Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 26. januar 2012

Mødedato
26-01-2012 kl. 14:00
 
Mødested
Regionshuset, mødelokale 2
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
   
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Input til prioritering af emner indenfor sundheds- og velfærdsteknologi
  2. Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus
  3. Orientering om brev vedr. akutfunktion i Svendborg samt forberedelse af generalplan
  4. Status for generalplan for Svendborg Sygehus
  5. Generalplan Sydvestjysk Sygehus - Nuklearmedicin og rokadeomkostninger
  6. Medicotekniske investeringsmidler 2011 – status på indkøb
  7. OUH, gennemførelse af stærkstrømsbekendtgørelsen
  8. Rapportering nr. 5 om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  9. Region Syddanmarks bemærkninger til statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier
  10. SPIR - Patient@home
  11. Mødeplan 2012
  12. Siden sidst
  13. Meddelelser
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 12/1573
  1. Input til prioritering af emner indenfor sundheds- og velfærdsteknologi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på sit møde 28. november 2011 vedtaget etablering af Syddansk Sundhedsinnov@tion. Herved samles en række regionale initiativer på innovationsområdet med henblik på at fremme satsning på velfærdsteknologi og telemedicin samt styrke udbredelsen af succesfulde løsninger. Innovationsudvalget har på mødet den 5. januar 2012 efterlyst input til udvalgets videre arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På innovationsudvalgets møde den 5. januar 2012 drøftede udvalget kommissorium, arbejdsplan samt kommende temadrøftelse i regionsrådet. I den forbindelse efterlyste udvalget input til det videre arbejde.

  På baggrund af drøftelserne har administrationen udarbejdet et overblik over arbejdsområder inden for innovationsområdet samt forslag til konkrete emner, som udvalget i den kommende periode kan arbejde med.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse med henblik på en prioritering af emner som udvalget vil fokusere på.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Afdelingschef Dorthe Kusk og direktør Peter Simonsen orienterede. Plancher vedlægges referatet.

  Orienteredes og drøftedes, herunder overvejelser om at understøtte udvikling ved, at sygehuse/sundhedspersoner kan rådgive private virksomheder og omvendt (via en slags datingbureau).

  Angående prioritering af emner:

  Udvalget drøftede forskellige muligheder, jf. bilag, herunder drøftedes blandt andet, at udvalget hensigtsmæssigt kan have fokus på patient-empowerment, sådan at patienten får nemmere vej i systemet, eventuelt en slags find-vej-App, både angående fysiske rammer og det faglige patientforløb.

  Udvalget anmoder om, at administrationen - på baggrund af drøftelsen - udarbejder et mere handlingsorienteret oplæg, eventuelt i form af en konkretiseret arbejdsplan, med henblik på behandling på næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/28913
  2. Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag om ændringer på Ærø Sygehus har nu været i høring. På baggrund heraf er der udarbejdet et høringsnotat.

  Derudover er der udarbejdet et notat vedr. fødselsbetjening på Ærø, som indeholder en række forudsætninger, som skal tilgodeses, hvis der skal skabes mulighed for at kvinder, som ønsker hjemmefødsel på Ærø, kan benytte faciliteterne på Ærø Sygehus. Det skal sikres, at gravide kvinder har reel mulighed for at træffe et valg imellem en hjemmefødsel på Ærø og et fødselstilbud på Svendborg Sygehus.

  Det foreslås at den operative aktivitet ophører (inkl. kejsersnit) pr. 1. april 2012 og flyttes til Svendborg Sygehus. Fødsler på Ærø foregår herefter alene som hjemmefødsler. Det foreslås endvidere, at der etableres mulighed for at kvinder, som vælger hjemmefødsel på Ærø, kan benytte faciliteter på Ærø Sygehus 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 28. november 2011 besluttede regionsrådet at sende forslag om ændringer på Ærø Sygehus i høring fra 13. december 2011 til den 13 . januar 2012. Forslaget til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus (vedhæftet) medfører, at der fremadrettet vil være følgende funktioner på Ærø Sygehus:

  • Medicinsk sengeafsnit
  • Medicinsk/kirurgisk ambulatorium, som bl.a. kan varetage mindre kirurgiske procedurer under lokal bedøvelse, herunder behandling af småskader
  • Jordemoderkonsultation, fødsels- og forældreforberedelse samt besøg efter fødslen på Ærø
  • Øvrige funktioner i form af røntgen, laboratorium og driftsafdeling

  Forslaget medfører desuden, at akut og planlagt kirurgi (inkl. kejsersnit) flyttes fra Ærø Sygehus til Svendborg Sygehus pr. 1. april 2012 og at fødslerne fremover sker på Svendborg Sygehus eller som hjemmefødsel på Ærø.

  Med beslutningen om at sende notatet i høring, blev der ikke taget stilling til organiseringen af beredskabet. Indtil Regionsrådet har taget stilling til et konkret forslag herom, opretholdes det nuværende beredskab på Ærø Sygehus med undtagelse af det særlige kirurgberedskab. Ligeledes blev det besluttet, at mulighederne for en hjemmefødselsordning med tilbud om at benytte faciliteterne på Ærø Sygehus skulle belyses.

  Høring

  Der er indkommet 115 høringsudtalelser fra såvel officielle høringsparter som borgere og medarbejdere. Resumé af og bemærkninger til høringsudtalelser fra officielle høringsparter samt grupper af medarbejdere er samlet i vedlagte bilag. Høringsudtalelserne kan  i deres helhed ses på http://www.regionsyddanmark.dk/wm372479 eller vedlagte høringsudtalelser,  hvor rækkefølgen er i overensstemmelse med resumé.

  Budskaberne fra høringsudtalelserne er i hovedtræk følgende:

  • Vigtigt for øens fremtid, at det er muligt at føde på Ærø Sygehus
  • Frygt for at forslaget er første skridt mod lukning af Ærø Sygehus. Sygehusets udviklingsperspektiv
  • Bekymring for at forslaget forringer det præhospitale akutte beredskab på Ærø Sygehus

  I høringsperioden blev der den 9. januar 2012 afholdt et informationsmøde på Ærø, hvor hen ved 150 Ærø-borgere mødte op for at høre om de påtænkte ændringer på Ærø Sygehus. Inputtet fra mødet er samlet i vedlagte  høringsnotat fra informationsmødet.

  Fødsler

  Baggrunden for forslag om at fødsler på Ærø Sygehus flyttes til Svendborg Sygehus er et fagligt ønske om at tilbyde gravide kvinder på Ærø et fødselstilbud, som lever op til de nationale standarder, dvs. umiddelbar adgang til hjælp fra speciallæge i obstetrik og anæstesiologi samt umiddelbar adgang til akut kejsersnit af læge.

  Med kun tre akutte kejsersnit inden for 5-6 år kan der vanskeligt sikres et bæredygtigt fagligt miljø med den fornødne rutine. Det nuværende fødselstilbud kan derfor give et fejlagtigt indtryk af hvilke kompetencer, der vil være til stede i tilfælde af komplikationer.

  I forbindelse med høringssvarene har borgere udtrykt ønske om, at det stadig er muligt at føde på Ærø Sygehus. Det gynækologiske - Obstetriske Specialeråd tilkendegiver i sit høringssvar, at en hjemmefødselsordning som benytter sig af faciliteterne på Ærø Sygehus vil give en højere sikkerhed for mor og barn, hvis der i en akut situation skal foretages en hurtig overflytning til specialafdeling. Et forhold som også jordemødrene på Ærø påpeger i deres høringssvar. I dette høringssvar påpeges også at en hjemmefødsel på Ærø Sygehus vil være tæt på det akutte beredskab i fald der opstår uforudsete komplikationer (blødning, dårligt barn, fastsiddende skuldre etc.). Dvs. der vil være mulighed for at tilkalde vagthavende sygehuslæge og anæstesisygeplejerske.

  Med baggrund i Regionsrådets ønske om at få belyst mulighederne for en hjemmefødselsordning  på Ærø Sygehus samt ovennævnte høringsudtalelse er der udarbejdet et notat, som indeholder en række forudsætninger, som skal tilgodeses, hvis der skal skabes mulighed for at kvinder, som ønsker hjemmefødsel på Ærø kan benytte faciliteterne på Ærø Sygehus. Samtidig skal det sikres, at gravide kvinder har reel mulighed for at træffe et valg imellem en hjemmefødsel på Ærø og et fødselstilbud på Svendborg Sygehus. Det anbefales, at gravide kvinder som vælger en hjemmefødsel på Ærø Sygehus skal modtage et informationsbrev og underskrive en samtykkeerklæring om, at de er informeret om at fødselstilbuddet på Ærø Sygehus, er at betragte som en hjemmefødsel med de særlige risici, der gør sig gældende.

  Herudover anbefales det, at der efter visitation tilbydes vederlagsfrit ophold på patienthotel eller lign. i Svendborg op til og umiddelbart efter fødsel på Svendborg Sygehus for de kvinder, som vælger at føde på Svendborg Sygehus.

  Det akutte beredskab

  Den præhospitale indsats og det akutte beredskab på Ærø Sygehus (herunder skadestuefunktionens åbningstid) skal sammentænkes og tilpasses sygehusets nye profil. Udgangspunktet er det nødvendige og tilstrækkelige beredskab, herunder hvordan ressourcerne bruges mest hensigtsmæssigt. Der skal satses på at personale fra Ærø Sygehus modtager oplæring og vedligeholdende træning på større sygehuse. Indtil der kan tages stilling til beredskabets sammensætning bibeholdes det nuværende beredskab på sygehuset, dog med undtagelse af det særlige kirurgberedskab, som ophører såfremt der ikke længere skal foretages kirurgi og  kejsersnit.

  Det foreslås at Akut -og Ø-udvalget vil få forelagt forslag til, hvordan det fremtidige akutte beredskab på sygehuset kan samtænkes med det præhospitale beredskab på øen.

  Økonomiske konsekvenser

  De budgetmæssige konsekvenser ved at flytte akut og planlagt kirurgi (inkl. kejsersnit) til Svendborg Sygehus samt tilpasninger af fødselstilbuddet på Ærø afventer en endelig stillingtagen til det fremtidige akutte beredskab på sygehuset, dog således at honorering af det særlige kirurgberedskab ophører med virkning fra den 1. april 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at innovationsudvalget på baggrund af høringssvar anbefaler regionsrådet,

  • at forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus godkendes med følgende tilføjelser:
  • at faciliteterne på Ærø Sygehus kan benyttes i forbindelse med en hjemmefødselsordning på Ærø inden for de rammer, som er beskrevet i notat om fremtidig fødselsbetjening på Ærø Sygehus
  • at Akut og Ø-udvalget vil få forelagt forslag til hvordan det fremtidige akutte beredskab på sygehuset kan samtænkes med det præhospitale beredskab.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/19280
  3. Orientering om brev vedr. akutfunktion i Svendborg samt forberedelse af generalplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har på seneste møde bedt om en orientering om seneste brev fra sundhedsministeren, herunder forberedelse af generalplan for Svendborg.

  Vedlagt er seneste brev fra sundhedsministeren vedr. akutfunktionen i Svendborg.

  Vedr. generalplan for Svendborg Sygehus er der udarbejdet en skitse på baggrund af regionsrådets tidligere beslutning om, at omdanne Svendborg Sygehus til specialsygehus indeholdende bl.a. visiteret intern medicin og geriatri, elektiv kirurgi samt skadestuefunktion med lægelig backup.

  Skitsen har netop været drøftet med sygehusledelsen, som har ønsket at arbejde videre med en konkretisering af planerne. Det forventes på denne baggrund, at der kan forelægges en endelig generalplan til politisk godkendelse efter sommerferien 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/26503
  4. Status for generalplan for Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i september 2011 at der blev igangsat et generalplanarbejde vedr. Svendborg Sygehus. I forbindelse hermed blev det tilkendegivet, at et endeligt generalplanforslag kunne foreligge primo 2011. Der har imidlertid vist sig behov for at bearbejde planen yderligere bl.a. med baggrund i, at flytningen af neurorehabiliteringen fra Ringe til Svendborg forekommer meget bekostelig,

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreligger nu et forslag til generalplan, som adresser de væsentlige spørgsmål om dimensionering på baggrund af fordelingen mellem funktioner i Odense ( Nyt OUH ) og Svendborg. Med baggrund i en opstillet model for fordeling af funktioner mellem Odense og Svendborg er der lavet en gennemregning af arealbehov på mellemlangt sigt (inden etablering af Nyt OUH) og på langt sigt efter etablering af Nyt OUH.

  På lang sigt forudser den gennemregnede model et forøget arealbehov i Svendborg i størrelsesordenen 6.000 kvadratmeter.

  På baggrund af den opstillede model er der gennemregnet et byggeforslag, som på 2-3 års sigt muliggør indflytning af neurorehabiliteringen fra Ringe til Svendborg. Dette vurderes at nødvendiggøre et samlet arealbehov på godt 4.000 kvm., som skal sammenlignes med at funktionen i Ringe i dag fylder ca. 5.500 kvm. Nyetableringen som både sker i nybyggede og ombyggede lokaler vurderes at koste op mod 60 mio. kr. Sammenlignet med et potentiale for driftsmæssige besparelser, som i første omgang anslås til ca. 3 mio. kr. årligt vurderes flytningen af neurorehabiliteringen at være meget bekostelig.

  Sideløbende med de økonomiske overvejelser er det opfattelsen hos direktionen på OUH, at der for matriklen i Svendborg skal ske en drøftelse af den samlede vision for sygehusets virksomhed. OUHs direktion foreslår således, at dette sker i sammenhæng med dimensioneringen af Nyt OUH, som planlægges færdiggjort med delfunktionsprogram 2 i  løbet af april 2012, således at der herved eventuelt kan ske genovervejelser af fordelingen af funktioner mellem Odense og Svendborg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder at det angående neurorehabilitering bør undersøges, om der er sket væsentlige præmisændringer om volumen i forhold til tidligere planlægning.


  Sagsnr. 09/3307
  5. Generalplan Sydvestjysk Sygehus - Nuklearmedicin og rokadeomkostninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger nu revideret byggeprogram for Nuklearmedicinsk afdeling på SVS, Esbjerg. Det reviderede byggeprogram betyder en flytning af midler fra Generalplanens fase 3 til fase 1. For at opnå de gevinster som det reviderede byggeprogram indeholder, har det vist sig nødvendig at flytte midler fra fase 2 til fase 1 i forbindelse med rokadeomkostninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nuklearmedicinsk afdeling


  Regionsrådet godkendte på sit møde den 31. januar 2011 byggeprogram for Nuklearmedicinsk afdeling (NME). Etape 1 omfattede flytning af to eksisterende gammakameraenheder samt udvidelse med yderligere en kameraenhed. Etape 2 var planlagt udført i fase 3 og rummede 2 PET-CT enheder. Regionsrådet har på nuværende tidspunkt ikke besluttet om der skal være en PET-CT funktion på Sydvestjysk Sygehus. Den teknologiske udvikling har imidlertid medført, at behovet for at etablere samlet fem rum i to etaper nu i stedet kan reduceres til samlet fire multianvendelige rum, hvoraf to på sigt kan indrettes til PET-CT enheder og to til SPECT-CT enheder. Rent byggeteknisk er det mest hensigtsmæssigt, at der foretages indretning og klargøring af alle fire rum samlet, hvilket betyder et behov for, at flytte midler fra Generalplanens fase 3 til fase 1.

  Rokadeomkostninger


  I forbindelse med flytningen af NME har det vist sig nødvendigt, at aktivere 7,21 mio. kr. fra fase 2 til rokadeomkostninger i form af leje eller eventuelt køb af pavilloner til terapiafdelingen, der er placeret i arealet for den fremtidige Nuklearmedicinske afdeling.
  Når den nye sengebygning står færdig vil terapiafdelingen kunne flytte til sin endelige placering i den nuværende sengebygning, bygning 02.


   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • At det reviderede byggeprogram for Nuklearmedicinsk Afdeling godkendes.
  • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. Generalplanens fase 1 på 7,42 mio. kr. (indeks 124,9).
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb hertil i 2013, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til formålet i fase 3.
  • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. Generalplanens fase 1 på 7,21 mio. kr. (indeks 124,9). 
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb hertil i 2012, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 i fase 2.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for Nuklearmedicinsk afdeling og rokaden indenfor den meddelte bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/5651
  6. Medicotekniske investeringsmidler 2011 – status på indkøb
  fold dette punkt ind Resume
   

  På regionsrådsmødet den 13. december 2010 blev medicotekniske investeringsmidler for 2011 samt principperne for tildeling heraf drøftet. Regionsrådet bemyndigede sundhedsdirektøren til at foretage udmøntningen af de afsatte midler til medicoteknisk udstyr, de afledte anlægsudgifter under 2 mio. kr. samt godkende licitationsresultater. Det blev endvidere besluttet, at Regionsrådet skulle orienteres om status på investeringerne. Denne sag giver en status på indkøb på ramme til medicoteknisk udstyr 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den samlede afsatte ramme afsat til medicoteknisk udstyr i 2011 udgør 260,5 mio. kr. Dette beløb fremkommer således:

  • 163,4 mio. kr. er afsat på investeringsbudgettet i 2011 til medicoteknisk udstyr
  • 36,6 mio. kr. er konverteret fra drift i 2010 til anlæg i 2011
  • 30 mio. kr. er overført fra prioriteringspuljen til anlæg i 2011 (jf. regionsrådsbeslutning 28. marts 2011)
  • 50 mio. kr. er afsat yderligere i 2011 med henvisning til fremrykning af apparaturinvesteringer (jf. regionsrådsbeslutning 26.9.2011)
  • 21 mio. kr. er overført til sygehusenes egne investeringsrammer øremærket til mindre medicotekniske anskaffelser (under 200.000 kr. pr. enhed)

  Af de 260,5 mio. kr. er 25 mio. kr. reserveret til akutte nedbrud på apparatur over 200.000 kr. pr. apparaturenhed, hvorfor der resterer 235,5 mio. til fordeling mellem sygehusene.

  De løbende forøgelser af den oprindeligt afsatte investeringsramme til medicoteknisk udstyr, skal ses i lyset af regionens langsigtede strategi for investeringer, herunder i medicoteknisk apparatur, som bl.a. sigter på at understøtte sygehusenes løbende forbedringer af produktiviteten, så omkostningseffektiviteten fastholdes og/eller forbedres.

  I nedenstående tabel ses en oversigt over indkøbsstatus for de medicotekniske investeringsmidler afsat i 2011. I kolonnen ”bevilling” ses en oversigt over de fordelte midler fra puljen til de enkelte sygehusenheder. I kolonnen ”akk. forbrug” og ”akk i %” ses hhv. summen af det apparatur, hvor indkøb er gennemført, samt andelen heraf i procent.

  Tabel 1: Forbrug, medicotekniske investeringsmidler 2011 pr. 10-1-2012 (mio. kr.)

  Sygehusenhed

  Bevilling (1)

  Akk. forbrug

  Akk. i %

  Odense Universitetshospital

  131,626

  55,868

  42,445

  Sydvestjysk Sygehus

  22,514

  11,408

  50,670

  Sygehus Sønderjylland

  36,616

  18,098

  49,427

  Sygehus Lillebælt inkl. friklinik

  33,259

  16,582

  49,858

  Fælles anæstesi projekt (2)

  3,400

     

  Medicoteknisk testudstyr

  7,985

  0,687

  8,599

  Samlet / gennemsnit

  235,399

  102,643

  43,604

  1) 260,5 minus 25 mio. kr. reserveret til akutpuljen

  2) Det fælles anæstesi indkøbsprojekt er fordelt på de 4 sygehusenheder efter fordelingsnøglen

  Som det fremgår af tabel 1 er der den 12. januar 2012 registreret et forbrug på de medicotekniske investeringsmidler for 2011 på samlet 102,643 mio. kr. af den samlede bevilling på 260,5 mio. kr., svarende til ca. 44 %.

  Medicoteknik i Region Syddanmark, som står for indkøb af medicoteknisk udstyr, oplyser, at langt størstedelen af indkøbene, ca. 80 %, erfaringsmæssigt kan afsluttes indenfor 1 – 1½  år, dvs. for 2011 rammens vedkommende i løbet af 2012. Den sidste del tager oftest længere tid på grund af flere faktorer, bl.a. komplekse indkøbsprojekter med en stor brugerinddragelse, indkøb som afventer færdiggørelse af byggeri eller apparatur, som efter ønske fra klinikken ønskes i en anden konfiguration end den, der oprindeligt var behov for. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/8336
  7. OUH, gennemførelse af stærkstrømsbekendtgørelsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  OUH ansøger om en anlægsbevilling på 1,23 mio. kr. til el-installationsændringer i Odense som følge af krav stillet af Sikkerhedsstyrelsen. Kravene hænger sammen med ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen pr. 1. juli 2010, som kræver supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende el-installationer bl.a. på sygehuse. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet behandlede den 27. september 2010 sagen om gennemførelse af ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen på sygehusene i Region Syddanmark. Ændringen trådte i kraft pr. 1. juli 2010, og omfatter krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende el-installationer bl.a. på sygehuse. Regionsrådet meddelte anlægsbevilling på i alt 23,7 mio. kr. til at gennemføre kravet på de af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse, som skal indgå i den fremtidige sygehusstruktur. Regionens sygehuse skulle ansøge Sikkerhedsstyrelsen om dispensation fra kravet for de matrikler, som indenfor en nærmere defineret periode skal afvikles. Regionsrådet blev afslutningsvis oplyst i sagsfremstillingen, at såfremt Sikkerhedsstyrelsen ikke gav sygehusene dispensation, ville regionsrådet senere blive forelagt sagen på ny.

  Som forudsat i regionsrådets behandling af sagen i 2010, har OUH ansøgt Sikkerhedsstyrelsen om tidsbegrænset dispensation for matriklerne Odense, Psykiatri i Odense og Ringe. OUH har fået dispensation fra stærkstrømsbekendtgørelsen for disse tre matrikler indtil 31. december 2018, hvis OUH opfylder visse krav bl.a., at beskyttelsen mod indirekte berøring er tilvejebragt ved automatisk afbrydelse af forsyningen, og at OUH sikrer, at den aktive beskyttelsesleder i tilslutningssteder, herunder stikkontakter, altid forbindes til brugsgenstanden også ved anvendelse af adaptere og forlængerledninger. Konsekvensen af disse krav er, at der er behov for at foretage nogle installationsændringer på OUH, Odense. OUH ansøger derfor om en anlægsbevilling på 1,23 mio. kr. til at foretage de påkrævede installationsændringer.

  Det kan i øvrigt oplyses, at OUH - på baggrund af den meddelte anlægsbevilling i 2010 - er i gang med at installere supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer på sygehuset på Ærø, og primo 2012 starter tilsvarende projekter på sygehusene i Svendborg og Nyborg. Da ændringen trådte i kraft pr. 1. juli 2010, har OUH ansøgt og fået tidsbegrænset dispensation for disse tre sygehuse, indtil projekterne er gennemført, og forholdene dermed er lovliggjorte. Sygehuset i Fåborg benyttes ikke længere som sygehus bortset fra distriktspsykiatrien og en jordemoderfunktion, som er placeret i dele af bygningerne, som lever op til kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der meddeles en anlægsbevilling på 1,230 mio. kr. (indeks 124,9) til installationsændringer på OUH, Odense,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,230 mio. kr. i 2012 (indeks 124,9) til installationsændringer på OUH, Odense finansieret af prioriteringspuljen,
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 10/4091
  8. Rapportering nr. 5 om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekter. Denne sag indeholder den 5. rapportering om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i april 2010, i forbindelse med godkendelse af styringsmanualen for Nyt OUH, konceptet for rapportering om fremdriften i kvalitetsfondsprojekterne, dvs. Nyt OUH og udbygning af sygehusene i Kolding og Aabenraa. I vedlagte rapportering er redegjort for fremdriften i projekterne ud fra følgende disposition:

  1. Staderapportering, fremdrift og økonomi
  2. Redegørelse for kritiske forudsætninger og risikoforhold 
  3. Milepæle for projektet i det næste halve år

  Rapportering nr. 5 viser, at kvalitetsfondsprojekterne holder sig inden for de økonomiske rammer, men at der er sket en forsinkelse af udbygningen af Aabenraa Sygehus vedrørende fase 1.

  På baggrund af økonomiaftalen for 2012 pågår der i øjeblikket et arbejde på nationalt plan omkring udvikling af et fælles administrationsgrundlag for rapportering til staten. Resultaterne af disse tiltag kan senere påvirke skabelonen for rapportering i Region Syddanmark. I øjeblikket afventes administrationsgrundlaget, inden udbygning med den eksterne revisors påtegning af rapporteringerne. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporteringen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18690
  9. Region Syddanmarks bemærkninger til statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet om regionsrådets eventuelle bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier. Bemærkningerne fremgår af vedhæftede udkast til brev til ministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Statsrevisorerne offentliggjorde den 14. december 2011 beretning nr. 3/2011 om sygehusbyggerier.

  I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m., skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til.

  Af § 18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber fremgår det endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne, og på denne baggrund ønsker man regionsrådets eventuelle bemærkninger til beretningen.

  Beretningen har været forelagt til orientering for regionsrådet på mødet i januar 2012. Som nævnt herved har Statsrevisorerne/Rigsrevisionen gjort tre bemærkninger til Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekt i Kolding, som var det eneste projekt i Region Syddanmark, som ved beretningens udarbejdelse havde opnået endeligt tilsagn fra regeringen:

  1. Statsrevisorerne bemærker, at Region Syddanmark med fastholdelsen af den uvisiterede adgang til regionens skadestuer ikke lever op til en eksplicit betingelse i tilsagnet om finansiering med kvalitetsfondsmidler.
  2. Statsrevisorerne anbefaler, at iværksætte mere systematiske analyser om, hvordan tilsagnsbetingelsen om effektiviseringsforbedringer bliver indfriet. Det  anbefales herunder, at disse effektiviseringsforbedringer indtænkes i valget af byggeløsninger.
  3. Endelig roser Statsrevisorerne Region Syddanmarks arbejde med implementering af styringssystemerne i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne, som man opfatter som den bedste praksis blandt de projekter, som undersøgelsen omfatter

  Der vedlægges udkast til brev med kommentarer til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som besvarelse af ministeriets anmodning herom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet, 

  • at  vedlagte udkast til brev udgør regionsrådets bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1005
  10. SPIR - Patient@home
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har den 18. november 2011 sammen med Syddansk Universitet, Odense Kommune, Welfare Tech Region, Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi og en række andre parter vundet et udbud af et såkaldt SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research), som udbydes i fællesskab af Det strategiske Forskningsråd (DSF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI).

  Det syddanske SPIR-projekt, ”Patient@Home: Innovative Welfare Technology for the 21st Century”,  har et budget på 189 mio. kr., og er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. Det er samtidig den største forskningsbevilling i Syddansk Universitets historie. Projektets overordnede mål er at give et teknologisk bidrag til færre og kortere sygehusophold igennem offentlig-privat innovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har den 18. november 2011sammen med Syddansk Universitet, Odense Kommune, Welfare Tech Region, Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi og en række andre parter vundet et udbud af et såkaldt SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research), som udbydes i fællesskab af Det strategiske Forskningsråd (DSF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI).

  SPIR platformen er karakteriseret ved et målrettet samarbejde mellem offentlige og private parter, som derved kan udnytte hinandens styrker og skabe et fælles grundlag for at løse væsentlige samfundsmæssige udfordringer. Det konkrete udbud ligger inden for emnet intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi.

  Det syddanske SPIR-projekt har navnet ”Patient@Home: Innovative Welfare Technology for the 21st Century”. Patient@Home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt, og er samtidig den største forskningsbevilling i Syddansk Universitets historie.

  Projektets overordnede mål er at give et teknologisk bidrag til færre og kortere sygehusophold. Udgangspunktet er et tværgående samarbejde mellem personale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner, som ved hjælp af nye velfærdsteknologiske produkter vil gøre det muligt at forbedre rehabilitering og pleje af patienter samt øge brugen af hjemmemonitoreret behandling. Syddansk Sundhedsinnov@tion, herunder G10 Center for brugerfokuseret innovation og INVIA – Enhed for velfærdsinnovation, får sammen med OUH en nøglerolle i forhold til at sikre brugerinvolvering og test af relevante teknologier.

  Projektet har fire overordnede mål: (1) at sundhedssektoren kan øge behandlingskvaliteten og samtidig sikre en optimering af ressourcer, herunder i tværsektorielle samarbejder; (2) at patienter kan være engagerede i forhold til egen behandling og rehabilitering; (3) at private danske virksomheder får adgang til ny viden og procesværktøjer, der kan danne grundlaget for en stærk international markedsposition; og (4) at de involverede forskningsinstitutioner bliver styrket ved ny tværfaglig forskning, og adgang til testfaciliteter samt direkte samarbejde med virksomheder og sundhedssektor.

  Patient@home har et samlet budget på knap 189 mio. kr. Projektet støttes med 70 mio. kr. af DSF og RTI samt med 18,65 mio. kr. fra Region Syddanmarks regionale erhvervsudviklingsmidler. Hertil kommer 78 mio. kr. i medfinansiering fra indtil videre 29 virksomheder. Det resterende beløb udgøres af offentlige partneres egenfinansiering.

  Projektet løber fra 1. marts 2012 til 28. februar 2018.

  Projektets daglige ledelse varetages af professor Uffe Kock Wiil fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Der etableres desuden et projektsekretariat på Syddansk Universitet i tæt samarbejde med innovationsnetværket Robocluster og UNIK-projektet.

  Projektets ledelse varetages i øvrigt af en bestyrelse og en direktion. Sundhedsdirektør Per Busk er Region Syddanmarks repræsentant i bestyrelsen, mens direktør Peder Jest, OUH, indtræder i projektets direktion. Der etableres desuden et internationalt advisory board, som skal sikre inddragelse af internationale erfaringer.

  Syddansk Universitet er lead partner i projektet. Herudover deltager Aalborg Universitet, DTU, Københavns Universitet, Osaka University (Japan), University of Arizona (USA), Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, Welfare Tech Region, DELTA, RoboCluster, Odense Kommune, Frederiksberg Kommune, Aarhus Kommune, Næstved Kommune, Region Syddanmark, Idéklinikken i Region Nordjylland samt 29 virksomheder. Herudover forventes inddraget i alt 500 virksomheder i netværksaktiviteter i løbet af platformens levetid.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/8
  11. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødeplan for 2012 i innovationsudvalget, som vedtaget den 5. januar 2012:

  • Torsdag den 1. marts 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 22. marts 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 19. april 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 24. maj 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 14. juni 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 23. august 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 20. september 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 25. oktober 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 15. november 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 13. december 2012, kl. 14.00-16.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 1. marts 2012, kl. 14.00-16.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  Mødedatoen den 1. marts 2012 fastholdes indtil videre.

  Da der er flere afbud til mødet den 1. marts 2012, undersøger administrationen muligheder for en anden mødedato.


  Sagsnr. 12/8
  12. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/8
  13. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/8
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-01-2012
   

  -


  Siden er sidst opdateret 27-01-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring