Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 27. februar 2012

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 27. februar 2012

Mødedato
27-02-2012 kl. 17:55 - 19:50

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Ansøgninger til uddannelsespuljen - januar 2012
  2. Henvendelse fra Olomouc-regionen
  3. Forslag vedr. rabat på busrejser til ældrecheckmodtagere
  4. Orientering om aktuelle temaer af betydning for bustrafikken i Syddanmark
  5. Indførelse af Rejsekort i FynBus’ område
  6. Status for forsøgskørsel med rute 810 Rudkøbing-Svendborg-Odense
  7. Orientering om puljer til kollektiv trafik afsat af regionsrådet
  8. Orientering om formandskabspost for AER’s Komité 2
  9. Eventuelt
  10. Næste møde


  Sagsnr. 12/3613
  1. Ansøgninger til uddannelsespuljen - januar 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Uddannelsespuljen har i 2012 to ansøgningsrunder, i januar og juni. Der er indkommet 14 ansøgninger til uddannelsespuljens ansøgningsrunde i januar 2012 under temaet ”Syddanske talenter”. Der søges om i alt 28,5 mio. kr. Der er i alt ca. 20 mio. kr. i uddannelsespuljen i 2012. Fire projekter indstilles til tilsagn på i alt 9.114.597 kr. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekterne er vurderet ud fra kriterierne for uddannelsespuljen (udviklingsprojekt, fremme af samarbejde, nyhedsværdi, effekt, formidling og videreførelse) samt hvorvidt ansøgningerne understøtter ansøgningsrundens tema om Syddanske Talenter - alle typer af talenter skal fremmes i hele uddannelsessystemet både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser.

  Administrationen vurderer, at følgende ansøgninger i høj grad bidrager til, at opfylde målsætningerne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan om at få flere til at tage en ungdomsuddannelse, få flere drenge til at tage en videregående uddannelse, samt at få flere unge til at vælge scienceuddannelser:

  • Etablering af et Akademi for Talentfulde Unge (Faaborg Gymnasium) - 1.902.533 kr.
  • Rekruttering af elever med bredere forudsætninger til social- og sundhedsuddannelsen (Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens) - 3.050.000 kr.
  • Flere til sciencefag (Nyborg Gymnasium) - 2.521.000 kr.
  • Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg (Rybners Gymnasium) 1.641.064 kr.

  De ovennævnte ansøgninger indstilles derfor til tilsagn om støtte med det anførte beløb. Tre af projekterne indstilles til en bevilling, der er lidt mindre end ansøgt.

  Administrationen vurderer, at de fire ovennævnte projekter alle lever op til uddannelsespuljens kriterier og temaet om Syddanske Talenter. Samtidig vurderes det, at de resterende 10 projekter kun delvist lever op uddannelsespuljens kriterier og/eller temaet Syddanske Talenter.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  Tilsammen er der indstillet 9.114.597 kr. til bevilling. Der er således ca. 11 mio. kr. tilbage i uddannelsespuljen for 2012.

  Næste ansøgningsfrist – 1. juni 2012

  Næste ansøgningsfrist til uddannelsespuljen er fastsat til 1. juni 2012. Temaerne for denne ansøgningsfrist er Praktikpladser til alle og Uddannelsessamarbejder, herunder campus

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler over for regionsrådet,

  at der ydes et tilskud på 1.902.533 kr. fra uddannelsespuljen til projektet ”Etablering af et Akademi for Talentfulde Unge”,

  at der ydes et tilskud på 3.050.000 kr. fra uddannelsespuljen til projektet ”Rekruttering af elever med bredere forudsætninger til social- og sundhedsuddannelsen”,

  at der ydes et tilskud på 2.521.000 kr. fra uddannelsespuljen til projektet ”Flere til sciencefag”,

  at  der ydes et tilskud på 1.641.064 kr.  fra uddannelsespuljen til projektet ”Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg”, og

  at de resterende 10 ansøgninger modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Administrationen vil tage kontakt til ansøgerne, med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/108
  2. Henvendelse fra Olomouc-regionen
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks samarbejdsregion Olomouc i Tjekkiet har henvendt sig med forslag om et fælles møde i Olomouc eller Syddanmark, hvor det fremtidige samarbejde kan drøftes. Det foreslås, at Olomouc gøres opmærksom på Region Syddanmarks strategiske indsatsområder og opfordres til at komme med konkrete projektforslag inden for disse områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark underskrev i 2008 en samarbejdsaftale med den tjekkiske region Olomouc. Aftalen var en videreførelse af det tidligere samarbejde mellem Olomouc og Vejle Amt.

  Det fremgår af Region Syddanmarks internationale handlingsplan, som blev godkendt i regionsrådet den 31. januar 2011, at samarbejdet med Olomouc kun aktiveres, når det giver mening i forhold til regionens strategiske satsninger. Det vil primært være i forhold til partnerskabsmuligheder ved søgning af EU-midler. Olomouc er blevet orienteret om denne prioritering fra Region Syddanmarks side.

  På den baggrund har samarbejdet med Olomouc ligget stille i 2011.

  Olomouc har nu henvendt sig til regionsrådsformanden med ønske om et møde enten i Olomouc eller Region Syddanmark med henblik på, at drøfte mulige temaer i det fremtidige samarbejde.

  Det foreslås, at Olomouc gøres opmærksom på Region Syddanmarks strategiske indsatsområder og samtidig opfordres til, at komme med konkrete projektforslag inden for disse områder, idet Region Syddanmark ønsker at samarbejde internationalt inden for disse strategiske indsatsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget godkender den videre proces i forhold til Olomouc.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012

  Udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender den videre proces i forhold til Olomouc.


  Sagsnr. 11/3769
  3. Forslag vedr. rabat på busrejser til ældrecheckmodtagere
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede den 26. september 2011, at afsætte en ramme til en ordning, der giver ældecheckmodtagere rabat på busrejser. Trafikselskaberne har nu udarbejdet et forslag til en rabatordning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med budget 2012, reserverede regionsrådet 3,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 - finansieret af råderummet - til en ordning, der giver modtagere af ældrecheck rabat på busrejser. Ordningen skal evalueres inden periodens udløb.

  FynBus og Sydtrafik har udarbejdet et fælles forslag til rabatordning for perioden. Forslaget indebærer, at der etableres en kontantbillet for pensionister med en mindstebetaling på 3 zoner. De nærmere vilkår er skitseret i trafikselskabernes forslag. Rabatordningen ventes evalueret ved udgangen af 2013.

  Administrationen bemærker, at ordningen vil placere sig som en yderligere rabatordning ved siden af trafikselskabernes eksisterende ordninger – KVIKkort med pensionistrabat og pensionistbillet. Disse rabatordninger er målrettet pensionister generelt. Derudover kan pensionister naturligvis benytte øvrige generelle rabatformer såsom Sydtrafiks 10-turs klippekort.

  Udvalgsformanden ønsker at drøfte anvendelsen af puljen med udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget drøfter anvendelsen af puljen med henblik på anbefaling til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012

  Sagen oversendes til drøftelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7962
  4. Orientering om aktuelle temaer af betydning for bustrafikken i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdet med en række temaer med central betydning for bustrafikken, nærmer sig den afsluttende fase. Det drejer sig om en tilretning af principperne for regional busdrift, fordelingen af regionens økonomiske ramme mellem FynBus og Sydtrafik, samt et kommunalt forslag til ejerstrategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På udvalgets møde den 27. maj 2011, blev der orienteret om erfaringer med anvendelse af de regionale principper. Udvalget ønskede en gennemskrivning af de regionale principper ud fra den praksis, der har udmøntet sig.

  Der er udarbejdet en skitse for reviderede principper for den regionale bustrafik. Heri fastholdes grundtankerne i principperne, mens nogle af de krav, der har givet flest problemer (f.eks. krav om bestemte frekvenser afhængig af rejsemålene) er udeladt.

  Sideløbende er der foregået et arbejde med, at fastlægge en ny fordeling af den regionale økonomiske ramme mellem de to trafikselskaber. Dette blev der også på mødet den 27. maj 2011 givet en kort orientering om.

  Fokus har været på fordelingsspørgsmålet. Den oprindelige tanke, at rammebeløbet skulle fordeles ud fra det beregnede tilskudsbehov for at opfylde "de rene principper", har vist sig ikke at være en brugbar metode. I stedet er der arbejdet med en metode, der baserer sig på relevante kriterier (ud fra nogenlunde samme tankegang som bloktilskudskriterier). Denne metode har været drøftet med de to trafikselskaber og med regionens bestyrelsesmedlemmer i trafikselskaberne, og der er enighed om, at metoden bør anvendes til fordeling af tilskudsrammen. Der er dog endnu ikke opnået fuldstændig enighed om hvilke kriterier, der skal anvendes.

  På KKR´s møde den 25. august 2010, blev der nedsat en kommunal arbejdsgruppe til, at "… sikre en overordnet helhedsløsning i planlægningen af den offentlige trafik i Syddanmark." Oplægget fra KKU, var en fælles regional-kommunal arbejdsgruppe. Arbejdet i den kommunale gruppe er undervejs blevet splittet op i en jysk og en fynsk del.

  De jyske kommuner har udarbejdet et forslag til visioner og principper for den kollektive trafik i Sydjylland, samt et udkast til en kommunal ejerstrategi. Regionen har været inviteret til et indledende møde med henblik på at afprøve mulighederne for, at disse to udkast udvikles til et fælles grundlag for region og kommuner.

  På Fyn har Odense Kommune en (ejer)strategi for interessevaretagelse på det kollektive trafikområde. Det er desuden besluttet, at de fynske borgmestre behandler ejerstrategien.

  Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om de ovennævnte oplæg. På et senere tidspunkt, når og hvis der foreligger endelige oplæg til tilskudsfordeling, reviderede principper og fælles ejerstrategi, vil disse blive forelagt til politisk beslutning.

  Der sker derfor med dette punkt en orientering til udvalget, med henblik på anbefalinger til kommende drøftelser om tilskudsfordeling, principper for buskørsel og eventuel fælles ejerstrategi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget drøfter anbefalinger til kommende drøftelser om principper for buskørsel, tilskudsfordeling og eventuel fælles ejerstrategi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012

  Forslag til reviderede principper for buskørsel og fordeling af det regionale tilskud, sendes i høring hos Sydtrafik og Fynbus.


  Sagsnr. 12/3765
  5. Indførelse af Rejsekort i FynBus’ område
  fold dette punkt ind Resume

  FynBus’ nuværende billetteringssystem har en forventet restlevetid på ca. 5 år, og Rejsekortet vurderes som eneste realistiske alternativ. FynBus’ bestyrelse, der træffer beslutning om valg af billetteringssystem, har sendt en række spørgsmål i høring for, at kende ejernes holdning til indførelse af Rejsekort, herunder om en eventuel hurtig tilslutning skal finansieres inden for de eksisterende tilskudsrammer til FynBus og dermed medføre reducering i antallet af køreplantimer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Presset fra Staten og de øvrige trafikoperatører i Danmark (DSB, Metroselskabet og de øvrige trafikselskaber) er stigende på FynBus, Midttrafik og Bornholms Amts Trafikselskab for hurtigst muligt at tilslutte sig Rejsekortet, for derved at gøre det landsdækkende.

  FynBus har på nuværende tidspunkt ikke akut brug for et nyt billetteringssystem. FynBus tog det nuværende billetteringssystem i brug i 2002 og har samlet investeret 55 mio. kr. i systemet, herunder 25 mio. kr. til opgradering af udstyr. Det nuværende systems fysiske restlevetid forventes at være ca. 5 år endnu, hvorefter det ikke længere skønnes muligt at indkøbe reservedele mv.

  FynBus har sendt følgende spørgsmål i høring hos dets ejere, de fynske kommuner og Region Syddanmark, med svarfrist 15. marts 2012:

  • Skal der indføres Rejsekort i FynBus’ område?
  • Skal FynBus tilslutte sig Rejsekortet så hurtigt som muligt eller afskrive det nuværende billetteringssystem fuldt ud og dermed afvente tilslutning?
  • Vil merudgifterne ved en hurtig tilslutning til Rejsekortet skulle finansieres gennem færre køreplantimer?

  Fordelen ved at vente med at overgå til Rejsekortet er lavere årlige omkostninger de næste 3 år.

  Ulempen er, at togrejsende ikke kan bruge Rejsekortet hos FynBus, men skal købe særskilte billetter i bussen eller have et KVIKkort ved siden af. FynBus vurderer, at det er svært at forudse, om denne ulempe vil koste FynBus indtægter, men risikoen er til stede. I dag foretager ca. 1,7 mio. passagerer (ca. 10 % af FynBus’ passagerer) årligt en sådan rejse, hvor der både indgår togrejse og rejse med FynBus.

  De årlige omkostninger til Rejsekortet, vil ligge på et højere niveau i forhold til det nuværende billetteringssystem, idet dette system er betalt. Disse meromkostninger til drift og finansiering af investering i Rejsekortet vil blive pålignet ejerne i forhold til størrelsen af billetindtægterne.

  FynBus forventer, at det i en vis periode skal være muligt at billettere med både Rejsekortet og det nuværende billetsystem, således kunderne får tid til omstillingen, og eksisterende chipkortkunder ikke tabes.

  Tabel 1 viser, hvordan de samlede driftsudgifter til det nuværende billetteringssystem i en overlapningsperiode på to år gradvist reduceres, mens driftsudgifterne til Rejsekortet øges.  Tabellen viser også, at investeringen i Rejsekortet kan finansieres ved lån med en årlig ydelse på 3,9 mio. kr. Endelig viser tabellen Region Syddanmarks andel af de årlige meromkostninger i forhold til de nuværende årlige omkostninger til billetteringssystem.

  Tabel 1: De samlede driftsudgifter samt Region Syddanmarks andel af meromkostningerne til billetteringssystem

  (mio. kr.)

  År 0

  År 1

  År 2

  År 3-15

  Drift nuværende

  6,5

  5,0

  4,6

  0,0

  Drift Rejsekort

  0,0

  4,3

  6,4

  12,2

  Drift i alt

  6,5

  9,3

  11,0

  12,2

  Låneydelse

  0,0

  3,9

  3,9

  3,9

  I alt (drift+lån)

  6,5

  13,2

  14,9

  16,1

  RSDs meromk.

  0,0

  3,6

  4,5

  5,2

  Administrationen udarbejder udkast til høringssvar, med det udgangspunkt at Region Syddanmark bakker op om FynBus’ tilslutning til Rejsekortet på de i høringsbrevet skitserede vilkår som fuldt medlem, samt at FynBus opnår maksimalt udbytte af den allerede foretagne investering i billetteringssystemet og afventer tilslutning til Rejsekortet. Høringssvaret vil omfatte den betragtning, at meromkostninger ved hurtig tilslutning til Rejsekortet alt andet lige vil skulle finansieres gennem færre køreplantimer.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/3400
  6. Status for forsøgskørsel med rute 810 Rudkøbing-Svendborg-Odense
  fold dette punkt ind Resume

  På udvalgsmødet den 28. september 2011, blev der efterspurgt en status for forsøgsbussen rute 810P – pendlerbus Rudkøbing-Svendborg-Odense. FynBus har nu udarbejdet en evaluering (vedlagt) af ruten, der dækker perioden august 2010 til udgangen af 2011. Passagertallene for august-december 2010 og 2011 er sammenlignet, og der har været en markant passagerfremgang. Selvfinansieringsgraden i 4. kvt. 2011 nåede op på 46%.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rute 810P er oprettet i 2010 for, at give direkte adgang til SDU fra Rudkøbing-Svendborg og fra Odense Banegård Center (OBC). I første omgang som en ét-årig forsøgsordning, som i 2011 blev forlænget med endnu et år til sommeren 2012.

  Ruten blev evalueret første gang i maj 2011, hvilket førte til enkelte justeringer. Justeringerne har haft en positiv betydning for passagerer sydfra, der står af ved SDU. De udgør nu 37% af passagererne fra Sydfyn og Rudkøbing.

  Især i 4. kvt. 2011, har der været en markant stigning i det samlede passagertal. En medvirkende årsag hertil er, at afgangen fra OBC mod SDU er tilpasset til togenes ankomst. Det har betydet, at hvor der tidligere i gennemsnit kun var 2 daglige passagerer, er dette tal nu steget til 56 passagerer om dagen.

  FynBus har gennemført målrettede markedsføringskampagner for ruten. En større kampagne i foråret 2011 havde ikke umiddelbart den forventede effekt, men sidst på året er passagertallet som nævnt alligevel steget markant. Seneste tiltag er oprettelse af en brugergruppe med ca. 100 kunder, som via spørgeskemaer kan bidrage med værdifuld information om benyttelsen af ruten.

  Det er FynBus’ opfattelse, at selvfinansieringsgraden yderligere kan hæves ved en bedre tilpasning af ruten til passagerernes behov på visse af de nuværende afgange.

  FynBus vil gennemføre næste evaluering inden maj i år, idet tallene fra 1. kvt. 2012 så kan indgå. Derved kan det vurderes, om stigningen i selvfinansieringsgraden fortsætter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/7155
  7. Orientering om puljer til kollektiv trafik afsat af regionsrådet
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af ønske fra Udvalget for Regional Udvikling, gives en kort skriftlig orientering om puljer til kollektiv trafik afsat af Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har i de senere år løbende afsat midler til forskellige puljer, der bl.a. har til formål at tiltrække flere passagerer til de regionale busser og understøtte udviklingen af den kollektive trafik.

  Markedsføringspulje 2010 (2,5 mio. kr. til hvert trafikselskab):
  FynBus: Buskampagne, f.eks. forbedret trafikinformation på Odense Banegårds Center.
  Sydtrafik: En lang række markedsføringsinitiativer, f.eks. markedsføring af trafikplanen.

   

  Udviklingspulje 2010-2011 (2,5 mio. kr. årligt til hvert trafikselskab):
  FynBus: Forsøgsordning rute 810 (Svendborg-SDU-Odense) og teletaxa til Marstalfærgen.
  Sydtrafik: Forbeholdt implementering af trafikplan.

  Udkantspulje 2010-2013 (2,5 mio. kr. årligt til hvert trafikselskab):
  FynBus: Diverse udkantsruter, f.eks. Vissenbjerg-Søndersø, Middelfart-Vissenbjerg, Lohals-Rudkøbing-Svendborg, Bagenkop-Rudkøbing-Svendborg, Glamsbjerg-Faaborg.
  Sydtrafik: Forbeholdt implementering af trafikplan.

  Gratiskørsel pensionist 2012-2013 (3,0 mio. kr. årligt til hvert trafikselskab):
  Trafikselskaberne har udarbejdet forslag til udmøntning.

  Flere med bussen 2012-2013 (1,0 mio. kr. årligt til hvert trafikselskab):
  Udvalget fik en orientering på mødet den 19. december 2011. Puljen omfatter desuden 0,75 mio. kr. i rest fra lignende pulje i 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/88
  8. Orientering om formandskabspost for AER’s Komité 2
  fold dette punkt ind Resume

  Karsten Uno Petersen ønsker at stille op til formandsposten Assembly of European Regions’ (AER) Komité 2 for Sundhed og Sociale Anliggender, hvor han på nuværende tidspunkt er næstformand. Posten er blevet ledig efter, at formanden har trukket sig i efteråret 2011. Udvalget for Regional Udvikling gav på mødet den 19. december 2011 sin opbakning til kandidaturet og har ønsket en orientering om, hvad der ligger i formandshvervet og hvilken administrativ bistand, der kræves.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Karsten Uno Petersen er i øjeblikket næstformand for Assembly of European Regions’ (AER) Komité for Sundhed og Sociale Anliggender. Da formanden i efteråret 2011 har trukket sig tilbage, skal komitéen vælge en ny formand, der kan varetage posten frem til næste ordinære valg i efteråret 2012. Karsten Uno Petersen stiller op til valget.

  Følgende gælder for rollen som formand for en komité i AER:

  • Formanden bliver automatisk næstformand i AER og får plads i AER’s Bureau (bestyrelse), hvor man forventes at fremlægge komitéens aktivitetsrapport. Bureauet mødes mindst to gange årligt.
  • Formanden bliver medlem af AER’s Presidium.
  • Formanden samarbejder med AER-sekretariatet om, at tilrettelægge dagsordenen for komitéens møder.
  • Formanden er mødeleder på komitéens møder.

  I praksis forventes følgende af formanden:

  • Der afsættes tid og ressourcer til deltagelse i mindst 6 AER-møder om året (Komité-møder, møder i Bureau og Presidium samt generalforsamlingen).
  • Formanden repræsenterer AER’s Komité 2 ved eksterne events, eksempelvis oplæg ved møder arrangeret af andre organisationer, deltagelse i bilaterale møder med repræsentanter for EU-institutioner m.v.
  • Bidrag til udviklingen af de politiske prioriteter og arbejdsprogram for komitéen i samarbejde med næstformændene og AER-sekretariatet.
  • Afsætte tid ved mindst en medarbejder, der fungerer som kontaktperson for AER-sekretariatet, og som bidrager til den daglige drift af komitéen, udvikling og implementering af komitéens prioriteter, positioner og aktiviteter. Det forventes, at denne medarbejder bruger omkring 20 % af sin arbejdstid på AER-arbejdet.

  Til sammenligning kan oplyses, at ved varetagelse af en næstformandspost forventes det, at der tilknyttes en medarbejder, der bruger omkring 10 % af sin arbejdstid på AER.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/3906
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anmoder formanden om, at deltage i et besøg hos UdviklingVejen i Rødding med det formål, at høre om UdviklingVejens arbejde samt, at holde et indlæg om Europæisk Iværksætterregion på bestyrelsesmøde i Young Enterprise Region Syd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012

  Udvalget anmoder formanden om, at deltage i et besøg hos UdviklingVejen i Rødding med det formål, at høre om UdviklingVejens arbejde samt, at holde et indlæg om Europæisk Iværksætterregion på bestyrelsesmøde i Young Enterprise Region Syd.

  Udvalgsformanden orienterede om, at næste møde med Region Sjælland, er aftalt til onsdag den 6. juni 2012 kl. 17.00-19.00 med efterfølgende middag i Sorø.

  Preben Friis-Hauge orienterede om bestyrelsesarbejdet i Sydtrafik, herunder en retssag om betaling for rutebilstationer.


  Sagsnr. 12/3906
  10. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 19. marts 2012 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2012

  Næste møde er mandag den 19. marts 2012 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  Det planlagte møde den 16. april 2012 flyttes til mandag den 23. april 2012 efter regionsrådsmødet.


  Siden er sidst opdateret 01-03-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring