.dk

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

 

15. Slesvig Holstens Danmarksstrategi 2020

 

Sagsfremstilling

Den slesvig-holstenske delstatsregering har i december 2011vedtaget de ”Konceptuelle overvejelser for det dansk-tyske samarbejde (Danmarksstrategien)”. Forud for denne regeringsbeslutning var der en meget omfattende konsultationsprocedure, som en lang række aktører fra Danmark og Tyskland, heriblandt Syddansk Vækstforum, deltog i.

 

Danmarksstrategien vedrører perioden frem til år 2020 og er ikke noget endeligt koncept, men et element i delstatsregeringens planlægningsproces omkring det dansk-tyske samarbejde. Indholdsmæssigt lægger den sig op ad den Europæiske Unions politiske målsætninger (EU-Strategien 2020 samt Østersøstrategien), som bl.a. også udgør støttemålsætninger for den kommende EU-støtteperiode 2014-2020. Danmarksstrategien består af 25 handlingspunkter, der primært fokuserer på vækst og beskæftigelse, innovation, forskning og udvikling samt klima- og miljøhensyn. Heriblandt kan nævnes følgende med særlig interesse for Syddanmark:

 • Videreudviklingen af den trafikmæssige infrastruktur med udgangspunkt den infrastrukturaftale, som Region Syddanmark og Delstaten Slesvig-Holsten skrev under på i maj 2008. I slutningen af 2012 vil den dansk-tyske transportkommission fremlægge forslag til Jyllandsruten, som om muligt skal skrives ind i forbundsregeringens trafikruteplan.
 • Den faste forbindelse over Femernbælt er Nordeuropas mest betydningsfulde infrastrukturprojekt. Delstaten står ved de tilsagn, som den har givet overfor de danske parter. I særdeleshed vil det være vigtigt, at man i det østlige Holsten sammen med forbundsregeringen og Deutsche Bahn sikrer et jernbanetracéforløb og en landfæstelse, som er forenelige med de regionale interesser.
 • Danmarksstrategiens centrale målsætning er, at der kommer mere vækst, beskæftigelse og velstand på begge sider af grænsen. Danmarksstrategien belyser økonomiske, forsknings- og uddannelsesmæssige samt også kulturelle muligheder ved at vokse sammen. Som konkret tiltag fremhæves særligt bl.a. at Slesvig-Holsten p.t. er i gang med at undersøge, om kapaciteterne for at lære dansk er tilstede på de almindelige og de tekniske skoler.
 • Samarbejdet på sundhedsområdet ønsker man at udvide yderligere. Dette er især relevant for Jyllandsruten. Sidste efterår har man f.eks. ratificeret en ny femårsaftale om behandlingen af danske brystkræftpatienter på St.-Franziskus-Hospitalet i Flensborg.
 • Der fokuseres på det territoriale samarbejde som led i INTERREG-programmerne. Delstatsregeringen hilser EU's planer om en udvidelse af det fremtidige budget (fra aktuelt 7,7 mia. € til 11,7 mia. € i perioden 2014 – 2020) velkommen. I den forbindelse skal en del af midlerne bruges til de fremtidige INTERREG-A-programmer (ca. 75 %). Delstatsregeringen går i den forbindelse ind for, at de to hidtidige dansk-tyske INTERREG-A-områder slås sammen til ét enkelt område – hvilket også Region Syddanmark og Sjælland bakker op om.

 

I følgeskrivelsen fremhæves afslutningsvis, at man er opmærksom på, at både i delregionen Slesvig og i Region Syddanmark har der været bekymringer om, at delstaten med sin Danmarksstrategi skulle have til hensigt at trække politisk og økonomisk opmærksomhed væk fra Jyllandsruten til fordel for Femernruten. Det forsikres, at dette ikke skal være formålet med Danmarksstrategien, men at man vil vi gøre anstrengelser for, at de to regioner ikke ’spilles ud’ imod hinanden.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

 

16. Resultater af EGF indsatsen i Sønderborg området

 

Sagsfremstilling

I august 2009 søgte Region Syddanmark i samarbejde med Sønderborg Kommune om midler fra EU’s Globaliseringsfond (EGF) til at iværksætte en særlig indsats for 1500 fyrede medarbejdere fra Linak og Danfoss.

 

Indsatsen blev i Sønderborg kendt som ”projekt GLOBUS6400”, og det blev etableret med visionen om at give arbejdsstyrken i Sønderborg et kompetenceløft til at imødekomme de forandringer, der sker på arbejdsmarkedet. Da indsatsen begyndte havde ca. 1.000 personer fra målgruppen fået arbejde eller havde trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Slutrapporten viser, at i alt 466 personer blev opkvalificeret via projektet. I 3. kvartal 2011 havde 108 personer fra denne gruppe ordinær beskæftigelse. 60 % af dem, der fik arbejde i løbet af projektforløbet, skiftede branche fra metalindustrien til andre brancher primært indenfor handel, service og offentlige brancher. Det anses for et markant resultat, da en af målsætningerne for indsatsen var at diversificere arbejdsmarkedet. Der måles igen i oktober 2012 for at følge den langsigtede effekt af projektet.

 

Den endelige opgørelse viser, at projektorganisationen GLOBUS6400 har anvendt 24,5 mio. kr. til opkvalificering og uddannelse af målgruppen. Det svarer til ca. 1/3 af den bevilling, EU’s Globaliseringsfond oprindeligt afsatte til projektet. Tilsvarende var der 1/3 tilbage af den oprindelige målgruppe, da pengene kom, og indsatsen kunne gå i gang.

 

De samlede omkostninger til projektet er opgjort til 72 mio. kr. Heraf de førnævnte 24,5 mio. til selve indsatsen (støtteberettiget) samt 47,5 mio. kr. til forsørgelsesudgifter (dagpenge og kontanthjælp). Forsørgelsesudgifter er betalt af danske finansieringskilder, og kan ikke erstattes af EU-midler.

 

Blandt de øvrige erfaringer fra projektet fremhæves, at kombinationen af uddannelse og målrettede praktikforløb har givet gode resultater i forhold til selvforsørgelse, herunder også brancheskift. Desuden viser projektet, at samarbejde mellem forskellige typer af institutioner, der hver især bidrager med deres faglighed, giver en positiv effekt.

 

Projektet var det første danske projekt, der søgte om og modtog midler fra EU’s Globaliseringsfond. Erfaringerne fra projektet er løbende videregivet til andre syddanske og danske kommuner, og dette har vist sig af stor værdi i disse projekter. I det hele taget er opfattelsen i Sønderborg, at projektet som en sideeffekt har medført en række forbedrede samarbejdsrelationer. Dette gælder både lokalt, regionalt og nationalt.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

 

17. Vækstforums kommunikationsindsats

 

Sagsfremstilling

Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

 

I januar 2012 udgav Syddansk Vækstforum et særligt avistillæg om den regionale erhvervsudviklingsindsats. Tillægget blev bragt i Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad, JyskeVestkysten, Fyens Stiftidende og Fyns Amts Avis – i alt et oplæg på 164.000 eksemplarer.

 

I perioden den 30. november 2011 – 15. marts 2012 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter.

 

Trykte medier: 99

Online: 56

TV: 0

Radio: 9

 

Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:

 

 

Velfærdsteknologier og -services: 36

Tværgående: 38

Energi: 48

Grænseoverskridende samarbejde: 0

Oplevelseserhverv: 22

Vækst i yderområderne: 20

 

 

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Bilag

Bilag 17 – Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 30. november 2011 – 15. marts 2012.

 

 

18. Økonomioversigt for handlingsplan 2012

 

Sagsfremstilling

Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan 2012-13.

 

Tabellen giver et overblik over indstillinger og budget på den nuværende handlingsplan 2012-13.

 

Handlingsplan 2012-13: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

 

Social fonden

Regional fonden

REM

Samlet budget 2012

56.308.120

56.308.120

101.979.748

Overførsler og tilbageløb fra 2007-11

-32.125.153

-44.993.993

-15.836.334

Indstilling før 27/3-2012

0

0

0

Forventet indstilling 27/3-2012

6.221.651

17.118.150

19.859.075

Total indstillet 2012

6.221.651

17.118.150

19.859.075

Rest 2012 (efter 27/3-2012)

17.961.316

-5.804.023

66.284.339

 

Strukturfondsindstillinger i alt i 2007-13

 

 

 

Socialfonden

Regionalfonden

 

 

Budget 2007-13

375.148.452

379.148.452

 

 

Indstillinger i alt efter 27/3-2012

299.752.853

327.518.191

 

 

Rest for strukturfondsperioden
2007-13 efter 27/3-2012

75.395.599

51.630.261

 

 

Yderområde-% (alle handlingsplaner)

 

 

 

 

Målsætning

Før 27-3-2012

27/3-2012

Socialfond og Regionalfond

41%

40%

41%

 

 

 

 

N+2 Risiko (alle handlingsplaner)

 

 

 

 

Socialfond

Regionalfond

 

N+2 Risiko for 2012 pr. 26. februar 2012

108,7 mio. kr.

43,1 mio. kr.

 

             

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.

**) N+2 Risiko 2012 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når det anførte forbrug.

 

Status for indstillinger

Med de forventede indstillinger efter mødet den 27. marts 2012 vil der være et ”merforbrug” på Regionalfonden på 5,8 mio. kr. Derudover er der 18 mio. kr. som restmidler på Socialfonden inden for rammen af årets budget. For REM-midlernes vedkommende er der restmidler i 2012 på 66,3 mio. kr.

 

Bemærk at de årlige budgetter for hhv. Social- og Regionalfonden kun er vejledende. Det overordnede budget for strukturfondene (hhv. 375,1 mio. kr. for Socialfonden og 379,1 mio. kr. for Regionalfonden) gælder for hele den syvårige programperiode (2007-13), og der knytter sig ikke formelle kalenderårsbudgetter og krav til de enkelte år – udover N+2 princippet. Derfor er der ovenfor tilføjet en oversigt over de resterende midler i hele programperioden. 

 

Vækstforum skal have indstillet projekter til tilsagn inden for den fulde budgetramme inden udgangen af 2013, og projekterne skal have anvendt midlerne senest ved udgangen af 2014.

 

Det indebærer, at det i praksis ikke er hensigtsmæssigt at indstille nye projekter til tilsagn senere end i juni 2013. Det betyder, at den sidste reelle ansøgningsfrist vil være i marts 2013. Vækstforum har herefter mulighed for på deres resterende møder i 2013 at indstille, at tilbageløbsmidler/uforbrugte midler eksempelvis skal anvendes til at forlænge/forøge succesfulde projekter, eller overføres til Den Syddanske Velfærdsteknologifond/lånefonden for iværksættere i yderområderne.

 

N+2

N+2 risikoen for 2012 angiver det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at dokumentere, at pengene er forbrugt og revisorgodkendt inden udgangen af 2012. Risikoen falder derfor i takt med, at projekternes forbrug stiger.

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer Vækstforum til at være ”forud” med at benytte sin indstillingsret på strukturfondsmidlerne. Det har til formål at sikre, at de støttede projekter kan nå at bruge støttemidlerne og aflægge regnskab for dem i så god tid, at regionen ikke kommer til at skulle betale strukturfondsmidler tilbage til EU, enten på grund af, at regionen ikke kan opfylde sin N+2 forpligtigelse, eller fordi tilbageløb bliver registreret så sent, at midlerne ikke kan nå at blive genbevilget. Desuden vil projektperioden for nye projekter, som Vækstforum indstiller til støtte, ikke kunne strække sig længere end til 31. december 2014, hvilket er en yderligere udfordring i forhold til at få midlerne forbrugt.

 

Derfor er det en fordel, hvis de resterende midler tidligst muligt inden for den tilbageværende strukturfondsperiode bevilges til konkrete formål af Vækstforum. Og i tilknytning hertil at sekretariatet har fokus på projekternes forbrug samt sikrer, at tilbageløb identificeres hurtigst muligt.

 

Tilbageløb

Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. Tilbageløb kan eksempelvis forekomme af følgende årsager: Hvis projekterne afsluttes med et mindre forbrug end bevilget, hvis projekterne efterfølgende anmoder Erhvervs- og Byggestyrelsen om at få nedjusteret deres budgetter eller hvis tilsagnsmodtageren alligevel ikke ønsker at gennemføre projektet.

 

Erfaringen fra seneste strukturfondsperiode er, at de støttede projekter ikke forbruger alle de midler, som de har fået bevilling på - for Socialfondens vedkommende var der eksempelvis et tilbageløb på 33 % i strukturfondsperioden 2000-2006.

 

Det aktuelle registrerede tilbageløb på projekterne indstillet til støtte i 2007-2010 er (medregnet den forventede indstilling fra 27. marts 2012):

 

 • Regionalfond: 7,6 mio. kr. svarende til 2 % af de indstillede midler.
 • Socialfond: 24,3 mio. kr. svarende til 8 % af de indstillede midler.
 • REM: 17,9 mio. kr. svarende til 4 % af de indstillede midler.

 

Ovenstående beløb forventes at stige i takt med, at projekterne afsluttes. Tilbageløb vil indgå i budgettet og kan dermed disponeres igen.

 

Forbrug
I indeværende strukturfondsperiode (og inkl. den forventede indstilling fra 27. marts 2012) har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 327,5 mio. (inkl. tilbageløb). kr., hvoraf der er udbetalt 113,5 mio. kr. Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i alt 299,8 mio. kr. (inkl. tilbageløb), hvoraf der er udbetalt 47,9 mio. kr.

 

Udbetalingsbeløbene relaterer sig til projekternes revisorgodkendte forbrug til og med 31. august 2011.

 

Handlingsplan 2012-13: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. kontingent til Vestdansk Investeringsfremme, Bruxellesforeningen mv.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2012-13 til efterretning.

 

 19. Bevillingsstatus på projekter indstillet i 2007-11

 

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervsstyrelsen(ERST), i Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

 

Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra ERST, idet differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. og tilbageløb på grund af, at projekterne er afsluttet, fremgår af oversigten.

 

Siden Vækstforums møde den 8. december 2011 har Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation, projekt International Brainstormers, projekt Innovativ anvendelse af kompositmaterialer og projekt Energi- og Innovationsuddannelser i Region Syddanmark modtaget tilsagn fra Erhvervsstyrelsen. Endvidere har Invencon ApS modtaget tilsagn fra ERST på den supplerende bevilling til projekt Den Stærke Hånd.

 

På nuværende tidspunkt er der kun et projekt, som Vækstforum har indstillet til tilsagn i 2010 - projektet ”Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologier og –service” -, der endnu ikke har fået tilsagn fra ERST. Som det fremgår af oversigten, forventes Erhvervsstyrelsen at afgive tilsagn indenfor kort tid.

 

De øvrige projekter, der p.t. ikke har fået tilsagn, har Syddansk Vækstforum indstillet til tilsagn den 8. december 2011.

På Vækstforums møde den 8. december 2011 besluttede Vækstforum at indstille projektet ”Flexhospital” til tilsagn bl.a. under forudsætning af, at ansøgningen modtager tilsagn fra Højteknologifonden. Efter mødet i Vækstforum har sekretariatet fået besked om, at projektet har modtaget afslag fra Højteknologifonden. Dermed er forudsætningerne for Vækstforums indstilling ikke opfyldt, og projektet blev derfor efterfølgende indstillet til afslag i regionsrådet. Det forventes, at projektet på baggrund af en revideret ansøgning igen vil søge midler hos Højteknologifonden, og at der efterfølgende sendes en ny ansøgning om medfinansiering fra Vækstforum.

 

Derudover besluttede Vækstforum på sit møde den 8. december 2011 at indstille projektet ”Hyprovide – Large-Scale alkaline electrolyser (MW)” til tilsagn bl.a. under forudsætning af, at der er hjemmel til at medfinansiere EUDP-bevillingen med regionale erhvervsudviklingsmidler. Efter mødet i Vækstforum, har sekretariatet fået besked om, at de regionale Vækstfora ifølge lovgrundlaget ikke har hjemmel til at medfinansiere EUDP-støttede projekter Dermed er forudsætningerne for Vækstforums indstilling ikke opfyldt, og projektet modtager derfor ikke støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Vedrørende projektet DanCof har sekretariatet afventet dokumentation fra ansøger i forhold til projektets gennemførelse, herunder dokumentation for tilvejebringelsen af projektets medfinansiering. Sekretariatet er i mail af 19. marts 2012 af ansøger blevet orienteret om, at denne dokumentation ikke har været mulig at tilvejebringe. Det oplyses således fra ansøger, at det ikke har været muligt at gennemføre en anlægsinvestering på Langeland inden for den af Vækstforum fastsatte tidsramme. Sekretariatet betragter derfor tilsagnet som bortfaldet og orienterer Erhvervsstyrelsen herom.

 

Ansøger oplyser i tillæg til ovenstående, at der dog arbejdes videre med projektet, så de kommercielle muligheder afprøves yderligere inden etableringen af et egentligt produktionsanlæg. Vækstforum vil i den forbindelse eventuelt blive kontaktet for at drøfte fremtidige muligheder.

 

Indstilling


Det indstilles,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering, herunder at Vækstforum tager bortfald af tilsagn til projektet Dancof til efterretning.

 

Bilag

Bilag 19 – Bevillingsstatus på projekter indstillet til strukturfondsstøtte 2007-11.

 

 

DEL III – Behandling af ansøgninger

 

 

20. Orientering om indkomne ansøgninger

 

Sagsfremstilling

Vækstforum skal tage stilling til i alt 8 projekter:

 

 • Zero Byg - energismart.Der er søgt under forretningsområdet Energi.
 • Innovationsnetværket Offshore Center Danmark.Der er søgt under forretningsområdet Energi.
 • Udvikling af destination Fyn.Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.
 • Destination Sydvestjylland.Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.
 • Eriksens Plads.Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.
 • Naturpark Lillebælt.Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.
 • Naturen til Bords. Der er søgt under det syddanske Grøn Vækst Program.
 • Digital oplevelsesformidling. Der er søgt under det syddanske Grøn Vækst Program.


Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.


Desuden er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2012.

 

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

 

Det gælder for de enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb.

 

Særligt omkring potentialevurderingen

 

Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

 

1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.
 

2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.

 

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Bilag

Bilag 20a – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums møde den 27. marts 2012.

Bilag 20b – Benchmarking af turismeprojekter.

 

21. Forretningsområdet: Energi

Der er behandlet to ansøgninger indenfor forretningsområdet Energi. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.
 

Forretningsområde: Bæredygtig energi

Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ” ZERObyg - energismart”. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.

 

Projektet”ZERObyg - energismart” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

 

Indstilling

A: Tilsagn

Socialfondsmidler: 6.221.651 kr.

Projektet

ZERObyg – energismart

Projektet har det overordnende formål at fremme det forretningsmæssige salg af energieffektive systemløsninger og dermed styrke hjemmemarkedet for Lean Energy virksomhederne, gennem opkvalificering af el- og VVS installatører, med såvel ”bløde” som tekniske kompetencer, i samarbejde med Lean Energy Cluster.

ZERObyg vil sikre, at fremtidens løsninger til energirenovering, som produceres af virksomheder i Lean Energy Cluster, kan udvikles, afprøves og afsættes i et samspil mellem LEC og velkvalificerede håndværkere, som har kompetencerne og det tværfaglige netværk til at vejlede kunder om systemløsninger. Grundstammen i ZERObyg er ZERObyg Akademi, kompetenceudviklingsforløb, ”SmartGrid lærings-, test- og demonstrationscenter” samt samarbejdet med ZERObolig og Lean Energy Cluster.

Ansøger og parter

Ansøger: EUC Syd

 

Parter: Lean Energy Cluster, Project Zero, EUC Vest, Svendborg Erhvervsskole, Knowledge Lab/ Syddansk Universitet, University College Syd, Rational A/S, Velux A/S, Servodan, Sønderborg Kommune, Danske Bank.

Økonomi

Samlet budget: kr. 12.481.586

Socialfondsmidler: kr. 6.221.651

Privat kontant: kr. 300.000

Deltagerunderhold: kr. 4.412.800

Egen finansiering i alt: kr. 1.547.135 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Score i effektmodellen (1-5): 2,2

Ansøger har valgt indikatorerne:

 1. Nye varer og tjenesteydelsers andel af den samlede omsætning [2.5.1]. Ansøger vurderer, at håndværkervirksomheder vil øge omsætningen med 20 % i Sønderborgområdet og 5 % i hhv. Svendborg-, Tønder- og Esbjerg-området i projektperioden i forhold til omsætningen i 2011 og hhv. 30% og 10% i perioden 1-3 år efter projektperioden.
 2. Andel virksomheder, som angiver at være produkt- og/eller procesinnovative [2.5.2]. Som følge af projektaktiviteterne vil der i projektperioden komme +19 nye produkt- og/eller procesinnovative virksomheder. 1-3 år efter projektperioden forventes aktiviteterne at afstedkomme +10 virksomheder, der er mere produkt- og/eller procesinnovative.
 3. Andel beskæftigede, der oplever, at efteruddannelse har medført, at de løser nye opgaver eller en bedre løsning af eksisterende opgaver [4.4.2]. I projektperioden vil 80 % af installatørerne i Sønderborg-området følge efteruddannelsen. I de øvrige 3 områder forventes 40 % at følge efteruddannelsesforløbet. På længere sigt forventes 95% i Sønderborg-området og 75% fra de andre områder at følge efteruddannelsesforløbet.

Sekretariatet vurderer, at projektet gennem efteruddannelse af håndværkerbranchen vil skabe et øget samarbejde mellem udbud og efterspørgselssiden, hvilket vil stille større krav til kommende systemløsninger. Derved vil projektet være med til at skabe markedsfordele for Lean Energy-virksomhederne, der udvikler energieffektive teknologier og løsninger til installering i byggeri på hhv. hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5): 1,9

Projektansøger forventer en forholdsvis hurtig effekt, hvilket sekretariatet vurderer realistisk set i forhold til de aktiviteter, de igangsætter.

 

 

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 41 %

Projektet vil gennem aktiviteterne løfte VVS’er og installatørers forståelse for systemløsninger. Det er til gavn for hele regionen, med en særlig vægt i Sønderborg, Esbjerg, Tønder og Svendborg Kommuner, da uddannelsesforløbene vil foregå her. Derfor vil projektet komme yderområderne særligt til gavn, da store dele af effekterne vil foreligge i yderområderne Svendborg og Tønder Kommune.

 

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Projektets formål er at skabe og fremme vækst gennem kvalificeret efterspørgsel af energieffektive systemløsninger ved at opkvalificere ca. 800 håndværkere, især VVS- og elinstallatører.
 • Det vurderes, at dette vil styrke afprøvning, tilpasning og efterspørgsel af Lean Energy-virksomhedernes produkter på hjemmemarkedet og forbedre deres basis for eksport.
 • Det vurderes ligeledes, at der er et stort potentiale i projektet, idet projektet styrker målgruppens erhvervskompetencer og gør dem robuste i forhold til fremtidige krav om håndtering af systemløsninger og samarbejde på tværs af fagområder.

 

Beslutningspunkt
 

Det indstilles,
 

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 6.221.651 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 49,85 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det er en forudsætning for bevillingen, at der indgås en forpligtende samarbejdsaftale mellem projektansøger og Lean Energy Cluster og LEC’s virksomheder, så samspillet mellem udbuds- og efterspørgselssiden sikrer en god afsmittende effekt på hinandens erhverv,
 • at det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger i samråd med de øvrige partnere inden projektstart 1. juli 2012 udarbejder en plan for, hvordan videnspredningen til Esbjerg, Tønder og Svendborg skal foregå, samt en plan for hvordan ansøger vil måle projektets effekter i disse tre geografiske områder. Planerne skal godkendes af vækstforums sekretariat,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.

 

Bilag

Bilag 21a – Indstillingskema - ZERObyg - energismart

 

Projektet”Innovationsnetværket Offshore Center Danmark” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn

 

Indstilling

 A: Tilsagn

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.600.000 kr.

Projektet

Innovationsnetværket Offshore Center Danmark

Der søges om regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af to udviklingsprojekter i regi af Innovationsnetværket Offshore Center Danmark. Det ene projekt skal fremme dansk videneksport af offshore teknologi til internationale markeder indenfor olie/gas og havvind.

Det andet projekt skal udvikle en undervandsrobot (AUV) til vedligehold og rensningsopgaver af platformsstrukturer og vindmøllefundamenter.

Projektet har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Forskning og Innovation på 8.000.000 kr.

Ansøger og parter

Offshore Center Danmark

Parter:

Global Fit, teknisk projektleder i udviklingsprojekt 1

Dansk Industri

Dansk Eksportforening

Eksport Kredit Fonden (EKF)

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU)

Danmarks Eksportråd

Aalborg Universitet

SDU

MacArtney, teknisk projektleder i udviklingsprojekt 4

RoboCluster

SubCPartner

Simens Wind Power

Mærsk Olie og Gas

Rambøll

Økonomi

Samlet budget: 16.000.000 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.600.000 kr.

Egen finansiering i alt: 6.400.000 kr.

Statslig finansiering: 8.000.000 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ikke relevant

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Score i effektmodellen (2,3)

1. Vækst i andel eksporterende virksomheder

Ansøger vurderer at udviklingsprojekt 1: ”Viden som konkurrenceparameter ved internationalisering af den danske offshoreindustri” har positiv effekt på ovenstående indikator. 100 SMV’er forventes at få udbytte af udviklingsprojektet på kort og lang sigt.

 

2. Nye varer og tjenesteydelsers andel af den samlede omsætning

Ansøger vurderer at udviklingsprojekt 4: ”Undervandsrobot for afrensning af olie/gas platformsstrukturer og vindmøllefundamenter” har positiv effekt på ovenstående indikator. 40 SMV forventes at få udbytte af udviklingsprojektet på kort og lang sigt.

 

3. Andel virksomheder som angiver at være produkt- og/eller procesinnovative

Ansøger vurderer at de samlede aktiviteter i regi af innovationsnetværket har positiv effekt på ovenstående indikator. 40 SMV forventes at få udbytte af projektet på kort og langt sigt.

 

Sekretariatets vurdering:

Effekten af det internationale projekt vurderes til have positiv effekt på 50 SMV i stedet for 100 SMV på kort og lang sigt. Effekten af undevandsrobot-projektet vurderes til at have positiv effekt på 40 SMV på kort og lang sigt. Effekten af indsatsen for at fremme produkt og procesinnovative virksomheder vurderes til at have positiv indflydelse for 40 SMV. 

Tid og pris

Score i effektmodellen (2,5)

Yderområdeprocent

Ikke relevant

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn fordi:

 • Det samlede offshore innovationsnetværk og de to specifikke ansøgte udviklingsprojekter understøtter Vækstforums handlingsplan og indsatsområde og har tilfredsstillende effekt på Vækstforums overordnede effektmål indenfor offshore på at SMV’ernes eksportandel øges med 10 %.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

 

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.600.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 10 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

 

Bilag

Bilag 21b – indstillingsskema - Innovationsnetværket Offshore Center Danmark

 

22. Forretningsområdet Oplevelseserhverv

 

Der er behandlet 5 ansøgninger indenfor forretningsområdet Oplevelseserhverv, hvor af de tre er destinationsansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurdering og kategorisering fremgår nedenfor.

 

Vækstforum accepterede den 8. december 2011 at behandle ansøgninger fra destinationerne

løbende. Der er blevet udarbejdet en ekstern benchmarking af de indkomne projekter:

 • Destination Fyn
 • Destination Sydvestjylland
 • Destination Sønderjylland (ansøgningen er trukket tilbage)

 

Benchmarkmodellen tager udgangspunkt i Visit Denmarks strategiske rammer for turismeudvikling, der giver en model for vurdering af en destinations produkter, potentiale og bæredygtighed på lang sigt.

Ansøgningen Naturpark Lillebælt er ikke indsendt som en destinationsansøgning. Den er medtaget i den eksterne vurdering, for at få en vurdering af projektets udvikling af kvalitetsturisme og om det kan skabe langsigtede, bæredygtige effekter.

Den eksterne vurdering indgår som bidrag til vurderingen af, om ansøgningerne leverer tilstrækkelig effekt på Vækstforums mål på turismeområdet.

 

Projektet”Udvikling af Destination Fyn” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

 

Indstilling

 A: Tilsagn

Regionalfondsmidler: 9.910.600,24 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 4.955.300,12 kr.

Projektet

Formålet med projektet "Udvikling af Destination Fyn" er at skabe vækst i helårsturisme og oplevelsesøkonomi på Fyn, Langeland og Ærø. De tre områder skal via projektet udvikles til en egentlig destination: Destination Fyn.

 

Visionen er, at Destination Fyn skal være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige oplevelser og unikke former for kystturisme.

 

Gennem projektets aktiviteter skabes et grundlag for at øge antallet af turistovernatninger, turisternes døgnforbrug og beskæftigelsen i turismeerhvervet i destinationen. Dette gøres gennem etablering af et helt nyt service- og modtageapparat, tematiseret oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen, udvikling af det maritime tema rundt om hele Fyn (med udgangspunkt i Det Sydfynske Øhavs fyrtårnsposition), udvikling og brug af online salgs- og markedsføringsplatforme og udvikling af en Destination Management Organisation (DMO), der vil være den fremtidige platform for arbejdet med Destination Fyn.

Ansøger og parter

Ansøger: Svendborg Kommune

Partnere: bl.a. Odense Kommune, Odense Zoo, Udvikling Fyn, Naturturisme I/S og ca. 50 andre fynske partnere (kommuner og virksomheder)

Økonomi

Samlet budget:19.821.200,48 kr.

Regionalfondsmidler: kr. 9.910.600,24

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 4.955.300,12

Egen finansiering i alt: kr. 4.955.300,12

 

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja, delvist.

Forventet effekt

Score i effektmodellen: 2,3

1. Vækst i antallet af ferieovernatninger og forretningsovernatninger [5.1.3 + 5.1.2].

 1. Vækst på 10 % ved projektperiodens afslutning svarende til ca. 250.000 overnatninger.
 2. og c. fortsat vækst på 10 % i antal overnatninger.

 

2. Vækst i turisters døgnforbrug [5.3.4 – 5.3.6].

 1. Vækst i døgnforbruget ved projektets afslutning på 10 % svarende til ca. 40-50 kr. pr. turist pr. døgn
 2. og c. Vækst i årene fremover på 2 % p.a. under forudsætning af oprettelse af DMO.
 3.  

3. Vækst i antallet af ansatte inden for oplevelseserhvervene [5.4.1]

 1. Vækst i beskæftigelsen inden for oplevelseserhvervene på 10% svarende til 774 årsværk i projektperioden. (De 10% er set i forhold antallet af turisme skabte job på 7743 i 2008)
 2. og c. Herefter årlig vækst på 1-2 % p.a.

 

Generelt vurderes det, at effekterne af projektets aktiviteter vil løfte forretningsområdet, men at sandsynligheden for målopnåelse øges, hvis udviklingsindsatsen følges op af en investering fra erhvervets side i markedsføringen af de nye produkter ved brug af de nye online redskaber. Det kan dog ikke foregå inden for rammerne af dette strukturfondsfinansierede projekt, men i et parallelt, privat finansieret samarbejde mellem partnerne, eventuelt i et samarbejde med Foreningen til markedsføring af Region Syddanmark.

Tid og pris

Score i effektmodellen: 2,75

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 41 %

Projektet arbejder med udvikling af hele Fyn, inkl. de 4 yderområde kommuner. Projektets aktiviteter kommer alle virksomheder og borgere til gode, herunder yderområdernes.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Projektet med sine aktiviteter, særligt etablering af en Destinations Management Organisation (DMO), udvikling af online salgs- og markedsføringsværktøjer og udvikling af internationale fyrtårne, vurderes at kunne løfte Vækstforums målsætning for forretningsområdet om stigning i døgnforbrug og antal overnatninger.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 9.910.600,24 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 4.955.300,12 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden, og
 • at projektet, inden den 1. august 2012, fremsender dokumentation til vækstforumsekretariatet for, at projektet koordinerer og erfaringsudveksler med Visit Syddanmark og den etablerede styregruppe for destinationsudvikling, om relevante aktiviteter heriblandt digital oplevelsesformidling. 

Bilag

Bilag 22a – indstillingsskema - Udvikling af Destination Fyn


 

Projektet”Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

 

Indstilling

 A: Tilsagn

Regionalfondsmidler: 7.207.550 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.603.775 kr.

Projektet

Formålet med projektet er, at optimere konkurrenceevnen og understøtte indtjening og vækst i turismeerhvervet ved at udvikle Destination Sydvestjylland (DSVJ) hen imod en forretningsorienteret organisation. Vækstforum har tidligere bevilliget midler til udvikling af oplevelsesbaserede aktiviteter i Sydvestjylland. Projektet her er en videreudvikling af det første gennem:

 • Organisations- og forretningsudvikling - koblingerne mellem aktørerne, organisationen og destinationen (struktur, mål og deltagere).
 • Fremtidens turismeservice - hvordan og hvor serviceres gæsterne bedst muligt (struktur og deltagere).
 • Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter – hvordan kommunikerer DSVJ bedst muligt med gæsterne før, under og efter opholdet (teknologi og deltagere).

Det tidligere bevilligede projekt ”Oplevelsesøkonomi i og omkring nationalpark Vadehavet” forløber efter planen og afsluttes feb. 2013.

Ansøger og parter

Ansøger: Sydvestjyllands Udviklingsforum SVUF

Parter: Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Esbjerg Erhvervsudvikling, Fanø Erhvervs- og Turistråd, Rømø Tønder Turistbureau, Udvikling Vejen, Varde Erhvervs- og Turistråd, ca. 40 turismevirksomheder samt en støtteerklæring fra Nationalpark Vadehavet.

Økonomi

Samlet budget: 14.415.100 kr.

Regionalfondsmidler: 7.207.550 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.603.775 kr.

Egen finansiering i alt: 3.603.775 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja, delvist.

Forventet effekt

Score i effektmodellen: 2,3

Ansøger har valgt indikatorerne:

1. Vækst i antallet af ferieovernatninger og forretningsovernatninger [5.1.3 + 5.1.2]

 1. Vækst i samlede antal overnatninger på 10 % (ca. 220.000 overnatninger) i projektperioden fra 2012 til og med 2014.
 2. 1 – 3 år herefter: 1,5 % (ca. 33500 overnatninger) pr. år
 3. på længere sigt: 1,5 % (ca. 33500 overnatninger) pr. år.

 

2. Vækst i turisters døgnforbrug [5.3.4 – 5.3.6]

 1. Vækst i døgnforbruget på 16 % i projektperioden. Svarende til ca. 60-70 kr. pr. turist.
 2. 1 – 3 år efter årlig stigning på 3%
 3. på længere sigt – årlig stigning på 3 %.

 

3. Vækst i antal ansatte indenfor oplevelseserhvervene [5.4.1]

 1. en stigning i beskæftigelsen i turismen i projektperioden på 12% svarende til ca. 500 årsværk.
 2. og c) Herefter forventes en årlig stigning på 3 % svarende til 125 årsværk.

 

Projektets aktiviteter vurderes generelt at kunne løfte Vækstforums målsætninger for forretningsområdet om stigning i døgnforbrug og i antal overnatninger gennem det store fokus på målrettet formidling, forretningsudvikling og kobling mellem aktørerne.  Dog vurderes effekterne at være en anelse højt sat.

Tid og pris

Score i effektmodellen: 2,5

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 41 %

Ansøger anfører, at Tønder Kommunes virksomheder får – som alle øvrige turismevirksomheder i destinationen – tilbud om at blive en del af projektet, og får på den måde lige så stor gavn af det som øvrige deltagere. Projektet arbejder med udvikling af hele den sydvestjyske destination, inkl. Tønder Kommune, som er en yderområdekommune.

 

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Projektet er med sine aktiviteter målrettet udvikling af og etablering af strukturer som understøtter regional turismeudvikling, herunder etableringen af en Destinations Management Organisation.
 • Projektet bygger oven på det tidligere bevilgede projekt, Vadehavsprojektet, som har udviklet en række af destinationens produkter og services, og er dermed med til at udvikle destinationens mulighed for at nå kunderne med disse.
 • Projektet vurderes derfor at kunne løfte Vækstforums målsætning for forretningsområdet om stigning i døgnforbrug og i antal overnatninger, dog først og fremmest ferieovernatninger.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond) på 7.207.550 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.603.775 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden, og
 • at projektet, inden den 1. august 2012, fremsender dokumentation til vækstforumsekretariatet for, at projektet koordinerer og erfaringsudveksler med Visit Syddanmark og den etablerede styregruppe for destinationsudvikling, om relevante aktiviteter heriblandt digital oplevelsesformidling. 


Bilag

Bilag 22b – Indstillingsskema - Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes


 

Projektet”Naturpark Lillebælt – Store oplevelser” er placeret i kategori C og indstilles til afslag.

 

Indstilling

C: Afslag

Regionalfondsmidler: 0 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0 kr.

Projektet

Projektet skal skabe erhvervsvækst indenfor oplevelsesøkonomien med udgangspunkt i de unikke naturkvaliteter i og omkring Lillebælt. Parterne vil samarbejde om at skabe et fælles grundlag for erhvervsvækst indenfor de 3 brancher, som virksomhederne repræsenterer: Turisme, sport og fritid samt hotel-, kursus- og konferenceområdet.

Samarbejdet skal udvikle nye naturbaserede oplevelsesprodukter, nye metoder til markedsføring af disse og udvikle gode lokale rammebetingelser for virksomheder indenfor oplevelsesøkonomien. Midlerne er fælles udviklingsprojekter, anvendelse af nye innovationsmetoder, netværksdannelse og matchmaking mellem virksomhederne og støtte fra organisationer og kommunerne omkring Lillebælt.

Ansøger og parter

Ansøger: Middelfart Kommune

 

Parter: Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Business Kolding og ca. 25 virksomheder.

Økonomi

Samlet budget:16.874.825,00 kr.

Regionalfondsmidler:8.437.412,50 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler:0 kr.

Egenfinansiering i alt:8.437.412,50 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Delvist

 

Projektet har ikke udarbejdet en langsigtet strategi og handlingsplan for afsætningen af de i projektet udviklede oplevelsesprodukter eller udviklet en strategisk plan for, hvordan projektets udvikling, effekter og bæredygtighed sikres fremadrettet. Således vurderer sekretariatet, at projektet ikke er økonomisk bæredygtigt på længere sigt.

 

Projektet er ikke til særlig gavn for Regionens yderområder, dels fordi ingen aktiviteter forgår i yderområderne dels fordi ingen af partnerne er bosat i Regionens yderområder.

Forventet effekt

Score i effektmodellen (1-5): 1,7

Ansøger har valgt indikatorerne:

1. Vækst i turisters døgnforbrug [Samlet 5.3.4 – 5.3.6]

Projektets forventede effekter:

- Det forventes, at 30 % af kystferieturisterne øger deres døgnforbrug med 125% over en 5-årig periode fra i gennemsnit 463 kr til 1047 kr.

- For mødeturisterne er forventningen tilsvarende, at deres døgnforbrug kan øges med samme absolutte niveau, altså en stigning på 584 kr./døgn svarende til en stigning på 19 % fra 3105 kr. til 3689 kr./døgn.

2. Andel virksomheder, som angiver at være produkt- og/eller procesinnovative [2.5.2]

Projektets forventede effekter:

2012-2014: 70 nye innovative virksomheder

2015: 50 nye innovative virksomheder

2016: 50 nye innovative virksomheder.

Samlet set 170 nye innovative virksomheder.

 

3. Vækst i antal ansatte indenfor oplevelseserhvervene [5.4.1]

Projektets forventede effekter:

2012-2014: 240 nye jobs i perioden

2015-2016: 160 nye jobs

Efter 2016: 400 estimeret ekstra jobs vil indtræde på grund at fyrtårnseffekten.

 

Sekretariatets samlede vurdering er at de angivne effekter er urealistiske set i forhold til udviklingsmønstrene i Region Syddanmark. Til trods for fokus på oplevelsesudvikling, innovation og kompetenceudvikling mangler projektet dels fokus på den fremtidige synliggørelse og markedsføring af turismeprodukterne, dels en plan for, hvordan aktiviteterne kan indgå som en del af en langsigtet strategi og organisatorisk plan, der kan sikre, at effekterne er langsigtede. Effekterne vurderes både at være urealistisk høje og kortsigtede. Således er det sekretariatets opfattelse, at projektets effekter kun i mindre grad kan være med til at løfte forretningsområdets målsætninger.

Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5): 2,4

 

 

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %

Projektet har en lav yderområdeprocent, eftersom der ikke er partnere med fra yderområderne. Projektet angiver, at effekten i yderområderne vil kunne øges med tiden gennem Aktiv Danmark, der har over 1000 medlemmer, hvoraf visse er fra yderområderne. 

Konklusion

Projektet indstilles til afslag fordi:

 • Projektets effekter kun vurderes at løfte forretningsområdets målsætninger i mindre grad, og
 • projektet ikke indeholder en langsigtet strategi for udviklingen i området, og dermed kun i ringe grad er økonomisk bæredygtigt.

 

Sekretariatet vurderer dog, at projektet indeholder relevante aktiviteter. Derfor vil sekretariatet tage kontakt til ansøger for at drøfte de muligheder der evt. kan være for at ansøger kan gå videre med projektet; det kan f.eks. være en yderligere udvikling af projektet med henblik på at øge effekterne og destinationsperspektivet, og finansiering af aktiviteter i Grøn Vækst programmet.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • At ansøgningen indstilles til afslag fordi

 

 • Projektets effekter kun vurderes at løfte forretningsområdets målsætninger i mindre grad, og
 • projektet ikke indeholder en langsigtet strategi for udviklingen i området, og dermed kun i ringe grad er økonomisk bæredygtigt.

 

Bilag

Bilag 22c - Naturpark Lillebælt – Store oplevelser

 

 

Projektet Eriksens Plads/ Marstal Skipperdage” er placeret i kategori c og indstilles til afslag.

 

Indstilling

C: Afslag

Socialfondsmidler/Regionalfondsmidler: 0 Kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0 kr.

Projektet

Eriksens Plads / Marstal Skipperdage er et oplevelsesprojekt på Ærø, som har til formål at skabe øget beskæftigelse, flere turister, samt et større døgnforbrug hos de eksisterende turister. I projektet ”Marstal Skipperdage” får deltagerne mulighed for at indgå i et traditionelt forhyringsforløb. Først får de vordende ”søfolk” en viden (ballast) om dansk søfart via rundvisning på museet. Dernæst får ”dæksdrengene” udstedt en søfartsbog på Toldboden. De bliver herfra henvist til et skibsmæglerkontor, hvor de kan henvende sig for at få hyre.

Ansøger og parter

Ansøger:

Marstal Søfartsmuseum

Partnere:Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening

Økonomi

Samlet budget: 13.431.250 kr.

Socialfondsmidler/Regionalfondsmidler: 4.513.125 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 604.688 kr.

Egen finansiering i alt: 1.525.937 kr.

Kontante private bidrag:6.787.500 kr. Bevilget tilsagn fra A.P. Møller Fonden

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja delvist. Partnerne er primært offentlige og der søges om tilskud til et anlægsprojekt, der alene kan støttes under den særlige støttemulighed for Langeland og Ærø.

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja delvist. Projektet er primært et offentligt lignende projekt, hvor der mangler private partnere.

Forventet effekt

Score i effektmodellen (1-5): 1,2

Ansøger har valgt indikatorerne:

1. Vækst i antallet af ferieovernatninger og forretningsovernatninger [5.1.3 + 5.1.2]

 1. Samlet set vil antal overnatninger stige med 15.000 overnatningsdøgn 1-3 år herefter.

 

2. Vækst i turisters døgnforbrug [Samlet 5.3.4 – 5.3.6]

 1. 5.000 nye turister i gennemsnit vurderes at være på øen i 3 dage med et gennemsnitligt døgnforbrug på 500 kr. Effekten af de 20.000 eksisterende turister forventes, ud over de 60 kr. pr. gæst til museet, at være et øget forbrug på øen på 250 kr. pr. gæst hovedsageligt som følge af en stigning i længden på opholdet.

 

3. Vækst i antal ansatte indenfor oplevelseserhvervene [5.4.1]

 1. 2 ny fuldtidsansatte i projektet samt 15 nye jobs i projektperioden på baggrund af øget omsætning hos turisternes og længere ophold.
 2. Efter opstartsperioden på knapt 3 år vil der samlet set blive skabt ca. 29 nye job.

 

Effekterne vurderes generelt som relativt sandsynlige. Målopfyldelsen vil dog samtidig kræve et godt samarbejde med turistforeningen og andre aktører om at udbyde flere sammenhængende turismeprodukter. Effekterne vurderes som meget små for forretningsområdet.

Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5): 2,0

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 100 %

Konklusion

Projektet indstilles til afslag, fordi:

 • Effekterne er primært lokale og er forholdsvis begrænsede.

 

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn somafslag med følgende begrundelse

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske Regionalfond, med henvisning til at projektet kun forventes at have lokale og forholdsvis begrænsede effekter.


Bilag

Bilag 22d – Indstillingsskema - Eriksens Plads/ Marstal Skipperdage

 

23. Grøn Vækst

 

Sagsfremstilling
Der er behandlet to ansøgninger til Det syddanske Grøn Vækst program indenfor indsatsområdet Fødevareerhverv - Oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Projekterne søger om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforumsekretariatet har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurderinger og kategoriseringer fremgår nedenfor.

 

Ansøgningen ”Naturen til bords – Oplevelsesbaseret forretningsudvikling i fødevareerhvervet i Sydvestjylland er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

Indstilling

A: tilsagn

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.136.620 kr.

Projektet

Projektet udgør sammen med projektet Digital Oplevelsesformidling en ”Sammenhængende Grøn Vækstindsats i Sydvestjylland” koordineret af Sydvestjysk Udviklingsforum.

 

Formålet med projektet er at skabe øget vækst i fødevareerhvervet i det sydvestjyske område via styrkelse af fødevareproducenters produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer.

 

Der søges støtte til følgende hovednetværksaktiviteter: 1. Mærkning og branding, 2. Produkt og procesinnovation, 3. Professionalisering af netværksaktørerne via kompetenceudvikling, 4. Oplevelsesinnovation, 5. Slag og distribution, 6. Udbredelse af koncept og netværksudvidelse samt 7. Projektkoordinering og projektadministration.

Aktiviteterne gennemføres med udgangspunkt i fødevarenetværket Sydvestjyske Smagsoplevelser. En række øvrige fødevarenetværk i regionen indgår i den syddanske fødevareklynge.

 

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at dette netværk også indgår i et mere forpligtigende samarbejder med og koordineres med aktiviteter i den syddanske fødevareklynge, som Vækstforum har støttet. På den baggrund foreslås det, at det gøres til en betingelse for støtte, at projektet/fødevarenetværket indgår i og koordinerer aktiviteterne med aktiviteterne i den syddanske fødevareklynge, hvor Væksthus Syddanmark er projektleder.

Ansøger og partnere

Ansøger: Varde Erhvervs- og turistråd. Der er identificeret 40 potentielle deltagere, hvoraf nedenstående skriftlig har tilkendegivet at de er interesseret i projektet: Enghavegård Osteri, Hedelam.dk, Hjerting Badehotel A/S, HR. Skov ApS, Kristiansminde Gårdmejeri/Naturmælk, Nymindegab Kro A/S, PoP Production, Restaurant Ambassaden, Restaurant Herregårdskælderen, Restaurant Justesen, Sort Safari ApS, Sønder Ho Kro, Søndernæsgård – Under åben himmel, Varde Ådal Lam, Esbjerg Erhvervsudvikling, Fanø Erhvervs- og Turistråd, Jysk Landbrugsrådgivning, Sydvestjysk Udviklingsforum, Rømø-Tønder Turistforening, Udviklingsrådet for Erhverv og Turisme i Vejen Kommune, VIFU – Videncenter for fødevareudvikling, Fanø Laks, Den Gamle Avlsgård.

Økonomi

Samlet budget: 4.787.860 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.136.620 kr.

Grøn Vækst puljen (Landdistriktsmidler): I alt 2.273.240 kr.

Søgt Kommunale medfinansiering: 1.136.620 kr.

Privat medfinansiering: 241.380 kr.

Er kri­terierne i Det syddanske Grøn Vækst program opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Effekterne er vurderet ud fra Grøn Vækst programmets målsætninger

Det vurderes at projektet har væsentlige sandsynliggjorte effekter (71 nye arbejdspladser via vækst i bearbejdnings- og detailleddet) på indsatsområdet fødevarer. Derudover har projektet også effekter på turismeområdet (80.000 flere dagsturister og 50.000 flere overnattende turister).

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Det vurderes at der er god opbakning til projektet fra fødevareerhvervet og relaterede virksomheder.
 • Projektet rummer væsentlige sandsynliggjorte effektpotentialer.

 

Beslutningspunkt

 

 • Det indstilles,

 

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte på op til 895.240 kr. til de projektdele der søges under LAG bekendtgørelsen, bevillingen kan maksimal udgøre 25 % af de støtteberettigede udgifter.
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet et at projektet bevilges støtte på op til 241.380 kr. til de projektdele der søges under Netværksordningen, bevillingen kan maksimal udgøre 20 % af de støtteberettigede udgifter.
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet at midlerne bevilges fra rammen på 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i det syddanske Grøn Vækst program.
 • at projektet indgår i og koordinerer aktiviteterne med aktiviteterne i den syddanske fødevareklynge.
 • Det forudsættes at projektet opnår støtte fra Grøn Vækst Puljens Landdistriktsmidler, samt at den kommunale og private medfinansiering tilvejebringes
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,

 

Bilag

Bilag 23a – Indstillingsskema - Naturen til bords – Oplevelsesbaseret forretningsudvikling i fødevareerhvervet i Sydvestjylland


 

Ansøgningen ”Digital Oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland” er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte. 

 

Indstilling

A: tilsagn

Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 397.375

Projektet

Om projektet, herunder hvad gør projektet særligt:

Formålet med projekt Digital Oplevelsesformidlinger, at skabe flere arbejdspladser i den sydvestjyske destination ved at mindske afstanden mellem udbydere af turismeprodukter og turister gennem brug af ny digital teknologi. Herved skal der dels tiltrækkes flere turister til destinationen, dels skal turisternes gennemsnitlige døgnforbrug øges. Projektets målgruppe er dels lokale udbydere af turismeprodukter, dels nuværende og potentielle turister primært fra Danmark og nærmarkederne Tyskland, Norge, Sverige og Holland. Projektets hovedaktiviteter er en undersøgelse af nye digitale muligheder indenfor oplevelsesformidling og målgruppernes kendskab til, ønsker til og brug af ny digital teknologi. Der vil endvidere blive udviklet en strategi for anvendelse af digitale markedsføring på turismeområdet i den sydvestjyske destination.

 

Projektet supplerer de formidlingsaktiviteter, der søges midler til hos Syddansk Vækstforum i ansøgningen ”Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes”.

 

Relation til indsatsområde:

Projektets digitale formidlings former vil kunne opkvalificere promoveringen af områdets turismeprodukter.

 

Vurderes det at være støtteberettiget under den ansøgte foranstaltning:

Projektet vurderes at være støtteberettiget, da det på en innovativ og nyskabende måde er med til at markedsføre den syddanske turisme. Turisterne gør i stigende grad brug af digitale kanaler, når de holder ferie og derved vil en indsats med digital markedsføring gøre dem mere interesserede i området og dermed skabe øget omsætning. 

Ansøger og partnere

Sydvestjysk Udviklingsforum

Økonomi

Samlet budget: kr. 1.589.500

Landdistriktsmidler (Grøn Vækst): kr.  794.750

Regionale Erhvervsudviklingsmidler: kr. 397.375

Er kri­terierne i Det syddanske Grøn Vækst program opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Effekterne er vurderet ud fra Grøn Vækst programmets målsætninger

Projektet forventes at skabe 71 jobs i turismeerhvervet tiltrække 80.000 flere dagsturister og opnå 200.000 flere overnatninger ved projektets afslutning.

 

Sekretariatet vurderer, at projektet sandsynligvis vil kunne tiltrække 80.000 flere dagsturister på grund af den øgede markedsførings indsats. Ansøger argumenterer, at en øget strategisk tilgang til anvendelse af de sociale medier til markedsføring, vil medføre, at de mange tilbud lynhurtigt formidles til en stor målgruppe. Markedsføringen vil generere øget fokus og dermed flere besøg i området. Dog vurderes det, at de digitale infostandere vil have mindre effekt, da turister i langt mindre grad opsøge turistbureauer og dermed også infostandere.

 

Effekten på antallet af overnatninger vurderes som ambitiøs, eftersom markedsføring alene ikke får turisterne til at forlænge deres ophold. Ansøger argumenterer, at de har erfaring med markedsføringssamarbejder mellem overnatningssteder og oplevelsesudbyder, som inden for en kort periode har skabt 400 ekstra overnatninger. Effekten på 71 jobs vurderes at være sandsynlig, da ansøger argumenterer, det øget samarbejde mellem virksomhederne om den fælles markedsføring vil styrke virksomhedernes afsætning og skabe basis for øget salg og flere arbejdspladser.

 

Generelt styrkes målopfyldelsen af, at Sydvestjylland de seneste tre år har igangsat en række turisme aktiviteter, der vil bidrage positivt til effekterne.

 

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Det på en innovativ og nyskabende måde er med til at markedsføre den syddanske turisme. Projektet tager udgangspunkt i turisternes ændrede informationsindsamling og vil kunne være med til at løfte de udfordringer som turismen står overfor i Syddanmark.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

 

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 397.375 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.,
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet at midlerne bevilges fra rammen på 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i det syddanske Grøn Vækst program.
 • at projektet indgår i og koordinerer aktiviteterne med aktiviteterne i Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer og succes.
 • Det forudsættes at projektet opnår støtte fra Grøn Vækst Puljens Landdistriktsmidler, samt at den kommunale og private medfinansiering tilvejebringes
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,


Bilag

Bilag 23b – Indstillingsskema - digital Oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

 

24. Meddelelser

 

 

25. Eventuelt

  

 

  


Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Vækstforum

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring