Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 06. februar 2012

Mødedato
06-02-2012 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Institut for idræt og Biomekanik på SDU
Campusvej 55, 5230 Odense M.
Lokale o-96 i SDU´s konferencesektion
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Iben Kromann (F)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Afbud
   
 • Preben Friis-Hauge (V)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Besøg på Institut for Idræt og Biomekanik – Syddansk Universitet, Odense
  2. Strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet
  3. Orientering om projekt om forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis
  4. Sundhedsstyrelsens evaluering af sundhedsaftaler og præsentation af nye indikatorer
  5. Mødeplan 2012
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. Besøg på Institut for Idræt og Biomekanik – Syddansk Universitet, Odense
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Institut for Idræt og Biomekanik vil præsentere instituttets aktiviteter og aktuelle og potentielle forskningssamarbejder, som kan have interesse for Region Syddanmark.

  Instituttet arbejder og forsker inden for områder fra forebyggelse, rehabilitering og behandling af kroniske sygdomme over motion, fitness og sundhedsfremme til præstationsoptimering i forhold til eliteidræt.

  Institutleder Jørgen Povlsen giver indledende en kort introduktion til instituttets generelle virksomhed og dernæst vil forskere fra instituttet præsentere emner, der kan have særlig interesse i forhold til regionens sundhedspolitik.

  Præsentationen afsluttes med en rundvisning på instituttet, som blandt andet råder over en lang række laboratorie- og idrætsfaciliteter.


   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 06-02-2012
   

  Orienteredes om instituttets aktiviteter af institutionsleder Jørgen Povlsen, professor Ewa Roos og professor Per Aagaard.


  Udvalget finder fokus på træning som substitut for kirurgi interessant og perspektivrigt.


  Sagsnr. 12/1193
  2. Strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  De 5 regioner har bistået af Danske Regioner udarbejdet en fælles strategi for arbejdet med kvalitetsudvikling på hele praksisområdet. Visionen er, at alle praksis arbejder målrettet med kvalitetsudvikling. Der skal afgives et høringssvar vedr. strategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Status lige nu er, at der er en temmelig uens tilgang til arbejdet med kvalitetsudvikling på de enkelte praksisområder. Almen praksis har haft fokus på kvalitetsudvikling de sidste 15 år, med en lidt famlende start er indsatsen gradvist blevet mere systematisk hen over årene, og med implementeringen af datafangst i disse år, er der for alvor udsigt til, at kvalitetsudvikling får et mere systematisk fokus i almen praksis. Speciallægerne har med det just overståede KVIS-projekt (3 årigt nationalt kvalitetsudviklingsprojekt i speciallægepraksis) fået et godt fundament for det videre arbejde. Fra fysioterapeuter og kiropraktorer er der et stort ønske om at få mere fokus på kvalitetsarbejdet. På de resterende områder (tandlæger, fodterapeuter, psykologer) er der få erfaringer.


   
  Regionerne ønsker med strategien at få øget fokus på kvalitet, læring og forbedring inden for de givne rammer på praksisområdet. Kvalitet i behandlingen skal, for alle behandlergrupper, på praksisområdet tage udgangspunkt i viden og faglig konsensus. Desuden skal behandlingskvaliteten bygge på dokumentation fra kliniske data. Databaseret kvalitetsudvikling herunder automatisk datafangst bliver et vigtigt element i arbejdet med kvalitetsudvikling for alle behandlergrupper. Dertil kommer systematisk tilgang vedr. inddragelse af patientoplevelser og arbejdet med kliniske og faglige retningslinjer.
   


  Den fælles regionale strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet går hånd i hånd med Region Syddanmarks vision for sundhedsvæsenet. Der er tale om et paradigmeskift for praksisområdet fra næsten udelukkende at have fokus på økonomi, produktion og incitamenter til også at have fokus på, at der skal leveres dokumenteret kvalitet på højt niveau til gavn for patienterne.
   

  Det bliver en stor udfordring for regionerne at løfte strategien. Det vil fordre, at der tænkes innovativt, at koncepter og løsninger genbruges på tværs af regionerne, således at man ikke skal opfinde de samme ting i alle 5 regioner.

  Der er vedlagt et udkast til høringssvar, som også betoner vigtigheden af, at der i forbindelse med udmøntning af strategien sættes øget fokus på koordinering og samarbejde på tværs af regionerne.


  Der pågår nu et arbejde med at udvikle en fælles konkret implementeringsplan, der indeholder bud på, hvad den enkelte region er ansvarlig for, hvad der skal udvikles i fællesskab på tværs af regionerne (f.eks. kvalitetsudviklingsuddannelsesprogrammer på tværs af behandlergrupper) og hvad der skal udbydes i partnerskaber (f.eks. udvikling af patienttilfredshedsundersøgelseskoncept).


   
  Strategien har været forelagt Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan og forelægges desuden regionens kvalitetsudvalg på sundhedsområdet med henblik på eventuel input til regionens afgivelse af høringssvar til Danske Regioner.


   
  Når den konkrete implementeringsplan er klar, vil denne blive forlagt for udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at,

  • udvalget drøfter strategien for kvalitetsudvikling på praksisområdet,
  • udvalget drøfter vedlagte forslag til høringssvar med henblik på at give bemærkninger til høringssvaret, og
  • udvalget anbefaler et revideret forslag overfor regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 06-02-2012
   

  Patientrollen skal tydeliggøres i høringssvaret.

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/13244
  3. Orientering om projekt om forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med inspiration i det såkaldte ”Ebeltoft-projekt” arbejder Sundhedsstaben i Region Syddanmark med planer om at gennemføre et 3-årigt forskningsprojekt om forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis.

  Målet med projektet er bl.a. at igangsætte en indsats, hvor fokus er på de mennesker, der har størst behov på baggrund af tidlig opsporing gennem identificering af risikofaktorer/screening - konkret gennem et spørgeskema udsendt fra patientens egen læge. Målet med projektet er endvidere at sikre et hensigtsmæssigt samspil mellem sundhedsvæsenets parter, ikke mindst når det handler om henvisninger fra almen praksis til kommunale tilbud.

  Med projektet forventes bl.a. en, som minimum, omkostningsneutral indsats med øget middellevetid blandt de deltagende personer til følge.

  Omdrejningspunktet for indsatsen er de praktiserende læger, men det vil være afgørende, at samarbejdet med kommuner og sygehuse fungerer optimalt, så der skabes sammenhæng og effektiv ressourceudnyttelse.

  Afdelingschef Mads Haugaard giver på mødet en præsentation af de foreløbige overvejelser vedr. projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 06-02-2012
   

  Drøftedes.

  • Det er vigtigt at udvælge områder, hvor kommunerne har de relevante tilbud inde for forebyggelse. Vigtigt at de deltagende praksis er motiverede for at indgå i projektet.
  • Det er vigtigt at knytte forskning i ulighed i sundhed til projektet.

  Sagsnr. 12/2456
  4. Sundhedsstyrelsens evaluering af sundhedsaftaler og præsentation af nye indikatorer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstyrelsen har i perioden 2010 – 2011 evalueret sundhedsaftalerne i hele landet. Evalueringerne bygger primært på gennemgang af aftalerne og forskellige former for interview med udvalgte aktører fra kommuner, regioner og almen praksis.

  Overordnet er konklusionen, at sundhedsaftalerne er en god planform for styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorer, og der konstateres en markant positiv udvikling i aftalerne fra de første aftaler i 2007.

  Sundhedsstyrelsen kommer med forslag til fokusområder ved den fortsatte udvikling af sundhedsaftalerne. Disse er i overskrift:

  • Udvikling af det borgernære sundhedsvæsen
  • Udvikling og implementering af tværsektoriel IT-understøttet kommunikation
  • Særlige målgrupper
  • Inddragelse af andre aktører
  • Social lighed i sundhed
  • Kvalitets- og kompetenceudvikling

  I forbindelse med evalueringen er der udvalgt en række indikatorer, som regioner og kommuner kan anvende ved deres opfølgning på aftalerne.

  Mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner udvikles det tværsektorielle sundhedssamarbejde hele tiden, og der er allerede nu et betydeligt fokus på mange af de områder, som sundhedsstyrelsen anbefaler i sin rapport. Det vil være naturligt at indarbejde flere af forslagene til fokusområderne i næste generation af sundhedsaftaler. I forbindelse med de politiske midtvejsmøder, som forventes afholdt i efteråret 2012, kan evalueringsrapportens anbefalinger også tænkes ind i dialogen.

  I forbindelse med udarbejdelsen af den tværsektorielle kvalitetsstrategi, vil sundhedsstyrelsens indikatorer indgå som led i opfølgning på strategien. Indikatorerne vil også indgå som markører i forbindelse med opfølgningen af den politiske vision for sundhedssamarbejdet ”Fælles Sundhed”, ligesom de vil danne udgangspunkt for de løbende drøftelser om udviklingen af samarbejdet, som skal foregå lokalt i de lokale samordningsfora.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 06-02-2012
    Orienteredes.
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3
  5. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan blev foreslået og godkendt på mødet i Samordningsudvalget den 17. januar 2012:

  • Tirsdag den 12. marts 2012
  • Onsdag den 18. april 2012 - Besøge et Sundhedshus
  • Tirsdag den 15. maj 2012 - Psykistriadministrationen, Middelfart
  • Tirsdag den 12. juni 2012 - Forskerparken Odense
  • Tirsdag den 21. august 2012 - Sygehus Sønderjylland Aabenraa
  • Tirsdag den 18. september 2012 - Sønderborg Kommune
  • Tirsdag den 9. oktober 2012 - Tysk uddannelsesinstitution, Syd Slesvig
  • Mandag den 12. november 2012 - Esbjerg Kommune
  • Tirsdag den 11. december 2012 - Center for Kvalitet, Middelfart

  Møderne starter, som udgangspunkt kl. 14. Undtaget herfra er mødet den 18. april, som starter kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at, næste møde holdes den 12. marts 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 06-02-2012
    Godkendt, i det næste møde afholdes i Esbjerg Kommune den 12. marts, og mødet den 12. november afholdes i Aalborg Kommune.

  Sagsnr. 12/3
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 06-02-2012
   

  Udvalget drøftede den politiske tilgang til den kommende evaluering af strukturreformen, og hvilken dagsorden regionen skal vælge.

   


  Siden er sidst opdateret 19-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring