Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Akut- og ø-udvalget - Referat - 19. januar 2012

Mødedato
19-01-2012 kl. 14:00 - 15:25
 
Mødested
Mødeværelse 3
 
Deltagere
 
 • Thyge Nielsen
 • John Hyrup Jensen
 • Jette Jensen
 • Andrea Terp
 • Claus Warming
 • Bjarne Juel Møller
 • Poul Sækmose

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Valg af formand og næstformand
  2. Udvalgets kommissorium
  3. Forslag til arbejdsplan for Akut- og ø-udvalget
  4. Status for forslag om ændringer på Ærø Sygehus
  5. Status akutlægehelikoptere
  6. Mødeplan 2012
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 12/4
  1. Valg af formand og næstformand
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Akut- og ø-udvlaget skal vælge formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 19-01-2012
   

  Thyge Nielsen blev valgt som formand.

  John Hyrup Jensen blev valgt som næstformand.


  Sagsnr. 12/4
  2. Udvalgets kommissorium
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet gennemgås udvalgets kommissorium.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 19-01-2012
   

  Orienteredes og drøftedes. I forhold til regionsrådets tidligere udvalg har Akut- og ø-udvalget nye opgaver bl.a. ang. beredskab på øer.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/442
  3. Forslag til arbejdsplan for Akut- og ø-udvalget
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er vedlagt forslag til arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 19-01-2012
   

  Drøftedes.

  Følgende input tilføjes arbejdsplanen:

  • Hjerteforeningens initiativ vedr. hjertestartere: Orientering til udvalget, evt. deltagelse i arrangement.
  • Overvejelser ang. udvalgs medlemmernes egen førstehjælpsindsats: evt. i tilknytning til arrangement om hjertestartere.
  • Besigtigelse af redningshelikopter i Skrydstrup - undersøges nærmere til næste møde.
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/716
  4. Status for forslag om ændringer på Ærø Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering af Akut- og ø-udvalget om høringsproces i forbindelse med forslag om at flytte de kirurgiske behandlinger og fødsler fra Ærø Sygehus til Svendborg Sygehus. Herunder at Akut og ø-udvalget forventes at skulle arbejde med de afledte konsekvenser af ændringerne på Ærø Sygehus (det akutte præhospitale beredskab og beredskabsplan på Ærø).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 28. november 2011 besluttede regionsrådet at sende forslag om ændringer på Ærø Sygehus i høring fra den 13. december 2011 til den 13. januar 2012.

  Der er stillet forslag om at flytte de kirurgiske behandlinger og fødsler fra Ærø Sygehus til sygehuset i Svendborg.

  Med beslutningen om at sende notatet i høring er der ikke taget stilling til organiseringen af beredskabet på Ærø. Dog undtagen det særlige sektio/ kirurgiberedskab. Indtil regionsrådet har taget stilling til et konkret forslag herom, opretholdes det nuværende beredskab på sygehuset. Mulighederne for en hjemmefødselsordning med tilbud om at benytte faciliteterne på sygehuset belyses endvidere.

  Der blev afholdt informationsmøde på Ærø den 9. januar 2012 om de forslåede ændringer for Ærø Sygehus. Udvalgsformand Stephanie Lose og udvalgsformand Thyge Nielsen deltog i mødet.

  I skrivende stund er der indkommet ca. 50 høringsudtalelser. Med endnu 3 dage til at høringsfristen udløber kan der forventes en del flere udtalelser.

  Budskaberne fra de pt. 50 høringssvar fra borgere/medarbejdere er følgende:

  • Vigtigt for øens fremtid, at det er muligt at føde på Ærø Sygehus.
  • Frygt for at forslaget er første skridt mod lukning af Ærø Sygehus.
  • Sygehusets udviklingsperspektiv.
  • Bekymring for at forslaget forringer det præhospitale akutte beredskab på Ærø Sygehus.

  Regionsrådet forventes den 27. februar 2012 at tage endelig stilling til forslaget bl.a. med baggrund i høringssvar.

  Når der er taget stilling til Ærø Sygehus fremtidige profil, forventes Akut - og ø-udvalget at skulle arbejde med det fremtidige præhospitale akutte beredskab og en ny beredskabsplan for Ærø.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 19-01-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder regler for kommunal medfinansiering samt foreløbige overvejelser om det fremtidige præhospitale akutte beredskab og beredskabsplan for Ærø.


  Sagsnr. 12/442
  5. Status akutlægehelikoptere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsformand Carl Holst har skrevet til sine regionsrådsformandskollegaer på Sjælland om brug af akutlægehelikopteren i Ringsted til livs- og førlighedstruede patienter i Det Sydfynske Øhav. Tilbagesvaret er positivt. Der er praktiske forhold, der skal på plads, før akutlægehelikopteren i Ringsted kan begynde at flyve først i 2012.

  Der er afsat 125 mio. kr. i finansloven for 2012 til en landsdækkende akutlægehelikopterordning fra 2013. Der er forsøg i gang med akutlægehelikoptere i Ringsted og Karup. Erfaringerne fra forsøgene skal bruges i beslutningen om fremtidig akutlægehelikopterordning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Brug af sjællandsk akutlægehelikopter

  Regionsrådsformand Carl Holst har den 9. november 2011 skrevet til sine sjællandske regionrådsformandskollegaer og bedt om, at Region Syddanmark kan trække på den sjællandske forsøgsakutlægehelikopter i Ringsted, i tilfælde hvor helikopterindsats kan have afgørende betydning for at redde liv og førlighed på Langeland, og på øer uden broforbindelse i Det Sydfynske Øhav herunder Ærø.

  Samme dag skrev regionsrådsformand Carl Holst også et brev til minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag og orienterede om forespørgslen til de sjællandske regioner. Regionsrådsformand Carl Holst nævnte samtidig i brevet, at der i forbindelse med dannelsen af en permanent akutlægehelikopter er behov for placering af en akutlægehelikopter i Region Syddanmark.

  Ministeren for sundhed og forebyggelse Astrid Krag er vendt tilbage med svar den 14. november, hvor hun erklærer sig enig i, at akutlægehelikopteren kan udgøre et vigtigt supplement til det nuværende akutberedskab i Det Sydfynske Øhav. Omkring en varig helikopterordning, så svarer ministeren, at der vil blive taget stilling til, om der skal være en varig akutlægehelikopterordning, og hvordan den skal dimensioneres, når resultaterne af de to forsøgsordninger i Karup og Ringsted foreligger.

  De sjællandske regionsrådsformænd svarer tilbage i breve den 21. og 22. december, at de er positive over for, at den sjællandske akutlægehelikopter kan være en supplerende resurse til den præhospitale indsats i Region Syddanmark i situationer med akutte og livstruende tilstande.

  Der forestår et arbejde på administrativt niveau omkring fastlæggelse af retningslinjer og aftale om praktiske forhold, før akutlægehelikopteren kan komme i gang med at flyve til Det Sydfynske Øhav. Administrationen i Region Syddanmark er gået i gang. Det forventes, at flyvninger kan komme i gang først i 2012 formentlig i februar-marts.

  Kopi af brevene er i bilag.

  National akutlægehelikopterordning

  I rapporten ”Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen” fra Sundhedsstyrelsen i 2007 anbefales det, ”at der etableres en lægehelikopterordning i Danmark som supplement til de øvrige præhospitale indsatsordninger. "Det anbefales", at der foretages yderligere vurdering af implementeringen af den landsdækkende lægehelikopterordning, herunder placeringen af helikoptere 3 – 4 steder i landet ved eksisterende lufthavne og/eller ved traumecentre …”

  Der er igangsat en forsøgsordning med akutlægehelikopter på Sjælland med base i Ringsted den 1. maj 2010 med støtte fra Trygfonden, og 1. juni 2011 en lægehelikopter i Nordvestjylland med base i Karup med midler fra puljen til ”nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning”.

  Der bliver udgivet evalueringer af de to akutlægehelikopterordninger her i 2012.

  Evalueringen af begge forsøgsordninger samt erfaringen fra brugen af Nibølhelikopteren i Region Syddanmark vil danne baggrund for anbefalinger om den fremtidige lægehelikopterordning i Danmark, herunder om der skal der være akutlægehelikopterordning i Danmark, og i givet fald med hvor mange akutlægehelikoptere, placeret hvor.

  Region Syddanmark kan trække på både Ringsted- og Karup akutlægehelikopterne ved større sundhedsberedskabshændelser som f. eks. Mandøulykken. Der er aftale med Karup akutlægehelikopteren om præhospital indsats i den vestlige del af Varde Kommune.

  Regionsrådet har truffet beslutning om, at Region Syddanmarks samarbejde med Nibølhelikopteren fortsætter efter etableringen af den landsdækkende lægehelikopterordning.

  På kort 1 i bilag ses en oversigt over den nuværende dækning med helikoptere i Danmark:

  Akutlægehelikopterne i Nibøl, Karup og Ringsted samt redningshelikopterne i Skrydstrup, Roskilde og Aalborg. Det er markeret, hvor langt helikopterne kan flyve på 20 minutter. Redningshelikopterne har en længere mobiliseringstid end akutlægehelikopterne, og kan derfor ikke nå så langt som akutlægehelikopterne på 20 minutter. Redningshelikopterne udsendes kun til særlige opgaver på sundhedsområdet samt i begrænset omfang, i det de primært foretager søredning.

  Regeringen har i finansloven for 2012 afsat en ramme 125 mio. kr. til en national akutlægehelikopterordning fra 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 19-01-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder drøftelse af mulige måder at placere 3 akutlægehelikoptere på.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/4
  6. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan foreslås for Akut- og ø-udvalget 2012:

  • Torsdag den 19.01.12
  • Torsdag den 09.02.12
  • Tirsdag den 28. februar til fredag den 2. marts 2012 - Studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel
  • Torsdag den 15.03.12
  • Tirsdag den 17.04.12
  • Torsdag den 31.05.12
  • Torsdag den 21.06.12
  • Torsdag den 30.08.12
  • Torsdag den 27.09.12
  • Torsdag den 01.11.12
  • Torsdag den 22.11.12
  • Torsdag den 20.12.12
    

  Alle møderne holdes, som udgangspunkt om torsdagen med start kl. 14. Dog ikke mødet den 17.04.2012 som holdes tirsdag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at:

  • mødeplanen for 2012 godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 19-01-2012
   

  Godkendt, dog således det at møderne som udgangspunkt starter kl. 15.

  Næste møde søges henlagt til Skrydstrup, jf. pkt. 3.


  Sagsnr. 12/4
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 19-01-2012
   
  1. Formanden orienterede om henvendelse fra Varde Kommune ang. møde med udvalgets formandskab omkring ambulanceresponstider.
  2. Formanden orienterede om hjemmesygeplejerske ordningen i Varde Kommune, som fungerer tilfredsstillende.
  3. Formanden orienterede om overvejelser om møde mellem udvalgets formandskab og Dansk Sygeplejeråd.
  4. Formanden orienterede om forventet møde mellem Falck og udvalgets formandskab ang. evaluering af kontrakt.
  5. Formanden orienterede om henvendelse fra borger ang. alarmering af nabohjælp.
  6. Formanden orienterede om studietur, som forventes fastholdt den 28.2 – 2.3. 2012.
  7. Poul Sækmose orienterede om artikel i Fyns Amts Avis.

  Siden er sidst opdateret 20-01-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring