Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Socialudvalget - Referat - 07. februar 2012

 

Mødedato
07-02-2012 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Bihuset, Roesskovsvej 127, 5200 Odense V.
 
Deltagere
 
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Mette Valentin (U)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Afbud
   
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Mette Valentin (U)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Rundvisning og orientering
  2. Orientering
  3. Tilsynsfunktionen på det sociale område fra 1. januar 2012
  4. Orientering om servicedeklarationer på de sociale tilbud
  5. Status på situationen omkring Kastaniely
  6. Status på dialog om opgavevaretagelsen på det højt specialiserede socialområde
  7. Forslag til politiske møder med kommunernes socialudvalg i 2012
  8. Mødekalender 2012
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 12/240
  1. Rundvisning og orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rundvisning og orientering om Bihuset v/ forstander Jørgen Haubroe Andreasen.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-02-2012
   

  Der blev givet en orientering og rundvisning.


  Sagsnr. 12/240
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-02-2012
   

  Der blev givet en orientering om følgende emner:

  Kingstrup: Konstitueret forstander i et år er Hans Peter Lund.

  Afgørelse i Ligebehandlingsnævnet.

  Møde med Fredericia kommune om Flydedokken og flytning af Nyborgskolen.

  Koorigering af antal sikrede pladser i Danmark.

  Temadag om selvbestemmelse og brugerstyring, som en del af strategien på socialområdet.


  Sagsnr. 11/28968
  3. Tilsynsfunktionen på det sociale område fra 1. januar 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med at tilsynschefstillingen på det sociale område i Region Syddanmark er nedlagt pr. 31. december 2011 er organiseringen af tilsynsfunktionen ændret pr. 1. januar 2012.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til Servicelovens § 5, stk.7 skal regionsrådet føre tilsyn med sociale og psykiatriske tilbud.

  Af Retssikkerhedslovens §§ 38 og 39 fremgår, at tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde, opgaverne udføres på.

  I forbindelse med, at tilsynschefstillingen på det sociale område i Region Syddanmark er nedlagt pr. 31. december 2011 er organiseringen af tilsynsfunktionen ændret pr. 1. januar 2012. I løbet af 2012 vil desuden ske en revurdering af omfang og indhold i tilsynet, blandt andet i forbindelse med en vurdering af mulig sammenhæng mellem tilsynet og Danske Regioners kvalitetsmodel på socialområdet.

  Det overordnede ansvar for tilsynsfunktionen er uændret placeret hos direktionen/i det daglige ved Psykiatri- og Socialdirektøren. Det ledelsesmæssige ansvar for løsningen af tilsynsopgaverne er fra 1. januar 2012 placeret hos afdelingschefen i Psykiatri- og Socialstaben. Den nye organisering lever op til såvel centralt fastsatte lovkrav samt Danske Regioners fælles tilsynsprincipper. Denne organisering understøtter også ombudsmandens udtalelser vedrørende at sikre uafhængighed og uvildighed ved tilsyn, idet det ledelsesmæssige ansvar ved denne løsning er placeret udenfor driftsorganisationen. Desuden fører konsulenterne ikke tilsyn med de tilbud, konsulenten betjener i det daglige.

   

  Omfanget af tilsynet

  De sociale tilbud skal have ét årligt tilsyn (enten anmeldt eller uanmeldt). Dog suppleret med et ekstra uanmeldt tilsynsbesøg over en toårs periode med mindst tre afdelingsledere samt børnetilbud.

  Tilsyn i 2012 vil foregå således:

  Uanmeldte tilsyn: 19 uanmeldte tilsynsbesøg

  Psykiatri- og Socialdirektøren kan udover ovennævnte 19 tilsynsbesøg til enhver tid bede om, at der bliver foretaget uanmeldte tilsynsbesøg efter behov

  Anmeldte tilsyn: 13 anmeldte tilsynsbesøg

  Fire gange årligt, i forbindelse med økonomiafrapporteringer samt regnskabsaflæggelse til regionsrådet, orienteres regionsrådet også om tilsynsrapporterne.

  Der udarbejdes desuden en rapport, der forelægges socialudvalget i 2. kvartal 2012.

  Tilsynsrapporterne kan findes på: http://regionsyddanmark.dk/wm281663

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-02-2012
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 12/2110
  4. Orientering om servicedeklarationer på de sociale tilbud
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er vedtaget en mission, vision og strategi for Region Syddanmarks socialområde 2011-2014. Som et led i strategien er der valgt 5 indsatsområder. Et af disse indsatsområder er, at der skal udarbejdes servicedeklarationer på alle tilbud. Dette arbejde er nu godt i gang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark vil som leverandør af sociale ydelser til landets kommuner sikre gennemsigtighed i sammenhæng mellem indhold i tilbud, prisfastsættelse og tydelighed om, hvad tilbuddene tilbyder borgerne.

  Derfor er der udarbejdet en skabelon for servicedeklarationernes indhold. Alle tilbuddene er i gang med at udarbejde servicedeklarationer. Når disse er endelig færdige, vil de blive lagt på de enkelte tilbuds hjemmesider. 1. april 2012 vil der være servicedeklarationer for alle tilbud. Servicedeklarationer retter sig til kommunerne som primær målgruppe.

  Følgende resultatmål gælder for servicedeklarationerne:

  • Der udarbejdes servicedeklarationer for alle tilbud. Beskrivelserne skal ligge på tilbuddenes hjemmesider. Servicedeklarationerne skal ses i sammenhæng med de beskrivelser af tilbuddene, der allerede findes på Tilbudsportalen.
  • Der skal laves analyser og sammenligninger af priser og indhold inden for den samme målgruppe på alle regionale tilbud.       
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-02-2012
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/30719
  5. Status på situationen omkring Kastaniely
  fold dette punkt ind Resume
   

  Socialudvalget er tidligere blevet orienteret om situationen på Kastaniely. Der er efter en høring i kommunekontaktudvalget truffet beslutning om at lukke Kastaniely ultimo 2012. Endvidere er der nedsat en taskforcegruppe på tværs af kommuner og region, der skal analysere det fremtidige behov for tilbud til målgruppen, herunder overveje anvendelse af de ressourcer og kompetencer, der i dag er på Kastaniely.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Socialudvalget er tidligere orienteret om situationen på Kastaniely. Som følge af den faldende efterspørgsel, samt deraf afledt markant underskud på tilbuddet, har Regionen indstillet, at Kastaniely lukkes ultimo 2012. Dette har været sendt i høring i Kommunekontaktudvalget i december 2011, hvor der ikke indkom indvendinger imod lukningen. Regionen har i sammenhæng med indstillingen om lukning anmodet socialdirektørforum i Syddanmark om nedsættelse af en taskforce, der skal gennemføre en kortlægning af situationen omkring Kastaniely samt vurdere behovet og mulighederne for en videreførelse af tilbuddet. Taskforcen består af repræsentanter med en faglig og økonomisk baggrund fra de kommuner, der har beboere på Kastaniely samt fra Region Syddanmark. Der var første møde i den nedsatte taskforce den 16. januar 2012, og arbejdet skal være afsluttet senest den 20. februar 2012.

  Regionen vurderer, at der fortsat er behov for en højt specialiseret behandlingsinstitution målrettet de børn og unge, der i dag er på Kastaniely, herunder især børn med psykiatriske problemstillinger.

  Nedsættelse af den aktuelle taskforce er aftalt som led i rammeaftalesamarbejdet i tilfælde af, at højt specialiserede sociale tilbud er lukningstruede. 

  Den 18. januar 2012 er desuden afholdt et møde med de kommuner, der aktuelt har børn anbragt på Kastaniely for at orientere om samt drøfte situationen, herunder om anvendelsen af tilbuddet i form af nye anbringelser i 2012, frem til resultatet af taskforcegruppens arbejde foreligger.

  Den 9. januar 2012 blev forstanderen og souschefen på Kastaniely fritaget for tjeneste og en afdelingsleder er konstitueret som forstander. 

  Der vil blive givet en uddybende orientering på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-02-2012
   

  Der blev givet en orientering og punktet blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/29997
  6. Status på dialog om opgavevaretagelsen på det højt specialiserede socialområde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der pågår aktuelt en intensiv debat om udviklingen på det højt specialiserede socialområde, såvel på landsplan som i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der pågår aktuelt en intensiv debat om udviklingen på det højt specialiserede socialområde, såvel på landsplan som i Syddanmark. Der foreligger endnu ikke en procesplan for det af regeringen planlagte serviceeftersyn af kommunalreformen, men denne forventes at blive udmeldt i løbet af kort tid.

  Danske Regioner, v. Carl Holst og Bent Hansen, har i brev af 5. januar 2012 rettet henvendelse til Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup, hvor man hilser evaluering af kommunalreformen meget velkommen samt beskriver, hvilke problemer der er i forhold til fastholdelse af en højt specialiseret indsats på det sociale område. Der peges i henvendelsen på, at specialisering både har betydning for kvaliteten af tilbuddene og for den økonomiske bæredygtighed. Der peges desuden på, at vejen frem er gennemførelse af specialeplanlægning på det specialiserede socialområde, på samme måde som man har indrettet sundhedsområdet efter en specialeplan, hvor ekspertisen er samlet i få faglige enheder.

  I Syddanmark har man i borgmesterkredsen i KKR på det seneste møde den 23. januar 2012 rejst en debat om, hvorvidt KKR skal arbejde videre med en model for, at kommunerne overtager alle sociale- og socialpsykiatriske tilbud drevet af Region Syddanmark.

   

  Af referatet fra mødet fremgår det, at KKR udtrykte sin opbakning til en fortsættelse af den igangsatte proces omkring en afklaring af samarbejde og organisering af det specialiserede socialområde i Syddanmark og KKR har anmodet om, at socialdirektørkredsen udarbejder et oplæg til KKR-møde den 21. marts 2012.

  Man er desuden i regi af samarbejdet om Udviklingsstrategi og Styringsaftale (rammeaftalesamarbejdet) i Syddanmark i gang med at identificere de mest specialiserede sociale tilbud, der har regional betydning.

  Kriteriet for at blive vurderet som et højt specialiseret socialt tilbud med regional betydning er, at der ikke ud fra et myndighedsperspektiv findes alternative tilbud i Syddanmark, som kan overtage målgruppen, hvis dette tilbud skulle stå overfor en lukning. Ikke kun nu og her men også fremadrettet. Samt at tilbuddet ikke kun har betydning for egen kommune men en betydning for regionens samlede forsyningssikkerhed i forhold til netop denne eller disse målgrupper. Alle øvrige tilbud gives der udtryk for, at kommunerne skal planlægge for og træffe beslutninger om lokalt, eller i klyngesamarbejde.

  Den 25. januar 2012 har der været afholdt en høring på Christiansborg, med titlen "Ny socialreform - hvad kan vi gøre bedre?". Høringen var arrangeret af 6 organisationer  (FOA, Dansk Socialrådgiverforening, Foreningen Det Sociale Netværk, HK Kommunal, Socialpædagogerne og Danske Handicaporganisationer) Høringen satte blandt andet fokus på handicappedes krav på retssikkerhed i en tid med store kommunale besparelser. Endvidere har der den seneste tid været en række indlæg i medierne såvel i Syddanmark som på landsplan om udviklingen på det specialiserede socialområde.

  Der vil blive givet en orientering på mødet om den seneste udvikling i debatten og initiativer i forhold til det højt specialiserede socialområdes fremtid såvel i Syddanmark som på landsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-02-2012
   

  Der blev givet en orientering og punktet blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2112
  7. Forslag til politiske møder med kommunernes socialudvalg i 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Opfølgning på temadagen om det specialiserede socialområde den 29. november 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 29. november 2011 blev der afholdt temadag om det specialiserede socialområde i Syddanmark. På dagen deltog politikere fra de syddanske kommuner og Region Syddanmark. Flere parter blev på dagen enige om, at der fremadrettet kan være behov for mere politisk dialog på socialområdet. I den forbindelse blev der mellem politikere fra Langeland, Fredericia, Haderslev, Fanø, og Region Syddanmark drøftet muligheden for yderligere dialog. På baggrund af ønsket om mere politisk dialog blev det aftalt, at regionens socialudvalg kan komme på besøg i de respektive kommuner, til drøftelser af det specialiserede socialområde med de kommunale socialudvalg.

  På eventuelle møder mellem kommunale socialudvalg og regionens socialudvalg vil det være oplagt at følge op på nogle af de drøftelser, der foregik på temadagen. Forslag til emner der kan drøftes fremgår af bilag 1.

  Bilag 2 indeholder forslag til mødedatoer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-02-2012
   

  Det blev besluttet at arbejde videre med kommunemøderne.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/240
  8. Mødekalender 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødeplan for 2012:

  8. maj 2012 på Kingstrup, Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted

  4. september 2012 på Kastaniely, Odensevej 51, 5600 Faaborg

  13. november 2012 på Bognæs, Vestergade 30, 5400 Bogense

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-02-2012
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/240
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-02-2012
   

  Der var ingen punkter.


  Siden er sidst opdateret 09-02-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring