Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 8. december 2011

 

Dagsorden

Møde i Syddansk Vækstforum torsdag den 8. december 2011, regionsrådssalen, Regionshuset, 7100 Vejle kl. 15.00 – 18.00

 

Dagsordenen er opdelt. DEL I er beslutnings- og drøftelsespunkter. DEL II er orienteringspunkter. DEL III er behandling af ansøgninger

Deltagere:

Hans Skjerning, Tove Larsen, Ib Kristensen, Aase Nyegaard, Hans Jørgensen, Hinrich Jürgensen, Karsten Uno Petersen, Carl Holst, Jens Oddershede, Henrik Styrup, C.C. Nielsen, Gitte Grønbæk, Kurt Adamsen, Grethe Johnsen, Søren Vang Rasmussen og Peter Zinck.

Tove Larsen og Hinrich Jürgensen forlod mødet efter punkt 12. Jens Oddershede forlod mødet efter punkt 27. Aase Nyegaard forlod mødet efter punkt 29.

Derudover deltog Mikkel Hemmingsen, Dorthe Kusk og Jacob S. Sonne (ref.)

Afbud:

Ib Haahr, Peder Kjølhede, Finn Brunse, Johanne Gregersen, Lasse Krull og Kirsten Rotvel.
 

DEL I: Beslutnings- og drøftelsespunkter

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 20. september 2011

3. Udpegning af medlem til Vækstforums formandskab

4. Erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13

5. Resultatkontrakt med det Syddanske Bruxelleskontor for 2012-13

6. Etablering af Visit Syddanmark

7. Udgifter til afvikling af Syddansk Turisme

8. Udpegning til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

9. Invitation til at deltage i Folkemødet på Bornholm i 2012

10. Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner

11. Forlængelse af særlig ramme til sekretariatet

12. Rekruttering af talent og opkvalificering af arbejdsstyrken

Oplæg: Den velfærdsteknologiske satsning i Region Syddanmark v. regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

 

Del II Orienteringspunkter

13. Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af danske velfærdsløsninger

14. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohns svar til Folketinget

15. European Entrepreneurial Region 2013

16. Supplerende ansøgning om EGF-støtte til fyrede medarbejdere fra Lindø

17. Orientering om SPIR, patient-at-home

18. Syddansk Lånefond til yderområderne og kapitalfond til velfærdsteknologi

19. Regeringsgrundlag, oktober 2011

20. Vækstforums kommunikationsindsats

21. Økonomioversigt for handlingsplan 2011

22. Porteføljestyring

23. Bevillingsstatus på projekter indstillet i 2007-11

 

DEL III – Behandling af ansøgninger

24. Orientering om indkomne ansøgninger

25. Forretningsområdet: Velfærdsteknologier- og Service

26. Forretningsområdet: Energi

27. Forretningsområdet Oplevelseserhverv

28. Forretningsområdet Spirende Klynger

29. Forretningsområderne Velfærdsteknologi og –Service, Energi, Oplevelseserhverv og Spirende Klynger

30. Vækstforums talentsatsning

31. Medfinansiering af SPIR ansøgning

32. Meddelelser

33. Eventuelt

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum godkender dagsordenen.


Beslutning

Carl Holst indledte vækstforummødet, som var det første siden Jan Boyes dødsfald, med mindeord om Jan Boye. Vækstforum holdt et minuts stilhed.

Vækstforum godkendte dagsordnen, jf. punkt 3
 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 20. september 2011

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 • at Vækstforum godkender beslutningsreferatet fra mødet Vækstforum den 20. september 2011.

 

Bilag

Bilag 2 – Beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 20. september 2011.


Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingen.

 

 3. Udpegning af medlem til Vækstforums formandskab

Sagsfremstilling

Kommunekontaktrådet Syddanmark har efter Jan Boyes dødsfald indstillet Grethe Justesen(C), kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune som nyt medlem af Syddansk Vækstforum. Af formelle grunde er KKR, jf. ligestillingsloven, desuden blevet bedt om også at indstille en mandlig kandidat. Den formelle udpegning finder sted i regionsrådet.

Jan Boye var desuden medlem af Vækstforums formandskab, og derfor skal Vækstforum jf. forretningsordenen udpege et nyt medlem til formandskabet.

I henhold til Vækstforums forretningsorden §2 stk. 2 etableres et formandskab til at bistå formanden med forberedelse og opfølgning på møderne i Vækstforum. Formandskabet skal vælges blandt medlemmerne af Vækstforum og sammensættes således: En repræsentant for regionsrådet, en repræsentant for kommunerne, en repræsentant for organisationerne og en repræsentant fra vidensinstitutionerne. Formanden indgår som det ene medlem af formandskabet.

Vækstforum skal således udpege et nyt medlem til Vækstforums formandskab, der skal repræsentere kommunerne.

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum udpeger et nyt medlem af Vækstforums formandskab.

 

Bilag

Bilag 3 – Vækstforums forretningsorden.


Beslutning

Det blev drøftet, hvorvidt der skulle udpeges et medlem til formandskabet, selvom regionsrådet endnu ikke har udpeget et nyt medlem til Vækstforum efter Jan Boyes dødsfald.

De kommunale repræsentanter foreslog, at der udpeges en kommunal repræsentant til formandskabet allerede nu. Kommunerne foreslog i enighed Tove Larsen som medlem i Vækstforums formandskab.

Der var enighed i Vækstforum om at følge kommunernes forslag, og Vækstforum valgte på den baggrund Tove Larsen til Vækstforums formandskab.
 

4. Erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13

Sagsfremstilling

På mødet i Vækstforum den 20. september 2011 godkendte Vækstforum udkast til erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 samt handlingsplan 2012-13 med enkelte præciseringer. Det drejer sig bl.a. om en præcisering af, at definitionen af bæredygtig energi dækker teknologier, viden og komponenter, som medfører en intelligent og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer, samt en præcisering vedr. fødevarer i handlingsplanen.

Derudover er der tilføjet et nyt tværgående vurderingskriterium, hvor det fremhæves, at der lægges afgørende vægt på et stærkt virksomhedsengagement i initiativerne. Erhvervsstrategien og handlingsplanen forelægges nu til endelig godkendelse.

Såfremt Vækstforum godkender strategien og handlingsplanen vil den første ansøgningsrunde til handlingsplan 2012-13 være den 3. januar 2012. Disse ansøgninger forelægges til beslutning i Vækstforum den 27. marts 2012.

Sekretariatet planlægger en række kommunikationsinitiativer, som strækker sig fra november 2011 til januar 2012 i forbindelse med lanceringen af erhvervsstrategien. Dels blev der den 18. november 2011 afholdt præsentationskonference, hvor Vækstforum præsenterede erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13. Cirka 170, heraf ca. 60 virksomhedsrepræsentanter, deltog i arrangementet.

Derudover undersøges mulighederne for at udarbejde et særligt tillæg til Jyske Vestkysten og Fyens Stiftstidende om Vækst i Syddanmark med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi som omdrejningspunkt. Desuden vil erhvervsudviklingsstrategien spille en stor rolle i magasinet Syddanmark NU’s januar/februar udgave. Endelig vil der blive afholdt informationsmøder for potentielle ansøgere til den nye handlingsplan 2012-13 i foråret 2012.

Erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplanen vil efter Vækstforums godkendelse blive forelagt regionsrådet, hvorefter erhvervsudviklingsstrategien sendes i høring i Danmarks Vækstråd.

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum godkender erhvervsudviklingsstrategi 2013-20 og handlingsplan 2012-13.

 

Bilag

Bilag 4a – Udkast til erhvervsudviklingsstrategi 2012-20.

Bilag 4b – Udkast til handlingsplan 2012-13.

 
Beslutning

Vækstforum udtrykte tilfredshed med den store virksomhedsdeltagelse på Vækstforums arrangement den 18. november 2011, hvor erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13 blev præsenteret. Der var et ønske om, at der fremadrettet til lignende arrangementer sikres bedre rammer for dialog med deltagerne.

Vækstforum godkendte erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplanen 2012-13.
 

5. Resultatkontrakt med det Syddanske Bruxelleskontor for 2012-13

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 29. november 2010 godkendte Vækstforum en samarbejdsaftale med Bruxellesforeningen gældende for 2011-13. Aftalen er en hensigtserklæring om fortsat samarbejde i 2011-2013 inden for samarbejdsaftalens rammer, såfremt resultatkontrakten for 2011 opfyldes tilfredsstillende. Resultatkontrakten for 2011 udløber ved årsskiftet, og det er sekretariatets vurdering, at Bruxelleskontoret (SDEO) har opfyldt resultatkontrakten tilfredsstillende. Afrapportering fra Bruxelleskontoret om resultaterne er vedlagt som bilag. Derfor forelægges resultatkontrakt for 2012-13 til godkendelse.

I forhold til tidligere er der nu tilføjet et mål om samarbejde med klyngerne, ligesom der også er tilføjet et mål om screening af mindst 20 syddanske virksomheder. Desuden skal der indgås et strategisk samarbejde med Hanse-Kontoret i Bruxelles. Igennem dette samarbejde, der omfatter konkrete projekter, ønskes det at sikre faste samarbejdspartnere i forhold til såvel Nordsø- som Østersøprogrammer og EU’s 7. og 8. rammeprogram. Endelig fremhæves samarbejdet med Alliancen for Grøn Offshore Energi med fokus på de syddanske aktører på området.

Derudover vil SDEO intensivere samarbejdet med Syddansk Universitet, herunder indgå i projektsamarbejde med dem på 7. rammeprogram.

Resultatkontrakten følger Vækstforums kommende handlingsplan for 2012-13. Resultatkontrakten angiver, at Bruxelleskontorets projekter og ydelser skal målrettes mod Vækstforums Handlingsplan for 2012-13. Kontrakten indeholder følgende aktivitetsmål:

1. International projektudvikling:

•At yde vejledning til udarbejdelse af ansøgninger, der samlet set ansøger om minimum 150 mio. kr. over to år, heraf minimum 50 mio. kr. der skal gå til syddanske aktører.

•At SDEO’s rådgivning og support bidrager til, at der opnås tilsagn til EU-projekter til en samlet EU-medfinansiering over 2 år på mindst 60 millioner kr. heraf mindst 20 mio. kr. til syddanske partnere.

•Heraf indgår, at SDEO samarbejder med de relevante klynger på området, herunder udvikler minimum 3 projekter i samarbejde med Welfare Tech Region, Lean Energy Cluster og den syddanske offshore klynge samt løbende holder øje for muligheden for at indgå i projektudviklingssamarbejde med Design2innovate.

2. Europæiske konferencer:

•At arbejde for syddansk deltagelse eller profilering i en til to europæiske konferencer – om muligt gerne i Syddanmark - inden for Vækstforums strategiske mål for 2012-2013 med henblik på at øge tilførslen af eksterne midler til Syddanmark.

•At der under det danske formandskab afholdes en energikonference i samarbejde med Hansa kontoret, hvor de syddanske interesser på energiområdet bliver fremført overfor EU Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.

3. Virksomhedsgennemgang:

At SDEO løbende og proaktivt screener det syddanske erhvervslandskab og tager kontakt til mindst 20 virksomheder årligt i Syddanmark med potentiale til at indgå i EU projekter, og som kunne have behov for rådgivning. Denne indsats for at identificere relevante virksomheder og afdække deres potentiale foregår i samspil med bl.a. Væksthus Syddanmark og TEK-Momentum, og der skal ses på mulighederne for både national og international projektfinansiering.

4. Interessevaretagelse:

•Identifikation af muligheder og gaps i EU’s 7. og 8. rammeprogram i forhold til Syddansk Universitets interesser.

•At kontoret under det danske formandskab i regi af DAcoB (samarbejdet mellem de regionale kontorer i Bruxelles) afholder tre konferencer med highlevel deltagelse fra Europa Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. At syddanske aktører indenfor forskning, energi og sundhed deltager i arrangementer og den vej igennem opnår indflydelse og netværk som gavner Syddanmark.

5. Presse og kommunikation i Syddanmark:

•At SDEO sikrer pressedækning fra regionale eller nationale medier på minimum 4 aktiviteter med syddanske aktører årligt, hvor SDEO sammen med syddanske aktører promoverer vores arbejde

6. Internationalisering af kommunerne i Syddanmark:

•At udbrede NIMS samarbejdet til alle kommuner i regionen og afholde mindst ét arrangement i dette netværk årligt. Det skal kunne dokumenteres, at NIMS netværket arbejder aktivt til opfyldelse af målsætningen om at udvikle internationale projekter i kommunerne i Syddanmark.

Målgruppen for kontorets aktiviteter er private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder samt universiteter, videncentre, klynger, brancheorganisationer og erhvervsfremmeaktører. Vækstforum/Region Syddanmarks medlemsbidrag til Bruxellesforeningen udgør 4.018.884. kr. for 2012 og det samme niveau for 2013, hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen.

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender resultatkontrakten for 2012-13,
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at det Syddanske Bruxelleskontor fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 bevilges 4.018.884 kr. for hvert af årene 2012 og 2013, i alt 8.158.335 kr. efter pristalsregulering,
 • at Vækstforum modtager en foreløbig status på resultatkontrakten ultimo 2012.

 

Bilag

Bilag 5a - Resultatkontrakt med Bruxellesforeningen for 2012-13.

Bilag 5b – Opfølgning på resultatkontrakt 2011.

Bilag 5c – Foreløbigt regnskab/budget for Bruxelleskontoret 2011.

 
Beslutning

Vækstforum godkendte resultatkontrakten.

Det blev fra kommunal side, ønsket, at når der indgås en ny kontrakt for 2014-15, skal kontrakten også forelægges Kommunekontaktrådet, da kommunerne finansierer en del af kontoret.
 

6. Etablering af Visit Syddanmark

Sagsfremstilling

Vækstforum godkendte på sit møde den 20. september 2011 et forslag om organisering af de fremtidige opgaver og roller på turismeområdet. Forslaget var resultatet af et afklarende møde om Syddansk Turismes opgaver og rolle, afholdt den 9. september 2011 med kommuner og erhverv.

På den baggrund er det besluttet at afvikle Syddansk Turisme, og at der etableres en ny organisation med navnet Visit Syddanmark.

Vækstforum besluttede på mødet den 20. september 2011, at et oplæg til den fremtidige organisering og finansiering af Visit Syddanmark skulle drøftes på det kommende møde i Vækstforum med udgangspunkt i en finansiering, der dækker driftsudgifter, men ikke frie midler til udviklings- og markedsføringsopgaver. Med udgangspunkt i dette og i forslaget til fremtidige opgaver, har vækstforumsekretariat vurderet ressourcebehovet til ca. 4,75 mio.kr. årligt. Syddansk Turismes nuværende bevilling er 7,4 mio. kr. årligt. Visit Syddanmarks nye hovedaktiviteter er som nedenstående, der er uddybet i bilaget.

Visit Syddanmark skal, i koordination med erhvervet, destinationerne, subregionerne og de grænseoverskridende initiativer, levere opgaver indenfor både erhvervs- og ferieturisme:

 • Viden og analyse – indsamle og formidle analyser og viden
 • Markedsføring – koordinere og rådgive i forhold til: PR, forretningsudvikling og samarbejdsmuligheder
 • Udvikling og innovation – koordinere aktiviteter, fx indenfor destinationsudvikling og rådgive, fx om udvikling af destinationer og tematurisme
 • Nationale opgaver – koordinering med Visit Denmark om international markedsføring og deltagelse i nationale og internationale projekter

Visit Syddanmark skal være koordinator, sparringspart, vejleder og formidler. De skal på initiativ og opfordring fra aktører kunne være tovholder på regionale markedsføringsopgaver og partner i nationale markedsføringstiltag på turismeområdet. Visit Syddanmark skal videreføre arbejdet med erhvervsturisme gennem Inspiring Denmark. De skal understøtte destinationernes udviklingsarbejde, og sikre at der ikke sker overlap i aktiviteter gennem vejledning og sparring. Visit Syddanmark skal formidle viden og indkøb af analyser indenfor erhvervsturisme og ferieturisme til destinationer og aktører gennem hjemmeside og direkte henvendelser.

Visit Syddanmark skal, udover Inspiring Denmark og som evt. partner i nationale markedsføringsprojekter som f.eks. Global Connected, ikke selv være projektejer eller stå for drift af projekter eller lokale markedsføringskampagner. De vil ej heller udarbejde ansøgninger.

Bestyrelsessammensætningen ændres til 12 medlemmer bestående af 4 fra erhvervet, 4 erhvervsrepræsentanter fra destinationerne / subregionerne, 1 medlem fra KKR, 2 medlemmer fra Vækstforum og 1 medlem fra VisitDenmark.

Vækstforum skal hvert andet år tage stilling til bevillingen og skal hvert år godkende strategiplan for det efterfølgende år. Visit Syddanmarks nuværende bevilling udløber med udgangen af 2011.

Destinationsudvikling

Sekretariatet har indstillet til en principiel drøftelse af, hvorvidt den konkrete destinationsansøgning skal afvente en afklaring af Visit Syddanmarks rolle, bl.a. ift. koordinering eller om Vækstforum ønsker at tage stilling til den foreliggende ansøgning på mødet. Formandskabet har drøftet dette og anbefaler, at Vækstforum som besluttet accepterer ansøgninger fra destinationerne løbende. Det indebærer, at destinationsprojektet "Foreningen til markedsføring af turismen i Syddanmark" behandles på Vækstforums møde 8. december 2011 under behandling af ansøgninger.

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum tager orienteringen om organisering og finansiering til efterretning.
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Visit Syddanmark bevilges 4,75 mio. kr. for hvert af årene 2012 og 2013, i alt 9.642.200 kr. efter pristalsregulering.
 • At Vækstforum som besluttet accepterer ansøgninger fra destinationerne løbende. Det indebærer, at destinationsprojektet "Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark" behandles under punkt 27 .

 

Bilag

Bilag 6 – Forslag til Visit Syddanmarks fremtidige aktiviteter og budget


Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

7. Udgifter til afvikling af Syddansk Turisme

Sagsfremstilling

Som konsekvens af beslutningen om at afvikle Syddansk Turisme har bestyrelsen besluttet at foretage opsigelser i Syddansk Turisme. Desuden er lejemålet under afvikling, da den nye organisation, Visit Syddanmark, etablerer sig på færre kvadratmeter i et kontorbyggeri i Middelfart centrum.

Der er igangsat forhandlinger med parter om at overtage Syddansk Turismes nuværende projektejerrolle i EU-projekterne Leg og Læring - Kids & Tweens og Oplevelsernes Academy. Begge projekter er blevet indstillet til støtte fra Vækstforum og har modtaget tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Disse tilsagn skal overføres til ny ejer. Forhandlingerne om overdragelsen tager længere tid end forventet, bl.a. fordi der stilles vilkår for overtagelse fra de to potentielle modtagere, herunder store økonomiske krav.

Syddansk Turismes bevilling udløber med udgangen af 2011. Udgifter til afvikling af Syddansk Turismes forpligtelser pr. 1.1.2012 er under afklaring af fondens revisorer. Det drejer sig bl.a. om udgifter til afvikling af medarbejderstab, flytning, ekstraordinære regnskabs- og revisorudgifter og overdragelse af projekter til andre partnere. Det foreløbige overslag er på 2,6 mio. kr., heraf er 1,2 mio. kr. reserveret til overdragelse af de to projekter. Der kan opstå behov for yderligere midler på baggrund at de økonomiske krav fra de modtagende parter i forbindelse med overdragelse af projekterne.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstillles,

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Syddansk Turisme bevilges en ramme på op til 2,6 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til afvikling af forpligtelser i forbindelse med overgang til ny organisation Visit Syddanmark. Det er forudsat, at overdragelse af projekter til nye parter ikke overstiger den afsatte ramme, og at Vækstforumsekretariatet påser, at beløbet holdes på et minimum.


Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingen.

Desuden blev det besluttet, at Formandskabet overvåger afviklingen af Syddansk Turisme, og at Vækstforum løbende orienteres om status på processen.
 

8. Udpegning til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

Sagsfremstilling

Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region

Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, der formelt er organiseret i en forening. Formålet er

at fremme internationale investeringer og tiltrækning af arbejdspladser til Vestdanmark. Der er placeret 7 projektledere i de 3 regioner, hvoraf de 2 er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense. Dertil kommer, at bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme på møde den 28. okt. 2011 har godkendt, at der ansættes en ekstra projektleder med fokus på design. Projektlederen forventes placeret i Kolding i tilknytning til Design2innovate og Designskolen Kolding.

Resultatmæssigt har Vestdansk Investeringsfremme bidraget til etablering eller fastholdelse af 345 jobs i Vestdanmark samlet. Heraf er de 25 jobs i placeret i Syddanmark, og det skal særligt bemærkes, at alle jobs er indenfor Vækstforums forretningsområder Velfærdsteknologi og –services og Energi.

Region Syddanmark har ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter fra Syddansk Vækstforum til bestyrelsen. Formandsposten alene kan besættes af et medlem fra Vækstforum, der ligeledes er medlem af regionsrådet.

Region Nordjylland har formandsposten i indeværende valgperiode.

I øjeblikket er Lasse Krull og Karsten Uno Petersen medlemmer af bestyrelsen, og Lasse Krull er desuden næstformand.

Valgperioden er ifølge foreningens vedtægter på 3 år. Den nuværende bestyrelse tiltrådte den 9. december 2008 og vil fungere indtil en ny bestyrelse er konstitueret. Der skal derfor udpeges 2 medlemmer samt to suppleanter til bestyrelsen.

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der udpeges 2 medlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Udpegningen gælder i 3 år fra bestyrelsen er konstitueret.


Beslutning

Vækstforum genudpegede Karsten Uno Petersen og Lasse Krull. Der blev ikke udpeget suppleanter.
 

9. Invitation til at deltage i Folkemødet på Bornholm i 2012

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum har modtaget en invitation fra Bornholms Vækstforum, idet Bornholms Vækstforum ønsker at afholde et eller flere arrangementer for de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd under det kommende Folkemøde på Bornholm i 2012.

Et forslag lyder på et fællesmøde mellem medlemmerne af de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd med henblik på at udveksle erfaringer fra de regionale vækstindsatser og mulighed for at diskutere fremtidens vækstudfordringer bl.a. i lyset af EU’ 2020 strategi. Dette arrangement vil i givet fald finde sted torsdag den 14. juni 2012.

De øvrige regionale vækstfora drøfter invitationen i løbet af december 2011.

Henvendelsen fra Bornholms Vækstforum er vedlagt.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 • at Vækstforum beslutter, om Vækstforum ønsker at deltage i Folkemødet på Bornholm den 14. juni 2012.

 

Bilag

Bilag 9 – Invitation til Syddansk Vækstforum vedrørende deltagelse i Folkemødet på Bornholm den 14. juni 2012.

 
Beslutning

Vækstforum vurderede, at det af praktiske årsager ville blive vanskeligt at opnå tilstrækkelig deltagelse fra Syddansk Vækstforum og besluttede derfor, at Syddansk Vækstforum ikke deltager i et fællesmøde i forbindelse med Folkemødet.

Når der foreligger et program for Folkemødet, sendes det til Vækstforummedlemmerne. Desuden afklares det, om Formandskabet har mulighed for at deltage.

Vækstforum anmodede desuden sekretariatet om at koordinere et fælles initiativ, hvor der overfor regeringen gøres opmærksom på vigtigheden af, at EU’s strukturfondsmidler fortsat tilfalder Danmark.
 

10. Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner

Sagsfremstilling Fødevareministeriet har i aftalen om Grøn Vækst afsat en særlig pulje på i alt 280 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram til medfinansiering af egne indsatser i kommuner og regioner. Region og kommuner har i samarbejde udarbejdet og indsendt en programansøgning til fristen den 1. oktober 2011, som krævet for at få del i den særlige pulje.

Vækstforum har behandlet og godkendt programmet og ansøgningen på møde den 20. september 2011. Kommunekontaktrådets formandskab har godkendt programmet og ansøgningen. Regionsrådet har behandlet og godkendt programmet og ansøgningen på møde den 26. september 2011. Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum afsat en ramme på 20 mio. kr. til medfinansiering af projekter under det syddanske Grøn Vækst program.

Samlet har de danske regioner i samarbejde med kommuner søgt om mere end 280 mio. kr. I det syddanske program er der søgt en ramme på 84 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram.

Fødevareministeriet (NaturErhvervsstyrelsen) har den 4. november 2011 meddelt, at den syddanske ansøgning er tildelt en ramme på 69,4 mio. kr. fra EU's landdistriktsmidler, hvilket er 14,6 mio. kr. mindre end ansøgt.

 

På baggrund af den udmeldte ramme til det syddanske Grøn Vækstprogram, er der behov for at revidere budgettet i programmet. Det reviderede budget skal godkendes af NaturErhvervsstyrelsen før ansøgere kan begynde at indsende ansøgninger til regionen. Ansøgning om ændringer kan indsendes frem til 1. januar 2012. Ansøgt budget i mio. kr.

Indsatsområde

De syddanske kommuner

Region Syddanmark

EU’s landdistriktsprogram

I alt

Turisme

10

10

20

40

Fødevare

10

10

20

40

Natur

22

0

22

44

Energi

22

0

22

44

I alt

64

20

84

168

Med udgangspunkt i fastholdelse af den procentvise fordeling af midlerne mellem indsatsområder, foreslås følgende revideret budget.

 

 

Forslag til revideret budget i mio. kr.

Indsatsområde

De syddanske kommuner

Region Syddanmark

EU’s landdistriktsprogram

I alt

Turisme

8,25

8,25

16,5

33

Fødevare

8,25

8,25

16,5

33

Natur

18,2

0

18,2

36,4

Energi

18,2

0

18,2

36,4

I alt

52,9

16,5

69,4

138,8

 

Det reviderede budget er godkendt af Kommunekontaktrådets formandskab med bemærkning om, at der skal være fleksibilitet mellem indsatsområderne.

 

Formandskabet drøftede på sit møde den22. november, om der bør omfordeles flere midler til turisme, end forsat i ovenstående budget. Sekretariatet blevet anmodet om at undersøge, om turismemidlerne i Grøn Vækst puljen til regioner og kommuner kan anvendes til destinationsudviklingsprojekter. Tilbagemeldingen er, at der kan anvendes midler under Grøn Vækst programmet inden for nogle nærmere definerede rammer.

 

Første ansøgningsfrist til det syddanske Grøn Vækst program er fortsat den 3. januar 2012. Disse ansøgninger behandles på møde i det syddanske Grøn Vækst udvalg og i Vækstforum (i det omfang der er søgt om regional medfinansiering) den 27. marts 2012.

 

Til orientering kan det oplyses, at Fødevareministeriet (NaturErhvervsstyrelsen) har udmeldt følgende finansieringsrammer fra EU's landdistriktsprogram til øvrige regioner: Region Nordjylland: 77,0 mio. kr., Region Sjælland: 55,2 mio. kr., Region Midtjylland 46,2 mio. kr., Region Hovedstaden/Bornholm: 32,2 mio. kr.

 

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum beslutter, om der bør omfordeles yderligere midler til turisme, end forudsat i det reviderede budget, eller om det reviderede budget skal fastholdes.   

 
Beslutning

Vækstforum besluttede foreløbigt at fastholde den foreslåede fordeling. Dog kan en omfordeling tages op til beslutning i Vækstforum afhængig af søgningen inden for de enkelte indsatsområder.
 

11. Forlængelse af særlig ramme til sekretariatet

Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 2. december 2009 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2010. Hertil kommer uforbrugte og disponerede midler fra den særlige ramme til sekretariatet i 2009 på i alt 747.098 kr. Det vil sige en samlet ramme for 2010 på i alt 1.747.098 kr., som er blevet videreført i 2011. For 2011 har der ikke været bevilget yderligere midler til rammen.

 

Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet ved rammens udløb skulle redegøre for anvendelsen af disse midler.

 

I 2010-11 er anvendt i alt 1.302.961 kr. fordelt på fem initiativer: 

 

 • Informationsmøder om erhvervsstøtteordninger
 • Statusevaluering af 35 Vækstforum-projekter
 • Trykning af Vækstforums Årsrapport 2009 + Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde 2006-09
 • Evaluering af det Syddanske Bruxelleskontor
 • OECD Review (Forventet)

 

Ramme for 2010

Kr. 1.000.000

Overført fra 2009

Kr. 747.098

Ramme i alt 2010-2011

Kr. 1.747.098

 

Aktivitet

Beløb

Informationsmøder om erhvervsstøtteordninger i Odense, Kolding og Sønderborg (april-maj 2010) 

Kr. 25.732 kr.

Evaluering af det Syddansk Bruxelleskontor ved PWC (2010) 

Kr. 122.950 kr.

Trykning af Vækstforums Årsrapport 2009 samt Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde 2006-09 (2010) 

Kr. 56.279 kr.

Statusevaluering af Vækstforum-projekter (2011)

Kr. 448.000

OECD Review (forventet) (2011)

Kr. 650.000

Forbrug på 2009-aktiviteter betalt i 2010

Kr. 353.832 

Udgifter i alt

Kr. 1.656.793

Rest inden for rammen

Kr. 90.305

Vækstforum har tidligere vurderet, at det til mindre aktiviteter generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet råder over en mindre ramme, som kan anvendes uden forudgående forelæggelse for Vækstforum og regionsrådet.

Der er 90.305 kr. til rådighed inden for rammen. De uforbrugte midler foreslås overført til 2012, og der foreslås yderligere bevilges 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2012.

Beslutningspunkt

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midlerne til efterretning,
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2012,
 • at uforbrugte midler fra 2010-11-rammen overføres til sekretariatet, som redegør for anvendelsen af midlerne efter et år.   

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

12. Rekruttering af talent og opkvalificering af arbejdsstyrken

Sagsfremstilling
Der er for få højtuddannede i Syddanmark til at sikre den fremtidige vækst og beskæftigelse i de syddanske virksomheder. Der er flere unge med potentiale til mellem- og videregående uddannelser, der flytter ud af regionen end ind i regionen. Endvidere er Syddanmark den region, der er blevet hårdest ramt af den økonomiske krise. Derfor må der gøres en særlig indsats for at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft og for at kompetenceudvikle den nuværende arbejdsstyrke for at kunne sikre den fremtidige vækst og beskæftigelse i Syddanmark.

 

Vækstforum drøftede på mødet den 20. september 2011 en strategi, der skal sikre virksomheders adgang til arbejdskraft med de nødvendige kompetencer. En væsentlig barriere for fremtidig vækst i regionen er manglen på kvalificeret arbejdskraft. 

 

Vækstforum godkendte, at der blev iværksat aktiviteter inden for fem nedenstående indsatsområder:

 

 1. Tiltrække og fastholde bachelorer fra udlandet
 2. Tiltrække og fastholde højtuddannede fra ind- og udland
 3. Opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke
 4. Tiltrække talentfulde ledelseskompetencer fra ind- og udland i en kortere periode
 5. Tiltrækning og fastholdelse på tværs af grænseregionerne

 

Der er indkommet 5 socialfondsansøgninger til indsatsområderne 1 – 4 ovenfor.

 

Til indsatsområde 5 er der indkommet tre INTERREG ansøgninger, som dog ikke behandles i Vækstforum, men i Interregudvalget.

 

I forhold til de to indsatser om at tiltrække og fastholde hhv. bachelorer og højtuddannede fra ind- og udland, har ansøgningerne fokus på forretningsområderne, særligt Energi, men det forventes dog, at projekterne også i mindre omfang kan tiltrække og fastholde til andre erhverv. Indsatserne vedr. tiltrækning af ledelseskompetencer og opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke inklusiv ledige dimittender vedrører udelukkende de nuværende forretningsområder.

 

Ift de to projekter vedrørende tiltrækning af ledelseskompetencer og opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke har Formandskabet anmodet om en uddybende redegørelse. Derfor forudsættes det, at der skal fremsendes planer for rekruttering af virksomheder, ledere og uddannelsesinstitutioner/konsulenter til godkendelse i sekretariatet, såfremt Vækstforum beslutter at indstille projekterne til støtte. Det foreslås desuden, at Væksthuset på Vækstforummødet den 27. marts 2012 fremlægger en status for de to projekter.

 

Hjemmesiden www.bedstehjerner.dk forventes videreudviklet til en platform, der kan anvendes aktivt af de 5 delprojekter.

 

Der har været rejst spørgsmål om hvorvidt ansøgninger til talentsatsningen kan ligge uden for Vækstforums forretningsområder. Derfor er der behov for en afklaring af dette spørgsmål i Vækstforum. Problemstillingen har været drøftet i formandskabet, som har tilkendegivet, at talentsatsningen bør ligge inden for Vækstforums forretningsområder for at sikre et fortsat strategisk fokus.

 

Ansøgningerne behandles under DEL III vedr. behandling af ansøgninger.

 

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager orienteringen om talentsatsningen til efterretning, og
 • at Vækstforum beslutter, at satsningen gennemføres inden for Vækstforums forretningsområder.

 
Beslutning

Der blev præciseret følgende:

Der fokuseres primært inden for Vækstforums forretningsområder, hvilket undtagelsesvis kan fraviges i forhold til de projekter, hvor det er relevant og kan være til gavn for yderområderne, dvs Lån en Leder og Power Push.

Udover de kortsigtede aktiviteter vedr. opkvalificering og rekruttering kan der være behov for at iværksætte et længerevarende initiativ vedr. omskoling af akademikere. Sekretariatet anmodes om at undersøge, hvilke eksisterende tiltag der er inden for omskoling af akademikere. På den baggrund vurderes behovet for supplerende aktiviteter sammenholdt med virksomheders ønsker.
 

Oplæg: Den velfærdsteknologiske satsning i Region Syddanmark v. regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

 

Bilag: Til baggrundsorientering vedlægges et statusnotat fra Welfare Tech Region.  

 

Del II Orienteringspunkter

 

13. Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af danske velfærdsløsninger

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 16. juni 2011 blev det besluttet at reservere op til 4. mio. kr., af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af velfærdsteknologiske løsninger i et forpligtende samarbejde mellem markedsføringsfonden og Welfare tech Region.

 

Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum bemyndiget formandskabet til at udmønte midlerne, såfremt det vurderes, at markedsføringsfondens initiativer støtter op om Syddansk Vækstforums indsats på velfærdsteknologiområdet og sekretariatet placeres i Syddanmark.  

 

Fonden til Markedsføring af Danmark har på sit møde 12. september 2011 støttet ansøgningen om oprettelsen af et konsortium til markedsføring af danske sundheds- og velfærdsløsninger med en ramme fra fonden på op til 9 mio. kr. Fondsbestyrelsen lagde i sin tilslutning til projektet vægt på, at konsortiet som en central del af sine aktiviteter udvikler en målrettet og anvendelsesorienteret fælles fortælling om danske styrker og kompetencer på området.

 

Partnerkredsen består af COWI, Danske Regioner, DI, Falck, KMD, Systematic og Region Syddanmark.

 

Der har været afholdt stiftende møde for partnerkredsen den 23. november 2011 i Erhvervs- og Vækstministeriet. Her blev den videre proces drøftet, herunder udkast til vedtægter og bestyrelsessammensætning. Desuden blev partnerne præsenteret for forslaget om, at sekretariatet placeres i Odense som forudsætning for Vækstforums støtte. Det blev besluttet, at der tages stilling til hjemsted/placering af sekretariat på første møde i bestyrelsen, som finder sted primo januar 2012. Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen deltager som Region Syddanmarks repræsentant i bestyrelsen.

 

En egentlig ansøgning om medfinansiering fra Syddansk Vækstforum forventes forelagt til beslutning i formandskabet primo 2012, når sekretariatets placering, roller og aktiviteter er afklaret. Vækstforum orienteres efterfølgende på Vækstforums kommende møde i marts 2012.

 

Indstilling
 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.

Desuden blev det besluttet at tage initiativ til markedsføring af den syddanske velfærdsteknologiske indsats i forbindelse med EU-formandskabet.
 

14. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohns svar til Folketinget

Sagsfremstilling

Den 12. oktober 2011 stillede MF’er Eva Kjer Hansen (V) følgende spørgsmål til erhvervs- og vækstminister Ole Sohn: ”Hvilke initiativer mener ministeren, at der bør tages for at genskabe

optimismen blandt Syddanmarks virksomheder?”.

 

Erhvervs- og vækstministerens svar er gengivet nedenfor i uforkortet tekst:

 

”Danmark står over for en stor vækstudfordring. Vi har i en årrække haft en svag produktivitetsudvikling, og vi har tabt mange arbejdspladser under krisen.
 

På kort sigt er vækstmulighederne præget af den tillidskrise, der har ramt den globale økonomi. Det har ført til pessimistiske forventninger herhjemme, herunder blandt de adspurgte virksomheder i Region Syddanmarks Vækstbarometer. Regeringen vil sætte gang i væksten med en effektiv kickstart af dansk økonomi. Vi vil styrke beskæftigelsen ved at fremrykke investeringer i veje og jernbaner, renovere skoler og nedslidte boligområder samt gennemføre klimainvesteringer.
 

På længere sigt skal væksten sikres gennem reformer, der varigt øger beskæftigelsen og styrker produktiviteten. Regeringen vil tage initiativer, der skal bidrage til at forbedre vores konkurrenceevne, virksomhedernes rammevilkår og skabe grundlag for, at vi i højere grad kan konkurrere på viden, samarbejde og fleksibilitet. Det er, som element heri vores mål at indgå en trepartsaftale med lønmodtagerne og arbejdsgiverne, der øger arbejdsudbuddet og samtidig forbedrer konkurrenceevnen og gør uddannelse til en drivkraft for vækst.


Regeringen vil således tage en række initiativer for at sætte gang i væksten og beskæftigelsen i Danmark. Initiativer, som også kommer Syddanmark til gavn.
 

Jeg lægger også vægt på den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling, som i Region Syddanmark varetages af Syddansk Vækstforum. Syddansk Vækstforum har bl.a. til opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi med afsæt i regionens styrker og svagheder i forhold til erhvervsstrukturen og de centrale vækstvilkår.

Den regionale vækstpolitiske indsats finansieres via EU’s strukturfonde (Regionalfonden og Socialfonden). I 2011 kan Syddansk Vækstforum indstille om strukturfondsmidler indenfor en indikativ ramme på 110,4 mio.kr., hertil kommer national medfinansiering fra regionen selv, kommuner, statslig og andre offentlige institutioner og private virksomheder. Region Syddanmark har i 2011 selv afsat 109 mio. kr. i regionale udviklingsmidler til erhvervsformål mv.

Syddansk Vækstforum kan således adressere lokale og regionale vækstudfordringer, som sammen med regeringens vækstpolitiske initiativer kan bidrage til at skabe grundlag for ny vækst.”

 

Indstilling


Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering. 

 
Beslutning

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.
 

15. European Entrepreneurial Region 2013

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har taget initiativ til, at der ansøges om prisen European Entrepreneurial Region 2013. Danfoss Universe A/S og Væksthus Syddanmark har tilbudt at udarbejde ansøgningen på vegne af en bred kreds af aktører i Region Syddanmark.

Region Syddanmark bidrager i forhold til den regionalpolitiske forankring med afsæt i Syddansk Vækstforms strategi og handlingsplan, herunder med konkrete beskrivelser af de aktiviteter, der igangsættes med anvendelse af EU's Strukturfundsmidler.

 

Den europæiske iværksætterregionsordning er et projekt, hvor EU-regioner med særlige iværksættervisioner udpeges uafhængigt af deres størrelse, velstand og kompetencer. Regioner med den mest overbevisende og fremsynede politiske strategi bliver udnævnt til "årets iværksætterregioner". Formålet med initiativet er at skabe dynamiske og grønne iværksætterregioner i hele Europa. Gennemførelsen af foranstaltningerne vil blive overvåget regelmæssigt af iværksætterregionsjuryen.

Hidtil er seks regioner blevet udnævnt, tre for 2011 (Brandenburg (DE), County Kerry (IE), Murcia (ES)) og tre for 2012 (Katalonien (ES), Trnava (SK), Helsinki-Uusimaa (FI)) – dette ud af i alt 36 nominerede ansøgninger.

 

Ansøgningen indeholder tre temaer:

 • Strengthen an entrepreneurial culture in the region
 • Promote sustainable development through a South Danish growth model focusing on public-private partnerships and regional strengths within design and tourism, innovative health and welfare technologies and services, and energy supply
 • Encourage and further international and cross-border cluster cooperation

 

For Syddanmark vil en eventuel udnævnelse betyde en europæisk anerkendelse af de erhvervsfremmende indsatser i regionen, hvilket også vil kunne bruges i den nationale/internationale markedsføring af regionen og dens virksomheder.

 

Projektet er til gavn for hele regionen og vil medføre et styrket samarbejde på regionalt niveau mellem de aktører, der arbejder med iværksætteri og som ønsker at gøre en forskel.

 

Udnævnelsen indebærer alene tildeling af prisen og er ikke efterfulgt af en tildeling af økonomiske midler.

 

Deadline for ansøgningsrunden for året 2013 var den 10. november 2011. Udnævnelsen af de europæiske iværksætterregioner 2013 vil finde sted primo 2012. De planlagte aktiviteter gennemføres i 2013.

 

Indstilling
 

Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering. 

 
Beslutning

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.
 

16. Supplerende ansøgning om EGF-støtte til fyrede medarbejdere fra Lindø

Sagsfremstilling

I juli 2011 modtog Region Syddanmark i samarbejde med Odense og Kerteminde kommuner et tilsagn fra den europæiske globaliseringsfond (EGF) på 105,7 mio. kr. Midlerne er bundet til aktive foranstaltninger for de medarbejdere fra Lindø Værftet, der er fyret frem til februar 2011. Aktiviteterne er i gang.

 

I slutningen af august satte Odense Stålskibsværft A/S navn på de sidste fyringer og meddelte, at værftet vil være endeligt lukket ved udgangen af 2011. På det grundlag kan der nu opstilles et budget og en tidsplan for indsats for de sidst fyrede fra værftet. Det drejer sig konkret om 678 medarbejdere. Samtidig er det muligt at opgøre, hvor mange medarbejdere hos direkte underleverandører, der har eller vil miste sit arbejde som følge af værftets lukning. Det drejer sig om 321. Altså i alt en målgruppe for indsatsen på 999 medarbejdere.

 

I starten af oktober 2011 blev der på dette grundlag indsendt en supplerende ansøgning til EGF. Der søges i denne omgang om en EU-støtte på 47,8 mio. kr. Det rækker til en ekstraordinær indsats for omkring 550 tidligere medarbejdere. Når der søges om støtte til cirka halvdelen af de tidligere ansatte, er det på grund af erfaringer fra den første ansøgning, hvor knap halvdelen af de fyrede har fundet andet arbejde uden EU-hjælp.

 

Som ved den første ansøgning bliver det Jobcenter Odense, der står for at hjælpe de berørte gennem omskoling og efteruddannelse. Der forventes en betydeligt kortere sagsbehandlingstid i EU end det tidligere har været tilfældet. Det er dog givet, at der ikke vil kunne træffes endelig afgørelse før efter årsskiftet.


Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering. 

 
Beslutning

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.
 

17. Orientering om SPIR, patient-at-home

Sagsfremstilling
Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har lanceret et fælles udbud af et såkaldt SPIR (Strategic Platforms for Innovation and Research) indenfor området ”intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi”.

Et konsortium med Syddansk Universitet i spidsen har vundet udbuddet og kan dermed se frem til at modtage 70 mio. kr., som ansøgt fra DSF og RTI.

Ansøgningens samlede budget er 188 mio. kr., hvoraf den private medfinansiering udgør 78 mio. kr. Partnerne i ansøgningen bidrager med 21 mio. kr. Derudover har regionen den 22. august 2011 efter indstilling fra Vækstforum reserveret 19 mio. kr. til medfinansiering af projektet. På mødet bemyndigede regionsrådet Vækstforum til at udmønte rammen på baggrund af behandling af den endelige SPIR ansøgning, som behandles i Vækstforum under dagsordenens DEL III.

Patient-at-home vil udvikle velfærdsteknologi til gavn for både patienter og sundhedssektor og vil understøtte udviklingen i sundhedssektoren i retning af flere ambulante behandlinger og udlæggelser til eget hjem opfulgt af hjemmemonitoreret behandling, pleje og/eller rehabilitering. Projektet har fire overordnede mål: (1) at sundhedssektoren kan øge behandlingskvaliteten og samtidig sikre en optimering af ressourcer; (2) at patienter kan være engagerede ift. egen behandling og rehabilitering; (3) at private danske virksomheder får adgang til ny viden og procesværktøjer, der kan danne grundlaget for en stærk international markedsposition; og (4) at de involverede forskningsinstitutioner bliver styrket ved ny tværfaglig forskning, og adgang til testfaciliteter samt direkte samarbejde med virksomheder og sundhedssektor.

Patient-at-home er et resultat, af og bygger oven på, den bevidste strategiske satsning på velfærdsteknologi og -service som vækstskaber i Region Syddanmark.

 

Det er sekretariatets vurdering, at konsortiet bag ansøgningen er særdeles stærkt, med deltagelse af væsentlige partnere regionalt, nationalt og internationalt. Ikke mindst den samlede private og offentlige egenfinansiering vidner om et stærkt engagement blandt de deltagende parter.  Projektet vurderes at være et væsentligt strategisk initiativ, som vil være af stor betydning for udnyttelsen af erhvervspotentialet i de nye sygehusbyggerier og for Syddansk Vækstforums indsats inden for velfærdsteknologi generelt i de kommende år.


Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.


Beslutning

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.
 

18. Syddansk Lånefond til yderområderne og kapitalfond til velfærdsteknologi

Sagsfremstilling

Vækstforum godkendte på sit møde den 18. marts 2011 et prospekt, hvor lånefonden til yderområder bliver en del af Fonden for Syddansk Vækstfremme, der ligeledes indeholder kapitalfonden til velfærdsteknologi.

 

I forlængelse af Vækstforums møde den 18. marts 2011 har vækstforumsekretariatet udarbejdet en ansøgning om lånefonden og revideret materiale om velfærdsteknologifonden. Det samlede ansøgningsmateriale er fremsendt til Erhvervs- og Byggestyrelsen til endelig godkendelse.

 

Sekretariatet har den 15. juli 2011 modtaget tilsagn på i alt 51 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til kapitalfonden til velfærdsteknologi, og den 30. august 2011 har sekretariatet modtaget tilsagn på 20 mio. kr. til lånefonden. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har accepteret, at Fonden for Syddansk Vækstfremme er erhvervsdrivende og anmeldelse er i gang.

 

Udbudsprocessen efter et managementselskab er i gang og udbudsformen ”begrænset udbud” er valgt. Det betyder, at der i første omgang har været en prækvalifikationsrunde, hvor tre aktører meldte deres interesse i at byde på opgaven. Af disse er to aktører udvalgt til at gå videre i processen. De har frist for indsendelse af tilbud den 14. december 2011, hvorefter det er fondens bestyrelse, der træffer beslutning om det endelige valg af managementselskab.

 

Tildeling forventes at ske den 22. december 2011, hvorefter kontrakten kan indgås den 2. januar 2012 således at fonden vil kunne investere fra starten af 2012.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering. 

 
Beslutning

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.
 

19. Regeringsgrundlag, oktober 2011

Sagsfremstilling

Den nye regering fremlagde sit regeringsgrundlag i oktober 2011. Regeringens overordnede prioriteringer på erhvervsområdet stemmer – i store træk - overens med Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-20.

 

Overordnet fokuseres der på få områder:

 • Grøn omstilling, herunder energi, klima, miljø og bioteknologi
 • Velfærdsteknologi og Sundhedsinnovation, herunder telemedicin.

 

Der er desuden stor fokus på Offentlig-Privat Samarbejde

 

Bæredygtig Energi

Inden for grøn omstilling nævnes bl.a. udvikling af nye teknologiske løsninger samt tilskyndelse til tests og udbredelse af løsningerne. Klimaudfordringen og ambitiøse målsætninger på energiområdet skal bruges til løftestang for innovation, jobskabelse, øget eksport af grønne teknologier, opkvalificering af arbejdsstyrken mm.

 

Syddanmark har styrker inden for både energiteknologier med udgangspunkt i Lean Energy Cluster og Offshore energi, som angivet i erhvervsudviklingsstrategien, der vil kunne spille sammen med regeringens kommende initiativer på området.

 

Velfærds og Sundhedsinnovation

Inden for sundhedsområdet nævnes, at der skal opstilles ambitiøse og bindende målsætninger, som forpligter regioner og sygehuse til at bruge velfærdsteknologi i stor skala. Desuden understøttes den offentlige efterspørgsel, bl.a. gennem bedre muligheder for at investere i teknologierne. Konkret nævnes telemedicinske løsninger i relation til blandt andet de nye sygehusbyggerier og kronikerområdet.

 

En øget offentlig efterspørgsel efter velfærdsteknologier er vigtigt for udviklingen af virksomheder inden for forretningsområdet. Vækstforum har bl.a. støttet INVIA, som skal styrke den offentlige efterspørgsel gennem brugerinvolvering.

 

Vækstforum har etableret en række initiativer, som kan spille sammen med regeringens prioriteringer, herunder bl.a. WTR, ligesom Vækstforum medfinansierer et initiativ under Fornyelsesfonden – ”Partnerskab for Sygehusbyggeri

 

OPS/OPI

Regeringen ønsker, at den offentlige efterspørgsel skal bruges til at fremme innovation og problemløsning, bl.a. via funktionsudbud inden for energi og velfærdsteknologi. Det fremhæves desuden flere steder, at regeringen ønsker at styrke offentlig-privat samarbejde, innovation, OPS og OPI .

 

Endvidere foreslår regeringen, at der skal dannes et nationalt partnerskab mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige myndigheder, der skal nyttiggøre forskningen til gavn for samfundet.

 

Syddansk Vækstforum har stor fokus på øget OPS og OPI, og har blandt etableret OPI Lab og OPI puljen.

 

Oplevelseserhverv

Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal formulere en national strategi og handlingsplan for dansk turisme.

Der skal udarbejdes en ny designstrategi og dansk gastronomi skal fremmes – dvs. fokus på oplevelseserhverv i overensstemmelse med Vækstforums indsats.

 

Vækstforum understøtter turismeindsatsen og har desuden etableret klynger inden for Fødevarer og Design, som kan spille sammen med den nationale satsning.

 

Yderområder

Udvikling i yderområderne er nævnt, men i overordnede og upræcise vendinger.

 

Uddannelse og forskning

Regeringen vil oprette 10.000 flere studiepladser, og via nye akkrediteringsmetoder etablere et bedre udbud af uddannelser. Herudover er der fokus på forskning og innovation i forhold til udvikling af nye produkter. Der skal etableres et nationalt partnerskab mellem forskning, erhvervsliv og det offentlige, og generelt er forskning fortsat i fokus i regeringsgrundlaget.

 

Uddannelse og forskning er centralt ift. udviklingen af Vækstforums forretningsområder, så en styrket uddannelses- og forskningsindsats vil understøtte Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

 

Regeringen vil satse målrettet på at forbedre vilkårene for at tiltrække udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft, bl.a. via bedre muligheder for internationale skoler. Det angives dog ikke hvordan.

 

Regeringens initiativ vil understøtte Syddansk Vækstforums indsats for at rekruttere og tiltrække udenlandske talenter og medarbejdere. Syddansk Vækstforum har i forbindelse med indspil til den kommende partnerskabsaftale foreslået et samarbejde på netop dette område.

 

De statslige initiativer inden for forskningen vil kunne understøtte Vækstforums forretningsområder – blandt andet inden for Velfærdsteknologi, og regionerne kan indgå i partnerskaber med virksomheder og universiteter med henblik på at nyttiggøre forskningen.

 

Regeringen vil lave et udbud, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv kan byde ind med aktiviteter, der forstærker samspillet, eksempelvis erhvervsforskningscentre med udgangspunkt i styrkepositioner og indsatsområder.

 

Generelt

Den nuværende eksportindsats skal koordineres bedre samt målrettes styrkeområderne energi, velfærdsteknologi og fødevarer. Syddansk Vækstforum har opsat strategiske mål for øget eksport inden for forretningsområderne Sundheds- og Velfærdsinnovation samt Bæredygtig Energi.

 

Erhvervsstøtte- og rådgivningsordninger skal gennemgås for at maksimere udbyttet. Skal danne grundlag for en evt. reduktion og omlægning. Tilgængeligheden af risikovillig kapital skal analyseres og evt. forbedres.

 

Det skal endelig bemærkes, at samarbejdet i de regionale vækstfora ikke er nævnt.

 

Det samlede regeringsgrundlag kan findes på Statsministeriets hjemmeside på følgende link: www.stm.dk

 

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 
Beslutning

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.
 

20. Vækstforums kommunikationsindsats

Sagsfremstilling

Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 6. september 2011 til 29. november 2011

 

Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2011 bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. I perioden den 6. september 2011 – 29. november 2011 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter.

 

Trykte medier: 70

Online: 53

Radio: 3

 

Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:

 

 

Velfærdsteknologier og -services: 24

Tværgående: 31

Energi: 47

Grænseoverskridende samarbejde: 2

Oplevelseserhverv: 10

Vækst i yderområderne: 9

Klynger: 4

 

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orienteringen.

 

Bilag

Bilag 20 – Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 6. september 2011 til 29. november 2011

 
Beslutning

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.
 

21. Økonomioversigt for handlingsplan 2011

 

Sagsfremstilling

Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan 2011.

 

Tabellen giver et overblik over indstillinger og budget på den nuværende handlingsplan 2011.

 

Handlingsplan 2011: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

 

Social fonden

Regional fonden

REM

Samlet budget 2011

55.204.041

55.204.040

99.727.990

Overførsler og tilbageløb fra 2007-10

-1.817.510

-59.195.276

9.819.450

Indstilling før 8/12-2011

0

37.599.442

82.641.022

Forventet indstilling 8/12-2011

81.511.684

3.403.315

52.644.728

Total indstillet 2011

81.511.684

41.002.757

135.285.750

Rest 2011 (efter 8/12-2011)

-28.125.153

-44.993.993

-25.738.310

 

Strukturfondsindstillinger i alt i 2007-13

 

 

 

Socialfonden

Regionalfonden

 

 

Budget 2007-13

379.148.452

379.148.452

 

 

Indstillinger i alt efter 8/12-2011

293.531.302

310.400.041

 

 

Rest for strukturfondsperioden
2007-13 efter 8/12-2011

85.617.250

68.748.411

 

Yderområde-% (alle handlingsplaner)

 

 

 

 

Målsætning

Før 8/12-2011

Efter 8/12-2011

Socialfond og Regionalfond

41%

42%

40%

 

 

 

 

N+2 Risiko (alle handlingsplaner)

 

 

 

 

Socialfond

Regionalfond

 

N+2 Risiko for 2011 pr. 28. nov. 2011

51,1 mio. kr.

-5,2 mio. kr.

 

             

*) Ifølge N+2 reglen skal alle Danmarks EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU. Dvs. i 2001 skal der minimum være forbrugt et

beløb svarende til Vækstforums budget for 2008 og 2009. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.

**) N+2 Risiko 2011 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne

fra 2008 og 2009 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger.

 

Status for indstillinger

Med de forventede indstillinger efter mødet den 8. december 2011 vil der være et ”merforbrug” på både Regionalfonden på 45 mio. kr. samt Socialfonden på 28,1 mio. kr. inden for rammen af årets budget. For REM-midlernes vedkommende er der et merforbrug på 25.7 mio. kr., som betyder, at budgetrammen for 2012 er tilsvarende lavere.

 

Bemærk at de årlige budgetter for hhv. Social- og Regionalfonden kun er vejledende. Det overordnede budget for strukturfondene (hhv. 379,1 mio. kr. for Socialfonden og 379,1 mio. kr. for Regionalfonden) gælder for hele den syvårige programperiode (2007-13), og der knytter sig ikke formelle kalenderårsbudgetter og krav til de enkelte år – udover N+2 princippet. Derfor er der ovenfor tilføjet en oversigt over de resterende midler i hele programperioden. 

 

Vækstforum skal have indstillet projekter til tilsagn inden for den fulde budgetramme inden udgangen af 2013, og projekterne skal have anvendt midlerne ved udgangen af 2014.

 

Det indebærer, at det ikke er hensigtsmæssigt at indstille nye projekter til tilsagn senere end juni 2013. Det betyder, at den sidste reelle ansøgningsfrist vil være i marts 2013. Vækstforum har herefter mulighed for på deres resterende møder i 2013 at indstille, at tilbageløbsmidler/uforbrugte midler eksempelvis skal anvendes til at forlænge/forøge succesfulde projekter, eller overføres til Den Syddanske Velfærdsteknologifond/lånefonden for iværksættere i yderområderne.

 

Som det ses af tabellen, er Vækstforum nu ”forud” med indstillingerne på både Regionalfonden og Socialfonden.

 

N+2

N+2 risikoen for 2011 angiver det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at dokumentere, at pengene er forbrugt og revisorgodkendt inden udgangen af 2011. Risikoen falder derfor i takt med, at projekternes forbrug stiger. Da N+2 opgøres på landsplan, vil de øvrige regioners projekters forventede forbrug af socialfondsmidler bevirke, at Vækstforum ikke vil miste Socialfondsmidler ved udgangen af 2011. Men der er risiko for, at det samme ikke vil være tilfældet ved udgangen af 2012.

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer Vækstforum til at være ”forud” med at benytte sin indstillingsret på

Strukturfondsmidlerne, for at sikre, at de støttede projekter kan nå at bruge støttemidlerne og

aflægge regnskab for dem i så god tid, at regionen ikke kommer til at betale strukturfondsmidler tilbage

til EU. Tilbagebetaling kan komme på tale, hvis regionen ikke kan opfylde sin N+2 forpligtigelse, eller hvis tilbageløb bliver registreret så sent, at midlerne ikke kan nå at blive genbevilget. At projektperioden for nye projekter, ikke kan strække sig længere end til 31. december 2014, er en yderligere udfordring i forhold til at få midlerne forbrugt.

 

Derfor er det en fordel, hvis de resterende midler tidligst muligt inden for den tilbageværende strukturfondsperiode bevilges til konkrete formål af Vækstforum. Og i tilknytning hertil at sekretariatet har fokus på projekternes forbrug samt sikrer, at tilbageløb identificeres hurtigst muligt.

 

Tilbageløb

Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. Tilbageløb kan eksempelvis forekomme af følgende årsager: Hvis projekterne afsluttes med et mindre forbrug end bevilget, hvis projekterne efterfølgende anmoder Erhvervs- og Byggestyrelsen om at få nedjusteret deres budgetter eller hvis tilsagnsmodtageren alligevel ikke ønsker at gennemføre projektet.

 

Erfaringen fra seneste strukturfondsperiode er, at de støttede projekter ikke forbruger alle de midler, som de har fået bevilling på - for Socialfondens vedkommende var der eksempelvis et tilbageløb på 33 % i strukturfondsperioden 2000-2006.

 

Det aktuelle registrerede tilbageløb på projekterne indstillet til støtte i 2007-2010 er (medregnet den forventede indstilling fra 8/12 2011):

 

 • Regionalfond: 7,6 mio. kr. svarende til 2 % af de indstillede midler.
 • Socialfond: 24,3 mio. kr. svarende til 10 % af de indstillede midler.
 • REM: 9,7 mio. kr. svarende til 2 % af de indstillede midler.

 

Ovenstående beløb forventes at stige i takt med at projekterne afsluttes. Tilbageløb vil indgå i budgettet og kan dermed disponeres igen.

 

Forbrug
I indeværende strukturfondsperiode (og inkl. den forventede indstilling fra 8. december 2011) har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 310,4 mio. (inkl. tilbageløb). kr., hvoraf der er udbetalt 98,8 mio. kr. Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i alt 293,5 mio. kr. (inkl. tilbageløb), hvoraf der er udbetalt 42,5 mio. kr.

 

Udbetalingsbeløbene relaterer sig til projekternes revisorgodkendte forbrug til og med 31. august 2011.

 

Handlingsplan 2011: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. kontingent til Vestdansk Investeringsfremme, Bruxellesforeningen mv.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2011 til efterretning. 

 
Beslutning

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.
 

22. Porteføljestyring

Sagsfremstilling

Vækstforums sekretariat følger løbende Vækstforums igangværende projekter i forhold til forbrug og faglig fremdrift. Dette sker halvårligt ved udbetaling af støtte, samt ad hoc i de tilfælde hvor der er konstateret et særligt behov herfor.

 

Udover denne opfølgning kontaktes projektejerne halvårligt i forhold til at kunne præsentere Vækstforum for en samlet opgørelse på en række centrale parametre. Opgørelsen udarbejdes som en rød-gul-grøn liste, hvor igangværende projekter med over 1 mio. kr. i samlet tilskud bliver kategoriseret i forhold til tre parametre: Forbrugsafvigelse, planmæssighed (milepæle) og effektrealisering. Kategoriseringen er baseret på projektejernes egen vurdering, hvad angår planmæssighed og forventet realisering af effekt. Det er således også projektejernes egne bemærkninger, der fremgår under hvert projekt. Opfølgningen fremgår nedenfor i bilaget.

 

Overordnet set forventer de fleste projekter i overvejende grad at kunne indfri de i ansøgningerne anførte effekter. Der er dog en række projekter, der er bagud med forbrug og forsinket vedr. planmæssighed. For disse projekter gælder, at forsinkelserne ofte skyldes bevillingstekniske og organisatoriske forhold, der efterfølgende kommer til udtryk i et manglende forbrug.

 

Sekretariatet følger op på de enkelte projekter, hvor der er konstateret større afvigelser i forhold til de 3 parametre: Forbrug, planmæssighed og effekt. Udover projektejernes egen vurdering af planmæssighed og effekt, som fremgår af bilaget, baseres opfølgningen på løbende dialog med projekterne og halvårlige statusrapporter. Ud fra disse samlede input vurderer sekretariatet, hvorledes den konkrete opfølgning på de enkelte projekter skal udmøntes.

 

Sekretariatet er derudover i gang med at udvikle en overbygning til denne opgørelse. En model for projektporteføljestyring der skal give et samlet overblik over sammenhængen mellem projekternes resultater og påvirkning af målene på forretningsområderne.

 

Formålet er at udvikle et supplerende værktøj til handlingsorienteret styring og overvågning af Vækstforums projektportefølje.

 

På mødet vil der blive givet en kort præsentation af modellen.

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

Bilag 22 – Status på igangværende projekter.

 
Beslutning

Vækstforum tog præsentationen til efterretning, idet konklusionerne var følgende: Vækstforum anlægger en porteføljebetragtning i styringen af Vækstforum projekterne. Der igangsættes et review af de eksisterende projekter i porteføljen. Formålet med review er ikke at efterse bevillingsforholdene for projekterne, men at sætte fokus på projekternes fremdrift og resultater for at kunne beslutte eventuelle ændringer i bevilling. Der etableres en proces for løbende review af nye projekter, der tilkommer porteføljen.
 

23. Bevillingsstatus på projekter indstillet i 2007-11

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), i Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

 

Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra EBST, idet differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. og tilbageløb på grund af at projekterne er afsluttet, fremgår af oversigten.

 

Siden Vækstforums møde den 20. september 2011 har en række projekter modtaget tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen – projekterne Design2Innovate, Den syddanske Velfærdsteknologifond, projekt Dox Shelter og projekt Sustain Agri, projekt Pro Tech og projekt Øhavets Restaureringscenter.

 

På nuværende tidspunkt er der to projekter, som Vækstforum har indstillet til tilsagn i 2010 og i 2011 ikke har fået tilsagn fra EBST, fordi de af forskellige årsager har afventet nye oplysninger fra ansøger. Årsagerne hertil fremgår af oversigten. 

 

Indstilling


Formandskabet indstiller,
 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Bilag

Bilag 23 – Bevillingsstatus på projekter indstillet til strukturfondsstøtte 2007-11.


Beslutning

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.
 

DEL III – Behandling af ansøgninger

 

24. Orientering om indkomne ansøgninger

Sagsfremstilling

Vækstforum skal tage stilling til i alt 15 projekter:

 

 • Morgendagens vækstkompetencer i syddanske medicovirksomheder. Der er søgt under forretningsområdet Velfærdsteknologier og – Service.
 • Viden- og Innovationspartnerskaber.Der er søgt under forretningsområdet Velfærdsteknologier og – Service.
 • Den Stærke Hånd.Der er søgt under forretningsområdet Velfærdsteknologier og – Service.
 • Flexhospital. Der er søgt under forretningsområdet Velfærdsteknologier og – Service.
 • Energi og innovationsuddannelser i Region Syddanmark.Der er søgt under forretningsområdet Energi.
 • HyProvide Large-scale alkaline electrolyser.Der er søgt under forretningsområdet Energi.
 • Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark.Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.
 • Innovativ anvendelse af kompositmaterialer. Der er søgt under forretningsområdet Spirende Klynger.
 • Kompetence Boost. Der er søgt under alle fire forretningsområder.
 • Lån en leder. Projektet er en del af Vækstforums satsning for at skaffe kvalificeret arbejdskraft.
 • Power Push. Projektet er en del af Vækstforums satsning for at skaffe kvalificeret arbejdskraft.
 • De bedste hjerner til Syddanmark. Projektet er en del af Vækstforums satsning for at skaffe kvalificeret arbejdskraft.
 • Styrketræning til energisektoren. Projektet er en del af Vækstforums satsning for at skaffe kvalificeret arbejdskraft.
 • International Brainstormers. Projektet er en del af Vækstforums satsning for at skaffe kvalificeret arbejdskraft.
 • Patient@home.Der er søgt under forretningsområdet Velfærdsteknologier og – Service.


Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.


Desuden er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2011.

 

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

 

Det gælder for de enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb.

 

Særligt omkring potentialevurderingen

 

Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

 

1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.
 

2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.

 

 

Indstilling

 

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Bilag

Bilag 24 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums møde den 8. december 2011.

 
Beslutning

Vækstforum tog orienteringen til efterretning.
 

25. Forretningsområdet: Velfærdsteknologier- og Service

Der er behandlet 5 ansøgninger indenfor forretningsområdet Velfærdsteknologier- og Service. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor. Ansøgningen til SPIR behandles særskilt som sidste punkt under ansøgninger.

 

Projektet Morgendagens vækstkompetencer i syddanske medicovirksomheder”er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

Indstilling

A: Tilsagn

Socialfonden: 1.799.264 mio. kr.

Projektet

Morgendagens vækstkompetencer i syddanske medicovirksomheder

PAJ Systemteknik, der udvikler og producerer medicoprodukter, ønsker at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere indenfor leder- og organisationsudvikling, markedsanalyser, internationalt salg og marketing samt brugerdreven innovation.

 

Formålet er at indfri det vækstpotentiale, som er tilstede hos PAJ Systemteknik, ved at opbygge bedre kompetencer i salg og tidlig brugerinvolvering, samt løfte virksomhedens ledelseskompetencer.

 

Projektets forventede effekter er øget værditilvækst på 20 % i virksomheden, kvalificerede medarbejdere med flere kompetencer indenfor salg og brugerinvolvering, vækst i antallet af ansatte, samt bedre adgang til det globale marked.

 

Projektets resultater vil løbende blive formidlet til øvrige medico- og mekatronikvirksomheder i det syddanske område gennem projektets styregruppe. Der vil blive udarbejdet manualer for hvert kompetenceudviklingsforløb, som vil blive konceptualiseret og stillet til rådighed for øvrige virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Projektet vil derfor kunne have stor effekt på medico- og mekatronikvirksomheder i det syddanske område, da kompetenceudviklingsforløbene målrettes dette segment.

 

Projektresultaterne forankres bl.a. gennem Mekatronikklyngen.

Ansøger og partnere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN er ansøger

Økonomi

Samlet budget: kr. 5.351.264,00

Socialfonden: kr. 1.799.264

Egenfinansiering: kr. 3.552.000

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 1.5

Projektet har en relativ lille effekt på forretningsområdet som helhed. Projektet vil dog have markant positive effekter for virksomhedens fremtidige udvikling.

 

Projektet vil på længere sigt bidrage til en beskeden stigning i andelen af antal ansatte med lang videregående uddannelse.

 

På længere sigt vil virksomheden være i stand til at udvikle og kommercialisere 6 nye produkter, der vil bidrage til øget omsætning i virksomheden.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1.75

 

Projektet har en relativ lav pris for Vækstforum. Det samlede ansøgte beløb fra Socialfonden er ca. 1,8 mio. kr. Det svarer til 33,6% af de samlede omkostninger til projektet.

 

Gennem projektet vil virksomheden blive i stand til at løse nye opgaver bedre og dermed kommercialisere flere nye produkter. Produkter der på længere sigt vurderes at kunne bidrage med en øget årlig omsætningsvækst i virksomheden på 100 mio. kr.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14%

Projektet har en meget lokal karakter, men de kommende nye medarbejdere i virksomheden vil kunne komme fra hele regionen. Projektet vil derfor være til gavn for hele regionen.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Projektet falder indenfor forretningsområdet Velfærdsteknologier og –service
 • Projektet lever op til mål 2 kriterierne og de tværgående kriterier.
 • Projektet har potentiale til at omstille en ingeniørtung virksomhed til en mere dynamisk og innovativ virksomhed. Erfaringerne fra dette projekt vil kunne komme tilsvarende virksomheder til gavn

 

Beslutningspunkt

 • Det indstilles,

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 1.799.264 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 33,6 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
 • at projektets resultater formidles i samarbejde med Welfare Tech Region.

 

Bilag

Bilag 25a – Indstillingsskema – Morgendagens vækstkompetencer i syddanske medicovirksomheder

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.

 
Projektet ”Videns- og innovationspartnerskaber” er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

Indstilling

A: Tilsagn

Socialfond: 12.028.900 kr.

Projektet

Viden og Innovationspartnerskaber

Projektet vil bidrage til udvikling af nye produkter og koncepter indenfor området velfærdsteknologi ved at etablere tværgående forpligtende viden- og innovationspartnerskaber (VIP) mellem private virksomheder, det offentlige og erhvervs- og professionshøjskolerne, så disse kan bidrage til udviklingen af nye produkter og services. De specifikke mål er:

 • at hjælpe eksisterende og nye virksomheder med at skabe bedre job gennem partnerskaber med uddannelsesinstitutionerne som skaber viden og innovation til nye produkter og koncepter inden for velfærdsteknologi og – service
 • at uddanne studerende og ansatte ved regionens professions- og erhvervsrettede, tekniske pædagogiske og sundhedsfaglige videregående uddannelser til deltagelse i innovationssamspil med private virksomheder og offentlige leverandører af velfærdsløsninger
 • at regionens offentlige institutioner støttes i udvikling og implementering af nye velfærdsteknologiske koncepter og løsninger på kort sigt gennem samarbejder med studerende og på lang sigt gennem rekruttering af arbejdskraft med særlig viden og erfaringer med velfærdsteknologi
 • at iværksætterkulturen styrkes gennem tættere samarbejde mellem det private og offentlige samt gennem styrkelse af det entreprenante element i uddannelserne
 • at danske virksomheder støttes i deres eksportambitioner gennem bl.a. gennem afdækning og studerendes udlandsophold
 • at hjælpe virksomheder med perifer berøring med forretningsområdet ind på forretningsområdet gennem arbejdspakke, målrettet ’sidestepping’.

 

Det er første gang i regionen, at professions- og de erhvervsrettede uddannelser går sammen om det fælles mål at styrke virksomhedernes eksport og produktudvikling ved samtidig at uddanne egne studerende til at agere inden for det velfærdsteknologisk felt. Det kan på sigt styrke både udbuddet af og efterspørgslen på velfærdsteknologier. Således udfylder projektet et ’hul’ i vækstmodellen for forretningsområdet, som er forudsætning for at de øvrige ’ben’ fungerer optimalt.

Ansøger og partnere

Erhvervsakademiet Lillebælt

Erhvervsakademiet Kolding

Erhvervsakademiet Sydvest

UniversityCollegeLillebælt

UniversityCollegeSyddanmark

IDEA House Esbjerg

Welfare Tech Region

Langeland Kommune

Faaborg Midt Kommune

Billund Kommune

 

Virksomheder:

Lama Grafik, cvr 18597543

Red Ink A/S, cvr. 32087906

Bestnet A/S, cvr. 32893635

Easyfood A/S, cvr. 25652762

Kettek ApS, cvr. 31412498

Neros Automation A/S, cvr. 31057841

Mikroværkstedet A/S, cvr. 15314400

Asbjørn og Borberg ApS, cvr. 31476526

Funder ApS, cvr. 289731

P. Hagen-Sørensen Maskinfabrik ApS, cvr. 19356175

Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S, cvr. 21504971

Curaga ApS, cvr. 33956258

Comco, cvr. 10984793

Team Online

Medisat A/S

Økonomi

Samlet budget: Kr. 24.057.800

Socialfonden: kr.12.028.900,00

Offentlig medfinansiering: kr.5.328.900

Deltagerfinansiering: kr.6.700.000

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 3,3

Det vurderes, at projektet har tydelig og sandsynliggjort effekt på forretningsområdets mål, såfremt at virksomhedsengagementet er dokumenteret.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3,6

Der forventes, at effekterne leveres allerede i projektperioden og vil give markante effekter på lang sigt.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Projektet dækker hele regionen.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • projektet falder inden for forretningsområdet Velfærdsteknologi og –service og ligger i god forlængelse af både Vækstforums handlingsplan og partnerskabsaftalen med Staten,
 • projektet har stor regional opbakning og skaber gode rammebetingelser for kompetenceudvikling, produktudvikling og implementering i et triple-helix-baserede partnerskaber, der i storskala integrerer velfærdsuddannelserne og de merkantile uddannelser i den velfærdsteknologiske satsning,
 • projektet forsøger at stimulere udbuddet og skabe hurtige kommercielle gevinster ved at hjælpe virksomheder fra andre brancher til at ’sidesteppe’ til det velfærdsteknologiske forretningsområde.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 12.028.900 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at udbetaling af rater kan ske, når der foreligger en godkendt rekrutteringsplan, der redegør for, hvorledes man vil sikre deltagelse fra virksomheder, hvor mindre end 10 % af virksomhedernes aktiviteter kan knyttes til forretningsområdet,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

 

Bilag

Bilag 25b – Indstillingsskema – Videns- og innvationspartnerskaber

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

Projektet ”Den Stærke Hånd” om supplerende støtte er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

Indstilling

A: Tilsagn

Regional Fonden: 2.153.315,20 kr.

Regionale udviklingsmidler: 604.313,80 kr.

Projektet

Den Stærke Hånd

Vækstforum besluttede i marts 2011 at indstille projektet ”Den stærke Hånd” til tilsagn fra den Europæiske Regionalfond på 8.613.261 kr. svarende til maksimalt 40 % af projektets støtteberettigede udgifter.

 

Projektet modtog i maj tilsagn fra Erhvervs – og Byggestyrelsen på 8.613.261 kr., hvilket projektet accepterede ved at skrive under på tilsagnet. 

 

Ansøger har nu henvendt sig med ønsket om, at der anvendes en anden finansieringsmodel, der formentlig muliggør at projektets små- og mellemstore virksomheder kan få en højere offentlig støtteprocent end de 40 %, som blev bevilget i maj 2011. Total ansøges der om supplerende medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.757.629 kr.

 

I sagsbehandlingen af ansøgningen om supplerende støtte har sekretariatet spurgt ansøger om, hvorvidt den supplerende ansøgte medfinansiering på 2.757.629 kr. er afgørende for projektets videre gennemførelse. Ansøger har oplyst, at den supplerende medfinansiering ikke er afgørende, men at den evt. supplerende medfinansiering vil være med til at styrke projektets chance for at nå projektets mål. Ansøger oplyser også, at projektet har haft betydelig fremdrift siden igangsættelsen juni 2011.

 

Vækstforumsekretariatet indstiller projektet til tilsagn, idet det øger sandsynligheden for, at projektet gennemføres og opnår de beskrevne effekter. Imødekommes indstillingen betyder det, at projektet modtager støtte i den størrelsesorden, som projektet oprindeligt budgetterede med.

 

Sekretariatet kan ikke endelig afgøre, om projektet iht. statsstøttereglerne samlet set vil kunne modtage en højere offentlig støttesats end de 40 %. Denne vurdering afhænger i sidste ende af Erhvervs – Byggestyrelsens yderligere legalitetskontrol af projektet.

Ansøger og partnere

 • Invencon ApS (ansøger)
 • Syddansk Universitet, SPIRE Center, Mads Clausen Institut
 • Kong Christian Xs Gigthospital i Gråsten
 • Linak A/S:
 • University College Syddanmark
 • Institut for Produktudvikling, IPU
 • Sønderborg Kommune
 • Center for Hjælpemidler og Kommunikation, Sønderjyske Kommuner
 • Tønder Kommune

Økonomi

Samlet budget: kr. 21.553.152 kr.

Regionalfonden: kr. 10.766.576,00 (heraf 8.613.261,60 indstillet marts 2011)

Egenfinansiering: kr. 10.182.262,20

Regionale Udviklingsmidler: kr. 604.313,80

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,0 (foretaget ifm. behandling i marts)

Projektet angiver høj forventet effekt på indikatorerne private virksomheders investeringer i forskning og udvikling, antal ansatte i den private sektor med lang videregående uddannelse samt vækst i nyetablerede virksomheders omsætning. De forventede effekter er dog koncentreret på relativt få virksomheder. Sekretariatet vurderer, at de angivne effekter udover projektperioden er relativt optimistisk vurderet.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3,3

Projektets effekter er uændret, mens projektet er blevet dyrere, svarende til den supplerende støtte. Projektets placering i effektplottet ændres ikke væsentligt.

Det ansøgte beløb er relativt højt. Effekterne vil vise sig allerede i projektperioden og intensiveres i årene derefter.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 41 %

Tønder Kommune har en central rolle som projektpartner. Desuden vil der i projektet blive søgt inddraget flere netværks-deltagende virksomheder fra yderområderne.

Ansøger argumenterer desuden for, at Tønder Kommunes gigtramte og andre patienter med håndlidelser får et forspring frem for andre kommuners patienter mht. at blive selvhjulpne, hvorved Tønder Kommune evt. kan udskyde at bruge ressourcer inden for sundheds- og plejesektoren.  

Konklusion

Ansøgning om supplerende støtte indstilles til tilsagn, fordi:

 • Det øger sandsynligheden for at projektet kan gennemføres og nå de beskrevne effekter.
 • Det samlede projekt falder inden for forretningsområdet Velfærdsteknologier og service
 • Projektet har et sandsynliggjort potentiale og forventes at bidrage til Vækstforums målsætninger indenfor forretningsområdet.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs – og Byggestyrelsen, at projektet ERDFD-11-0086 modtager supplerende tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på maksimalt 2.153.315, 20 kr. således det samlede tilsagn udgør 10.766.576 kr. svarende til 50 % af projektets samlede støtteberettigede udgifter.
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager 604.313, 80 kr. af de regionale udviklingsmidler svarende til 2,8 % af projektets samlede støtteberettigede udgifter.
 • at der er en forudsætning for tilsagnet, at Erhvervs – Byggestyrelsen godkender projektets ændrede finansieringssammensætning.

 

Bilag

Bilag 25c – Indstillingsskema – Den stærke hånd

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

Projektet ”Flexhospital” om supplerende støtte er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

Indstilling

A: Tilsagn

REM: (2 %) 2.022.903 kr.

Projektet

Der er tale om en ansøgning om medfinansiering af en ansøgning til Højteknologifonden om en såkaldt højteknologisk platform. En højteknologisk platform er et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og en eller flere offentlige forskningsinstitutioner. Målet med platformen er langsigtet udvikling af ny banebrydende teknologi, som for de deltagende virksomheder kan muliggøre indtil flere nye kommercielle aktiviteter og føre til markante teknologiløft for de involverede brancher.

 

Højteknologifonden har afholdt en præ-kvalifikationsrunde, og projektet Flexhospital er et af de projekter, som er gået gennem prækvalifikationsrunden og nu deltager i den endelige ansøgningsrunde.

 

Projektet har til formål at udvikle Flexhospital a/s til en international, konkurrencedygtig platform og et forretningssystem for udvikling, design, produktion og servicering af højteknologiske flexhospitaler.

 

Flexhospitalprojektet er rettet mod et stort internationalt eksportmarked. Alene i Kina forventer man således et bygge flere tusinde nye hospitaler i løbet af de kommende tre år. Udover den teknologiske udvikling af en produktplatform retter projektet sig også mod udnyttelsen af det internationale forretningspotentiale i systemeksport af flexhospitalsløsningen. Projektet indeholder derfor også en behovsanalyse med udgangspunkt i klinisk personale i Danmark og Kina.

 

Et flexhospital er et industrielt fremstillet hospital, der fleksibelt kan tilpasses det ideelle patientforløb og den teknologiske udvikling og organisation. Et sådant flexhospital forventes at kunne opføres på 2-3 år imod de nuværende ca. 10 år for et hospitalsbyggeri. Da moderne hospitaler på grund af den hurtige teknologiske og medicinske udvikling forventes at skulle modernisere dele af deres bygningsmasse ca. hver tiende år, er der ligeledes store fordele i at udvikle moduler til hospitaler, som relativt hurtigt og fleksibelt kan udskiftes. Dermed mindskes gener og omkostninger ved tilpasning af bygninger i forhold til den teknologiske udvikling.

 

Flexhospital a/s er således et udviklings- og testlaboratorium for fremtidens flexhospitaler og funktionsmoduler (f.eks. en operationsstue), baseret på udviklingen af en højteknologisk platform. Platformen realiseres i en markeds- og teknologidrevet innovationsmodel opbygget omkring følgende teknologispor: Et fleksibelt byggesystem med plug & play interfaces, modulteknologier, sensor/medico teknik, bæredygtighed i arkitektur og moduler, digitalt konfigurerbar 5D platform og pervasive healthcare indbygget i moduler og en sammenhængende supply chain model.

 

En udviklet platform vil blive afprøvet på Odense Universitetshospital/NytOUH, på G10 – Center for brugerfokuseret innovation i Odense og på Lindø.

 

Konsortiet har deltagelse af partnere fra hele landet. Sekretariatet lægger dog vægt på, at konsortiet planlægger at etablere udviklingsfaciliteter og -kontor med tilhørende 20-25 medarbejdere i Forskerparken i Odense. Dermed vil en ganske væsentlig del af projektets aktiviteter ligge i Region Syddanmark – i umiddelbar sammenhæng med regionens testcenter G10, Nyt OUH og Syddansk Universitet.

Ansøger og partnere

 • OMT A/S,
 • NNE Pharmaplan a/s,
 • Valcon a/s,
 • KHR Arkitekter,
 • Arkitema K/S,
 • Teknologisk Institut,
 • Region Syddanmark,
 • Regionshospitalet Horsens,
 • DTU,
 • IT Universitetet,
 • Syddansk Universitet

Økonomi

Samlet budget: (100 %) 100.038.506 kr

REM: (2 %) 2.022.903 kr.

Stat: (50 %) 50.019.253 kr.

Privat finansiering: (33,3 %) 33.302.500 kr

Egenfinansiering: (14,7 %) 14.693.850 kr.

 

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ikke relevant. Der er ikke søgt strukturfondsfinansiering.

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,6

Det vurderes, at projektet har en tydelig effekt på forretningsområdets mål.

Tid og pris

 Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,25

Det vurderes, at effekterne opnås på 4-6 års sigt med en relativ lille investering fra Vækstforum.

Yderområdeprocent

Ikke relevant. Der er ikke søgt om strukturfondsfinansiering.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Projektet ligger inden for rammerne af Vækstforums forretningsområde velfærdsteknologier og -services og lever op til de tværgående kriterier.
 • Projektet leverer klare og positive effekter på kort og mellemlang sigt og har et tydeligt kommercialiserings-/ og eksportpotentiale.
 • Samtidig er der tale om en forholdsvis lille investering fra Vækstforum i forhold til projektets samlede budget samt en relativ høj privat finansiering på 33 % og egenfinansiering på 14,7 % fra de involverede parter.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

 

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.022.903 kr., – bevillingen kan maksimalt udgøre 2% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at bevillingen gives under forudsætning af, at ansøgningen modtager tilsagn fra Højteknologifonden,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,
 • at det forudsættes, at testlaboratorium og medarbejdere i Flexhospital A/S placeres i Region Syddanmark.

 

Bilag

Bilag 25d – Indstillingsskema - Flexhospital

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

26. Forretningsområdet: Energi

Der er behandlet to ansøgninger indenfor forretningsområdet Energi. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.

 

Projektet”Energi- og innovationsuddannelse i Region Syddanmark” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

 

Indstilling

 A: Tilsagn

Den Europæiske Socialfond:1.718.550 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler:546.050 kr.

Projektet

Der søges om medfinansiering til et uddannelsesprojekt inden for energiområdet.

Projektet er målrettet virksomheder i Syddanmark, som efterspørger kompetencer til energieffektivisering af virksomheden.

Projektet understøtter Vækstforums fyrtårnssatsning Lean Energy Cluster. Projektet vil gennem dets aktiviteter bidrage til, at Lean Energy Cluster får et hjemmemarked der bliver større og stiller højere krav til løsninger og teknologier. Desuden sikrer projektet, at der i højere grad skabes kontakt mellem udbud og efterspørgsel inden for markedet for energieffektive teknologier.

Projektets overordnede mål er:

 • at skabe ny viden og udvikle metoder til at øge energieffektivitet blandt regionens produktionsvirksomheder
 • at skabe grundlag for øget samarbejde mellem udbud og efterspørgsel blandt Lean Energy Clusters virksomheder

 

Ansøger og parter

Ansøger:

Ansøger er Green Network, hvor projektet vil blive forankret.

 

Partnere:

TEK-Momentum og IDEA udvikler uddannelsen.

Green Network, Miljøforum Fyn, GroNet og Miljønetværk Syds medlemsvirksomheder afprøver og gennemfører uddannelsen.

 

Netværksparter:

Lean Energy Cluster støtter op om realisering af projektaktiviteterne.

 

Ingeniørforeningen Danmark og Dong Energy bidrager med faglige input til uddannelsen.

 

Fiberline Composites A/S, Eaton Electric ApS og Carlsberg Danmark A/S Supply Chain bidrager til udvikling og afprøvning af uddannelsen.

Økonomi

Samlet budget: kr. 3.437.100

Socialfondsmidler: kr. 1.718.550

Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 546.050

Egenfinansiering: kr. 1.172.500 (deltagerløn)

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Score i effektmodellen (1-5): 1,5

Det er sekretariatets vurdering, at aktiviteterne som beskrevet i ansøgningen vil have en sikker, positiv effekt på forretningsområdet Energi, Energieffektivisering.

Det vurderes, at projektet har sandsynliggjort de angivne effekter.

Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5): 1,125

Vidensniveauet blandt virksomhedernes energiansvarlige vil blive øget allerede på kort sigt, og det forventes, at det umiddelbart vil resultere i øget investering i energieffektive løsninger.

Det er sekretariatets vurdering, at der på lidt længere sigt, 2 – 5 år, desuden er et potentiale i projektet, i forhold til at styrke innovationen i samarbejde mellem virksomheder, der repræsenterer udbud og efterspørgselssiden indenfor Lean Energy

Sekretariatet vurderer, at det ansøgte beløb er i overensstemmelse med de forventede effekter.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %

Projektet vil kunne komme yderområder til gavn, men der gøres ikke en særlig indsats med henblik på yderligere at styrke udviklingen i yderområderne. Projektet vil således være til gavn for hele regionen.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Det er sekretariatets vurdering, at de mål der er opstillet i projektet, er sammenfaldende med de mål, Vækstforum har på forretningsområdet Energi.

Der er i tilstrækkeligt omfang redegjort for, at projektet er efterspurgt og understøtter virksomhedernes ønske om og behov for investeringer i energieffektiviseringer.

Projektet understøtter Lean Energy Cluster ved såvel at skabe et stærkere hjemmemarked samt ved at kvalificere virksomhederne til at indgå i innovative udviklingsprojekter om energieffektiviseringer.

Det er sekretariatets vurdering, at de forventede aktiviteter i projektet vil have en sikker effekt på forretningsområdet, og at effekterne er sandsynliggjorte.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 1.718.550 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 546.050 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15,9 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

 

Bilag

Bilag 26a - indstillingsskema - Energi- og innovationsuddannelse i Region Syddanmark

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

ProjektetHyprovide – Large-Scale alkaline electrolyser (MW) er placeret i kategori A og indstilles derfor til tilsagn.

 

Indstilling

 A: Tilsagn

REM: 998.759,15 kr.

Projektet

Ansøger søger om medfinansiering af en ansøgning til EUDP, som er et program under Energistyrelsen, hvor EUDP støtter udvikling og demonstration af nye innovative energiteknologier.

Projektet ”Hyprovide – Large-scale alkaline electrolyser (MW)” blev behandlet af EUDP´s bestyrelse primo 2011, hvor fondens bestyrelse valgte at give tilsagn til ansøgningen. Tilsagnet indebærer, at GreenHydrogen.dk fik støtte på 55% af de i alt 60 % som statsstøttereglerne giver mulighed for. Derfor ansøger GreenHydrogen.dk Syddansk Vækstforum om 5 % regional medfinansiering af virksomhedens del af EUDP-ansøgningen. Virksomheden planlægger at etablere sig i Trekantområdet i Region Syddanmark.

Ansøger vil anvende en moden teknologi – alkalisk elektrolyse, som længe har været brugt kommercielt til industrielle forhold. For at elektrolyse skal kunne konkurrere med de nuværende teknologier og brændstoffer på energimarkedet, skal elektrolyseteknologien forbedres yderligere samt skaleres op i storskalaanlæg.

Ansøger ønsker især at energieffektivisere processen samt reducere omkostningerne ved drift. Samtidig skal det nye system være fleksibelt og skalerbar, så det let kan integreres i forskellige energisetups.

Sekretariatet vurderer ud fra ansøgers forretningsmodel, at hvis det lykkes at gøre projektet kommercielt, vil der være et stort marked for produktet, som indeholder en ny, forbedret og mere effektiv teknologi til energilagring.

Ansøger og parter

Ingen partnere i forhold til ansøgningen til Syddansk Vækstforum,  men nedenstående er partnere i det EUDP-støttede projekt Hyprovide – Large-scale alkaline electrolyser (MW):

Siemens A/S, 2750 Ballerup, CVR. nr. 19993085

DTU, 2800 Kongens Lyngby, CVR. nr. 30060946

HIRC (Hydrogen Innovation & Research Centre), 7400 Herning, CVR. nr. 30010396

 

Økonomi

Samlet budget: 19.975.183,00 kr. (100 %)

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 998.759,15 kr. (5 %)

EUDP: 10.986.351,00 kr. (55 %)

Egenfinansiering: 7.990.072,85 kr. (40 %)

Alle tal vedrører GreenHydrogen.dk´s andel af EUDP bevillingen til projekt Hyprovide – Large-scale alkaline electrolyser (MW)

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Score i effektmodellen (1-5): 2,6

Det er sekretariatets vurdering, at aktiviteterne som beskrevet i ansøgningen vil have en sikker, positiv effekt på forretningsområdet Energi, Energieffektivisering.

Det vurderes, at projektet har sandsynliggjort de angivne effekter.

Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5): 1,375

Det er sekretariatets vurdering, at vidensniveauet vil blive øget blandt virksomhederne på kort sigt via projektets forsknings- og udviklingsaktiviteter.

 

Det er sekretariatets vurdering, at der på lidt længere sigt, desuden er et stort eksportpotentiale i projektet, hvilket projektansøger har sandsynliggjort i de angivne effekter og den medsendte forretningsplan.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %

Projektet er til generel nytte i hele regionen, men dog med en særlig vægt af nytte i områderne omkring Trekantsområdet og Svendborg, da de får direkte effekt af projektet gennem projektets partnere og deres hydrogennetværk.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Sekretariatet vurderer, at projektet via  HIRC (Hydrogen Innovation & Research Centre) og gennem et forpligtende samarbejde med Lean Energy Cluster, vil få spredt de opnåede resultater ud til virksomhederne i Syddanmark.
 • Sekretariatet vurderer ligeledes, at ansøgers forventninger til stigningen i private investeringer i forskning og udvikling er realistiske. Dette begrundes med projektets aktiviteter og forventninger til fremtidige aktiviteter blandt projektpartnerne.
 • Det er sekretariatets vurdering, at der foreligger et stort vækst- og eksportpotentiale i projektet, samt at det er påvist, at projektet vil afgive positive synergier for virksomheder, der udvikler teknologier og produkter til effektiv energiudnyttelse og –lagring.
 • Sekretariatet vurderer ud fra ansøgers forretningsmodel, at hvis det lykkes at gøre projektet kommercielt, vil der være et stort marked for deres produkt, som indeholder en ny, forbedret og mere effektiv teknologi til energilagring.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn med følgende begrundelse:

 

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 998.759,15 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter for GreenHydrogen.dk´s andel af EUDP´s bevilling til projekt Hyprovide – Large-Scale alkaline electrolyser (MW),
 • At det er en forudsætning for bevillingen, at der er hjemmel til at medfinansiere EUDP-bevillingen med regionale erhvervsudviklingsmidler.
 • at det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger indgår i et forpligtigende samarbejde med Lean Energy Cluster,
 • at virksomheden etablerer sig som planlagt,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

 

Bilag

Bilag 26b – indstillingsskema - Hyprovide – Large-Scale alkaline electrolyser (MW)

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

27. Forretningsområdet Oplevelseserhverv

Der er behandlet en ansøgning indenfor forretningsområdet Oplevelseserhverv. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.

 

Projektet ”Foreningen til markedsføring af Region Syddanmark” er placeret i kategori A og indstilles til støtte.

 

Indstilling

A: Tilsagn

Samlet budget: 76.881.393 kr.

REM: kr. 15.146.000 kr.

Projektet

Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark

6 store turismevirksomheder er gået sammen med 3 kommuner og andre aktører om fælles markedsføring gennem en overordnet strategi for branding af regionen på børneoplevelser generelt og helt konkret på virksomhedernes produkter. Der dannes en forening til fælles markedsføring og den øgede omsætning skabes ved salg af oplevelser i ”pakker”.

 

Projektet falder inden for forretningsområdet Oplevelseserhverv- turisme.

Ansøger og partnere

Billund Kommune. Partnere: LEGOLAND, Lalandia Billund, Givskud Zoo, Egeskov Slot, Odense Zoo, Danfoss Universe, Varde og Vejle Kommuner.

Økonomi

Samlet budget: 76.881.393 kr.

REM: kr. 15.146.000 kr.

Egenfinansiering: 61.735.393 kr.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Der søges ikke mål 2 støtte

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Delvist

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,5

Projektet forventes at give effekt på antal overnatninger, vækst i turisters døgnforbrug og stigning i antal ansatte i sektoren. De forventede effekter vurderes at være realistiske og afspejle en afdæmpet forventning på grund af turismebranchens seneste svære periode.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,75

Effekterne vil vise sig i projektperioden og umiddelbart derefter. Det ansøgte beløb er relativt højt.

 

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Projektet dækker hele regionen, men er ikke til særlig gavn for projektets yderområder.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • store virksomheder er gået sammen om udvikling af en fælles regional branding platform og markedsføring af deres produkter, som har så direkte og målbar effekt på vækst i turisme i regionen.
 • Projektet understøtter Vækstforums mål på forretningsområdet Oplevelseserhverv om vækst i døgnforbrug, øget antal overnatninger og jobs i sektoren.

 

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles:

 

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 15.146.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 20 % af de revisorgodkendte støtteberettigede udgifter, 

 • at der, pga. projektets indhold af både kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter er tilknyttet en række supplerende vilkår, der skal sikre, at en evt. bevilling udelukkende anvendes til projektets ikke-kommercielle aktiviteter. De supplerende vilkår vil efterfølgende blive indsat i bevillingstilsagnet.

 

 • at der den 1. juni 2013 gøres status på projektets økonomiske fremdrift. I det omfang Vækstforumsekretariatet kan konstatere et betydeligt underforbrug ift. det budgetterede, kan vækstforumsekretariatet bestemme, at bevillingen reduceres forholdsmæssigt.    

 

 • At projektet inden 1. februar 2012 til vækstforumsekretariatet fremsender en redegørelse for, hvordan projektet vil sikre inddragelse af flere partnere, idet der sigtes mod en markedsføringsfond, der er åben for hele regionen, og at vækstforumsekretariatet godkender redegørelsen.

 

 • at projektet inden 1. februar 2012 til vækstforumsekretariatet fremsender en redegørelse for, hvordan projektet vil sikre foreningens fortsatte drift efter projektperioden, og at vækstforumsekretariatet godkender redegørelsen.

 

 

Bilag

Bilag 27 – indstillingsskema - Foreningen til markedsføring af Region Syddanmark
 

Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

28. Forretningsområdet Spirende Klynger


Sagsfremstilling
Der er behandlet en ansøgning indenfor forretningsområdet Spirende Klynger. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.

 

Ansøgningen ”Innovativ anvendelse af kompositmaterialer” er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

Indstilling

A: tilsagn

Regionalfonden: kr. 1.250.000

REM: kr. 625.000

Projektet

Innovativ anvendelse af kompositmaterialer

Projektet handler om færdiggørelse af et igangværende projekt omkring anvendelse af kompositmaterialer i korrosivt miljø. Der vil blive foretaget analyser af det korrosive miljø, diverse materialetest samt arbejdet med problemstillinger omkring fremstilling af en prototype i form af en trappe til opstilling i svømmehaller.

 

Syddansk Vækstforum indstillede den 28. november 2007 Plastcenter Danmark til 2.900.000 kr. i støtte ud af et samlet budget på 5.900.000 kr. til i alt 5 delprojekter under titlen: ”Udvikling af plastklyngen i Region Syddanmark v/Plast Center Danmark”. Et af delprojekterne var ”Kompositmateriale i korrosive miljøer” med et samlet budget på 2 mio. kr. i perioden september 2008 til august 2012.

 

Plast Center Danmark søger nu om yderligere midler til færdiggørelse af delprojektet, da det ifølge ansøger har vist sig, at projektet ikke kunne gennemføres som oprindeligt forventet. Der har i projektgennemførelsen vist sig øgede omkostningerne i relation til prototypefremstilling, ændrede kravspecifikationer, øgede testaktiviteter samt videnspredningsaktiviteter.

 

Det er sekretariatets vurdering, at aktiviteterne i det oprindelige delprojekt frem til marts 2011 er gennemført med stor virksomhedsopbakning og i henhold til den oprindelige projektbeskrivelse. Det er sekretariatets opfattelse, at det er sandsynliggjort, at de øgede projektomkostninger kan henføres til dels faglige forhold, dels udefra kommende faktorer, så som ændrede kravspecifikationer.

Ansøger og partnere

Fonden Plastcenter Danmark

Dansk Polyglas A/S, DAVINCI development A/S, ICOM Composites A/S, Svømmestadion Danmark, Sport & Event Park Esbjerg, Falck Schmidt Advanced Composites Engineering A/S, Fiberline Composites A/S, Idé-Pro Engineering and Software A/S, Reichhold, Welldana A/S.

Økonomi

Samlet budget: kr. 2.500.000

Regionalfonden: kr. 1.250.000

Regionale Erhvervsudviklingsmidler: kr. 625.000

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 1,7

Projektet angiver effekt på indikatorerne private virksomheders investeringer i forskning og udvikling, flere produkt- og/eller procesinnovative virksomheder samt stigning i arbejdsstyrken, der har udviklet eller været med til at udvikle nye produkter, serviceydelser og arbejdsmetoder.

Sekretariatet vurderer, at de angivne effekter er realistiske og forholdsvis sikre, men af mindre omfang.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,4

Projektets effekter vil vise sig i projektperioden og intensiveres i årene derefter.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 41 %

Projektet kommer særligt yderområderne til gavn, da virksomheden Dansk Polyglas er tiltænkt en central rolle i projektet.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Projektaktiviteterne falder inden for forretningsområdet Spirende Klynger,
 • Aktiviteterne i det oprindelige delprojekt er gennemført med stor virksomhedsopbakning og, frem til marts 2011, i henhold til den oprindelige projektbeskrivelse,
 • Ansøgningens partnerkreds repræsenterer et højt fagligt niveau, og at der er god virksomhedsopbakning,
 • Det har vist sig, at der ikke var ressourcer nok tilknyttet det første delprojekt, men det forventes, at et nyt og fokuseret projekt vil kunne høste de forventede resultater
 • Det er sandsynliggjort, at de øgede projektomkostninger kan henføres til dels faglige forhold, dels udefra kommende faktorer, så som ændrede kravspecifikationer.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder,

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 1.250.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 625.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

 

Bilag

Bilag 28 – indstillingsskema - Innovativ anvendelse af kompositmaterialer

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

29. Forretningsområderne Velfærdsteknologi og –Service, Energi, Oplevelseserhverv og Spirende Klynger


Der er indkommet en ansøgning som adresserer alle forretningsområder. Kompetence Boost– Ansøgningen er placeret i kategori C og indstilles derfor til afslag

 

Indstilling

C: Afslag

Projektet

Kompetence Boost

Projektet har fokus på at styrke væksten i virksomhederne indenfor Syddansk Vækstforums forretningsområder (Velfærdsteknologi – og service, Energi, Oplevelseserhverv og Spirende klynger) via gennemførelse af et kompetenceudviklingsforløb for erhvervskonsulenter.

Projektet betragter erhvervskonsulenterne som en vækstkilde for virksomhederne, og det forudsættes, at styrkede kompetencer hos erhvervskonsulenterne kan omsættes til vækst på virksomhedsniveau.

Erhvervskonsulenternes rolle som vækstkilde underbygges af resultaterne fra et nyligt gennemført projekt, GrowthBooster, hos Væksthus Syddanmark. Her indgik udvalgte virksomheder i et koncentreret vækstforløb med intensiv sparring fra erhvervskonsulenterne, hvilket resulterede i, at de deltagende virksomheder oplevede en omsætningsvækst på 76% målt over en periode på to år.

 

Via Kompetence Boost vil deltagerne få et større fokus på, hvordan virksomhederne kan udnytte vækstmulighederne i regionens strategiske indsatsområder og i klyngesamarbejder. Denne viden implementeres i erhvervskonsulenternes virksomhedsvejledning med henblik på at skabe målbar effekt på virksomhedsniveau. Det kan således forventes, at virksomhederne i højere grad vil møde professionelle og proaktive sparringspartnere og derved opnå viden om vækst og konkurrencemæssige genveje, som kan omsættes til effekter på virksomhedsniveau indenfor de forretningsområder som Vækstforum fokuserer på.

 

Det vurderes, på baggrund af Væksthus Syddanmarks erfaringer fra mere end 2000 virksomhedskontakter, at et styrket kompetenceniveau er efterspurgt hos de virksomheder, som vejledes i det offentlige erhvervsservicesystem. Ligeledes peger Væksthusets egen undersøgelse i regionens 22 lokale erhvervskontorer på, at erhvervskonsulenterne efterspørger det pågældende kompetenceløft.

 

Det vurderes at de tværgående kriterier er opfyldt herunder at projektet har nyhedsværdi, da der ikke tidligere har været gennemført  tilsvarende kompetenceudviklingsaktiviteter for konsulenterne i erhvervsservicesystemet i Syddanmark.

 

Projektets direkte effekt på indikatorerne vurderes af ansøger til at være relativt høje. Ansøger sandsynliggør disse ved at henvise til proces, resultater og udtalelser fra virksomheder, der har modtaget sparring fra Væksthus Syddanmark.

 

Sekretariatet vurderer, at det er relevant med et kompetenceløft til erhvervsservicesystemet, men anbefaler en principiel drøftelse i Vækstforum og beslutning om, hvorvidt det er en opgave for Vækstforum, at medfinansiere kompetenceløft for medarbejdere i erhvervsfremmesystemet.

 

Såfremt den principielle drøftelse resulterer i en beslutning om at Vækstforum godt vil støtte sådanne kompetenceudviklingsaktiviteter, indstilles det, at den indsendte ansøgning støttes.

 

Sagen har været drøftet principielt i Formandskabet, som har besluttet, at det ikke er en opgave for Vækstforum, at medfinansiere kompetenceløft for medarbejdere i erhvervsfremmesystemet, hvorfor ansøgningen herefter er indstillet til afslag.

Ansøger og partnere

Væksthus Syddanmark er ansøger.

14 af regionens kommunale erhvervsserviceenheder er pt. med som partnere og leverer deltagere til kompetenceudviklingsforløbet samt medfinansiering i form af timer ved deltagelse på forløbet. De resterende kommuner forventes også at komme med i projektet.

Derudover er der pt. 35 netværksdeltagende virksomheder.

Økonomi

Samlet budget: 8.362.576 kr.

Socialfonden: 4.181.288kr.

REM: 1.481.288kr.

Egenfinansiering: 2.700.000 kr. (deltagerne medfinansierer via timer)

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,5

Projektets direkte effekt på indikatorerne vurderes af ansøger til at være relativt høje.

Ansøger har valgt indikatorerne: 1)Vækst i omsætning af nye produkter som andel af virksomhedernes samlede omsætning, 2) Flere produkt- og/eller procesinnovative virksomheder samt 3)Vækst i nye virksomheders eksport som andel af deres samlede omsætning. (Velfærdsteknologier, Spirende klynger og Energi) og Vækst i eksporten i nye virksomheder indenfor formgivnings- image og branding erhvervene som andel af deres samlede omsætning (Oplevelseserhverv).

 

Ansøger sandsynliggør effekterne ved at henvise til proces, resultater og udtalelser fra virksomheder, der har modtaget sparring fra Væksthus Syddanmark.

Ansøger angiver, at effekten vil være mest markant i projektperioden, fordi det er her den lokale erhvervsservice, qua kompetenceudviklingsforløbet, har særlig stor fokus på at få de nye kompetencer til at skabe effekt på virksomhedsniveau, hvorefter effekten vil flade ud. Forskellen imellem de forskellige forretningsområder begrundes af ansøger med, at der vil være størst effekt indenfor forretningsområder, hvor der er et stort uudnyttet potentiale.

 

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,25

Der er tale om et mindre projekt, hvor ansøger antager, at effekten vil vise sig allerede i løbet af projektperioden og i den nærmeste periode derefter. Sekretariatet vurderer dog at effekterne først vil vise sig på lidt længere sigt.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Kompetenceudviklingsforløbene henvender sig til offentlige erhvervskonsulenter alle steder i regionen.

Konklusion

Projektet indstilles til afslag , fordi:

 • Vækstforum principielt ikke ser det som sin opgave at medfinansiere kompetenceløft for medarbejdere i erhvervsfremmesystemet.

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond,
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager afslag,
 • at afslaget er begrundet i at Vækstforum principielt ikke ser det som sin opgave at medfinansiere kompetenceløft for medarbejdere i erhvervsfremmesystemet.

 

Bilag

Bilag 29 – indstillingsskema – Kompetence Boost

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

30. Vækstforums talentsatsning

Talentsatsningen er nærmere beskrevet i dagsordenens punkt 12.

 

Der er indkommet fem regionale projekter inden for Vækstforums talentsatsning. Ansøgningerne skal ses i sammenhæng, da der vil være synergi mellem de enkelte indsatser i projekterne.

 

Hvis projekterne indstilles til bevilling af Erhvervs- og byggestyrelsen foreslås det, at der bliver nedsat en koordineringsgruppe, der skal sikre at såvel markedsføringstiltag, rekruttering, fastholdelsestiltag, virksomhedsinvolvering og kommunikation koordineres mellem delprojekterne. Konkret kan der f.eks. blive tale om en fælles Kick-off konference til foråret. Herudover forventes det, at der fortsat arbejdes på i fællesskab at sikre, at de udviklede tiltag og aktiviteter vedr. tiltrækning og fastholdelse på sigt bredes ud til at omfatte alle 22 kommuner.

 

Ansøgningen Styrketræning til energisektoren om supplerende støtte er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

Indstilling

A: Tilsagn

Social Fonden: 12.570.724

Projektet

Styrketræning til energisektoren

Dette projekt er ét af fem regionale projekter, der har til formål at fokusere på tiltrækning af eliten indenfor danske og internationale studerende, højtuddannede og ledere til de syddanske virksomheder tillige med kompetenceudvikling af ansatte og dimittender.

 

Projektet vil imødekomme den mangel på kvalificeret arbejdskraft, særligt ingeniører, som flere virksomheder inden for forretningsområdet Energi giver udtryk for, at der mangler både nu og i fremtiden. Projektet ligger derfor inden for forretningsområdet Energi, og adresserer en af de væsentlige udfordringer – mangel på kvalificeret arbejdskraft. 

 

Projektet tager udgangspunkt i den nuværende arbejdsstyrke og de ledige ingeniørdimittender, der uddannes fra danske uddannelsesinstitutioner, men som ikke har mulighed for at finde ansættelse fordi virksomhederne efterspørger stadig mere specialiseret arbejdskraft. Derfor tilbydes de ledige dimittender et konkret efteruddannelsesforløb  - et fag der svarer til 5 ETCS point kombineret med introforløb og jobtræning i en konkret virksomhed.

 

I løbet af projektperioden vil der blive opkvalificeret 250 ingeniørdimittender, hvoraf det forventes at halvdelen opnår ansættelse i en privat virksomhed. De konkrete introforløb, jobtræningsforløb, mentorforløb og kompetencegivende efteruddannelseskurser udvikles på baggrund af matchmakingforløb, hvor virksomhederne præsenterer sine konkrete kompetencebehov. Efteruddannelse tilrettelægges i samarbejde med SDU, DTU, AAU Esbjerg, erhvervsakademierne og energi-virksomheder i regionen.

 

Projektets målgruppe er nyledige dimittender inden for forskellige kategorier af ingeniøruddannelserne. Dimittender modtager de konkrete efteruddannelse koblet med introforløb, mentorforløb og jobtræning i virksomheder inden for forretningsområdet energi.

 

De ledige dimittender der tilbydes efteruddannelsen har en anden ingeniørbaggrund, end den som efterspørges af virksomhederne, så projektet går ind og mindsker det mis match der eksisterer mellem de uddannede ingeniører og de ingeniører der efterspørges.

Ansøger og partnere

Business Kolding (ansøger)

JobInvest

Lean Energy Cluster

Offshore Center Danmark

Nordfyns Erhvervsråd

Esbjerg Erhvervsudvikling

 

Netværksparter:

Sønderborg Erhvervsudvikling,

Væksthus Syddanmark.

Foreningen AluCluster

Vestas Towers A/S

Clima Care ApS

Syddansk Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Ingeniørforeningen

Økonomi

Samlede støtteberettigede udgifter: 25.141.448 kr.

Socialfond: 12.570.724 kr.

Dagpenge: 10.056.579 kr.

Privat medfinansiering: 2.514.145 kr.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,1

Projektet vil over en knap 3-årig periode sikre besættelse af 125 ledige stillinger, skabe 75 nye jobs og sikre virksomheder tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft gennem intro-forløb med jobtræning, mentorordning og kompetencegivende efteruddannelse for 250 ledige dimittender med ingeniør eller teknisk uddannelsesbaggrund.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,3

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Der gennemføres i projektet ingen aktiviteter, der har særligt yderområdefokus. Projektet vil også gavne i yderområder, men ikke mere end i andre dele af regionen.

Konklusion

Ansøgning om supplerende støtte indstilles til tilsagn, fordi:

 • Projektet forventes at kunne levere et betydeligt bidrag til at sikre energisektorens virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft,
 • Projektet bidrage til at opkvalificere ledige dimittender, så de kan varetage de job, der aktuelt står ubesatte.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 12.570.724 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,
 • Det forudsættes at projektet i alle faser er åbent for alle interesserede virksomheder i branchen, således at der ikke bliver tale om konkurrenceforvridning.

 

Bilag

Bilag 30a – indstillingsskema - Styrketræning til energisektoren

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

Ansøgningen De bedste hjerner til Syddanmark er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

Indstilling

 A: Tilsagn

Socialfondsmidler: kr. 10.658.792,50

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.329.396,25

Projektet

Dette projekt er ét af fem regionale projekter, der har til formål at fokusere på tiltrækning af eliten indenfor danske og internationale studerende, højtuddannede og ledere til de syddanske virksomheder, samt på kompetenceudvikling af ansatte og dimittender.

 

Projektet vil arbejde målrettet med tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland til de syddanske virksomheder primært inden for Syddansk Vækstforums forretningsområde, Energi (Mekatronik, Energisystemer og Offshore).

 

Projektet vil imødegå undersøgelser som viser, at der i 2020 vil mangle omkring 500 ingeniører i Sønderborg-området og omkring 2000 i Esbjerg-området.

 

For at sikre de bedst mulige rammer og vilkår vil der, i samarbejde med virksomheder, brancher, ambassader, faglige organisationer og Work in Denmark, gennemføres behovsanalyser der skal vise og sikre at indsatser og aktiviteter relaterer sig til virksomhedernes behov for højtuddannet arbejdskraft.

 

Projektet skal ikke kun rekruttere kvalificeret arbejdskraft, men også fastholde disse i ansættelse. Derfor gøres der en særlig indsats for, at de bliver integreret i lokalsamfundet. Her nævner ansøger bl.a. aktiviteter som tilflytternetværk, job til ægtefælle og hurtig adgang til lær-dansk-kurser. Analyser fra Oxford Research angiver særligt ægtefællejob, danskkundskaber samt social integration som altafgørende for at sikre fastholdelse på længere sigt.

 

I projektperioden vil antallet af medarbejdere med en lang videregående uddannelse stige med 500, hvorefter de forventes at stige med 150 om året. Projektet angiver således høje forventede effekter, som af sekretariatet vurderes at være realistiske, idet de beskrevne initiativer vurderes at adressere de udfordringer, der er i forhold til at tiltrække og fastholde højtuddannede fra ind- og udland.

 

Gennem en særlig indsats for fastholdelse, vurderer ansøger, at der i fremtiden ikke vil være så høj en udskiftning i virksomhedernes ansatte.

 

Blandt projektets aktiviteter kan nævnes:

En kommunikationsplatform på dansk og engelsk, der kan anvendes til at hverve internationale kandidater, vil blive udviklet. Markedsføringsmaterialer udvikles både til elektroniske medier og som skriftlige materialer. Der udarbejdes velkomstpakker, der kan anvendes til at positionere Syddanmark, herunder både byerne, erhvervslivet og attraktive jobmuligheder. For at sikre fastholdelse vil der blive tilknyttet en lokal kontaktperson det første år efter tilflytning. Sammen med et tilflytternetværk kan kontaktpersonen bidrage til, at tilflytterne opnår kendskab til lokalområdet og fritidslivet samt udvikler sociale relationer. Desuden skal en værtsfamilieordning og en ”Nanny”-ordning afprøves i mindre format hos en eller to af de geografiske områder med henblik på at opnå en bedre integration og dermed fastholdelse af tilflytterne. For de internationale tilflyttere vil der være tilbud om intensive sprogkurser. Og for alle vil der målrettet blive arbejdet på at finde job til medfølgende ægtefælle via f.eks. speed job dating mellem virksomheder, erhvervscentre og ægtefæller samt via virksomhedsbesøg. En anden central aktivitet er etablering af et netværk bestående af 25 virksomheder i hvert geografiske område. Virksomhedsnetværket forventes at mødes 1 gang pr. måned med det formål at sparre og vidensdele om erfaringer ift. rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft. De udviklede aktiviteter og erfaringerne herfra vil blive formidlet til alle kommuner i regionen, idet kommunerne er centrale i forhold til både synlighed om attraktive leve-, bosætnings- og jobmuligheder og dermed vigtige i forhold til fastholdelse.

 

Projektet opfylder alle de tværgående kriterier herunder nyhedsværdien, idet det er første gang, at erhvervscentrene, klyngerne og virksomhederne samarbejder om en fælles indsats for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet og specialiseret arbejdskraft i Syddanmark. Erhvervscentrene har ikke tidligere kunnet løfte opgaven med en samlet satsning, men har hver især haft nogle indsatser på området.

 

Projektet er desuden additionelt, idet der er tale om aktiviteter, der ikke ville kunne finde sted uden støtte. Der skal blandt andet udvikles nye værktøjer, som kan understøtte virksomhedernes rekrutteringsaktiviteter samt nye værktøjer til at fastholde medarbejdere og deres familier i lokalområderne.

 

Ansøgningen er indstillet til tilsagn, da projektet forventes at skabe vækst i forretningsområdets virksomheder via en samlet løsning til at markedsføre, tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft i Syddanmark.

Ansøger og parter

Ansøger:

Ansøger er Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, hvor projektet vil blive forankret.

 

Partnere:

Esbjerg Erhvervsudvikling bliver den udførende part af projektet i Esbjerg-området.

Udvikling Fyn bliver den udførende part af projektet på Fyn.

Lean Energy Cluster er bindeleddet til virksomhederne indenfor energieffektivisering.

Nordfyns Erhvervsråd

Welfare Tech Region er bindeleddet til virksomhederne inden for velfærdsteknologi og -service

GShare ApS

Banke ApS

Daniit A/S

Rambøll Oil & Gas A/S

Temp-Team A/S

Andritz Feed & Biofuel A/S

Lachenmeier ApS

Danfoss A/S

Hedal Kruse Brohus A/S

Virksomhederne deltager i behovsanalyse og netværksmøder.

 

Netværksparter:

Industrigruppen Sønderborg

Syddansk Universitet

Business Kolding

Væksthus Syddanmark

KPMG

Vestas Towers A/S

Kirk & Holm ApS

 

Økonomi

Samlet budget: kr. 21.317.585,00

Socialfondsmidler: kr. 10.658.792,50

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.329.396,25

Egenfinansiering: 5.329.396,25 (privat egenfinansiering 690.900,00 kr. og offentlig lignende egenfinansiering 4.638.496,25kr.)

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

 

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Score i effektmodellen (1-5): 3,1

Ansøger har valgt indikatorerne:

 1. Reduktion i antal ubesatte stillinger på videregående uddannelsesniveau
 2. Vækst i antal ansatte i den private sektor med en lang videregående uddannelse
 3. Flere produkt- og/eller procesinnovative virksomheder

Ansøger forventer gennem tiltrækning og fastholdelse at reducere antal ubesatte stillinger med 500 stillinger i projektperioden. Fremadrettet vil antallet af ubesatte stillinger årligt blive reduceret med 150 stillinger via deres målrettede indsats mod at rekruttere og fastholde de ”bedste hjerner” i Syddanmark.

 

Projektet vil målrettet arbejde for at tiltrække og fastholde højtuddannede fra ind- og udland, og målrettet arbejde på at få medfølgende ægtefæller i job. Projektet angiver således høje forventede effekter, som af sekretariatet vurderes at være opnåelige og realistiske, idet de beskrevne initiativer vurderes at adressere de udfordringer, der er i forhold til at tiltrække og fastholde højtuddannede fra ind- og udland. Flere højtuddannede må også vurderes at medvirke til at skabe flere innovative virksomheder, hvorfor væksten i disse også vurderes at være realistisk på sigt.

Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5): 3,1

Effekterne forventes at indtræffe hurtigt, ligesom der er tale om en tydelig effekt inden for forretningsområdet i forhold til prisen.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 41 %

Projektet udmøntes i et stort geografisk område i Region Syddanmark. Der vil blandt andet være særligt fokus på at tilbyde projektets værktøjer og aktiviteter til virksomheder indenfor Vækstforums forretningsområde ”Energi” og ”Velfærdsteknologi” i udkantsområderne Svendborg og Faaborg-Midtfyn.

 

Herudover bliver projektets koncepter og resultater formidlet gennem fælles informationsmøder i regionen, informationsmøder for virksomhederne i yderområderne og direkte møder med interesserede aktører.

Det vurderes derfor, at projektet også vil få stor betydning for de virksomheder, der ligger i yderområderne.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • projektet forventes at skabe vækst i forretningsområdets virksomheder via en samlet løsning til at markedsføre, tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft i Syddanmark.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 10.658.792,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 5.329.396,25 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,
 • at der udarbejdes en plan for afholdelse af informationsmøder for virksomheder i yderområderne, denne skal godkendes i vækstforumsekretariat inden første udbetaling.

 

 

Bilag

Bilag 30b – indstillingsskema - De bedste hjerner til Syddanmark

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

Ansøgningen Power Push om supplerende støtte er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

Indstilling

A: Tilsagn

Social Fonden: 19.675.613,30 kr.

Projektet

Power Push

Dette projekt er ét af fem regionale projekter, der har til formål at fokusere på tiltrækning af eliten indenfor danske og internationale studerende, højtuddannede og ledere til de syddanske virksomheder, samt på kompetenceudvikling af ansatte og dimittender.

 

I Projekt Power Push understøttes vækstpotentialet i vækstorienterede SMV’er indenfor Vækstforums forretningsområder via en kompetenceudvikling af virksomhedernes nuværende medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens operative vækststrategi.

 

Projektet har fokus på at skabe vækst via kompetenceudvikling af medarbejderne i udvalgte vækstvirksomheder inden for forretningsområderne: Velfærdsteknologi og –Service, Energi, oplevelseserhverv og Spirende klynger, og kan med fordel ses sammen med projektet Lån en leder, som også skal behandles på mødet i Vækstforum den 8. december 2011. Udgangspunktet for begge projekter er, at der gennemføres en analyse i de enkelte virksomheder.

 

Målgruppe

Målgruppen for projektet defineres som vækstvirksomheder eller virksomheder med vækstpotentiale, dvs. stort vækstpotentiale inden for ét af Vækstforums forretningsområder. Der ses på følgende kriterier:

 

Virksomheden skal have udarbejdet en operativ vækststrategi og skal enten være:

 

 • En SMV Virksomhed med under fem ansatte, med ambitioner om at nå mindst 10 ansatte eller en årlig omsætning på mindst 15 mio. kr. inden tre år, eller

 

 • En SMV Virksomhed med fem ansatte eller flere, med ambitioner om en årlig vækst på over 20 % i omsætning eller antal ansatte i mindst tre år.

 

Ovenstående betyder, at hver enkelt virksomhed skal have et særligt vækstpotentiale indenfor Vækstforums forretningsområder for at komme i betragtning til projekt Power Push (og til projektet Lån en Leder). I hvert enkelt tilfælde vil der blive foretaget en konkret vurdering af virksomhedens vækstpotentiale af projektkonsulenten samt de eksterne rådgivere.

 

Beskrivelse af kompetenceudviklingsaktiviteterne i Power Push:

På basis af en screening af SMV defineres de aktiviteter, den/de pågældende medarbejdere mangler for at virksomheden kan indfri deres vækststrategi. Aktiviteterne vil variere efter virksomhedernes behov, men det er forventningen, at det primært vil dreje som følgende aktiviteter:

1.   Meritterende uddannelser: VEU kurser, efteruddannelse på universitet/handelsskoler inden for fagene: salg, markedsføring, internationalisering, lean, optimeringsprocesser, kultur/sprog, projektledelse.

2.   Opkvalificering ved private rådgivere: aktiviteterne vil også her afhænge af den enkelte virksomheds behov, men det er forventningen, at det primært vil dreje sig om: Kundehåndtering, procesforståelse, procesforståelse, projektledelse, økonomi/regnskab, håndtering af internationale handelsmuligheder, kultur/forståelse

 

Ad 1. Det vil være det ordinære uddannelsessystem, der udfører aktiviteterne, og de der gennemfører, er den enkelte virksomheds medarbejdere, som netop er målgruppen for Power Push projektet og en særdeles vigtig kilde til, at den enkelte virksomhed kan forbedre sin konkurrenceevne.

 

Ad 2. De private rådgivere vil være dem, der udfører aktiviteterne inden for denne kategori, og det er igen den enkelte virksomheds medarbejdere, der gennemfører aktiviteterne med sammen formål som ovenfor.

 

Der er tale om væsentlig andre aktiviteter end dem Væksthus Syddanmark normalt udfører i henhold til den nationale resultatkontrakt, som primært fokuserer på Vækstkortlægninger. Det vil sige, at projektet her er med til at understøtte virksomhedernes vækstpotentiale ved direkte at kunne tilbyde kompetenceudviklingsaktiviteter, som er med til at opkvalificerer medarbejderne i regionens virksomheder inden for Vækstforums forretningsområder. 

 

Det vurderes, at projektet vil have en stor effekt på Syddansk Vækstforums handlingsplan, og at effekten kommer efter en relativ kort tidshorisont. De deltagende virksomheders medarbejdere vil blive mere innovative og derfor bedre til at udvikle nye produkter, serviceydelser og arbejdsmetoder. Projektet vil endvidere bevirke, at medarbejderne bliver bedre til at løse nye opgaver, eller til at løse de eksisterende opgaver på en bedre måde, hvilket giver forudsætninger for, at de deltagende virksomheder kan opnå en højere vækst i omsætningen af nye produkter.

 

Der er tale om en stor indsats, der ”låser” mange støttemidler her i slutningen af programperioden 2007-2013. Hvis projektet ikke udvikler sig som forventet, skal Vækstforum derfor have mulighed for hurtigt at kunne ”omdirigere” støttemidlerne indenfor programperioden.

 

Derfor opdeles projektet i to ansøgninger:

 • Denne første ansøgning dækker projektperioden 1. marts 2012 til 30. juni 2013, hvor der søges om 19.675.613,30 mio. kr.
 • Anden ansøgning dækker projektperioden 1. marts 2013 til 30. juni 2014, hvor der vil blive søgt om yderligere 19.675.613,30 mio. kr.

 

Det indebærer, at anden ansøgning skal indgives til ansøgningsfristen ca. december 2012, og behandles på Vækstforums første møde i 2013, således at Vækstforum kan træffe beslutning om indstilling af ansøgning nr. 2 til tilsagn på baggrund af resultaterne opnået i den første del af projektet.

 

Behandlingen af den anden ansøgning vil ske på baggrund af de faktiske resultater i den første ansøgning, som forudsat i indstillingen nedenfor.

Ansøger og partnere

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Syddanmark (ansøger)

Ærø Turist og Erhvervsforening, CVR. 30930932

Fredericia Kommune, Erhvervsudvikling, CVR. 69116418

Varde Erhvervs- og Turistråd, CVR. 30156080

Middelfart Erhvervsråd, CVR. 10110173

Billunds Erhvervsfremme, CVR. 30260678

Nordfyns Erhvervsråd, CVR. 19772373

JobInVest, Esbjerg, CVR. 27252109

Lean Energy Cluster, Sønderborg, CVR. 29727538

Welfare Tech Region, Odense, CVR. 32700020

Design2Innovate, Kolding, CVR 33548737

Offshore Center Danmark – erklæring eftersendes

Udvikling Fyn, (Assens, Svendborg, Odense, Faaborg-Midtfyn, Nyborg), CVR. 35209115

Kerteminde Kommune, CVR. 29189706

Erhvervskontorerne skal markedsføre projektet, rekruttere deltagervirksomheder og eventuelt gennemføre virksomhedsscreeninger og opfølgning (under ansvar af VHS) og indgå i board og styregruppen.

Klyngerne skal markedsføre projektet, rekruttere deltagervirksomheder og indgå i board og styregruppen.

 

Netværks og interesse erklæringer er indsendt fra:

 

Virksomheder

Eltrik APS, Rudkøbing, CVR. 78133015

Uson Plast A/S, Svendborg, CVR. 27308163

Krogsgaards Maskinværksted, Vejen, CVR. 10852900

Niels Skyt Jensen, Odense C, CVR. 15728507

Astrid Leisner & søn ApS, Assens, CVR, 25472071

Burgaard Sørensen A/S, Varde, CVR. 19407330

ITplaneten, Varde, CVR, 29534586

BoWood International ApS, Nyborg, CVR. 33061773

Gamle Mursten, O.C.B. ApS, Svendborg, CVR. 10134412

Byskov & Smith ApS, Odense, CVR. 33072473

Slice Fruit A/S, Kolding, CVR. 30571509

Okholm Lighting A/S, Tønder, CVR. 14489738

LS Energiteknik ApS, Tommerup, CVR. 27230679

Næsby Maskinfabrik A/S, Odense, CVR. 41089814

Is fra Skarø Biosynergi A/S, Svendborg, CVR. 26664845

Falcon Waterless Scandinavia ApS, Sønderborg, CVR. 78827114

Specifik ApS, Egtved, CVR. 27589626

TS Bouild Up ApS, Nordborg, CVR. 27229964

Dansk Intra, Haderslev, CV R. 29293392

Mac Partner A/S, Middelfart, CVR. 10978181

Midtfyns Bryghus, Broby, CVR. 28314159

Fiberpartner, Vejle, CVR. 32156665

Mikro Værkstedet A/S, Vejle, CVR. 15314400

10:30, Visuel Kommunikation. Odense, CVR. 29632125

Toprevision, Middelfart, CVR. 15737735

Global Partner ApS, Kerteminde, CVR. 33059383

Advodan, Vejen A/S, CVR. 25575288

Grindsted Erhvervsskole, CVR. 18117118

Hotel Lyngheden A/S, Grindsted, CVR. 29835195

 

Øvrige:

Håndværksrådet, København, CVR. 19519414

Dansk Erhverv, København, CVR. 43232010

Småøernes Fødevarenetværk, CVR. 29338477

Business Kolding, CVR: 18746131

Udviklingsrådet for Erhverv og Turisme i Vejen Kommune, CVR. 30029380

Vejle Kommune, CVR. 29189900

Esbjerg Erhvervsudvikling, CVR. 30164210

 

Der på nuværende tidspunkt ingen partnererklæringer fra virksomheder, fordi virksomhederne skal udvælges til at deltage i projektet. Interesserede virksomheder har i stedet afgivet en netværkserklæring.

Økonomi

Samlede støtteberettigede udgifter: 39.351.226,60 kr.

Socialfond: 19.675.613,30 kr.

Dagpenge: 7.877.496,00 kr.

VEU: 2.220.504,00 kr.

Privat medfinansiering: 9.562.500,00 kr.

Egenfinansiering: 15.113,30 kr.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5):2,9

 

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3,5

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 41 %

Projektet vil gøre en særlig indsats for at rekruttere SMVér indenfor VF forretningsområder beliggende i regionens yderområder.

 

Væksthus Syddanmark er i øvrigt blevet gjort bekendt med, at deltagelse af virksomheder i yderområderne skal afspejle sig allerede i den første afrapportering pr. 31. august 2012. Det skal altså være helt tydeligt, at der gøres en særlig indsats, således at det sikres at yderområde-procenten på 41 % er retvisende.

Konklusion

Ansøgning om supplerende støtte indstilles til tilsagn, fordi:

 • Projektet forventes at kunne levere et betydeligt bidrag til kompetenceudvikling af virksomheder inden for Vækstforums forretningsområder.
 • Projektet adresserer de beskrevne udfordringer inden for forretningsområderne vedrørende tilgangen til kvalificeret arbejdskraft.

Beslutningspunkt

- Det indstilles

 • At ansøgningen omhandlende første del af projektperioden indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 19.675.613,30 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det er en forudsætning for bevillingen, at Væksthuset i forbindelse med afrapporteringen pr. 31. august 2012, fremsender det i projektet udviklede monitoreringssystem til godkendelse af Vækstforums sekretariat,
 • at det er en forudsætning for at 2. del af ansøgningen kan indstilles til tilsagn, at der pr. 31. december 2012 er indgået aftaler med 40 virksomheder om ca. 300 personers kompetenceudvikling,
 • at viser det sig, at der pr. 31. december 2012 ikke er indgået aftale med 40 virksomheder om ca. 300 personers kompetenceudvikling, så reduceres bevillingen til den 1. ansøgningsdel, i forhold til den faktiske målopfyldelse,
 • at Væksthus Syddanmark udarbejder en konkret eksekveringsplan for rekruttering af virksomheder og uddannelsesinstitutioner/konsulenter, og at denne plan indsendes til godkendelse i Vækstforums sekretariat forud for projektstart, 
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

 

 

Bilag

Bilag 30c – Indstillingsskema – Power Push


Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

Ansøgningen Lån en leder om supplerende støtte er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte

 

Indstilling

A: Til tilsagn

Socialfonden: 12.283.701,52kr.

REM: 583.701kr.

Projektet

Dette projekt er ét af fem regionale projekter, der har til formål at fokusere på tiltrækning af eliten indenfor danske og internationale studerende, højtuddannede og ledere til de syddanske virksomheder, samt på kompetenceudvikling af ansatte og dimittender.

 

Projektet Lån en Leder har fokus på at øge og fremme ledelseskompetencer i udvalgte vækstvirksomheder inden for forretningsområderne: velfærdsteknologi og –service, energi, oplevelseserhverv og spirende klynger og kan med fordel ses sammen med projektet Power Push, der også behandles på mødet i Vækstforum 8. december 2011. Udgangspunktet for begge projekter er, at der gennemføres en analyse i de enkelte virksomheder. Denne analyse afdækker behovet for kompetencetilførsel i virksomheden i forhold til dennes vækststrategi. Kompetencetilførslen kan så enten gå på, at man tilfører midlertidige ledelseskompetencer (altså bruger tilbuddet i Lån-en-leder), at medarbejderne kompetenceudvikles (via tilbuddet i Power Push) eller en kombination af begge tilbud.

 

Projekt Lån en Leder er inspireret af indsatsområdet ”chef til leje” fra projekt Virksomheder i Vækst, der er gennemført med succes i Region Nordjylland og som har vist positive effekter for de deltagende virksomheder på trods af den økonomiske krise.

 

Målgruppe

Målgruppen for projektet defineres som vækstvirksomheder eller virksomheder med vækstpotentiale, dvs. stort vækstpotentiale inden for ét af Vækstforums forretningsområder. Der ses på følgende kriterier:

 

Virksomheden skal have udarbejdet en operativ vækststrategi og skal enten være:

 

 • En SMV Virksomhed med under fem ansatte, med ambitioner om at nå mindst 10 ansatte eller en årlig omsætning på mindst 15 mio. kr. inden tre år, eller

 

 • En SMV Virksomhed med fem ansatte eller flere, med ambitioner om en årlig vækst på over 20 % i omsætning eller antal ansatte i mindst tre år.

 

Ovenstående betyder, at hver enkelt virksomhed skal have et særligt vækstpotentiale indenfor Vækstforums forretningsområder for at komme i betragtning til projektet Lån en Leder (og til projektet Power Push). I hvert enkelt tilfælde vil der blive foretaget en konkret vurdering af virksomhedens vækstpotentiale af projektkonsulenten samt de eksterne rådgivere.

 

De virksomhedsrettede aktiviteter

Med afsæt i en dialog med og screening af virksomhederne vil aktiviteterne primært have fokus på, at virksomheden bliver i stand til at styrke virksomhedens forretningspotentiale og vækstmuligheder.

De konkrete aktiviteter vil være indstationering af en interim leder. Dette kan være på et område hvor der i virksomheden ikke på forhånd er en ledelsesmæssig funktion, eller det kan være på et område, som menes at have afgørende betydning for, at virksomheden kan realisere sit vækstpotentiale.

Indstationeringen af en interim leder skal således bidrage til en opkvalificering af virksomhedens interne eller eksterne processer.

De interne processer kan eksempelvis dreje sig om lean, produktivitetsforbedringer, indførelse af it-redskaber, mens de eksterne processer for eksempel kan dreje sig om markedssegmentering og penetrering, kundehåndtering, internationalisering m.fl..

Det er den enkelte virksomheds behov, der afgør konkret hvad der skal arbejdes med og dermed også hvilke særlige kompetencer som interim lederen skal besidde.

Interim lederen skal også være understøttende for, at de pågældende aktiviteter efter perioden udløber, forankres i virksomheden og hos de medarbejdere, der arbejder inden for det pågældende felt.

 

Rekruttering og kvalitetssikring af lederne

Lederne til projektet rekrutteres løbende i hele projektperioden, således at de ledere og private rådgivere, som har interesse for feltet og vil indgå i task-forcen har mulighed for det. Personerne der rekrutteres til task-forcen vil bestå af ledige ledere, nuværende ledere fra ind- og udland, private rådgivere samt øvrige ressourcepersoner med kompetencer inden for de relevante felter.  Kvaliteten af lederne i gruppen vil på nuværende tidspunkt primært sikres på to måder:

 

1.      Ved adgangen til task-forcen vil projektejer samt partnere i projektet vurdere vedkommendes kompetencer, erfaringer mm. – ud fra fremsendt CV og øvrige data. Hertil kommer, at projektejer i tvivlstilfælde vil kontakte relevante fagpersoner for at få en vurdering af de konkrete kompetencer. Det kan eksempelvis være udenlandske eksaminer eller udenlandske referencer. Væksthusets samt klyngernes og erhvervskontorernes erfaringer og viden inden for konkrete felter vil også blive inddraget i den uvildige kvalitetssikring. Det påpeges, at det er den enkelte virksomhed selv, der tager stilling til og foretager valget af den konkrete interim leder ud fra en kvalificeret sparring og drøftelse med den konkrete projektkonsulent eller klynge.

 

2.      Der vil undervejs i projektet være løbende evaluering samt dialog med både interim leder og virksomhed omkring fremdriften, konkrete aktiviteter og forventninger i forhold til udviklingsforløbet. Derudover vil der også ved endt forløb blive udarbejdet en evaluering fra både virksomheds- og interim leders side, som også er med til at kvalitetssikre og holde fokus på task-forcen kompetencer.

 

Der kan undervejs i projektet ske tilpasninger af ovenstående kvalitetssikring, idet det er en løbende proces, hvor erfaringer fra de første processer kontinuerligt vurderes og efterprøves, og hvor projektejer vil have fokus på best practice og de gode eksempler for på den både at sikre den størst mulig kvalitet og effekt af ”Lån en Leder” projektet.

 

Sammenfatning

Det vurderes, at projektet i forhold til handlingsplanen vil give relativ høj effekt, og at effekten kommer relativ hurtigt. De deltagende virksomheders ledere vil gennem kompetenceudvikling, sidemandsoplæring og sparring med en anden leder komme til at arbejde mere strategisk med netop virksomhedens udviklingsområder, og derfor blive bedre til at træffe de beslutninger, der gør virksomheden bedre til at udvikle nye produkter, (igangsætte) eksport m.v.

 

Det vurderes, at Væksthus Syddanmark har et godt udgangspunkt for at gennemføre projektet, idet huset har erfaring med vejledning af regionens virksomheder. Det vurderes, at de tværgående kriterier er opfyldt herunder, at projektet bidrager til fokusering, da projektet sammen med projektet Power Push medvirker til kompetenceløft/styrkelse af såvel ledere som medarbejdere i vækstvirksomheder indenfor de prioriterede forretningsområder. Projektet vurderes at være additionelt, da aktiviteterne langt overstiger, hvad væksthuset kan tilbyde regionens virksomheder via resultatkontrakten med KL. Dertil kommer projektet har nyhedsværdi, idet der ikke tidligere er igangsat et så systematisk kompetenceløft af lederne og udvikling af vækstvirksomheder således, at der kan skabes vækst i deltagende virksomheder.

 

Projektet ”Lån en leder” og det nationale initiativ ”Vækst via Ledelse” supplerer hinanden.

”Lån en Leder” har primært fokus på erfaringsopbygning og vidensoverførsel via interim ledelse på virksomhedsniveau samt muligheden for at opkvalificere et givent forretningsområde i en afgrænset periode.

”Vækst via Ledelse” det nationale initiativ, har en bred partnerkreds og dækker alle Væksthuse sammen med Dansk Erhverv, Håndværksrådet samt AU. Projektet dækker af samme årsag således også virksomheder, der ikke er inden for Vækstforums forretningsområder, og har ikke udelukkende fokus på virksomheder i Region Syddanmark.

 

 ”Vækst via Ledelse” har primært fokus på den nuværende direkte leder og dennes personlige udvikling samt uddannelse af denne. Det er en ny vinkel på ledelses-DNA´et, herunder analyse og bearbejdning og understøtter på den måde Danmarks Vækstråds strategi.

 

Væksthuset ser derfor ingen overlap mellem de to projekter, men ser stor synergi mellem projekterne og mulighed for at dele erfaringer på tværs af projekternes forskellige fokusområder til gavn for regionens virksomheder.

 

Derudover er projektet ”Vækst via Ledelse” til gavn for Region Syddanmark, idet Væksthuset også via dette program har andre, nye muligheder for at arbejde med virksomheder inden for andre forretningsområder, og dermed sikre, at der også inden for de erhverv sker en ledelsesmæssige opkvalificering.

 

Med Lån en Leder og Power Push er der tale om en stor indsats, der ”låser” mange støttemidler her i slutningen af programperioden 2007-2013. Hvis projektet ikke udvikler sig som forventet, skal Vækstforum derfor have mulighed for hurtigt at kunne ”omdirigere” støttemidlerne indenfor programperioden.

Derfor opdeles projektet i to ansøgninger:

 - denne første ansøgning dækker projektperioden 1. marts 2012 til 30. juni 2013, hvor der søges om 12.283.701,52 kr. (socialfondsmidler) samt 583.701,00 kr. (regionale udviklingsmidler)

- anden ansøgning dækker projektperioden 1. marts 2013 til 30. juni 2014, hvor der vil blive søgt om yderligere 12.273.294 kr. (socialfondsmidler) samt 573.294 kr. (regionale udviklingsmidler).

 

Det indebærer, at anden ansøgning skal indgives til ansøgningsfristen ca. december 2012, og behandles på Vækstforums første møde i 2013, således at Vækstforum kan træffe beslutning om indstilling af ansøgning nr. 2 til tilsagn på baggrund af resultaterne opnået i den første del af projektet.

 

Behandlingen af den anden ansøgning vil ske på baggrund af de faktiske resultater i den første ansøgning, som forudsat i indstillingen.

 

Ansøger og partnere

Væksthus Syddanmark er ansøger.

Foreningen Design2innovate,6000 Kolding, CVR: 33548737

Lean Energy Cluster, 6400 Sønderborg, CVR: 29727538

Offshore Center Danmark, 6700 Esbjerg, CVR: 27171877 (erklæring eftersendes)

Welfare Tech Region,5230 Odense M, CVR: 32700020

Billunds Erhvervsfremme, CVR: 30260678

Fredericia Kommune, Erhvervsudvikling, CVR: 69116418

Jobinvest, CVR: 27252109

Kerteminde Kommune CVR: 29189706

Middelfart Erhvervsråd, CVR: 10110173

Nordfyns Erhvervsråd, CVR: 19772373

Udvikling FYN (Assens , Svendborg, Odense, Faaborg-Midtfyn, Nyborg), CVR35209115

Varde Erhvervs- og Turistråd,CVR: 30156080

Ærø Turist- og Erhvervforening, CVR: 30930932

 

Netværks og interesse erklæringer er indsendt fra:

 

Virksomheder

Banke ApS, CVR: 32773974

Astrid Leisner & Søn Aps, CVR: 25472071

Bowood International ApS, CVR: 33061773

Gamle Mursten ApS, CVR: 10139412

Byskov & Smith ApS,CVR: 33072473

Slice Fruit A/S, CVR: 30571509

Okholm Lighting A/S, CVR 14489738

LS Energiteknik ApS, CVR: 27230679

10:30 Visuel Kommunikation ApS,CVR: 29632125

Næsby Maskinfabrik A/S, CVR: 41089814

Biosynergi A/S – Is fra Skarø,CVR: 26664345

Falcon Waterless Scandinavia ApS, CVR: 78227114

Specifik ApS,CVR: 27589626

Midtfyns Bryghus A/S, CVR: 28314159

TS Build Up ApS, CVR: 27229969

Fiber Partner ApS, CVR: 32156665

Dansk Intra, CVR: 29293392

Mikro Værkstedet A/S, CVR: 15314400

Småøernes Fødevarenetværk, CVR: 29338477

Burgaard Sørensen A/S, CVR: 19407330

Global Partner, CVR: 33053983

Grindsted Erhvervsskole, CVR: 18117118

Hotel Lyngheden A/S, CVR: 29835195

Itplaneten A/S, CVR: 29534586

Krogsgaards Maskinværksted, CVR: 10852900

MacPartner A/S, CVR: 10978181

Niels Skyt Jensen, CVR: 15728507

Toprevision,CVR: 15737735

Uson Plast A/S, CVR: 27308163

 

Øvrige:

Dansk Erhverv, CVR: 43232010

Håndværksrådet, CVR: 19519414

Business Kolding. CVR: 18746131

Esbjerg Erhvervsudvikling, CVR: 30164210

Vejle Erhvervsudvikling, CVR: 5798006362653

Udviklingsrådet for Erhverv og turisme (Vejen),CVR: 30029380

 

Der er på nuværende tidspunkt ingen partnererklæringer fra virksomheder, fordi virksomhederne skal udvælges til at deltage i projektet. Interesserede virksomheder har i stedet afgivet en netværkserklæring.

Økonomi

Samlet budget: 24.567.402 kr.

Socialfonden: 12.283.701kr.

REM: 583.701kr.

Egenfinansiering: 11.700.000 kr. (via kontant betaling og deltagertimer)

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,5

Projektets direkte effekt på indikatorerne vurderes af ansøger til at være relativt høje. Det er vurderingen, at potentialet er sandsynligt, idet Væksthus Syddanmark allerede har erfaring med vejledning af regionens virksomheder.

 

Effekten er angivet for det samlede projekt, Lån en Leder, uagtet at projektet bevillingsmæssigt er delt op i to.

Ansøger har valgt indikatorerne: 1) Flere produkt- og/eller procesinnovative virksomheder 2) Private virksomheders investeringer i forskning og udvikling samt 3)Vækst i nye virksomheders eksport som andel af deres samlede omsætning. (Velfærdsteknologier, Spirende klynger og Energi) og Vækst i eksporten i nye virksomheder indenfor formgivnings- image og branding erhvervene som andel af deres samlede omsætning (Oplevelseserhverv).

Der er i effektvurderingen givet en samlet effektvurdering indenfor forretningsområderne velfærdsteknologi og – service, energi, oplevelseserhverv og spirende klynger, idet det ikke er muligt på forhånd at afgøre, hvor mange virksomheder, der vil deltage fra hvert forretningsområde.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3,4

Der er tale om et projekt, hvor ansøger antager, at effekten vil vise sig allerede i løbet af projektperioden og i den nærmeste periode derefter.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 41 %

Kompetenceudviklingsforløbene henvender sig til SMVer inden for Vækstforums forretningsområder i hele regionen, men der tilrettelægges en særlig indsats over for virksomheder i yderområderne.

 

Væksthus Syddanmark er i øvrigt blevet gjort bekendt med, at deltagelse af virksomheder i yderområderne skal afspejle sig i allerede i den første afrapportering pr. 31. august 2012. Det skal altså være helt tydeligt, at der gøres en særlig indsats, således at det sikres at yderområde-procenten på 41 % er retvisende.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Det understøtter væksten hos virksomheder indenfor de forretningsområder, som Syddansk Vækstforum fokuserer på.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

- at ansøgningen omhandlende første del af projektperioden indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder,

 

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 12.283.701,52 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 583.701 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 2,38 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at Væksthus Syddanmark udarbejder en konkret eksekveringsplan for rekruttering af henholdsvis virksomheder og af ledere til Task Forcen og at denne plan indsendes til godkendelse i Vækstforums sekretariat forud for projektstart,
 • at det er en forudsætning for bevillingen, at Væksthuset i forbindelse med afrapporteringen pr. 31. august 2012, fremsender det i projektet udviklede monitoreringssystem til godkendelse af Vækstforums sekretariat,
 • at det er en forudsætning for at 2. del af ansøgningen kan indstilles til tilsagn, at der pr. 31. december 2012 er indgået aftaler med 25 virksomheder om lederlån,
 • at viser det sig, at der pr. 31. december 2012 ikke er indgået aftale med i alt 25 virksomheder om lederlån, så reduceres bevillingen til den 1. ansøgningsdel, i forhold til det faktiske antal lederlån,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

 

Bilag

Bilag 30d – Indstillingsskema – Lån en leder

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

Projektet”International Brainstormers – Elite Knowledge Performers in Southern Denmark” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

 

Indstilling

 A: Tilsagn

Socialfondsmidler: kr.10.776.138,78

REM: kr.5.388.069,39

Projektet

Dette projekt er ét af fem regionale projekter, der har til formål at fokusere på tiltrækning af eliten indenfor danske og internationale studerende, højtuddannede og ledere til de syddanske virksomheder, samt på kompetenceudvikling af ansatte og dimittender.

 

Projektet vil på kort sigt sikre, at de allerdygtigste internationale bachelorer tiltrækkes til særligt tilrettelagte eliteuddannelser, og at de efterfølgende som nyuddannede ansættes i syddanske virksomheder. Der er fokus på tekniske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Og dermed primært fokus på forretningsområdet energi.

 

Ansøger angiver ambitiøse effekter, idet det forventes, at i alt 150 medarbejdere ansættes i syddanske virksomheder, enten direkte via projektet eller via en forventet afsmittende effekt, idet flere højtuddannede genererer vækst og yderligere ansættelser. Det forventes, at de særligt tilrettelagte forløb med tæt samarbejde med virksomhederne skal føre til udvikling af nye processer, produkter, teknologier m.m.. Væksten i omsætningen af nye produkter forventes at stige med 5 – 10 % i løbet af 3 år. På længere sigt forventes en stigning på 15 – 20 %.

Sekretariatet vurderer, at effekterne er realistiske, idet de skitserede aktiviteter og det tætte samarbejde mellem de studerende og virksomhederne forventes at kunne føre til de nævnte ansættelser.

De unge internationale studerende vil gå på almindelige engelsksprogede hold med danske studerende. Herudover vil der blive udviklet aktiviteter, der sikrer succesfuld social integration blandt de danske studerende, hvilket er essentielt for at sikre fastholdelse på både kort og langt sigt. Det særlige for de internationale studerende er koblingen til virksomheder i form af det obligatoriske praktikforløb. I forhold til øvrige internationale studerende er det særlige endvidere, at de studerende til disse forløb udvælges ud fra karakterer, således at det sikres, at der er tale om særdeles dygtige studerende. Der vil desuden blive udviklet et introforløb med det sigte at introducere til dansk kultur, studielivet og det danske arbejdsmarked, samtidig med at vejledningen for denne målgruppe vil blive udviklet markant for at ruste dem bedst muligt til mødet med danske virksomheder via eksempelvis virksomhedsbesøg, hjælp til CV og ansøgningsskrivning etc. De særlige projektorienterede forløb med virksomhedspraktik skal medvirke til, at de internationale elitestuderende tiltrækkes af mulighederne for attraktive karriereforløb i Syddanmark.

Projektet opfylder alle de tværgående kriterier, herunder nyhedsværdien. SDU har ikke tidligere igangsat særligt tilrettelagte kandidatforløb på tværs af fakulteter – og med obligatoriske projektorienterede forløb / praktikforløb – med fokus på erhvervslivets behov. Herudover er målgruppen, dvs. internationale elitestuderende, der vælger at læse på SDU, et helt nyt fokusområde. SDU er i konkurrence om denne målgruppe med såvel DTU som udenlandske universiteter, og der er derfor behov for en meget fokuseret markedsførings- og rekrutteringsindsats, hvis det skal lykkes at tiltrække disse studerende. ”Career and network” er nye aktiviteter, der skal sættes i gang på SDU for med ny vejledning at fastholde de elitestuderende. Disse aktiviteter er helt nødvendige i et fastholdelsesperspektiv, hvis man skal gøre sig forhåbning om, at de studerende vil bosætte sig i regionen efter endt studie. Projektet lever op til kravet om additionalitet, idet projektaktiviteterne ikke ville kunne gennemføres i samme omfang og inden for samme tidsperiode uden støtten fra strukturfondene. Projektet vil give SDU mulighed for at samle indsatserne og samtidig højne niveauet af de særlige indsatser målrettet de internationale studerende for at kunne imødekomme den store efterspørgsel blandt disse studerende. Desuden vil de internationale studerende på en række kandidatuddannelser i højere grad komme i direkte kontakt med erhvervslivet end tidligere.

Ansøgningen er indstillet til tilsagn, da projektet forventes at medvirke til at flere dygtige højtuddannede ansættes i syddanske virksomheder, og dermed skaber øget vækst.

Ansøger og parter

Ansøger:

Ansøger og eneste partner er Syddansk Universitet.

 

Netværksparter:

Lean Energy Cluster

Væksthus Syddanmark

Sønderborg Erhvervs- og turismecenter

Business Kolding

Udvikling Fyn

Esbjerg Erhvervsudvikling

Nordfyns Erhvervsråd

Vestas Towers A/S

Ib Andresen Industri A/S

Universal Robots ApS

Wencon ApS

Danfoss A/S

Økonomi

Samlet budget: kr. 21.552.277,56

Socialfondsmidler: kr.10.776.138,78

REM: kr.5.388.069,39

Egen finansiering i alt: kr. 5.388.069,39

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Score i effektmodellen (1-5): 2,8

Ansøger har valgt indikatorerne:

 1. Vækst i antal ansatte i den private sektor med en lang videregående uddannelse.
 2. Vækst i omsætning af nye produkter som andel af virksomhedernes samlede omsætning
 3. Reduktion i antal ubesatte stillinger på videregående uddannelsesniveau

Erfaringer viser, at det er meget svært at fastholde internationale studerende, hvis de ikke knyttes direkte til virksomhederne. Projektet har netop fokus på det tætte samspil med virksomhederne, som de studerende opnår via den obligatoriske praktik. I projektperioden forventes kun 50 studerende at nå at færdiggøre deres studier, hvorfor den største effekt forventes at komme efterfølgende. Der forventes desuden også at være en afsmittende effekt på lang sigt, idet flere højtuddannede genererer vækst og yderligere ansættelser. Det forventes, at de særligt tilrettelagte forløb med tæt samarbejde med virksomhederne vil føre til udvikling af nye processer, produkter, teknologier m.m. og dermed til øget vækst.

Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5): 3,5

Der er tale om et projekt, hvor der forventes en tydelig effekt i væksten indenfor forretningsområdet Energi indenfor en periode på 5 år.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %

Projektet vil gavne hele regionen.

 

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • det forventes at medvirke til, at flere dygtige højtuddannede ansættes i syddanske virksomheder indenfor primært Energi og dermed skaber øget vækst.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:

 

 • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 10.776.138,78 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 5.388.069,39 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

 

 

 

Bilag

Bilag 30e – Indstillingsskema - International Brainstormers – Elite Knowledge Performers in Southern Denmark

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

31. Medfinansiering af SPIR ansøgning

Projektet ”Patient-at-home: Innovative Welfare Technology for the 21st Century” er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

Indstilling

A: Tilsagn

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 18.650.000 kr.

Projektet

Patient-at-home: Innovative Welfare Technology for the 21st Century

 

Der er tale om en ansøgning om medfinansiering af et såkaldt SPIR-projekt inden for intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi udbudt af Styrelsen for Forskning og Innovation. SPIR har til formål at styrke sammenhængen mellem strategisk forskning og innovation ved at skabe platforme med fokus på offentlig-privat innovation og effektiv videnspredning mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. Platformene baseres på samspil mellem universiteter, virksomheder, offentlige organisationer og innovationsaktører såsom GTS-institutter.

 

Styrelsen for Forskning og Innovation  har den 18. november 2011 meddelt ansøger, at DSF og RTI har besluttet at støtte projektet med 70 mio. kr. Vækstforum besluttede ved sit møde d. 16. juni 2011 at reservere en ramme på op til 19 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af SPIR-ansøgningen. Regionsrådet har bemyndiget Vækstforum til at udmønte rammen på baggrund af den endelige SPIR-ansøgning, som nu foreligger. Der søges nu konkret om en medfinansiering fra Vækstforum på 18,65 mio. kr. ud af et samlet budget over seks år på knap 189 mio. kr.

 

Den konkrete ansøgning tager udgangspunkt i de nye sygehusbyggerier og på de muligheder, som byggerierne skaber for offentlig-private innovationssamarbejder omkring udvikling af nye teknologier. Projektet har således to overordnede formål:

 

1) at oprette et innovationsnetværk og en række udviklingsspor, som har til formål at udvikle teknologier i offentlig-private samarbejder som svar på konkrete udfordringer i forbindelse med nyt sygehusbyggeri og øget brug af ambulante behandlinger i sygehusvæsenet. Udviklingssporene har fokus på brugerinput og –behov gennem brugerdreven innovation, co-creation og produktudvikling, adgang til real-life testfaciliteter i Danmark og udlandet, demonstrationsprojekter i samarbejde med danske og udenlandske partnere, og udarbejdelse af business cases til de danske, amerikanske, tyske, kinesiske og japanske markeder.

 

2) at fremme interdisciplinær, internationalt anerkendt forskning inden for velfærdsteknologi, som vil bidrage til forskningsdreven innovation og til den overordnede vision om at gøre regionen til et internationalt centrum for udviklingen af velfærdsteknologi. Forskningen koncentreres omkring de nye sygehusbyggerier og de behov og muligheder, der opstår omkring planerne for øget ambulant behandling og ”hjemlæggelse” af patienter, særligt inden for områderne genoptræning, hjemmemonitorering, pleje i eget hjem, IKT infrastruktur, informations- og databehandling samt dokumentation af effekt.

 

Udviklingssporene vil gøre det muligt for private virksomheder i samarbejde med forskere og klinikere at udvikle nye teknologier. Udviklingen af teknologier vil være understøttet af forskning i klinisk evidens, som vil lette adgangen til at afsætte produkterne på det danske og internationale marked. Projektet vil således understøtte:

 

(1) at private danske virksomheder får direkte adgang til afprøvning af teknologier og ny viden om udviklingsbehov i fremtidens sundhedsvæsen, hvilket kan danne grundlaget for en stærk international markedsposition;

(2) at sundhedssektoren kan øge behandlingskvaliteten, optimere ressourceforbruget og at der udarbejdes dokumentation herfor;

(3) at patienter kan være engagerede ift. egen behandling og

rehabilitering;

(4) at rammebetingelserne for udvikling af ny velfærdsteknologi styrkes ved tilførsel af ny tværfaglig forskning til de involverede forskningsinstitutioner som også får direkte adgang til testfaciliteter og samarbejde med virksomheder og sundhedssektor.

 

Det er sekretariatets vurdering, at konsortiet bag ansøgningen er særdeles stærkt, med deltagelse af væsentlige partnere regionalt, nationalt og internationalt. Ikke mindst den samlede private og offentlige egenfinansiering vidner om et stærkt engagement blandt de deltagende parter.

 

Projektet vurderes som værende et væsentligt strategisk initiativ, som vil være af stor betydning for udnyttelsen af erhvervspotentialet i de nye sygehusbyggerier og for Syddansk Vækstforums indsats inden for velfærdsteknologi generelt i de kommende år.

 

Ansøger og partnere

Syddansk Universitet (ansøger),

Ålborg Universitet, DTU, Københavns Universitet, Osaka University (Japan), University of Arizona (USA), Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, Welfare Tech Region, DELTA, RoboCluster, Odense Kommune, Frederiksberg Kommune, Århus Kommune, Næstved Kommune, Region Syddanmark, Idéklinikken, Region Nordjylland, Concens A/S, Safecall Denmark A/S, Sensor ECS A/S, Teccluster A/S, Trivision A/S, Tunstall healthcare A/S, Gibotech A/S, Capgemeni Danmark A/S, Innovaid A/S, CIM Gruppen A/S, KMD, Rambøll Informatik, Tmsuk Europe Aps, Medisat A/S, Pallas Informatik, Intelligent Systems A/S, Idisplay Interactive A/S, Logica Denmark A/S, Induct Software A/S, Byskov og Smith Aps, Eglu A/S, Mikroværkstedet A/S, Nilfisk Advance A/S, PlayAlive A/S, Tele Call Danmark, STT Condigi A/S, Systematic A/S, Radiometer medical A/S

 

Herudover forventes inddraget i alt 500 virksomheder i netværksaktiviteter i løbet af platformens levetid.

Økonomi

Samlet budget: (100 %) 188.710.675 kr..

REM: (9,88 %) 18.650.000 kr.

Stat: (37,1 %) 70.000.000 kr.

Privat finansiering: (41,51 %) 78.334.000 kr.

Egenfinansiering: (11,51 %) 21.726.675 kr.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ikke relevant. Der er ikke søgt strukturfondsfinansiering.

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 3,5

Det vurderes, at projektet har markant effekt på forretningsområdets mål.

Tid og pris

 Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3,5

Det vurderes, at effekterne opnås på 6-10 års sigt med en mellemstor investering fra Vækstforum. Der er tale om medfinansiering af et statsligt initiativ og dermed en gearing i størrelsesordnen 1:10 i forhold til Vækstforums investering.

Yderområdeprocent

Ikke relevant. Der er ikke søgt om strukturfondsfinansiering.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

 • Projektet ligger inden for rammerne af Vækstforums forretningsområde velfærdsteknologier og -services og lever op til de tværgående kriterier.
 • Projektet leverer klare og positive effekter på kort og længere sigt og vil kunne give hele den syddanske satsning på velfærdsteknologi et betydeligt boost.
 • Projektet har en forholdsvis høj privat finansiering på 41,5 % og egenfinansiering på 11,5 %.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

 

 • at Vækstforum bevilger støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 18.650.000 kr. til medfinansiering af SPIR ansøgningen, – bevillingen kan maksimalt udgøre 9,88 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 • at støtten bevilges fra den reserverede ramme på 19.000.000 kr. af 16. juni 2011. De resterende 350.000 kr. tilbageføres til de regionale erhvervsudviklingsmidler.
 • at bevillingen gives under forudsætning af, at ansøgningen modtager tilsagn fra Rådet for Teknologi og Innovation samt Det strategiske forskningsråd,
 • at der gives en årlig afrapportering på projektets fremdrift til Syddansk Vækstforum og at denne fremdrift holdes op mod Vækstforums mål på forretningsområdet,
 • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

 

Bilag

Bilag 31 – Indstillingsskema – SPIR, Patient-at-home: Innovative Welfare Technology for the 21st Century

 
Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingerne.
 

32. Meddelelser


Peter Zinck meddelte, at han udtræder af Vækstforum for at afse mere tid til sit nye job som kædechef i Inspiration. Peter Zinck takkede for det gode samarbejde i Vækstforum.

Karsten Uno Petersen opfordrede på vegne af Hinrich Jürgensen, som havde forladt mødet, Vækstforum til at være opmærksom på, at sprog og kultur ikke falder ud af det kommende Interreg V A program.

 

33. Eventuelt

 


Siden er sidst opdateret 16-12-2016
Vækstforum

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring