Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 27. februar 2012

Mødedato
27-02-2012 kl. 17:20 - 17:55

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015
  2. CSR Awards 2012 i Region Syddanmark
  3. Evaluering af RUP-konferencen 10. februar 2012
  4. Eventuelt
  5. Næste møde


  Sagsnr. 10/15270
  1. Forslag til Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015
  fold dette punkt ind Resume

  Efter Planloven skal regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den regionale valgperiode, offentliggøre et forslag vedrørende regionens strategi for sit bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien er ikke kun en plan for Region Syddanmarks egen indsats, men en plan der skal medvirke til en bæredygtig udvikling i den geografiske enhed Region Syddanmark. Forslaget til ny strategi for bæredygtig udvikling, skal udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

  Forslag til Klimastrategi indeholder overordnede mål for klimaområdet i forhold til reduktion af CO2-udledningen, for miljø og sundhed samt for samfundsansvar - Corporate Social Responsibility.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 21. april 2008 "Strategi for Bæredygtig Udvikling". I denne strategi har regionsrådet prioriteret fire områder:

  -   Klima.

  -   Biologisk mangfoldighed.

  -   Virksomheden Region Syddanmarks sociale ansvar.

  -   Inddragelse af borgere og erhvervsliv i bæredygtighedsarbejdet.

  På møde i RUP-udvalget den 24. januar 2011 blev det besluttet, at den kommende Strategi for bæredygtig udvikling 2012 – 2015, i høj grad skal fokusere på klimaindsatsen og reduktion af CO2-belastningen. De øvrige indsatser tager udgangspunkt i overskrifterne: Miljø, Sundhed og Corporate Social responsibility - CSR.

  I vedlagte forslag til Klimastrategi, er der opstillet overordnede mål inden for de tre indsatsområder (med Region Syddanmark menes regionen):

  Klima:

  At reducere udledningen af CO2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40% i 2020 i forhold til 1990.

  At Region Syddanmark reducerer CO2-udledningen med 40% fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til 2004.

  Miljø – Sundhed

  Region Syddanmark vil iværksætte initiativer, som vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen.

  Region Syddanmark vil arbejde på at reducere forbruget af miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer i regionens indkøb af varer.

  Corporate Social Responsibility - CSR

  Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser.  

  Region Syddanmark vil arbejde for, at anvende sociale klausuler som et aktivt styringsværktøj til, at stille krav til regionens leverandører og på den måde gå foran i forhold til at løfte et samfundsansvar.

  Klimastrategien vil understøtte og supplere allerede vedtagne strategier og initiativer, som f.eks. på HR- og sundhedsområderne.

  I processen med at udvikle strategien, har en række nøgleaktører fra interne og eksterne områder været inddraget ved bilaterale møder og workshops. Dialogen har bekræftet, at der er et stærkt ønske om at arbejde med klimaudfordringen. For at strategien skal få den ønskede effekt, er der behov for, at relevante parter inddrages i udmøntningen af strategien. Inddragelse af eksterne aktører, vil primært foregå gennem allerede eksisterende samarbejder og aktiviteter, f.eks. gennem arbejdet i Vækstforum og kommunerne.

  Implementering af strategien

  Det forventes ikke, at der skal allokeres flere ressourcer til området i 2012.

  Der er lavet en foreløbig handlingsplan for implementering af planen og opnåelse af handlingsplanens mål.

  Alle parter i Region Syddanmark vil på klimaområdet være afhængig af, hvordan regeringen vil udmønte regeringsgrundlaget på energiområdet. Realisering af målet om 40% reduktion forudsætter gunstige rammebetingelser, samt at der sker væsentlige ændringer på energiforsynings- og infrastrukturområdet, hvilket forventes at være en del af energiforliget.

  Regionen kan dog allerede nu iværksætte en del handlinger på klimaområdet. Der vil senere blive udarbejdet en mere detaljeret implementeringsplan med milepæle. Heri vil indgå en mere konkret vurdering af eventuelle behov for yderligere ressourcer. Desuden kan det overvejes, om incitamentstrukturen til implementering af strategien, f.eks. energibesparelser på institutionerne, kan optimeres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at forslaget til "Klimastrategi - den regionale strategi for en bæredygtig udvikling 2012-2015" udsendes i offentlig høring i 8 uger. Det endelige forslag forelægges derefter til godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-02-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15270
  2. CSR Awards 2012 i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark deltog i CSR Fondens konference om Corporate Social Responsibility – CSR Awards på Alsion i september 2011. 

  CSR Fonden arbejder nu på at få dette års konference lagt i Sønderborg-området den 14.-15. november 2012. Konferencens tema vil være ”Bæredygtige investeringer og innovation”, og som oplægsholdere inviteres internationale toppolitikere og virksomhedsledere. Der vil blive lagt vægt på dansk-tysk samarbejde og deltagelse af højtstående tyske politikere.  

  For at sikre den fortsatte placering af CSR Awards i Syddanmark, er CSR Fonden ved at kontakte lokale virksomheder og offentlige myndigheder, med henblik på sponsorater og aktiv deltagelse i arrangementet.

  Det foreslås, at Region Syddanmark bidrager med 500.000 kr. til CSR Fondens konference og uddeling af en pris i Sønderborg i 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På konferencen i september 2011 uddeltes 12 priser om CSR, sponsoreret af forskellige fonde og virksomheder. Regionsrådsformand Carl Holst overrakte på Region Syddanmarks vegne prisen CSR Climate Partnership til ”Samsø Energiakademi”. Region Syddanmark bidrog med 250.000 kr. til CSR Awards 2011 i Sønderborg.

  Konferencen og prisoverrækkelsen var en udpræget business-to-business event, men udover erhvervsfolk deltog mange danske politikere og højtstående repræsentanter fra internationale virksomheder, ministerier, styrelser og fonde. I alt var der 850 deltagere. Udover oplægsholdere og medier, var der deltagere fra Indien, Kina, USA, Tyskland og Canada til stede i Sønderborg. Ikke mindst konferencens hovedtaler Al Gore var begejstret for Sønderborg som mødested. På trods af det netop overståede folketingsvalg og mediernes fokus på regeringsdannelsen, fik CSR Awards betydelig mediedækning i såvel TV, elektroniske medier, radio og aviser. Sønderborg og Syddanmark fik en god eksponering i medierne og blandt erhvervsfolk.

  CSR Fonden arbejder nu på at få dette års konference lagt i Sønderborg-området den 14.-15. november 2012 som en to-dages konference for at give bedre mulighed for netværksdannelser mellem virksomheder og politikere.

  Konferencens tema vil handle om ”Bæredygtige investeringer og innovation”, og organiseres efter samme princip som 2011-konferencen, dvs. med taler af internationale toppolitikere og virksomhedsledere, samt et award-show, der både indbefatter overrækkelse af priser og underholdende indslag. Det dansk-tyske samarbejde vil ligeledes blive en del af temaet, hvorfor der vil blive lagt vægt på deltagelse og hovedtaler af højtstående tyske politikere og repræsentanter fra virksomheder.  

  CSR handler om at arbejde strategisk med samfundsansvar i form af miljømæssig, menneskelig og økonomisk bæredygtighed. Region Syddanmark arbejder med CSR via sin klimastrategi, og med den sociale del af CSR gennem bl.a. personalepolitik og arbejdsmiljøledelse. De store virksomheder skal ifølge lovkrav arbejde med CSR, og stadig flere kommuner arbejder strategisk med CSR og Social Kapital, hvilket giver basis for en fælles indsats og erfaringsudveksling. Den fælles indsats skal fokusere på de fordele, som både offentlige og private virksomheder har opnået i form af bl.a. reducerede omkostninger, bedre styringsværktøjer, bedre branding, flere innovative løsninger og mere motiverede medarbejdere.

  Placeringen af CSR Awards kan medvirke til at øge synligheden af Region Syddanmarks arbejde med klima og bæredygtighed både internt i regionen og eksternt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at Region Syddanmark bidrager til arrangementet og uddeling af en pris med 500.000 kr i 2012, finansieret af kontoen for Bæredygtig Udvikling.

  Forudsætningen er, 

  at CSR Awards finder sted i Syddanmark, 

  at Region Syddanmark står for overrækkelse af en pris ved arrangementet, og 

  at lokale og ikke-lokale virksomheder bidrager til arrangementet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-02-2012

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at der ydes et tilskud på 250.000 kr. under de forudsætninger der er indstillet.


  Sagsnr. 10/1155
  3. Evaluering af RUP-konferencen 10. februar 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget evaluerer RUP-konferencen den 10. februar 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet drøftes RUP-konferencen efter en kort orientering fra udvalgsformanden. Herunder drøftes, om der er opmærksomhedspunkter i forhold til RUP-forslaget, der har høringsperiode frem til 2. marts 2012.

  Konferenceprogrammet havde to hovedingredienser, dels en præsentation af RUP-forslaget, dels en præsentation af det nyudviklede syddanske indeks for det gode liv. Der er modtaget en række positive tilbagemeldinger, og indekset har været omtalt både i landsdækkende og regionale medier.

  Der var ca. 230 deltagere fra region, kommuner, organisationer og institutioner. Så godt som alle kommuner var repræsenteret.

  Resultatet af RUP-forslagets høringsperiode drøftes på udvalgets næste møde den 19. marts 2012.

  På det politiske koordinationsudvalgs næste møde den 12. marts 2012, vil dagsordenen omfatte drøftelse af konferencen, den offentlige høring samt evt. en orientering om RUP’ens mobilitetsprojekt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget drøfter RUP-konferencen og eventuelle opmærksomhedspunkter i forhold til RUP-forslaget, der har høringsperiode frem til 2. marts 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-02-2012

  Til orientering. Der har været meget positive tilbagemeldinger på konferencen, som havde over 200 deltagere.


  Sagsnr. 12/97
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-02-2012

  Udvalgsformanden orienterede om, at Danske Regioner er ved at planlægge en temadag for politikere om de regionale udviklingsplaner i juni 2012.

  Preben Friis-Hauge orienterede om arbejdet i Nordsøkommissionen, bl.a. udgivelse af en pjece om kommissionens strategiplan NSC-2020 samt udpegning af havne, der vil kunne blive omfattet af EU’s transeuropæiske transportnetværk (TEN).

  Rune Stig Mortensen orienterede bl.a. om, at et kommende temanummer af ByplanNyt vil omhandle de regionale udviklingsplaner.


  Sagsnr. 12/97
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 19. marts 2012 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-02-2012

  Næste møde er mandag den 19. marts 2012 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  Det planlagte møde den 16. april 2012 flyttes til mandag den 23. april 2012 efter regionsrådsmødet.


  Siden er sidst opdateret 01-03-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring