Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 05. januar 2012

 

Mødedato
05-01-2012 kl. 11:30
 
Mødested
OUH, mødelokale 14, indgang 101, 1. sal, Sdr. Boul
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose
 • Finn T. Hansen
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
   
 • Finn T. Hansen
 • Poul-Erik Svendsen
 • Bjarne Juel Møller

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Valg af formand og næstformand
  2. Udvalgets kommissorium
  3. Forslag til arbejdsplan for Innovationsudvalget 2012
  4. Forslag til mødeplan for 2012
  5. Kommende temadrøftelse i Regionsrådet om sundhedsinnovation
  6. Regionsrådet har etableret Syddansk Sundhedsinnovation
  7. Orientering om projektforslag og ændret budgetramme for kapel
  8. Renovering af bad- og toiletforhold samt spiserum ved flytning af neurologi fra Give Sygehus til Vejle Sygehus
  9. Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer
  10. Endeligt tilsagn til udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa til akutsygehus
  11. Sygehus Sønderjylland, Arbejdspladsvurdering (APV) 2011
  12. Rigsrevisionens beretning om Sundhedsministeriets og regionernes forberedelse af kvalitetsfondsbyggerierne
  13. Meddelelser
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 11/202
  1. Valg af formand og næstformand
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Innovationsudvalget skal vælge formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formand og næstformand vælges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Stephanie Lose blev valgt som formand. Finn T. Hansen blev valgt som næstformand.


  Sagsnr. 11/202
  2. Udvalgets kommissorium
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet gennemgås udvalgets kommissorium.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Punkterne 2, 3 og 5 blev drøftet samtidig på udvalgets møde.

  Drøftelse af kommissorium, arbejdsplan samt kommende temadrøftelse i regionsrådet, forventeligt i februar 2012. Udvalget påpegede bl.a. følgende input til det videre arbejde: Generelt brug for et overblik over innovationsområdet, udgangspunkt i patienten/borgeren, kommunikation mellem sektorer, patientnære it-indsatser, udbredelse af ny teknologi samt også huske erhvervsvinklen.

  Der tages afsæt i sundhedsvisionen.

  På baggrund af drøftelserne udarbejdes der til udvalgets næste møde et overblik over udvalgets arbejdsområder inden for innovationsområdet med forslag til konkrete emner, som udvalget i den kommende periode kan arbejde med. På den baggrund kan udvalget drøfte den videre prioritering med henblik på at fokusere på udvalgte emner.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/202
  3. Forslag til arbejdsplan for Innovationsudvalget 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreligger forslag til arbejdsplan for Innovationsudvalget 2012 - arbejdsplan vedlægges.

  Derudover anmodes udvalget om at komme med emner, der ønskes behandlet, til arbejdsplan 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Punkterne 2, 3 og 5 blev drøftet samtidig på udvalgets møde, jf. pkt. 2.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/202
  4. Forslag til mødeplan for 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan foreslås for Innovationsudvalget for 2012:

  • Torsdag den 26. januar 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 1. marts 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 22. marts 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 19. april 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 24. maj 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 14. juni 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 23. august 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 20. september 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 25. oktober 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 15. november 2012, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 13. december 2012, kl. 14.00-16.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at mødeplanen godkendes,
  • at næste møde afholdes den 26. januar 2012, kl. 14.00-16.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/32852
  5. Kommende temadrøftelse i Regionsrådet om sundhedsinnovation
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 28. november 2011 at gennemføre en temadrøftelse om sundhedsinnovation på et af regionsrådets møder i 2012.

  Til forberedelse af regionsrådets temadrøftelse, drøfter Innovationsudvalget mulige temaer og dilemmaer for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at mulige temaer og dilemmaer for sundhedsinnovation drøftes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Punkterne 2, 3 og 5 blev drøftet samtidig på udvalgets møde, jf. pkt. 2.


  Sagsnr. 11/32852
  6. Regionsrådet har etableret Syddansk Sundhedsinnovation
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Sundhedsinnovation etableres fra 1. januar 2012.

  Med Syddansk Sundhedsinnovation samles regionens aktiviteter inden for velfærdsteknologi og sundhedsinnovation.

  Syddansk Sundhedsinnovation placeres i Odense.

  Direktør Peter Simonsen giver en præsentation af Syddansk Sundhedsinnovation på mødet.

  Regionsrådet besluttede den 28. november 2011 at etablere Syddansk Sundhedsinnovation fra 1. januar 2012.

  Med etableringen af Syddansk Sundhedsinnovation, gør Region Syddanmark innovation til den drivkraft, der skal medvirke til at sikre et sundhedsvæsen i verdensklasse og samtidig øge væksten i erhvervslivet. Gennem udvikling og udbredelse af gode eksempler og nye ideer vil Syddansk Sundhedsinnovation være rammen om øget brug af velfærdsteknologi på sygehuse og øvrige institutioner.

  Den økonomisk ramme for nyt sygehusbyggeri betyder, at regionen må tænke nyt, ikke bare i forhold til at medtænke teknologi i byggefasen, men også i forhold til at skabe fleksible rammer, der tillader nye og stadigt mere effektive arbejdsgange, når fremtidens sygehuse står færdige.

  Geografisk samles kræfterne i Odense, hvorved Syddansk Sundhedsinnovation giver regionens samarbejdsparter, f.eks. Syddansk Universitet og Welfare Tech Region (og derigennem private virksomheder), én samlet indgang til hele området.

  Der gives en kort præsentation af Syddansk Sundhedsinnovation på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Orienteredes, herunder drøftelse af den brændende platform, samarbejde mellem regioner, patient-empowerment, uddannelsesbehov, implementering og udbredelse af nyttige ideer.

  Oplæg ang. Syddansk Sundhedsinnovation vedlægges referat.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8204
  7. Orientering om projektforslag og ændret budgetramme for kapel
  fold dette punkt ind Resume
   
   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreligger nu et beskrevet projektforslag for udbygningen af Kolding Sygehus.

  I forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus er det endelige projektforslag nu beskrevet. Projektforslaget har betydet en yderligere detaljeringsgrad i beskrivelsen af projektet. Dette medfører at usikkerheden i projektet mindskes og dermed en større sikkerhed for det økonomiske overslag.

  I forhold til det byggeprogram som regionsrådet godkendte den 27. juni 2011, er der kun sket mindre ændringer. Ændringerne vedrører en endelig placering af apoteket i forbindelse med den nuværende vareforsyning. I byggeprogrammet var der en forventning om, at flytningen af apoteket ville medføre et behov for en tilbygning. Dette har vist sig ikke at være nødvendigt med den valgte placering. Derudover er projektforslaget udbygget med en hævet tekniketage, som regionsrådet godkendte den 24. oktober 2011.  Placeringen af apoteket og de øvrige tegninger til projektforslaget kan ses på de tegninger, som regionsrådet godkendte den 24. oktober 2011.

  For at kunne starte udbygningen af sygehuset gav regionsrådet den 27. juni. 2011 en anlægsbevilling på 35,142 mio. kr. (indeks 123,9) til udgifter i forbindelse med kapel, apotek, erstatningspladser og pavilloner. Regionsrådet fik i den forbindelse oplyst et tal for kapellet på 8,570 mio. kr. (indeks 123,4). Efter projektforslaget er udarbejdet kendes nu den endelig fordeling af disse poster. Disse fordeler sig nu med 14,51 mio. kr. til kapel, 6,13 mio. kr. til apotek, 10,5 mio. kroner til parkering og 4,0 mio. kr. til pavilloner (indeks 123,9). Disse beløb er uden omkostninger til rådgivning. Disse udgifter blev bevilliget af regionsrådet den 31. januar 2011.

   

  (Indeks 123,9) Kapel Apotek Parkering Pavilloner  
  Håndværkerudgifter

  11.700.000

  4.427.000

       

  Omkostninger

  350.000

  130.000

  10.500.000

  3.500.000

   

  Byggeplads og vejrlig

  940.000

  350.000

       

  Uforudsete udgifter

  700.000

  550.000

   

  500.000

   

  Anlægsudgifter ialt

  13.690.000

  5.457.000

       

  Øvrige udgifter

           

  Løst inventar, IT

  750.000

  650.000

       

  Kunst

  70.000

  25.000

       
             

   I alt i kr.

  14.510.000

  6.132.000

  10.500.000

  4.000.000

  35.142.000

  Det bemærkes at budgettet til kapellet er steget. Dette skyldes en berigtigelse af budgettet med udgifter til kælder, fryserum, tunnel, parkering og veje. Den samlede udgift for de fire delprojekter svarer fortsat til anlægsbevillingen. Det har derfor ingen betydning for den samlede anlægsramme for udbygningen af Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  • at orientering om projektforslag og ændret budgetramme for kapel tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/8272
  8. Renovering af bad- og toiletforhold samt spiserum ved flytning af neurologi fra Give Sygehus til Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   


   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 28. marts 2011 godkendte regionsrådet at flytte neurologisk og ortopædkirurgisk afdeling fra Give Sygehus til Vejle Sygehus.

  Flytningen skete som en del af Sygehus Lillebælts budgetstrategi, jf. sagsfremstilling af marts 2011.

  Samlingen sker foreløbig på Vejle Sygehus. Efterfølgende vil det neurologiske center blive flyttet til Kolding i takt med udbygningen af akutsygehuset.

  Efter indflytningen af patienterne fra Give Sygehus har der vist sig behov for at renovere syv toilet- og badeværelser samt spiserummet, så det kan rumme de mere plejetunge patienter. De nuværende bade- og toiletrum lever ikke op til de arbejdsmiljøkrav, der stilles herunder plads til hjælpemidler i form af lift og lignende.

  Der foreligger nu udkast til byggeprogram for renovering af bad- og toiletforholdene samt spiserum, hvor det anslås et samlet anlægsbudget på 2.544.075 kr. til renovering af de 315 m2. Anlægsbudgettets enkelte poster fordeler sig således:

   

  Post Kroner
  Håndværkerudgifter, inkl. fast inventar 1.800.000
  Løst inventar, it, telefoni og andre bygherreleverancer    500.000
  Omkostninger      44.075
  Uforudseelige udgifter    200.000
  I alt 2.455.075
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • at byggeprogrammet godkendes
  • at der meddeles anlægsbevilling på 2.455.075 kr.
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2.455.075 kr. i 2012 (indeks 124,9), der finansieres af prioriteringspuljen i 2012
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til efterfølgende at godkende licitationsresultatet for anlægsprojektet inden for den givne bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/24485
  9. Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det primære formål med at indføre betalingsparkering er at sikre patienterne tilstrækkeligt med gratis parkeringspladser tæt på bygningsmassen.

  Odense Universitetshospital har med dette formål indført betalingsparkering i Odense og Svendborg.

  De jyske sygehuse vurderer, at det ikke er formålstjenligt at indføre betalingsparkering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det primære formål med at indføre betalingsparkering er at sikre patienterne tilstrækkeligt med gratis parkeringspladser tæt på bygningsmassen. Det er således ikke en målsætning, at pårørende eller personale skal betale for parkering.

  Odense Universitetshospital har med dette formål indført betalingsparkering i Odense og Svendborg.

  De jyske sygehuse vurderer, at det ikke er formålstjenligt at indføre betalingsparkering.

  Da det afhænger af lokale forhold, hvorvidt det er formålstjenligt at indføre betalingsparkering, og hvor mange p-pladser, der skal omfattes af betalingsparkering, er sygehusene blevet bedt om at vurdere behovet for at indføre betalingsparkering på deres matrikler.

  Odense Universitetshospital har med dette formål indført betalingsparkering på de pladser, som ligger tættest på sygehuset i Odense og samtlige pladser i Svendborg.

  De jyske sygehuse vurderer, at det ikke er formålstjenligt at indføre betalingsparkering, da sygehusenes parkeringspladser næsten udelukkende bruges af personer med ærinde på sygehusene. Patienterne sikres parkeringspladser tættest på bygningsmassen ved hjælp af tidsbegrænsning på disse pladser, mens personalet kan benytte de fjernere liggende pladser uden tidsbegrænsning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Drøftelse af bl.a. parkeringsforhold på OUH ang. pårørende og akutte patienter, herunder forældre til akut indlagte børn.

  Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at orienteringen tages til efterretning. Derudover anbefaler udvalget, at der arbejdes videre med at undersøge, hvordan man eventuelt kan tilgodese pårørende og akutte patienter, herunder forældre til akut indlagte børn.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/688
  10. Endeligt tilsagn til udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa til akutsygehus
  fold dette punkt ind Resume
   
   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringen har med skrivelse af 20. december 2011 meddelt endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus, som Region Syddanmark ansøgte om i april 2011.

  Region Syddanmark har den 20. december 2011 modtaget regeringens endelige tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden til udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus. Der henvises til vedlagte tilsagnsskrivelse.

  Det har været en grundlæggende forudsætning for projektet i Aabenraa, at det skulle finansieres som et kvalitetsfondsprojekt og dermed, at kontraktindgåelse med entreprenørerne for Fase 1 først kan underskrives, når det endelige tilsagn forelå. Nu er vejen banet for, at regionsrådet i foråret 2012 kan godkende licitationsresultatet for Fase 1 af projektet.

  Den fastlagte investeringsramme på 1,250 mia. kr. (2009-pl) er en totalramme og er bindende i hele projektperioden. Regeringen ligger vægt på et stærkt fokus på risiko- og budgetstyring i hele projektperioden. Regeringen lægger også vægt på, at der afsættes de nødvendige midler til it og apparatur indenfor investeringsrammen. Regeringen forventer i øvrigt, at Region Syddanmark følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet, herunder visiteret adgang til akutbehandling. Regeringen har endvidere fastsat et effektiviseringskrav svarende til syv procent af de nuværende driftsudgifter i henhold til seneste endelige regnskab for Sygehus Sønderjylland svarende til 103 mio. kr., der skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye hospital. Endeligt forudsættes, at regionsrådet udarbejder en beskrivelse af procedurerne for håndtering af ændringsønsker (change requests), der opstår i projektperioden, og beslutter et prioriteret katalog over de umiddelbare projekttilpasninger, der konkret gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer. Disse krav vil blive indarbejdet i styringsmanualen og indgå i den løbende rapportering til regionsrådet og senere ministeriet. 

  Region Syddanmark indsendte den 29. april 2011 til Ekspertpanelet ansøgningen om endeligt tilsagn til udbygning af sygehuset i Aabenraa. Ansøgningen blev indsendt med forbehold for regionsrådets godkendelse den 30. maj 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31863
  11. Sygehus Sønderjylland, Arbejdspladsvurdering (APV) 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i 2011 lavet en Arbejdspladsvurdering (APV) på Sygehus Sønderjylland. APV´en resulterede i fire forhold, som skal udbedres, idet de er i strid med gældende regler samt indebærer en risiko for personalets sikkerhed og sundhed. Det indstilles derfor, at regionsrådet bevilger 0,920 mio. kr. i 2012 til udbedring af forholdene. 

  Sygehus Sønderjylland har i 2011 gennemgået en arbejdspladsvurdering (APV). I forlængelse heraf har direktionen vurderet, at nedenstående fire arbejdsmiljørforhold er i strid med de legale bestemmelser og indebærer en risiko for personalets sikkerhed og sundhed.

  • APV vedr. ulykkesrisiko ved brug af kapellift i kapellet i Haderslev og APV vedr. ergonomiske belastninger og ulykkesrisiko grundet nedslidt katafalk (forhøjning til anbringelse af en ligkiste) i Haderslev.
  • APV vedr. ergonomiske belastninger, udsættelse for sundhedsskadelige kemikalier og aerosoler (mikroskopiske, luftbårne partikler) på grund af uhensigtsmæssig indretning, uhensigtsmæssigt inventar og manglende udsugning i et skyllerum/scopvaskerum i Sønderborg. 
  • APV vedr. ergonomiske belastninger og udsættelse for sundhedsskadelige kemikalier og dampe på Patologisk Institut i Sønderborg på grund af uhensigtsmæssig indretning og mangelfuld procesventilation i cytologisk laboratorium, histologisk hovedlaboratorium samt modtagelse/udskæring.
  • APV vedr. risiko for ergonomiske belastningsskader på kort og længere sigt på grund af tunge og slidte kølerumsdøre i køkkenet i Sønderborg. 

  APV´erne er beskrevet nærmere i vedlagte notat. Det er vurderet, at det koster i alt 0,920 mio. kr. at udbedre forholdene. Det indstilles, at regionsrådet bevilger 0,920 mio. kr. i 2012 til udbedring af forholdene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2012 på 0,920 mio. kr. (indeks 124,9) til APV 2011 på Sygehus Sønderjylland finansieret af prioriteringspuljen,
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 0,920 mio. kr. (indeks 124,9) til APV 2011 på Sygehus Sønderjylland,
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18690
  12. Rigsrevisionens beretning om Sundhedsministeriets og regionernes forberedelse af kvalitetsfondsbyggerierne
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Statsrevisorerne har på sit møde den 14. december 2011 behandlet den beretning om Sundhedsministeriets og regionernes forberedelse af kvalitetsfondsbyggerierne, som Rigsrevisionen har arbejdet på i 2011. Statsrevisorerne udtrykker på denne baggrund kritik af enkelte punkter overfor både ministerier og regioner, og udtrykker ligeledes bekymring om, hvorvidt Region Midt kan overholde den anlægsramme, der er givet til byggeriet af det nye universitetshospital i Skejby,

  Rigsrevisionen har i løbet af 2011 udarbejdet en beretning, som giver en bedømmelse af Sundhedsministeriets og regionernes forberedelse af sygehusbyggerierne med finansiering af den etablerede kvalitetsfond. Rigsrevisionen har i forbindelse med udarbejdelsen af beretningen undersøgt de fire kvalitetsfondsbyggerier, som frem til foråret 2011 havde opnået ministeriets endelige tilsagn. Den igangværende om- og tilbygning ved Kolding Sygehus er en af disse fire sager.

  På baggrund af undersøgelsen udtrykker Statsrevisionen dels en kritik af, at Sundhedsministeriet ikke har sikret sig, at regionerne afsætter tilstrækkelige midler til it og apparatur og dels, at ministeriet ikke har afklaret forudsætninger mv. forud for godkendelse af byggeriet af det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU).Endeligt udtrykker statsrevisorerne bekymring for, om byggeriet af DNU kan gennemføres indenfor den meddelte anlægsramme.

  Med hensyn til byggeriet i Kolding gør Rigsrevisionen opmærksom på, at Region Syddanmark med fastholdelsen af den uvisiterede adgang til regionens skadestuer ikke lever op til en eksplicit betingelse i tilsagnet om finansiering med kvalitetsfondsmidler.

  Rigsrevisionen anbefaler herudover Region Syddanmark at iværksætte mere systematiske analyser om, hvordan tilsagnsbetingelsen om effektiviseringsforbedringer bliver indfriet. Rigsrevisionen anbefaler herunder at disse effektiviseringsforbedringer indtænkes i valget af byggeløsninger.

  Endelig roser Rigsrevisionen Region Syddanmarks arbejde med implementering af styringssystemerne i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne, som Rigsrevisionen opfatter som den bedste praksis blandt de projekter, som undersøgelsen omfatter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

  •  at orienteringen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Drøftedes, herunder bl.a. adgang til uvisiterede skadestuer.

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/202
  13. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  -


  Sagsnr. 11/202
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 05-01-2012
   

  Akutfunktion Svendborg Sygehus:

  Orienteringen om seneste brev fra sundhedsministeren, herunder forberedelse af generalplan for Svendborg.

  På næste møde forelægges seneste brev fra sundhedsministeren for udvalget til orientering.

  Formanden orienterede om, at hun forventer at holde orlov fra august til nogle måneder frem.


  Siden er sidst opdateret 06-01-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring