Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 12. marts 2012

Mødedato
12-03-2012 kl. 14:00 - 16:00
 

Mødested
Esbjerg Kommune
Sundhed & Omsorg
Sundhedsstrategisk Team
Torvegade 74, 6700 Esbjerg
 

Deltagere
 
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Iben Kromann (F)
 • Ida Damborg (F)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Esbjerg Kommunes indsats for personer med kronisk sygdom
  2. Sundhedshuse på Ærø
  3. Status for Region Syddanmarks rådgivning til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme 2011
  4. Systematisk Kronikeromsorg
  5. Indsats for systematik i medicingennemgang - status til orientering
  6. Mødeplan 2012
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. Esbjerg Kommunes indsats for personer med kronisk sygdom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødet indledes med, at direktør Arne Nikolajsen fra Sundhed og Omsorgsforvaltningen giver en præsentation af Esbjerg Kommunes arbejde med personer med kronisk sygdom. Der vil i præsentationen også være fokus på kommunens rehabiliteringsindsats. Herudover orienteres om erfaringerne med at udvikle samarbejdet med de praktiserende læger bl.a. gennem det nyetablerede Kommunalt Lægelige Udvalg.


   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-03-2012
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/5339
  2. Sundhedshuse på Ærø
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav den 22-03-2011 tilsagn om midler til etablering af sundhedshuse på Ærø i form af et sundhedshus på sygehusenheden Ærø i Ærøskøbing og i det tidligere rådhus i Marstal. Der blev givet tilsagn om 6,6 mio. kr. til sundhedshuset på sygehuset og 3,4 mio. kr. til sundhedshuset i det tidligere rådhus i Marstal.

  Tilsagnet blev givet under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse af projektbeskrivelsen med tilhørende anlægsbudget og tidsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden Ministeriet gav tilsagn om midler til sundhedshusene har Ærø Kommune, de praktiserende læger i Marstal, sygehusenheden Ærø og regionens sundhedsstab arbejdet med konkretisering af etableringen af sundhedshusene.

  Der foreligger nu en projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet funktionerne og funktionssammenhængene i husene. Materialet skal anvendes til regional og kommunal politisk godkendelse af projektet og godkendelse og endelig frigivelse af midler i Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Dernæst vil materialet danne grundlag for indgåelse af licitation vedrørende aftale med totalrådgiver, der kan bistå med det videre arbejde.

  Efter de politiske godkendelser af byggeprogram med anlægsbudget og tidsplan, varetages det videre arbejde af Ærø Kommune og OUH. I denne proces vil en styregruppe med repræsentation af ovennævnte interessenter påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet. Hvis der sker afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages. 

  Sundhedshuset på sygehusenheden Ærø
  De overordnede arealkrav til sundhedshuset udgør knap 1.050 m². Etableringen af sundhedshuset andrager 6,6 mio. kr. Sundhedshuset vil være færdigt i 2013. Tidsplanen afhænger af Ærø kommune og dennes rokadeplan for flytning af personale.

  Sundhedshuset på sygehusenheden skal indeholde:

  • kommunal genoptræning,
  • hjemmesygepleje,
  • sundhedspleje,
  • socialpsykiatri, og
  • misbrugsbehandling.

  Der er i dag på sygehuset to praktiserende læger, jordemoder, kiropraktor, lokal psykiatri, som fortsat vil være i huset.

  Da Region Syddanmark ejer sygehusenheden Ærø, skal regionsrådet i denne sag træffe de fornødne politiske beslutninger, hvorefter det videre arbejde efter regionsrådets behandling varetages af Region Syddanmark.

  Sundhedshuset i Marstal
  De overordnede arealkrav til lægehuset udgør godt 300 m² og godt 200m² indrettes til kommunale funktioner. Lægepraksis i Marstal inkl. de kommunale funktioner i stueetagen andrager 3,4 mio. kr. Sundhedshuset vil være færdigt i  2013. Tidsplanen afhænger af Ærø kommune og dennes rokadeplan for flytning af personale.

  Sundhedshuset i Marstal skal indeholde:

  • Praksis for tre praktiserende læger
  • Kommunal jobcenter
  • Kommunal sygeplejeklinik
  • Fodterapi

  Da Ærø Kommune er ejer af det tidligere rådhus, træffer kommunen de nødvendige politiske beslutning omkring en kommende byggesagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at byggeprogrammet godkendes
  • at der meddeles anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. (index 124,9) og anlægsindtægtsbevilling på -6,6 mio.kr
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr i 2012 og 3,3 mio. kr. i 2013 (indeks 124,9), der finansieres af midler givet fra statens pulje til etablering af sundhedshuse med -3,3 mio. kr. i 2012 og -3,3 mio. kr. i 2013
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til efterfølgende at godkende licitationsresultatet for anlægsprojektet inden for den givne bevilling.

  For så vidt angår sundhedshuset i Marstal indstilles det, at regionsrådet tager sagen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-03-2012
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  Orienteredes om sundhedshuset i Marstal.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18181
  3. Status for Region Syddanmarks rådgivning til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark tilbyder kommunerne i regionen rådgivning om forebyggelse og sundhedsfremme jævnfør Sundhedsloven. Rådgivningen følger en strategi for 2011-2014, der er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget.

  Region Syddanmark har i perioden august 2010 - december 2011 blandt andet:

  • Afholdt 12 temamøder, en nordisk konference og et politisk offentliggørelsesarrangement om den regionale sundhedsprofil med Sundhedskoordinationsudvalget som værter.
  • Deltaget i fem forsknings- eller udviklingsprojekter, der skaber viden om indsatser på forebyggelsesområdet.
  • Formidlet erfaringer med kommunale og regionale forebyggelsesinitiativer via det halvårlige tidsskrift Dialog om Forebyggelse og hjemmesiden Dialog-Net.dk, og
  • udarbejdet en regional sundhedsprofil og ydet individuel rådgivning til en række kommuner om sundhedsprofilen.

  De forskellige rådgivningsaktiviteter knytter sig til den regionale sundhedsprofil, patientrettet forebyggelse, fysisk aktivitet og mental sundhed, hvilket alle er prioriterede temaer i rådgivningsstrategien. Aktiviteterne har desuden omhandlet andre temaer, der er dagsordensat af Sundhedsstyrelsen eller efterspurgt af kommuner i regionen.

  I efteråret forelægger Region Syddanmark Det Administrative Kontaktforum en kort evaluering af rådgivningen med henblik på at drøfte justeringer af emner i rådgivningsstrategien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-03-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/29909
  4. Systematisk Kronikeromsorg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der redegøres for status for Region Syddanmarks indsats på kronikerområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i starten af 2011 en ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 2011-2014. Et af de prioriterede indsatsområder i kvalitetsstrategien er systematisk kronikeromsorg, hvor formålet er at konsolidere kronikeromsorgen i almen praksis og på sygehuse som afsæt for at styrke det tværsektorielle samarbejde om kronikeromsorgen.

  Kvalitetsstrategien, herunder systematisk kronikeromsorg, er et af de strategiske områder, som Region Syddanmarks direktion løbende ønsker at følge op på i 2012.

  Rammen for den overordnede kronikerindsats udgøres af den tværsektorielle kronikerstrategi "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark" fra 2008. Strategien beskriver 21 initiativer i almen praksis, kommuner og sygehuse samt tværgående initiativer.

  Som led i implementeringen af strategien er der udarbejdet patientforløbsprogrammer for kronisk hjertesygdom, diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom samt rygområdet. Der arbejdes fortløbende i de lokale samordningsfora på at implementere forløbsprogrammerne.

  Desuden er der for perioden 2010-12 sat udviklingsprojekter i gang, som skal understøtte implementeringen af patientforløbsprogrammerne og udviklingen af patienternes egenomsorg. De 39 projekter finansieres af den statslige pulje til styrkelse af kronikerindsatsen.

  Hertil kommer en række aktiviteter, bl.a. som følge af den nye overenskomst på praksisområdet, der også understøtter Systematisk Kronikeromsorg.

  Som led i det fornyede fokus på kronikerområdet blev der i 2011 etableret en koordinationsgruppe i Sundhedsstaben, som koordinerer indsatserne på kronikerområdet og bidrager til at skabe fremdrift i de enkelte indsatsområder med hensyn til kronisk sygdom.

  I vedlagte notat præsenteres status på implementeringen af Systematisk Kronikeromsorg med fokus på foreløbige resultater samt de væsentligste udfordringer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-03-2012
   

  Orienteredes.

  Udvalget ønsker en afdækning af patientskoler med særlig fokus på frafald blandt patienterne til sygehusenes patientskoler.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/33468
  5. Indsats for systematik i medicingennemgang - status til orientering
  fold dette punkt ind Resume
   

  I 2011 indgik Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning en aftale om systematik i medicingennemgang. Aftalen er blevet forlænget med 2012.

  I punktet gives en afrapportering af aftalen og en evaluering af de indsatser, der er gennemført i forbindelse med aftalen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Aftale om systematik i medicingennemgang forlænget for 2012
  I foråret 2011 indgik Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning en aftale om systematik i medicingennemgang for ældre patienter. Aftalen er blevet forlænget for 2012 og er vedlagt som bilag. Der er taget højde for, at aftalen også understøtter den igangværende implementering af det fælles medicinkort (FMK) i praksissektoren.

  Forlængelsen er sket på baggrund af en positiv modtagelse og evaluering af de indsatser, der er gennemført i 2011 i forbindelse med aftalen. Desuden lægger aftalen og de gennemførte indsatser op til en ændring af arbejdsgangene i praksis med henblik på systematik i medicingennemgang. Det tager tid at få sat sådanne indsatser i drift i praksis. 

   

  Evaluering af de gennemførte initiativer
  Med baggrund i aftalen om systematik i medicingennemgang blev der i samarbejde med PLO Syddanmark (tidl. Praksisudvalget) lavet en handlingsplan med en række konkrete indsatser, der skal understøtte den praktiserende læge i rollen som tovholder for patientens samlede medicinering.

   

  Kurser om medicingennemgang
  Der har været afholdt 6 kurser med fokus på systematik i medicingennemgang. Kurserne bestod af 2 eftermiddagssessioner med ca. en måneds mellemrum. I alt 54 praksis har været repræsenteret på kurserne.

  Evalueringen af kurserne er positiv. Kurserne som helhed er vurderet til 2,0 på en skala hvor 1 er "Meget godt" og 5 er "Meget dårligt". Relevans i forhold til praksis dagligdag blev vurderet til 1,6.

  Med baggrund i ovenstående erfaringer udbydes 2 kurser i foråret 2012 i regionen.

   

  Formidling af aftalen og udbredelse af kendskabet til de redskaber og ydelser, der kan anvendes til medicingennemgang
  Aftalen om systematik i medicingennemgang har været formidlet bredt til praksis, kommune og apoteker. Selve aftalen, ydelser og redskaber til medicingennemgang og erfaringer med medicingennemgang har været formidlet via nyhedsbrevet om lægemidler, der udsendes til praksis hvert kvartal. Desuden er emnet blevet formidlet til deltagerne på samtlige overenskomst- og værktøjsmøder i 2011.

   

  Patientlister med patienter på 75+ år i behandling med mindst 6 lægemidler
  I forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevet om lægemidler er praksis blevet tilbudt en liste med patienter tilknyttet deres praksis på 75+ år i behandling med mindst 6 lægemidler. 250 af regionens 400 praksis har bestilt en patientliste.

   

  Anbefalinger for samarbejde om systematik i medicingennemgang i primærsektoren
  På baggrund af en erfaringsindsamling i regionens kommuner og på regionens apoteker er der i en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet en folder med anbefalinger for samarbejde om systematik i medicinafstemning og medicingennemgang mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren.

   

  Medicingennemgang i praksis - nyt initiativ i 2012
  Som led i indsatsen for systematik i medicingennemgang planlægges det at tilbyde 20 praksis et besøg, hvor 5 udvalgte polyfarmacipatienters medicin gennemgås.

   

  Opgørelse af udviklingen i ydelsesmønster og antal polyfarmacipatienter
  Den vedlagte afrapportering beskriver opgørelser, der kan indikere, om indsatserne for systematik i medicingennemgang har effekt. Der findes ikke noget direkte mål, der kan anvendes til at afdække, om de forskellige indsatser for systematik i medicingennemgang har effekt, da der ikke findes en specifik ydelse for medicingennemgang. Data dækker perioden til og med december 2011.

   

  Ydelser pr. estimeret polyfarmacipatient
  Det er beregnet, at der fra medicinaftalens indgåelse og 1 år frem (april 2011 – marts 2012) vil blive gennemført en ydelse for ca. hver 4. ældre polyfarmacipatient. Det svarer til en fordobling i forhold til året før.

   

  Antallet af polyfarmacipatienter
  I den vedlagte opgørelse ses det, at der i 2. halvår 2011 var 45.231 75+ årige, der har købt mindst 6 tilskudsberettigede lægemidler på apoteket i løbet af 6 måneder. Dette svarer til en stigning på 7 % fra 1. halvår 2009. I samme periode er antallet af 75+ årige borgere i regionen steget med 4 %.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-03-2012
   

  Orienteredes.

  Udvalget konstaterer, at der er sket en forbedring. Men det er et område, der skal være konstant fokus på, herunder at indtænke farmaceutisk viden og eventuelt opsætte måltal for området.

  Det overvejes at lave en samarbejdsaftale med apotekerne om at sætte labels på medicin, der ofte skifter præparat-navn, så patienter og sundhedsprofessionelle ikke skal forholde sig til skriftende præparat-navne.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3
  6. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan blev foreslået og godkendt på mødet i Samordningsudvalget den 17. januar 2012:

  • Onsdag den 18. april 2012 - Besøge et Sundhedshus - Langeland Kommune
  • Tirsdag den 15. maj 2012 - Psykiatriadministrationen, Middelfart
  • Tirsdag den 12. juni 2012 - Forskerparken Odense
  • Tirsdag den 21. august 2012 - Sygehus Sønderjylland Aabenraa
  • Tirsdag den 18. september 2012 - Sønderborg Kommune
  • Tirsdag den 09. oktober 2012 - Tysk uddannelsesinstitution, Syd Slesvig
  • Mandag den 12. november 2012 - Aalborg Kommune 
  • Tirsdag den 11. december 2012 - Center for Kvalitet, Middelfart
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 18. april 2012 hos Langeland Kommune.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-03-2012
   

  Godkendt.

  Afbud fra Thies Mathiasen til mødet den 18. april 2012.


  Sagsnr. 12/3
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-03-2012
   

  -


  Siden er sidst opdateret 14-03-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring