Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 23. januar 2012

Mødedato
23-01-2012 kl. 15:00 - 15:35

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Valg af formand og næstformand
  2. Ny kulturstrategi 2012-2015
  3. Status på RUP. Det Gode Liv som vækstskaber – borgernes forventninger til 2012
  4. Nye analyser
  5. En grøn transportpolitik – Status for de strategiske analyser
  6. Region Syddanmark udpeget som Europæisk Iværksætterregion 2013
  7. Eventuelt.
  8. Mødeplan 2012
  9. Næste møde


  Sagsnr. 12/97
  1. Valg af formand og næstformand
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede på mødet den 28. november 2011 for perioden 2012 - 2013, at nedsætte 8 vederlagsgivende udvalg, herunder RUP-udvalget.

  Udvalget skal vælge formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til kommissoriet skal udvalget "rådgive regionsrådet i forhold til at følge op på Region Syddanmarks vision om Det Gode Liv i den regionale udviklingsplan 2012 -2014.

  Hertil hører de regionale initiativer, især:

  • Uddannelse.
  • Mobilitet og infrastruktur.
  • Klima (klimatilpasning).

  Samt derudover de igangsatte områdeinitiativer:

  • Trekantområdet.
  • Vestjylland.
  • Sydøstjylland.
  • Fyn.

  Udvalget skal løbende vurdere, om der i lyset af samfundsudviklingen i samarbejde med relevante aktører bør igangsættes supplerende initiativer i forlængelse af den regionale udviklingsplans temaer.

  Ligeledes har udvalget ansvaret for, at rådgive regionsrådet i forhold til arbejdet med at blive europæisk iværksætterregion i 2013".

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget vælger formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-01-2012

  Lasse Krull blev valgt til formand og Karsten Uno Petersen til næstformand.


  Sagsnr. 11/18429
  2. Ny kulturstrategi 2012-2015
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med implementeringen af den nye Regionale Udviklingsplan for 2012-15, er der taget initiativ til en ændring af den nuværende kulturstrategi, der blev godkendt af regionsrådet den 4. juni 2007. Den kommende kulturstrategi skal understøtte den Regionale Udviklingsplan og de initiativer, der arbejdes med her.

  Der har den 25. oktober 2011 været gennemført en idé-workshop for en bred kreds af aktører, der har bidraget med konkrete idéer til den kommende kulturstrategi 2012-2015.

  Kulturområdet i Region Syddanmark råder over 7 mio. kr. årligt.

  Ifølge lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lovbekendtgørelse nr. 729 af 7. juni 2007, kan "Regionerne medvirke til, at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Adgang til kultur, natur, idræt og oplevelser, er væsentligt for at leve det gode liv. Oplevelser og kultur er drivkraften for udvikling, nytænkning og livskvalitet. Region Syddanmark vil arbejde for at støtte og videreudvikle en rig og kreativ kultur- og oplevelsesregion, som gør Syddanmark til et attraktivt område at uddanne sig i, arbejde i, bo i - og besøge.

  Det er målet, at regionsrådets kulturstrategi skal bidrage til at skabe regional vækst og styrke regionens synlighed og attraktivitet. Strategien skal understøtte den Regionale Udviklingsplan og de initiativer, der arbejdes med her.

  RUP-udvalget havde inviteret en bred kreds af aktører til en idé-workshop, der blev afholdt den 25. oktober 2011 i Tøjhuset i Fredericia. På mødet blev følgende temaer debatteret:

  • Hvordan kan kulturprojekter skabe regional udvikling og vækst?
  • Hvordan kan kultur løfte og understøtte udviklingen i Syddanmark og i de forskellige områder i regionen?
  • Er der fyrtårne at satse på?
  • Hvilke styrker kan kulturlivet realisere i samfundet?

  Deltagernes input fra dagen er indarbejdet i den nye kulturstrategi 2012-2015.

  I forslag til ny kulturstrategi 2012-15 vil regionsrådet:

  • Arbejde for, at kulturstrategien og regionsrådets øvrige strategier indenfor f.eks. erhvervsudvikling og uddannelse gensidigt understøtter hinanden.
  • Tage initiativ til udvikling af fokuserede tematiske indsatser, som kan samle mange aktører om en række koordinerede satsninger.
  • Arbejde for, at der bringes ny inspiration og nye idéer på kulturområdet til regionen, samtidig med at internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmarks kultur styrkes. Syddanmark er en international vækstregion, og kultur indgår i det internationale samarbejde - gennem både grænseoverskridende og internationale relationer.

  Forslag til Kulturstrategi 2012-2015 fokuserer på følgende tematiske kultursatsninger:

  • Kultur og Historie.
  • Kultur og Natur.
  • Kultur og Design.
  • Kultur og Oplevelser.

  De tematiske indsatser aftales som en del af den Regionale Udviklingsplans områdeinitiativer, og skal bidrage til vækst og udvikling og det gode liv i et eller flere syddanske områder. Områderne er Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekantområdet og Fyn.

  Region Syddanmark vil tage initiativ til dialog med områdernes kommuner og øvrige aktører, med henblik på udvikling af projekter inden for de tematiske satsninger. Hvert områdeinitiativ udvælger 1-2 temaer for de kommende fire års udviklingsarbejde.

  Kulturstrategien indeholder også retningslinjer for tilskud fra kulturpuljen, herunder også, at der reserveres et mindre beløb på 2 mio. kr. til at løfte strategiske indsatser, der i kraft af deres størrelse og kvalitet, kan have særlig betydning for hele Syddanmark. Der kan desuden være tale om indsatser, der åbner helt nye baner med potentiale og vækst. Regionsrådet kan også igangsætte sådanne initiativer.

  Regionsrådet har afsat 7 mio. kr. årligt til kulturområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender udkast til ny Kulturstrategi 2012-2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-01-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1155
  3. Status på RUP. Det Gode Liv som vækstskaber – borgernes forventninger til 2012
  fold dette punkt ind Resume

  En ambition for den Regionale Udviklingsplan er, at nuancere billedet af Syddanmarks grundlag for vækst med det gode liv. I det lys er borgernes forventninger til 2012 blevet undersøgt.

  I forlængelse af udvalgets møde den 19. december 2011, er rammer og program for høringskonferencen den 10. februar 2012 fastlagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks borgerpanel har dannet grundlag for en undersøgelse af borgernes forventninger til 2012. På udvalgets møde orienteres om resultaterne.

  Programmet for høringskonferencen er på plads og invitationer med program er udsendt til en bred deltagerkreds, herunder udvalget.

  Nogle af RUP’ens initiativer konkretiseres ved regionale strategier. Uddannelsesstrategien blev godkendt af regionsrådet på mødet den 12. december 2011 og forslag til kulturstrategi forelægges på RUP-udvalgets møde den 23. januar 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-01-2012

  Til orientering.


  Sagsnr. 08/10988
  4. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Siden RUP-udvalgsmødet den 19. december 2011, er der med afsæt i Den Regionale Udviklingsplan udarbejdet tre analyser, som skal bidrage med viden om vækst og kompetencer i Region Syddanmark. Det drejer sig om Region Syddanmarks Vækstbarometer for 1. kvartal 2012, virksomhedernes forventninger til 2012 og kortlægning af CO2 udledningen i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden RUP-udvalgsmødet den 19. december 2011, er der lavet tre analyser, der redegør for forskellige forhold af betydning for vækst og kompetencer i Region Syddanmark. Det drejer sig om Vækstbarometeret for 1. kvartal 2012, virksomhedernes forventninger til 2012 og kortlægning af CO2 udledningen i regionen.

  Vækstbarometer for 1. kvartal 2012

  Flere virksomheder forventer færre frem for flere ansatte i første kvartal 2012 i forhold til samme kvartal sidste år. Ikke siden midten af 2010 har der været en overvægt af negative jobforventninger. Værst ser det ud for detailhandelen samt hoteller og restaurationer. I alle tre brancher venter mere end hver tredje virksomhed at få færre ansatte i næste kvartal. Der er kun en svag overvægt af virksomheder med positive forventninger til omsætningen.

  Barometeret måler også forventninger, adgang til lån og kredit, investeringer, ordrebeholdning, eksport og afbestillinger. Der er en overvægt af pessimister i forventningen til finansieringsmuligheder i det første kvartal i 2012, mens der er en svag optimisme omkring eksport og ordrer.

  Virksomhedernes forventninger til hele 2012

  I Vækstbarometeret er der også spurgt til udsigten for hele 2012. Det viser, at virksomhederne trods alt tror på vækst i omsætningen i 2012, men der forventes ikke jobfest. Det ser bedst ud blandt de større virksomheder.

  Generelt er krisen ujævnt fordelt. Større virksomheder samt underleverandører og virksomheder med det offentlige som kunde, forventer at klare sig bedre.

  Analyserne fra vækstbarometeret forventes at blive lagt på regionens hjemmeside inden udvalgsmødet.

  Kortlægning af CO2 udledning

  Initiativ 8 under klimainitiativet i den nye Regionale Udviklingsplan er en CO2-kortlægning. Den kortlægning er gennemført, så der nu er tal tilgængelige for perioden 2000-2009.

  Kortlægningen giver mulighed for se tal for udledning af drivhusgasser og energiforbrug på regions- og kommuneniveau. Tallene kan yderligere opdeles på erhverv hhv. husholdninger, ligesom der kan stilles skarpt på enkelte brancher og/eller på de anvendte energikilder.

  Hovedresultaterne er præsenteret i rapporten ”Energiregnskaber”. Rapporten viser bl.a., at CO2-udledning i Syddanmark er reduceret med 15% i perioden, mens udledningen for hele landet kun er faldet 11% Det er særligt erhvervslivet, der har skabt denne udvikling, mens husholdningernes bidrag til reduktionen er lidt mere beskedent. I den kommende KONTUR sættes der i et kapitel særligt fokus på CO2-tal for de enkelte kommuner.

  Alle tal fra kortlægningen er desuden gjort tilgængelige på Den Regionale Udviklingsplans webside www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/talbank. Her kan kommuner og andre interesserede se nærmere på tallene og eventuelt lave supplerende analyser til eget brug. Resultaterne forventes at komme i anvendelse, når kommunerne ifølge regeringsgrundlaget inden for 2 år skal udarbejde en klimahandlingsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-01-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/29740
  5. En grøn transportpolitik – Status for de strategiske analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Transportministeriet offentliggjorde den 15. december 2011 en rapport med status for de strategiske analyser (vedlagt), som sammenfatter de hidtidige gennemførte analyser. Analyserne blev igangsat som en del af trafikforliget fra januar 2009 – forliget, der benævnes "En grøn transportpolitik".

  De strategiske analyser skal være afsluttet i 2013 med henblik på, at der kan foretages nogle overordnede, nationale strategiske valg for trafikken i Hovedstadsområdet, de øst-vestlige forbindelser i Danmark, de nord-sydgående forbindelser i Jylland, samt gennemførelsen af timemodellen. Dermed skal de strategiske analyser lægge op til en transportmæssig vision for, hvad der skal ske, når de store trafikinvesteringer, der er planlagt i dette årti (Femern-forbindelsen, Metrocityringen, signalprojektet på jernbanen m.fl.) er afsluttet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Trafikforliget fordelte små 100 mia kr. til en række projekter frem mod 2020. Derudover igangsattes de strategiske analyser, hvis fokus er de trafikale udfordringer og strategiske valg, der venter på den anden side af 2020. Indtil nu er der gennemført følgende delanalyser (screeninger) med relevans for Syddanmark:

  • Udvidelser af den østjyske motorvejskorridor E45 (2011)
  • Vejkapaciteten over Lillebælt (2011)
  • Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark (Timemodellen) (2011)
  • Fremtidens Trafik – debatoplæg (2010)
  • Midtjysk motorvejskorridor – screening af mulige linjeføringer (2010).

  I 2012 vil den nye Landstrafikmodel være færdig. Også denne er en del af de strategiske analyser. Dermed foreligger et væsentligt grundlag for en fagligt baseret vurdering af, hvor der er størst behov for nye infrastrukturinvesteringer. Denne behovsanalyse vil være et centralt element i de beslutninger, som forligskredsen (alle partier undtagen Enhedslisten) vil tage, når grundlaget er klart.

  I rapporten oplistes de opgaver, der endnu skal gennemføres (her ses bort fra analyser i Hovedstadsområdet):

  1. Der skal foretages en kvalificering af linjeføringer for en ny midtjysk motorvej, herunder miljømæssige, økonomiske og samfundsøkonomiske aspekter.
  2. Ved hjælp af Landstrafikmodellen, skal der foretages en sammenligning af konsekvenserne af forskellige strategier på et konsistent grundlag.
  3. Effekterne af samlede udbygningsstrategier for landsdelsforbindelserne og for vej- og banesystemet i Jylland, skal kortlægges.
  4. Strategien for udviklingen af det jyske vejsystem, skal sammentænkes med udvikling af banebetjeningen i Jylland.
  5. Der skal på baggrund af landstrafikmodellen foretages en nærmere screening af en fast forbindelse over Kattegat, herunder af trafikgrundlaget og finansieringsmuligheder for projektet.
  6. Grundlaget for at inddrage brugerbetaling eller anden alternativ finansiering i de tre strategier skal afklares.
  7. De trafikale konsekvenser af de tre forbindelser, skal afklares med udgangspunkt i Landstrafikmodellen, herunder aflastningseffekterne på de eksisterende transportkorridorer.

  Rapportens indhold, herunder betydningen for Syddanmark, vil blive gennemgået på udvalgets møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-01-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/18504
  6. Region Syddanmark udpeget som Europæisk Iværksætterregion 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark er blevet udnævnt til Europæisk Iværksætterregion (European Entrepreneurial Region) i 2013 af EU’s regionsudvalg. Regionsudvalget begrunder udnævnelsen af Region Syddanmark med regionens klare satsning på tre erhvervsmæssige styrker – energieffektivisering og offshore, velfærds- og sundhedsteknologi samt oplevelseserhverv og design.

  Regionsrådet har i budget 2012 afsat 0,5 mio. kr. til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er af EU’s Regionsudvalg blevet udpeget som Europæisk Iværksætterregion i 2013. Udover Region Syddanmark, er den østrigske region Styria og den franske region Nord-Pas-de-Calais blevet udpeget.

  European Entrepreneurial Region er et projekt, hvor EU-regioner med særlige iværksættervisioner udpeges uafhængigt af deres størrelse, velstand og kompetencer. Regioner med den mest overbevisende og fremsynede politiske strategi, bliver udnævnt til årets iværksætterregioner. Ordningen blev igangsat af Regionsudvalget i 2009.

  Regionsudvalget har begrundet udnævnelsen af Region Syddanmark med regionens klare satsning på tre erhvervsmæssige styrker – energieffektivisering og offshore, velfærds- og sundhedsteknologi samt oplevelseserhverv og design. Det man i EU sammenhæng kalder ”smart specialisation”.

  Ved vedtagelse af budget 2012 blev det besluttet, at Region Syddanmark skulle ansøge om at blive europæisk iværksætterregion. Der udmøntes 0,5 mio. kr. til formålet i 2012 fra erhvervsmidlerne. Midlerne udmøntes efter anbefaling fra udvalget for regional udvikling. Regionsrådet godkendte ansøgningen om udpegelse af Region Syddanmark til iværksætterregion på mødet den 28. november 2011.

  Den syddanske ansøgning er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Danfoss Universe/Young Enterprise, Væksthus Syddanmark, det Syddanske Bruxelles Kontor og Region Syddanmark.

  Udnævnelsen indebærer ikke tildeling af midler, men udnævnelsen er en europæisk anerkendelse af de erhvervsfremmende indsatser i regionen. Udover mulighederne for markedsføring, kan udnævnelsen forstærke samarbejdet på regionalt niveau mellem de aktører, der arbejder med iværksætteri.

  Omdrejningspunktet for projektet, er Vækstforums strategi og den syddanske vækstmodel suppleret med øvrige parters indspil, herunder bl.a. Young Enterprise samt en udbredelse af Danfoss’ innovationskonkurrence-koncept ”Man on the Moon ”.

  Parterne bag ansøgningen vil arbejde for at:

  • Fremme en bæredygtig udvikling igennem en fælles syddansk vækstmodel, med fokus på offentlig-private partnerskaber og regionale styrkepositioner inden for bæredygtig energi, velfærdsteknologi samt turisme og design, 
  • styrke iværksætterkulturen i regionen og 
  • fremme og styrke internationalisering og grænseoverskridende klyngesamarbejde.

  Væksthus Syddanmark er ansvarlig for koordination og udførelse af planlagte aktiviteter i samarbejde med Danfoss Universe og Regional Udvikling i Region Syddanmark.

  Det vedlagte bilag beskriver kort de events, der afholdes i 2013. Allerede i 2012 vil de første aktiviteter dog blive igangsat som optakt til og en markering af iværksætteråret 2013.

  Der vil blive udpeget en styregruppe, som skal følge projektet i 2012 og 2013. Styregruppen forventes at bestå af to medlemmer fra regionsrådet, samt af repræsentanter for erhvervsliv, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

  Prisen overrækkes officielt Region Syddanmark og de to øvrige vinderegioner ved en ceremoni i Bruxelles den 15. – 16. februar 2012, i forbindelse med Regionsudvalgets officielle møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at orienteringen om udnævnelsen tages til efterretning.

  At udvalget udpeger en eller flere repræsentanter for Region Syddanmark, som vil kunne modtage EER prisen ved ceremonien i Bruxelles den 15. – 16. februar 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-01-2012

  Orientering om udnævnelsen blev taget til efterretning.

  Karsten Uno Petersen og Lasse Krull repræsenterer Region Syddanmark ved prisoverrækkelsen af EER-prisen i Bruxelles den 15. - 16. februar 2012.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/33476
  7. Eventuelt.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-01-2012

  Intet.


  Sagsnr. 12/97
  8. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges forslag til mødeplan for 2012.

  Da RUP-udvalget og Udvalget for Regional Udvikling har samme sammensætning foreslås det, at udvalgsmøderne holdes samme dag og sted.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødedatoer på mandage på nær et møde med start kl. 15.00:

  Mandag den 23. januar 2012.

  Torsdag  den 1. marts 2012.

  Mandag den 19. marts 2012.

  Mandag den 16. april 2012.

  Mandag den 21. maj 2012.

  Mandag den 18. juni 2012.

  Mandag den 13. august 2012.

  Mandag den 17. september 2012.

  Mandag den 29. oktober 2012.

  Mandag den 19. november 2012.

  Mandag den 10. december 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at mødeplanen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-01-2012

  Mødeplanen blev godkendt.


  Sagsnr. 11/33476
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 1. marts 2012 kl.15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 23-01-2012

  Næste møde afholdes mandag den 27. februar 2012 efter regionsrådsmødet.

  Det planlagte møde den 1. marts 2012 aflyses.


  Siden er sidst opdateret 26-01-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring