Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehusstrukturudvalget - Referat - 06. december 2011

Mødedato
06-12-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødeværelse 2, Damhaven 12, 7100 Vej

Deltagere
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
 • Finn T. Hansen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Opfølgning i forhold til forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø
  2. Fremskyndet lukning af Haderslev Sygehus
  3. Navngivning af fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark
  4. Projektstatus på Sygehusbyggerier 4. kvt. 2011
  5. Mødeplan 2012
  6. Siden sidst
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/28913
  1. Opfølgning i forhold til forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  Der er rejst to spørgsmål vedr. det akutte vagtberedskab på Ærø og muligheden for en jordemødreledet fødeklinik på Ærø Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Sygehusstrukturudvalgets møde den 8. november 2011 blev det besluttet, at indstille til regionsrådet at forslag til fremtidig sygehushusviksomhed på Ærø bliver sendt i høring frem til den 13. januar 2011.

  Intentionen med forslaget er at sikre, at borgere på Ærø også fremover får en faglig optimal behandling på Ærø Sygehus. Derfor stilles der forslag om ophør af den kirurgiske behandling på Ærø Sygehus pr. 1. april 2012 samt ophør af muligheden for at føde på Ærø Sygehus ligeldes pr. 1. april 2012. Dette er begrundet i et lille volumen, som gør det vanskeligt at opretholde den faglige rutine eller følge med i nye teknikker.

  I kølvandet på dette forslag har der rejst sig to spørgsmål:

  • hvilken betydning får forslaget for det akutte beredskab på sygehuset?
  • hvad vil fordele og ulemper være ved at etablere en jordemoderledet fødeenhed på Ærø Sygehus?
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 06-12-2011

  Drøftedes, herunder overvejelser om akut beredskab samt hjemmefødselsordning. Der forventes afholdt borgermøde den 9. januar 2012. Udvalget afventer udløb af høringsperioden.


  Sagsnr. 11/30866
  2. Fremskyndet lukning af Haderslev Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, at der skulle udarbejdes en sag om fremskyndet lukning af Haderslev Sygehus. Sagen forelægges hermed med henblik på endelig beslutning om lukning af Haderslev Sygehus primo 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Akut- og gennemførselsplanen indebærer, at Sygehus Sønderjylland skal samle sin stationære aktivitet i Aabenraa og Sønderborg, samt at de ambulante funktioner i Haderslev opretholdes indtil det nye sygehus i Aabenraa står færdig, hvorefter Haderslev Sygehus sælges.

  Efterfølgende har en aktuelle fremskrivning af 2010-aktiviteten samt en gennemgang af de eksisterende lokaler vist, at det allerede efter 1. fase i udbygningen af Aabenraa Sygehus er tilstrækkelig plads til funktionerne på de øvrige matrikler.

  Regionsrådet besluttede derfor i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, at der skulle udarbejdes en konkret sag om fremskyndet lukning af Haderslev Sygehus.

  Sygehus Sønderjylland har på den baggrund udarbejdet et forslag til genplacering af funktionerne, inkl. overslag over de budgetmæssige og kapacitetsmæssige implikationer angående flytning af funktionerne fra Haderslev.

  Forslaget er beskrevet detaljeret i bilaget, men indebærer overordnet set, at alle senge flyttes til Aabenraa i forbindelse med 1. fase i udbygningen, dvs. ved ibrugtagning af FAM samt mor/barn-center. De ambulante kirurgiske funktioner placeres i Aabenraa/Sønderborg inden for eksisterende fysiske rammer, mens der skabes plads til de ambulante medicinske funktioner i Aabenraa gennem mindre bygningsmæssige tilpasninger. Herudover flyttes der i mindre grad billeddiagnostiske funktioner til Tønder.

  Samlet påvirker lukningen af Haderslev Sygehus ca. 340 medarbejdere. Region Syddanmark har med vedtagelsen af akut- og gennemførselsplanen udstedt en række personalemæssige garantier i forbindelse med de strukturelle ændringer, som skal medvirke til at sikre drift, kontinuitet og videreførelse af funktioner i omstruktureringsperioden. Garantierne medfører at ingen medarbejdere afskediges som følge af strukturelle ændringer, idet alt personale, som er berørt af ændringerne, vil blive tilbudt anden ansættelse.

  Sygehus Sønderjyllands fælles medarbejderudvalg (FMU) er orienteret om planerne i maj 2011, men har endnu ikke drøftet det endelige forslag. Der medbringes svarudkast fra FMU til mødet i strukturudvalget, og det endelige svar vil foreligge inden forretningsudvalget efterfølgende behandler sagen.

  Forslaget indebærer en samlet årlig besparelse på 43,4 mio. kr., hvoraf 20,7 mio. kr. vedrører drift af kliniske funktioner samt ikke-klinisk service og 22,7 mio. kr. vedrører bygningsdrift mv. Samlet bliver nettobesparelsen dog mindre, da en andel af udgifterne til bygningsdrift mv. vil skulle følge udvidelsen i Aabenraa. 

  Sygehus Sønderjylland er i øjeblikket ved at udarbejde en masterplan, hvor konsekvenserne af den fremtidige struktur i Sygehus Sønderjylland vil blive beskrevet i detaljer, herunder udgifterne til bygningsdrift mv. i forbindelse med udbygningen af Aabenraa Sygehus. Resultatet af arbejdet forventes at foreligge medio 2012, men det vurderes på nuværende tidspunkt at nettobesparelsen vil blive på mindst 30 mio. kr.

  Lukningen af Haderslev Sygehus medfører engangsudgifter til bl.a. mindre ombygninger i Aabenraa, og herudover forventes der engangsudgifter til flytning, nyt apparatur og ekstraordinære personaleomkostninger vedr. overtalligt personale, kompetenceudvikling og befordring i en overgangsperiode. Det foreslås at disse udgifter finansieres af 1. års besparelse efter lukning.

  Sygehus Sønderjylland har allerede implementeret dele af gennemførselsplanen vedr. eksempelvis afvikling af senge i Tønder og samling af geriatri og apopleksi i Sønderborg, og sammen med ovenstående vil implementeringen af den nye sygehusstruktur i Sygehus Sønderjylland således samlet have resulteret i en årlig nettobesparelse på min. 50 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at Haderslev Sygehus lukkes i forbindelse med ibrugtagning af 1. fase af udbygningen af Aabenraa Sygehus, p.t. med forventet implementering primo 2014.
  • at besparelsen i første år efter lukningen af Haderslev Sygehus indgår i Sygehus Sønderjyllands økonomiske råderum med henblik på afholdelse af engangsudgifter.
  • at den endelige besparelse på mindst 30 mio. kr. indarbejdes i budgettet, når arbejdet med masterplanen er afsluttet.
  • at der reguleres for evt. forskydninger af opgaver til andre sygehusenheder gennem det almindelige afregningsparadigme.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 06-12-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Svarudkast fra Sygehus Sønderjyllands fælles medarbejderudvalg FMU blev udleveret på mødet. Vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/30948
  3. Navngivning af fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Af hensyn til at borgerne på tværs af regionen kan genkende navnet på de fælles akutmodtagelser på akutsygehusene anbefales det, at de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark i fremtiden kaldes "Fælles Akutmodtagelse (FAM)".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et Styrket Akutberedskab fra 2007 påbegyndte Region Syddanmark i 2008 arbejdet med formuleringen af et koncept for fælles akutmodtagelser (FAM). Sidenhen er der blevet arbejdet med den praktiske implementering af regionens koncept for FAM på de fremtidige akutsygehuse i regionen.

  Lokalt på sygehusene er der i forlængelse heraf siden 2008 blevet arbejdet med forskellige navne til den fælles akutmodtagelse eksempelvis "Akutafdelingen” og "Akutcenter".

  Af hensyn til at borgerne på tværs af regionen kan genkende navnet på de fælles akutmodtagelser på akutsygehusene anbefales det, at de fælles akutmodtagelser i fremtiden i Region Syddanmark kaldes "Fælles Akutmodtagelse (FAM)". På skiltningen og logoerne til FAM skal det nedenfor være muligt at anføre andre mere specifikke funktioner eksempelvis skadestue og/eller lægevagt.

  Det anbefales endvidere, at ovennævnte benævnelse tages i anvendelse senest på det tidspunkt, hvor samlingen af funktioner er gennemført på de enkelte sygehusenheder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark senest på det tidspunkt, hvor samlingen af funktioner er gennemført på de enkelte sygehusenheder, navngives "Fælles Akutmodtagelse (FAM)".
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 06-12-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 10/15339
  4. Projektstatus på Sygehusbyggerier 4. kvt. 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet gives der en orientering omkring status på sygehusbyggerier i regionen.

  Denne status vil give input til udvalgets arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 06-12-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/202
  5. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 23. august 2011 blev udvalget orienteret om mødeplanen for 2012 for det udvalg, der forventes at skulle afløse sygehusstrukturudvalget.

  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012. Af hensyn til reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid allerede nu til orientering med forbehold for ændringer.

  Der foreslås følgende mødeplan for 2012 på torsdage:

  Torsdag den 5. januar 2012, kl. 11.30-13.30 på OUH

  Torsdag den 26. januar 2012, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 1. marts 2012, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 22. marts 2012, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 19. april 2012, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 24. maj 2012, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 14. juni 2012, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 23. august 2012, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 20. september 2012, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 25. oktober 2012, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 15. november 2012, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 13. december 2012, kl. 14.00-16.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 06-12-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/202
  6. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 06-12-2011

  -


  Sagsnr. 11/202
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 06-12-2011

  Projektchef Poul Bisgaard orienterede om tidsforskydning i forhold til Aabenraa Sygehus, fase 1.

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede fra møde på embedsmandsniveau i Sundhedsministeriet den 1. december 2011 vedr. Svendborg Sygehus.

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om rådgiverudbud på Aabenraa Sygehus.


  Siden er sidst opdateret 07-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring