Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 03. januar 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 03. januar 2012

 

Mødedato
03-01-2012 kl. 14:00 - 15:25
 
Mødested
Mødeværelse 4
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   
 • John Hyrup Jensen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Valg af formand og næstformand
  2. Udvalgets kommissorium
  3. Forslag til arbejdsplan
  4. Overordnede temaer - kort introduktion til kvalitetsstrategien
  5. Model for cpr-creep i 2012
  6. Forslag til mødeplan for 2012
  7. Meddelelser
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 11/631
  1. Valg af formand og næstformand
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan skal vælge formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-01-2012
   

  Poul-Erik Svendsen blev valgt som formand.


  Kristian Grønbæk Andersen blev valgt som næstformand.


  Sagsnr. 11/631
  2. Udvalgets kommissorium
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet gennemgås udvalgets kommissorium.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-01-2012
   

  Drøftedes, herunder at status ang. akkreditering senere kommer på udvalgets dagsorden. Samarbejdsrelationer mellem regioner, bl.a. inden for kræftområdet, forventes også at blive et tema for udvalgets møder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/631
  3. Forslag til arbejdsplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreligger forslag til arbejdsplan for Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 2012 - arbejdsplan vedlægges.

  Derudover anmodes udvalget om at komme med emner, der ønskes behandlet, til arbejdsplan 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-01-2012
    Drøftedes. Udvalgets arbejdsplan vedlægges også dagsordenen til kommende møder.
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32645
  4. Overordnede temaer - kort introduktion til kvalitetsstrategien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstaben giver på mødet en introduktion til de overordnede temaer kvalitet, prioritering og sundhedsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan dækker 3 store områder inden for sundhedsvæsenet.

  Kvalitet:

  Kvalitet i sundhedsvæsenet er kommet stadig mere i fokus gennem de senere år. Danske Regioner har formuleret "en ny kvalitetsdagsorden", og en række nationale tiltag er blevet gennemført,

  • Den Danske KvalitetsModel,
  • kontaktpersonordning,
  • landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser,
  • pakkeforløb,
  • patientsikkerhed mv.

  I Region Syddanmark er kvalitet et omdrejningspunkt for den nye vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Der er i 2011 vedtaget en regional kvalitetsstrategi, og der arbejdes på at konkretisere og implementere strategien. Fokus i konkretiseringen er på det nyttige og evidensbaserede for regionens borgere og patienter. Der skal særligt satses på:

  • Den akutte patient - implementering af Fælles AkutModtagelse (FAM)
  • Systematisk kronikeromsorg
  • Patientsikkerhed

  Sideløbende arbejdes der på:

  • fortsat at lette arbejdet med dokumentation og monitorering, og 
  • udviklingen i behandlingsintensitet.

  Udvalget får en kort introduktion til de overordnede temaer i konkretiseringen af kvalitetsstrategien og bliver i løbet af møderne præsenteret for de vigtigste projekter.

  Prioritering:

  Det, at der skal prioriteres, er ikke noget nyt fænomen, det sker hele tiden på alle niveauer.

  I perioder med knappe ressourcer vil behovet for prioritering – også på det politiske plan – stige markant.

  Det er uomgængeligt, at der i en lang periode fremover vil være udsigt til et betydeligt pres på sundhedsudgifterne pga. et demografisk pres (flere ældre), flere og dyrere nye behandlingsmuligheder og en stigende forventning fra befolkningen om, hvad sundhedsvæsenet formår at løse. Alle disse faktorer øger presset for en overordnet politisk prioritering af sundhedsvæsenets knappe ressourcer.

  En prioriteringsdrøftelse tager ikke kun udgangspunkt i de økonomiske vilkår og ressourcer, men skal i lige så høj grad tage udgangspunkt i en kvalitetsdiskussion: ”Kan man for de samme eller færre penge få flere og bedre behandlinger ved at skærpe og målrette indsatsen?”

  En prioriteringsdrøftelse må tage udgangspunkt i den overordnede værdi om lige adgang til behandling, men samtidig have fokus på, at der skal være et rimeligt forhold mellem resultater af og omkostningerne ved en given behandling.

  Prioriteringstemaet bliver genstand for en drøftelse i udvalget i den kommende periode.

  Sundhedsplan:

  I Sundhedslovens § 206 står der, at regionsrådet skal udarbejde en "samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet". Det fremgår af lovbemærkningerne, at planen bl.a. bør indeholde en samlet beskrivelse af regionens sundhedsindsats, sundhedsaftalerne med kommunerne og samarbejdet med praksissektoren.

  Der er i loven også krav om, at sundhedsplanen ændres forud for gennemførelse af væsentlige ændringer i regionens sundhedsvæsen. Der er i sundhedsloven således ikke - som det ses i forbindelse med andre planer - krav om, at der skal udarbejdes en ny plan for hver valgperiode.

  Den eksisterende sundhedsplan, som blev udarbejdet i 2009, har karakter af et paraply-notat, der præsenter en samlet fremstilling af planlægningen på sundhedsområdet i regionen i form af et resumé af de allerede vedtagne planer.

  Regionsrådet har i december 2011 vedtaget den nye vision for Region Syddanmark. Uanset at man måske kunne have revideret den eksisterende sundhedsplan i forhold til nye planer, findes der grundlag for i 2012 at arbejde med en ny sundhedsplan. Med afsæt i Region Syddanmarks vision kan der i en ny sundhedsplan dels gives en status på, hvor regionen er i sundhedsplanlægningen, dels hvilke mål der er sat for den fremtidige tilrettelæggelse af sundhedsområdet samt understøtte de dagsordener, der allerede er sat som led i kvalitetsstrategien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-01-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder patientinddragelse (jf. bl.a. sundhedsvisionen) samt demografisk udvikling (flere ældre, lever længere, ofte med kronisk sygdom).Til


  Sagsnr. 11/30507
  5. Model for cpr-creep i 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i kvalitetsstrategien i Region Syddanmark indføres, med virkning fra 2012, en model for cpr-creep.

  En model for cpr-creep skal understøtte Region Syddanmarks kvalitetsdagsorden og ambition om kun at gennemføre det nødvendige og rigtige antal sygehusydelser til den enkelte patient.

  Modellen indebærer, at der for hvert sygehus fastlægges et maks. niveau på 0,5 pct. for, hvor meget antallet af kontakter må vokse i forhold til væksten i antal cpr. numre i forhold til sidste år. Antallet af kontakter defineres som antallet af ambulante besøg og indlæggelser samlet set.

  Såfremt væksten i kontakter overskrider væksten i antal cpr. numre med mere end 0,5 pct. point afregnes der ikke for overskydende kontakter. Værdien af kontakterne beregnes ud fra den gennemsnitlige værdi for de ambulante kontakter.

  Sygehusene vil blive afregnet for cpr-creep på sygehusniveau.

  I vedlagte bilag fremgår den konkrete beskrivelse af cpr-creep modellen.

  fold dette punkt ind Indstilling
    Til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-01-2012
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder uændret fokus på at gøre det sundhedsfaglige rigtige for patienten. Status for hvordan det går med modellen forventes løbende afrapporteret til udvalget.


  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om baggrund samt indhold i model. Drøftedes, herunder fastholdelse af det faglige niveau. For hver måned laves en opgørelse, der afrapporteres til udvalget kvartalsvis.

  Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at model for cpr-creep godkendes.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/631
  6. Forslag til mødeplan for 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan foreslået for Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan for 2012:

  • Tirsdag den 24. januar
  • Tirsdag den 28. februar
  • Tirsdag den 20. marts
  • Tirsdag den 24. april
  • Tirsdag den 22. maj
  • Tirsdag den 19. juni
  • Tirsdag den 28. august
  • Tirsdag den 25. september
  • Tirsdag den 23. oktober
  • Tirsdag den 20. november
  • Tirsdag den 18. december

  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at:

  • mødeplan for 2012 godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-01-2012
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/631
  7. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-01-2012
   

  -


  Sagsnr. 11/631
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-01-2012
    Sundhedsdirektør Jens Elkjær og direktør Peter Frandsen orienterede om presseomtale vedr. ventetider til kræftbehandling, herunder sikring af alternative tilbud til patienterne bl.a. i Kiel, samt forskellige kapacitetstiltag på OUH.

  Siden er sidst opdateret 10-01-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring