Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 20. februar 2012

Mødedato
20-02-2012 kl. 14:30 - 16:30

Mødested
Regionshuset, mødelokale 6

Deltagere
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Bjarne Juel Møller
 • Henrik J. Møller

 • Afbud
 • Andrea Terp

 • Luk alle punkter Referat


  1. Valg af næstformand
  2. Orientering om Genoptræingsportalen - et eksempel på borgercentreret velfærdsteknologi i praksis
  3. Flytning af ortopædkirurgiske funktioner fra Middelfart Sygehus til Odense Universitetshospital
  4. Revision af styringsmanualer for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding
  5. Styringsmanual for udbygningen af Esbjerg Sygehus
  6. Mødeplan 2012
  7. Siden sidst
  8. Meddelelser
  9. Eventuelt
  10. Lukket punkt vedr. Godkendelse af licitationsresultat for Fase 1 i Aabenraa
  11. Lukket punkt vedr. Nyt universitetshospital i Odense – bevilling til forsikring


  Sagsnr. 12/8
  1. Valg af næstformand
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget skal vælge næstformand.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Næstformand vælges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012

  Punktet udsættes til næste møde.


  Sagsnr. 12/3979
  2. Orientering om Genoptræingsportalen - et eksempel på borgercentreret velfærdsteknologi i praksis
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Sundhedsinnovations arbejde med udvikling af ideer illustreres med en kort orientering om genoptræningsportalen og dens vej fra ide til praksis gennem brugerdreven innovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektet er oprindeligt startet som en ide fra en af regionens ansatte, der foreslog ”genoptræning via podcast” på www.invia.nu.

  Efter strukturreformen varetages den almene genoptræning af kommunerne og den specialiserede genoptræning af regionerne. Genoptræningsområdet er derfor et af de store samarbejdsområder mellem region og kommuner og et område med mulighed for potentielle gevinster.

  Derfor gik Invia i sommeren 2011 videre med projektet i samarbejde med Odense, Sønderborg og Middelfart kommuner. Nu med det formål at lave en enkelt og brugervenlig genoptræningsportal, som kunne testes i løbet af foråret 2012 – en såkaldt ”Fase 1”.

  Efter grundig ideudvikling sammen med patienter, medarbejdere og forskere, ændrede ideen form til den nuværende genoptræningsportal og var klar til projektfasen.

  Fase 1 indeholder foreløbigt kun skulder- og knæøvelser (ca. 240 øvelser i alt) og afprøves på alle skulder- og knæpatienter i de tre kommuner. Desuden er Svendborg Sygehus involveret i afprøvningen.

  Hvis afprøvningen falder positivt ud, vil øvelsesbiblioteket i fase 2 blive udbygget til andre store diagnosegrupper, og muligheden for at inddrage andre former for virtuel genoptræning og hjemmemonitorering vil blive undersøgt.

  På mødet vil der blive givet en præsentation af projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012

  Orienteredes. Oplæg vedlægges.

  Udvalget ønsker på et senere tidspunkt at blive orienteret om evalueringen af projektet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/3776
  3. Flytning af ortopædkirurgiske funktioner fra Middelfart Sygehus til Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af gennemførelsesplanen i december 2007, besluttede man at Sygehus Lillebælt skulle overtage Middelfart Sygehus fra Odense Universitetshospital med henblik på at oprette Rygcenter Syddanmark. Der er nu skabt mulighed for at Rygcenteret kan få styrket sin kapacitet, så rygcenteret kan leve op til sine målsætninger om at samle rygkirurgi i Middelfart og samtidig styrke den rygmedicinske behandling. Muligheden er opstået ved at OUH har fået tilvejebragt ledig kapacitet på Odense og Nyborg matriklerne, og kan hjemtrække sin sidste ortopædkirurgiske aktivitet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Regionsrådet vedtog i december 2007 gennemførelsesplanen, hvor et af elementerne var at Sygehus Lillebælt (SLB) skulle overtage Middelfart Sygehus fra Odense Universitetshospital (OUH) med henblik på at omdanne sygehuset til et regionalt rygcenter.

  Det blev i den forbindelse besluttet at flytte organkirurgien til SLB og OUH, at akut ortopædkirurgi skulle ophøre, at der skulle ske en omdannelse af skadestuen til en skadeklinik, og at OUH fortsatte den elektive ortopædkirurgi på Middelfart Sygehus indtil videre.

  SLB overtog derfor ledelsesmæssigt sygehuset pr 1. januar 2009, herunder ledelsen af de ikke-kliniske servicefunktioner, Terapiafdelingen, Røntgen- afdelingen og Anæstesiafdelingen. Efterfølgende vedtog regionsrådet på et møde i december 2009 retningslinjerne for delingen af budgetterne for Middelfart Sygehus mellem SLB og OUH. Herefter har OUH betalt for sit forbrug på sygehuset via regninger.

  1. september 2009 åbnede Rygcenter Syddanmark og samlede den regionale rygkirugi og ikke-kirurgiske rygbehandling i regionen (ikke den højtspecialiserede rygkirurgi, der fortsat varetages på OUH). Det var ved oprettelsen af Rygcenter Syddanmark en præmis, at den stationære ortopædkirurgi kunne fortsætte til der kunne findes egnede lokale på OUH’s egne matrikler. Dette skyldes blandt andet at OUH i 2009 ikke havde den fysiske plads til at hjemtage aktiviteten med mindre, der blev bygget nyt, hvilket blev skønnet værende for omkostningstungt. Det blev også vurderet mere hensigtsmæssigt, at OUH benyttede sig af servicefunktionerne på Middelfart Sygehus indtil Rygcenter Syddanmark var fuldt oppe i gear og selv kunne udnytte faciliteterne.

  Nuværende og fremadrettet kapacitet

  Middelfart Sygehus huser i dag Rygcenter Syddanmark samt Ortopædkirurgisk Afdeling O og har i alt syv operationsstuer. Rygcenteret bruger godt tre af stuerne, svarende til 12 ugentlige OP-lejer med generel anæstesi - Ortopædkirurgisk afdeling O bruger den anden halvdel af operationsstuerne svarende til 17 ugentlige lejer med generel anæstesi samt tre ugentlige lejer uden generel anæstesi.

  Med byggeriet af FAM i Odense og ledig kapacitet i Nyborg har OUH skabt mulighed for at hjemtrække den sidste aktivitet til OUH. OUH ønsker derfor pr 1. juli 2012 at hjemtage den resterende aktivitet, da der her vil være ledig kapacitet i ortopædkirurgisk afdeling som følge af sommernedlukning, mens man ombygger det gamle skadestueområde.

  OUH’s ortopædkirurgiske afdeling i Middelfart har igennem længere tid haft svært ved at udnytte lejefladerne optimalt på grund af den fysiske adskillelse mellem afdelingerne. Når aktiviteterne samles i Odense, forventes en mindre gevinst i form af bedre udnyttelse af de lejer, der flytter til Odense matriklen. Denne gevinst skal benyttes til at håndtere forventet øget operationsbehov på det ortopædkirurgiske område, som følge af hjemtrækninger fra Skejby og Rigshospitalet mv.

  Når OUH rykker sin afdeling ud, ønsker SLB at styrke rygkirurgien med yderligere 3 OP-lejer pr uge samt at styrke den rygmedicinske behandling med flere ambulatorier. Ved at styrke rygkirurgien forventer SLB, at den nødvendige forundersøgelseskapacitet og den fornødne operationskapacitet er til stede for, at man kan realisere ambitionen om 1.200 operationer årligt på Middelfart Sygehus. Ved at udvide det rygmedicinske område med flere ambulatorier, kan rygcenteret imødekomme målsætningen om samlet 12.000 nye patienter om året og på sigt nå op på 50.000 ambulante besøg årligt. I dag har rygcenteret ca.. 35.000 årlige ambulante besøg samt ca. 1.000 årlige operationer.

  Herudover har SLB indledende overvejelser om at placere et ekstra ortopædkirurgisk leje så man samlet set når op på 5 ortopædkirurgiske OP-lejer på sygehuset. Det forventes at udnytte den resterende ledige operationskapacitet som bufferkapacitet i forbindelse med ombygningen af Kolding Sygehus. SLB overvejer også at flytte Smerteklinikken fra Vejle Sygehus til Middelfart – dels for at udnytte de resterende ledige kvadratmetre, dels for at styrke de faglige miljøer og endelig vil man gerne etablere moderne møde- og konferencefaciliteter centralt beliggende i regionen.

  Anlægsmæssige konsekvenser

  SLB fik, inden man kendte til planerne om OUH’s hjemtrækning af aktiviteten, en anlægsbevilling til at udvide ambulatoriekapaciteten, der endnu ikke et udnyttet. Set i lyset af OUH’s hjemtrækning vurderes det dog, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at udvide kapaciteten.

  Ovenstående indflytning af rygkirurgi og rygmedicin forventes at medføre en renovering af de lokaler, OUH fraflytter, i størrelsesorden 3,9 mio. kr. Hertil kommer et beløb på øvrige udgifter, der fastsættes efter tidligere udmeldt norm til 0,3 mio. kr. OUH fraflytter ca. 1.500 m² og SLB estimerer at de skal anvende ca. 1.300 m² til udbygningen af rygcenteret. Der fremlægges på et senere tidspunkt til politisk beslutning en konkret anlægssag herom.

  Indflytning af aktiviteten til OUH medfører behov for, at man ombygger det gamle skadestueområde og blandt andet etablerer to nye operationsstuer for til at hjemtage aktiviteten fra Middelfart. Regionsrådet godkendte denne anlægssag på et møde i juni 2011. Herudover er det nødvendigt at etablere undersøgelsesrum i skadestueområdet for at kunne rumme al aktiviteten. Denne anlægssag behandles på denne dagsorden.

  Økonomiske konsekvenser

  I forbindelse med overdragelsen fra OUH til SLB i 2009 blev alle budgetter delt og flyttet i overensstemmelse med aktiviteten til de respektive sygehuse. SLB har hidtil fremsendt regninger for anæstesi og operationsbetjening samt røntgen med mere. Det forventes at de økonomiske konsekvenser kan håndteres ved, at der ikke længere fremsendes regninger mellem OUH og SLB for disse ydelser.

  Personalemæssige konsekvenser

  Der er lagt op til at personalehåndteringen gennemføres i tråd med de værdier og garantier regionen har i forbindelse med organisationsændringer, herunder ansættelsesgaranti og løngaranti. OUH’s hjemtrækning af ortopædkirurgien medfører således at en række medarbejdere tilbydes arbejde på OUH.

  Af hensyn til sommerferieplanlægning og nedlukning af aktiviteten i sommerperioden, vurderes det hensigtsmæssigt at fraflytningstidspunktet sker pr. 1. juli 2012. Personalet varsles umiddelbart efter regionsrådets endelige stillingtagen. Såfremt det bliver nødvendigt på grund af varslingsfrister med mere, er det aftalt mellem OUH og SLB, at OUH afholder eventuelle økonomisk kompensationer til personalet baseret på en aftale indgået mellem sygehusene.

  Det vurderes at der samlet set er 68 stillinger, der berøres af ændringerne. Af disse kan SLB tilbyde fortsat ansættelse til ca. 40 stillinger. De ca. 40 stillinger placeres i henholdsvis Anæstesiologisk afdeling, Vejle og Middelfart Sygehus samt i Den rygkirurgiske sektion, Middelfart Sygehus – størstedelen tilbydes arbejde i Middelfart. De resterende 28 personer tilbydes ansættelse på OUH.

  Bestykning og fordeling af eksisterende udstyr

  Det overordnede princip er at flytningen af aktiviteten ikke betragtes som en udvidelse af kapaciteten. Derfor skal alt udstyr, som ikke er nagelfast, følge aktiviteten. Det er aftalt, at SLB iværksætter en behovsanalyse med hensyn til det fremadrettede behov for udstyr og bestykning, og at OUH modtager denne til gennemsyn. Hvis OUH ikke har relevant behov for dele af bestykningen og udstyret, efterlades det på Middelfart Sygehus til SLB fortsatte brug.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  • at OUH’s ortopædkirurgiske funktioner fraflytter Middelfart Sygehus pr. 1. juli 2012
  • at ledige m² på Middelfart Sygehus anvendes til udbygning af Rygcenter Syddanmark.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 10/10903
  4. Revision af styringsmanualer for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Styringsmanualerne for udbygningen af Kolding Sygehus og Udbygningen af Aabenraa sygehus blev forelagt regionsrådet i forbindelse med godkendelse af ansøgningen til Ekspertpanelet. Der foreligger nu en revideret udgave.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med ansøgning til ekspertpanelet om tilsagn til kvalitetsfondsprojekterne har regionsrådet godkendt styringsmanualer for udbygningen af Kolding Sygehus og udbygningen af Aabenraa sygehus.

  Efter endeligt tilsagn fra ministeriet og på grund af at projekterne løbende udvikler sig, er der nu behov for en revision af styringsmanualerne for de to kvalitetsfondsprojekter.

  For at leve op til de tilsagnsbetingelser, der er udmeldt fra ministeriet, indeholder styringsmanualerne nu en beskrivelse at det økonomiske beredskab, der opstilles for at kunne imødegå ændringer eller såkaldte change requests i projekterne.

  Derudover er der sket en uddybning af afsnittet om den økonomiske styring af projektet, herunder en præcisering af rollefordelingen mellem den eksterne revision, den regionale kontrol og det daglige kvalitetssikringsarbejde, der foretages i projektet.

  De fastsatte rammer i styringsmanualerne understøtter de eksterne krav fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der ligger til rapporteringen, og som vil træde i kraft, når der foreligger en godkendt udbetalingsprofil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  • at styringsmanualen for udbygning af Kolding sygehus godkendes.
  • At styringsmanualen for udbygning af Aabenraa sygehus godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/3558
  5. Styringsmanual for udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en styringsmanual, der udstikker rammerne for udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 28. juni 2010 opstarten på gennemførelsen af generalplanen for Esbjerg Sygehus. Da projektet i sin størrelse kan sammenlignes med kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding, vurderes der at være et behov for en tilsvarende styring af dette projekt.

  Rammerne for styringen af projektet er beskrevet i vedlagte styringsmanual. I forhold til kvalitetsfondsprojekterne vil der kun foregå en årlig ekstern revision af projektet. Derudover vil der ikke være en rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status og fremdrift på projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  • at styringsmanualen for udbygningen af Esbjerg sygehus godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/8
  6. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2012 i innovationsudvalget, som vedtaget den 5. januar 2012:

  • Torsdag den 22. marts 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 19. april 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 24. maj 2012, 14.00-16.00
  • Torsdag den 14. juni 2012, 14.00-16.00
  • Torsdag den 23. august 2012, 14.00-16.00
  • Torsdag den 20. september 2012, 14.00-16.00
  • Torsdag den 25. oktober 2012, 14.00-16.00
  • Torsdag den 15. november 2012, 14.00-16.00
  • Torsdag den 13. december 2012, 14.00-16.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 22. marts 2012, kl. 14.00-16.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/8
  7. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012

  -


  Sagsnr. 12/8
  8. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012

  -


  Sagsnr. 12/8
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-02-2012

  -


  Sagsnr.
  10. Lukket punkt vedr. Godkendelse af licitationsresultat for Fase 1 i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  11. Lukket punkt vedr. Nyt universitetshospital i Odense – bevilling til forsikring
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 21-02-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring