Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 29. februar 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 29. februar 2012

 

Mødedato
29-02-2012 kl. 14:00 - 15:00
 
Mødested
Møde afholdes
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
   
 • Pierre Topaz (A)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Karsten Uno Petersen (A) deltog kun under pkt. 1.

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet – udkast til høringssvar
  2. Oversigt over bemærkninger i forbindelse med akkreditering efter Den Danske KvalitetsModel
  3. Mødeplan 2012
  4. Meddelelser
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 12/1193
  1. Strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet – udkast til høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
   

  Strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet har bl.a. været drøftet i udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24/1. Der er på baggrund heraf udarbejdet et udkast til høringssvar til Danske Regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møde den 24. januar 2012 drøftedes Danske Regioners udspil til Strategi for Kvalitetsudvikling på praksisområdet. Strategien samt et høringsudkast har desuden været forelagt Sundhedssamordningsudvalget den 6/2 2012. På baggrund af input herfra er der udarbejdet et revideret udkast til høringssvar til Danske Regioner. 

  Udkast til høringssvar er vedlagt dagsordenen.

  Siden udvalgsmødet den 24/1 har Danske Regioner fremsendt en revideret udgave af strategien, hvor diverse ”slåfejl” er blevet rettet. Derfor vedlægges en korrekturrettet udgave af Kvalitet i praksis.

  Der vil med baggrund i udvalgets drøftelser blive udarbejdet et forslag til høringssvar, som oversendes til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at udvalget drøfter vedlagte forslag til høringssvar med henblik på at give bemærkninger til høringssvaret, og
  • at udvalget anbefaler et revideret forslag overfor regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 29-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32645
  2. Oversigt over bemærkninger i forbindelse med akkreditering efter Den Danske KvalitetsModel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sygehusene i Region Syddanmark er alle blevet akkrediteret efter Den Danske KvalitetsModel (DDKM). Der gives en oversigt over de bemærkninger, der blev givet i forbindelse med akkrediteringsbesøg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  DDKM (Den danske Kvalitetsmodel) blev overdraget fra IKAS (Institut for Akkreditering og Kvalitet i Sundhedsvæsenet) til regioner og sygehuse i august 2009. Sygehusene har siden arbejdet med at implementere de 104 standarder modellen omfatter. Alle sygehuse i Region Syddanmark har nu gennemgået akkrediteringsprocessen.

  For at opnå at blive akkrediteret skal sygehusene gennemgås af et hold af eksterne survey´er, der undersøger om sygehuset lever op til standarderne. Surveyo´erne er fagligt velkvalificerede medarbejdere inden for sundhedssektoren, som har gennemgået et særligt uddannelsesforløb. Sygehusene bliver herefter indstillet til en akkrediteringsstatus i et Akkrediteringsnævn.

  Akkrediteringstatus har 3 niveauer:

  • Akkrediteret uden bemærkninger.
  • Akkrediteret med bemærkninger
  • Ikke akkrediteret.

  Der kan være op til 2 behandlinger i Akkrediteringsnævnet. Hvis et sygehus er blevet akkrediteret med bemærkninger, har sygehuset mulighed for at følge op på bemærkningerne inden for et givet tidsrum. Akkrediteringsnævnet tager derefter fornyet stilling til hvilken akkrediteringsstatus sygehuset skal tildeles.

  Den første version af Den Danske KvalitetsModel omfattede 104 standarder, der hver indeholdt et varierende antal indikatorer. Det er ikke alle indikatorer, der er relevante for det enkelte sygehus. Det afhænger af hvilke funktioner sygehuset har. For eksempel er der standarder, der specielt er rettet mod psykiatrien, og standarder der retter sig mod behandling af bestemte sygdomme.

  Sygehus Sønderjylland blev først akkrediteret med bemærkninger, men er efterfølgende blevet akkrediteret uden bemærkninger.

  OUH, Odense, OUH Svendborg, Psykiatrien i Region Syddanmark og Sydvestjysk Sygehus er blevet akkrediteret med bemærkninger og afventer 2. behandling i Akkrediteringsnævnet.

  Sygehus Lillebælt blev allerede ved 1. behandling i Akkrediteringsnævnet akkrediteret uden bemærkninger.

  Antal bemærkninger og hvilke standarder, de vedrører, fremgår af bilag.

  Indholdet i bemærkningerne fremgår af survey-rapporterne der er vedhæftet som bilag.

  Det skal bemærkes, at Sygehus Sønderjylland var det første sygehus i Danmark, der blev akkrediteret efter DDKM. Det har betydet, at alle har deltaget i en udviklingsproces, og at det er vanskeligt at sammenligne akkrediteringsresultatet med de øvrige sygehuses resultater. Dels har surveyornes kompetence udviklet sig, og dels har øvrige sygehuse kunnet nyde godt af de erfaringer, Sygehus Sønderjylland har gjort.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 29-02-2012
   

  Punktet blev udsat.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2
  3. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan blev godkendt på mødet den 3. januar 2012:

  • Tirsdag den 20. marts - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • Tirsdag den 24. april - OUH, Patienthotellet
  • Tirsdag den 22. maj - Sygehus Lillebælt
  • Tirsdag den 19. juni - Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  • Tirsdag den 28. august
  • Tirsdag den 25. september
  • Tirsdag den 23. oktober
  • Tirsdag den 20. november
  • Tirsdag den 18. december

  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00

  Arbejdsplan for 2012 vedlægges som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at:

  • næste mødet holdes den 20. marts på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 29-02-2012
   

  Godkendt.

  Mødet den 20. marts 2012 ændres. Der kommer forslag ud til ændrede mødedato.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2
  4. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 29-02-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/2
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 29-02-2012
   

  -


  Siden er sidst opdateret 01-03-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring