Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Akut- og ø-udvalget - Referat - 09. februar 2012

Mødedato
09-02-2012 kl. 15:00 - 17:45

Mødested
Flyvestation Skrydstrup

Deltagere
 • Thyge Nielsen (V)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Jette Jensen (S)
 • Andrea Terp (S)
 • Claus Warming (V)
 • Bjarne Juel Møller (O)
 • Poul Sækmose (C)

 • Afbud
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Jette Jensen (S)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Plan for mødet den 9. februar 2012
  2. Status på responstiderne for 4. kvartal 2011
  3. Evaluering af forsøg med akutlægehelikopter på Sjælland
  4. Hjertestartere udenfor sygehuse
  5. Mødeplan 2012
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 12/442
  1. Plan for mødet den 9. februar 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Akut- og ø-udvalget den 9. februar 2012 foregår på Flyvestation Skrydstrup, Lilholtvej 2 i Vojens.

  Mødet er lagt på Flyvestation Skrydstrup, så Akut- og ø-udvalget kan se en redningshelikopter og blive orienteret om redningshelikoptertjenesten.Om redningshelikopteren kan besigtiges, afhænger af om den er fri fra indsats. Der kan også blive byttet om på tiderne i programmet, for at kunne se den.

  Flyvestationen er et militært område med adgangskontrol og kun med civil adgang efter aftale og følge af militært personel,  så I bedes ankomme til tiden, da transport rundt i området foregår med militær ekskorte.

  Kl. 14.00

  Deltagere i formødet til udvalgsmødet er samlet ved adgangskontrollen (markeret med rød cirkel med ettal på kortet). Deltagerne ekskorteres til mødelokale i Cafeteriet.

  Kl. 15.00

  De øvrige deltagere i besøget er samlet ved adgangskontrollen (markeret med rød cirkel med ettal på kortet). Deltagerne ekskorteres til redningshelikopteren/mødelokale i nærheden af redningshelikopteren, undervejs samles deltagerne i formødet op.

  Kl. 15.05

  Ankomst ved redningshelikopteren.

  Kl. 15.05 - 15.35

  Besigtigelse af redningshelikopteren, hvor mandskabet fortæller om, hvordan redningshelikopteren fungerer.

  Kl. 15.35 - 16.15

  Major Ole Andersen fortæller generelt om  redningshelikoptertjenesten: historie, organisering, typer af indsatser mv. Mulighed for spørgsmål.

  Kl. 16.15 - 17.00

  Udvalgsmøde.

  Efter udvalgsmødet er det muligt for eventuelt interesserede, at se en F16-jager kl. 17.00 - 17.45.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 09-02-2012

  Major Ole Andersen orienterede om redningshelikoptertjenesten, herunder personel, udstyr, alarmering via AMK, opgaver (eftersøgning, redning, patientevakuering og sygetransport, ambulanceflyvninger og statistik (ca. 800 operationer, hvoraf ca. 500 er hospitalsflyvninger) mv.

  Drøftelse af problemstillinger og prioriteringer vedr. redningshelikoptere og akutlægehelikoptere.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/17745
  2. Status på responstiderne for 4. kvartal 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med indgåelse af kontrakter på ambulanceområdet har regionsrådet fastsat et serviceniveau, for ambulanceberedskabet, via responstidsmål. Dette mål opgøres over samtlige ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret. Responstid er tiden fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme.

  Responstidsmål i Region Syddanmark

  Delområde Fyn

  7,9

  Delområde Sydvestjylland

  8,6

  Delområde Sønderjylland

  9,8

  Delområde Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede reponstider i 4. kvartal 2010 og 4. kvartal 2011

  Område

  4. Kvartal 2010

  4. Kvartal 2011

  Delområde Fyn

  7,7

  7,4

  Delområde Sydvestjylland

  8,5

  8,2

  Delområde Sønderjylland

  9,0

  8,7

  Delområde Trekantsområdet

  7,4

  7,3

  Som det ses ovenfor ligger de gennemsnitlige responstider indenfor servicemålene. Både når det gælder 4. kvartal 2010 og 4. kvartal 2011. Historisk har responstiden været rimelig stabil - en tendens der også kan ses i ovenstående tal - og de små udsving, der kan ses mellem 2010 og 2011 er derfor, højst sandsynligt, udtryk for vejr- og vejforhold, der har gjort afviklingen af ambulancedriften en anelse langsommere.

  Som bilag til dagsordenspunktet er opgørelser for 4.kvartal 2010 og 2011, hvori responstiderne er udspecificeret på kommuner og udrykninger. I denne tabel er det også muligt at se, hvor ambulancen har haft en længere responstid end henholdsvis 15 og 20 minutter, samt hvor stor en andel disse længere responstider udgør*.
  Ud af bilagene kan det konkluderes, at der er relativt flere kørsler med responstider over 15 minutter i kommunerne: Langeland, Varde og Sønderborg. 
  Dette billede ændrer sig, når man ser på responstiden over 20 minutter. Her er det kun i Varde og på Langeland, at responstiden over 20 minutter udgør mere end 5 % af det samlede antal kørsler i området (Varde: 6,1 % og Langeland: 15,6 %).

  Responstidsopgørelserne indeholder ikke responstider for andre præhospitale indsatser, som eventuelt kan ankomme til skadesstedet inden ambulancen. For områderne Varde og Langeland gælder følgende:

  • For Varde gælder det, at der den 12. december 2011 er startet en førstehjælpsordning, hvor hjemmesygeplejersker fra Varde Kommune indgår i det præhospitale beredskab, hvorfor det forventes at responstiden falder. Endvidere gør det sig også gældende, at det præhospitale område i Varde Kommune suppleres af en militær akutlægebil fra Oksbøl, der i visse tilfælde vil være fremme hurtigere end ambulancen.
  • For Langeland er det vigtigt at pointere, at ambulancetiden skal ses i sammenhæng med øvrige præhospitale tiltag, som eksisterer i de områder, der har den mindst gode ambulancebetjening. Således er der på Langeland en akutbil i Rudkøbing, der er bemandet med en paramediciner, samt en frivillig førstehjælperordning.


  *opgørelserne er ekskl. Fanø og Ærø

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 09-02-2012

  Orienteredes.

  Formanden orienterede om forventet møde med Varde kommune.  Drøftelse af foreløbige overvejelser om eventuel udbredelse af Varde-ordningen.

  Formanden orienterede om forventet evalueringsmøde med Falck.
   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/442
  3. Evaluering af forsøg med akutlægehelikopter på Sjælland
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udgivet evalueringsrapport for den sjællandske forsøgsakutlægehelikopter. Samlet set vurderes det i evalueringen, at en akutlægehelikopter kan indgå som et meningsfuldt supplement til det eksisterende præhospitale beredskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Trygfonden donerede i 2009 op til 50 mio. kr. til et forsøg med akutlægehelikopter. Formålet med forsøget var:

  • at redde liv og skabe tryghed
  • at etablere det nødvendige evidensgrundlag for en landsdækkende akutlægehelikopterordning
  • at tilvejebringe erfaringer med akutlægehelikopter

  Evalueringen viser, at akutlægehelikopteren har forkortet tiden til højt specialiseret behandling på Rigshospitalet for alvorligt tilskadekomne traumepatienter og patienter med stor blodprop i hjertet, og der var tendens til lavere 30-dages dødelighed for de undersøgte patientgrupper, der var transporteret med helikopter.

  Der har generelt været tilfredshed blandt borgerne omkring akutlægehelikoptertilbuddet givet, at det ikke medfører en reduktion i den øvrige præhospitale indsats.

  Akutlægehelikopteren har fløjet i dagtiden. Vejrlig har afholdt helikopteren fra at kunne flyve ca. 6 % af tiden.

  Akutlægehelikopteren har været på 579 missioner i forsøgsperioden. Udgiften til helikopteren har ligget på ca. 22 mio. kr., svarende til en omkostning pr. flyvning på knap 35.000 kr.

  Samlet set vurderes det i evalueringen, at en akutlægehelikopter kan indgå som et meningsfuldt supplement til det eksisterende præhospitale beredskab.

  Støtteperioden fra Trygfonden udløber medio 2012. Sundheds- og Forebyggelsesministeriet vil formentlig overtage driftsstøtten frem til 2013, hvor der skal tages stilling til, om der skal være en landsdækkende akutlægehelikopterordning.

  Rapporten er vedhæftet som bilag. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 09-02-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. problemstillinger og prioriteringer vedr. akutlægehelikoptere og redningshelikoptere.

  Udvalget er enigt i, at rapporten viser, at en akutlægehelikopter gør en forskel, men udvalget finder det bekymrende, hvis udbredelsen af akutlægehelikoptere finder sted på bekostning af redningshelikoptere, som er det døgndækkende beredskab for ambulanceflyvninger/patienttransporter, søredninger mv.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/442
  4. Hjertestartere udenfor sygehuse
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet rapporten "Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus".

  Kun en lille del overlever hjertestop. Chancen for at overleve et hjertestop stiger, hvis der ydes  hjerte-lungeredning og anvendes hjertestarter af lægmænd.

  Det foreslås som et indledende initiativ, at der skrives ud til regionens egne institutioner om registrering og tilgængeliggørelse af regionens egne hjertestartere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet rapporten ”Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus”. Rapporten udkom den 4. november 2011. Samme dag blev der afholdt en konference i Bellacentret arrangeret af Sundhedsstyrelsen, Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden, hvor anbefalingerne i rapporten blev fremlagt.

  Rapporten indeholder ud over anbefalingerne beskrivelse af undersøgelser om effekt af hjertestartere og beskrivelse af udbredelse af hjertestartere i Danmark mv.

  Hvert år rammes ca. 3.500 personer af hjertestop, mens de opholder sig udenfor sygehus. Kun en lille del overlever hjertestop. Statistikken fra Dansk Hjertestopregister viser, at der er sket en stigning i 30 dages overlevelsen efter hjertestop fra 4 % i 2001 til 10 % i 2010. I samme periode er sket en stigning i hjertelungeredning ved lægfolk før ambulanceankomst fra 20 % til 44 % og en stigning i defibrillering ved lægfolk med hjertestarter før ambulanceankomst fra 1,4 % til 1,6 %.

  Chancen for at overleve et hjertestop stiger markant, hvis der indenfor de første minutter ydes livreddende førstehjælp i form af hjertelungeredning, og der anvendes hjertestarter.

  Overlevelsen efter hjertestop falder med ca. 7 – 10 % for hvert minut der går til første defibrillering. Såfremt der ydes hjertelungeredning falder overlevelsen kun 3 - 4 % pr. minut til første defibrillering.

  Det vurderes, at der er ca. 15.000 hjertestartere i Danmark. Hjertestarterne er ikke altid så tilgængelige/kendte, og kun lidt over 5.000 af hjertestarterne er registreret på hjertestarter.dk. AMK-vagtcentralerne har adgang til hjertestarter.dk, og kan ved hjertestop henvise til nærmeste hjertestarter.

  Rapportens 15 anbefalinger er opdelt i fire hovedgrupper:

  • Anbefalinger for opsætning af hjertestartere
  • Anbefalinger for registrering af hjertestartere
  • Anbefalinger for teknologi vedr. Hjertestartere
  • Anbefalinger for information og uddannelse

  Hovedanbefalingerne i rapporten er:

  • Hjertestartere udenfor hospitaler bør som udgangspunkt placeres på lokalisationer med høj risiko for forekomst af hjertestop og følge de gældende nationale og internationale anbefalinger på området
  • Hjertestartere bør opsættes i tyndt befolkede områder med relativt lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder såsom bytorve, hæveautomater, ved postkasser og lignende, og bør ledsages af et first-responder program
  • Hjertestartere opsat i Danmark bør registreres centralt på hjertestarternetværket. Alle hjertestartere opsat af stat, regioner og kommuner skal registreres, og skal fremgå af offentlig tilgængelig oversigt som f. eks. hjertestarter.dk. Producenter og/eller forhandlere af hjertestartere, bør opfordre købere til at registrere hjertestartere. Samtidigt bør der en gang årligt følges op på alle registrerede hjertestartere for at sikre, at den angivne placering er korrekt, og at hjertestarterne er funktionsduelige
  • Det vil være hensigtsmæssigt med en fælles model for udlæsning af data fra anvendte hjertestartere, således, at disse kan indgå i diagnosticeringen og behandlingen af patienten
  • Uddannelse i brug af hjertestarter skal følge internationale og nationale anbefalinger. Fremadrettet tilstræbes det, at der undervises i både hjertelungeredning og brugen af hjertestartere


  Hjertestartere er opsat af mange forskellige: private virksomheder, offentlige institutioner, sportsforeninger mv., og der er opsat et stort antal hjertestartere fordelt ud over hele regionen, så det vurderes ikke som en regional opgave generelt at sørge for opsætning og drift af hjertestartere.

  Regionen har siden 2007 finansieret og betalt driftsudgifter til en hjertestarter på beboede småøer uden broforbindelse, hvis der kan dannes en frivillig førstehjælpsgruppe. I 2011 har regionen udvidet finansieringen til at omfatte de landfaste befolkede områder i regionen, hvor regionens præhospitale indsats tager længst tid om at komme frem: enderne af Langeland, Kegnæs og Rømø. I alt støtter regionen 11 frivillige førstehjælpsordninger med hjertestartere. Hvis der viser sig at være områder med lang responstid for regionens præhospitale enheder, hvor der med fordel kan etableres en frivillig førstehjælpsordning med hjertestarter, så kan antallet af ordninger eventuelt udvides.

  Et indledende tiltag fra regionens side som opfølgning på rapportens anbefalinger kan være, at regionsrådsformanden og formanden for Akut og ø-udvalget skriver til regionens institutioner med en opfordring til, at hjertestartere registreres på hjertestarter.dk og gøres tilgængelige for det omkringliggende samfund i så høj grad som muligt. En kopi af brevet sendes til kommunerne, for at inspirere dem til en tilsvarende indsats.

  Der er opstartet udlæsning af lægmandshjertestartere på Odense Universitetshospital, men det foregår ikke på de øvrige sygehuse i regionen, der modtager hjertepatienter. EKG-diagrammet fra hjertestarterne i perioden omkring hjertestoppet rummer sommetider information af stor betydning for den efterfølgende behandling. Sundhedsstaben vil sammen med sygehusene se på, hvordan der kan etableres udlæsning af alle lægmandshjertestartere, der har været brugt.

  Sundhedsstaben vil arbejde videre med anbefalingerne i hjertestarterrapporten og vende tilbage med en status til Akut- og ø-udvalget senere i 2012.

  Rapporten "Hjertestartere (AED) placeret udenfor sygehus" er vedhæftet som bilag.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Akut og ø-udvalget over regionsrådet anbefaler,

  • at der skrives ud til regionens egne institutioner og kommunerne med en opfordring til, at regionens hjertestartere bliver registreret på hjertestarter.dk og gjort tilgængelige for det omkringliggende samfund i så høj grad som muligt.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 09-02-2012

  Udvalget anbefaler regionsrådet:

  At der skrives ud til regionens egne institutioner og kommunerne med en opfordring til, at alle hjertestartere bliver registreret på hjertestarter.dk og gjort tilgængelig for det omkringliggende samfund i så høj grad som muligt. Herunder at der lokalt sørges for den fornødne uddannelse.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4
  5. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan foreslås for Akut- og ø-udvalget 2012:

  • Tirsdag den 28. februar til fredag den 2. marts 2012 - Studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel
  • Torsdag den 15. marts 2012
  • Tirsdag den 17. april 2012
  • Torsdag den 31. maj 2012
  • Torsdag den 21. juni 2012
  • Torsdag den 30. august 2012
  • Torsdag den 27. september 2012
  • Torsdag den 1. november 2012
  • Torsdag den 22. november 2012
  • Torsdag den 20. december 2012

  Alle møderne holdes som udgangspunkt om torsdagen med start kl. 15.00. Dog ikke mødet den 17. april 2012, som holdes tirsdag.

  Mødeplan for Akut- og ø-udvalget 2012 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 15. marts 2012, kl. 15.00 på FAM på OUH.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 09-02-2012

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 09-02-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 10-02-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring