Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 28. november 2011

 

Mødedato
28-11-2011 kl. 15:00 - 16:50
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Finn T. Hansen, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, U
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O
 • René Lundegaard, O (midlertidigt for Lars Aarup)
 • Freddie H. Madsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A  - Carl Erik Jensen stedfortræder
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O - Niels Erik Søndergaard stedfortræder
 • Sonny Berthold, V - Otto ottosen stedfortræder
 • Ingeborg Moritz Hansendeltog ikke i behandlingen af punkt 12-16.

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Nedsættelse af udvalg under regionsrådet for 2012 - 2013
  2. Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  3. Etablering af Syddansk Sundhedsinnov@tion og ny afdeling i sundhedsstaben
  4. Etablering af kræftrådgivningscentre ved Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt Vejle
  5. Etablering af respirationscenter i Region Syddanmark
  6. Nyt universitetshospital i Odense - rammeaftale med Ronald McDonald Børnefond om etablering af Familiehus ved Nyt OUH
  7. Rapportering nr. 4 om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  8. Status for udmøntningen af gennemførelsesplanen for fremtidige sygehuse i Region Syddanmark
  9. Sundhedsforskning: revision af "Politik for Sundhedsforskning"
  10. Sundhedsforskning. Udmøntning af Region Syddanmarks pulje for forskning i alternativ behandling
  11. Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus
  12. Temaer for uddannelsespuljen 2012
  13. Region Syddanmarks ansøgning om udpegning som Europæisk Iværksætterregion 2013
  14. Overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland-Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa kommune
  15. Plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner og dagtilbuddet Østerhuse
  16. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo


  Sagsnr. 11/6281
  1. Nedsættelse af udvalg under regionsrådet for 2012 - 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  De nuværende vederlagsgivende udvalg, nedsat under regionsrådet, er nedsat for perioden 2010 - 2011. Der fremlægges forslag til nedsættelse af 8 nye udvalg for perioden 2012 - 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet kan i medfør af regionsloven nedsætte udvalg, som varetager forberedende og rådgivende opgaver for regionsrådet. Regionsrådet har for perioden 2010 - 2011 nedsat 8 vederlagsgivende udvalg. Hertil kommer 2 ikke-vederlagsgivende udvalg, Sundhedsudvalget og Udvalget for Regional Udvikling, som er nedsat for resten af valgperioden, og som således uændret fortsætter sideløbende med de nye udvalg.

  Det foreslås, at regionsrådet for perioden 2012 - 2013 nedsætter følgende udvalg:

  • Udvalget vedrørende kvalitet, prioritering og sundhedsplan (11 medlemmer)
  • Sundhedssamordningsudvalget (11 medlemmer)
  • Akut- og ø-udvalget (7 medlemmer)
  • Innovationsudvalget (11 medlemmer)
  • Socialudvalget (7 medlemmer)
  • Psykiatriudvalget (7 medlemmer)
  • Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer (7 medlemmer)
  • RUP-udvalget (11 medlemmer)

  Forslag til kommissorier for de foreslåede udvalg fremgår af bilagsmaterialet.

  Ydelse af vederlag til medlemmer af udvalg under regionsrådet kan ifølge reglerne ske, hvis de pågældende udvalg har opgaver af midlertidig karakter og nedsættes for en periode af højst to år. Jf. kommissorierne for de foreslåede udvalg er begge disse kriterier opfyldt. Summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes til medlemmer for medlemskab af udvalg under regionsrådet, kan højst udgøre 100 % af vederlaget til formanden for regionsrådet.

  Det er regionsrådet, der inden for denne ramme beslutter fordelingen af udvalgsvederlag til de enkelte udvalg. Det vederlagsbeløb, som regionsrådet tildeler et udvalg, fordeles ligeligt mellem medlemmerne af udvalget. Dog kan en formand, efter regionsrådets beslutning, ydes op til det dobbelte af det vederlag, der ydes et medlem i samme udvalg.

  Den af forretningsudvalget foreslåede tilføjelse af forebyggelsesområdet til kommissoriet for sundhedssamordningsudvalget er tilføjet bilaget, som derfor er ændret siden forretningsudvalgets behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de vedlagte kommissorier for vederlagsgivende udvalg under regionsrådet i perioden 2012 - 2013, herunder antallet af udvalgsmedlemmer godkendes.

  At regionsrådet udpeger medlemmer til hvert af udvalgene.

  At summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes regionsrådsmedlemmerne for medlemskab af disse udvalg, fastsættes til 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet.

  At midlerne til udvalgsvederlag fordeles mellem de 8 udvalg, således at vederlaget for et udvalgsmedlem er det samme, uanset antallet af medlemmer i udvalget.

  At udvalgsformændene tildeles dobbelt vederlag i forhold til udvalgenes øvrige medlemmer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den tilføjelse, at forebyggelsesområdet føjes til kommissoriet for sundhedssamordningsudvalget. Desuden planlægges en temadebat i regionsrådet om Syddansk Sundhedsinnovation.

  
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt med Forretningsudvalgets tilføjelser. Følgende blev udpeget til udvalgene:

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan

                                             Poul-Erik Svendsen

                                             Kristian Grønbæk Andersen

                                             Karsten Uno Petersen

                                             Pierre Topaz

                                             John Hyrup Jensen

                                             Thyge Nielsen

                                             Ingeborg Moritz Hansen

                                             Susanne Linnet

                                             Jørgen Pless

                                             John Lohff

                                             Thies Mathiasen

   

  Sundhedssamordningsudvalget

                                              Bo Libergren

                                              Margot Torp

                                              Frede Skaaning

                                              Ole Finnerup Larsen

                                              Willy Sahl

                                              Finn T. Hansen

                                              Iben Kromann

                                              Poul Sækmose

                                              Thies Mathiasen

                                              Susanne Linnet

                                              Preben Friis-Hauge.

   

   

  Akut- og ø-udvalget

  Thyge Nielsen

  John Hyrup Jensen

  Jette Jensen

  Andrea Terp

  Claus Warming

  Bjarne Juel Møller

  Poul Sækmose

   

   

  Innovationsudvalget

  Stephanie Lose

  Finn T. Hansen

  Poul-Erik Svendsen

  Pia Tørving

  Willy Sahl

  Andrea Terp

  Sonny Berthold

  Ingeborg Moritz Hansen

  Jørgen Pless

  Bjarne Juel Møller

  John Lohff

   

  Socialudvalget

  Bente Gertz

  Bjarne Juel Møller

  Jette Jensen

  Ole Finnerup Larsen

  Mette Valentin

  Carsten Abild

  Susanne Linnet

   

   

  Psykiatriudvalget

  Freddie H. Madsen

  Bente Gertz

  Pia Tørving

  Finn T. Hansen

  Claus Warming

  Jens Møller

  Bent Bechmann

   

   

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer

  Bent Bechmann

  Karsten Uno Petersen

  William Jensen

  Henrik J. Møller

  Jens Møller

  Hans Philip Tietje

  Lars Aarup

   

   

  RUP-udvalget

  Lasse Krull

  Karsten Uno Petersen

  William Jensen

  Frede Skaaning

  Margot Torp

  Torben W. Smith

  Kristian Grønbæk Andersen

  Preben Jensen

  Carsten Abild

  Preben Friis-Hauge

  Hans Philip Tietje

     
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/12489
  2. Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Visionsudvalget har arbejdet med at skabe en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Visionen har været i høring, og på baggrund af høringen har Visionsudvalget tilrettet og færdiggjort forslaget til vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, som forelægges til regionsrådets endelige godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af temadrøftelse i regionsrådet i april 2010 har Visionsudvalget arbejdet med at skabe en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Arbejdet har bl.a. inddraget sundhedskaravane, borgertopmøde, drøftelser i administrative fora og i sygehusledelseskredsen m.fl.

  Regionsrådet fremsendte i maj 2011 forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i en bred høring. Høringsperioden sluttede den 15. september 2011.

  Høringssvarene tilslutter sig generelt forslag til ny vision, dog er der kommentarer, der peger på forslag til formuleringsændringer samt områder, som det vil være vigtigt at inddrage i det videre arbejde. Høringssvar med bemærkninger, samt notat vedrørende hovedessens af høringssvarene, er vedlagt som bilag.

  På baggrund af de mange bidrag og indtryk har Visionsudvalget nu tilrettet og færdiggjort forslag til vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  Når regionsrådet har givet visionen sin endelige godkendelse, skal den kommunikeres og gøres synlig eksternt for regionens borgere og hermed også sundhedsvæsenets kunder. Regionshusets kommunikationsafdeling bistår med denne eksterne kommunikation (pressemeddelelser, artikler, kvittering for involverede borgere i sundhedskaravanen m.v.). Bilag vedrørende kommunikationsplan er vedlagt.

  Sundhedsdirektøren er sammen med psykiatridirektøren overordnet ansvarlig for at sikre en effektiv formidling af visionen, sådan at visionen sætter retning og er et pejlemærke for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark i de kommende år. Forventningen er, at visionen indgår som et pejlemærke i sundhedsvæsenets, herunder sygehusenes, planlægning og udførelse af opgaverne og bliver styrende for, hvordan det syddanske sundhedsvæsen udvikles.

  Visionen skal ikke erstatte det strategiske arbejde, der allerede sker på de enkelte enheder med eksempelvis mål, handleplaner, værdier og lignende. Dette arbejde skal ikke sættes i stå, men fortsætte. Men den samlede udbredelse af regionrådets vision skal ske på en måde, så den kommer til at gøre en forskel. Den skal være synlig for patienter, borgere og personale og være den overordnede politiske vision, som sygehusenes strategiarbejde, planlægning og opgavevaretagelse læner sig op ad og sigter mod som pejlemærke.

  Som led i udbredelse af visionen skal man på alle niveauer i Region Syddanmarks sundhedsvæsen forholde sig til spørgsmålet: "Hvad betyder det for os?".

  Der udarbejdes handleplaner for, hvordan visionen indarbejdes i strategier og planer på såvel overordnet niveau som på institutionsniveau. Sundhedsudvalget orienteres om status medio 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 25-10-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/18553
  3. Etablering af Syddansk Sundhedsinnov@tion og ny afdeling i sundhedsstaben
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Sundhedsinnov@tion har til formål at give potentielle brugere en let og enkel adgang til at tilføre ideer og afprøve produkter mv. til Region Syddanmarks satsning på velfærdsteknologi og telemedicin samt at styrke udbredelsen af succesfulde løsninger. 

  Det foreslås, at Region Syddanmarks initiativer og ressourcer inden for innovativ velfærds- og sundhedsteknologi samles i stabsfunktionen Syddansk Sundhedsinnov@tion, så der skabes den bedst mulige sammenhæng og synergi mellem forskning, uddannelse, innovation og udbredelse af velfærdsløsninger på regionens sygehuse og institutioner. Syddansk Sundhedsinnov@tion etableres således som en fælles indgang til Region Syddanmark for regionens samarbejdspartnere inden for sundheds- og velfærdsteknologi, og placeres samlet i Odense og refererer til Region Syddanmarks direktion.

  Når Syddansk Sundhedsinnov@tion etableres, vil det medfølge en reorganisering af sundhedsstaben. Der etableres således en ny afdeling bestående af den nuværende afdeling for kvalitet og forskning samt de opgaver fra afdelingen for kommunesamarbejde, som ikke indgår i Syddansk Sundhedsinnov@tion.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det foreslås at etablere Syddansk Sundhedsinnov@tion, der samler Region Syddanmarks aktiviteter inden for sundhedsinnovation, velfærdsteknologi og telemedicin.

  Syddansk Sundhedsinnov@tion har følgende formål:
  1) At styrke udbredelsen af løsninger og sikre sammenhængen i implementeringen af telemedicinske og andre teknologiske løsninger i såvel regionens regi som til understøttelse på tværs af sundhedsvæsnets sektorer.


  2) At sikre at behov, udbredelsespotentiale og implementering tænkes ind i udviklingsprojekter og i en strategisk ramme gennem ledelsesmæssig forankring.


  3) At styrke forsknings- og innovationsindsatsen i forhold til sundheds- og velfærdsteknologier og tilhørende services.


  4) At give brugere, medarbejdere, og erhvervsliv en let og enkel adgang til at afprøve og tilføre idéer, teknologier/produkter m.m.


  5) At fungere som bindeled på tværs af sektorer mellem regionens forsknings-, innovations- og implementerings- og erhvervsfremmeindsats.

  Med etableringen af Syddansk Sundhedsinnov@tion forventer Region Syddanmark at skabe følgende resultater:

  Arbejdspladser og vækst
  Syddansk Sundhedsinnov@tion vil medvirke til, at Welfare Tech Region sammen med erhvervspartnere kan skabe 70 nye arbejdspladser i erhvervslivet inden 2014.

  Forskning og uddannelse
  Der arbejdes i samarbejde med regionens forskningsinstitutioner for en markant forøgelse i hjemtagne strategiske forskningsmidler inden for telemedicin og innovativ teknologi. Der forventes igangsat minimum fem tværfaglige forskningsprojekter inden for KOL, sårbehandling, barselsområdet og evt. spilteknologi med fokus på evidens og udbredelsespotentiale inden udgangen af 2014. Der arbejdes tæt sammen med uddannelsesinstitutionerne, så kommende medarbejdere allerede under uddannelsen introduceres til teknologiske og telemedicinske løsninger og metoder for innovativ tænkning. Tilsvarende styrkes efteruddannelsen af medarbejdere inden for teknologi og telemedicin, samt metoder for innovation og udbredelse.

  Innovation og dokumentation
  Effekter vil blive dokumenteret med medicinske teknologivurderinger (MTV’er), model for vurdering af telemedicin (MASTmodellen) og følgeforskning. Der udvikles en klar model for samarbejde med det private erhvervsliv om udviklingen og afprøvningen af innovative teknologier baseret på offentlige behov og erhvervslivets muligheder.
  Demonstrationsprojekter: Der igangsættes et antal demonstrationer af udviklede teknologiers potentiale inden for beslægtede områder, fx patientkufferten til KOLområdet, hjerteområdet, barselsområdet og til genoptræning.

  Implementering og udbredelse
  Inden for to år vil brug af videokonferenceudstyr være udbredt til alle regionens sygehuse i forbindelse med teletolkning samt udskrivnings- og kliniske konferencer. Forskellig anvendelse er afprøvet, og der er udgivet et katalog over mulighederne.


  Inden for tre år anvendes telemedicinsk sårbehandling på hele behandlingsområdet. Der vil desuden ske udbredelse af markedsbaserede løsninger inden for f.eks. radiologi, samt adgang til billeddiagnostik på tværs af sygehuse inden for tre år.


  Fokus på anvendelse af telemedicin til det præhospitale område med etablering af ambulancejournal/digital forbindelse til ambulancer.


  Afprøvning af nye telemedicinske løsninger til understøttelses af det tværsektorielle samarbejde.

  Implementering og udbredelse sker i tæt samarbejde med it-staben og sygehusene.

  Syddansk Sundhedsinnov@tion består af:
  Invia – Enheden for velfærdsinnovation.
  OPI Lab – Laboratorium for Offentlig-Privat Innovation og velfærdsteknologi.
  G10 – Center for brugerfokuseret innovation.
  Enkelte medarbejdere i MedCom International, der bl.a. arbejder med internationale projekter for Region Syddanmark.


  Fra sundhedsstaben (Afdelingen for Kommunesamarbejde og Projektorganisationen for sygehusbyggeri (anlæg)) indstationeres endvidere medarbejdere, som arbejder med opgaver i relation til feltet, som udgøres af udbredelse af velfærdsteknologi og telemedicin. Endvidere overføres medarbejdere, som arbejder med kommunikation og webopgaver bl.a. i relation til opgavefeltet.


  I forbindelse med oprettelsen af Syddansk Sundhedsinnov@tion etableres et mindre sekretariat med tre til fire medarbejdere med specialiserede kompetencer inden for forskning, innovation og udbredelse i relation til velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger.


   
  Medarbejderne i flere af Region Syddanmarks enheder, der arbejder med innovation og udbredelse af teknologi og telemedicin, vil blive berørt af samlingen af aktiviteter, da den ledelsesmæssige reference overflyttes til afdelingschef Peter Simonsen, der bliver ny chef for Syddansk Sundhedsinnov@tion. Regionens MED-udvalg er den 27. oktober 2011 blevet præsenteret for planerne, og udvalgets bemærkninger medtages i den videre etableringsproces.

  Med etableringen af Syddansk Sundhedsinnov@tion vil der ske en reorganisering i sundhedsstaben. Der etableres en ny afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Etableringen sker ved at sammenlægge den nuværende Afdeling for Kvalitet og Forskning med de dele af Afdelingen for Kommunesamarbejde, der ikke skal indgå i Syddansk Sundhedsinnov@tion. Samtidig udmøntes en besparelse på 1,5 millioner kr. ved, at en afdelingschefstilling og en vakant stilling nedlægges.

  Økonomi

  Etablering af ovennævnte afdelinger foreslås finansieret inden for de eksisterende rammer for drift og anlæg på hovedkonto 1 vedr. Sundhed og hovedkonto 3 vedr. Regional Udvikling.  De samlede bevillingsmæssige ændringer er anført nedenfor:

   

  1.000 kr.

   

  2011

  2012

  2013-

  Drift Sundhedsstaben

  Afd. for Kommunesamarbejde

  0

  -10.511

  -10.511

  Drift Sundhedsstaben

  Syddansk Sundhedsinnov@tion

  0

  4.955

  4.955

  Drift Sundhedsstaben

  Afd. for Kommunesamarbejde og Kvalitet

  0

  6.018

  6.018

  Drift Sundhedsstaben

  Praksisafdelingen

  0

  -462

  -462

  Total

   

  0

  0

  0

  Drift Administration hovedkonto 4

  Syddansk Sundhedsinnov@tion

  0

  7.953

  7.593

  Drift Administration hovedkonto 4

  Overførsel til hkt. 1 og 3

  0

  -7.953

  -7.593

           

  Anlæg Sundhed

  Projektorganisation for Sygehusbyggeri

  0

  -310

  -310

  Anlæg Sundhed

  G10 - Innovationscenter for brugerinddragelse

  -1.000

  0

  0

  Drift Sundhed

  Finansiering af hovedkonto 4

   

  1.310

  310

           

  Drift- Regional udvikling

  Invia - Enhed for Velfærdsinnovation

  0

  -3.143

  -3.143

  Drift- Regional udvikling

  Disponible midler 

  0

  -3.500

  -4.140

  Drift- Regional udvikling

  Finansiering af hovedkonto 4

  0

  6.643

  7.283*

  Drift- Regional udvikling

  MedCom internationale aktiviteter

  0

  0

  0

  Total

   

  -1.000

  1.000

  0

  *Lønudgiften forventes reduceret som følge af indtægter fra BIV-projektet.

  Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed om størrelsen af bidraget fra Regional Udvikling i 2013 og frem, og dermed også budgettet til sekretariatet i samme periode.

  De nærmere beskrivelser af de foreslåede bevillingsændringer, samt de materielle vilkår herfor fremgår af vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At etablering af Syddansk Sundhedsinnov@tion godkendes.

  At etablering af ny afdeling, Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet, i sundhedsstaben godkendes.

  At det afsatte rådighedsbeløb til Projektorganisation for sygehusbyggeri reduceres med 0,310 mio. kr. årligt fra 2012.

  At der meddeles en negativ anlægsbevilling (indeks 124,9) på Projektorganisation for sygehusbyggeri på 0,310 mio. kr. årligt  fra 2012.

  At det afsatte rådighedsbeløb på Innovationscenter for brugerinddragelse reduceres med 1,0 mio. kr. i 2011.

  At der meddeles en negativ anlægsbevilling (indeks 124,4) på Innovationscenter for brugerinddragelse på 1,0 mio. kr.

  At  bevillingsændringer jævnfør ovennævnte skema godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/1082
  4. Etablering af kræftrådgivningscentre ved Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt Vejle
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse har der været en dialog med regionen om opførelse af nye Kræftrådgivninger tættere på Vejle Sygehus og OUH, bl.a. med det formål at gøre tilbuddene mere synlige og tilgængelige i et samlet sygdomsforløb. På den baggrund foreslås, at der indgås et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om etablering af rådgivningsfunktioner på de to sygehuse, samt at der i den forbindelse sker udlejning af egnet grundstykke til Kræftens Bekæmpelse til opførelse af bygningerne. Kræftens Bekæmpelse/Realdania finansierer opførelsen af de nye centre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde med Realdania udviklet et nyt koncept for fremtidens kræftrådgivninger, som indeholder en målsætning om at etablere 7 nye kræftrådgivninger for kræftpatienter og deres pårørende med en tættere placering på de største onkologiske centre i Danmark (Herlev, Århus, Odense, Ålborg, Næstved, Vejle og Herning). Der er fra Kræftens Bekæmpelse/Realdania afsat 150 mio. kr. til etablering af de nye rådgivningscentre.

  Kræftrådgivninger yder psykosocial rådgivning til kræftpatienter og deres pårørende og spænder over en række både individuelle og gruppebaserede aktiviteter, der omhandler rådgivningssamtaler, patientundervisning, fysiske aktiviteter, kostvejledning mv. Region Syddanmark har en eksisterende aftale med Kræftens Bekæmpelse om kræftrådgivningen, hvor regionen yder et årligt tilskud på 2 mio. kr. til Kræftens Bekæmpelse til varetagelse af opgaver inden for psykosocial rådgivning, supervision og undervisning af sygehuspersonale mv. Denne aftale fortsætter, idet nærværende sag primært knytter sig til et spørgsmål om at flytte rådgivningsfunktionerne tættere på sygehusene.  

  Formålet med placering af de nye rådgivninger tættere på de onkologiske centre er bl.a. at gøre tilbuddene mere synlige og tilgængelige i hele sygdomsforløbet, således at rådgivning kan gives tæt på patienter både under og efter behandling, ligesom tilbuddene bedre kan udvides til andre målgrupper, som i dag i mindre grad benytter sig af mulighederne. Samtidig vil placeringen på sygehusene udvide mulighederne for samarbejde med det sundhedsfaglige personale.

  På baggrund af dette koncept har regionen været i dialog med Kræftens Bekæmpelse om mulighederne for etablering af nye kræftrådgivninger på det eksisterende Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt i Vejle. I forhold til begge sygehusenheder lægges der op til en løsning, hvor Kræftens Bekæmpelse lejer et egnet grundstykke på sygehusmatriklen, og som nybyggeri finansierer og opfører et nyt kræftrådgivningscenter.

   

  Vejle Sygehus

  Etablering af et rådgivningscenter tættere på sygehuset skal bl.a. ses som led i udviklingen af Vejle Sygehus som specialsygehus med fokus på kræftområdet, og ambitionen er således, at et samarbejde om disse funktioner kan være med til at give patienterne et bedre og mere sammenhængende forløb i forbindelse med udredning og behandling for en kræftsygdom.    

  Konkret foreslås, at Kræftens Bekæmpelse på et lejet areal ved Beriderbakken opfører og finansierer et nyt Kræftrådgivningscenter på forventet ca. 1.000 m2. Udover de rene rådgivningsfunktioner er der lagt op til, at sygehuset også skal have funktioner i bygningen, idet det planlægges at etablere en palliativ rehabiliteringsenhed i bygningen, hvor bl.a. det palliative team skal have til huse. Det betyder, at Vejle Sygehus forventer at leje sig ind i dele af det nye center - 200-400 m2.  

   

  OUH

  På det eksisterende OUH lægges der tilsvarende op til, at Kræftens Bekæmpelse opfører en permanent bygning, ca. 600 m2 på et lejet areal ved C.M. Madsens sti. Kræftens Bekæmpelse har herudover foreslået at opføre en træningshal på 100-150 m2 med henblik på gennemførelse af rehabiliteringsaktiviteter for kræftpatienter. OUH er i princippet indstillet på at indgå i et samarbejde om udbygning og anvendelse af træningsfaciliteterne til rehabilitering/specialiseret genoptræning af kræftpatienter. De nærmere vilkår for samarbejdet skal aftales mellem Kræftens Bekæmpelse og OUH. Muligheden for at indplacere palliative funktioner vil også blive overvejet.

  I forbindelse med opførelsen af Nyt OUH forventes det, at Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Nyt OUH etablerer et kræftrådgivningscenter på det nye hospital. Ved udflytning til Nyt OUH og salg af det nuværende OUH er det aftalt, at værdien af den bygning som Kræftens Bekæmpelse har opført søges opgjort og afregnes til Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med salget af det gamle OUH. Referencerammen er den værdi denne bygning vil udgøre af det samlede bygningskompleks på OUH.

  Der skal indgås konkrete leje- og driftsaftaler med Kræftens Bekæmpelse om lejemålene og drift af bygningerne. De præcise vilkår for og omfanget af sygehusenes lejemål i kræftrådgivningscentre kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det bemærkes, at såfremt værdien af lejemålet overstiger 5 mio. kr., vil der skulle ske deponering. I givet fald vil sagen blive forelagt regionsrådet igen på et senere tidspunkt.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at de nye rådgivninger kan være etableret i 2. halvår 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender, at der indgås aftale med Kræftens Bekæmpelse om etablering af Kræftrådgivninger på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt i Vejle.

  At der som skitseret udlejes et grundstykke ved henholdsvis Sygehus Lillebælt i Vejle og Odense Universitetshospital til Kræftens Bekæmpelse til formålet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå de konkrete drifts- og lejeaftaler, dog således at hvis værdien af lejemålet overstiger 5 mio. kr., vil der skulle ske deponering, og sagen vil blive forelagt regionsrådet igen på et senere tidspunkt

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-10-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/28452
  5. Etablering af respirationscenter i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er mangel på kapacitet på respirationsområdet i det danske sundhedsvæsen. Med etableringen af et syddansk respirationscenter vil den samlede kapacitet på respirationsområdet blive øget, og det kan på sigt bidrage til et fald i ventetiden på behandling. I den sammenhæng har Region Syddanmark fået Sundhedsstyrelsens godkendelse til at etablere et respirationscenter på Odense Universitetshospital (OUH) i et formaliseret samarbejdet med Respirationscenter Øst på Rigshospitalet.

  For nuværende er der kun respirationscentre i Region Midtjylland og i Region Hovedstaden. Borgere fra Region Syddanmark, der har brug for behandling på et respirationscenter, bliver primært behandlet i Region Midtjylland. Med etableringen af et syddansk center vil regionen fremover have et tilbud til syddanske borgere på OUH.  Regionsrådet skal nu tage stilling til rammerne for etableringen af respirationscenteret og bevillige de økonomiske midler, som OUH har brug for til etablering og drift af Respirationscenter Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formål med etableringen af Respirationscenter Syd

  Kapaciteten på respirationsområdet i sundhedsvæsenet har været utilstrækkelig igennem en lang periode. Det har blandt andet medført uhensigtsmæssige og lange ventetider. For eksempel i forbindelse med oplæring af hjælperhold til meget plejekrævende respirationspatienter. Respirationscenteret på OUH vil således ikke alene bidrage til at forbedre behandlingsmulighederne for syddanske patienter, men øge den samlede behandlingskapacitet i hele sundhedsvæsenet. Ønsket om at øge den samlede kapacitet på respirationsområdet, forventes at være en del af baggrunden for Sundhedsstyrelsens godkendelse af varetagelse af funktionen på OUH. 

  Der er også andre formål med at etablere Respirationscenter Syd. Region Syddanmark vil via det kommende respirationscenter opbygge et behandlingstilbud i eget regi til gavn for patienter i Region Syddanmark, som fremover ikke behøver at gøre brug af behandlingstilbud i andre regioner. Dog vil der være patienter med meget specialiserede behov, der fortsat skal behandles på de øvrige respirationscentre. Det kan eksempelvis være børn i respiratorbehandling. Samtidig vil centeret styrke de faglige kompetencer og udviklingsmuligheder på OUH, når der fremover varetages yderligere en højt specialiseret funktion på det anæstesiologiske område.

  Desuden vil Region Syddanmark bidrage til at øge kapaciteten på respirationsområdet i hele det danske sundhedsvæsen.

  I forbindelse med specialeplanlægningen har Sundhedsstyrelsen således godkendt, at OUH varetager den højt specialiserede funktion diagnostik og behandling og efterbehandling af svære vejrtrækningsproblemer (kronisk respirationsinsufficiens) i et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet i specialet anæstesiologi. Med henblik på varetagelsen af den højt specialiserede funktion, skal OUH nu iværksætte etableringen af et respirationscenter, som en afdeling under anæstesiologisk afdeling. Indretningen og organiseringen af centeret og den behandling der skal foretages, er udarbejdet i samarbejde mellem anæstesiologisk afdeling, neurokirurgisk afdeling og lungemedicinsk afdeling på OUH. Centeret vil blive benævnt Respirationscenter Syd.

  Der er ikke en præcis afgrænsning af hvilke patientgrupper, der vil være omfattet af centerets tilbud. Patienterne er karakteriserede ved at være ramt af kronisk vejrtræningsbesvær, og deres tilstand vil ofte kræve benyttelse af respirationsterapi. De primære målgrupper for centeret er ALS-patienter (aggressiv sklerose), muskelsvindpatienter og patienter med komplicerede søvnforstyrrelser.

  Kapacitet

  Det forventes, at respirationscenteret vil få en årlig aktivitet omkring 358 ambulante besøg og 219 indlæggelser, svarende til godt 657 sengedage. På den baggrund skal Respirationscenteret etableres med en søvnmonitoreringsplads og en plads til hjælperoplæring samt ambulant opfølgning. Det vil give Respirationscenter Syd kapacitet til at forestå oplæringen af 8-10 hjælperhold årligt.

  Respirationscenteret vil blive etableret pr. 1. januar 2012 i et formaliseret samarbejde med Respirationscenter Øst på Rigshospitalet. Tilbuddet til patienter med søvnapnø vil starte pr. 1. januar 2012. De øvrige funktioner vil være etableret og i drift i september 2012.

  Det skal løbende vurderes, om den volumen, der nu etableres, er tilstrækkelig til at skabe det ønskede behandlingstilbud og den forventede aflastning af de to øvrige respirationscentre i Danmark. Det vil være muligt på sigt umiddelbart at etablere en yderligere plads til oplæring af hjælperhold, hvis det viser sig, at der er behov herfor. En sådan udvidelse af kapaciteten vil blive forelagt regionsrådet.

  Økonomi

  Opbygningen af Respirationscenter Syd medfører en række etableringsomkostninger på OUH. De forventes at andrage godt 1,2 mio. kr., når centeret er fuldt udbygget. Etableringsomkostningerne går til blandt andet respiratorer, ilt-aggregater og uddannelse og oplæring af personale. Midlerne bevilliges OUH i 2012. Endvidere skal der bevilliges en årlig ramme på godt 7,6 mio. kr. til drift af det fuldt ud etablerede respirationscenter. 

  Driften finansieres alene ved en rammebevilling. I den sammenhæng vil udgifter til apparatur og utensilier i forbindelse med masker og lignende til behandling af søvnapnø og hjemmerespiration blive refunderet til OUH i lighed med den nuværende ordning. Når der foreligger et overblik over den faktiske aktivitet på respirationscenteret, kan det overvejes, om det er hensigtsmæssigt at finansiere dele af  aktiviteten via takststyring.

  Da patienter fra Region Syddanmark med behov for respirationsbehandling for nuværende behandles på de to respirationscentre i henholdsvis Region Midtjylland og Region Hovedstaden, finansieres den fremtidige drift af Respirationscenter Syd af det forventede mindre forbrug af Region Syddanmarks nuværende aktivitet på Respirationscenter Vest (Midtjylland) og Respirationscenter Øst (Hovedstaden). Region Syddanmarks udgifter hertil andrager godt 9,5 mio. kr. årligt. Uden etablering af et syddansk respirationscenter, forventes denne udgift at ville være stigende i årene fremover.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der etableres et Respirationscenter Syd på Odense Universitetshospital i formaliseret samarbejde med Respirationscenter Øst pr. 1. januar 2012.

  At OUH bevilges 1,239 mio. kr. i 2012 til afholdelse af etableringsomkostninger i forbindelse med opbygningen af Respirationscenter Syd, finansieret af prioriteringspuljen.

  At OUH bevilges 2,6 mio. kr. pr. 1. januar 2012 til drift af Respirationscenter Syd i 2012 og derefter 7,587 mio. kr. årligt pr. 1. januar 2013, finansieret af kontoen for udgifter til fremmede sygehuse.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 09/8258
  6. Nyt universitetshospital i Odense - rammeaftale med Ronald McDonald Børnefond om etablering af Familiehus ved Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Et Ronald McDonald Familiehus er et sted, hvor familier til børn med alvorlig og langvarig sygdom kan bo, mens barnet er indlagt på hospitalet. Huset er et supplement til hospitalets tilbud til børn og forældre. Ronald McDonald Børnefond ønsker at etablere et familiehus i tilknytning til regionens nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH). Med indeværende sag fremlægges udkast til rammeaftale om etablering af et familiehus ved Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 26. april 2010, at muligheden for et Ronald McDonald Familiehus skulle belyses i projektkonkurrencen for Nyt OUH. En mulig placering er skitseret i vinderforslaget fra totalrådgiverkonsortiet Medic OUH.

  En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Planlægning og udviklingsafdelingen i Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, Odense Universitetshospital og Ronald McDonald Børnefond har udarbejdet forslag til rammeaftale om etablering og drift af et Familiehus ved Nyt OUH.

  Familiehuset er et tilbud om en midlertidig bolig til familier med langvarigt og/eller alvorligt syge børn indlagt på regionens nye universitetshospital i Odense. Familiehuset kan rumme 12 familier.

  Familiehuset supplerer universitetshospitalets almindelige tilbud om ophold og overnatning for forældre i børneafdelingen.

  Ronald McDonald Børnefond etablerer og driver Familiehuset. Fonden afholder således alle anlægsudgifter og driftsudgifter til Familiehuset, dog stiller Region Syddanmark byggemodnet grund på 4.000 m2 med tilhørende tilkørselsfaciliteter til rådighed for opførelse af Familiehuset, ligesom Odense Universitetshospital afholder udgifter til ejendomsskatter mv. Ronald McDonald Børnefond har godkendt rammeaftalen om etablering af et familiehus.

  Ronald McDonald Børnefond kan opkræve betaling fra familierne for ophold i Familiehuset. Betalingen kan maksimalt udgøre 20 % af driftsudgifterne til Familiehuset. Dette svarer til en tilsvarende ordning på Rigshospitalet, hvor der opkræves 100 kr./dag/værelse for opholdet. Familien kan søge dette dækket af hjemkommunen. Betalingen er Region Syddanmark uvedkommende.

  Rammeaftalen mellem Region Syddanmark og Ronald McDonald Børnefonden vedrørende et familiehus sendes til Konkurrencestyrelsen med henblik på afklaring af, hvorvidt byggeriet af et Ronald McDonald Familiehus i tilknytning til Nyt OUH er omfattet af de offentlige udbudsregler for byggeri.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkastet til rammeaftale mellem Region Syddanmark og Ronald McDonald Børnefond om etablering af Familiehus ved Nyt OUH godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4091
  7. Rapportering nr. 4 om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekter. Denne sag indeholder den 4. rapportering om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i april 2010, i forbindelse med godkendelse af styringsmanualen for Nyt OUH, konceptet for rapportering om fremdriften i kvalitetsfondsprojekterne, dvs. Nyt OUH og udbygning af sygehusene i Kolding og Aabenraa. I vedlagte rapportering er redegjort for fremdriften i projekterne ud fra følgende disposition:

  1. Staderapportering, fremdrift og økonomi
  2. Redegørelse for kritiske forudsætninger og risikoforhold 
  3. Milepæle for projektet i det næste halve år

  Rapportering nr. 4 viser, at kvalitetsfondsprojekterne holder sig inden for rammerne.

  På baggrund af økonomiaftalen for 2012 pågår der i øjeblikket et arbejde på nationalt plan omkring udvikling af et fælles administrationsgrundlag for rapportering til staten. Endvidere er Rigsrevisionen i øjeblikket ved at undersøge, hvordan Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne har forberedt sygehusbyggerierne med finansiering fra Kvalitetsfonden. Resultaterne af disse tiltag kan senere påvirke skabelonen for rapportering i Region Syddanmark. I øjeblikket afventes administrationsgrundlaget, inden udbygning med den eksterne revisors påtegning af rapporteringerne. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/25259
  8. Status for udmøntningen af gennemførelsesplanen for fremtidige sygehuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet en redegørelse for, hvordan det går med at udmønte dele af den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark. Redegørelsen viser overordnet, at udmøntningen i store træk foregår som planlagt, og at den fremtidige sygehusstruktur i hovedtræk vil være på plads i 2018 som planlagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I efteråret 2008 godkendte regionsrådet i to omgange, hvordan den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark skulle udmøntes.

  I vedhæftede redegørelse er der givet status for, hvor langt man er nået med blandt andet at udmønte regionsrådets beslutninger om:

  • omlægninger, renoveringer og nybygninger af sygehuse, incl. kvalitetsfondsbyggerierne
  • den præhospitale indsats
  • det grænseoverskridende samarbejde med Tyskland
  • samarbejdet med øvrige regioner
  • speciale- og funktionsfordeling
  • personalemæssige konsekvenser
  • økonomi 

  Det fremgår af redegørelsen, at udmøntningen i store træk foregår som planlagt, så den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark i hovedtræk vil være på plads i 2018 som planlagt. I forbindelse med udpegningen af rådgiverkonsortiet for Nyt OUH blev tidsplanen for Nyt OUH justeret, så det nye universitetshospital tages i brug i 2020.

  Speciale- og funktionsfordelingen vil efterfølgende blive uddybet med en særskilt status.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 11-10-2011
   

  Udvalget anbefaler overfor regionsrådet at status for gennemførelsesplanen tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/14203
  9. Sundhedsforskning: revision af "Politik for Sundhedsforskning"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere besluttet at igangsætte en proces, der skal føre til en revision af  ”Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark”. Der foreligger nu et forslag til ny politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark, som regionsrådet skal tage stilling til.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   
  Regionsrådet besluttede den 22. november 2010 at igangsætte en proces, der skal føre til en revision af "Politik for Sundhedsforskning" og:
  • at processen involverer alle relevante interessenter, 
  • at arbejdet udgår fra det regionale strategiske forskningsråd, og 
  • at Sundhedsudvalget orienteres løbende om processen.

  Det regionale strategiske forskningsråd har på baggrund af Sundhedsudvalgets drøftelser og interessenternes input udarbejdet et forslag til en revideret udgave af ”Politik for Sundhedsforskning", som blev forelagt Sundhedsudvalget den 3. oktober 2011. Det regionale strategiske forskningsråd har efterfølgende udarbejdet en version til endelig drøftelse. 

  Målet har været at skabe et udkast til revision af ”Politik med Sundhedsforskning”, som tager højde for, at sundhedsforskningen skal have en meget aktiv rolle, når de nye udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor, skal takles, og hvis vi skal være på forkant og udnytte de nye muligheder, som er opstået for sundhedsforskningen. Samtidigt skal det momentum, som ” Politik for Sundhedsforskningen fra 2007” har tilført sundhedsforskningen, opretholdes og udvikles.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den reviderede Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15096
  10. Sundhedsforskning. Udmøntning af Region Syddanmarks pulje for forskning i alternativ behandling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks pulje for forskning i alternativ behandling 2011 har været i opslag, og det indstilles, at 3 forskningsprojekter støttes med i alt 1 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 27. september 2010 at afsætte 1 mio. kr. i 2011 til forskningsbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer i forhold til konventionelle.

  På regionsrådets møde den 13. december 2010 blev besluttet følgende:

  • Der oprettes en pulje til forskningsprojekter indenfor alternativ behandling i Region Syddanmark.
  • Kriterierne for at opnå støtte fra puljen opsættes i det regionale strategiske forskningsråd ud fra følgende:
  1. Ansøgninger omhandlende forskningsprojekter indenfor plantemedicin vil blive prioriteret højest.
  2. Den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne foretages af fagpersoner udpeget af det regionale strategiske forskningsråd samt hos udvalgt ekstern bedømmer.
  3. Ansøgningerne vurderes med udgangspunkt i de sædvanlige standarder og kriterier for sundhedsvidenskabelig forskning.

  Det er desuden et krav, at ansøgere er ansatte i Region Syddanmark eller hos samarbejdende aktører (eksempelvis Syddansk Universitet eller kommuner).

  Puljen har nu været i opslag, og bedømmelsesprocessen for ansøgninger er afsluttet. Det regionale strategiske forskningsråd har efterfølgende på deres møde den 6. oktober 2011 indstillet en række projekter.

  Alle indkomne ansøgninger til Region Syddanmarks pulje for forskning i alternativ behandling 2011 er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg af forskere fra Region Syddanmark, dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, dels ud fra det opstillede kriterium om at prioritere forskningsprojekter indenfor det plantemedicinske område. Desuden er inddraget en ekstern forskningsfaglig bedømmelse af ansøgningerne foretaget af to bedømmere fra udvalget, der bedømmer forskningsansøgninger til Videns- og Forskningscenter For Alternativ Behandling (VIFAB) under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Det regionale strategiske forskningsråd har fundet 3 støtteegnede forskningsprojekter til i alt 1 mio. kr. Det drejer sig om:

  • 2 projekter indenfor plantemedicin til i alt kr. 470.000
  • 1 projekt indenfor coaching til i alt kr. 530.000

  Det indstilles, at disse projekter bevilliges et samlet beløb på 1 mio. kr. Hvis indstillingen tiltrædes, vil hele puljebeløbet være udmøntet.

  Der er vedlagt bilag med oversigt over ansøgninger, der er indstillet til støtte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de tre nævnte forskningsprojekter støttes med i alt 1 mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/28913
  11. Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at sikre at borgere på Ærø også fremover får en faglig optimal behandling, stilles der forslag om ophør af den kirurgiske behandling på Ærø Sygehus pr. 1. april 2012 samt ophør af muligheden for at føde på Ærø Sygehus ligeledes pr.1. april 2012. Dette er begrundet i et lille volumen, som gør det vanskeligt at opretholde den faglige rutine eller følge med i nye teknikker.

  Sideløbende med disse omlægninger bliver der sat fokus på at sikre en forsat faglig opdatering af personalet i forhold til behandling af medicinske patienter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I gennemførelsesplanen fra 2008 for den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark blev Ærø Sygehus´ status som Ø-sygehus fastholdt uden ændringer.

  Gennem de seneste år er fødselsområdet og det kirurgiske område på Ærø Sygehus blevet udfordret på det faglige niveau. Udfordringerne skal først og fremmest findes i det lille volumen samt i rekrutteringsmæssige og driftsmæssige forhold.

  Der stilles derfor forslag om at omlægge aktiviteterne på Ærø Sygehus.

  Det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for akutberedskab i tyndtbefolkede områder med ø- eller ø-lignende geografi, at det er en forudsætning for lokale løsninger, at den sundhedsfaglige kvalitet sikres gennem tæt, formaliseret og dokumenteret samarbejde med relevante parter.

  Fødsler på Ærø

  Udfordringen vedrører særligt varetagelsen af akutte kejsersnit i forbindelse med det fødselstilbud, som findes på øen. Selv om gravide kvinder med risiko for at have behov for kejsersnit visiteres væk fra øen, vil man ikke helt kunne undgå, at der i akutte nødstilfælde kan blive behov for kejsersnit.

  Siden regionens start er der foretaget tre kejsersnit på Ærø Sygehus - et i 2007 og to kejsersnit i 2010. Med så begrænset et antal kejsersnit er det vanskeligt at sikre et bæredygtigt fagligt miljø og en høj standard. Hertil følger, at mulighed for døgndækkende lægeligt kejsersnitberedskab med fremmøde på sygehuset inden for kort tid kræver, at der altid er en læge på øen, der kan foretage kejsersnit. Aktuelt er der to sygehuslæger uden obstetrisk speciallægeuddannelse på Ærø Sygehus, som kan udføre akut kejsersnit. Disse to læger skiftes til at have vagt (fremmøde inden for 10 minutter). Denne løsning er imidlertid ikke holdbar i længden, idet vagthyppigheden i en sådan toskiftet vagt er meget høj.

  Fødsel på Ærø Sygehus er i dag muligt for gravide på Ærø med forventet normal fødsel. Der er to jordemødre på Ærø, som arbejder under såkaldt ø-ordning, hvilket betyder, at de skiftes til at have vagt en uge ad gangen.

  I Region Syddanmark anbefales det, at en jordemoder skal have minimum 40 fødsler årligt - eller svarende til mindst 20 timers dedikeret fødselsbetjening om ugen. Antallet af fødsler på Ærø kan vanskeligt leve op til dette niveau. I de seneste år har der været mellem 26 og 46 fødsler på Ærø Sygehus.

  Fødselsordningen på Ærø Sygehus lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til varetagelse af fødsler på hovedfunktionsniveau. Hermed er fødselsordningen på Ærø Sygehus at betragte som en hjemmefødselsordning.

  Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med høringssvar til Region Syddanmarks fødeplan anført, at det faktum, at fødslerne på Ærø foregår på sygehuset, kan give de svangre et fejlagtig indtryk af hvilke kompetencer, der vil være til stede i tilfælde af komplikationer.

  For at sikre fødende kvinder på Ærø assistance på samme faglige niveau som andre kvinder i Region Syddanmark anbefales følgende:

  • at der forsat er jordemoderkonsultation, fødsels- og forældreforberedelse samt besøg efter fødslen på Ærø
  • at selve fødslen pr. 1. april 2012 sker på Svendborg Sygehus eller som decideret hjemmefødsel
  • at Ø-ordningen baseret på 2 faste jordemødre på Ærø videreføres, dog således at de 2 jordemødre, der indgår i Ø-ordningen, varetager et vist antal fødsler årligt på Svendborg sygehus
  • at der sikres mulighed for, at kvinder, der skal føde i Svendborg, og deres familier fra Ærø, har mulighed for at tilbringe nogle dage både før og efter fødslen på patienthotel/lejlighed på eller nær Svendborg Sygehus.

   

  Kirurgisk aktivitet på Ærø Sygehus

  I 2011 blev der i årets første 8 måneder udført 115 operationer på ambulante patienter og 31 operationer på indlagte patienter på Ærø Sygehus. Den akutte kirurgi på Ærø er  ligeledes yderst beskeden. I år til dato er der ikke foretaget akut kejsersnit, men der er i de første 8 måneder af 2011 gennemført 4 akutte indgreb med anæstesi. En journalgennemgang viser, at alle 4 patienter uden risiko kunne være overflyttet i god ro og orden til f.eks. Svendborg Sygehus, hvis der ikke havde været et kirurgisk beredskab tilstede på Ærø.

  Alt i alt er der tale om et lille volumen i den kirurgiske aktivitet på Ærø. Det vurderes fra faglig side, at det vil være vanskeligt at holde sig opdateret indenfor alle relevante kirurgiske procedurer, når nogle af de kirurgiske procedurer forekommer i så lille et antal, som det er tilfældet på Ærø Sygehus.

  For fremadrettet at tilbyde Ærøs borgere kirurgisk behandling på samme niveau som andre borgere i Region Syddanmark anbefales følgende:

  • den operative aktivitet på Ærø Sygehus ophører pr. 1. april 2012 og flyttes til Svendborg
  • mindre kirurgiske procedurer under lokalbedøvelse, herunder behandlingen af akutte småskader kan varetages i et medicinsk/kirurgisk ambulatorium.

   

  Medicinsk sengeafsnit på Ærø Sygehus

  Muligheden for at indlægge akutte medicinske patienter foreslås bevaret. Den forholdsvise lange transporttid fra ø til fastland - som kun kan ske i dagtiden, taler for, at der forsat vil være behov for at kunne indlægge akutte medicinske patienter på Ærø Sygehus uden for almindelig dagtid. Opgørelser over indlagte patienter viser, at der årligt bliver indlagt lidt under 200 patienter efter kl. 20.00 og frem til næste morgen kl. 8.00.  Hertil kommer, at 1/3 af øens befolkning er over 65 år, hvilket kan godtgøre et særligt behov for et medicinsk sengeafsnit, som kan betjene lokalbefolkningen.

  Det anbefales, at :

  • der opretholdes et medicinsk sengeafsnit på Ærø Sygehus
  • der arbejdes på at udvikle de medicinske dagtilbud, herunder at Ærø Sygehus forsat benytter sig af telemedicinske løsninger og evt. udbygger mulighederne for telemedicinske konferencer
  • der gøres en indsats for kompetencevedligeholdelse af personale, eksempelvis ved at personalet kan deltage i behandlingen af akutte patienter på Svendborg Sygehus ect.

   

  Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

  Det bemærkes, at ovenstående ændringer udelukkende foreslås af faglige grunde, og at besparelsespotentialet er beskedent ved omlægningerne.

  Som følge af de foreslåede ændringer på Ærø Sygehus forventes et besparelsespotentiale svarende til 8-10 stillinger fordelt på 1 læge, 4 sygeplejersker og 3 social- og sundhedsassistenter samt yderligere 1-2 stillinger indenfor øvrige personalekategorier. Hertil følger udgiften til beredskab i forbindelse med akut kejsersnit.

  Der tilrettelægges en personaleproces, hvor muligheden for at reducere bemandingen ved naturlig afgang eller ved omplacering undersøges. I overensstemmelse med regionens personalemæssige garantier i forbindelse med strukturændringer vil de medarbejdere, der bliver berørt af ændringerne, være omfattet af personalegarantien, og vil derfor blive tilbudt andet arbejde i regionen.

  Samlet set forventes en driftsbesparelse på 6-6,5 mio. kr. på Ærø Sygehus årligt. I opgørelsen af netto driftsbesparelsen skal der tages hensyn til allerede effektuerede og planlagte besparelser vedr. beredskabet på Ærø Sygehus.

  Ved opgørelsen af nettobesparelsen skal fratrækkes eventuelle merudgifter til:

  • etablering af patientholtelsfaciliteter til fødende patienter med familier i Svendborg
  • en mindre stigning i udgifter til patienttransporter
  • kompetenceudvikling af personalet på Ærø Sygehus

  Nettobesparelsen foreslås tilført centrale rammer med fuld virkning fra 2013 og frem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sende vedhæftede notat i høring. Notatet indeholder forslag om :

  • At fødsler på Ærø Sygehus ophører pr. 1 april 2012.
  • At såvel den planlagte kirurgi som den akutte kirurgi på Ærø Sygehus ophører pr. 1. april 2012.
  • At nettobesparelsen ved strukturændringen tilføres centrale rammer med virkning fra 2013 og frem.
  • At de eksakte økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgetterne ved en kommende budgettilpasning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Forslaget sendes i høring. Der er hermed ikke taget stilling til organiseringen af beredskabet på Ærø. Indtil regionsrådet har taget stilling til et konkret forslag herom, opretholdes det nuværende beredskab på sygehust. Mulighederne for en hjemmefødselsordning med tilbud om at benytte faciliteterne på sygehuset belyses endvidere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2475
  12. Temaer for uddannelsespuljen 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Uddannelsesaftale blev indgået i september 2009 og gælder i fire år. Regionsrådet har besluttet, at uddannelsespuljen primært skal øremærkes til aktiviteter, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale i 2010-2013.

  Regionsrådet skal fastlægge temaer for uddannelsespuljen 2012. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale anbefaler, på baggrund af en drøftelse af udkast til Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2012-2013, tre temaer for Uddannelsespuljen 2012 til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Uddannelsesaftale er Region Syddanmarks samlede uddannelsessatsning, der med udgangspunkt i ungdomsuddannelserne samler alle aktører: Kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv m.fl. om at nå målet om at 95% får en ungdomsuddannelse (95 % målet) 

  Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale besluttede i juni 2011 at udvide Syddansk Uddannelsesaftale til at omfatte målet om, at 50% af de unge gennemfører en videregående uddannelse (50 % målet) , samt målsætningen om Region Syddanmark som Scienceregion (Sciencemålet). 

  Temaer for uddannelsespuljen 2012

  På det seneste møde i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale den 6. oktober 2011, blev temaerne for uddannelsespuljen 2012 drøftet, med udgangspunkt i udkast til Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2012-2013. Handlingsplanen og Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012 – 2015, skal begge behandles i regionsrådet i december 2011.

  Styregruppen besluttede at anbefale regionsrådet nedenstående temaer og ansøgningsfrister til uddannelsespuljen for 2012:

                        

                         1. Syddanske talenter (13. januar 2012)

  - Alle typer af talenter skal fremmes i hele uddannelsessystemet, både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne, og på de videregående uddannelser. Temaet retter sig mod 95% målet, 50% målet og sciencemålet.

  2. Uddannelsessamarbejder (1. juni 2012)

  - Nye samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og andre, kan være en vej til at styrke både kvaliteten og den geografiske spredning af ungdomsuddannelserne. Temaet retter sig mod 95% målsætningen.

  3. Praktikpladser til alle (1. juni 2012)

  - Der skal være praktikpladser til alle syddanske unge på erhvervsuddannelserne. Syddansk Uddannelsesaftale vil arbejde for flere praktikpladser. Temaet retter sig mod 95% målsætningen.

  Alle tre temaer udspringer af udkast til Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan for 2012-2013, og svarer i store træk til de tre fyrtårne i handlingsplanen, som der vil blive sat særligt fokus på, hvis Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013 godkendes af regionsrådet i december 2011. Den største forskel er, at campus ikke indgår i overskriften på det foreslåede tema om Uddannelsessamarbejder, men kan indgå i projekter under temaet.

  Styregruppen anbefaler dertil regionsrådet, at uddannelsespuljen på ca. 18 mio. kr. bliver delt op i to, så halvdelen er til rådighed til første tema i januar 2012, og den anden halvdel er til rådighed til de to temaer i juni 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At temaerne for uddannelsespuljen og ansøgningsfrister i 2012 bliver:

  1. Syddanske talenter (13. januar 2012).

  2. Uddannelsessamarbejder (1. juni 2012).

  3. Praktikpladser til alle (1. juni 2012).

  At uddannelsespuljen deles i to lige store puljer til hhv. ansøgningsfristen i januar 2012 og fristen i juni 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-10-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet tema 2 omformuleres til "Uddannelsessamarbejde, herunder campus".

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt med følgende tilføjelse til tema 2: ”Uddannelsessamarbejder kan spænde vidt fra virtuelle samarbejder til campus med bygningsfællesskab”. Endvidere ændres overskriften i Tema 2 til: ”Uddannelsessamarbejder, herunder campus”


  Sagsnr. 11/18504
  13. Region Syddanmarks ansøgning om udpegning som Europæisk Iværksætterregion 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Formålet med European Entrepreneurial Region er at skabe dynamiske grønne iværksætterregioner i hele Europa. Parter i Region Syddanmark har udarbejdet en ansøgning om at blive europæisk iværksætterregion i 2013. Regionsrådet har i budget 2012 afsat 0,5 mio. kr. til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  European Entrepreneurial Region (EER) er et projekt, hvor EU-regioner med særlige iværksættervisioner udpeges uafhængigt af deres størrelse, velstand og kompetencer. Regioner med den mest overbevisende og fremsynede politiske strategi bliver udnævnt til årets iværksætterregioner. Formålet med initiativet er at skabe dynamiske grønne iværksætterregioner i hele Europa. Ordningen blev igangsat i 2009, og hidtil er seks regioner blevet udnævnt.

  En udnævnelse indebærer ikke tildeling af midler.

  Ved vedtagelse af budget 2012 blev det besluttet, at Region Syddanmark skulle ansøge om at blive europæisk iværksætterregion. Der udmøntes 0,5 mio. kr. til formålet i 2012 fra erhvervsmidlerne. Midlerne udmøntes efter anbefaling fra udvalget for regional udvikling

  En arbejdsgruppe bestående af Danfoss Universe/Young Enterprise, Væksthus Syddanmark, SDEO og Region Syddanmark har udarbejdet vedlagte ansøgning om at blive europæisk iværksætterregion i 2013.

  Regionale parter (Erhvervskontorer, SDU, uddannelsesinstitutioner m.fl.) er involveret i arbejdet. Der er ansøgningsfrist 10. november 2011. Udnævnelse af vindere sker primo 2012.

  Omdrejningspunktet for ansøgningen er Vækstforums strategi og den syddanske vækstmodel suppleret med øvrige parters indspil, herunder bl.a.Young Enterprise, den internationale dimension samt en udbredelse af Danfoss’innovationskonkurrence koncept ”Man on the Moon”.

  Parterne bag ansøgningen vil arbejde for at

  ·        fremme en bæredygtig udvikling igennem en fælles syddansk vækstmodel med fokus på offentlig-private partnerskaber og regionale styrkepositioner inden for bæredygtig energi, velfærdsteknologi samt turisme og design,

  ·        styrke iværksætterkulturen i regionen og

  ·        fremme og styrke internationalisering og grænseoverskridende klyngesamarbejde.

  For Syddanmark vil en eventuel udnævnelse betyde en europæisk anerkendelse af de erhvervsfremmende indsatser i regionen, hvilket også vil kunne bruges i den nationale/internationale markedsføring af regionen og dens virksomheder. Projektet vil også være  til gavn for hele regionen og vil medføre et styrket samarbejde på regionalt niveau mellem de aktører, der arbejder med iværksætteri.

  Region Midtjylland ansøger også om at blive europæisk iværksætterregion.

  Da ansøgningsfristen var den 10. november 2011, er ansøgningen fremsendt med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  Udvalget for Regional Udvikling behandlede sagen på møde den 21. november 2011. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgningen om Europæisk Iværksætterregion godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/22958
  14. Overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland-Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med baggrund i bl.a. den kommende fokusering af Region Sønderjylland-Schleswigs arbejdsfelter til kultur, sprog, skole, ungdom og arbejdsmarked, foreslås det, at den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland-Schleswig overdrages fra Region Syddanmark til Aabenraa kommune fra 1. januar 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 24. oktober 2011 ny aftale om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig. De øvrige 7 parter bag Region Sønderjylland-Schleswig har eller forventes at godkende aftalen i november 2011.

  Organisationens daglige arbejde varetages af et grænsekontor i Bov med ca. 10 medarbejdere. I henhold til aftalen ligger den organisatoriske forankring hos en eller flere parter efter særskilt aftale. På nuværende tidspunkt er medarbejderne ansættelsesmæssigt placeret under Region Syddanmark.

  Det foreslås, at Region Sønderjylland-Schleswigs organisatoriske forankring fra 1. januar 2012 overdrages fra Region Syddanmark til Aabenraa kommune. Der vedlægges udkast til ”Aftale om overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland-Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa Kommune”.

  Baggrunden for ændring af den organisatoriske forankring er at skabe en adskillelse mellem Regionskontoret som organ for det konkrete grænseoverskridende samarbejde og projekter samt Region Syddanmark som forvaltningsenhed for INTERREG IV A-programmet. Ved ydelse af tilskud fra INTERREG IV A-programmet skal der være en adskillelse mellem disse to funktioner. Sønderjylland-Schleswig vil få mulighed for at modtage tilskud fra INTERREG IV A-programmet til grænseoverskridende projekter.

  Et andet formål med ændringen er, at den nye aftale om Region Sønderjylland-Schleswig indeholder en nyorientering af Region Sønderjylland-Schleswigs arbejdsfelter, således at formålet med det grænseoverskridende samarbejde fokuseres omkring kultur, sprog, skole, ungdom og arbejdsmarked. I Region Syddanmarks vision for det dansk-tyske samarbejde 2011-2020 arbejdes der med andre kerneområder: erhvervsudvikling, forskning og uddannelse, synliggørelse og infrastruktur.

  Overdragelsen til Aabenraa Kommune betyder, at alle faste medarbejdere hos Region Sønderjylland-Schleswig med tilhørende opgaver overføres til ansættelse i kommunen pr. 1. januar 2012 efter reglerne i lov om virksomhedsoverdragelse. Regionshusets MED-udvalg behandlede sagen på mødet den 26. oktober 2011.

  Efter virksomhedsoverdragelsen støtter Region Syddanmark fortsat og er en aktiv part i

  samarbejdet.

  Aabenraa Byråd behandler sagen den 30. november 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland-Schleswig overdrages fra Region Syddanmark til Aabenraa kommune pr. 1. januar 2012, under forudsætning af Aabenraa Byråds godkendelse af overdragelsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/691
  15. Plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner og dagtilbuddet Østerhuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som en del af arbejdet med at etablere erstatningsboliger til det tidligere Strandvænget er der udarbejdet forslag til plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner og dagtilbuddet Østerhuse. Materialet har været i administrativ høring og der har været afholdt orienteringsmøde med de pårørende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Efter udarbejdelsen af helhedsplanen for det tidligere Strandvænget i efteråret 2010 har nærmere tekniske undersøgelse vist, at de bestående bygninger på Skaboeshusevej i Nyborg ikke kan anvendes, primært på grund af for lav indvendig lofthøjde. Dette forhold betyder, at bygningsreglementet ikke kan opfyldes.

  To arbejdsgrupper med repræsentanter fra pårørende, ledelse og medarbejdere fra de berørte tilbud i Nyborg samt medarbejdere fra Regionshuset har derfor udarbejdet vedlagte forslag til plan, som nu har været i administrativ høring i perioden 1. til 22. august 2011.

  Der er afholdt møde den 16. august 2011om høringsmaterialet, inkl. forslag til scenarier med de pårørende på Lilleskov, Skovhuse, Engbo og Østerhuse. I mødet deltog også formanden for socialudvalget Bente Gertz.

  Der var på mødet og i høringssvarene grundlæggende stor opbakning til planen, herunder til at få adskilt de tre døgntilbud i meget selvstændige enheder med forskellige typer beliggenhed (centralt i Nyborg og bynært), at Østerhuse drives med to afdelinger i Nyborg i umiddelbar nærhed til de tre døgntilbud Lilleskov, Skovhuse og Engbo, at de to eksisterende produktionskøkkener anvendes som udgangspunkt, at svømmehallen lukkes samt at parken afgrænses så driften og taksterne ikke belastes.

  De områder, der har været bemærkninger til, er:

  1. mulighed for placering af boligerne på begge sider af de almene boliger i 1A
  2. fastholdelse af køkkenfunktionen i forbindelse med tilbuddene og gerne et på hvert tilbud
  3. ønske om at fastholde svømmehallen
  4. model for afgrænsning af parken, så den ikke vil komme til at belaste driften og dermed taksterne

  Kort resumé af de 6 høringssvar, høringssvarene og optegnelser fra orienteringsmødet samt høringsmaterialet er vedlagt.

  Høringssvarene har medført følgende justeringer og forslag til den oprindelige plan:

  Ad 1. Det vurderes, at det er muligt at placere op til 16 boliger i Slugten. Denne placering forventes kun at ville medføre en mindre merudgift på grund af jordbundsforholdene. Slugten ligger, ligesom Skærehaven, inden for skovbeskyttelseslinjen, men mellem eksisterende byggeri, hvor Skærehaven er op til skoven. Det vurderes derfor som mindre sandsynligt, at der vil komme indsigelser mod placering af boliger i Slugten.


  Ad 2. Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med at beregne de mulige scenarier for køkkenerne, evt. af eksternt firma med speciel ekspertise på området.


  Ad 3. Det vurderes ud fra et fagligt og praktisk synspunkt, at faciliteterne i Nyborg Badeland kan give borgerne et reelt og anvendeligt alternativ til de bestående muligheder i svømmehallen på Skaboeshusevej. Den udfordring, der er i forhold til anvendelse af svømmebad, er personaleledsagelse og den økonomiske udfordring vil være der, uanset hvor svømmehallen er placeret.


  Ad 4. Der er fra Region Syddanmarks side taget kontakt på politisk niveau til Nyborg kommune med henblik på at finde en løsning på blandt andet udfordringen omkring parken. Der er aftalt møde mellem regionsrådsformanden og borgmesteren i Nyborg kommune i starten af december 2011.

  Driftsdelen for de involverede tilbud i den mellemliggende periode frem til realisering af planen vil blive løst i dialog med de berørte tilbud.

  Socialudvalget blev orienteret den 25. august og 11. oktober 2011.

  Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg kommune tog en principiel byplanmæssig drøftelse af planen på et møde den 24. oktober 2011. Udvalget kan principielt godkende, at der arbejdes videre med de skitserede muligheder ved Vestergade. Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en helhedsplan for hele området ved Strandvænget, hvor eventuel ny bebyggelse i området skal indarbejdes. Region Syddanmark er i dialog med Nyborg kommune om den fremtidige plan for området.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Lilleskov placeres med 48 boliger på kollegiegrunden ved Nyborgskolen i Nyborg by.

  At Skovhuse placeres med 16 boliger på området ved Nyborgskolens gymnastiksal og med 16 boliger i Slugten mellem 1A og Børnehusene på Skaboeshusevej. Sammen med de eksisterende 16 boliger i 1A vil Skovhuse bestå af i alt 48 boliger.

  At Østerhuse fremover består af to afdelinger. Den ene er Låddenhøj med uændret placering i nærhed til den foreslåede placering af Lilleskov. Den anden er Påfuglen, som flyttes til grunden ved siden af den kommende placering af døgntilbuddet Engbo på Skaboeshusevej.

  At de nuværende produktionskøkkener på kollegiegrunden og Skaboeshusevej anvendes indtil der kan tages beslutning på baggrund af beregnede scenarier for køkkenerne af et eksternt firma med speciel ekspertise på området.

  At svømmehallen nedlægges.

  At der findes en løsning, således at parken ikke vil komme til at belaste driften og dermed taksterne for de nuværende og kommende tilbud på Skaboeshusevej.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/15300
  16. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Lars Aarup ønsker at udtræde af bestyrelsen for Givskud Zoo. Regionsrådet skal tage stilling til dette, og der skal i givet fald udpeges et nyt medlem hertil.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udpegede på mødet den 25. januar 2010 regionsrådsmedlem Lars Aarup til bestyrelsen for Givskud Zoo.

  Lars Aarup, som pt. har sygeorlov fra regionsrådet, har efterfølgende tilkendegivet, at han ønsker at trække sig fra hvervet af helbredsmæssige årsager.

  Udpegningen er gældende for hele valgperioden, men regionsrådet kan efter begæring fritage Lars Aarup for hvervet. Gruppen kan herefter besætte pladsen med et nyt medlem. Gruppen har meddelt, at såfremt begæringen fra Lars Aarup imødekommes, besættes pladsen med regionsrådsmedlem Thies Mathiasen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet fritager regionsrådsmedlem Lars Aarup for hvervet som medlem af bestyrelsen for Givskud Zoo.

  At regionsrådsmedlem Thies Mathiasen indtræder som nyt medlem i bestyrelsen for Givskud Zoo, gældende for resten af valgperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

   

   

   

   

   

   

   


  Siden er sidst opdateret 12-06-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring