Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 17. januar 2012

 

Mødedato
17-01-2012 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Praksisenheden i Kolding
Kokholm 3B
6000 Kolding
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Finn T. Hansen
 • Iben Kromann (F)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Afbud
   
 • Frede Skaaning (A)
 • Poul Sækmose (C) deltog i pkt. 1,2,3 og 6

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Valg af formand og næstformand
  2. Udvalgets kommissorium
  3. Introduktion til udvalgets arbejdsområder
  4. Forslag til arbejdsplan
  5. Mødesteder for Sundhedssamordningsundvalget i 2012
  6. Etablering af et tidsafgrænset projekt vedrørende integreret samarbejde mellem FAM og Lægevagten.
  7. Praksisudviklingsplan på almenlægeområdet - oplæg til temaer
  8. Status på de fem projekter vedr. etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark
  9. Forslag til mødeplan 2012
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 12/3
  1. Valg af formand og næstformand
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Samordningsudvalget skal vælge formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-01-2012
   

  Bo Libergren blev valgt som formand.

  Margot Torp blev valgt som næstformand.


  Sagsnr. 12/3
  2. Udvalgets kommissorium
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet gennemgås udvalgets kommissorium.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-01-2012
   

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3383
  3. Introduktion til udvalgets arbejdsområder
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der gives på mødet en introduktion til udvalgets arbejdsområder, herunder:

  • Sundhedsaftaler
  • Samarbejdet med almen praksis
  • Indsatsen for personer med kronisk sygdom
  • Samarbejdsaftaler
  • Elektronisk kommunikation.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-01-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3
  4. Forslag til arbejdsplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til Sundhedssamordningsudvalgets arbejdsplan 2012 er vedlagt som bilag.

  Derudover anmodes udvalget om at komme med emner, der ønskes behandlet, til arbejdsplan 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-01-2012
   

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3383
  5. Mødesteder for Sundhedssamordningsundvalget i 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  For at give udvalget et indblik i nogle af de mange aktiviteter, der finder sted inden for udvalgets arbejdsområde, er der udarbejdet et forslag til, hvilke steder udvalget kan besøge og afholde sine møder i 2012. I forslaget er der udover mødesteder også beskrevet et forslag til tema for de enkelte møder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-01-2012
   

  Følgende ændringer blev aftalt på mødet

  • 6. februar 2012 - mødet flyttes til SDU, Odense
  • Der søges indarbejdet et besøg i et sundhedshus, f.eks. 18. april 2012
  • 11. december 2012 afholdes mødet på Center for kvalitet, Middelfart
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/33345
  6. Etablering af et tidsafgrænset projekt vedrørende integreret samarbejde mellem FAM og Lægevagten.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Etablering af tidsafgrænset projekt vedrørende tættere samarbejde og integration mellem Lægevagten og FAM på en af de jyske FAM´er.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til Akutudvalgets rapport og den nye overenskomst for almen medicin har der gennem de seneste 2 år, i et samarbejde mellem regionen, Lægevagten og FAM, været arbejdet på at få iværksat et kvalitets-udviklingsprojekt omkring en tættere integration mellem Lægevagten og FAM på Odense Universitetshospital (OUH).

  Disse forhandlinger er standet, da Praktisererende Lægers Orgination (PLO) ikke ønsker at medvirke til et projekt på FAM ved OUH. PLO v/Henrik Dibbern har imidlertid meddelt regionen, at PLO er åbne overfor og indstillet på at medvirke til at afprøve projektet ved en af de jyske FAM’er.

  Sundhedsstaben har derfor taget kontakt til sygehusledelserne SLB (Sygehus Lillebælt), SVS (Sydvestjysk Sygehus) og SHS (Sygehus Sønderjylland) med henblik på at finde et nyt projektsted.

  Projektet ønskes sat i søen hurtigst muligt, så regionen og lægevagten kan leve op til hensigten i overenskomsten om at kunne evaluere arbejdet med integrationen mellem parterne i overenskomstperioden.

  Projeket forventes i korte træk at komme til at indeholde følgende elementer:

  • Udpegning af en sygehusansat fagperson, som kan fungere som projektleder i forbindelse med kvalitetsprojektet.
  • Etablering af et tættere og mere integreret fagligt og praktisk samarbejde mellem FAM og Lægevagten. 
  • Afprøvning af en ny funktion ”Den fremskudte visitator”, hvor FAM-visitatoren sender den almen medicinske ”selvhenvender” videre til den visiterende vagtlæge, som derefter ”face to face” visiterer patienten, som om det havde været en almindelig telefonkonsultation. Det forventes, at der ved indførelse af en sådan funktion vil være langt bedre mulighed for en faglig sparring mellem parterne, og dermed mulighed for at højne kvaliteten af det akutte arbejde. Det er tanken, at lægevagten skal tildeles kontaktpersoner i FAM samt have mulighed for kontakt til speciale bagvagterne for råd og vejledning. Hensigten er at etablere et fagligt samarbejde som sikrer, at patienten kommer på ”rette spor”, og som smidiggør et sporskifte således, at patienten oplever lægevagten, skadestue/FAM som sammenhængende.
  • Afprøvning af en ny hjælpefunktion til Lægevagten ”Sundhedsfaglig lægevagtsassistent”. Funktionen dækker over, at der er op til flere SOSU’er (social- og sundhedsassistenter), som er ansat og forankret i FAM, og som en del af deres arbejdstid betjener Lægevagten 100 % i den tid, hvor de er til stede i Lægevagten. Denne figur skal være det modtagende ansigt overfor patienterne, hjælpe patienter, der har brug for praktisk eller anden hjælp, hjælpe patienter med genkonsultationer efter røntgen o.lign., hjælpe lægerne med behandling efter nærmere retningslinjer, fortage relevante laboratorieundersøgelser og evt. blodprøver.
  • Tæt samarbejde omkring apparatur/udstyr. Der forudsættes et tæt samarbejde omkring apparatur og kort frist i forhold til svar på prøver. F.eks. kunne sygehuset stille enkelte apparater til rådighed for lægevagten f.eks. en D-dimer, Crp og urinanalyser.  Der lægges op til, at lægevagten, når de henviser til røntgenundersøgelser eller ultralyd, kan få svar efter kort tid efter, så de kan færdigbehandle patienten.
  • Der ønskes en registrering/kortlægning af forholdene før opstart af projekt, så der er mulighed for at evaluere effekten efter 1½ år med henblik på den fremtidige tilrettelæggelse.


  Projektet forventes at ville blive en årlig udgift på ca. 1,3 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-01-2012
   

  Drøftedes. Der tages fornyet kontakt til PLO ang. projektet.


  Sagsnr. 11/14942
  7. Praksisudviklingsplan på almenlægeområdet - oplæg til temaer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udarbejdes en praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Syddanmark. Der lægges op til en drøftelse af de overordnede visioner og temaer i planen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund og ramme for praksisudviklingsplanen
  I henhold til overenskomst for almen praksis af april 2011 skal samarbejdsudvalget minimum hvert fjerde år udarbejde en praksisudviklingsplan.

  Praksisudviklingsplanen skal ligge indenfor rammerne af regionens sundhedsplan.

  Inden planen udarbejdes, gennemføres høring af regionens læger vedr. deres ønsker, behov og kapacitet i planlægningsperioden. Denne høring er gennemført for 2011. Høringen viste blandt andet, at der er en uudnyttet kapacitet til ekstra patienter på ialt ca. 130.000 i hele regionen.

  Praksisplanen for almen praksis 2008-2011 blev udarbejdet efter sammenlægningen af de tidligere amter og var gældende fra juli 2008. I denne plan har det overordnede fokus været opbygning af en bæredygtig praksisstruktur i regionen med færre, større praksisenheder. Dette er i vid omfang lykkedes. Der er i hvert fald taget så mange skridt i den rigtige retning hvad angår praksisstrukturen, at det er sekretariatets vurdering, at praksisudviklingsplanen 2012-2015 i højere grad kan fokusere på det indholdsmæssige i almen praksis samt samspillet med det omgivende sundhedsvæsen.

  Med den kommende praksisudviklingsplan tages næste skridt således i udviklingen af almen praksis i regionen. Der lægges op til, at fokus skal være rettet mod samarbejde, sammenhæng og kvalitet.

  Formål og mål med praksisudviklingsplanen
  I "Overenskomst om almen praksis" af april 2011 er formuleret tre overordnede visioner for fremtidens almene praksis:

  • En bæredygtig almen praksis, der fungerer effektivt som indgang til sundhedsvæsenet for alle borgere i alle dele af regionen. 
  • En almen praksis, der varetager afsluttet behandling af de fleste almindeligt forekommende lidelser.
  • En almen praksis, der er en integreret del af sundhedsvæsenet og indgår i gensidigt forpligtende samarbejde med resten af sundhedsvæsenet.

  Som det overordnede, lokale praksisplanlægningsværktøj er praksisudviklingsplanen et hovedelement ift. indfrielsen af visionerne i overenskomsten. Ovennævnte visioner udgør derfor det overordnede formål med planen.

  De mere konkrete mål med planen fremgår af overenskomsten. Praksisudviklingsplanen skal:

  • sikre en rimelig lægedækning i regionen
  • understøtte den strukturelle udvikling i praksissektoren og opgavevaretagelsen i almen praksis under hensyntagen til udviklingen i det samlede sundhedsvæsen
  • forholde sig til rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger bl.a. mhp. at sikre, at samarbejdsudvalget i god tid identificerer områder, hvor der kan forventes lægedækningsproblemer (denne del af planen forelægges samarbejdsudvalget en gang årligt)
  • forholde sig til praksisstrukturen
  • udarbejdes mhp. at sikre en rimelig fordeling af arbejdsbyrden samt et rimeligt driftsunderlag for de enkelte læger.

  Detailplanlægningen i forhold til justering af kapaciteten og vurdering af arbejdsbyrden mv. beskrives ikke i praksisudviklingsplanen, men vil årligt fremgå af analyser i forbindelse med den årlige fastsættelse af lægedækningen.

  Med praksisudviklingsplanen skal skabes et fælles afsæt regionen, praksisudvalget og kommunerne imellem for en hensigtsmæssig udvikling af almen praksis i Region Syddanmark.


  Oplæg til overordnet opbygning
  Det foreslås, at planen overordnet vil bestå af følgende dele:

  1. Visionsdel

  Denne del beskriver visionerne for, hvor almen praksis i regionen skal bevæge sig hen ad. Hvad skal almen praksis tilbyde i samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen? Hvilke udviklingsfelter skal der satses på i den kommende planperiode?

  Følgende emner er oplagte, ikke mindst set i lyset af den seneste overenskomst:

  • Systematisk og populationsorienteret behandling af kronisk syge i proaktive og planlagte forløb
  • Arbejde med patientforløb – især samarbejdet med kommunerne
  • Sikring af kvaliteten i behandlingen
  • Sikring af lægedækningen i hele regionen

  2. Grundbeskrivelse af almen praksis i regionen

  • Karakteristika (struktur, udvikling i strukturen etc)
  • Praksis (antal, praksisform, mm)
  • Læger (antal, alder, køn, type mm)
  • Forbrug og produktion af ydelser

  3. Plan for rekruttering og fastholdelse

  Det foreslås, at hovedbestanddelene i denne plan udgøres af:

  • Handlingsplan for rekruttering inkl. implementeringsplan
  • §2-aftale vedr. rekruttering og fastholdelse

  4. Implementeringsplan

  • Hvordan implementeres målsætningerne i visionsdelen, hvem arbejder med hvad og hvor er ansvaret placeret?

  Organisering af udarbejdelsen af planen
  Det er af afgørende betydning for indfrielsen af formålet med planen, at praksisudviklingsplanen har opbakning fra alle væsentlige interessenter, da dette vil understøtte implementeringen af planen.

  Derfor foreslås en bred inddragelse af væsentlige aktører i både udarbejdelsen af høringsudkast til planen samt i høringsfasen.

  Samarbejdsudvalget for almen praksis nedsatte på møde den 8. december 2011 en arbejdsgruppe, som forestår udarbejdelse af et høringsudkast til praksisudviklingsplanen. Der blev i Samarbejdsudvalget udtrykt opbakning til de ovenfor skitserede overordnede temaer.

  Arbejdsgruppen sammensættes med repræsentanter fra regionens sundhedsstab, fra praksisudvalget samt fra kommunal side, evt. fra det fælleskommunale sundhedssekretariat.

  Tids- og procesplan
  Det foreslås, at hovedelementerne i tilblivelsen af praksisudviklingsplanen følger nedenstående, foreløbige tidsplan. Der er i planen indlagt arbejdsgruppemøder. Hertil kommer møder i eventuelle undergrupper samt elektronisk udveksling af dokumenter.

  2011
  Oktober-november:
  Gennemførelse af høring af de praktiserende læger i regionen (jf. §4, stk. 5 i overenskomsten)

  8. december: Samarbejdsudvalget drøfter oplæg til praksisudviklingsplanens overordnede struktur og indhold. - Nedsættelse af arbejdsgruppe.

   

  2012
  Januar-februar:
  Gennemførelse af høring ift. kommunernes ønsker til planen

  17. januar: Sundhedssamordningsudvalget: Drøftelse af oplæg til praksisudviklingsplanens overordnede struktur og indhold.

  Februar: 1. arbejdsgruppemøde - drøftelse af indhold i grundbeskrivelse  samt temaer i visionsdelen. Evt. planlægning af fremtidsværksted. Evt. opdeling i underarbejdsgrupper vedr. visionsdelen (kapacitetsdel, samarbejdsdel, kvalitetsdel) og grundbeskrivelse.

  Marts: Evt. afholdelse af fremtidsværksted Vision for almen praksis i region Syddanmark med deltagelse af almenlæger, sygehuse, kommuner, region, andre relevante ydere, evt. borgere m.fl.

  April:  2. arbejdsgruppemøde – drøftelse af visionsdelen som opfølgning på fremtidsværkstedet.

  Apri-maj: Udarbejdelse af visionsdelen og grundbeskrivelsen i underarbejdsgrupperne.

  Maj: 3. arbejdsgruppemøde – drøftelse af underarbejdsgruppernes oplæg til visions- og grundbeskrivelsesdelene.

  12. juni: Sundhedssamordningsudvalget: Status påarbejdet med praksisudviklingsplanen.

  20. juni: Samarbejdsudvalget. Status på arbejdet med praksisudviklingsplanen forelægges.

  August: Udarbejdelse af endeligt oplæg til visions- og grundbeskrivelsesdel samt udarbejdelse af rekrutterings- og fastholdelsesdelen.

  August: 4. arbejdsgruppemøde – endelig ”godkendelse” af oplæggene til visions-, grundbeskrivelses- og rekrutteringsdel samt drøftelse af implementeringsplan.

  August: Udarbejdelse af implementeringsplan.

  26. september: Samarbejdsudvalget: Godkendelse af høringsudkast til praksisudviklingsplan.

  18. september: Sundhedssamordningsudvalget: Drøftelse af høringsudkast til praksisudviklingsplan.

  Oktober-november: Offentlig høring.

  Primo december:  Arbejdsgruppemøde – drøftelse af høringssvar.

  December:  Indarbejdelse af høringssvar.

   

  2013
  Januar-februar:
  Samarbejdsudvalget og regionsrådet godkender praksisudviklingsplanen.

  Marts:  Trykning og formidling til almen praksis.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-01-2012
   

  Udvalget drøftede udksatet til temaer:

  • Regionens vision bør indarbejdes
  • Medicin-området
  • Indsatsen for at forebygge og behandle med fokus på at holde borger og platinet længst mulig uafhængig af sundhedsvæsnet. Inspiration fra Tromsø
  • "Fra lægehus til sundhedshus" (bæredygtighed)

  Udvalget tog tidsplanen til efterretning. 


  Sagsnr. 10/13609
  8. Status på de fem projekter vedr. etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark fik i samarbejde med fem kommuner i regionen i marts 2011 tilsagn fra det daværende Indenrigs- og sundhedsministerium om 72,8 mio. kr. til etablering af fem sundhedshuse i regionen.

  Der gives en kort status på arbejdet med disse sundhedshuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet i Praksis- og kommuneudvalget den 11. april 2011 blev der orienteret om, at Region Syddanmark i samarbejde med henholdsvis Nordfyn, Sønderborg, Ærø, Tønder og Langeland kommuner er blevet tildelt i alt 72,8 mio. kr. til etablering af sundhedshuse.

  Der er stor forskel på, hvor langt man er nået i de enkelte projekter, men fælles for alle projekter er, at der er nedsat styregrupper og planlagt en proces for arbejdet med etableringen af sundhedshusene i de fem kommuner.

  I vedlagte bilag findes et statusnotat omhandlende de fem projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-01-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/3
  9. Forslag til mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan foreslås Samordningsudvalget for 2012:

  Tirsdag den 17. januar 2012
  Mandag den 6. februar 2012
  Tirsdag den 12. marts 2012
  Onsdag den 18. april 2012
  Tirsdag den 15. maj 2012
  Tirsdag den 12. juni 2012
  Tirsdag den 21. august 2012
  Tirsdag den 18. september 2012
  Tirsdag den 9. oktober 2012
  Mandag den 12. november 2012
  Tirsdag den 11. december 2012

  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14. Undtaget herfra er mødet den 18. april, som foreslås at starte kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at mødeplan for 2012 godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-01-2012
   

  Godkendt med ændringer jf. pkt. 5.


  Sagsnr. 12/3
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-01-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 19-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring