Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 24. januar 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 24. januar 2012

Mødedato
24-01-2012 kl. 14:00 - 15:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Konkretisering af kvalitetsstrategien
  2. Strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet
  3. Status på akkreditering af sygehusene i Region Syddanmark
  4. Den Danske KvalitetsModel version 2
  5. Mødeplan 2012
  6. Meddelelser
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/32645
  1. Konkretisering af kvalitetsstrategien
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af vedtagelsen af kvalitetsstrategien og visionen for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark arbejdes der på at implementere og konkretisere strategi og vision.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 28. februar 2011 en ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. I forlængelse af vedtagelsen arbejdes der nu på at konkretisere strategien gennem udpegning af særlige indsatsområder, der udpeges i lyset af de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor. Der sigtes i konkretiseringen på både at udvikle kvaliteten og reducere omkostningerne.

  Der skal særlig satses på:

  • Den akutte patient - implementering af Fælles AkutModtagelse (FAM).
  • Systematisk kronikeromsorg.
  • Patientsikkerhed.

  Sideløbende arbejdes der på:

  • fortsat at lette arbejdet med dokumentation og monitorering, og
  • udviklingen i behandlingsintensiteten.

  Afdelingschef Mads Christian Haugaard vil på mødet give et oplæg om status på konkretisering af kvalitetsstrategien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-01-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder drøftelse af status for speciallæger i front, kulturændring, efteruddannelsesindsats, systematisk kronikeromsorg og samarbejde med kommunerne.

  Oplæg/plancher vedr. status på konkretisering af kvalitetsstrategien vedlægges.

  Til et kommende møde ønsker udvalget at drøfte KL´s debatoplæg vedr. det nære sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/1193
  2. Strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet
  fold dette punkt ind Resume

  De 5 regioner har, bistået af Danske Regioner, udarbejdet en fælles strategi for arbejdet med kvalitetsudvikling på hele praksisområdet. Visionen er, at alle praksis arbejder målrettet med kvalitetsudvikling. Der pågår nu et arbejde med at udvikle en fælles konkret implementeringsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Status lige nu er, at der er en temmelig uens tilgang til arbejdet med kvalitetsudvikling på de enkelte praksisområder. Almen praksis har haft fokus på kvalitetsudvikling de sidste 15 år, med en lidt famlende start er indsatsen gradvist blevet mere systematisk hen over årene, og med implementeringen af datafangst i disse år, er der for alvor udsigt til at kvalitetsudvikling får et mere systematisk fokus i almen praksis. Speciallægerne har med det just overståede KVIS-projekt (3 årigt nationalt kvalitetsudviklingsprojekt i speciallægepraksis) fået et godt fundament for det videre arbejde. Fra fysioterapeuter og kiropraktorer er der et stort ønske om at få mere fokus på kvalitetsarbejdet. På de resterende områder (tandlæger, fodterapeuter, psykologer) er der få erfaringer.

  Regionerne ønsker med strategien at få øget fokus på kvalitet, læring og forbedring inden for de givne rammer på praksisområdet. Kvalitet i behandlingen skal for alle behandlergrupper på praksisområdet tage udgangspunkt i viden og faglig konsensus. Desuden skal behandlingskvaliteten bygge på dokumentation fra kliniske data. Databaseret kvalitetsudvikling herunder automatisk datafangst bliver et vigtigt element i arbejdet med kvalitetsudvikling for alle behandlergrupper. Dertil kommer systematisk tilgang vedr. inddragelse af patientoplevelser og arbejdet med kliniske og faglige retningslinjer.

  Den fælles regionale strategi for kvalitetsudvikling på praksisområdet går hånd i hånd med Region Syddanmarks vision for sundhedsvæsenet. Der er tale om et paradigmeskift for praksisområdet fra næsten udelukkende at have fokus på økonomi, produktion og incitamenter til også at have fokus på, at der skal leveres dokumenteret kvalitet på højt niveau til gavn for patienterne.

  Det bliver en stor udfordring for regionerne at løfte strategien. Det vil fordre, at der tænkes innovativt, at koncepter og løsninger genbruges på tværs af regionerne, således at man ikke skal opfinde de samme ting i alle 5 regioner.

  Der pågår nu et arbejde med at udvikle en fælles konkret implementeringsplan, der indeholder bud på, hvad den enkelte region er ansvarlig for, hvad der skal udvikles i fællesskab på tværs af regionerne (f.eks. kvalitetsudviklingsuddannelsesprogrammer på tværs af behandlergrupper) og hvad der skal udbydes i partnerskaber (f.eks. udvikling af patienttilfredshedsundersøgelseskoncept).

  Strategien forelægges desuden Sundhedssamordningsudvalget samt regionens kvalitetsudvalg på sundhedsområdet med henblik på eventuel input til regionens afgivelse af høringssvar til Danske Regioner.

  Når den konkrete implementeringsplan er klar, vil denne blive forlagt for udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget drøfter strategien for kvalitetsudvikling på praksisområdet med henblik på eventuel input til regionens afgivelse af høringssvar til Danske Regioner.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-01-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder at det umiddelbart er en meget ambitiøs plan, indikatorer bør afspejle kvaliteten, være opmærksom på at også psykiatriområdet er berørt.

  Udkast til høringssvar forelægges udvalget på et senere møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/32645
  3. Status på akkreditering af sygehusene i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i akkrediteringsprocessen efter Den Danske KvalitetsModel (DDKM) har alle sygehusene i Region Syddanmark fået gennemført et eksternt survey og er blevet akkrediteret eller indstillet til at blive akkrediteret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  DDKM (Den danske Kvalitetsmodel) blev overdraget fra IKAS (Institut for Akkreditering og Kvalitet i Sundhedsvæsenet) til regioner og sygehuse i august 2009. Sygehusene har siden arbejdet med at implementere de 104 standarder modellen omfatter.

  For at opnå at blive akkrediteret skal sygehusene gennemgås af et hold af eksterne survey´er, der undersøger om sygehuset lever op til standarderne. Survey´erne er fagligt velkvalificerede medarbejdere inden for sundhedssektoren, som har gennemgået et særligt uddannelsesforløb. Sygehusene bliver herefter indstillet til akkreditering i et Akkrediteringsnævn.

  Akkrediteringstatus har 3 niveauer:

  • Akkrediteret uden bemærkninger.
  • Akkrediteret med bemærkninger
  • Ikke akkrediteret.


  Sygehus Sønderjylland gennemførte som det første sygehus i Danmark akkrediteringsprocessen i foråret 2010, mens de øvrige sygehuse i Region Syddanmark gennemgik det eksterne survey i efteråret 2011.

  • Sygehus Sønderjylland blev i første omgang akkrediteret med bemærkninger. Efter at have rettet op efter bemærkningerne blev sygehuset akkrediteret uden bemærkninger fra den 21-05-2010 .
  • OUH blev akkrediteret med bemærkninger fra den 09-09-2011.
  • Psykiatrien i Region Syddanmark blev akkrediteret med bemærkninger den 07-10-11.
  • Sygehus Lillebælt blev akkrediteret uden bemærkninger fra den 11-11-11.
  • Sydvestjysk Sygehus er i december 2011 indstillet til at blive akkrediteret med bemærkninger.


  Akkrediteringen gælder i 3 år, hvorefter der skal være fornyet ekstern survey.

  Det har været et stort arbejde for sygehusene at få alle standarder på plads og sikre, at alle indikatorer var implementeret. Sygehusene har givet udtryk for, at processen har været meget krævende, men at det har været en vigtig og givende proces. Efter akkrediteringen er det et fokusområde at fastholde og udvikle arbejdet med kvalitet. Indsatsen skal koordineres med implementeringen af visionen for sundhedsvæsenet og konkretiseringen af kvalitetsstrategien. Arbejdet følges løbende på alle ledelsesniveauer i Region Syddanmark, og for en del væsentlige områder kan udviklingen monitoreres i ledelsesinformationssystemet SydLIS.

  De enkelte sygehuses akkrediteringsstatus og surveyrapport kan ses hos IKAS på denne hjemmeside: http://www.ikas.dk/Sygehuse/Akkrediteringsstatus.aspx

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-01-2012

  Orienteredes og drøftedes.

  Til næste møde ønsker udvalget at få forelagt survey rapporterne med en sammenfattende oversigt over resultaterne på sygehusene.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/32645
  4. Den Danske KvalitetsModel version 2
  fold dette punkt ind Resume

  Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS) har sendt version 2 af Den Danske KvalitetsModel (DDKM) i høring. Sygehusene arbejder på at udforme høringssvar, som skal sammenfattes til ét fælles regionalt svar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den første version af DDKM blev overdraget til regioner og sygehuse i august 2009. Lige nu pågår den første akkrediteringsrunde.

  IKAS har udarbejdet et udkast til version 2 af DDKM, og udkastet er sendt i høring. Region Syddanmark er høringspart og der skal afgives ét svar samlet for regionen. Udkastet er sendt i høring hos sygehusene. Svaret til IKAS skal ske i en meget struktureret skemaform over internettet. Svarskema er vedlagt i Word-format.

  IKAS giver en overordnet redegørelse for ændringerne i den nye model, og ændringerne kan sammenfattes således:

  • De sygdomsspecifikke standarder omhandler ikke længere enkelte navngivne sygdomme; de handler i stedet om rammerne for, hvorledes sygehuset behandler konkrete patientgrupper. Sygehuset vælger ud fra opgaver og behov, hvilke patientgrupper, der skal udarbejdes retningslinjer og forløbsbeskrivelser for.
  • Sygehuset får selv større frihed til at vælge kvalitetsovervågning. Sygehuset skal udarbejde en kvalitetsovervågningsplan, der angiver den overordnede ramme for sygehusets samlede kvalitetsovervågning. Det er et krav, at sygehuset deltager i en række nationale kvalitetsovervågningsprogrammer. Det er et krav, at der gennemføres journalaudit, men det er op til sygehuset at bestemme hvordan og hvornår.
  • Kravet om handleplaner for kvalitetsforbedringer er skærpet til, at der skal være gennemført tiltag, og at der er vurderet på effekten af tiltagene.
  • Standarderne er blevet gennemgået og revideret. Der er både nogen, der er udgået, nogen der er blevet opdelt og nogen der er nye. Generelt er der tilstræbt en forenkling og præcisering af standarderne på baggrund af erfaringerne fra den første version af DDKM.
  • Som en markant ændring af standardernes opbygning er der tilføjet et felt "Standardens indhold". Feltet indeholder forskellige kategorier af information, som tjener til at uddybe forståelsen af standarden.
  • Rammestandarderne, der angiver de overordnede rammer for kvalitetsindsatsen, er reviderede og ændret. De omfatter nu:
   • 1.2.1 Kvalitetspolitik-organisation
   • 1.2.3 Kvalitetsovervågning
   • 1.2.4 Kvalitetsforbedring
   • 1.2.6 Risikostyring
   • 1.2.11 Inddragelse af borgernes erfaringer
   • 1.3.1 Dokumentstyring

  Sygehusenes kommentarer til høringsudkastet bliver sendt til afdelingen for sundhedssamarbejde og kvalitet den 23-01-2012, og svarene vil blive sammenfattet til et samlet regionalt svar. Seneste frist for afgivelse af høringssvar til IKAS er den 08-02-2012.

  Indledningen til høringsudkastet er vedhæftet dagsorden. Det samlede høringsudkast kan hentes hos IKAS på adressen: http://ikas.dk/Sygehuse/Høring-2.-version-af-DDKM-for-sygehuse.aspx 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse og eventuelt bidrag til regionens udfyldning af struktureret skema til høringssvar.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-01-2012

  Ang. bilag: Foreløbigt udkast til høringssvar blev udleveret på mødet.

  Drøftedes, herunder hvilken effekt akkrediteringsindsatsen har samt opfordring til IKAS om at bruge flere ressourcer til forskning på området.

  På baggrund af drøftelserne tilretter administrationen udkast til høringssvar inden det forelægges for forretningsudvalg og regionsrådet.

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at udkast til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2
  5. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan blev godkendt på mødet den 3. januar 2012:
   

  • Tirsdag den 28. februar - Studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel
  • Tirsdag den 20. marts - Sygehus Lillebælt Kolding
  • Tirsdag den 24. april - OUH, Patienthotellet
  • Tirsdag den 22. maj - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
  • Tirsdag den 19. juni - Sygehus Sønderjylland Sønderborg
  • Tirsdag den 28. august
  • Tirsdag den 25. september
  • Tirsdag den 23. oktober
  • Tirsdag den 20. november
  • Tirsdag den 18. december

  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00

  Arbejdsplan for 2012 vedlægges som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at:

  • næste møde afholdes den 28. februar 2012 i forbindelse med studieturen til Bruxelles, Maastricht og Basel.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-01-2012

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2
  6. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-01-2012

  -


  Sagsnr. 12/2
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 24-01-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 25-01-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring