Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 23. januar 2012

Mødedato
23-01-2012 kl. 15:35 - 17:50

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Præsentation af MUSKO - Museumsundervisning Syd
  2. Den velfærdsteknologiske satsning - status, resultater og næste skridt
  3. Orientering om trafikselskabernes projekter støttet af Passagerpuljen
  4. EU’s Landdistriktsforordning 2014-2020 og de lokale aktionsgrupper
  5. Eventuelt.
  6. Næste møde


  Sagsnr. 12/409
  1. Præsentation af MUSKO - Museumsundervisning Syd
  fold dette punkt ind Resume

  Center for Museumsundervisning i Region Syddanmark - MUSKO - er et projekt under Kulturarvsstyrelsen og er startet den 1. august 2009. Projektets formål er at fremme kontakten mellem undervisningsinstitutioner og museer i Region Syddanmark.

  Museumschef på Billund Museum John Rendboe og medlem af styregruppen bag MUSKO vil på mødet orientere om arbejdet i MUSKO og fremtidsplaner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrunden for at starte MUSKO i Region Syddanmark, er Kulturarvsstyrelsens undersøgelse fra 2008 "Museernes Læringspotentialer". Denne undersøgelse viste et behov for at sætte fokus på museers undervisning, også vest for Storebælt. Et lignende center er startet i både Region Midtjylland og Region Nordjylland.

  MUSKO-Museumsundervisning Syd har siden den 1. august 2009 fokuseret på, at synliggøre museerne i Region Syddanmark og skabe udvikling i samarbejde mellem museer og den formelle undervisning i Region Syddanmark.

  Som styregruppe og initiativtagere bag MUSKO står et konsortium bestående af fire deltagere fra følgende institutioner:

  • Museumsforum Syddanmark - herunder Museum Sønderjylland og Odense Bys Museer.
  • Museerne i Fredericia.
  • Sydvestjyske Museer, Skoletjenesten i Esbjerg.
  • Center for Undervisningsmidler i Aabenraa, University College Syddanmark.

  MUSKO har et årligt budget på 800.000 kr. i perioden 1.8.2009 - 1.8.2012. Der er ansat en projektleder i perioden.

  Arbejdsopgaverne i MUSKO har blandt andet resulteret i følgende initiativer:

  • En lokal hjemmeside for de statsanerkendte museer i Region Syddanmark www.musko.dk.
  • Flere seminarer og en international konference for lærere og museumsundervisere.
  • Et temanummer om museumsdidaktik sammen med tidsskriftet "Unge Pædagoger".
  • Tre inspirationshæfter - "Guldgruben" - med undervisningserfaringer fra elever, lærere, museumsfolk og kulturmedarbejdere til gensidig erfaringsudveksling.
  • Et nyhedsbrev om museumsundervisning for lærere og museumsundervisere i Region Syddanmark.

  MUSKO samarbejder med Skoletjenesten på Sjælland og øerne samt Center for Museumsundervisning i Region Midt- og Nordjylland, der også er startet i august 2009. Dette samarbejde har blandt andet resulteret i opgaven, at forbedre den landsdækkende elektroniske tilgang til museernes undervisningstilbud og materialer.

  Der er ikke p.t. afsat yderligere midler i Kulturarvsstyrelsen til, at videreføre MUSKO-Museumsundervisning efter den 1. august 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-01-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/537
  2. Den velfærdsteknologiske satsning - status, resultater og næste skridt
  fold dette punkt ind Resume

  Den syddanske satsning på velfærdsteknologi blev for alvor sat i gang i 2008 i kraft af Vækstforums handlingsplan 2009-2010. Siden da har en række udviklingsprojekter samt rammestyrkende initiativer set dagens lys.

  I samarbejdet Velfærdsteknologi.nu - der er et tværgående samarbejdsforum, som samler erhverv, kommuner, sygehuse, uddannelses- og forskningsinstitutioner - er næste skridt udvikling af en international platform og en certificering for offentlig-privat innovation.

  Afdelingschef Dorthe Kusk vil på mødet præsentere status for satsningen, resultater opnået hidtil og skitserne for det nye koncept, der skal professionalisere satsningen yderligere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den syddanske satsning på velfærdsteknologi blev for alvor sat i gang med Syddansk Vækstforums handlingsplan 2009-2010. Siden 2008 er der investeret omkring 279 mio. kr.  i sundheds- og velfærdsteknologier i regionen under den samlede betegnelse velfærdsteknologier og –services. Dette har resulteret i en lang række initiativer rækkende fra pilotprojekter til en stor klyngesatsning og en velfærdsteknologifond. Når privat, national og EU-finansiering medregnes, er der igangsat projekter og initiativer med et samlet budget på i alt ca. 800 mio. kr.

  Den velfærdsteknologiske satsning er i dag centreret omkring følgende parter og centrale initiativer:

  • Region Syddanmark har den 1. januar 2012 oprettet Syddansk Sundhedsinnov@tion, som samler regionens velfærdsteknologiske kompetencer i en enhed. Syddansk Sundhedsinnov@tion har omkring 30 medarbejdere i Forskerparken i Odense. Det betyder, at INVIA – Enheden for velfærdsinnovation, G10 - Center for brugerfokuseret innovation, Videncenter for offentlig-privat innovation (OPI Lab), Medcom International og E-team, er samlet med et sekretariat i Odense. Dermed er der etableret ´en indgang’ til Region Syddanmarks indsats inden for sundheds- og velfærdsteknologier.
  • Erhvervslivet i regionen (og udenfor) deltager i  Welfare Tech Region, som ligeledes har sekretariat i Forskerparken i Odense. Welfare Tech Region er virksomhedernes organisation, der faciliterer udviklingssamarbejder mellem kommuner, regioner og virksomheder. Welfare Tech Region har i projektperioden indtil nu, medvirket til etableringen af 11 nye virksomheder.
  • Kommunerne i Region Syddanmark har deres egne satsninger, men de fleste af kommunerne deltager også i Welfare Tech Region eller Velfærdsteknologi.nu.
  • Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi i Odense har udvidet betragteligt siden 2008, og er langt fremme med udviklingen af robotteknologi, herunder sociale robotter. De driver også det landsdækkende netværk CareNet.
  • Region Syddanmarks Vækstforum har etableret en velfærdsteknologifond, som stiller 75 mio. kr. i risikovillig kapital til rådighed for iværksættervirksomheder i Region Syddanmark, der arbejder med velfærdsteknologi, og som har et stort markedsmæssigt potentiale. Fonden vil blive drevet af et professionelt management selskab. Valg af management selskab offentliggøres i januar 2012.
  • Syddansk Universitet har iværksat tre store projekter eller innovationsnetværk finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Det drejer sig om UNIK, som er rettet mod udviklingen af teknologier til kronisk syge, og RoboCluster, som er en klynge for danske robotvirksomheder. Senest har Syddansk Universitet vundet Videnskabsministeriets udbud om strategisk forskning og innovation inden for sundheds- og velfærdsteknologi – et såkaldt SPIR-initiativ, Patient@Home, med et budget på 189 mio. kr., heraf 19 mio.kr. fra Region Syddanmark og 79 mio. kr. fra private virksomheder. Der er desuden oprettet en uddannelse på ingeniørstudiet indenfor velfærdsteknologi.
  • Professionshøjskolerne (UC Lillebælt og UC Syd), Designskolen Kolding og SOSU-skolerne, har igangsat forskellige kompetenceudviklings-aktiviteter, der skal ruste de kommende medarbejdere til at anvende velfærdsteknologier og bidrage til løsningen af nye. 
  • Der er etableret samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune og Panasonic m.fl. om afprøvning af teknologier på syddanske institutioner.

  De mange initiativer og  resultater betyder, at regionen markerer sig nationalt og internationalt inden for sundheds- og velfærdsteknologier, men der er fortsat udfordringer, der skal adresseres. Dels kan det være svært for både offentlige og private parter, at skabe overblik over satsningen og finde ud af, hvilke krav og forventninger de forskellige parter har til hinanden for samarbejde. Dels er der behov for en koordineret indsats i forhold til internationalisering af satsningen.

  I regi af samarbejdet Velfærdsteknologi.nu, arbejdes der i øjeblikket - som løsning på de nævnte udfordringer - på udvikling af et stærkt nationalt og internationalt brand, nemlig Living Lab Denmark og en dertilhørende OPI-certificering, der skal professionalisere det offentlig-private innovationssamarbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-01-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/7662
  3. Orientering om trafikselskabernes projekter støttet af Passagerpuljen
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med drøftelsen på udvalgets møde den 19. december 2011 om pulje til "Flere med bussen", ønskedes en orientering om trafikselskabernes projekter, som er støttet af Trafikstyrelsens Passagerpulje, hvor til der blev afsat 300 mio. kr. som en del af trafikforliget i januar 2009.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Passagerpuljen er med uddelingen af støttemidler den 17. november 2011 afsluttet. Der er i alt uddelt knap 200 mio. kr., hvor der oprindeligt i trafikaftalen var afsat 300 mio. kr. I alt er 86 projekter støttet med projektmidler på mellem 87.000 og ca. 20 mio. kr. til det enkelte projekt. Ca. 50 projekter er afvist eller trukket tilbage. 87% af de tildelte midler er gået til trafikselskaber, herunder Rejseplanen, X-bus, BeKTra o. lign. De resterende 13% er tildelt kommuner/regioner.

  Den samlede tildeling til trafikselskaberne i Nord, Midt, Syd og Øst (Sjælland og Hovedstaden) er som følger (antal projekter i parentes):

  Nord – 23,1 mio. kr. (15).
  Midt – 38,8 mio.kr. (8).
  Syd – 11,7 mio. kr. (14).
  Øst – 74,6 mio. kr. (16).

  FynBus og Sydtrafik har modtaget midler til følgende projekter:

  • Driftsoptimering og bedre kundeinformation (FynBus).
  • Incitamentskontrakter (FynBus).
  • Mobil natbuskøreplan (FynBus).
  • Takstnedsættelse – forsøg med takstnedsættelse for erhvervspendlere (FynBus).
  • SMS din stoppestedstavle (Sydtrafik).
  • Forbedret sms-billetsystem (FynBus).
  • Bedre stoppesteder på Fyn og øerne (FynBus).
  • Prøv regionalbussen gratis (Sydtrafik).
  • Forbedrede forhold for cyklister ved stoppesteder – analyseprojekt (Sydtrafik).
  • Stoppestedsforhold – analyseprojekt (Sydtrafik).
  • Audio identifikation af busser – hjælp til blinde og svagtseende (FynBus).
  • Kombinationsrejser – med bus og cykel (FynBus).
  • Kundefokuseret samarbejde mellem FynBus og Arriva (FynBus).
  • Forbedret trafikinformation på Odense Banegård Center (FynBus).

  Desuden bør nævnes et fælles projekt om "Den Sønderjyske trafikkorridor" med deltagelse af Middelfart, Fredericia, Kolding, Haderslev og Aabenraa Kommuner, DSB, Sydtrafik og Region Syddanmark.

  På Trafikstyrelsens hjemmeside ligger "Puljernes Vidensbank", som p.t. præsenterer ideerne fra de støttede projekter, se http://trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Buspuljer/Puljernes-vidensbank.aspx.

  Her kommer også inden længe til at ligge erfaringer, der er høstet i de afsluttede projekter. Trafikstyrelsen har endvidere udgivet rapporten "Buspuljerne – energi til den kollektive trafik", som er vedlagt. Det er status over støttede projekter i 2009 og 2010, dvs. erfaringer fra 2011 indgår ikke i denne rapport.

  På mødet den 1. marts 2012 vil der blive orienteret om de særlige puljer, som regionsrådet har afsat til kollektiv trafik, herunder markedsføringspuljen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-01-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/486
  4. EU’s Landdistriktsforordning 2014-2020 og de lokale aktionsgrupper
  fold dette punkt ind Resume

  EU’s nye landdistriktsforordning 2014-2020 forventes at betyde øget indflydelse til de lokale aktionsgrupper, samt et øget fokus på erhvervsudvikling i landdistrikterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  EU Kommissionen har fremlagt et forslag til den nye Landdistriktsforordning 2014-2020. Dansk Regioner er høringspart, og administrationen giver input til regionernes fælles høringssvar til Kommissionens forslag.

  Kommissionens forslag vil generelt i landdistrikterne betyde øget fokus på:

  1.                   Erhvervsudvikling, også udenfor landbrugssektoren.

  2.                   Rådgivning af SMV’er.

  3.                   Forskning og innovation.

  4.                   Bæredygtighed, energieffektivitet og klimatilpasning.

  Desuden lægges der op til dannelse af et nationalt landdistriktsnetværk, som bl.a. skal øge de interesserede parters inddragelse i udvikling og gennemførelse af aktiviteter til udvikling af landdistrikterne, forbedre kvaliteten af programmerne for udvikling af landdistrikterne og fremme innovationen i landbruget.  

  For at fremme indsatsen i landdistrikterne, medfører kommissionens forslag en styrkelse af initiativer styret af lokalsamfundet ved, at lette gennemførelsen af integrerede lokale udviklingsstrategier og dannelsen af lokale aktionsgrupper.

  Dette bygger på erfaringerne fra Leader-strategien, som indebærer, at mennesker lokalt involveres i udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi, der fokuserer på udvikling af et landdistrikt (en gruppe af kommuner) på tværs af forskellige sektorer, såsom turisme, landbrug og natur.

  For bedre at udnytte potentialet på lokalt plan, vil kommissionen styrke og fremme en udvikling styret af lokalsamfundet ved, at fastsætte fælles bestemmelser og sikre nøje samordning af alle EU’s såkaldte FSR-fonde (”Fastlæggelse af Strategisk Ramme”-fonde):

  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling,
  • Den Europæiske Socialfond,
  • Samhørighedsfonden,
  • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og
  • den fremtidige Europæiske Hav- og Fiskerifond.

  Dette skal bl.a. sikres gennem koordineret udvælgelse, godkendelse og finansiering af lokale udviklingsstrategier samt uddannelse af udviklingsgrupper, så de står bedre rustet til at skabe netværk og deltage i effektiv dialog med offentlige myndigheder og udviklingspartnere.

  Kommissionen mener, at det er et væsentligt princip, at lokale aktionsgrupper, der repræsenterer lokalsamfundets interesser, bør have ansvaret for at gennemføre lokale udviklingsstrategier. Dette vil betyde en styrkelse af de lokale aktionsgruppers rolle.

  Af andre støttemuligheder til gavn for landdistrikterne kan nævnes:

  • Real Dania: Focus på Mulighedernes Danmark, Kvalitet i kystbyernes turistbyer og Genanvend gården.
  • Lokale- og Anlægsfonden: Udvikling og støtte til byggeri inden for idræt, kultur og fritid, samt rådgivning på området.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-01-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/8027
  5. Eventuelt.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-01-2012

  Formanden orienterede om henvendelse fra Varde Kommune vedr. rute 198 samt tilbagemelding på denne. Varde Kommunes henvendelse, vil indgå i udvalgets drøftelse af de regionale principper for kollektiv trafik på næste møde.


  Sagsnr. 10/8027
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 1. marts 2012 kl.15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-01-2012

  Næste møde afholdes mandag den 27. februar 2012 efter regionsrådsmødet.

  Det planlagte møde den 1. marts 2012 aflyses.


  Siden er sidst opdateret 26-01-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring