Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Psykiatriudvalget - Referat - 28. februar 2012

 

Mødedato
28-02-2012 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Lokalpsykiatrien, Vendersgade 49, 7000 Fredericia
 
Deltagere
 
 • Freddie H. Madsen (O)
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Ida Damborg (F)

 • Afbud
   
 • Claus Warming (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Jens Møller deltog ikke i behandlingen af pkt. 1-7.


   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Rundvisning og orientering v/ overlæge Jens Egersgaard
  2. Valg af formand og næstformand
  3. Udvalgets kommissorium
  4. Orientering
  5. Udkast til ansøgning om midler fra Satspuljen 2012 - 2015
  6. Status på tværsektorielle projekter i Psykiatrien i Region Syddanmark
  7. Ændring af lov om sygedagpenge, økonomiske konsekvenser
  8. En orientering om arbejdsmiljøudfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien
  9. Mediedebat om overbelægning
  10. Opfølgning på regionsrådets beslutning om Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser
  11. Årsrapport for Klinisk Etisk Komite
  12. Årsberetning 2010 fra Forskningsområdet i psykiatrien.
  13. Høring af 2. version af Den Danske Kvalitets Model
  14. Årsrapport om retssager i psykiatrien
  15. Mødekalender 2012
  16. Eventuelt


  Sagsnr. 12/254
  1. Rundvisning og orientering v/ overlæge Jens Egersgaard
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rundvisning på og orientering om Lokalpsykiatrien i Fredericia, Vendersgade 49, 1. sal, 7000 Fredericia v/ overlæge Jens Egersgaard.

  Mødet foregår i Konferencelokale 1 på 1. sal.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Der blev givet en rundvisning og orienteret om Lokalpsykiatrien.


  Sagsnr. 12/254
  2. Valg af formand og næstformand
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatriudvalget skal vælge formand og næstformand, da der er tale om nynedsat udvalg for perioden 2012-13.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Freddie H. Madsen blev valgt som formand og Bente Gertz blev valgt som næstformand.


  Sagsnr. 12/254
  3. Udvalgets kommissorium
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet gennemgås udvalgets kommissorium.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Internet behandling og ADHD behandling i fængslerne skal indskrives i kommissoriet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/254
  4. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Ny direktør Jacob Stengaard Madsen starter 1. april 2012.

  Evaluering af kommunalreformen blev drøftet. Afklaring inden årets udgang.

  Satspuljeprojekt omkring retspsykiatriske senge i Odense - der blev givet en orientering.

  Regnskab 2011 - forventet mindre forbrug på ca. 10 mio. kr., mindre aktivitetsstigning.


  Sagsnr. 11/31176
  5. Udkast til ansøgning om midler fra Satspuljen 2012 - 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed har indkaldt ansøgninger til i alt 5 satspuljer for årene 2012-2015. Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet udkast til én ansøgning for hver pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed har indkaldt ansøgninger til satspuljer for årene 2012-2015. Ansøgningsfrist er den 1. marts 2012. Det drejer sig om pulje til:

   

  • Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiatrisk sygdom
  • Styrkelse af den nære psykiatri
  • Styrket samarbejde mellem psykiatrien og almen praksis
  • Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede
  • Flere sengepladser til psykiatrien.

  Sygehuset har i samarbejde med afdelingsledelserne udarbejdet udkast til en projektansøgning for hver pulje. Der har været tale om en meget intensiv proces, da Region Syddanmark først d. 31. januar 2012 fra ministeriet modtog vejledning og procedurer for ansøgning med frist den 1. marts 2012.

  De fem udkast til ansøgninger er behandlet af psykiatriens ledelse den 21. februar. Der arbejdes endnu på enkelte tilpasninger i ansøgningerne, så de forelægges for psykiatriudvalget i udkast.

  Vedrørende puljen om hurtigere hjælp til børn og unge med psykiatrisk sygdom ansøges om et projekt til tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykisk sygdom hos børn og unge. Der søges om 20 mio. kr. i årene 2012-2015.
   

  Vedrørende puljen til styrkelse af den nære psykiatri søges om oprettelse af et mobilteam i tilknytning til lokalpsykiatrien i Odense. Mobilteamet skal øge tilgængeligheden til behandling og samtidig reducere behovet for indlæggelse for en gruppe af patienter med ikke psykotiske sygdomme. Der søges om 13,9 mio. kr. fra 2012-2015.

  Vedrørende puljen til styrkelse af samarbejde mellem psykiatrien og almen praksis søges om afprøvning af metoden collaborative care. Projektet forankres i Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og omfatter praktiserende læger i Vestjylland. Projektet indgår som en del af et nationalt forskningsprojekt på området initieret af Danske Regioner. Der søges om i alt 20,2 mio. kr. for årene 2012-2015

  Vedrørende puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede søges om etablering af forløbskoordinatorer for retspsykiatriske patienter i hele regionen. Forløbskoordinatoren tilknyttes retspsykiatrien i Middelfart og skal i samarbejde med kommuner og patient medvirke til en øget kontinuitet og fastholdelse i misbrugsbehandling for denne målgruppe. Der søges om 14,1 mio. kr. i årene 2012-2015

  Vedrørende puljen til flere sengepladser i psykiatrien søges om 3 sengepladser i det kommende FAM i Aabenraa. Der søges i alt om 15,2 mio. kr. i årene 2013-2015.

  De enkelte ansøgninger med eventuelle bilag vedlægges.

  Ansøgningerne fremsendes til Ministeriet for forebyggelse og Sundhed inden tidsfristen den 1. marts med en bemærkning om, at ansøgningerne fremsendes med forbehold for regionsrådets godkendelse d. 26. marts 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  • At udkast til ansøgninger drøftes forud for fremsendelse til Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed.
  • At de fremsendte ansøgninger forelægges for regionsrådet den 26. marts 2012 til endelig godkendelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Indstillingerne blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/28510
  6. Status på tværsektorielle projekter i Psykiatrien i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med regeringen og satspuljepartiernes satspuljeaftale for 2010 og "Psykiatri på tværs" - puljen mellem KL, FOA, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund og Danske Regioner har Psykiatrien i Region Syddanmark fået midler til gennemførelse af en række tværsektorielle projekter, der understøtter samarbejdet mellem regionen og kommunerne i sundhedsaftaleregi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med regeringen og satspuljepartiernes satspuljeaftale for 2010 og "Psykiatri på tværs" - puljen mellem KL, FOA, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund og Danske Regioner har Psykiatrien i Region Syddanmark fået midler til gennemførelse af en række tværsektorielle projekter, der understøtter samarbejdet mellem regionen og kommunerne i sundhedsaftaleregi.

  I projekt "Den gode udskrivning" deltager Lokalpsykiatri Brørup og Billund Kommune.

  Under projekt "Integrerede forløb for sindslidende" deltager Psykiatrisk Afdeling Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune med projekt "Afpsykiatrisering af målgruppe". Lokalpsykiatri Fredericia og Fredericia Kommune deltager med "Projekt Psynergi" og Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding/Augustenborg og Kolding Kommune deltager med projektet "Fælles tværsektoriel udredning og vurdering af børn med psykiske problemer".

  Under Psykiatri på tværs deltager Lokalpsykiatri Fredericia og Fredericia Kommune med projekt "Humørhjælp.nu". Lokalpsykiatri Fredericia og Kolding Kommune med projekt "Vejen til bedre observation og behandling". Psykiatrisk Afdeling Vejle og Vejle Kommune deltager med projekt "Det gode forløb på tværs – for borgere med misbrug og sindslidelser". Sammen med Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Kommuner deltager Børne- og Ungdomspsykiatri Augustenborg i projekt "Forenkling og effektivisering – i samarbejdet med unge i feltet mellem misbrug og psykiatri". Retpsykiatrisk afsnit i Middelfart deltager i projekt "Fra patient til bruger" med de socialpsykiatriske bosteder Flydedokken og Syrenparken.

  Notat om tværsektorielle projekter i psykiatrien i Region Syddanmark giver en kort orientering om status på igangværende sektorovergangsprojekter. Notatet forelægges Psykiatriudvalget til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/7995
  7. Ændring af lov om sygedagpenge, økonomiske konsekvenser
  fold dette punkt ind Resume
   

  En ændring af lov om sygedagpenge betyder merudgifter for sundhedsområdet, inkl. behandlingspsykiatri, på 9,640 mio.kr. årligt for 2012 og frem. Regioner og kommuner har ikke fået økonomisk kompensation af staten for denne merudgift. Det foreslås, at regionens sygehuse og øvrige institutioner kompenseres for disse merudgifter finansieret af puljen til meraktivitet under somatikken og puljen til udredningsret for voksne under behandlingspsykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Folketinget har i december 2010 vedtaget en ændring af lov om sygedagpenge, der træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2012. Ifølge loven betaler arbejdsgiverne fremover udgifterne til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af den ansattes fraværsperiode mod hidtil 21 kalenderdage.

  Beskæftigelsesministeriet har ved fremsættelsen af lovforslaget beregnet de øgede arbejdsgiverudgifter for regionerne til 47,1 mio.kr., mens staten samlet realiserer mindre udgifter til sygedagpengerefusion på 619 mio. kr. fra alle private og offentlige arbejdsgivere. I forbindelse med høringen af lovforslaget forudsatte Danske Regioner, at de årlige merudgifter for regionerne efter almindelig praksis ville blive kompenseret efter DUT-regelsættet (Det Udvidede Totalbalanceprincip). DUT-regelsættet indebærer, at regioner og kommuner kompenseres for de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning, bekendtgørelser mv. .

  Lovændringen har dog ikke givet anledning til en økonomisk kompensation til regioner og kommuner. Dette til trods for indsigelser fra  Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om, at dette er i strid med DUT-regelsættet. Ministerens kommentar hertil er, at den manglende økonomiske kompensation sikrer, at både private og offentlige arbejdsgivere bidrager til genopretningen af dansk økonomi, og at dette var en forudsætning i forbindelse med aftalen fra maj 2010 om genopretning af den danske økonomi.

  Region Syddanmark´s andel af de beregnede merudgifter til sygedagpenge på sundhedsområdet udgør 9,640 mio. kr.  Det anbefales at kompensere sygehuse og øvrige institutioner for disse merudgifter, uagtet at der ikke findes ekstern finansiering hertil. Fordelt efter antal fuldtidsansatte bliver de bevillingsmæssige konsekvenser for 2012 og frem anført:

   

  Sygehus/institution

  1.000 kr.

  OUH, Odense

  3.145

  OUH, Svendborg

  795

  Sygehus Lillebælt

  2.031

  Sydvestjysk Sygehus

  1.244

  Sygehus Sønderjylland

  1.291

  Psykiatrien

  1.092

  Medicoteknisk Afdeling

  36

  Center for Kvalitet

  6

  Meraktivitetspuljen, somatik

  -8.548

  Puljen til udredningsret for voksne, behandlingspsykiatrien

  -1.092

  I alt

  0

  Det anbefales, at merudgifterne finansieres af meraktivitetspuljen under somatikken med 8,548 mio. kr. og puljen til udredningsret for voksne under behandlingspsykiatrien med 1,092 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at der meddeles en tillægsbevilling på 9,640 mio. kr. til dækning af merudgifter forbundet med ændring af lov om sygedagpenge,
  • at tillægsbevillingen fordeles til sygehuse mv. under sundhedsområdet og psykiatrien som anført i tabellen i sagsfremstillingen og,
  • at tillægsbevillingen finansieres af meraktivitetspuljen under somatikken med 8,548 mio. kr. og puljen til udredningsret for voksne indenfor psykiatrien med 1,092 mio. kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Ida Damborg ønsker fremadrettet flere valgmuligheder i forhold til, hvor pengene skal findes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-02-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/254
  8. En orientering om arbejdsmiljøudfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives på mødet en mundtlig orientering om arbejdsmiljøudfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der gives på mødet en mundtlig orientering om arbejdsmiljøudfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien på baggrund af ønske fra regionsrådsmedlem Ida Damborg.

  Spørgsmålet fra Ida Damborg lyder som følger: "Jeg ønsker at få en orientering om arbejdsmiljøudfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien - herunder at få arbejdsmiljørapporten fra BUPA Kolding vedlagt som bilag. Men punktet skal ses ud over hele regionen".

  Arbejdstilsynets rapport og udkast til afgørelse samt psykiatrisygehusets notat om sagen vedlægges som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Der blev givet en orientering.

  Efterfølgende var der en drøftelse af arbejdsmiljøudfordringerne på B og U i Kolding. Der er enighed om, at arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Udvalget orienteres om udfaldet af mødet med Arbejdstilsynet den 16. marts 2012.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/254
  9. Mediedebat om overbelægning
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af mediedebat i februar 2012 om overbelægning og sengemangel på psykiatriske afdelinger, har psykiatrien udarbejdet en statusredegørelse over situationen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forlængelse af mediedebat i februar 2012 om overbelægning og sengemangel på psykiatriske afdelinger, har psykiatrien udarbejdet en statusredegørelse over situationen i Region Syddanmark. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/4301
  10. Opfølgning på regionsrådets beslutning om Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet behandler på sit møde den 27. februar 2012 Ligestillingsarbejdsgruppens endelige rapport og anbefalinger. Ligestillingsarbejdsgruppen anbefaler, at Psykiatriudvalget får to opgaver i forbindelse med opfølgning på arbejdsgruppens anbefalinger rettet mod at nedbringe mennesker med en sindslidelses overdødelighed som følge af livsstilssygdomme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ligestillingsarbejdsgruppen har beskæftiget sig med ligestilling i bred forstand. Et af de temaer der har været behandlet er, at mennesker med en psykisk lidelse lever væsentligt kortere end den øvrige befolkning ifølge nyere fælles skandinavisk forskning. Kvinder med en psykisk lidelse lever i gennemsnit 15 år kortere, og mænd med en psykisk lidelse kan forvente en levetid, der er 20 år kortere.

  Regionsrådet behandler på sit møde den 27. februar 2012 Ligestillingsarbejdsgruppens rapport, som nu har været i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler ligestillingsarbejdsgruppen over for regionsrådet, hvilke initiativer på ligestillingsområdet der skal prioriteres, samt hvordan disse forslag implementeres. Vedlagt er en uddybning af Ligestillingsarbejdsgruppens anbefalinger samt den endelige afrapportering.

  I den forbindelse får Psykiatriudvalget to opgaver.

  Den ene opgave er, at Psykiatriudvalget skal følge arbejdet i den tværsektorielle arbejdsgruppe, der har til opgave at lave en strategi for at forebygge og behandle livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse. Vedlagt er en statusnotat ift. det arbejde, hvor det blandt andet fremgår, at den tværsektorielle arbejdsgruppe har afholdt første møde, og at den endelige strategi forventes at være klar ultimo juni 2012.

  Den anden opgave er, at Psykiatriudvalget drøfter problemstillingen omkring overdødelighed blandt mennesker med en sindslidelse og overvejer, om der er behov for om yderligere tiltag og evt. indstiller disse yderligere tiltag til godkendelse i regionsrådet. Vedlagt er en oversigt over de tiltag der enten er iværksat eller er ved at blive iværksat på området. Af oversigten fremgår, at der er flere initiativer i gang herunder Det Administrative Kontaktforums tværsektorielles arbejdsgruppe, Ligestillingsarbejdsgruppens anbefalinger, Danske Regioners rapport ”Kvalitet i psykiatrien” og Den Danske Kvalitetsmodels krav på området. Gennemgangen i oversigten viser, at der allerede er planlagt en del indsatser, som peger på de samme løsningsforslag. Det betyder, at der skal sikres en fortsat koordinering for, at der effektivt arbejdes mod målet om at forlænge mennesker med en sindslidelses middellevetid.

  Det foreslås at Psykiatriudvalget dagsordenssætter problemstillingen omkring overdødelighed på de resterende møder i 2012, hvor der så kan gives en status på arbejdet i den tværsektorielle arbejdsgruppe samt de øvrige tiltag der løbende arbejdes med.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse på baggrund af regionsrådets beslutning den 27. februar 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/19035
  11. Årsrapport for Klinisk Etisk Komite
  fold dette punkt ind Resume
   

  Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark blev etableret i 2009 og holdt sit første officielle møde i juni 2010. Der er nu udarbejdet en årsrapport, der dokumenterer opstarten og det første driftsår.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2009 påbegyndtes arbejdet på at etablere en klinisk etisk komite, direkte foranlediget af et ønske fra ansatte i psykiatrien.

  Der blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af bl.a. den daværende Psykiatridirektør Agnete Philipsen og Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov. Klinisk Etisk Komite blev herefter formelt dannet i 2010 og kunne i juni samme år formelt samles for første gang.

  Komiteen holder 10 møder om året og har i det første driftsår behandlet i alt 15 sager.

  Tilbagemeldinger fra de ansatte, der har indbragt dilemmaer for komiteen, giver et samlet billede af meget stor tilfredshed med den etiske analyse. Derudover er det generelle kendskab til etisk analyse og fokus på etik blevet udbredt i hele organisationen siden opstarten, bl.a. på grund af en aktiv kommunikationsindsats og undervisning på alle afdelinger. Rapporten gør således rede for, at ikke kun den enkelte kliniker der føler sig hjulpet i håndteringen af det konkrete dilemma, men at hele psykiatrien har fået større fokus på etik i hverdagen.

  Derudover har komiteen været førende i indsatsen for at etablere et nationalt netværk for kliniske etiske komiteer i Danmark og i den forbindelse hjulpet flere nye komiteer til en god etablering.

  Den fremlagte årsrapport er en sammenfatning af den længere årsrapport.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3749
  12. Årsberetning 2010 fra Forskningsområdet i psykiatrien.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Hermed fremlægges Psykiatrien i Syddanmarks forskningsområdes årsberetning 2010 til orientering. Årsberetningen indeholder et overblik over organiseringen af den psykiatriske forskning i Region Syddanmark samt giver et overblik over igangværende og kommende forskningsprojekter. Derudover fremhæves eksempler på, hvordan den psykiatriske forskning kan gavne de psykiatriske patienter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hermed fremlægges Psykiatrien i Syddanmarks forskningsområdes årsberetning 2010 til orientering.

  Årsberetningen indeholder et overblik over organiseringen af den psykiatriske forskning i Region Syddanmark samt giver et overblik over igangværende og kommende forskningsprojekter. Derudover fremhæves eksempler på, hvordan den psykiatriske forskning kan gavne de psykiatriske patienter.

  Af den vedlagte årsberetning fremgår, at Psykiatrien i Region Syddanmark i de seneste år har ydet en særlig indsats for at styrke den psykiatriske forskning. Det er sket i et tæt samarbejde med Klinisk Institut og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Den særlige indsats har haft en effekt, hvilket afspejler sig i en øget forskningsaktivitet i hele regionen.

  Som eksempel på den øgede aktivitet kan fremhæves de 13 ph.d. studerende der pt. er i gang. Alle har fokus på patientnær forskning, der som det vigtigste mål har nyttevirkningen for de psykiatriske patienter.

  Samlet set egenfinansierede psykiatrien 9,6 mio. kr. til forskningsområdet i 2010 inklusiv forskningsbevillinger og løn mv. til forskningskoordinatorerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/33265
  13. Høring af 2. version af Den Danske Kvalitets Model
  fold dette punkt ind Resume
   

  Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS) har sendt version 2 af Den Danske Kvalitets Model (DDKM) i høring. Alle sygehuse inklusiv psykiatrien har udformet høringssvar, der er samlet og afsendt som ét fælles regionalt svar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den første version af DDKM blev overdraget til regioner og sygehuse i august 2009. Lige nu pågår den første akkrediteringsrunde.

  IKAS har udarbejdet et udkast til version 2 af DDKM, og udkastet er ultimo december 2011 sendt i høring med høringsfrist d. 8. februar 2012. Region Syddanmark er høringspart, og der skulle afgives ét svar samlet for regionen. Høringssvar skulle afgives i en meget struktureret skemaform over internettet. De første 24 sider af høringsudkastet til version 2 er vedlagt som bilag.

  IKAS giver en overordnet redegørelse for ændringerne i den nye model, og ændringerne kan sammenfattes således:
   

  • De sygdomsspecifikke standarder omhandler ikke længere enkelte navngivne sygdomme; de handler i stedet om rammerne for, hvorledes sygehuset behandler konkrete patientgrupper. Sygehuset vælger ud fra opgaver og behov, hvilke patientgrupper, der skal udarbejdes retningslinier og forløbsbeskrivelser for.
  • Sygehuset får selv større frihed til at vælge kvalitetsovervågning. Sygehuset skal udarbejde en kvalitetsovervågningsplan, der angiver den overordnede ramme for sygehusets samlede kvalitetsovervågning. Det er et krav, at sygehuset deltager i en række nationale kvalitetsovervågningsprogrammer. Det er et krav, at der gennemføres journalaudit, men det er op til sygehuset at bestemme hvordan og hvornår.
  • Kravet om handleplaner for kvalitetsforbedringer er skærpet til, at der skal være gennemført tiltag, og at der er vurderet på effekten af tiltagene.
  • Standarderne er blevet gennemgået og revideret. Der er både nogen, der er udgået, nogen der er blevet opdelt, og nogen, der er nye. Generelt er der tilstræbt en forenkling og præcisering af standarderne på baggrund af erfaringerne fra den første version af DDKM.
  • Som en markant ændring af standardernes opbygning er der tilføjet et felt "Standardens indhold". Feltet indeholder forskellige kategorier af information, som tjener til at uddybe forståelsen af standarden.
  • Rammestandarderne, der angiver de overordnede rammer for kvalitetsindsatsen, er reviderede og ændret. De omfatter nu:
   • 1.2.1 Kvalitetspolitik-organisation
   • 1.2.3 Kvalitetsovervågning
   • 1.2.4 Kvalitetsforbedring
   • 1.2.6 Risikostyring
   • 1.2.11 Inddragelse af borgernes erfaringer
   • 1.3.1 Dokumentstyring
     

  Høringen blev drøftet i udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24. januar 2012. Udvalget besluttede at give et politisk høringssvar, der er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriens ledelse den 21-02-2012
   

  Orientering blev taget til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/26480
  14. Årsrapport om retssager i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den første årsrapport om retssager vedrørende administrativ frihedsberøvelse i Region Syddanmark er nu udarbejdet. Rapporten indeholder en gennemgang af retssagerne og konkluderer læringen heraf, suppleret med en række konkrete anbefalinger. Rapporten fremlægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I maj 2010 besluttede psykiatriens ledelse at juridisk enhed i Psykiatri- og Socialstaben fremover skal føre alle retssager om tvang i psykiatrien. Begrundelsen for beslutningen var et ønske om at samle læringen af retssagerne internt i psykiatrien, at spare afdelingerne penge til advokatsalær og at sikre, at sagerne føres af jurister.

  Denne praksis trådte i kraft den 1. juli 2010.

  Psykiatri- og Socialstaben har nu udarbejdet den første årsrapport om retssager vedrørende administrativ frihedsberøvelse i psykiatrien. Rapporten dokumenterer retssager ført i perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011.

  Rapporten gennemgår rammerne for retssagerne, proceduren og sagens genstand. Dernæst følger en statistisk gennemgang af de sager, der er behandlet og afsluttet i den omfattede periode. Slutteligt gennemgås læringen af sagerne, baseret på erfaringerne internt i psykiatrien via retssagerne og erfaringer fra 1. instans-behandlingen i Det Psykiatriske Patientklagenævn.

  Samlet set viser erfaringerne fra det første år, at Psykiatrien i langt den største del af sagerne opfylder kravene for at anvende tvang. Det er ganske få sager, hvor byretten eller landsretten ikke giver Psykiatrien medhold i, at der var det fornødne behov og grundlag for at anvende den tvang, der er genstand for retssagerne.

  Der er i nogle af sagerne formelle mangler, som har ført til ugyldighed og/eller påtale af domstolene. Det drejer sig typisk om dokumentation i journal og den lovpligtige efterprøvelse. De formelle mangler kan i yderste konsekvens føre til ugyldighed, uagtet at det vurderes at personen i øvrigt burde være underlagt tvang i henhold til kriterierne i psykiatriloven.

  Rapporten samler op på erfaringerne fra første års retssager med en række konkrete anbefalinger til de psykiatriske afdelinger og nogle konkrete redskaber til bedre dokumentation af grundlaget for anvendelsen af tvang.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/254
  15. Mødekalender 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødekalender for 2012:

  15. maj 2012, kl. 14.00 samt fællesmøde med Sundhedssamordningsudvalget i Regionshuset eller i Psykiatriadministrationen i Middelfart

  13. september 2012, kl. 14.00 i Sundhedscenter Brørup, Skolegade 12, 6650 Brørup

  8. november 2012, kl. 14.00 på Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/254
  16. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 28-02-2012
   

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 02-03-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring