Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 27. februar 2012

Mødedato
27-02-2012 kl. 15:00 - 17:20
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Ida Damborg, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, U
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Lars Aarup, O
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Sundheds- og velfærdsteknologi - temadrøftelse
  2. Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser
  3. Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus
  4. Aftale med Malteser St. Franziskus Hospital om strålebehandling
  5. Rapportering nr. 5 om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  6. Gennemførelse af stærkstrømsbekendtgørelsen på OUH
  7. Generalplan Sydvestjysk Sygehus - Nuklearmedicin og rokadeomkostninger
  8. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2012
  9. Region Syddanmarks bemærkninger til statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier
  10. Opstartsbudget 2012 for Hospice Sydfyn
  11. Driftsoverenskomst med Gigtforeningen vedr. Center for Sundhed og Træning, Middelfart
  12. Ny kulturstrategi 2012-2015
  13. Dimensionering af pædagoguddannelsen 2012-2013
  14. Sammenlægning af politiske styregrupper vedrørende fremtidig anvendelse af Sønderborg Sygehus og sygehuset i Augustenborg
  15. Afrapportering vedr. deltagelse i Guangdongs Internationale Turisme- og Kulturfestival 2011
  16. Afrapportering fra studietur til Bergen og Stockholm 4. - 7. oktober 2011
  17. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  18. Udpegning af nyt medlem til Vækstforum
  19. Udskiftning af medlem i INTERREG-Udvalget
  20. LUKKET PUNKT - Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  21. LUKKET PUNKT - Ansættelse af psykiatri- og socialdirektør


  Sagsnr. 12/537
  1. Sundheds- og velfærdsteknologi - temadrøftelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere besluttet, at der skal være en temadrøftelse omkring sundheds- og velfærdsteknologi i forbindelse med etableringen af den nye stabsfunktion, Syddansk Sundhedsinnovation. Et notat redegør for status på området og introducerer temaer, som drøftelsen kan tage udgangspunkt i.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har på møde 28. november 2011 vedtaget etablering af Syddansk Sundhedsinnovation. Herved samles en række regionale initiativer på innovationsområdet med henblik på at fremme satsning på velfærdsteknologi og telemedicin samt styrke udbredelsen af succesfulde løsninger.

  Innovationsudvalget har på møder den 5. og 26. januar 2012 drøftet sundhedsinnovation og udvalgets fremtidige arbejdsplan.

  Til brug i temadrøftelsen i Regionsrådet er vedlagt et kort notat , som introducerer temaer, som drøftelsen kan tage udgangspunkt i. Der vil desuden på mødet blive givet en kort præsentation.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Regionsrådet besluttede, at Innovationsudvalget bruger de synspunkter, der er fremkommet under temadrøftelsen, i udvalgets videre arbejde med udvikling af indførelse af ny teknologi.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17873
  2. Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ligestillingsarbejdsgruppens rapport har været i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler ligestillingsarbejdsgruppen over for regionsrådet, hvilke initiativer på ligestillingsområdet der skal prioriteres, samt hvordan disse forslag implementeres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet behandlede på møde den 24. oktober 2011 afrapporteringen fra arbejdsgruppen om ligestilling, hvorefter rapporten blev sendt i høring.

  Høringsperioden er nu afsluttet. Der er indkommet 18 høringssvar. Høringssvar samt notat med opsummering af høringssvarene er vedlagt som bilag.

  I forbindelse med regionsrådets behandling af rapporten blev det besluttet, at arbejdsgruppen på baggrund af de indkomne høringssvar skulle udarbejde et forslag til prioritering af de foreslåede indsatser.

  Arbejdsgruppen anbefaler, at alle rapportens anbefalinger skal støtte og inspirere ligestillingsarbejdet i regionen, men på baggrund af de indkomne høringssvar foreslår arbejdsgruppen, at de nedenfor beskrevne indsatser prioriteres i det kommende arbejde. Ved iværksættelse af disse initiativer vil der blive sat fokus på nogle områder, som kan styrke ligestilling, og som ikke i særlig grad er omfattet af eksisterende initiativer.

  Forslag til prioritering

  Arbejdsgruppen foreslår, at følgende initiativer prioriteres. Disse er beskrevet i ligestillingsarbejdsgruppens rapport og i vedlagte notat ”Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser på baggrund af høringsrunden”:

  -          Ulighed i sundhed - forebyggende helbredsundersøgelser.
  (Sammen med praktiserende læger og kommuner foreslås igangsat et projekt, der skal belyse potentialet i forebyggende helbredsundersøgelser)

  -          Ulighed i sundhed - etniske minoriteter
  (Spredning af viden og erfaringer fra Indvandrermedicisk Klinik på OUH)

  -          Ulighed i sundhed - Fokus på somatisk sygdom for personer med psykisk sygdom

  -          Uddannelsesudfordringen:
  (Opprioritering af indsatsen om at sikre busruter til elever på uddannelsinstitutioner samt arbejde for fjernundervisning med udgangspunkt i ny teknologi)
   

  -          Mænd i omsorgsfag:
  (Fokus på at flere mænd bliver uddannet indenfor omsorgsfag, og at regionen som arbejdsplads formår at rekruttere og fastholde disse.)
   

  -          Personale og strukturer på de sociale tilbud:
  (Fokus på at borgerne på de sociale institutioner får mere indflydelse på deres hverdag.)
   

  -          Kvalificering af ligestillingsredegørelsen
  (Regionen har pligt til hvert andet år at indsende en ligestillingsredegørelse til ligestillingsministeren. Fokus på, hvordan regionen kan opkvalificere sin besvarelse)

  Forslag til implementering / opfølgning.

  I notatet: ”Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser på baggrund af høringsrunden” er for hvert af initiativerne foreslået, hvordan opfølgningen skal ske. Der lægges i de fleste tilfælde op til, at implementeringen bliver forankret i regionsrådets udvalg. Udvalgene skal komme med forslag til konkretisering af de foreslåede indsatser.

  Det foreslås desuden, at ligestillingsarbejdsgruppen i den resterende del af valgperioden mødes 2 gange årligt for at evaluere implementeringen af de prioriterede indsatser, og kvalificere den ligestillingsredegørelse, som regionen er pligtig at sende til ministeren for ligestilling.

  Yderligere forslag og bemærkninger

  Da arbejdsgruppen finder, at alle regioner bør prioritere arbejdet med ulighed, foreslår arbejdsgruppen, at der sendes et brev til Danske Regioners bestyrelse vedlagt ligestillingsarbejdsgruppens rapport og notat om prioriteringer, hvor Danske Regioner opfordres til at tage ligestillingsproblematikken op.

  Region Hovedstaden har i 2011 arrangeret en konference om ulighed i sundhed. Det forventes, at Region Syddanmark står for en lignende konference i efteråret 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de af arbejdsgruppen om ligestilling foreslåede prioriteringer af indsatserne i ”Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser på baggrund af høringsrunden” godkendes.

  At de udvalg, der er nævnt i notatet ”Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioritering af indsatser på baggrund af høringsrunden” anmodes om at varetage opgaverne som beskrevet i sagsfremstillingen.

  At arbejdsgruppen om ligestilling i den resterende del af valgperioden mødes 2 gange årligt med henblik på evaluering af implementeringen af de nævnte initiativer.

  At Region Syddanmark arrangerer en konference om ulighed i sundhed til efteråret 2012.

  At regionsrådet fremsender vedlagte brev til Danske Regioner.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingens 1., 2. og 4.”at” blev tiltrådt. Regionsrådet forelægges på næste møde en sag om  kommissorium og udpegning til en arbejdsgruppe, der 2 gange årligt mødes med henblik på evaluering af implementeringen af initiativerne i ligestillingsgruppens rapport. Ligestillingsarbejdsgruppens rapport sendes til øvrige regioner til orientering og eventuel inspiration og til Danske Regioner til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/28913
  3. Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag om ændringer på Ærø Sygehus har nu været i høring. På baggrund heraf er der udarbejdet et høringsnotat.

  Derudover er der udarbejdet et notat vedr. fødselsbetjening på Ærø, som indeholder en række forudsætninger som skal tilgodeses, hvis der skal skabes mulighed for at kvinder, som ønsker hjemmefødsel på Ærø, kan benytte faciliteterne på Ærø Sygehus. Det skal sikres, at gravide kvinder har reel mulighed for at træffe et valg imellem en hjemmefødsel på Ærø og et fødselstilbud på Svendborg Sygehus.

  Det foreslås, at den operative aktivitet ophører (inkl. kejsersnit) pr. 1. april 2012 og flyttes til Svendborg Sygehus. Fødsler på Ærø foregår herefter alene som hjemmefødsler. Det foreslås endvidere, at der etableres mulighed for at kvinder, som vælger hjemmefødsel på Ærø, kan benytte faciliteter på Ærø Sygehus 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 28. november 2011 besluttede regionsrådet at sende forslag om ændringer på Ærø Sygehus i høring fra 13. december 2011 til den 13 . januar 2012. Forslaget til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus (vedhæftet) medfører, at der fremadrettet vil være følgende funktioner på Ærø Sygehus:

  • Medicinsk sengeafsnit
  • Medicinsk/kirurgisk ambulatorium, som bl.a. kan varetage mindre kirurgiske procedurer under lokal bedøvelse, herunder behandling af småskader
  • Jordemoderkonsultation, fødsels- og forældreforberedelse samt besøg efter fødslen på Ærø Sygehus.
  • Øvrige funktioner i form af røntgen, laboratorium og driftsafdeling

  Forslaget medfører desuden, at akut og planlagt kirurgi (inkl. kejsersnit) flyttes fra Ærø Sygehus til Svendborg Sygehus pr. 1. april 2012 og at fødslerne fremover sker på Svendborg Sygehus eller som hjemmefødsel på Ærø.

  Med beslutningen om at sende notatet i høring, blev der ikke taget stilling til organiseringen af beredskabet. Indtil regionsrådet har taget stilling til et konkret forslag herom, opretholdes det nuværende beredskab på Ærø Sygehus med undtagelse af det særlige kirurgberedskab. Ligeledes blev det besluttet, at mulighederne for en hjemmefødselsordning, med tilbud om at benytte faciliteterne på Ærø Sygehus, skulle belyses.

  Høring

  Der er indkommet 115 høringsudtalelser fra såvel officielle høringsparter som borgere og medarbejdere. Resumé af og bemærkninger til høringsudtalelser fra officielle høringsparter, samt grupper af medarbejdere, er samlet i vedlagte bilag. Høringsudtalelserne kan  i deres helhed ses på http://www.regionsyddanmark.dk/wm372479 eller vedlagte høringsudtalelser,  hvor rækkefølgen er i overensstemmelse med resumé.

  Budskaberne fra høringsudtalelserne er i hovedtræk følgende:

  • Vigtigt for øens fremtid, at det er muligt at føde på Ærø Sygehus
  • Frygt for at forslaget er første skridt mod lukning af Ærø Sygehus. Sygehusets udviklingsperspektiv
  • Bekymring for, at forslaget forringer det præhospitale akutte beredskab på Ærø Sygehus

  I høringsperioden blev der den 9. januar 2012 afholdt et informationsmøde på Ærø, hvor hen ved 150 Ærø-borgere mødte op for at høre om de påtænkte ændringer på Ærø Sygehus. Inputtet fra mødet er samlet i vedlagte  høringsnotat fra informationsmødet.

  Fødsler

  Baggrunden for forslag om at fødsler på Ærø Sygehus flyttes til Svendborg Sygehus er et fagligt ønske om at tilbyde gravide kvinder på Ærø et fødselstilbud, som lever op til de nationale standarder, dvs. umiddelbar adgang til hjælp fra speciallæge i obstetrik og anæstesiologi, samt umiddelbar adgang til akut kejsersnit af læge.

  Med kun tre akutte kejsersnit inden for 5-6 år kan der vanskeligt sikres et bæredygtigt fagligt miljø med den fornødne rutine. Det nuværende fødselstilbud kan derfor give et fejlagtigt indtryk af, hvilke kompetencer der vil være til stede i tilfælde af komplikationer.

  I forbindelse med høringssvarene har borgere udtrykt ønske om, at det stadig er muligt at føde på Ærø Sygehus. Det gynækologiske - Obstetriske Specialeråd tilkendegiver i sit høringssvar, at en hjemmefødselsordning, som benytter sig af faciliteterne på Ærø Sygehus, vil give en højere sikkerhed for mor og barn, hvis der i en akut situation skal foretages en hurtig overflytning til specialafdeling. Et forhold som også jordemødrene på Ærø påpeger i deres høringssvar. I dette høringssvar påpeges også, at en hjemmefødsel på Ærø Sygehus vil være tæt på det akutte beredskab, hvis der opstår uforudsete komplikationer (blødning, dårligt barn, fastsiddende skuldre etc.). Dvs. der vil være mulighed for at tilkalde vagthavende sygehuslæge og anæstesisygeplejerske.

  Med baggrund i regionsrådets ønske om at få belyst mulighederne for en hjemmefødselsordning  på Ærø Sygehus, samt ovennævnte høringsudtalelse er der udarbejdet et notat, som indeholder en række forudsætninger som skal tilgodeses, hvis der skal skabes mulighed for at kvinder, som ønsker hjemmefødsel på Ærø, kan benytte faciliteterne på Ærø Sygehus. Samtidig skal det sikres, at gravide kvinder har reel mulighed for at træffe et valg imellem en hjemmefødsel på Ærø og et fødselstilbud på Svendborg Sygehus. Det anbefales, at gravide kvinder som vælger en hjemmefødsel på Ærø Sygehus, skal modtage et informationsbrev og underskrive en samtykkeerklæring om, at de er informeret om, at fødselstilbuddet på Ærø Sygehus er at betragte som en hjemmefødsel med de særlige risici, der gør sig gældende.

  Herudover anbefales det, at der efter visitation tilbydes vederlagsfrit ophold på patienthotel eller lign. i Svendborg op til og umiddelbart efter fødsel på Svendborg Sygehus for de kvinder, som vælger at føde på Svendborg Sygehus.

  Det akutte beredskab

  Den præhospitale indsats og det akutte beredskab på Ærø Sygehus (herunder skadestuefunktionens åbningstid) skal sammentænkes og tilpasses sygehusets nye profil. Udgangspunktet er det nødvendige og tilstrækkelige beredskab, herunder hvordan ressourcerne bruges mest hensigtsmæssigt. Der skal satses på, at personale fra Ærø Sygehus modtager oplæring og vedligeholdende træning på større sygehuse.

  Indtil der kan tages stilling til beredskabets sammensætning bibeholdes det nuværende beredskab på sygehuset, dog med undtagelse af det særlige kirurgberedskab, som ophører såfremt der ikke længere skal foretages kirurgi og  kejsersnit.

  Det foreslås, at Akut -og Ø-udvalget vil få forelagt forslag til, hvordan det fremtidige akutte beredskab på sygehuset kan samtænkes med det præhospitale beredskab på øen.

  Økonomiske konsekvenser

  De budgetmæssige konsekvenser ved at flytte akut og planlagt kirurgi (inkl. kejsersnit) til Svendborg Sygehus, samt tilpasninger af fødselstilbuddet på Ærø, afventer en endelig stillingtagen til det fremtidige akutte beredskab på sygehuset, dog således at honorering af det særlige kirurgberedskab ophører med virkning fra den 1. april 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus godkendes med følgende tilføjelser:

  • At faciliteterne på Ærø Sygehus kan benyttes i forbindelse med en hjemmefødselsordning på Ærø inden for de rammer, som er beskrevet i notat om fremtidig fødselsbetjening på Ærø Sygehus.
  • At Akut og Ø-udvalget vil få forelagt forslag til, hvordan det fremtidige akutte beredskab på sygehuset kan samtænkes med det præhospitale beredskab forud for forelæggelse for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/7401
  4. Aftale med Malteser St. Franziskus Hospital om strålebehandling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges forslag til fornyet aftale med Malteser St. Franziskus Hospital om varetagelse af strålebehandling af brystkræftpatienter og patienter med behov for palliativ (lindrende, ikke helbredende) behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks aftale (overtaget fra Sønderjyllands Amt) med Malteser St. Franziskus Hospital i Flensborg om strålebehandling er gældende indtil udgangen af 2011, hvorefter den kan genforhandles.

  Aftalen har betydet, at sønderjyske patienter, primært brystkræftpatienter har haft mulighed for at blive henvist til strålebehandling i Flensborg. Visitationen af patienter til strålebehandling i Tyskland foregår via Sygehus Sønderjylland i et formaliseret samarbejde med onkologisk afdeling på OUH. Regionen (Sønderjyllands Amt) har desuden medfinansieret anskaffelse af en strålekanon i forbindelse med indgåelsen af den oprindelige aftale. Denne finansiering er afsluttet i august 2012.

  Det er generelt vurderingen, at der både hos patienter og involverede afdelinger har været tilfredshed med aftalen og det modtagne tilbud i Flensborg både i forhold til kvalitet og service. Af hensyn til en fortsat mulighed for at vælge strålebehandling i sit nærområde og i overensstemmelse med rapport fra 2010 om fremtidig organisering af onkologien, lægges der derfor op til, at der indgås en fornyet aftale.

  Der har været afholdt en møderække med Malteser St. Franziskus Hospital om præmisserne i en ny aftale, som i hovedtræk betyder at:

  • Der fortsat kan henvises til strålebehandling i Flensborg for patienter med brystkræft og palliativ (lindrende, ikke helbredende) strålebehandling. Der gives ikke garanti om et bestemt volumen, da patienterne får mulighed for at vælge mellem henvisning til Flensborg eller til regionens stråleafdelinger i Vejle eller Odense. Ca. 300 patienter har årligt taget imod tilbud om behandling i Flensborg.
  • Visitation og henvisning til Flensborg sker fra onkologisk afdeling Sønderborg på baggrund af visitationsretningslinjer fra strålecentret på Odense Universitetshospital i overensstemmelse med kravene fra Sundhedsstyrelsen.
  • Der afregnes alene pr. faktisk aktivitet ud fra det tyske takstsystem. Den aftalte takst betyder at udgiften pr. forløb (gennemsnit) vil ligge i underkanten af den aktuelle udgift for et tilsvarende forløb i Vejle eller Odense (55 pct. af DRG-værdi).
  • Der foreslås indgået en aftale af 5 års varighed.

  Der er administrativt indgået en midlertidig aftale med St. Franziskus Hospital om mulighed for fortsat henvisning til strålebehandling, som er gældende indtil en ny aftale kan være på plads.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At aftalen med Malteser St. Franziskus Hospital godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4091
  5. Rapportering nr. 5 om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekter. Denne sag indeholder den 5. rapportering om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i april 2010, i forbindelse med godkendelse af styringsmanualen for Nyt OUH, konceptet for rapportering om fremdriften i kvalitetsfondsprojekterne, dvs. Nyt OUH og udbygning af sygehusene i Kolding og Aabenraa. I vedlagte rapportering er redegjort for fremdriften i projekterne ud fra følgende disposition:

  1. Staderapportering, fremdrift og økonomi
  2. Redegørelse for kritiske forudsætninger og risikoforhold 
  3. Milepæle for projektet i det næste halve år

  Rapportering nr. 5 viser, at kvalitetsfondsprojekterne holder sig inden for de økonomiske rammer, men at der er sket en forsinkelse af udbygningen af Aabenraa Sygehus vedrørende fase 1.

  På baggrund af økonomiaftalen for 2012 pågår der i øjeblikket et arbejde på nationalt plan omkring udvikling af et fælles administrationsgrundlag for rapportering til staten. Resultaterne af disse tiltag kan senere påvirke skabelonen for rapportering i Region Syddanmark. I øjeblikket afventes administrationsgrundlaget, inden udbygning med den eksterne revisors påtegning af rapporteringerne. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8336
  6. Gennemførelse af stærkstrømsbekendtgørelsen på OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  OUH ansøger om en anlægsbevilling på 1,23 mio. kr. til el-installationsændringer i Odense som følge af krav stillet af Sikkerhedsstyrelsen. Kravene hænger sammen med ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen, som kræver supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende el-installationer  på bl.a. sygehuse. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet behandlede den 27. september 2010 sagen om gennemførelse af ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen på sygehusene i Region Syddanmark. Ændringen trådte i kraft pr. 1. juli 2010, og omfatter krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende el-installationer bl.a. på sygehuse. 

  Regionsrådet meddelte anlægsbevilling på i alt 23,7 mio. kr. til at gennemføre kravet på de af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse, som skal indgå i den fremtidige sygehusstruktur. Regionens sygehuse skulle efterfølgende ansøge Sikkerhedsstyrelsen om dispensation fra kravet for de matrikler, som indenfor en nærmere defineret periode skal afvikles. Regionsrådet blev i 2010 oplyst om, at såfremt Sikkerhedsstyrelsen ikke gav sygehusene dispensation, ville regionsrådet senere blive forelagt sagen på ny.

  Som forudsat i regionsrådets behandling af sagen i 2010, har OUH ansøgt Sikkerhedsstyrelsen om tidsbegrænset dispensation for matriklerne Odense, Psykiatri i Odense og Ringe. OUH har fået dispensation fra stærkstrømsbekendtgørelsen for disse tre matrikler indtil 31. december 2018, hvis OUH opfylder visse krav. Konsekvensen af disse krav er, at der er behov for at foretage nogle installationsændringer på OUH, Odense. OUH ansøger derfor om en anlægsbevilling på 1,23 mio. kr. til at foretage de påkrævede installationsændringer.

  Det kan i øvrigt oplyses, at OUH - på baggrund af den meddelte anlægsbevilling i 2010 - er i gang med at installere supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer på sygehuset på Ærø, og primo 2012 starter tilsvarende projekter på sygehusene i Svendborg og Nyborg. Da ændringen trådte i kraft pr. 1. juli 2010, har OUH ansøgt og fået tidsbegrænset dispensation for disse tre sygehuse, indtil projekterne er gennemført, og forholdene dermed er lovliggjorte.

  Det er ikke planlagt at installere HFI- eller HPFI-afbrydere på sygehuset i Fåborg, da det ikke længere benyttes som sygehus - bortset fra distriktspsykiatrien og en jordemoderfunktion, der er placeret i dele af bygningerne, som lever op til kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles en anlægsbevilling på 1,230 mio. kr. (indeks 124,9) til installationsændringer på OUH, Odense.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,230 mio. kr. i 2012 (indeks 124,9) til installationsændringer på OUH, Odense finansieret af prioriteringspuljen.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 09/3307
  7. Generalplan Sydvestjysk Sygehus - Nuklearmedicin og rokadeomkostninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger nu revideret byggeprogram for Nuklearmedicinsk afdeling på SVS, Esbjerg. Det reviderede byggeprogram betyder en flytning af midler fra generalplanens fase 3 til fase 1.

  For at opnå de gevinster som det reviderede byggeprogram indeholder, har det også vist sig nødvendigt at flytte midler fra fase 2 til fase 1 i forbindelse med rokadeomkostninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nuklearmedicinsk afdeling


  Regionsrådet godkendte på sit møde den 31. januar 2011 byggeprogram for Nuklearmedicinsk afdeling (NME) på SVS, Esbjerg.

  Etape 1 omfattede flytning af to eksisterende gammakameraenheder, samt udvidelse med yderligere en kameraenhed. Etape 2 var planlagt udført i fase 3 og rummede 2 PET-CT enheder. PET-CT scanning er relativ ny og bruges primært inden for kræftområdet, hvor man ved en enkelt undersøgelse kan få overblik over sygdomsudbredelsen i kroppen. Det er ved PET-CT muligt at lokalisere forandringer, der er så små, at de ikke kan ses på konventionel røntgen eller CT-scanning.

  Regionsrådet har på nuværende tidspunkt endnu ikke besluttet, om der skal være en PET-CT funktion på Sydvestjysk Sygehus. Klargøringen til PET-CT enhederne foretages dog allerede nu under den planlagte ombygning, da det er væsentligt billigere nu end senere.

  Den teknologiske udvikling har medført, at behovet for at etablere samlet fem rum i to etaper nu i stedet kan reduceres til samlet fire multianvendelige rum, hvoraf to på sigt kan indrettes til PET-CT enheder og to til SPECT-CT enheder (SPECT-CT er et hybridkamera med både gammakamera til nuklearmedicinske undersøgelser og CT til samtidig anatomisk billeddiagnostistik, hvilket gør det muligt på samme tid at undersøge sygdomme i organer samt studere knogler og knogleforandringer).

  Rent byggeteknisk er det mest hensigtsmæssigt, at der foretages indretning og klargøring af alle fire rum samlet, hvilket betyder et behov for, at flytte midler fra generalplanens fase 3 til fase 1.

  Rokadeomkostninger


  I forbindelse med flytningen af NME har det vist sig nødvendigt, at aktivere 7,21 mio. kr. fra fase 2 til rokadeomkostninger i form af leje eller eventuelt køb af pavilloner til terapiafdelingen, der er placeret i arealet for den fremtidige Nuklearmedicinske afdeling, således at der flyttes midler fra fase 2 til fase 1.

  Når den nye sengebygning står færdig, vil terapiafdelingen kunne flytte til sin endelige placering i den nuværende sengebygning, bygning 02.


   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det reviderede byggeprogram for Nuklearmedicinsk afdeling godkendes.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. Generalplanens fase 1 på 7,42 mio. kr. (indeks 124,9).

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb hertil i 2013, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til formålet i fase 3.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. generalplanens fase 1 på 7,21 mio. kr. (indeks 124,9). 

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb hertil i 2012, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 i fase 2.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for Nuklearmedicinsk afdeling og rokaden indenfor den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2137
  8. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvending bygningsvedligeholdelse på regionens sygehuse - såvel somatik som psykiatri. Udmøntningen af puljen i 2012 er vedlagt. Det foreslås, at 12,5 mio. kr. af puljen i 2012 konverteres til anlægsprojektet "Generalplan SVS - fase 1" på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og ligeledes, at 3 mio. kr. af puljen i 2013 konverteres til samme anlægsprojekt.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på regionens sygehuse - såvel somatiske som psykiatriske sygehuse. Administrationen har i samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på udmøntning af puljen for 2012.

  Puljen er på 46,680 mio. kr. i 2012. Hertil kommer en overførsel fra 2011 på 27 mio. kr., hvoraf 13,4 mio. kr. er disponeret til færdiggørelse af projekter, som er startet op i 2011, men som ikke nåede at blive afsluttet i 2011. Det vil sige, at der i alt er 60,280 mio. kr. til rådighed i 2012 til nye projekter. Det er administrationens vurdering, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger.

  Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug, og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. På den bagrund har administrationen udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig vedligeholdelse i 2012. Overordnet set udmøntes puljen på i alt 60,280 mio. kr. på følgende måde:

  • 4,680 mio. kr. til uforudseelige udgifter og 5 års eftersyn på byggeprojekter i regionen
  • 23,300 mio. kr. til almindelig vedligeholdelse dvs. mindre projekter, jf. bilag 1
  • 32,300 mio. kr. til større vedligeholdelsesprojekter, jf. bilag 2

  To af projekterne under "større vedligehold" har arbejdssted på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og kan med fordel koordineres med anlægsprojektet "Generalplan SVS - fase 1", som også foregår på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Med henblik på et samlet udbud, koordinering af tidsplaner og arbejdets udførelse er det hensigtsmæssigt, at udskiftning af vinduer og tag koordineres med anlægsprojektet vedr. generalplanen, da de vedrører samme bygninger. Derfor foreslås, at de reserverede beløb til udskiftning af vinduer og tag på bygning 8 og 10 i Esbjerg flyttes fra puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse til anlægsprojektet "Generalplan SVS - fase 1" i Esbjerg. Det drejer sig om i alt 12,5 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. i 2013. Hermed udmøntes allerede nu 3 mio. kr. af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2013. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet tages til orientering.

  At der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr. i 2012 (indeks 124,9) og 3 mio.kr. i 2013 (indeks 124,9) til "generalplan SVS- fase 1" på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg finansieret af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse via en konvertering fra drift til anlæg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18690
  9. Region Syddanmarks bemærkninger til statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet om regionsrådets eventuelle bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier. Forslag til bemærkninger fremgår af vedhæftede udkast til brev til ministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Statsrevisorerne offentliggjorde den 14. december 2011 beretning nr. 3/2011 om sygehusbyggerier.

  Beretningen har været forelagt til orientering for regionsrådet på mødet i januar 2012. Af § 18, stk. 3, i lov om revision af statens regnskaber fremgår det, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Derfor fremlægges sagen nu med forslag til udtalelse.

  I henhold til § 18, stk. 2, i lov om revision af statens regnskaber m.m., skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til.

  Af § 18, stk. 3, i lov om revision af statens regnskaber fremgår det endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne, og på denne baggrund ønsker man regionsrådets eventuelle bemærkninger til beretningen.

  Som nævnt ved orienteringssagen til regionsrådet den 30. januar 2012, har Statsrevisorerne/Rigsrevisionen gjort tre bemærkninger til Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekt i Kolding, som var det eneste projekt i Region Syddanmark, som ved beretningens udarbejdelse havde opnået endeligt tilsagn fra regeringen:

  1. Statsrevisorerne bemærker, at Region Syddanmark med fastholdelsen af den uvisiterede adgang til regionens skadestuer ikke lever op til en eksplicit betingelse i tilsagnet om finansiering med kvalitetsfondsmidler.
  2. Statsrevisorerne anbefaler, at iværksætte mere systematiske analyser om, hvordan tilsagnsbetingelsen om effektiviseringsforbedringer bliver indfriet. Det  anbefales herunder, at disse effektiviseringsforbedringer indtænkes i valget af byggeløsninger.
  3. Endelig roser Statsrevisorerne Region Syddanmarks arbejde med implementering af styringssystemerne i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne, som man opfatter som den bedste praksis blandt de projekter, som undersøgelsen omfatter

  Der vedlægges udkast til brev med kommentarer til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som besvarelse af ministeriets anmodning herom.

  I udkastet til brevet er det bl.a. anført, at det har været et politisk ønske i Region Syddanmark at give borgerne en bedre service med åbne skadestue og etablere skadeklinikker, hvor der er lukket skadestuer. Det har vist sig at klinikkerne formår at afslutte en meget stor del af deres patienter selv. For at give en bedre service og samtidig begrænse antallet af henvendelser til skadestuerne, etableres en skaderådgivningstelefon bemandet med sygeplejersker med forventet driftsstart i 2012. Erfaringerne fra andre regioner med lignende ordninger har vist, at en række patienter kan afsluttes direkte i telefonen med råd om egenbehandling med mere. Samtidig viser ventetidsopgørelser en faldende tendens i Region Syddanmark. Faldet i ventetiderne skyldes række lokale tiltag på skadestuerne og det forventes at indførelsen af et informationssystem med tilhørende akut app kan udnytte kapaciteten endnu bedre og sænke ventetiderne yderligere.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At  vedlagte udkast til brev udgør regionsrådets bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/14656
  10. Opstartsbudget 2012 for Hospice Sydfyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges forslag til sengedagstakst og opstarts-/driftsbudget for Hospice Sydfyn i 2012, som forventes klar til drift i oktober 2012. Der lægges op til, at 2012 betragtes som et indkøringsår, hvorved bestemmelserne i driftsoverenskomsten om mer- og mindreaktivtet foreslås suspenderet for 2012. Der forelægges desuden forslag til justering af anlægsrammen som følge af modtagelse af fondsmidler og etableringstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen har indgået driftsoverenskomst med Hospice Sydfyn om drift af 12 pladser i Svendborg. Opførelsen af det nye hospice skrider planmæssigt frem, og det forventes på nuværende tidspunkt, at hospice kan være klar til opstart med de første beboere medio oktober 2012.

  I forbindelse med driftsstarten er der lagt op til en gradvis indfasning i løbet af oktober 2012 med 6 senge, hvorefter man i løbet af november og december åbner de resterende senge. Ved slutningen af 2012 skal 12 senge være i fuld drift.  

  Der forventes således en indkøringsperiode på op til 2½ måned, før der er fuld belægning af de 12 pladser. Det præcise tidspunkt for fuld drift på alle pladser afhænger af tidspunktet for byggeriets færdiggørelse, mulighederne for rekruttering af medarbejdere, behovet for kurser og efteruddannelse mv. Som en følge af disse usikkerheder er det vanskeligt at fastlægge et sengedagskrav for 2012 og anvise det eksakte budget til aktiviteten for 2012 på nuværende tidspunkt.

  Det anbefales derfor, at 2012 betragtes som et indkøringsår, hvor bestemmelserne i driftsoverenskomsten om afregning for mer- og mindreaktivitet ud fra en aftalt belægningsprocent suspenderes. I stedet aftales et særskilt budget for etablering og drift af hospice i 2012. Budgettet skal sikre, at hospice har mulighed for at ansætte personale en vis periode, før de første beboere kan indlægges på hospice samt dække nødvendige opstartsudgifter til annoncering efter medarbejdere, planlægningen af opstarten m.v. Det anbefales, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende detailbudgettet for opstart og driften i 2012, herunder at fastsætte rammerne for overførsel af mer- eller mindreforbrug ved årsafslutningen. Opstarts- og driftsbudgettet anvises indenfor den ramme regionsrådet afsatte i budgettet i forbindelse med beslutningen om at etablere et nyt hospice i Svendborg.

  Driftsoverenskomstens regler for afregning af mer- eller mindreaktivitet får således først fuld virkning fra 2013. Af hensyn til mellemregional afregning for eventuelle borgere indlagt på Hospice Sydfyn fra andre regioner, skal der fastsættes en sengedagstakst for 2012. Denne fastsættes på baggrund af det årlige bruttobudget med en aftalt belægning på 3.900 sengedage, svarende til en sengedøgnstakst på 5.983 kr.(2012 niveau) 

  Justering af anlægsbevilling

  Hospice Sydfyn har ansøgt om tilskud fra fonde og fra blandt andet A. P. Møller Fonden fået tilsagn om 4,5 mio. kr., som anvendes til køb af nabogrund, vinterhave og forbedring af andre udendørsanlæg. Rent teknisk indgår fondsmidler ikke med det fulde beløb idet en del af beløbet indgår i momsudligningsordningen. Hospice Sydfyn har for nuværende fået tilsagn fra fonde for i alt 4,9 mio. kr., som efter momsreduktion indgår i byggeprojektet med 4,043 mio. kr. Som følge heraf justeres rådighedsbeløb og anlægsbevilling med 4,043 mio. kr. sammen med tilsvarende indtægt.

  I Kræftplan III er der afsat midler til etablering af 42 nye pladser i alt. Region Syddanmarks andel heraf udgør 9 pladser. Hospice Sydfyn har her fået tilsagn om etableringstilskud på 4,5 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, svarende til ½ mio. kr. pr. plads. Tilskuddet anvendes i udgangssituationen til at nedbringe lånefinansieringen af byggeriet, og dermed ydelsen på realkreditlånet. Dette giver samtidig mulighed for en nedbringelse af taksten svarende til ydelsen på et lån på 4,5 mio.kr. Konsekvenserne for taksten indarbejdes i budgettet for 2013.

  Samtidig har Hospice Sydfyn anmodet om en udvidelse af det samlede anlægsprojekt og dermed lånerammen med 1,5 mio. kr. indenfor en uændret takst. Udvidelsen af projektet anvendes til at højne kvaliteten af inventar, såvel møblering af patientstuer og andre områder samt hjælpemidler af forskellige art bl.a. lifte i alle patientstuer samt karbadeværelse. Lånerammen korrigeres herefter til 31,0 mio. kr.

  I Kræftplanen er der også afsat midler til driftstilskud til regioner og kommuner til de nye pladser, som bliver udbetalt fra ministeriet i takt med, at pladserne etableres. Når alle pladser er etableret, bliver driftstilskuddet lagt ind som en del af bloktilskuddet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sengedøgnstaksten 2012 på Hospice Sydfyn på 5.983 kr. godkendes.

  At bestemmelserne i driftsoverenskomst om afregning for mer- og mindreaktivitet suspenderes i 2012, sådan at der i 2012 opereres med et rammebudget for opstart og drift som anført.

  At der med baggrund i de modtagne fondsmidler afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,043 mio. kr. og -4,043 mio. kr. i 2012, og der meddeles anlægsbevilling og anlægsindtægtsbevilling hertil (indeks 124,9).

  At regionsrådets garanti for byggelån reduceres til maksimalt 31,0 mio. kr., efter der er modtaget tilsagn om anlægstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  At der med baggrund i det meddelte statstilskud afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,5 mio.kr. til inventar mv. og -4,5 mio.kr. samt meddeles anlægsbevilling og anlægsindtægtsbevilling hertil (indeks 124,9).

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 07/7307
  11. Driftsoverenskomst med Gigtforeningen vedr. Center for Sundhed og Træning, Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet en driftsoverenskomst mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark vedr. Center for Sundhed og Træning, Middelfart.

  Driftsoverenskomsten specificerer præmisserne for samarbejdet mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark og er gældende fra 1. januar 2012 og frem. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til Sundhedslovens § 75, stk. 3 skal Region Syddanmark indgå driftsoverenskomst med de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse. For Region Syddanmarks vedkommende drejer det sig om Gigtforeningens Center for Sundhed og Træning, Middelfart.

  Centeret er omfattet af det frie sygehusvalg i henhold til Sundhedslovens § 86 inden for en fastlagt økonomisk ramme. Den økonomiske ramme udmeldes årligt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og udgør i 2012 12,6 mio. kr.

  Region Syddanmark har i samarbejde med Region Sjælland og Gigtforeningen udarbejdet enslydende driftsoverenskomster mellem de to regioner og Gigtforeningen vedr. de centre for sundhed og træning, som er beliggende i de to regioner.

  Driftsoverenskomsten specificerer præmisserne for samarbejdet mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark og er gældende fra 1. januar 2012 og frem.

  Driftsoverenskomsten mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark er sendt til Gigtforeningen til underskrift med bemærkning om, at den er under forudsætning af regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den vedlagte driftsoverenskomst mellem Gigtforeningen og Region Syddanmark vedr. Center for Sundhed og Træning, Middelfart, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/18429
  12. Ny kulturstrategi 2012-2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med udgangspunkt i den Regionale Udviklingsplan for 2012-15, er der udarbejdet forslag til ny kulturstrategi. Den skal understøtte den Regionale Udviklingsplan og de initiativer, der arbejdes med her.

  Forslag til kulturstrategien 2012-2015 fokuserer på fire temaer: Kultur og Historie, Kultur og Natur, Kultur og Design og Kultur og Oplevelser. Temaerne skal bidrage til vækst og udvikling og det gode liv i et eller flere syddanske områder.

  Regionsrådet har afsat 7 mio. kr. årligt til kulturområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med implementeringen af den nye Regionale Udviklingsplan for 2012-15, er der taget initiativ til en ændring af den nuværende kulturstrategi, der blev godkendt af regionsrådet den 4. juni 2007. 

  Det er målet, at regionsrådets kulturstrategi skal bidrage til at skabe regional vækst og styrke regionens synlighed og attraktivitet.

  RUP-udvalget havde inviteret en bred kreds af aktører til en idé-workshop, der blev afholdt den 25. oktober 2011 i Tøjhuset i Fredericia. Deltagernes input fra dagen er indarbejdet i forslag til kulturstrategien 2012-2015, der fokuserer på følgende temaer:

  • Kultur og Historie.
  • Kultur og Natur.
  • Kultur og Design.
  • Kultur og Oplevelser.

  De tematiske indsatser aftales som en del af den Regionale Udviklingsplans områdeinitiativer, der omfatter Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekantområdet og Fyn.

  I udkast til ny kulturstrategi foreslås det, at regionsrådet vil:
   

  • Arbejde for, at kulturstrategien og regionsrådets øvrige strategier indenfor f.eks. erhvervsudvikling og uddannelse gensidigt understøtter hinanden.
  • Tage initiativ til udvikling af fokuserede tematiske indsatser, som kan samle mange aktører om en række koordinerede satsninger.
  • Arbejde for, at der bringes ny inspiration og nye idéer på kulturområdet til regionen, samtidig med at internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmarks kultur styrkes. Syddanmark er en international vækstregion, og kultur indgår i det internationale samarbejde - gennem både grænseoverskridende og internationale relationer.

  Region Syddanmark vil tage initiativ til dialog med områdernes kommuner og øvrige aktører, med henblik på udvikling af projekter inden for de tematiske satsninger. Hvert områdeinitiativ udvælger 1-2 temaer for de kommende fire års udviklingsarbejde.

  Kulturstrategien indeholder også retningslinjer for tilskud fra kulturpuljen. Desuden reserveres et mindre beløb på 2 mio. kr. til at løfte strategiske indsatser, der i kraft af deres størrelse og kvalitet, kan have særlig betydning for hele Syddanmark.

  Kulturområdet i Region Syddanmark råder over 7 mio. kr. årligt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At godkende udkast til ny Kulturstrategi 2012-2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1403
  13. Dimensionering af pædagoguddannelsen 2012-2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kommunekontaktrådet og regionsrådet skal indstille en dimensionering af pædagoguddannelsen til Undervisningsministeriet.

  Uddannelsesforum har besluttet at indstille en reduktion på 42 studiepladser (- 3,5 %) i forhold til foregående studieår – svarende til en dimensionering på 1.150 pladser i studieåret 2012/2013.

  Behovet for pædagoger forventes at falde på grund af faldende børnetal, tilbagetrækningsreformen og besparelser i kommunerne. Region og kommuner vil følge beskæftigelsen nøje det næste år. Det forventes, at dimensioneringen skal reduceres yderligere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Niveauet for dimensionering af pædagoguddannelsen i 2011 skal indstilles til Undervisningsministeriet.

  Dimensioneringen er behandlet i Uddannelsesforum d. 5. januar 2012. Uddannelsesforum er et regionalt forum, der består af repræsentanter fra UC Lillebælt og fra UC Syddanmark, repræsentanter fra de faglige organisationer, kommunerepræsentanter og 1 regionsrepræsentant. I dette forum drøftes uddannelsesspørgsmål, herunder dimensioneringen på pædagoguddannelsen og der laves en fælles anbefaling til KKR og til regionsrådet.

  På mødet blev det besluttet at indstille en reduktion på 3,5 % (eller 42 studiepladser) i forhold til det foregående studieår – svarende til en dimensionering på 1.150 pladser i studieåret 2012/2013.

   Baggrunden herfor er:

  ·         at behovet for pædagoger i Syddanmark forventes at falde med 1.500 (8 %) i perioden 2008-2018 på grund af faldende børnetal

  ·         tilbagetrækningsreformen betyder, at færre pædagoger må forventes at forlade arbejdsmarkedet fra 2012

  ·         besparelser i kommunerne betyder, at kommunerne forventer en stigende arbejdsløshed blandt pædagoger i de kommende år.

  På sigt er det regionens mål at nedbringe dimensioneringen yderligere. Dette års resultat er blot ét skridt på vejen og forventningen er klart, at det næste skridt tages i dimensioneringsforhandlingerne i 2013. Kommuner og region vil det næste år følge beskæftigelsen inden for pædagogområdet, så man har et grundlag at træffe næste års beslutning ud fra.


  Der er vedlagt en oversigt over Undervisningsministeriets dimensionering 2011/2012, som viser et niveau på 1.192 pladser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det overfor Undervsiningsministeriet indstilles, at der i 2012/2013 reduceres med 3,5 % (eller 42 studiepladser) i pædagoguddannelsens dimensionering i forhold til det foregående studieår – svarende til en dimensionering på 1.150 pladser i studieåret 2012/2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/1646
  14. Sammenlægning af politiske styregrupper vedrørende fremtidig anvendelse af Sønderborg Sygehus og sygehuset i Augustenborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det er blevet drøftet med Sønderborg kommune at erstatte de to nuværende politiske styregrupper vedrørende fremtidig anvendelse af ledige arealer på sygehusene i henholdsvis Augustenborg og Sønderborg med én fælles styregruppe. Det skal nu besluttes, hvilket kommissorium gruppen skal basere sit arbejde på, samt hvem der skal repræsentere regionsrådet i den politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i samarbejde med Sønderborg kommune nedsat to politiske styregrupper, som arbejder med at finde nye anvendelsesmuligheder til de kommende ledige arealer på sygehusene i henholdsvis Augustenborg og Sønderborg. Med henblik på at forenkle arbejdet, sikre fremdrift i processerne og anvende administrative ressourcer mest effektivt, er det drøftet med Sønderborg kommune at ændre organiseringen, således der fremover kun er én politisk styregruppe, der arbejder med nye anvendelsesmuligheder for de kommende ledige arealer. 

  Det foreslåes, at regionsrådet tiltræder kommissoriet som grundlag for arbejdet i den nye politiske styregruppe, og at forslaget til kommissorium fremsendes til Sønderborg kommune. Af det forelagte forslag til kommissorium fremgår det, at en sammenlægning af de to grupper indebærer, at Sønderborg kommune foreslås at udpege yderligere ét medlem af styregruppen, med henblik på, at kommune og region har lige mange deltagere i den politiske styregruppe. Styregruppens arbejde vil tage udgangspunkt i det analyse- og udredningsarbejde, der allerede foreligger fra arbejdet i de to eksisterende grupper. De initiativer og aktiviteter, der allerede er iværksat i regi af de nuværende styregrupper fortsætter således som aftalt mellem Region Syddanmark og Sønderborg Kommune, ligesom allerede indgåede aftaler står ved magt. 

  Desuden er der i den løbende dialog mellem region og kommune fremkommet en række forslag og perspektiver for det fremtidige samarbejde, som kan inddrages i den politiske styregruppes arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den nye politiske styregruppe kommer til at bestå af medlemmerne af de to tidligere styregrupper, og at Sønderborg kommune i den forbindelse foreslås at udpege ét yderligere medlem til den nye politiske styregruppe.

  At regionsrådet foreslår Sønderborg kommune vedlagte kommissorium som grundlag for den politiske styregruppes arbejde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/3811
  15. Afrapportering vedr. deltagelse i Guangdongs Internationale Turisme- og Kulturfestival 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  En delegation fra forretningsudvalget i Region Syddanmarks deltog i november 2011 i Guangdong-provinsens Internationale Turisme- og Kulturfestival. Der er udarbejdet henholdsvis en rapport og regnskab for besøget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har siden 2007 haft en samarbejdsaftale med den kinesiske provins Guangdong, et samarbejde der blev videreført fra det tidligere Fyns Amt. En delegation fra regionsrådets forretningsudvalg deltog i Guangdong-provinsens Internationale Turisme- og Kulturfestival den 2.-8. november 2011.

  Formålet med deltagelsen var at indhente information og erfaringer fra Guangdong-provinsens satsning på den kulturelle industri og turismeområdet, udbygning af de officielle relationer til Guangdong-provinsen og netværksdannelse.

  Rapporten beskriver programmets bestanddele og udbyttet af besøget. Det fremgår, at de otte deltagende forretningsudvalgsmedlemmer afholdt møder med og besøgte en række kulturelle institutioner og virksomheder i Hong Kong og Guangdong. Gennem besøg på en række attraktioner og virksomheder fik delegationen viden om Guangdongs målrettede arbejde med at løfte udviklingen i den kulturelle industri og turismen i en provins, der ellers har været præget af industri og produktion. Samtidig fik delegationen vigtige input til, hvordan Region Syddanmark fremover kan opnå større udbytte af samarbejdsaftalen med provinsen bl.a. via drøftelser med højtstående politiske repræsentanter fra provinsen. Der tegner sig flere relevante temaer, som kan være til stor gavn for Region Syddanmark såvel som Guangdong.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporten tages til efterretning og at erfaringerne fra besøget bruges i det videre samarbejde med Guangdong-provinsen til understøttelse af arbejdet med den regionale udviklingspolitik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2828
  16. Afrapportering fra studietur til Bergen og Stockholm 4. - 7. oktober 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en afrapportering fra studieturen til Bergen og Stockholm den 4. - 7. oktober 2011 for medlemmer af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der blev i perioden den 4. - 7. oktober 2011 afholdt en studietur til Bergen og Stockholm for medlemmer af regionsrådet, fortrinsvist tegnet ved Psykiatriudvalget i Region Syddanmark. Studieturen blev arrangeret og afholdt i samarbejde med Danske Regioner og Region Midtjylland.

  Studieturens formål var at indsamle erfaringer fra de to lande på psykiatri- og socialområdet. Turen havde følgende temaer:

  • Retspsykiatri, gradueret sikkerhed og psykiatrisk ambulance (Psykiatrisk Divisjon, Helse Bergen)
  • Samarbejde mellem sundhedsvæsen og kriminalforsorg om behandling af voksne med ADHD – herunder også samtidige misbrugsproblemer (Karolinska Instituttet, Stockholm og Norrtälje Anstalten)
  • Internetbaseret behandling af depression og fobi (Karolinska Instituttet, Stockholm)
  • Implementering af evidensbaseret tilgang på socialområdet (Socialstyrelsen, Stockholm)
  • Erfaringer med psykologordninger (Norge og Sverige) 

  Rapporten fra studieturen er vedlagt som bilag.
   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At afrapporteringen tages til efterretning, og at erfaringerne fra studieturen anvendes i det videre arbejde med implementering og udvikling af psykiatriplanen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 22-11-2011
   

  Rapporten blev drøftet.

  Der var enighed om, at arbejde videre med følgende emner:

  Internetbaseret behandling

  ADHD behandling i fængsler

  Sættes på dagsordnen til næste socialudvalgsmøde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt med den korrektion, at sagen sættes på dagsordenen til næste psykiatriudvalgsmøde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  17. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og forstandere i januar måned 2012, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

  I Januar måned 2012 er sket følgende ansættelser:

  • Lone Grangaard Lorentzen er ansat som forstander ved Skovhuse fra 1. januar 2012.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/503
  18. Udpegning af nyt medlem til Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpeger medlemmer af Syddansk Vækstforum efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer mv. Peter Zinck, der har repræsenteret Dansk Erhverv, er udtrådt af Vækstforum, og derfor skal regionsrådet udpege et nyt medlem efter indstilling fra Dansk Erhverv. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dansk Erhverv indstiller i alt 2 medlemmer til Syddansk Vækstforum. Det ene medlem, Peter Zinck, er udtrådt af Vækstforum på grund af jobskifte. Derfor er Dansk Erhverv jf. ligestillingsloven blevet bedt om at indstille både en mand og en kvinde til den ledige plads i Vækstforum.   

  Dansk Erhverv har indstillet følgende kvinde og mand: 

  -         Gerd Rahbæk-Clemmensen, vicepresident, ECCO

  -         Jesper Bøje, adm. direktør, Privathospitalet Mølholm

  Den nuværende sammensætning af Syddansk Vækstforum er følgende:

  Kommunerne i Region Syddanmark (6 medlemmer)
  Borgmester Tove Larsen (S), Aabenraa Kommune
  Borgmester Ib Kristensen (V), Billund Kommune
  Borgmester Finn Brunse (S), Assens Kommune
  Borgmester Hans Jørgensen (S), Faaborg-Midtfyn Kommune
  Kommunalbestyrelsesmedlem Grete Justesen (C), Faaborg-Midtfyn Kommune
  Borgmester Aase Nyegaard (Fælleslisten), Sønderborg Kommune 

  Dansk Industri (2 medlemmer)
  Direktør C.C. Nielsen, Nielsen & Nielsen Holding A/S (medlem af Vækstforums formandskab)
  Vice President R&D Kirsten Arndal Rotvel, Danfoss A/S

  Dansk Erhverv (2 medlemmer)
  Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise
  Adm. direktør Peter Zinck, Herman Zinck A/S (udtræder)

  Landbrug & Fødevarer (1 medlem)
  Direktør Gitte Grønbæk

  Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder (i fællesskab 1 medlem)
  Direktør Kurt Adamsen, IsoleringsGruppen A/S, Odense.

  De lange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet (medlem af Vækstforums formandskab)

  De mellemlange videregående uddannelser (i fællesskab har 1 medlem)
  Rektor Søren Vang Rasmussen, University College Syddanmark

  De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  Direktør Hans Skjerning, KoldCollege

  Fra LO, AC og FTF (i fællesskab 1 medlem)
  Formand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Esbjerg

  Dansk Arbejdsgiverforening (1 medlem)
  Entreprenør Henrik Styrup, Stürup A/S Ingeniør- og entreprenørfirma

  Regionsrådet (3 medlemmer)
  Carl Holst (V) (formand og medlem af Vækstforums formandskab)
  Karsten Uno Petersen (S)
  Lasse Krull (K)

  Observatør
  Formand Hinrich Jürgensen, det tyske mindretal
  Direktør i Thorvald Pedersen - Per Laulund A/S, Ib Haahr, Det Regionale Beskæftigelsesråd for Region Syddanmark 
  Direktør i Nordea Syd, Peder Kjølhede, Finansrådet

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til Syddansk Vækstforum efter indstilling fra Dansk Erhverv.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Regionsrådet udpegede Gerd Rahbæk-Clemmensen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/15701
  19. Udskiftning af medlem i INTERREG-Udvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Torben W. Smith har ønsket at udtræde af Interreg-udvalget.

  Regionsrådet skal tage stilling til begæringen om at udtræde, hvorefter valggruppen besætter den ledige plads efter Torben W. Smith som repræsentant for regionsrådet i INTERREG-Udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er nedsat et kombineret overvågnings- og styringsudvalg for INTERRREG 4A-programmet kaldet ”INTERREG-Udvalget”. Udvalgets overordnede opgaver er at behandle indkomne projektansøgninger og overvåge programmets gennemførelse. Der er 26 medlemmer af INTERREG-Udvalget, heraf 12 repræsentanter for tyske organisationer, 13 repræsentanter for danske organisationer og 1 repræsentant for Specialenheden for Ligestilling, som varetages af både Danmark og Tyskland. Derudover råder EU-Kommissionen over en observatørpost.
   

  Efter § 24 i bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond udpeges de danske medlemmer til udvalget af regionerne, som er opfattet af programmet. I nærværende program udpeges de danske medlemmer og suppleanter således af Region Syddanmark efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen.

  Efter aftale med Erhvervsstyrelsen udpeger regionsrådet 4 medlemmer og 4 suppleanter som ansvarlig programpartner. Af INTERREG-Udvalgets forretningsorden fremgår det, at medlemmernes og suppleanternes hverv starter med deres udpegning og slutter, når programmet er slut eller medlemmet/suppleanten udtræder på grund af bortfald af forudsætningen for mandatet. Det kan eksempelvis være, hvis den indstillingsberettigede part ikke længere ønsker at fastholde den oprindelige udpegning.

  Regionsrådsmedlem Torben W. Smith er af regionsrådet udpeget som medlem af  INTERREG-udvalget .

  Da Torben W. Smith er forhindret i at deltage i samtlige møder i 2012 på grund af sammenfald med møder i regi af andre offentlige hverv, ønsker Torben W. Smith at blive fritaget fra sit hverv som medlem af INTERREG-udvalget.

  Regionsrådet kan efter begæring fra det enkelte medlem fritage vedkommende fra et hverv for resten af funktionsperioden.

  Hvis regionsrådet fritager medlemmet fra hvervet, besætter valggruppen den ledige plads.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet fritager regionsrådsmedlem Torben W. Smith fra hvervet som medlem af INTERREG-udvalget

  At valggruppen meddeler, hvem der besætter den ledige plads.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012
   

  Indstillingen tiltrådt. Valggruppen har meddelt, at Henrik J. Møller overtager den ledige plads.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  20. LUKKET PUNKT - Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
   

  Resumé

  Forretningsudvalget og regionsrådet orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og forstandere i januar måned 2012, jf. tidligere beslutning herom.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

  I Januar måned 2012 er sket følgende afskedigelser:

  • Forstander Bente Madsen er fratrådt sin stilling ved Kastaniely den 25. januar 2012. Tine Rønn er konstitueret i stillingen som forstander ved Kastaniely.
  • Stedfortræder Kim Rifsdal er fratrådt sin stilling ved Kastaniely den 25. januar 2012.

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012

  Til orientering.

   

  Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012

  Til orientering.

    

   
     
     
     
     
     

  Sagsnr.  
  21. LUKKET PUNKT - Ansættelse af psykiatri- og socialdirektør
   

  Resumé

  Stillingen som psykiatri- og socialdirektør har været genopslået. Der er indkommet 21 ansøgninger til stillingen. To ansøgere har været indkaldt til 2. samtale.

  Der skal træffes beslutning om ansættelse.

  Sagsfremstilling

  Udeladt.

  Indstilling

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At stillingen som psykiatri- og socialdirektør besættes med Jacob Stengaard Madsen med tiltrædelse snarest muligt.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2012

  Forretningsudvalget besluttede at indstille til regionsrådet, at Jacob Stengaard Madsen ansættes i stillingen som ny psykiatri- og socialdirektør med tiltrædelse snarest muligt.

  Beslutning i Regionsrådet den 27-02-2012

  Indstillingen tiltrådt.

   

   
   
     
     
     
     
     

   


  Siden er sidst opdateret 01-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring