Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 30. januar 2012

 

Mødedato
30-01-2012 kl. 15:00 - 17:20
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, U
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Lars Aarup, O
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V
 • Carl Erik Jensen, stedfortræder
 • Ida Damborg, F
 • Palle Graversgaard, stedfortræder

 • Afbud
   
 • Pia Tørving, A
 • Andrea Terp, A
 • Ida Damborg deltog ikke i punkt 1 grundet inhabilitet

 • Jørgen Pless deltog ikke i punkt 26 grundet inhabilitet.


 •  

  Luk alle  punkter Referat
   

  1. Indtræden i regionsrådet og udskiftning i hverv som følge af dødsfald
  2. Etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle, som OPP- Projekt
  3. Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer
  4. Fremskyndet lukning af Haderslev Sygehus
  5. Renovering af bad- og toiletforhold samt spiserum ved flytning af neurologi fra Give Sygehus til Vejle Sygehus
  6. Kolding Sygehus - orientering om projektforslag og ændret budgetramme for kapel
  7. Navngivning af fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark
  8. Model for afregning for hurtig forundersøgelse i 2012
  9. Model for cpr-creep i 2012 som led i kvalitetsstrategien
  10. Økonomimodel for hjemtrækning af højt specialiseret aktivitet
  11. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks Ph.d.-pulje. Indstillinger af projekter.
  12. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks forskningspulje 2011. Indstillinger af projekter.
  13. Sygehus Sønderjylland, Arbejdspladsvurdering (APV) 2011
  14. Rigsrevisionens beretning om Sundhedsministeriets og regionernes forberedelse af kvalitetsfondsbyggerierne
  15. Orientering om tilsagn fra Fornyelsesfonden til præ-kommercielle indkøbsprojekter
  16. Udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark
  17. Kommissorium vedr. undersøgelse af mulighederne for regionens eventuelle involvering i letbaneprojektet i Odense
  18. Konvertering af Vestbanens obligationslån hos KommuneKredit
  19. Initiativer til markering af 150 års jubilæet for Slaget ved Dybbøl
  20. Kapacitet på gymnasierne
  21. Studieretninger 2012
  22. Høringssvar vedr. 2-årigt hf i Faaborg
  23. Afslutning af tre uddannelsesprojekter
  24. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 23b og 36b Skovstrup By, Tommerup, Assens Kommune
  25. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 6a Skalbjerg By, Vissenbjerg, Assens Kommune
  26. Indstillinger fra Vækstforum
  27. Syrenparken, erstatningsbyggeri for Pomonahuset
  28. Delegationsbesøg i Guangdong, 13.-18. april 2012
  29. Danske Regioners generalforsamling 2012
  30. Regionsrådets arbejdsplan 2012
  31. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  32. Udpegning af nyt medlem til Vækstforum
  33. Supplerende udpegning til INTERREG-Udvalget
  34. Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Nordic Synergy Park
  35. LUKKET PUNKT - Konkurrenceudsættelse
  36. LUKKET PUNKT - Salg af fast ejendom uden for bemyndigelseslisten
  37. LUKKET PUNKT - Ledige ejendomme og arealer


  Sagsnr. 12/1738
  1. Indtræden i regionsrådet og udskiftning i hverv som følge af dødsfald
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som følge af regionsrådsmedlem Finn T. Hansens død indtræder listens stedfortræder i regionsrådet. Herudover skal der ske genbesættelse af de hverv, som Finn T. Hansen var udpeget til.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Finn T. Hansen, som var indvalgt i regionsrådet på Socialistisk Folkepartis kandidatliste, er afgået ved døden den 16. januar 2012.

  I henhold til lov om kommunale og regionale valg § 104 indtræder vedkommende stedfortræder i regionsrådet, når et medlem dør i valgperioden.

  Ida Rosendal Damborg er valgt som 1. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis kandidatliste i henhold til lov om kommunale og regionale valg, og indtræder således i regionsrådet i Finn T. Hansens sted.

  Når et medlem udtræder af et hverv i valgperioden, er det den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads, jf. regionslovens § 15, jf. kstl. § 28, stk. 1.

  Finn T. Hansen var af regionsrådet udpeget til følgende hverv, som skal genbesættes:

  Udvalg

  • Sundhedssamordningsudvalget
  • Innovationsudvalget
  • Psykiatriudvalget

  Brugerråd

  • Psykiatrisk Dialogforum

  Diverse hverv

  • Samarbejdsudvalget for fodterapi
  • Sct. Maria Hospice Center, Vejle
  • LAG Sønderborg (suppleant)
  • LAG Vejle
  • Fordelingsudvalg - gymnasier, Vejle

  Det foreslås, at regionsrådsformanden bemyndiges til at modtage navne fra gruppen vedr. de ledigblevne pladser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet tager Ida Rosendal Damborgs indtræden i regionsrådet til efterretning.

  At der sker genbesættelse af de ledigblevne hverv efter Finn T. Hansen, jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen.

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at modtage besked fra gruppen om, hvem der indtræder i de ledigblevne hverv, jf. sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/32550
  2. Etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle, som OPP-Projekt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har i 2007, som en del af psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri, vedtaget byggeri af en ny psykiatrisk afdeling i Vejle.

  Administrationen har udarbejdet et oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med Vejle- byggeriet, som et OPP-projekt.

  Ud fra en vurdering af projektet i Vejle i lyset af de generelt oplevede fordele og udfordringer ved OPP-modellen kan det opsummerende konstateres, at projektet i Vejle som udgangspunkt anses for egnet som OPP-projekt.

  Vælger regionen at opføre den nye psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP-projekt, vil det være det første OPP-sygehus projekt i Danmark. Der lægges derfor op til en grundig og omfattende forberedelsesfase frem til indgåelse af kontrakt med et OPP-selskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i 2007, som en del af psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri, vedtaget byggeri af en ny psykiatrisk afdeling i Vejle.

  I august 2011 fik Regionen delvis deponeringsfritagelse til gennemførelse af byggeriet som OPP- projekt.

  Administrationen har udarbejdet et oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med Vejle-byggeriet som et OPP-projekt (se bilag).

  Offentlig Privat Partnerskab – OPP - er i andre sammenhænge kendetegnet ved at skabe innovative løsninger og give mulighed for nytænkning. Endvidere nævnes hurtigere gennemførelsesfase, bedre totaløkonomi samt forbedret ansvars- og risikofordeling som kendetegn ved OPP.

  Når det gælder de konkrete fordele, der ofte opleves ved OPP-modellen, så handler det bl.a. om:

  • Forbedret totaløkonomi – sikres bl.a. ved optimering af betalingsmodel, finansieringsmodel, servicekontrakter på flere driftsområder
  • Hurtigere færdiggørelse – sikres bl.a. ved ingen betaling før indflytning 
  • Forbedret ansvars- og risikofordeling – sikres bl.a. gennem optimerede garantimodeller, der fastholder den private parts ansvar over en længere årrække 
  • Højere kvalitet – sikres bl.a. gennem etablering af langvarige servicekontrakter og betalingsmodeller, der indeholder incitamenter for den private part til at bygge og vedligeholde i høj kvalitet
  • Innovation via funktionskrav – udarbejdelse af funktionskrav, der lægger op til nytænkende løsninger, sikres gennem involvering af regionens nye Innovationscenter og tilknytning af rådgivere med OPP-erfaringer.

  Mht. de enkelte forventede udfordringer med at anvende OPP-modellen vil de blive forsøgt håndteret på følgende måder. Det handler fx. om.:

  • Længere og dyrere tilbudsfase – et projekt på mere end 400 mio. kr. anses for stort nok til at bære de ekstraomkostninger, der følger med et OPP-projekt og den konkurrenceprægede dialogproces; både for den offentlige og den private part. Foreløbige sonderinger tyder på, at der kan forventes et tilstrækkeligt antal private tilbudsgivere
  • Transaktionsomkostninger - et projekt på 412 mio.kr. anses for tilstrækkelig stort til at bære de transaktionsomkostninger, der opstår ved brug af OPP-modellen og den foreslåede strategi for tilbudsfasen
  • Langsigtet kontrakt – de ulemper, der følger af de langsigtede servicekontrakter forsøges minimeret gennem indarbejdelse af modeller for konkurrenceudsættelser undervejs, modeller for håndtering af tilpasninger undervejs – modeller udviklet og optimeret som en del af den konkurrenceprægede dialog

  Ud fra en vurdering af projektet i Vejle i lyset af de generelt oplevede fordele og udfordringer ved OPP-modellen kan det opsummerende konstateres, at projektet i Vejle som udgangspunkt anses for egnet som OPP-projekt. Samtidig kan det konstateres, at henvendelser fra flere af de større entreprenørvirksomheder og pensionsselskaber i Danmark tyder på, at der er et tilstrækkeligt marked for OPP-udbud af ny psykiatrisk afdeling i Vejle.

   

  Valg af OPP-model og udbudsform

  OPP kan udformes og konstrueres på mange forskellige måder, men sammenfattende kan OPP modeller i udgangspunktet deles op i to hovedmodeller.

  • Én med privat ejerskab frem til udløb af OPP-kontrakten
  • Én hvor den offentlige part overtager ejerskabet umiddelbart efter opførelsen

  Inden valg af model skal følgende overvejes; 1) anlæggets værdi efter kontraktudløb, 2) den offentlige parts likvide situation og 3) det private markeds krav til afkast.

  Det anbefales derfor, at der, inden udbudsfasen, sker en markedsprøvning for at teste bl.a. markedets krav til afkast for projektet.

  Ud over ovenstående, som kan henføres til anlægsdelen, skal der også ske en afklaring af hvilke driftmæssige forhold, i form af en servicekontrakt, der skal varetages af OPP-selskabet i en 15-25 årig periode og skal indgå i OPP- kontrakten. Det anbefales, at de opgaver OPP-selskabet skal varetage, handler om bygningens drift, og således omfatter bygningsvedligeholdelse, øvrig bygningsdrift (forsyning), drift af udenomsarealer, rengøringsopgaver samt pedelopgaver.

  Projektet er det første sygehus i Danmark, der bygges som OPP projekt, og der vil derfor være brug for dialog med mulige private aktører omkring indhold og kompleksitet i en langsigtet OPP kontrakt, inden det endelige udbudsmateriale kan udarbejdes. Det kan sikres igennem en udbudsform, der hedder konkurrencepræget dialog (se bilaget "Notat - OPP psykiatrisk afdeling Vejle"). I lyset af de begrænsede OPP-erfaringer i regionalt regi anbefales det at antage ekstern rådgiverbistand med OPP-erfaringer på det juridiske, finansielle og tekniske område.

  Med konkurrencepræget dialog forventer administrationen, at det er muligt at opnå fordelene, minimere ulemper og ikke mindst skabe den nødvendige dialog omkring OPP kontrakten.

  Endvidere vil administrationen i løbet af 2012 foretage en testning af markedet, til vurdering af det rette valg af ejerskabs og finansieringsmodel for projektet.

  Samlet set anbefales det, at:

  • Der anvendes konkurrencepræget dialog som udbudsform.
  • Der sker en markedsprøvning med henblik på fastlæggelse af OPP model.
  • Servicekontrakten tager afsæt i bygningsdrift
  • Der på det juridiske, finansielle og det tekniske område antages rådgiverbistand med stor OPP-erfaring

   

  Projektorganisation og tidsplan

  Regionen vil etablere en intern projektorganisation på tværs af psykiatriens anlægsorganisation, bygningsafdeling og økonomistaben til opgaven. Desuden vil Syddansk Sundhedsinnovation blive kraftigt involveret i udarbejdelse af udbudsmaterialet. Projektorganisationen vil sammen med de eksterne rådgivere i løbet af 2012 udarbejde det foreløbige udbudsmateriale, der skal indgå i den konkurrencepræget dialog i 2013 med en række prækvalificerede OPP-selskaber, herunder også markedsanalyse af ejerskabs og finansieringsmodeller. Materialet forventes forelagt regionsrådet ultimo 2012.

  For at kunne gennemføre projektet er det nødvendigt med tilførsel af ressourcer til dels regionens projektorganisation og finansiering af den nødvendige eksterne OPP-ekspertise. Der ansøges derfor om frigivelse af midler til 1½ fuldtidsstilling til anlægsorganisationen, finansieret af psykiatriens egne anlægsmidler og 5 mio. kr. finansieret af regionens likvide midler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At en ny psykiatrisk afdeling i Vejle etableres som OPP-projekt.

  At der anvendes konkurrencepræget dialog som udbudsform.

  At der foretages en markedsprøvning af ejerskabs- og finansieringsmodeller inden udbudsfasen.

  At der som udgangspunkt indgår bygningsvedligeholdelse, øvrig bygningsdrift, udenomsarealer, rengøringsopgaver og pedelopgaver i OPP kontrakten.

  At notatet godkendes som ramme for den videre proces i forhold til etablering af psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP-projekt.

  At der meddeles anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012 samt afsættes rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. årligt i årene 2013-2016 til projektering, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb vedr. lokalpsykiatrien.

  At der meddeles anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012 til rådgivning, finansieret af de likvide midler.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  For indstillingen stemte 10 (Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre).

  6 tog forbehold over for indstillingen (Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti).

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Regionsrådet besluttede, at en ny psykiatrisk afdeling i Vejle som udgangspunkt etableres som OPP-projekt, og at der som udgangspunkt anvendes konkurrencepræget dialog som udbudsform.

  Processen følges af Innovationsudvalget og Forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/24485
  3. Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med vedtagelsen af budget 2012 var der et ønske om harmonisering af vilkårene for parkering i hele regionen, herunder ét samlet regelsæt for betaling.

  Sygehusene er på den baggrund blevet bedt om at vurdere behovet for at indføre betalingsparkering på deres matrikler.

  Det primære formål med at indføre betalingsparkering er at sikre patienterne tilstrækkeligt med gratis parkeringspladser tæt på bygningsmassen. Odense Universitetshospital har med dette formål indført betalingsparkering i Odense og Svendborg. De jyske sygehuse vurderer, at det ikke er formålstjenligt at indføre betalingsparkering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev ønsket en harmonisering af vilkårene for parkering i hele regionen, herunder ét samlet regelsæt for betaling.

  Det primære formål med at indføre betalingsparkering ved sygehusene er at sikre patienterne tilstrækkeligt med gratis parkeringspladser tæt på bygningsmassen. Det er således ikke en målsætning, at pårørende eller personale skal betale for parkering.

  Da det afhænger af lokale forhold, hvorvidt det er formålstjenligt at indføre betalingsparkering, og hvor mange p-pladser, der skal omfattes af betalingsparkering, er sygehusene blevet bedt om at vurdere behovet for at indføre betalingsparkering på deres matrikler.

  Odense Universitetshospital har med dette formål indført betalingsparkering på de pladser, som ligger tættest på sygehuset i Odense og samtlige pladser i Svendborg.

  De jyske sygehuse vurderer, at det ikke er formålstjenligt at indføre betalingsparkering, da sygehusenes parkeringspladser næsten udelukkende bruges af personer med ærinde på sygehusene. Patienterne sikres parkeringspladser tættest på bygningsmassen ved hjælp af tidsbegrænsning på disse pladser, mens personalet kan benytte de fjernere liggende pladser uden tidsbegrænsning.

  Sagen har været forelagt Innovationsudvalget, der anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at der arbejdes videre med at undersøge, hvordan man eventuelt kan tilgodese pårørende og akutte patienter, herunder forældre til akut indlagte børn.

  Indstillingen er ændret i overensstemmelse med udvalgets anbefaling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  At der arbejdes videre med at undersøge, hvordan man eventuelt kan tilgodese pårørende og akutte patienter, herunder forældre til akut indlagte børn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at orienteringen tages til efterretning. Derudover anbefaler udvalget, at der arbejdes videre med at undersøge, hvordan man eventuelt kan tilgodese pårørende og akutte patienter, herunder forældre til akut indlagte børn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/30866
  4. Fremskyndet lukning af Haderslev Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, at der skulle udarbejdes en sag om fremskyndet lukning af Haderslev Sygehus. Sagen forelægges hermed med henblik på endelig beslutning om lukning af Haderslev Sygehus primo 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Akut- og gennemførselsplanen indebærer, at Sygehus Sønderjylland skal samle sin stationære aktivitet i Aabenraa og Sønderborg, samt at de ambulante funktioner i Haderslev opretholdes indtil det nye sygehus i Aabenraa står færdig, hvorefter Haderslev Sygehus sælges.

  Efterfølgende har den aktuelle fremskrivning af 2010-aktiviteten samt en gennemgang af de eksisterende lokaler vist, at det allerede efter 1. fase i udbygningen af Aabenraa Sygehus er tilstrækkelig plads til funktionerne på de øvrige matrikler, dvs. Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

  Regionsrådet besluttede derfor i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, at der skulle udarbejdes en konkret sag om fremskyndet lukning af Haderslev Sygehus.

  Sygehus Sønderjylland har på den baggrund udarbejdet et forslag til genplacering af funktionerne, inkl. overslag over de budgetmæssige og kapacitetsmæssige implikationer angående flytning af funktionerne fra Haderslev.

  Forslaget er beskrevet detaljeret i bilaget, men indebærer overordnet set, at alle senge flyttes til Aabenraa i forbindelse med 1. fase i udbygningen, dvs. ved ibrugtagning af FAM samt mor/barn-center. De ambulante kirurgiske funktioner placeres i Aabenraa/Sønderborg inden for eksisterende fysiske rammer, mens der skabes plads til de ambulante medicinske funktioner i Aabenraa gennem mindre bygningsmæssige tilpasninger. Herudover flyttes der i mindre grad billeddiagnostiske funktioner til Tønder.

  Samlet påvirker lukningen af Haderslev Sygehus ca. 340 medarbejdere. Region Syddanmark har med vedtagelsen af akut- og gennemførselsplanen udstedt en række personalemæssige garantier i forbindelse med de strukturelle ændringer, som skal medvirke til at sikre drift, kontinuitet og videreførelse af funktioner i omstruktureringsperioden. Garantierne medfører, at ingen medarbejdere afskediges som følge af strukturelle ændringer, idet alt personale som er berørt af ændringerne, vil blive tilbudt anden ansættelse.

  Sygehus Sønderjyllands fælles medarbejderudvalg (FMU) har drøftet forslaget. Høringssvar fra FMU er vedlagt som bilag.


   

  Forslaget indebærer en samlet årlig besparelse på 43,4 mio. kr., hvoraf 20,7 mio. kr. vedrører drift af kliniske funktioner samt ikke-klinisk service og 22,7 mio. kr. vedrører bygningsdrift mv. Samlet bliver nettobesparelsen dog mindre, da en andel af udgifterne til bygningsdrift mv. vil skulle følge udvidelsen i Aabenraa. 

  Sygehus Sønderjylland er i øjeblikket ved at udarbejde en masterplan, hvor konsekvenserne af den fremtidige struktur i Sygehus Sønderjylland vil blive beskrevet i detaljer, herunder udgifterne til bygningsdrift mv. i forbindelse med udbygningen af Aabenraa Sygehus. Resultatet af arbejdet forventes at foreligge medio 2012, men det vurderes på nuværende tidspunkt. at nettobesparelsen vil blive på mindst 30 mio. kr.

  Lukningen af Haderslev Sygehus medfører engangsudgifter til bl.a. mindre ombygninger i Aabenraa, og herudover forventes der engangsudgifter til flytning, nyt apparatur og ekstraordinære personaleomkostninger vedr. overtalligt personale, kompetenceudvikling og befordring i en overgangsperiode. Det foreslås, at disse udgifter finansieres af 1. års besparelse efter lukning.

  Sygehus Sønderjylland har allerede implementeret dele af gennemførselsplanen vedr. eksempelvis afvikling af senge i Tønder og samling af geriatri og apopleksi i Sønderborg, og sammen med ovenstående vil implementeringen af den nye sygehusstruktur i Sygehus Sønderjylland således samlet have resulteret i en årlig nettobesparelse på min. 50 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Haderslev Sygehus lukkes i forbindelse med ibrugtagning af 1. fase af udbygningen af Aabenraa Sygehus, p.t. med forventet implementering primo 2014.

  At besparelsen i første år efter lukningen af Haderslev Sygehus indgår i Sygehus Sønderjyllands økonomiske råderum med henblik på afholdelse af engangsudgifter.

  At den endelige besparelse på mindst 30 mio. kr. indarbejdes i budgettet, når arbejdet med masterplanen er afsluttet.

  At der reguleres for evt. forskydninger af opgaver til andre sygehusenheder gennem det almindelige afregningsparadigme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 06-12-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8272
  5. Renovering af bad- og toiletforhold samt spiserum ved flytning af neurologi fra Give Sygehus til Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere godkendt at flytte neurologisk og ortopædkirurgisk afdeling fra Give Sygehus til Vejle Sygehus. Der har efterfølgende vist sig et behov for i den forbindelse at renovere bad- og toiletforhold på Vejle sygehus. Regionsrådet skal godkende projektet. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 28. marts 2011 godkendte regionsrådet at flytte neurologisk og ortopædkirurgisk afdeling fra Give Sygehus til Vejle Sygehus. Flytningen skete som en del af Sygehus Lillebælts budgetstrategi.

  Samlingen sker foreløbig på Vejle Sygehus. Efterfølgende vil det neurologiske center blive flyttet til Kolding i takt med udbygningen af akutsygehuset.

  Efter indflytningen af patienterne fra Give Sygehus har der vist sig behov for at renovere syv toilet- og badeværelser samt spiserummet, så det kan rumme de mere plejetunge patienter. De nuværende bade- og toiletrum lever ikke op til de arbejdsmiljøkrav, der stilles herunder plads til hjælpemidler i form af lift og lignende.

  Der foreligger nu udkast til byggeprogram for renovering af bad- og toiletforholdene samt spiserum, hvor det anslås et samlet anlægsbudget på 2.544.075 kr. til renovering af de 315 m2. Anlægsbudgettets enkelte poster fordeler sig således:

  Post

  Kroner

  Håndværkerudgifter, inkl. fast inventar

  1.800.000

  Løst inventar, it, telefoni og andre bygherreleverancer

     500.000

  Omkostninger

       44.075

  Uforudseelige udgifter

     200.000

  I alt

  2.455.075

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogrammet godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 2.455.075 kr.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2.455.075 kr. i 2012 (indeks 124,9), der finansieres af prioriteringspuljen i 2012.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til efterfølgende at godkende licitationsresultatet for anlægsprojektet inden for den givne bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/8204
  6. Kolding Sygehus - orientering om projektforslag og ændret budgetramme for kapel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en orientering om det endelige projektforslag for udbygningen af Kolding Sygehus, som har betydet en yderligere detaljeringsgrad i beskrivelsen af projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus er det endelige projektforslag nu beskrevet. Projektforslaget har betydet en yderligere detaljeringsgrad i beskrivelsen af projektet. Dette medfører, at usikkerheden i projektet mindskes og dermed en større sikkerhed for det økonomiske overslag.

  I forhold til det byggeprogram som regionsrådet godkendte den 27. juni 2011, er der kun sket mindre ændringer. Ændringerne vedrører en endelig placering af apoteket i forbindelse med den nuværende vareforsyning. I byggeprogrammet var der en forventning om, at flytningen af apoteket ville medføre et behov for en tilbygning. Dette har vist sig ikke at være nødvendigt med den valgte placering. Derudover er projektforslaget udbygget med en hævet tekniketage, som regionsrådet godkendte den 24. oktober 2011. Placeringen af apoteket og de øvrige tegninger til projektforslaget kan ses på de tegninger, som regionsrådet godkendte den 24. oktober 2011.

  For at kunne starte udbygningen af sygehuset gav regionsrådet den 27. juni. 2011 en anlægsbevilling på 35,142 mio. kr. (indeks 123,9) til udgifter i forbindelse med kapel, apotek, erstatningspladser og pavilloner. Regionsrådet fik i den forbindelse oplyst et beløb for kapellet på 8,570 mio. kr. (indeks 123,4). Efter projektforslaget er udarbejdet kendes nu den endelig fordeling af disse poster. Disse fordeler sig nu med 14,51 mio. kr. til kapel, 6,13 mio. kr. til apotek, 10,5 mio. kroner til parkering og 4,0 mio. kr. til pavilloner (indeks 123,9). Disse beløb er uden omkostninger til rådgivning. Disse udgifter blev bevilliget af regionsrådet den 31. januar 2011.

  (Indeks 123,9)

  Kapel

  Apotek

  Parkering

  Pavilloner

   

  Håndværkerudgifter

  11.700.000

  4.427.000

       

  Omkostninger

  350.000

  130.000

  10.500.000

  3.500.000

   

  Byggeplads og vejrlig

  940.000

  350.000

       

  Uforudsete udgifter

  700.000

  550.000

   

  500.000

   

  Anlægsudgifter i alt

  13.690.000

  5.457.000

       

  Øvrige udgifter

           

  Løst inventar, IT

  750.000

  650.000

       

  Kunst

  70.000

  25.000

       
             

   I alt i kr.

  14.510.000

  6.132.000

  10.500.000

  4.000.000

  35.142.000

  Det bemærkes at budgettet til kapellet er steget. Dette skyldes en berigtigelse af budgettet med udgifter til kælder, fryserum, tunnel, parkering og veje. Den samlede udgift for de fire delprojekter svarer fortsat til anlægsbevillingen. Det har derfor ingen betydning for den samlede anlægsramme for udbygningen af Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orientering om projektforslag og ændret budgetramme for kapel tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/30948
  7. Navngivning af fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Af hensyn til, at borgerne på tværs af regionen kan genkende navnet på de fælles akutmodtagelser på akutsygehusene anbefales det, at de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark i fremtiden kaldes "Fælles Akutmodtagelse (FAM)".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et Styrket Akutberedskab fra 2007 påbegyndte Region Syddanmark i 2008 arbejdet med formuleringen af et koncept for fælles akutmodtagelser (FAM). Sidenhen er der blevet arbejdet med den praktiske implementering af regionens koncept for FAM på de fremtidige akutsygehuse i regionen.

  Lokalt på sygehusene er der i forlængelse heraf siden 2008 blevet arbejdet med forskellige navne til den fælles akutmodtagelse eksempelvis "Akutafdelingen” og "Akutcenter".

  Af hensyn til at borgerne på tværs af regionen kan genkende navnet på de fælles akutmodtagelser på akutsygehusene anbefales det, at de fælles akutmodtagelser i fremtiden i Region Syddanmark kaldes "Fælles Akutmodtagelse (FAM)". På skiltningen og logoerne til FAM skal det nedenfor være muligt at anføre andre mere specifikke funktioner, eksempelvis skadestue og/eller lægevagt.

  Det anbefales endvidere, at ovennævnte benævnelse tages i anvendelse senest på det tidspunkt, hvor samlingen af funktioner er gennemført på de enkelte sygehusenheder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark senest på det tidspunkt, hvor samlingen af funktioner er gennemført på de enkelte sygehusenheder, navngives "Fælles Akutmodtagelse (FAM)".

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 06-12-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Det indstilles, at når alle fælles akutmodtagelser er etableret, tages navnet op igen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 11/30507
  8. Model for afregning for hurtig forundersøgelse i 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er indført en afregningsmodel for hurtig forundersøgelse for at fremme sygehusenes incitament til hurtigt at få forundersøgt patienterne for at få de relevante patienter ind i et behandlingsforløb og afklaret de patienter, der ikke skal i yderligere behandling.

  Med afregningsmodellen for hurtig forundersøgelse gives der en konkret bonusafregning til afdelinger, der lever op til en målopfyldelsesgrad på, at mindst 60 pct. at forundersøgelserne sker til tiden, ligesom afdelinger der øger deres målopfyldelsesgrad med mere end 10 pct. point også opnår en bonusafregning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Afregning for hurtig forundersøgelse er indført for at fremme sygehusenes incitament til hurtigt at få forundersøgt patienterne for at få de relevante patienter ind i et behandlingsforløb og afklaret de patienter, der ikke skal i yderligere behandling.

  Der udarbejdes løbende opgørelser over antallet af forundersøgelser på de enkelte afdelinger, og hvor mange af disse forundersøgelser der sker indenfor målet om en tidsfrist på 14 dage for kirurgiske afdelinger, og 30 dage for medicinske afdelinger.

  Model

  Der gives afregning til afdelinger, der har en målopfyldelsesgrad, der er større end 60 pct. i 2012. Denne grænse hæves løbende således, at den i 2013 f.eks. hæves til 70 pct.

  Afregningsbeløbets størrelse afhænger af afdelingens størrelse målt ud fra baselinestørrelse.

  Afdelinger, der har en baseline mindre end 50 mio., får 100.000 kr. i afregning ved målopfyldelsesgrad større end 60 pct.

  Afdelinger der har en baseline større end eller lig med 50 mio., og mindre end eller lig med 225 mio., får 200.000 kr. i afregning med målopfyldelsesgrad større end 60 pct.

  Afdelinger der har en baseline større end 225 mio. får 300.000 kr. i afregning ved målopfyldelsesgrad større end 60 pct.

  Der gives ligeledes afregning til afdelinger, der har en vækst i målopfyldelsesgrad på mere end 10 pct. point i forhold til sidste år. Dette gælder uanset det konkrete niveau for målopfyldelsesgrad. Afregningsbeløbet er her 100.000 kr. for alle afdelinger, der har en vækst større end 10 pct. point.

  Afdelingerne kan opnå afregning for begge mål.

  Betingelse for at opnå afregning i det hele taget er dog, at antallet af forundersøgelser i alt på afdelingen er større end 400. Ligeledes kan afdelinger, hvor antallet af forundersøgelser i alt på afdelingen er over 400, men mindre end 1.000, maksimalt opnå en afregning på 120.000 kr. i alt.

  Modellen gælder ikke for

  • akutmodtageafdelinger,
  • onkologiske afdelinger,
  • hæmatologiske afdelinger,
  • røntgenafdelinger (inklusiv mammografi), og
  • nuklearmedicinske afdelinger.

  Konsekvensberegning af modellen ses i bilagsnotatet.

  Såfremt alle afdelinger opnår højst mulig afregning jf. modellen, vil der skulle afregnes et beløb til sygehusene på 20,5 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At model for afregning for hurtig forundersøgelse godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-01-2012
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at model for afregning for hurtig forundersøgelse godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
    Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/30507
  9. Model for cpr-creep i 2012 som led i kvalitetsstrategien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i kvalitetsstrategien i Region Syddanmark indføres en model for såkaldt "cpr-creep".

  En model for cpr-creep skal understøtte Region Syddanmarks kvalitetsdagsorden og ambition om kun at gennemføre det nødvendige og rigtige antal sygehusydelser til den enkelte patient.

  Modellen indebærer, at væksten i antallet af kontakter dvs. besøg og indlæggelser ikke må overstige væksten i antal cpr numre med mere end 0,5 pct. point. Vækst herudover honoreres ikke.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  For at sikre at takststyringsmodellen i Region Syddanmark understøtter en forøget kvalitet af sygehusbehandlingen indføres en model for CPR-creep med virkning fra 2012.

  Med de tidligere principper i takststyringsmodellen har det ikke haft økonomisk betydning, om det er de samme patienter som behandles mere, eller om det er nye patienter der behandles. For at få økonomi til at kunne gøre mere af det nyttige, er det nødvendigt at prioritere i det, der allerede laves.

  En model for cpr-creep skal således understøtte Region Syddanmarks kvalitetsdagsorden og ambition om, kun at gennemføre det nødvendige og rigtige antal sygehusydelser til den enkelte patient.

  Modellen indebærer, at der for hvert sygehus fastlægges et maks. niveau på 0,5 pct. for, hvor meget antallet af kontakter må vokse i forhold til væksten i antal cpr. numre i forhold til sidste år. Antallet af kontakter defineres som antallet af ambulante besøg og indlæggelser samlet set.

  Såfremt væksten i kontakter overskrider væksten i antal cpr. numre med mere end 0,5 pct. point afregnes der ikke for overskydende kontakter. Værdien af kontakterne beregnes ud fra den gennemsnitlige værdi for de ambulante kontakter.

  Sygehusene vil blive afregnet for cpr-creep på sygehusniveau.

  I vedlagte bilag fremgår den konkrete beskrivelse af cpr-creep modellen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At model for cpr-creep godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-01-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder uændret fokus på at gøre det sundhedsfaglige rigtige for patienten. Status for hvordan det går med modellen forventes løbende afrapporteret til udvalget.


  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om baggrund samt indhold i model. Drøftedes, herunder fastholdelse af det faglige niveau. For hver måned laves en opgørelse, der afrapporteres til udvalget kvartalsvis.

  Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at model for cpr-creep godkendes.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/7971
  10. Økonomimodel for hjemtrækning af højt specialiseret aktivitet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark står overfor den udfordring, at der har været en stigende nettoudgift til betalinger til andre regioner, hvilket lægger pres på regionens økonomi. Der er behov for at sikre den bedst mulige kapacitetsudnyttelse af regionens sygehuse og sikre økonomisk hensigtsmæssige patientforløb.

  Der lægges op til en hjemtrækning af borgere fra særligt Region Midtjylland med henblik på at kunne behandle patienterne billigere i eget regi, samt udnytte kapaciteten til den aktivitet vi allerede betaler for i dag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er besluttet, at budgetansvaret for den udenregionale aktivitet i et vist omfang decentraliseres og lægges ud på sygehusene. Der opstilles mål for, hvor stor den udenregionale aktivitet må være målt i DRG (DiagnoseRelateredeGrupper) værdi. Dette opgøres for hvert af sygehusenes optageområder, og det enkelte sygehus får ansvaret for aktiviteten i deres optageområder. Såfremt aktiviteten er større end det mål der er sat, skal sygehuset selv dække en andel af de udgifter til udenregional aktivitet, der overstiger målet.

  Måltallet i 2012 fastlægges som DRG-værdien af aktiviteten på Århus Universitetshospital og Rigshospitalet for Region Syd borgere i 2011 fratrukket 50 mio. kr. DRG-værdi.

  Modellen er defineret ud fra, at der er et potentiale for hjemtrækning af patienter fra de jyske sygehuses optageområde svarende til, at borgerne fra Region Syddanmarks jyske sygehuses optageområder bruger Århus Universitetshospital og Rigshospitalet i samme omfang som de fynske borgere.


   

  Der kan således beregnes et hjemtrækningspotentiale for hvert af regionens jyske sygehuse. Besparelsen på de 50 mio. kr. DRG-værdi i 2012 fordeles mellem Region Syddanmarks jyske sygehuse ud fra deres andel af det beregnede hjemtrækningspotentiale i 2011.


  En væsentlig problemstilling i forhold til dette er, at de jyske sygehuse er afhængige af, at OUH (Odense Universitets Hospital) tager imod den højtspecialiserede aktivitet, der skal hjemtrækkes uden lang ventetid, idet det ellers ikke er muligt at nedbringe det udenregionale forbrug. Det er således de jyske sygehuse der bliver ramt økonomisk, hvis ikke OUH er i stand til at tage imod patienterne.


   

  Dette håndteres ved, at et merforbrug til udenregional aktivitet i forhold til de mål der er sat, ikke alene finansieres af de jyske sygehuse, der har ansvar for de borgere der skal trækkes hjem, men deles mellem OUH og de jyske sygehuse, således at OUH betaler en andel af udgiften, og de jyske sygehuse skal betale resten. Samlet set foreslås, at de jyske sygehuse og OUH afregner 45 pct. af  den DRG-værdi, der ligger ud over måltallet for, hvor stor den udenregionale aktivitet må være. Dette fordeles således at OUH betaler 20 pct., og de jyske sygehuse betaler 25 pct.

  Til at understøtte hjemtrækningen iværksættes en proces med afholdelse af møder indenfor i første omgang 14 udvalgte specialer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At økonomimodel for hjemtrækning af højt specialiseret aktivitet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-01-2012
   

  Orienteredes og drøftedes. Udvalget ønsker på et kommende møde en status over sygehusenes kapacitet, herunder bl.a. fokus på eventuelle flaskehalse.

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at økonomimodel for hjemtrækning af højt specialiseret aktivitet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
    Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31531
  11. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks Ph.d.-pulje. Indstillinger af projekter.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje har været i 2. opslag for 2011. Der er indkommet 31 ansøgninger om ph.d.-stipendier, og 23 ansøgninger er fundet støtteegnede. Med 2. opslag for 2011 har ph.d.-puljen siden 2009 været medvirkende til, at der i alt er givet tilsagn om 127 nye ph.d.-studier i tilknytning til sygehusene i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet afsatte i 2009 og igen i 2010 20 mio. kr. i en ekstraordinær pulje til ph.d.-stipendier med henblik på, at få flere unge til at forske på sygehusene i Region Syddanmark. Formålet var desuden at øge aktiviteterne på sundhedsforskningsområdet, samt at sikre et godt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere og forskere.

  Uddelingerne for 2009 og 2010 viste sin effekt med tilsagn om 87 nye ph.d.-studier i tilknytning til sygehusene i Region Syddanmark. Disse projekter supplerer de studier, som sygehusene selv igangsætter.

  Regionsrådet besluttede i 2010, at permanentgøre ph.d.-puljen fra 2011 for at sikre en forsat udvikling af de gode tendenser på sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark.

  Samlet set er der nu en positiv udvikling i gang i antallet af ph.d.-studerende i Region Syddanmark.

  I første opslag af ph.d. puljen for 2011 gav regionsrådet i juni 2011 17 tilsagn om nye ph.d.-studier.

  Som følge af 2. opslag for ph.d.-pulje 2011 indstilles hermed yderligere 23 nye ph.d.- studier til støtte. Der indkom 31 ansøgninger, hvoraf 23 opfyldte puljens krav, blandt andet om at være relevante for udviklingen af den kliniske praksis.

  Det regionale strategiske forskningsråd indstiller derfor, at regionsrådet meddeler støtte til 23 ansøgninger (jf. Bilag. Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2011. Indstillinger).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles støtte til 23 nye ph.d.-ansøgninger (jf. Bilag. Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2011. Indstillinger).

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31532
  12. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks forskningspulje 2011. Indstillinger af projekter.
  fold dette punkt ind Resume
   
  Region Syddanmarks Forskningspulje har været i 2. opslag 2011.  Syv forskningsprojekter er fundet støtteegnede for i alt 5,82 mio. kr. Heraf et projekt som understøtter forskning i de fælles akutmodtagelser.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fra Region Syddanmarks Forskningspulje uddeles hvert år midler til forskningsprojekter inden for de af regionsrådet udpegede tværregionale indsatsområder. Som led i at understøtte forskningen i de fælles akut modtagelser besluttede regionsrådet i januar 2010, at den akutte patient blev det femte forskningsindsatsområde, som kan opnå støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje.

  For at understøtte den frie forskning besluttede regionsrådet samtidig, at op til 5 mio. kr. af midlerne i Region Syddanmarks Forskningspulje kan uddeles til støtte af projekter med emner uden for indsatsområderne.

  Dette har betydet, at regionsrådet i 2008-2011 i alt har uddelt 53 mio. kr. til tværgående forskningsprojekter indenfor lidelser i:

  • bevægeapparatet,
  • for højt blodtryk,
  • kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL),
  • børn og sundhed, den akutte patient og fri forskning.

  For 2011 er der i Region Syddanmarks Forskningspulje afsat 15 mio. kr. til støtte af forskningsprojekter inden for henholdsvis de af regionsrådet udpegede forskningsindsatsområder samt frie emner. Til at understøtte forskning i de fælles akutmodtagelser afsatte regionsrådet i maj 2011 et særligt engangsbeløb på 3 mio. kr. til forskning i den akutte patient, og som udmøntes samtidigt med og via kriterierne gældende for Region Syddanmarks Forskningspulje. Midlerne er i opslag for første gang i denne uddelingsrunde.

  Region Syddanmarks Forskningspulje har været i 2. opslag i 2011, og bedømmelsesprocessen for ansøgningerne er afsluttet. Det regionale strategiske forskningsråd har efterfølgende indstillet en række projekter. I første runde for 2011 uddeltes alle midler til den frie forskning.

  Alle indkomne ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg af forskere fra Region Syddanmark, dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, dels ud fra de opstillede regionale kriterier om samarbejde på tværs af sygehuse og institutioner. Desuden er inddraget en ekstern forskningsfaglig bedømmelse af ansøgningerne, som er foretaget i samarbejde med Region Midtjylland.

  Der indkom 15 ansøgninger med anmodning om støtte for i alt 15,9 mio. kr. Det regionale strategiske forskningsråd har fundet 7 støtteegnede forskningsprojekter, der samlet indstilles til støtte med i alt 5,82 mio. kr. Det drejer sig om

  • 4 projekter indenfor lidelser i bevægeapparatet til i alt 3,35 mio. kr.,
  • 1 projekt indenfor børn og sundhed til 0,79 mio. kr.,
  • 1 projekt indenfor for forhøjet blodtryk til 0,93 mio. kr. og
  • 1 projekt indenfor den akutte patient til 0,75 mio. kr.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indstillingerne om bevillinger til 7 forskningsprojekter på et samlet beløb på 5,82 mio. kr godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.
   


  Udvalget ønsker til et kommende møde et punkt på dagsordenen omkring eliteforskningsmiljøer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31863
  13. Sygehus Sønderjylland, Arbejdspladsvurdering (APV) 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er i 2011 lavet en Arbejdspladsvurdering (APV) på Sygehus Sønderjylland. APV´en resulterede i fire forhold som skal udbedres, idet de er i strid med gældende regler, samt indebærer en risiko for personalets sikkerhed og sundhed. Det indstilles derfor, at regionsrådet bevilger 0,920 mio. kr. i 2012 til udbedring af forholdene. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehus Sønderjylland har i 2011 gennemgået en arbejdspladsvurdering (APV). I forlængelse heraf har direktionen vurderet, at nedenstående fire arbejdsmiljørforhold er i strid med de legale bestemmelser og indebærer en risiko for personalets sikkerhed og sundhed.

  • APV vedr. ulykkesrisiko ved brug af kapellift i kapellet i Haderslev og APV vedr. ergonomiske belastninger og ulykkesrisiko grundet nedslidt katafalk (forhøjning til anbringelse af en ligkiste) i Haderslev.
  • APV vedr. ergonomiske belastninger, udsættelse for sundhedsskadelige kemikalier og aerosoler (mikroskopiske, luftbårne partikler) på grund af uhensigtsmæssig indretning, uhensigtsmæssigt inventar og manglende udsugning i et skyllerum/scopvaskerum i Sønderborg. 
  • APV vedr. ergonomiske belastninger og udsættelse for sundhedsskadelige kemikalier og dampe på Patologisk Institut i Sønderborg på grund af uhensigtsmæssig indretning og mangelfuld procesventilation i cytologisk laboratorium, histologisk hovedlaboratorium samt modtagelse/udskæring.
  • APV vedr. risiko for ergonomiske belastningsskader på kort og længere sigt på grund af tunge og slidte kølerumsdøre i køkkenet i Sønderborg. 

  APV´erne er beskrevet nærmere i vedlagte notat. Det er vurderet, at det koster i alt 0,920 mio. kr. at udbedre forholdene. Det indstilles, at regionsrådet bevilger 0,920 mio. kr. i 2012 til udbedring af forholdene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 0,920 mio. kr. (indeks 124,9) til APV 2011 på Sygehus Sønderjylland finansieret af prioriteringspuljen.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 0,920 mio. kr. (indeks 124,9) til APV 2011 på Sygehus Sønderjylland.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18690
  14. Rigsrevisionens beretning om Sundhedsministeriets og regionernes forberedelse af kvalitetsfondsbyggerierne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Statsrevisorerne har behandlet Rigsrevisionens beretning om Sundhedsministeriets og regionernes forberedelse af kvalitetsfondsbyggerierne. Statsrevisorerne udtrykker på denne baggrund kritik af enkelte punkter overfor både ministerier og regioner, og udtrykker ligeledes bekymring om, hvorvidt Region Midt kan overholde den anlægsramme, der er givet til byggeriet af det nye universitetshospital i Skejby.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rigsrevisionen har i løbet af 2011 udarbejdet en beretning, som giver en bedømmelse af Sundhedsministeriets og regionernes forberedelse af sygehusbyggerierne med finansiering af den etablerede kvalitetsfond. Rigsrevisionen har i forbindelse med udarbejdelsen af beretningen undersøgt de fire kvalitetsfondsbyggerier, som frem til foråret 2011 havde opnået ministeriets endelige tilsagn. Den igangværende om- og tilbygning ved Kolding Sygehus er en af disse fire sager.

  Statsrevisorerne har på sit møde den 14. december 2011 behandlet beretningen. På baggrund af undersøgelsen udtrykker Statsrevisionen dels en kritik af, at Sundhedsministeriet ikke har sikret sig, at regionerne afsætter tilstrækkelige midler til It og apparatur og dels, at ministeriet ikke har afklaret forudsætninger mv. forud for godkendelse af byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Endeligt udtrykker statsrevisorerne bekymring for, om byggeriet af DNU kan gennemføres indenfor den meddelte anlægsramme.

  Med hensyn til byggeriet i Kolding gør Rigsrevisionen opmærksom på, at Region Syddanmark med fastholdelsen af den uvisiterede adgang til regionens skadestuer ikke lever op til en eksplicit betingelse i tilsagnet om finansiering med kvalitetsfondsmidler.

  Rigsrevisionen anbefaler herudover Region Syddanmark at iværksætte mere systematiske analyser om, hvordan tilsagnsbetingelsen om effektiviseringsforbedringer bliver indfriet. Rigsrevisionen anbefaler herunder, at disse effektiviseringsforbedringer indtænkes i valget af byggeløsninger.

  Endelig roser Rigsrevisionen Region Syddanmarks arbejde med implementering af styringssystemerne i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne, som Rigsrevisionen opfatter som den bedste praksis blandt de projekter, som undersøgelsen omfatter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/537
  15. Orientering om tilsagn fra Fornyelsesfonden til præ-kommercielle indkøbsprojekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Projektorganisation for sygehusbyggeri har modtaget tilsagn på to ansøgninger til Fornyelsesfondens seneste runde, hvor der er fokus på at understøtte det offentlige i at efterspørge velfærdsløsninger fra innovative producenter. Det drejer sig om et bespisningskoncept, samt den intelligente seng.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formålet med Fornyelsesfondens er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt understøtter omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt ramte områder. Fornyelsesfonden er resultatet af et forlig om fordelingen af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri. Fonden tilføres som det største initiativ i aftalen 760 mio. kr. i perioden 2010-2012.

  Fornyelsesfonden har i august 2011 for første gang indkaldt ansøgninger til ”Prækommercielle indkøb”. Fornyelsesfonden ønsker at støtte indkøb af prækommercielle løsninger for at øge muligheden for, at innovative producenter af velfærdsløsninger kan afsætte deres løsninger til det offentlige marked. Dette gøres, ved at understøtte den offentlige part i at efterspørge nye løsninger.

  Fornyelsesfonden kan give tilskud til offentlige parter, der står over for en konkret problemstilling i deres daglige arbejde, som de ser potentiale i at løse via køb og implementering af en ny serviceydelse eller et nyt velfærdsprodukt.

  Region Syddanmarks Projektorganisation for sygehusbyggeri har modtaget tilsagn på to ansøgninger; tilsagnsrammen for begge projekter er 2 mio. kr. Der er givet tilsagn til at dække udgifter til processen med at identificere potentialer og udgifter forbundet med at afholde et udbud. Det må bemærkes, at der ikke gives tilskud til det konkrete køb eller til implementeringen af løsningen. Hvis der findes kommercielle løsninger, men der ikke gennemføres et køb, vil Fornyelsesfonden kunne kræve tilskuddet tilbagebetalt.

  Bespisningskoncept (Sygehus Sønderjylland - Åbenraa)

  For at understøtte ”patienten i centrum” er behovet for et nyt bespisningskoncept opstået. Bespisningskoncept som serviceydelse og –løsning kan give en væsentlig forbedret kobling mellem patientens og pårørendes ønsker og behov og køkkenets ydelser til sygehusets patienter og pårørende. Det nye bespisningskoncept giver mulighed for at spise 24 timer i døgnet for patienter og pårørende. Bestilling foretages af patient, pårørende eller af plejepersonalet evt. ud fra en elektronisk visuel præsentation af menu m.m. og kan integreres med elektronisk patient journal og således erstatte gammeldags kardex. Køkkensystemet ønskes at kunne håndtere og registrere vare- og leverancelogistik for levering af retter, samt af varer der modtages. Systemet skal rumme en feedback funktion, så køkkenets medarbejdere får en tilbagemelding på deres kollektive indsats. Region Syddanmarks velfærdsinnovations-enhed, INVIA har bistået personalet i at komme fra brainstorming til beskrivelse af krav, til funktion og konkrete behov.

   

  Den intelligente seng (Sygehus Sønderjylland - Åbenraa)

  Der er behov for bedre senge på sygehusene udfra en bred arbejdsmiljømæssig vurdering. Den intelligente seng, som efterspørges i dette projekt, kan også tilbyde serviceydelser for patient og pårørende. Den intelligente seng indgår i et sengelogistiksystem, der kan give overblik og administrere sengeflåden, så den bedre understøtter afdelingens opgaveflow. Den intelligente seng kan fortælle, hvornår den skal til eftersyn, rengøres og hvilket tilbehør, den er udstyret med. Den kan også fortælle, om der er en patient i sengen og bevægelser (fx ved krampeanfald) status på kateterpose, om sengen er våd osv.

  Region Syddanmarks Center for Brugerfokuseret Innovation – G10 og INVIA indgår som samarbejdspart i projekterne.

  Fornyelsesfonden modtog oprindelig 15 ansøgninger og har indstillet 7 projekter til tilsagn, heraf 2 fra Region Syddanmark. Projekterne vil blive fulgt og evalueret bl.a. med henblik på at afgøre, om Fornyelsesfonden senere skal indkalde ansøgninger til ”Prækommercielle indkøb”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/3062
  16. Udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til Landsoverenskomsten om psykologhjælp udarbejder samarbejdsudvalget til regionens godkendelse en samlet udviklingsplan for psykologpraksis i regionen.

  Der har af samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælp været nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til formål at iværksætte og udføre arbejdet med den første udviklingsplan inden for psykologhjælp i Region Syddanmark.

  Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte høringsudkast til udviklingsplan, som blev godkendt til videre politisk behandling på samarbejdsudvalgets møde den 26. oktober 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til Landsoverenskomsten om psykologhjælp udarbejder samarbejdsudvalget til regionens godkendelse en samlet udviklingsplan for psykologpraksis i regionen.

  På baggrund heraf nedsatte samarbejdsudvalget en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde et udkast til udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark.

  Arbejdsgruppen har dels taget udgangspunkt i de rammer, der er i overenskomsten omkring indholdet af udviklingsplanen (en behovsanalyse, geografisk placering af praksis, prioritering af særlige indsatsområder m.m.) samt de overordnede sundhedspolitiske målsætninger, der er på området. Overordnet er det ønsket om et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen, hvor der tænkes i helheder for den enkelte patient, og hvor der er kvalitet og sammenhæng i de sundhedsydelser, der leveres i henholdsvis praksis og på sygehusene.

  Med udgangspunkt i ovenstående har arbejdsgruppen udarbejdet et høringsudkast til en udviklingsplan for psykologhjælp gældende i perioden 2011 - 2014, som indeholder en række anbefalinger. Høringsudkastet blev godkendt af samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælp den 26. oktober 2011. På baggrund heraf forelægges høringsudkastet til godkendelse i regionsrådet.

  Herunder ses en kort præsentation af anbefalingerne.

  Anbefalinger

  Omkring kapaciteten er der for nuværende ikke planer om at udvide antallet af ydernumre. I forbindelse med opslag af nye ydernumre anbefales det, at følgende generelle principper følges:

  • at der tilstræbes en jævn fordeling af psykologpraksis i regionen med særlig fokus på udkantsområder,
  • at udviklingen i ventetiden følges med henblik på eventuelt justering af kapaciteten, og
  • at der ved en udvidelse af personkredsen berettiget til sygesikringstilskud sker en vurdering af kapaciteten.

  Samordning og samarbejde mellem de sundhedsaktører, som er i berøring med de borgere, der er berettiget til psykologbehandling med tilskud, anses af samarbejdsudvalget for at være essentiel. Der er fokus på 4 relationer, og for dem alle gælder, at der i dag kun er tale om lidt formaliseret samarbejde. Samarbejdsudvalget finder, at der i planperioden er behov for at arbejde for et tættere samarbejde mellem de involverede parter og har forskellige forslag til, hvordan et sådant samarbejde kunne iværksættes. Samarbejdsudvalget finder, at behovet for et tættere samarbejde mellem psykiatrien og de praktiserende psykologer er særlig vigtigt, ikke mindst set i lyset af, at der med indførelsen af psykologbehandling med tilskud til personer med let til moderat depression og tilsvarende personer med let til moderat angst/OCD i højere grad end tidligere er sket en udviskning af forskelle mellem de to sundhedsaktørers klientgruppe.

  Samarbejdsudvalget anbefaler ligeledes, at der fortsat skal arbejdes med kvalitetsudvikling inden for psykologhjælp. I den forbindelse peges der på, at planerne om indarbejdelse af Den Danske Kvalitetsmodel aktivt understøttes af samarbejdsudvalget. Endvidere er der fokus på styrkelse af den faglige udvikling, bl.a. gennem efteruddannelse og formidling af faglig viden. Det anbefales, at nogle af de centrale efteruddannelsesmidler skal gå til oprettelse/styrkelse af lokale efteruddannelsesgrupper. Endelig anbefales det, at der arbejdes med kvalitetssikring af psykologhenvisninger.

  Det er samarbejdsudvalgets vurdering, at der generelt ikke er problemer med at rekruttere velkvalificerede psykologer til de opslåede ydernumre. Dog anbefales det at følge udviklingen tæt dels som følge af, at adskillige psykologer inden for de næste par år forventes at forlade arbejdsmarkedet, dels hvis der sker en udvidelse af personkredsen berettiget til psykologbehandling med tilskud.

  It er blevet en mere integreret del af hverdagen for de praktiserende psykologer. Den nye overenskomst på området indeholder en række krav og anbefalinger i forhold til bl.a. journalsystem og kommunikation med de praktiserende læger. Samarbejdsudvalget finder det væsentligt, at udvalget understøtter implementeringen af disse tiltag.

  Endelig har samarbejdsudvalget peget på ét indsatsområde, der skal være særlig fokus på i planperioden: Sårbare unge mellem 15 - 25 år med selvskadende adfærd eller selvmordsadfærd. Det er en gruppe som de praktiserende psykologer fra tid til anden er i berøring med, dog ikke via sygesikringsordningen, idet ansvaret for ovennævnte gruppe som udgangspunkt ligger hos kommunen. Samarbejdsudvalget anbefaler, at det nærmere undersøges, hvorvidt et tættere samarbejde med de praktiserende psykologer kan medføre en bedre forebyggende indsats over for gruppen.

  Implementeringen af udviklingsplanen vil være udgiftsneutral for regionen

  Høring og politisk behandling

  Udviklingsplanen vil efter godkendelse i regionsrådet blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Udviklingsplanen forelægges efter endt høringsrunde regionsrådet til endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At høringsudkast til udviklingsplan for psykologhjælp i Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 02-12-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
    Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32248
  17. Kommissorium vedr. undersøgelse af mulighederne for regionens eventuelle involvering i letbaneprojektet i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 er der enighed om at undersøge mulighederne for, at regionen kan indgå i letbaneprojektet i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I vedlagte udkast til kommissorium forudsættes følgende hovedpunkter belyst:

  - Kort beskrivelse af aktuel status på projektet.

  - Forventet passagerunderlag og passagerstrømme i forhold til alternativ kollektiv bustrafik, herunder skønnet betydning for erhvervsudviklingen.

  - Det retlige grundlag, herunder ansvars- og finansieringsfordeling samt proces vedrørende anlægslov.

  - Konsekvensbeskrivelse i forhold til alternative ejerforhold samt organisations- og finansieringsmodeller, herunder OPP.

  Der ønskes en drøftelse af udkast til kommissorium for dette arbejde med henblik på anbefaling til regionsrådet.

  Der vedlægges status vedr. letbaneprojektet i Odense.

  Det vedlagte forslag til kommissorium er ændret i overensstemmelse med anbefalingen om præcisering i Udvalget for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til kommissorium godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet det præciseres i kommissoriet, at en letbanes konsekvenser for den øvrige kollektive trafik, herunder busruter, beskrives.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
    Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/10193
  18. Konvertering af Vestbanens obligationslån hos KommuneKredit
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal tage stilling til et ønske fra Vestbanen A/S om at konvertere det eksisterende lån til et lavere forrentet lån.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På grund af betydelige rentefald ønsker Vestbanen A/S at konvertere det eksisterende investeringslån til et lavere forrentet lån.

  Region Syddanmark gav i forbindelse med beslutningen om Vestbanens videreførelse, tilsagn om garanti for det oplyste investeringslån. Konvertering af lånet forudsætter, at Region Syddanmark som garant tiltræder konverteringen.

  En konvertering vil kunne spare Vestbanen A/S knapt 0,6 mio. kr. i årlig låneydelse med uforandret restløbetid.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmark tiltræder konverteringen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
    Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/21747
  19. Initiativer til markering af 150 års jubilæet for Slaget ved Dybbøl
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budget 2012 har regionsrådet afsat 1 mio. kr. til at sætte markeringen af 150 års jubilæet for Dybbøl ind i et fremadrettet og grænseoverskridende vækstperspektiv. Til udmøntning heraf, foreslås det at etablere et Syddansk Dybbøl-Forum med repræsentanter fra bl.a. erhvervslivet, uddannelsesområdet, foreninger og det kulturelle område på begge sider af grænsen.

  Dette forum skal give input til en aktivitets- og handlingsplan frem til 2014, som forelægges regionsrådet i begyndelsen af 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Region Syddanmarks budget for 2012, der blev vedtaget af regionsrådet den 26. september 2011, er der afsat 1 mio. kr. til at finansiere regionens deltagelse i markeringen af 150 året i 2014 for Slaget ved Dybbøl. Af budgetvedtagelsen fremgår det, at et forslag til aktivitets- og handlingsplan frem til 2014 forventes forelagt for regionsrådet i begyndelsen af 2012.

  Region Syddanmarks tilgang til markering af 150 års jubilæet af Slaget ved Dybbøl vil have et nutidigt og fremadrettet fokus, der tager afsæt i at synliggøre det gode dansk-tyske samarbejde og de muligheder, det giver for at udnytte grænseregionens særlige potentiale for vækst og mellemfolkelig forståelse. Aktiviteterne foreslås at tilskynde til en folkelig og politisk debat og involvering af befolkningen, erhvervslivet, kulturelle institutioner, uddannelserne, politikere m.fl.

  Til realisering af dette foreslås det, at Region Syddanmark etablerer et Syddansk Dybbøl- Forum bestående af repræsentanter fra bl.a. erhvervslivet, uddannelsesområdet, foreninger og det kulturelle område på begge sider af grænsen. Forslag til Syddansk Dybbøl-Forums sammensætning er vedlagt som bilag.

  Syddansk Dybbøl-Forum skal udvikle forslag til aktiviteter, der lever op til det skitserede fokus, og som udmønter det afsatte budgetbeløb på 1 mio. kr. Disse indgår som input til en aktivitets- og handlingsplan frem til 2014, der forelægges regionsrådet i begyndelsen af 2012. 

  Via sit bagland skal Syddansk Dybbøl-Forum sikre en hensigtsmæssig involvering og dialog med relevante aktører og borgere. Dette gælder også for det parallelt arbejdende ”1864-2014-udvalg”, der har en primært historisk tilgang til 150 års jubilæet for Slaget ved Dybbøl.

  Bilaget er tilrettet efter forretningsudvalgets behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At regionsrådet etablerer et Syddansk Dybbøl-Forum med repræsentanter fra bl.a. erhvervslivet, ddannelsesområdet, foreninger og det kulturelle område på begge sider af grænsen.

  At regionsrådet anmoder parterne, der skal indgå i Syddansk Dybbøl-Forum, om at udpege repæsentanter til Syddansk Dybbøl-Forum.

  At regionsrådet udpeger 3 medlemmer til Syddansk Dybbøl-Forum, hvoraf det ene skal være formand for forummet.

  At input fra Syddansk Dybbøl-Forum indgår i udarbejdelse af en handlings- og aktivitetsplan frem til 2014, der forelægges til godkendelse i regionsrådet i begyndelsen af 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet bilaget forinden tilrettes, således at sammensætningen af Forum er som foreslået (”eventuelt” udgår).

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at DSI Dybbøl Mølle føjes til listen over parter, der anmodes om at udpege en repræsentant i Dybbøl-Forum.

  Regionsrådet udpegede Carl Holst som formand for Dybbøl-Forum og Hans Philip Tietje og Willy Sahl som medlemmer af Dybbøl-Forum. 
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/690
  20. Kapacitet på gymnasierne
  fold dette punkt ind Resume
   

  De forpligtende samarbejder har indmeldt optagelseskapaciteten til 1.g og 1.hf på gymnasierne og VUC´erne i regionen til regionsrådet. Optagelseskapaciteten, der skal indmeldes til Ministeriet for Børn og Undervisning senest den 1. februar 2012, fremgår af bilaget.

  Gymnasierne og udbyderne af 2-årige hf-uddannelser i trekantområdet udvider samlet set kapaciteten, hvilket kan få betydning for gymnasierne i blandt andet Grindsted og Tørring.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Optagelseskapaciteten (dvs. hvor mange nye 1. årsklasser skolerne kan optage i skoleåret 2012/13) fastlægges af de forpligtende samarbejder, hvor de offentlige gymnasier, hf-kurser og studenterkurser samt de VUC’er, der udbyder den 2- årige hf, deltager. De forpligtende samarbejder, har pr. 1. januar 2012 orienteret regionsrådet om den forventede kapacitet for det kommende skoleår.

  Regionsrådet skal herefter videresende oplysningerne til Ministeriet for Børn og Undervisning, senest den 1. februar 2012.

  I bilaget er vist den optagelseskapacitet, der skal indmeldes til Ministeriet for Børn og Undervisning, dvs. det antal klasser, som den enkelte skole kan oprette. Desuden er der i tabellen en oversigt over, hvor mange nye klasser der optages i kommende skoleår sammenlignet med indeværende skoleår.

  I forhold til indeværende skoleår, øges optagelseskapaciteten med i alt 8,5 nye 1. årsklasser i regionen.  

  Der er et lille fald i antallet af 15-16 årige i regionen i 2012 sammenlignet med 2011, og de kommende år falder antallet af 15-16 årige ligeledes. På den anden side, er der indført et klasseloft på 28 elever pr. klasse, hvilket alt andet lige betyder, at der skal flere klasser til på regionalt niveau, hvis der optages ligeså mange elever i det kommende skoleår som i indeværende skoleår.

  Den samlede kapacitet i regionen stiger dermed samtidig med, at der bliver færre 15-16 årige i regionen.

  Særligt gymnasierne i trekantområdet forventer at udvide kapaciteten med i alt 8 nye 1. års klasser ift. indeværende skoleår. En forøgelse af kapaciteten i trekantområdet kan få negative konsekvenser for gymnasierne i blandt andet Grindsted og Tørring, hvis elever i et vist omfang har mulighed for at søge om optagelse på gymnasier i trekantområdet. Kapacitetsudvidelsen i trekantområdet er begrundet i, at den nuværende kapacitet er fuldt udnyttet, og hvis søgningen til gymnasierne til det kommende skoleår bliver i samme omfang som indeværende skoleår, er det derfor, ifølge det forpligtende samarbejde i trekantområdet, nødvendigt med en kapacitetsudvidelse.

  Den samlede kapacitet (1.g + 2.g + 3.g + 1HF + 2HF) øges med 36,5 klasser, hvoraf de 8,5 er ekstra 1. års klasser, mens den resterende stigning skyldes, at kapaciteten de senere år er øget kraftigt, hvilket betyder, at der i det kommende skoleår eksempelvis vil være flere 2.g klasser end det er tilfældet i år.

  VUC FYN & FYNS HF-Kursus har desuden ansøgt Ministeriet for Børn og Undervisning om at få lov til at oprette en ny 2-årig hf klasse i Faaborg, hvilket kan betyde, at den samlede kapacitet på Fyn udvides med en ekstra klasse, i forhold til den angivne kapacitet i bilaget. Regionsrådet skal høres inden Ministeriet for Børn og Undervisning træffer beslutning i sagen. Regionsrådets høringssvar behandles på dette møde i et andet dagsordenspunkt.

  Administrationen anbefaler, at regionsrådet overfor Ministeriet for Børn og Undervisning påpeger en række problemstillinger:

  -          At en udvidelse af kapaciteten medfører investeringer i bl.a. bygninger, der både på kort og langt sigt kan vise sig ikke at være økonomisk rentable, idet den demografiske udvikling medfører færre unge de kommende 10 år.

  -          At en udvidelse medfører en øget konkurrence om eleverne for at udnytte den ekstra kapacitet.

  -          At en udvidelse af kapaciteten kan få konsekvenser for de mindre gymnasier, bl.a. Grindsted og Tørring.

  I udkast til brev til ministeren gøres således opmærksom på, at Ministeriet for Børn og Undervisning skal være opmærksom på, at der ikke bruges økonomiske ressourcer på at opbygge unødvendig kapacitet til skade for de mindre gymnasier.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orienteringen og indberetningen fra de forpligtende samarbejder tages til efterretning og sendes til Ministeriet for Børn og Undervisning.

  At det vedlagte udkast til brev til ministeren for børn og undervisning godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/392
  21. Studieretninger 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal sikre, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger i gymnasierne. De forpligtende samarbejder i Region Syddanmark har udarbejdet forslag til studieretninger for 2012, og administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats i regionen for, at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser. Regionsrådet skal herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen, jfr. lov nr. 575 af 9. juni 2006, § 10, stk.1.

  I forhold til gymnasierne skal regionsrådet sikre den fornødne bredde i udbuddet af studieretninger.

  Gymnasierne indenfor de 4 forpligtende samarbejder i regionen, har indberettet de studieretninger, der udbydes fra den 1. januar 2012.

  Alle gymnasier inden for de fire forpligtende samarbejders geografiske område, vil udbyde studieretninger inden for de 4 hovedområder, som de skal udbyde. De 4 hovedområder er naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig, sproglig- humanistisk og musisk.

  Administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde, da alle 4 hovedområder bliver udbudt på alle gymnasier, med en enkelt undtagelse på Faaborg Gymnasium, hvor der ikke udbydes en musisk studieretning. Administrationen vurderer, at der er en tilstrækkelig geografisk spredning i udbuddet for 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At gymnasiernes udbud af studieretninger tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/29610
  22. Høringssvar vedr. 2-årigt hf i Faaborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  VUC FYN & FYN´s HF-kursus har rettet henvendelse til Region Syddanmark med ønske om, at regionsrådet vil afgive en positiv indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning om oprettelse af 2- årigt hf i Faaborg. Administrationen anbefaler, at regionsrådet ikke anbefaler oprettelsen af 2-årigt hf i Faaborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bestyrelsen ved VUC FYN & FYN´s HF-kursus (VUC Fyn) vil anmode Ministeriet for Børn og Undervisning om tilladelse til at oprette 2-årigt hf i Faaborg.

  Regionsrådet skal ifølge lovgivningen afgive indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning om den stedlige placering af nye uddannelser, herunder højere forberedelseseksamen (hf) (§§ 10 – 11 i bekendtgørelse af lov om institutioner nr. 880).

  I september 2008 anmodede VUC Fyn ligeledes om tilladelse til at oprette 2-årige hf-uddannelser i såvel Glamsbjerg som Faaborg. Regionsrådet anbefalende dengang begge udbudssteder, idet det blev vurderet, at et udbud af 2-årigt hf ville kunne få søgningen til hf til at stige blandt de mere voksne unge, det vil sige de 17 – 25-årige. Undervisningsministeriet godkendte dog alene en placering i Glamsbjerg, idet det blev vurderet, at der kun var søgningsmæssigt grundlag for ét udbudssted i området.

  I dag udbydes der af Faaborg Gymnasium og VUC Fyn henholdsvis almen studentereksamen, stx, og enkeltfags hf. Begge uddannelser er beliggende i samme bygning i Faaborg, og der er derfor et undervisningsmiljø med såvel unge som mere voksne unge.

  VUC Fyn angiver i anmodningen til regionsrådet, at et udbud af 2- årigt hf i Faaborg kan øge søgningen til 2-årigt hf på Fyn, og dermed tiltrække flere unge i alderen 17 – 25 år. VUC Fyn angiver desuden, at de vil forsøge at tiltrække talenter indenfor elektroniske medier, herunder film/tv.

  Administrationen har indhentet en udtalelse fra det forpligtende samarbejde på Fyn, som består af alle gymnasier samt VUC på Fyn. Det forpligtende samarbejde forholder sig kritisk til anmodningen fra VUC Fyn, idet de frygter for negative konsekvenser for såvel Faaborg Gymnasium som Svendborg Gymnasium, idet antallet af unge vil være faldende de kommende 10 år.

  VUC Fyn har indsendt en mindretalsudtalelse, som er vedlagt som bilag tillige med høringssvaret fra det forpligtende samarbejde.

  Administrationen indstiller, at regionsrådet ikke anbefaler oprettelse af 2-årigt hf i Faaborg af følgende grund:

  • Et 2-årigt hf i Faaborg vurderes, at ville være i direkte konkurrence med Faaborg Gymnasium om de 16 – 17 årige. Faaborg Gymnasium er det mindste gymnasium på Fyn med et nyoptag svarende til 3 – 4 klasser årligt, hvorfor gymnasiet vurderes at være sårbart overfor et evt. fald i søgningen.

  Vurderingen underbygges af følgende:

  • På den nye 2-årige hf-uddannelse i Glamsbjerg er 60 % af eleverne 16 – 17 år, og de fleste kommer direkte fra grundskolen. Det samme søgemønster må antages at ville gælde for Faaborg.
  • Antallet af 16 – 19-årige falder med 15 % i de næste 10 år i Faaborg-Midtfyn kommune, hvorfor det er usikkert, om der er søgningsmæssigt grundlag for et udbud af 2-årigt hf i Faaborg. Faldet i antal 16 – 19-årige må forventes isoleret set, at have konsekvenser for Faaborg Gymnasium.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det indstilles til Ministeriet for Børn og Undervisning, at der ikke oprettes 2-årig hf i Faaborg.

  At vedlagte høringsbrev med bilag sendes til Ministeriet for Børn og Undervisning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  Kristian Grønbæk Andersen anbefaler mindretalsudtalelsen fra VUC Fyn om oprettelse af 2-årig hf i Faaborg. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
    Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Kristian Grønbæk Andersen kunne ikke anbefale indstillingen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Sagen udgik af dagsordenen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31547
  23. Afslutning af tre uddannelsesprojekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har siden 2008 bevilget støtte til uddannelsesprojekter fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Tre projekter er nu afsluttet. Det drejer sig om KRÆS, Parallel pædagogik og DM i Skills. Regionsrådet orienteres om projekternes resultater.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  KRÆS – Udvikling af kreative læreprocesser i gymnasiale forløb

  Regionsrådet bevilgede den 23. juni 2008 et tilskud på 1.190.000 kr. til projektet ”KRÆS - Udvikling af kreative læreprocesser i gymnasiale forløb” til VUC Fredericia i samarbejde med Snoghøj Højskole, IBC og Det Danske Musicalakademi.

  Formålet med KRÆS var at udvikle en ny 2-årig hf, der lagde vægt på de kreative/æstetiske læringsformer, og som derved kunne tiltrække en gruppe af unge, som ønsker en gymnasial uddannelse, samtidig med at de får mulighed for at dyrke og styrke deres kunstneriske interesser. Det blev vurderet i 2008, at KRÆS ville kunne medvirke til, at flere unge ville gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse.

  Evalueringen af KRÆS viser, at det er lykkedes at udvikle en ny 2-årig hf med navnet KRÆS. Der startede 21 elever i 2009, 19 elever i 2010 og her i 2011 er der 25 nye elever. Uddannelsen er bæredygtig og forventes også at blive udbudt i de kommende år.

  Som afslutning på projektet, er der lavet en konceptbeskrivelse af tre projektforløb i KRÆS med beskrivelser af undervisningens rammer, organisering, metoder og indhold. Konceptbeskrivelserne bliver offentliggjort på regionens hjemmeside, så andre gymnasiale uddannelser kan få glæde heraf.

  Evalueringen konkluderer, at der er indikationer på, at KRÆS med sin kreative tilgang til det boglige, er med til at tiltrække og fastholde eleverne på hf-uddannelsen. Uden en kreativ æstetisk hf (KRÆS), ville nogle af eleverne ikke have fået en ungdomsuddannelse. Det underbygges af, at gennemførelsesprocenten på KRÆS ligger højere end på det almindelige 2-årige hf. På KRÆS gennemfører 81,3 % af eleverne, mens blot 42 % af eleverne i perioden 2006-2010 gennemførte hf på VUC Fredericia.

  Parallel pædagogik

  Regionsrådet bevilgede den 25. august 2008 et tilskud på 1.103.845 kr. til projektet ”Parallel pædagogik” til VUC Sønderjylland og VUC FYN & FYN´s HF-kursus.

  Formålet med Parallel pædagogik var, at udvikle en undervisningsform på hf enkeltfag, der via brugen af video og IT muliggør samtidig undervisning af kursister (parallel undervisning), der befinder sig i to forskellige byer/geografiske lokationer. Undervisningsformen skulle bruges til at sikre et undervisningstilbud i de tyndtbefolkede områder, hvor der ofte ellers ikke vil kunne samles nok kursister til et helt hold. Projektet ville dermed bidrage til at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Evalueringen af Parallel pædagogik viser, at det er lykkedes at udvikle en parallel undervisningsform, hvor kursister på to forskellige lokaliteter er blevet undervist samtidig.

  Der er blevet oprettet hold mellem:
   

  ·        Tønder og Gram.

  ·        Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

  ·        Nyborg og Glamsbjerg.

  Søgningen til holdene har været stor, og frekvenser for gennemførsel og frafald svarer til, hvad der ses på ordinære hold. Projektet har således bidraget til at forbedre uddannelsestilbuddet i tyndt befolkede egne i Syddanmark.

  Flere af kursisterne på holdene med parallel undervisning giver udtryk for, at de nok ville have deltaget i hf-undervisningen, selvom parallel undervisning ikke havde været en mulighed, men at de ville have haft ekstra kørsel til undervisningen. De ser parallel undervisning som en stor fordel, fordi det sparer dem for ekstra transport.

  I projektet er der dels udviklet en samlet pædagogisk og didaktisk strategi for parallel pædagogik og dels udviklet undervisningsmaterialer til flere fag. Dette er tilgængeligt på projektets hjemmeside: www.parallelundervisning.dk. Andre uddannelsesinstitutioner har dermed gode muligheder for at lære af projektets erfaringer og evt. selv begynde at arbejde med parallel pædagogik.

  Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelser

  Regionsrådet bevilgede den 21. december 2009 et tilskud på 690.000 kr. til projektet "Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelser" til Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle.

  Formålet med projektet var at tydeliggøre valgmuligheder for erhvervsuddannelser efter folkeskolen og øge prestigen af og kendskabet til erhvervsuddannelserne.

  Det ser ud til at være lykkedes, idet tilmeldingstallene til erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler på Fyn er et af de få steder i landet, hvor søgningen ikke er gået ned i 2011.

  Som en del af projektet blev der afholdt indledende konkurrencer på 36 grundskoler i Region Syddanmark. Til det afsluttende nationale mesterskab for 9. klasser deltog i alt 108 grundskoleelever fordelt på 36 hold på Odense Congress Center i januar 2011.

  I forbindelse med projektet er der blevet opbygget en opgavebank til 9. klasseskonkurrencerne. Opgavebanken indeholder skriftligt materiale og en film, og skal fremover fungere som fundamentet i forhold til det videre arbejde med henblik på at gøre DM for 9. klasser landsdækkende.

  Evalueringen viser, at formidlingen omkring DM for 9. klasser har været succesfuld. Således er beslutningstagere, deltagere og andre aktører blevet informeret om DM for 9. klasser. Det kan også nævnes, at 14.500 børn, unge og voksne lagde vejen forbi Odense Congress Center i dagene den 27.- 29. januar 2011 for, at se på DM for erhvervsuddannelserne samt DM for 9. klasserne i Region Syddanmark.

  I forbindelse med undervisningsministerens sommermøde i 2011 i Sorø, blev SkillsDenmark og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense bedt om at arrangere en ”folkeskolekonkurrence” for deltagerne i sommermødet, samt fortælle om arrangementet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
    Til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/31259
  24. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 23b og 36b Skovstrup By, Tommerup, Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på matr. nr. 23b og 36b Skovstrup By, Tommerup. Arealerne er beliggende udenfor graveområde, hvorfor regionen skal give samtykke jf. Råstofplan 2008 retningslinie 4.3.4 og 4.3.5.

  Assens Kommune oplyser, at indvindingen er foretaget, og den kommende tilladelse er derfor en lovliggørende tilladelse. Det ansøgte/udgravede areal er på ca. 1,1 ha., og der er indvundet 5.000 m3 i perioden den 1. maj 2011 til den 1. juli 2011. Der er gravet til ca. 1 meter, med ca. 0,2 meter muld øverst.

  Arealet anvendes i dag til jordbrugsformål. Langs arealets østlige kant findes et beskyttet dige.

  Arealet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, men dog uden for indvindingsopland til vandværker. Afstanden til nærmeste boring tilhørende alment vandværk er ca. 1.400 meter.

  Arealet ligger inden for interesseområde for ler på Skovbjerg lerfladbakke. På grundlag af boringer på lerfladbakken, vurderes lertykkelsen over grundvandsmagasinet til ca. 20 meter. Der er således en større mægtighed ler på lokaliteten, hvorfor infiltrationen til grundvandet er meget begrænset. Sårbarheden af grundvandet vurderes derfor særdeles begrænset. En indvinding af rødbrændende ler, hvor der kun fjernes ca. 1 meter oxideret ler, vurderes ikke at formindske sårbarheden af grundvandet overfor såvel nitrat som miljøfremmede stoffer som sprøjtemidler. Assens Kommune vurderer, at der ikke er begrundelse for at stille vilkår til efterfølgende arealanvendelse som følge af råstofindvindingen, og at arealet derfor kan efterbehandles til jordbrugsformål.

  Arealet ligger inden for et større sammenhængende landskabsområde. Assens Kommune vurderer, at indvinding af rødler ikke er i modstrid med Assens Kommunes målsætning om bevarelse af landskabet.

  Det vurderes, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, og det vurderes endvidere, at projektet ikke vil påvirke Natura2000-områder eller forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

  Assens Kommune opfatter sagen som fuldt belyst, og er indstillet på at give en lovliggørende tilladelse til ovennævnte indvinding af rødler med vilkår til sikring af miljø og natur.

  Boringer i området bekræfter, at der er tykke lerlag i Skovstrup Bakkeø bestående af  smeltevandsler på op til 5 meters tykkelse og herunder moræneler. De tre nærmeste dybere boringer, har henholdsvis moræneler til 20 m under terræn og de to andre til bunden af boringerne 40 m under terræn.

  Administrationen vurderer, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af, at den øverste meter af lerlaget fjernes. Det vurderes samtidig, at indvindingen af 1 m ler ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
    Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31262
  25. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 6a Skalbjerg By, Vissenbjerg, Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på matr. nr. 6a Skalbjerg By, Vissenbjerg. Kommunen oplyser, at det ansøgte areal er på ca. 23,3 ha., og der forventes at blive indvundet op til 20.000 m3/år i perioden 1/2-2012 til 31/12-2022. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter, og der forventes at være ca. 0,2 meter muld. Der graves etapevis, således at 2 ha. er åbent ad gangen.

  Gennem begrænsninger i tilladelsen vil det blive sikret, at beskyttede diger og et mindre areal beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 (sø/mose) i området ikke vil blive berørt af lerindvindingen.

  Det ansøgte graveareal ligger inden for et større sammenhængende landskabsområde. Assens Kommune vurderer, at indvinding af rødler ikke er i modstrid med Assens Kommunes målsætning om bevarelse af landskabet.

  Kommunen oplyser, at arealet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplandet til Tommerup Vandværker. Afstanden til nærmeste boring tilhørende vandværket er ca. 750 meter. Det ansøgte areal ligger på Skalbjerg lerfladbakke. Assens Kommune har vurderet forholdene ud fra geofysiske undersøgelser og boringer og tolker disse således, at lertykkelsen over grundvandsmagasinet øverst består af et ca. 10-15 meter tykt lag af smeltevandsler, herunder 20 meter moræneler. Sårbarheden af grundvandet vurderes som særdeles begrænset, og Assens Kommune vurderer, at der ikke er begrundelse for at stille vilkår til den efterfølgende arealanvendelse. Desuden vurderes, at en indvinding af rødbrændende ler, hvor der kun fjernes ca. 1 meter oxideret ler, ikke vil formindske sårbarheden af grundvandet overfor såvel nitrat som miljøfremmede stoffer som sprøjtemidler.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkninger på miljøet, og det vurderes endvidere, at projektet ikke vil påvirke Natura2000-områder eller forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

  Assens Kommune er således indstillet på at give en 10-årig tilladelse til ovennævnte indvinding af rødler under forudsætning af bl.a., at indvindingen sker etapevis og med afstand på 3 m til beskyttede diger og beskyttede naturtyper.

  På baggrund af redegørelsen fra Assens Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området, vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m smeltevandsler. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i gravningen, vil natur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen, at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af, at den øverste meter af lerlaget fjernes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-12-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/503
  26. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum tog på sit møde den 8. december 2011 stilling til et revideret budget på det syddanske Grøn Vækst program. Derudover tog Vækstforum stilling til en ansøgning om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet Flexhospital.

  Regionsrådet skal tage stilling til disse sager.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Grøn Vækst pulje til regioner og kommune

  Fødevareministeriet har i aftalen om Grøn Vækst afsat en særlig pulje på i alt 280 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram til medfinansiering af egne indsatser i kommuner og regioner. Region og kommuner har i samarbejde udarbejdet og indsendt en programansøgning til fristen den 1. oktober 2011, som krævet for at få del i den særlige pulje.

  Vækstforum har behandlet og godkendt programmet og ansøgningen på møde den 20. september 2011. Kommunekontaktrådets formandskab har ligeledes godkendt programmet og ansøgningen. Regionsrådet har behandlet og godkendt programmet og ansøgningen på møde den 26. september 2011. Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum, afsat en ramme på 20 mio. kr. til medfinansiering af projekter under det syddanske Grøn Vækst program.

  Samlet har de danske regioner i samarbejde med kommuner søgt om mere end 280 mio. kr. I det syddanske program er der søgt en ramme på 84 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram.

  Fødevareministeriet (NaturErhvervstyrelsen) har den 4. november 2011 meddelt, at den syddanske ansøgning er tildelt en ramme på 69,4 mio. kr. fra EU´s landdistriktsmidler, hvilket er 14,6 mio. kr. mindre end ansøgt.

  På baggrund af den udmeldte ramme til det syddanske Grøn Vækstprogram, er der behov for at revidere budgettet i programmet. Det reviderede budget skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, før ansøgere kan begynde at indsende ansøgninger til regionen.
   

  Ansøgt budget i mio. kr.

  Indsatsområde

  De syddanske kommuner

  Region Syddanmark

  EU’s landdistriktsprogram

  I alt

  Turisme

  10

  10

  20

  40

  Fødevare

  10

  10

  20

  40

  Natur

  22

  0

  22

  44

  Energi

  22

  0

  22

  44

  I alt

  64

  20

  84

  168

  Med udgangspunkt i fastholdelse af den procentvise fordeling af midlerne mellem indsatsområder, foreslås følgende revideret budget:

   

   Forslag til revideret budget i mio. kr.

  Indsatsområde

  De syddanske kommuner

  Region Syddanmark

  EU’s landdistriktsprogram

  I alt

  Turisme

  8,25

  8,25

  16,5

  33

  Fødevare

  8,25

  8,25

  16,5

  33

  Natur

  18,2

  0

  18,2

  36,4

  Energi

  18,2

  0

  18,2

  36,4

  I alt

  52,9

  16,5

  69,4

  138,8

  Det reviderede budget er godkendt af Kommunekontaktrådets formandskab med en bemærkning om, at der skal være fleksibilitet mellem indsatsområderne.

  Formandskabet for Vækstforum drøftede på sit møde den 22. november 2011, om der bør omfordeles flere midler til turisme end forsat i ovenstående budget. Sekretariatet blev anmodet om at undersøge, om turismemidlerne i Grøn Vækst puljen til regioner og kommuner kan anvendes til destinationsudviklingsprojekter. Tilbagemeldingen er, at der kan anvendes midler under Grøn Vækst programmet inden for nogle nærmere definerede rammer.

  Vækstforum besluttede på sit møde den 8. december 2011 at fastholde den foreslåede fordeling. Det blev dog samtidig besluttet, at en omfordeling kan tages op til beslutning i Vækstforum afhængig af søgningen inden for de enkelte indsatsområder.


  Første ansøgningsfrist til det syddanske Grøn Vækst program var den 3. januar 2012. Disse ansøgninger behandles på møde i det syddanske Grøn Vækst udvalg og i Vækstforum (i det omfang der er søgt om regional medfinansiering) den 27. marts 2012.

  Til orientering kan det oplyses, at Fødevareministeriet (NaturErhvervstyrelsen) har udmeldt følgende finansieringsrammer fra EU´s landdistriktsprogram til øvrige regioner: Region Nordjylland: 77,0 mio. kr., Region Sjælland: 55,2 mio. kr., Region Midtjylland 46,2 mio. kr., Region Hovedstaden/Bornholm: 32,2 mio. kr.

  Ansøgningen Flexhospital

  Der er tale om en ansøgning om medfinansiering af en ansøgning til Højteknologifonden om en såkaldt højteknologisk platform. En højteknologisk platform er et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og en eller flere offentlige forskningsinstitutioner. Målet med platformen er langsigtet udvikling af ny banebrydende teknologi, som for de deltagende virksomheder kan muliggøre indtil flere nye kommercielle aktiviteter og føre til markante teknologiløft for de involverede brancher.

  Højteknologifonden har afholdt en præ-kvalifikationsrunde, og projektet Flexhospital er et af de projekter, som er gået gennem prækvalifikationsrunden og deltager i den endelige ansøgningsrunde.   

  Et flexhospital er et industrielt fremstillet hospital, der fleksibelt kan tilpasses det ideelle patientforløb og den teknologiske udvikling og organisation. Et sådant flexhospital forventes at kunne opføres på 2-3 år imod de nuværende ca. 10 år for et hospitalsbyggeri. Da moderne hospitaler på grund af den hurtige teknologiske og medicinske udvikling forventes at skulle modernisere dele af deres bygningsmasse ca. hver tiende år, er der ligeledes store fordele i at udvikle moduler til hospitaler, som relativt hurtigt og fleksibelt kan udskiftes. Dermed mindskes gener og omkostninger ved tilpasning af bygninger i forhold til den teknologiske udvikling.

  En udviklet platform vil blive afprøvet på Odense Universitetshospital/NytOUH, på G10 – Center for brugerfokuseret innovation i Odense og på Lindø.

  Konsortiet har deltagelse af partnere fra hele landet. Ved vurderingen af ansøgningen er der lagt  vægt på, at konsortiet planlægger at etablere udviklingsfaciliteter og -kontor med tilhørende 20-25 medarbejdere i Forskerparken i Odense. Dermed vil en ganske væsentlig del af projektets aktiviteter ligge i Region Syddanmark – i umiddelbar sammenhæng med regionens testcenter G10, Nyt OUH og Syddansk Universitet.   

  Vækstforum har på sit møde 8. december 2011 besluttet at indstille følgende:

  -  at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.022.903 kr., –    bevillingen kan maksimalt udgøre 2% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
  -  at bevillingen gives under forudsætning af, at ansøgningen modtager tilsagn fra Højteknologifonden,
  -  at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden, og
  -  at det forudsættes, at testlaboratorium og medarbejdere i Flexhospital A/S placeres i Region Syddanmark.

  Efter mødet i Vækstforums møde har vækstforumsekretariatet fået besked om, at projektet har modtaget afslag fra Højteknologifonden. Dermed er forudsætningerne for Vækstforums indstilling ikke opfyldt, og projektet indstilles derfor til afslag i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. Grøn Vækst

  At regionsrådet tager orienteringen til efterretning og godkender det reviderede budget, herunder at Vækstforum kan tage en omfordeling op til beslutning afhængig af søgningen inden for de enkelte indsatsområder.  Vedr. ansøgningen Flexhospital

  At projektet modtager afslag.

  At afslaget er begrundet i, at projektet har fået afslag fra Højteknologifonden, og at forudsætningerne for Vækstforums indstilling om støtte derfor ikke er opfyldte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/28473
  27. Syrenparken, erstatningsbyggeri for Pomonahuset
  fold dette punkt ind Resume
   

  Pomonahuset, som er en afdeling under det socialpsykiatriske tilbud Syrenparken i Børkop, er oprindelig et botilbud til unge (piger) med spiseforstyrrelse. Tilbuddet er beliggende i en villa i Vejle med kun 4 pladser, hvilket gør det svært at optimere personaleressourcerne - især i perioder med pladsledighed.

  Der er derfor afsat 5,847 mio. kr. på budget 2012 til etablering af et erstatningsbyggeri på Syrenparkens grund. På baggrund af et udarbejdet byggeprogram søges det afsatte beløb bevilget til gennemførelse af byggeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Pomonahuset er et højtspecialiseret tilbud, idet brugergruppen er ændret til at være en gruppe, der har flere diagnoser ud over spiseforstyrrelse. Der er derfor behov for, at personalet i højere grad vil kunne få faglig udveksling med personalegruppen i Syrenparken. Desuden er Pomonahuset med kun 4 pladser yderst sårbar for selv korterevarende perioder med pladsledighed, og endelig er der behov for, at de bygningsmæssige rammer forbedres, således at der er hjemlige rammer, der understøtter den faglige indsats, men som også giver beboerne mulighed for et privatliv.

  Et nybyggeri på Syrenparkens grund skal bestå af 4 etværelses boliger, som ved inddragelse af samtalerum, personalerum mv. relativ nemt vil kunne ændres til torums boliger, hvis tilbuddet skifter målgruppe.

  Formål, funktionelle krav mv. er beskrevet i vedlagte resumé af byggeprogram, hvori det er kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 5,847 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Byggeriet forventes at kunne tages i brug efter sommeren 2013. Projektet forventes gennemført uden forhøjelse af den gældende takst. Bygningen, som rummer det nuværende tilbud, forventes afhændet efter fraflytningen i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At resumé af byggeprogram vedr. etablering af erstatningsbyggeri til Pomonahuset godkendes.

  At der til formålet meddeles anlægsbevilling på 5,847 mio. kr. (indeks 124,9).

  At de i investeringsbudgettet afsatte 5,847 mio. kr. i 2012 frigives, således at der afsættes 4,000 mio. kr. i 2012 og 1,847 mio. kr. i 2013.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den fastsatte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
    Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/677
  28. Delegationsbesøg i Guangdong, 13.-18. april 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har en samarbejdsaftale med den sydkinesiske provins Guangdong. Der har været et ønske fra kinesisk side om et besøg på formandsniveau. Det foreslås derfor, at arrangere et delegationsbesøg til Guangdong den 13.-18. april 2012 med fokus på energi- og miljøområdet. Regionsrådet skal tage stilling til besøget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har siden 2007 haft en samarbejdsaftale med den kinesiske provins Guangdong. Det er i forbindelse med tidligere udvekslinger med Guangdong blevet klart, at samarbejdsaftalen rummer potentiale for at fremme syddanske virksomheders muligheder på det kinesiske marked. Dette gælder flere forretningsområder, men særligt energi- og miljøområdet.

  Der har fra kinesisk side været et ønske om et møde på formandsniveau. Det foreslås derfor at gennemføre et delegationsbesøg fra Region Syddanmark til Guangdong den 13.-18. april 2012 med fokus på energi- og miljøområdet med mulighed for at  introducere syddanske virksomheder på energi- og miljøområdet til kinesiske partnere.

  I Guandongs hovedby Guangzhou er man ved at bygge en helt ny CO2-neutral energiby med 500.000 indbyggere, ”Guangzhou Knowledge City”. Over de næste 20 år vil man etablere et moderne og bæredygtigt industri- og udviklingsområde. Der søges i den proces internationale partnere.

  Syddanmark har en række stærke virksomheder inden for energieffektivisering. Nogle af de vigtigste aktører på området kan inddrages i besøget, eksempelvis energieffektiviseringsklyngen Lean Energy Cluster, Nordic Synergy Park i Kolding, Next Step City i Esbjerg, ProjectZero i Sønderborg.


  Besøget vil kunne følges op af konkrete erhvervssamarbejder.


  Som led i besøget skal der forhandles en aftale med det Danske Generalkonsulat i Guangzhou omkring den virksomhedsrettede del.

  Delegationen foreslås at bestå af regionens formandskab, formanden for Udvalget for Regional Udvikling samt en embedsmand. Udgifterne til besøget skønnes at beløbe sig til omkring 150.000 kr. til dækning af transport, ophold, forplejning, netværksarrangementer, tolkebistand mv.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At delegationsbesøget til Guangdong den 13.-18. april 2012 godkendes.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studierejsen, anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den ændring, at næstformanden for Udvalget for Regional Udvikling føjes til deltagerne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
    Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt

  Sagsnr. 12/35
  29. Danske Regioners generalforsamling 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal drøfte, om man ønsker at stille forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioners generalforsamling 2012 bliver afholdt torsdag den 12. april 2012 på Hotel Nyborg Strand.

  Eventuelle forslag til dagsordenen fra regionsrådet eller regionsrådsmedlemmerne skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest torsdag den 1. marts 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Drøftet.


  Sagsnr. 12/685
  30. Regionsrådets arbejdsplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til orientering fremlægges regionsrådets arbejdsplan for 2012. Planen kan løbende justeres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har tidligere besluttet, at der hvert år skal udarbejdes en plan for rådets arbejde. Planen skal give en oversigt over større sager/temaer, som regionsrådet vil få forelagt, og hvornår dette forventes at ske.

  Der er på den baggrund udarbejdet en arbejdsplan for 2012, der indeholder de dagsordenpunkter, som på nuværende tidspunkt er planlagt for 2012. Der kan løbende blive behov for at tilrette arbejdsplanen, herunder omprioritere tidspunkterne for behandling af diverse sager. Planen er således at betragte som et dynamisk værktøj.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Til orientering. Punktet i andet kvartal vedr. Fredericia Sygehus bringes i overensstemmelse med regionsrådets aftaler.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  31. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere i november og december måned 2011, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

  • Lars Urban Rasmussen er ansat som forstander ved Østruplund fra 1. januar 2012.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/503
  32. Udpegning af nyt medlem til Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpeger medlemmer af Syddansk Vækstforum efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer mv. Efter Jan Boyes dødsfald skal regionsrådet udpege et nyt medlem efter indstilling fra Kommunekontaktrådet Syddanmark.
   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udpegning af nyt medlem til Vækstforum

  Kommunalbestyrelserne repræsenteres i Syddansk Vækstforum af i alt 6 medlemmer, hvor Jan Boye var en af de kommunale repræsentanter. Efter Jan Boyes dødsfald er Kommunekontaktrådet Syddanmark (KKR)  jf. ligestillingsloven blevet bedt om at indstille både en mand og en kvinde til den ledige kommunale plads i Vækstforum.  

  KKR Syddanmark har alene indstillet Grethe Justesen(C), kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg- Midtfyn Kommune, som nyt medlem af Syddansk Vækstforum. Kravet om at der skal indstilles både en mand og en kvinde kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde.

  KKRs Indstilling begrundes med, at regionsrådet ved sin oprindelige udpegning af Syddansk Vækstforum den 22. marts 2010 accepterede, at KKR Syddanmark ikke indstillede lige mange mænd og kvinder. Desuden begrundes indstillingen med, at kommunerne netop opnår ligestilling ved en udpegning af Grete Justesen, idet de kommunale repræsentanter herefter vil være 3 kvinder og 3 mænd, mod hidtil 4 mænd og 2 kvinder.

  Den nuværende sammensætning af Syddansk Vækstforum er følgende:

  Kommunerne i Region Syddanmark (6 medlemmer)
  Borgmester Tove Larsen (S), Aabenraa Kommune
  Borgmester Ib Kristensen (V), Billund Kommune
  Borgmester Finn Brunse (S), Assens Kommune
  Borgmester Hans Jørgensen (S), Faaborg- Midtfyn Kommune
  Borgmester Aase Nyegaard (Fælleslisten), Sønderborg Kommune 


  Dansk Industri (2 medlemmer)
  Direktør C.C. Nielsen, Nielsen & Nielsen Holding A/S (medlem af Vækstforums formandskab)
  Vice President R&D Kirsten Arndal Rotvel, Danfoss A/S


  Dansk Erhverv (2 medlemmer)
  Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise
  Adm. direktør Peter Zinck, Herman Zinck A/S


  Landbrug & Fødevarer (1 medlem)
  Direktør Gitte Grønbæk


  Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder (i fællesskab 1 medlem)
  Direktør Kurt Adamsen, IsoleringsGruppen A/S, Odense.


  De lange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet (medlem af Vækstforums formandskab)


  De mellemlange videregående uddannelser (i fællesskab har 1 medlem)
  Rektor Søren Vang Rasmussen, University College Syddanmark


  De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  Direktør Hans Skjerning, KoldCollege


  Fra LO, AC og FTF (i fællesskab 1 medlem)
  Formand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Esbjerg


  Dansk Arbejdsgiverforening (1 medlem)
  Entreprenør Henrik Styrup, Stürup A/S Ingeniør- og entreprenørfirma


  Regionsrådet (3 medlemmer)
  Carl Holst
  (V) (formand og medlem af Vækstforums formandskab)
  Karsten Uno Petersen (S)
  Lasse Krull (K)


  Observatør
  Formand Hinrich Jürgensen, det tyske mindretal
  Direktør i Thorvald Pedersen - Per Laulund A/S, Ib Haahr, Det Regionale Beskæftigelsesråd for Region Syddanmark 
  Direktør i Nordea Syd, Peder Kjølhede, Finansrådet

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til Syddansk Vækstforum efter indstilling fra Kommunekontaktrådet Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Grethe Justesen blev udpeget.


  Sagsnr. 07/15701
  33. Supplerende udpegning til INTERREG-Udvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 nyt medlem og 1 ny suppleant til INTERREG-Udvalget fra Naturstyrelsen Odense samt 1 ny suppleant fra Syddansk Universitet, idet disse pladser er blevet vakante.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er nedsat et kombineret overvågnings- og styringsudvalg for INTERRREG 4A-programmet kaldet ”INTERREG-Udvalget”. Udvalgets overordnede opgaver er at behandle indkomne projektansøgninger og overvåge programmets gennemførelse. Der er 26 medlemmer af INTERREG-Udvalget, heraf 12 repræsentanter for tyske organisationer, 13 repræsentanter for danske organisationer og 1 repræsentant for Specialenheden for Ligestilling, som varetages af både Danmark og Tyskland. Derudover råder EU-Kommissionen over en observatørpost. En oversigt af INTERREG-Udvalgets nuværende sammensætninger er vedlagt.

  Efter § 24 i bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond udpeges de danske medlemmer til udvalget af regionerne, som er omfattet af programmet. I nærværende program udpeges de danske medlemmer og suppleanter således af Region Syddanmark efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen.

  Regionsrådet har udpeget de danske medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de bagvedliggende organisationer. Af INTERREG-Udvalgets forretningsorden fremgår det, at medlemmernes og suppleanternes hverv starter med deres udpegning og slutter, når programmet er slut eller medlemmet/suppleanten udtræder på grund af bortfald af forudsætningen for mandatet. Det kan eksempelvis være, hvis den indstillingsberettigede part ikke længere ønsker at fastholde den oprindelige udpegning.

  Regionsrådet skal til INTERREG-Udvalget udpege:

  - 1 nyt medlem og 1 ny suppleant fra Naturstyrelsen Odense i stedet for Ingela Karlsson hhv. Henrik Pind G. Jørgensen

  - 1 ny suppleant fra Syddansk Universitet i stedet for Per Overgaard Nielsen.

  Indstilling og udpegning skal i alle tilfælde ske under hensyntagen til § 10 a i Ligestillingsloven, hvorefter der ved indstilling af ét medlem skal foreslås både en mand og en kvinde.

  Naturstyrelsen Odense indstiller som nyt medlem: (Prioriteret rækkefølge)

  • Flemming Monberg Mouritsen, Specialkonsulent, Naturstyrelsen Odense
  • Birgitte Hjerrild, Planlægger, Naturstyrelsen Odense

  Naturstyrelsen Odense indstiller som ny suppleant: (Prioriteret rækkefølge)

  • Inken Breum Larsen, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Trekantsområdet
  • Niels Bjørkbom, Kontorchef, Naturstyrelsen Odense

  Syddansk Universitet indstiller som ny suppleant:

  • Jacob Schmidt, Universitetsdirektør, Ledelsessekretariatet
  • Merete Ruager, Sekretariatschef, Ledelsessekretariatet

   

  Indstillingerne fra Naturstyrelsen Odense og Syddansk Universitet er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 nyt medlem og 1 ny suppleant som repræsentant for Naturstyrelsen Odense på baggrund af indstilling fra Naturstyrelsen Odense.

  At regionsrådet udpeger 1 ny suppleant som repræsentant for Syddansk Universitet på baggrund af indstilling fra Syddansk Universitet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Regionsrådet udpegede Birgitte Hjerrild som nyt medlem af INTERREG-udvalget for Naturstyrelsen med Inken Breum Hansen som ny suppleant.

  Jacob Schmidt blev udpeget som ny suppleant for Syddansk Universitet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32012
  34. Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Nordic Synergy Park
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er blevet anmodet om at udpege 1 medlem til bestyrelsen for Nordic Synergy Park.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nordic Synergy Park blev en realitet efter at Kolding Byråd den 21. november 2011 godkendte etableringen af Fonden Nordic Synergy Park, samt bevilgede et tilskud til fonden til udvikling af parken og tiltrækning af virksomheder.

  Fonden har bl.a. til formål at sikre fremdrift i og udvikling af Nordic Synergy Park, bl.a. gennem tiltrækning af virksomheder, at drive vækst- og synergiskabende aktiviteter med udgangspunkt i Nordic Synergy Park og dens virksomheder, samt at varetage opgaver i relation til drift og vedligeholdelse af området.

  På den baggrund er Region Syddanmark blevet anmodet om at udpege 1 medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Nordic Synergy Park.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Regionsrådet udpegede Bjarne Juel Møller.


  Sagsnr.  
  35. LUKKET PUNKT - Konkurrenceudsættelse

  Resumé

  Regionens udbudsstrategi blev vedtaget den 13. december 2010, og her er der angivet en række målsætninger for konkurrenceudsættelse i perioden. I forlængelse heraf foreslås udarbejdet en liste over mulige emner for konkurrenceudsættelse.

  Sagsfremstilling

  Udeladt.

  Indstilling

  Udeladt. 

  Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012

  Forretningsudvalget bad administrationen om inden regionsrådsmødet den 30. januar at udarbejde en indstilling til, på hvilke områder der forventes at kunne hentes reelle driftsbesparelser ved konkurrenceudsættelse.

  Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012

  Indstillingen blev tiltrådt.

   
   
     

  Sagsnr.  
  36. LUKKET PUNKT - Salg af fast ejendom uden for bemyndigelseslisten

  Resumé

  Der er blevet udbudt nogle ledige ejendomme til salg, der ikke er opført på den bemyndigelsesliste, som regionsrådet tidligere har tiltrådt. Det betyder, at regionsrådet skal tiltræde salget af disse ejendomme.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 22. august 2011, at en række ledige ejendomme, herunder ledige lægeboliger, blev udbudt til salg i henhold til den udarbejdede bemyndigelsesliste af 9. august 2011. Efterfølgende er der igangsat aktiviteter med henblik på salg af de ledige boliger og øvrige ejendomme i henhold til bemyndigelseslisten.

  Der har været afholdt udbud mv. på en del ledige ejendomme, der ikke fremgik af bemyndigelseslisten fra august 2011.

  Hertil kommer, at Naturstyrelsen tilbyder at købe 13,0 ha landbrugsareal ved Faaborg for 118.000 kr. pr. ha - eller i alt 1.534.000 kr. samt 0.97 ha til 19.400 kr. Arealerne planlægges anvendt til vådområder.

  Efter udløb af udbudsperioden er der indkommet følgende tilbud:

  Søvej 2A: 800.000 kr. Mæglerens priside var 1.000.000 kr.

  Frørupvej 34A: 1.375.000 kr. Mæglerens priside var 1.350.000 kr.

  Det indstilles således, at Søvej 2A og Frørupvej 34A sælges til højestbydende tilbudsgivere samt, at 13,0 ha landbrugsareal ved Faaborg sælges til Naturstyrelsen for 118.000 kr. pr. ha - eller i alt 1.534.000 kr. samt 0.97 ha sælges for 19.400 kr., og at evt. ændringer i de endelige salgsprovenuer m.v. vil blive forelagt for regionsrådet efterfølgende.

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  At Søvej 2A, 5750 Ringe sælges til tilbudsgiver for 800.000 kr.

  At Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk.sælges til højestbydende tilbudsgiver for 1.375.000 kr.

  At regionen sælger i alt 13,97 ha landbrugsareal ved Faaborg til Naturstyrelsen. for i alt 1.553.400 kr.

  At nettoprovenuet ved salgene tilgår bevillingsområdet Fælles formål, anlæg og tilgår likvide aktiver. 

  At anlægsbevilling og rådighedsbeløb korrigeres efterfølgende ved den førstkommende Økonomi- og aktivitetsrapportering.

  At evt. ændringer i de endelige salgsprovenuer m.v. vil blive forelagt for regionsrådet efterfølgende.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012

  Indstillingen tiltrådt.

   

   

   
     
     
     

   
   
  Sagsnr.  
  37. LUKKET PUNKT - Ledige ejendomme og arealer

  Resumé

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 22. august 2011, at ledige bygninger og arealer – inklusiv boliger blev udbudt til salg i henhold til den udarbejdede oversigt - bemyndigelsesliste af 9. august 2011.

  Bemyndigelseslisten foreligger nu i en revideret form, dels på baggrund af yderligere ejendomme, der indstilles udbudt til salg, og dels fordi en del af de ejendomme, der fremgik af den oprindelige liste fra august 2011, nu er solgt. Endvidere er enkelte ejendomme udtaget af listen, idet de ikke anses for relevante at udbyde til salg - eks. en enkelt lejlighed i et boligkompleks i Grindsted.

  Endvidere foreslås, at administrationen bemyndiges til at afholde omkostninger til mindre ombygningsarbejder med henblik på at klargøre ejendommene til salg samt at afholde nødvendige driftsomkostninger (=liggeomkostninger) indtil salg kan finde sted.

  Sagsfremstilling

  Blandt andet som følge af den ændrede sygehusstruktur i Region Syddanmark vil en del af regionens lægeboliger blive frigjort og regionsrådet tiltrådte på mødet den 22. august 2011, at boligerne sælges, efterhånden som de bliver/er blevet frigjort.

  Det drejer sig især om ledige boliger ved de sygehuse, der er blevet/bliver nedlagt som led i den nye sygehusstruktur.

  Der henvises til vedlagte reviderede oversigt af 5. januar 2012.

  Boligerne er fordelt således på de enkelte sygehusenheder:

   

  Sygehusenhed

  Antal ledige boliger.

   

  Odense Universitets Hospital/Svendborg Sygehus-incl. Faaborg.

  11

  Sydvestjysk sygehus/Ølgod sundhedscenter

  1

  Sygehus Lillebælt.

  44

  */Sygehus Sønderjylland

  0

  Psykiatri.

  0

  I alt

  56

   

  */Boligerne er lejede.

  De anførte boliger i henhold til den reviderede liste af 5. januar 2012 udbydes til salg og søges solgt efterhånden, som de er/bliver ledige, idet omkostninger i forbindelse med udbud og salg finansieres af salgsprovenuerne Det bemærkes, at der forud for afhændelse af lægeboligerne er sket en afklaring af boligforpligtelsen jfr. overenskomsten med yngre læger.

  Endvidere fremgår det af bilaget, at der ud over de ledige boliger også er/bliver ledige bygninger og arealer i øvrigt på de somatiske sygehuse, psykiatriområdet, socialområdet samt på miljøområdet. Disse ejendomme og arealer i øvrigt er ligeledes ved at blive afhændet i overensstemmelse med regionsrådets beslutning på mødet den 22. august 2011.

  Reviderede skøn over salgsprovenuerne – netto - vil blive forelagt for regionsrådet ved 1. økonomi- og aktivitetsrapportering i 2012.

  Det indstilles desuden, at administrationen bemyndiges til at foretage mindre ombygningsarbejder i forbindelse med de konkrete salg med henblik på at gøre de enkelte ejendomme salgbare, samt at administrationen tillige bemyndiges til at afholde nødvendige driftsomkostninger (="liggeomkostninger), som driftsområderne ikke er forpligtet til at afholde, indtil endeligt salg kan gennemføres.

  Det bemærkes, at bemyndigelsen betyder, at forretningsudvalget endeligt kan tage stilling til de konkrete salgstilbud og at status/fremdrift ved salget af boligerne og øvrige ejendomme og arealer forelægges i forbindelse med økonomi- og aktivitetsrapporteringerne.

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  At den reviderede bemyndigelsesliste jf. oversigt af 5. januar 2012 tiltrædes.

  At administrationen bemyndiges til at foretage mindre ombygningsarbejder i forbindelse med de konkrete salg med henblik på at gøre de enkelte ejendomme salgbare.

  At administrationen tillige bemyndiges til at afholde nødvendige driftsomkostninger (="liggeomkostninger), som driftsområderne ikke er forpligtet til at afholde, indtil endeligt salg kan gennemføres.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012

  Indstillingen tiltrådt.

   

   

   

   

   

   
     
   
     
   
     

   


  Siden er sidst opdateret 01-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring