Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 19. december 2011

Mødedato
19-12-2011 kl. 12:30 - 13:25

Mødested
Syddanske Forskerparker

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Preben Friis-Hauge, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Præsentation af konsekvensrapport for Kattegat og Femern forbindelserne
  2. RUP’ens høringsperiode og status på områdeinitiativerne
  3. Nye analyser
  4. Meddelelser
  5. Eventuelt
  6. Mødeplan 2012


  Sagsnr. 11/29423
  1. Præsentation af konsekvensrapport for Kattegat og Femern forbindelserne
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har ønsket at få belyst hvilke konsekvenser, det vil få for regionen, når en Femern Bælt forbindelse står klar, og konsekvenserne hvis en Kattegatbro skulle blive en realitet. Analysen er nu tilgængelig. Målet med analysen var, at få belyst konsekvenserne i forhold til trafik, pendling og beskæftigelse, godstransport, turisme og bosætning.

  Grontmij præsenterer rapportens resultater og hovedkonklusioner på mødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporten "Konsekvenser af faste forbindelser over Femern Bælt og Kattegat for Region Syddanmark", er færdig og nu tilgængelig.

  Målet med rapporten var at få belyst konsekvenserne i forhold til trafik, pendling og beskæftigelse, godstransport, turisme og bosætning for Region Syddanmark, når Femern Bælt forbindelsen står klar, og hvis Kattegatbroen skulle blive realiseret. Rapporten er lavet af konsulentfirmaet Grontmij.

  Analysen viser, at en fast forbindelse over Kattegat ikke er løsningen på trængselsproblemerne over Lillebælt, Vejle Fjord eller på E45. Derudover vil det have betydelige negative økonomiske konsekvenser for Region Syddanmark, hvis en Kattegatbro skulle blive en realitet. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-12-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1155
  2. RUP’ens høringsperiode og status på områdeinitiativerne
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til Regional Udviklingsplan 2012-15 blev vedtaget af regionsrådet den 12. december 2011. Det er nu fremlagt til offentlig høring frem til den 2. marts 2012.

  I februar 2012 afholdes en fælles konference med kommunerne, hvor udviklingsplanen og et indeks for Det Gode Liv præsenteres. På udvalgsmødet orienteres om konferencen og andre kommunikationsaktiviteter.

  Arbejdet med udviklingsplanens initiativer startede i planens udarbejdelsesfase. Nogle initiativer har allerede produceret resultater, f.eks. klimainitiativets CO2-kortlægning, mens andre initiativer stadig skal konkretiseres. På udvalgsmødet gives en kort status på initiativerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  RUP-forslaget er i høringsperioden udsendt til en bred kreds af aktører og samarbejdspartnere. Desuden er der annonceret i dagspressen.

  Da RUP er et udviklings- og samarbejdsinstrument, er der løbende behov for et fælles overblik over ny viden og aktiviteter. Der er i forlængelse af regionsrådets behandling på mødet i juni 2011 på RUP’ens web-projektside udarbejdet en førsteudgave af en webversion.  Det er tanken, at den i begyndelsen af det nye år restruktureres efter RUP’en og dens initiativer.

  RUP-konferencen den 10. februar 2012, vil kort præsentere RUP som den fælles syddanske bane for de næste 4 års indsats for regional udvikling med Det Gode Liv som vækstskaber. Konferenceprogrammet vil også sigte fremadrettet, bl.a. lanceres indekset for det gode liv med svar på spørgsmålene: Hvorfor måle Det Gode Liv? Hvad er det? Og hvordan ser det ud i Syddanmark?

  Parallelt med høringsperioden arbejdes der videre med RUP’ens initiativer. De større elementer under områdeinitiativerne er ved at blive konkretiseret - enkelte elementer er allerede på vej til offentliggørelse. Sundhed og kultur er emner, hvor indsatsen skal indkredses i alle områder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at aktiviteterne i høringsperioden drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-12-2011

  Aktiviteterne i høringsperioden blev drøftet, herunder KONTOUR-rapporterne, der drøftes med kommunerne på områdemøderne, og fremdriften i miljøbelastningsprojektet.


  Sagsnr. 11/31371
  3. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Siden RUP-udvalgsmødet den 31. oktober 2011, er der med afsæt i Den Regionale Udviklingsplan udarbejdet én analyse, som skal bidrage med viden om vækst og kompetencer i Region Syddanmark. Det drejer sig om analysen "Vejle – Tæt på".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden RUP-udvalgsmødet den 31. oktober 2011, er der lavet én analyse, der redegør for forskellige forhold af betydning for vækst og kompetencer i Region Syddanmark. Det drejer sig om analysen "Vejle – Tæt på".

  "Vejle - Tæt på" sætter Vejle by under lup. Der er tale om en ny type analyse, der på meget detaljeret geografisk niveau skaber ny viden omkring centrale forhold, der påvirker vækst og bosætning i byer i Region Syddanmark. Publikationen viser i en detaljeringsgrad på 100x100m, hvordan uddannelsesniveauet og indkomstniveauet er fordelt i Vejle by. Desuden vises, hvordan indkomsten er fordelt mellem ejer- og lejerboliger, og hvor stor indkomsten er i udvalgte bydele i Vejle. "Vejle - Tæt på" bygger videre på byanalyserne for Syddanmark.

  Analysen viser bl.a. at:

  - Ejerboligerne står for to tredjedele af den samlede husstandsindkomst.

  - Bredballe (den sydlige del) tegner sig for 2% af Vejles husstande, men for 6% af indkomsten.

  - I dele af Bredballe og Mølholm har mere end 50% en lang eller en mellemlang videregående uddannelse.

  - I Finlandsparken, i Løget By og i dele af den vestlige midtby har over halvdelen ingen erhvervskompetencegivende uddannelse.

  "Vejle - Tæt på" er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-12-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1380
  4. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-12-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-12-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  6. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede på mødet den 28. november 2011 for perioden 2012 - 2013 at nedsætte 8 vederlagsgivende udvalg, herunder RUP-udvalget. Da RUP-udvalget har samme sammensætning som Udvalget for Regional Udvikling, vil det blive foreslået RUP-udvalget på det konstituerende møde, at møderne afholdes samme dag som i Udvalget for Regional Udvikling. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet kan i medfør af regionsloven nedsætte udvalg, som varetager forberedende og rådgivende opgaver for regionsrådet. Regionsrådet har for perioden 2012 - 2013 nedsat 8 vederlagsgivende udvalg, herunder RUP-udvalget. 

  I henhold til kommissoriet skal udvalget "rådgive regionsrådet i forhold til at følge op på Region Syddanmarks vision om Det Gode Liv i den regionale udviklingsplan 2012 -2014.

  Hertil hører de regionale initiativer, især:

  • Uddannelse.
  • Mobilitet og infrastruktur.
  • Klima (klimatilpasning).

  Samt derudover de igangsatte områdeinitiativer:

  • Trekantområdet.
  • Vestjylland.
  • Sydøstjylland.
  • Fyn.

  Udvalget skal løbende vurdere om der i lyset af samfundsudviklingen i samarbejde med relevante aktører, bør igangsættes supplerende initiativer i forlængelse af den regionale udviklingsplans temaer.

  Ligeledes har udvalget ansvaret for at rådgive regionsrådet i forhold til arbejdet med at blive europæisk iværksætterregion i 2013".

  RUP-udvalget har samme sammensætning som Udvalget for Regional Udvikling: Lasse Krull, Karsten Uno Petersen, William Jensen, Frede Skaaning, Margot Torp, Torben W. Smith, Kristian Grønbæk Andersen, Preben Jensen, Carsten Abild, Preben Friis-Hauge og Hans Philip Tietje.

  På det konstituerende møde vil det blive foreslået RUP-udvalget, at møderne i 2012 afholdes samme dag som i Udvalget for Regional Udvikling med start kl. 15.00.

  Mandag den 23. januar 2012.

  Torsdag  den 1. marts 2012.

  Mandag den 19. marts 2012.

  Mandag den 16. april 2012.

  Mandag den 21. maj 2012.

  Mandag den 18. juni 2012.

  Mandag den 13. august 2012.

  Mandag den 17. september 2012.

  Mandag den 29. oktober 2012.

  Mandag den 19. november 2012.

  Mandag den 10. december 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-12-2011

  Til orientering.

  Første møde i det nye RUP-udvalg er mandag den 23. januar 2012 kl. 15.00.


  Siden er sidst opdateret 22-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring