Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 21. november 2011

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 21. november 2011

 

Mødedato
21-11-2011 kl. 15:50 - 18:50
 
Mødested
Mødeværelse 5.
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Frede Skaaning, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Videreførsel af rute 205, Vejle - Juelsminde
  2. Kulturpuljen oktober 2011 - mindre projekter
  3. Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012-15 og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13
  4. Region Syddanmarks ansøgning om udpegning som Europæisk Iværksætterregion 2013
  5. Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  6. Orientering og indstillinger fra Vækstforum
  7. Meddelelser
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 09/4658
  1. Videreførsel af rute 205, Vejle - Juelsminde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2010, at rute 205 (Vejle-Juelsminde) blev kategoriseret som uddannelsesrute. Region Midtjylland og Midttrafik har en anden opfattelse, nemlig at ruten bør videreføres uændret eller stort set uændret. Ruten er derfor i foreløbigt ét år (til det kommende køreplanskifte) opretholdt med henblik på at det afklares, i hvilket omfang ruten skal videreføres.

  Midttrafik og Sydtrafik har nu henvendt sig for at få en afklaring af rutens fremtidige status.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rute 205 er efter de midtjyske principper (byer over 1500 indb. er regionale rejsemål) en rute af regional betydning, og er derfor en rute som man i Region Midtjylland vil finansiere i stort set uændret omfang. Da principperne er anderledes i Region Syddanmark, opfattes ruten ikke her på samme måde (Juelsminde er med knap 4.000 indb. for lille til efter syddansk målestok at være et regionalt rejsemål).

  På  mødet den 23. august 2010 besluttede regionsrådet, at rute 205 kunne opretholdes som pendlerrute. En pendlerrute er efter regionens principper en rute, der, til trods for at den ikke opfylder principperne fuldt ud, alligevel kan opnå regional finansiering, hvis den har - eller der er en begrundet forventning om, at den kan opnå - en selvfinansiering på 50%. Den højere selvfinansiering kan evt. opnås ved, at tilrette antallet af afgange på ruten eller ved at fravige den direkte rute og dermed få flere passagerer med.

  Kort efter beslutningen i august blev det klart, at den økonomiske ramme ikke var tilstrækkelig til, at Sydtrafik kunne køre de ruter, det tidligere var bestemt. Det førte bl.a. til, at regionsrådet den 13. oktober 2010 besluttede, at rute 205 skulle opretholdes som uddannelsesrute. Uddannelsesruter er en rutetype, der supplerer de regionale principper i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til adgangen til ungdomsuddannelser.

  Denne beslutning førte til, at Region Midtjylland, Midttrafik og Sydtrafik i fællesskab understregede, at der næppe ville kunne hentes nogen væsentlig besparelse på ruten ved at nedgradere den fra pendlerrute til uddannelsesrute, og at man i Midtjylland havde et klart ønske om at videreføre ruten nogenlunde uændret.

  Udvalget for Regional Udvikling besluttede derfor på sit møde den 7. marts 2011, at administrationen skulle finde en løsning i forhold til trafikselskaberne. Det førte til en udsættelse af beslutningen om gennemførelse af rute 205 som uddannelsesrute.

  De to trafikselskaber har nu henvendt sig for en afklaring af rutens fremtid.

  Regionsrådets beslutning om, at rute 205 skal opretholdes som uddannelsesrute kan muligvis tolkes som, at ruten som minimum skal videreføres som uddannelsesrute. I så fald vil beslutningen ikke stå i vejen for, at ruten videreføres som pendlerrute. En forudsætning herfor er, at der er eller kan forudses en selvfinansiering på 50%. Dertil kommer, at finansieringen af ruten skal kunne holdes inden for den samlede økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at Sydtrafik og Midttrafik meddeles, at rute 205 som minimum skal videreføres som uddannelsesrute, men at Region Syddanmark ikke har noget at indvende imod, at ruten videreføres som pendlerrute. Dette er under forudsætning af, dels at selvfinansieringen er eller kan forventes at blive 50%, og dels at finansieringsudgiften kan holdes inden for den samlede ramme for Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 11/27690
  2. Kulturpuljen oktober 2011 - mindre projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kulturbudgettet er på 7,9 mio. kr. i 2011. Til Kulturpuljens oktober uddeling til mindre projekter på 1 mio. kr. er der modtaget 61 ansøgninger. Der er i alt søgt om tilskud på godt 10 mio. kr., og projekterne har et samlet budget på knap 54 mio. kr.

  Otte projekter indstilles til tilskud på i alt 2,4 mio. kr., og 53 projekter på i alt 8 mio. kr. indstilles til afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kulturpuljens uddeling til mindre projekter har til formål at igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet, i tæt dialog med kulturaktører, kommunerne og organisationer.

  Til Kulturpuljens oktober uddeling er der modtaget 61 ansøgninger. Der er i alt søgt om tilskud på godt 10 mio. kr., og projekterne har et samlet budget på knap 54 mio. kr.

  Kulturbudgettet for 2011 er på 7,9 mio. kr., hvoraf oktober uddelingen udgør 1 mio. kr. til mindre kulturprojekter. Der er 5,5 mio. kr. i overskydende kulturpuljemidler fra tidligere puljer, hvorfor der  er indstillet projekter på i alt 2,4 mio. kr. til tilskud. Der resterer således 3 mio. kr. i kulturpuljen, der vil blive foreslået overført til 2012 til projekter i forbindelse med den kommende kulturstrategi.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra indsatsområderne på kulturområdet og kulturstrategien.

  Kulturprojekterne er udvalgt ud fra en vurdering af, i hvor høj grad de understøtter kulturstrategien - herunder effekten, mulighed for videreførelse, samt i hvor høj grad de er nyskabende og har et regionalt perspektiv.

  Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger, og indstiller på den baggrund følgende 8 projekter til tilskud på i alt kr. 2,407 mio. kr.:

  • 15   -  Vores Kunst Projektet - "En færge til Ærø"  - 400.000 kr.
   Projektet er et samarbejde mellem DR, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd. Der blev i konkurrencen om Vores Kunst udvalgt to projekter fra Region Syddanmark, hvor det ene er færgen til Ærø, der dekoreres af en kunstner.
  • 22  -   Skamlingsbanken - udvikling af kulturdelen i projektet for Skamlingsbanken - 175.000 kr.
   Kolding kommune arbejder med projektet, der kan styrke kulturarven og profilere områdets identitet som nationalt mindesmærke og hermed tiltrække flere turister og borgere til området.
  • 23  -  Vores Kunst Projekt i Trekantområdet - Et kunstværk i Trekantområdet - 400.000 kr.
   Dette projekt er det andet projekt i samarbejdet mellem DR, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd om Vores Kunst. Kunstværket placeres et synligt sted i Trekantområdet.
  • 28  -  Lindø Transition Event - en kulturel og anderledes event - 300.000 kr.
   Projektet kan være medvirkende til at sætte fokus på Lindø, på bosætning og kultur i området.
  • 29  -  "Jeg er arkæolog" - et digitalt strategispil om arkæologi fra bar mark til museumsmontre - 362.000 kr.
   Projektet bidrager til, at museerne synliggør arkæologien på en ny og anderledes måde. Spillet åbner for, at den enkelte borger kan få en bredere viden om arkæologi og dannelse af vores lokale, regionale og nationale historie.
  • 36  -  Syddansk Musikfestival - 8 klassiske koncerter med fokus på Carl Nielsen på slotte på hele Fyn - 75.000 kr.
   Projektet sætter fokus på komponisten Carl Nielsen, og på den kommende fejring i 2015 af 150 året for Carl Nielsens fødsel. Projektet samarbejder med Schleswig-Holstein Musik Festival og har fokus på Fyns Kulturskatte. Desuden ønskes samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium.
  • 43  -  "Tá ud og tegn - Kreative børn på trafiksikre udflugter i Region Syddanmark", Trapholt Kunstmuseum - 295.000 kr.
   Projektet styrker børns kulturelle oplevelser på tværs af by og landdistrikter gennem tegning som kunstnerisk medie. Projektet videreføres gennem den eksisterende site "kunstmus.dk".
  • 48  -  Vikingetidens Jelling - Jelling stenenes nye liv - en dokumentarfilm - 400.000 kr.
   Den kommende produktion af dokumentarfilmen om de historiske og gådefulde Jelling monumenter og de videreførte arkæologiske undersøgelser omkring Jelling anlægget, der siden 1994 har været på Unescos bevaringsliste over verdens kulturarv.

  Anbefalinger til afslag - markeret med C i oversigten - udgør 8.080.504 kr., fordelt på 53 projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler overfor regionsrådet, at der ydes tilskud til projekter markeret med A, og med nr. 15-22-23-28-29-36-43-48 på i alt 2,407 mio. kr. fra kulturpuljens oktober uddeling, og

  at der gives afslag til de 53 projekter markeret med C på vedlagte oversigt i alt 8.080.504 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/18075
  3. Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012-15 og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udkast til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012-15 og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 skal drøftes og vedtages på regionsrådsmødet 12. december 2011. De vedlagte skitser har været drøftet i såvel Udvalget for Regional Udvikling den 29. august 2011 samt på møde i Kommunekontaktudvalget den 30. august 2011, med opbakning begge steder.

  Herudover har styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale drøftet skitserne på møde den 6. oktober 2011. Styregruppen havde nogle ændringsønsker til handlingsplanen og til temaerne for uddannelsespuljen 2012. Det indstilles, at udvalget drøfter skitserne og ændringsforslagene med henblik på anbefaling om godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med den nye RUP skal Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi revideres. Uddannelsesstrategien skal implementeres i to-årige handlingsplaner. Handlingsplan for 2012-13 vil også være handlingsplan for implementering af Syddansk Uddannelsesaftale 2012 – 2013.

  Skitserne til den nye 4-årige uddannelses­strategi og til handlingsplanen for Syddansk Uddannelsesaftale, har været drøftet i Udvalget for Regional Udvikling den 29. august 2011, samt på møde i Kommunekontaktudvalget den 30. august 2011. Begge steder var der opbakning til skitserne.

  Strategien er opdateret med nye data for udfordringer og ønskede effektmål, og er ellers uændret i forhold til den skitse, som udvalget drøftede den 29. august 2011. Strategien er vedlagt som bilag.

  Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale drøftede på møde den 6. oktober 2011, skitser til handlingsplan og temaer for uddannelsespuljen 2012. Styregruppen havde følgende ændringsønsker:

  • At ordet ”campus” ikke fremgår af handlingsplanen og dermed heller ikke bliver nævnt i hverken fyrtårnsinitiativerne eller temaer for uddannelsespuljen 2012.
  • At talent bredes ud, således at det kan dække alle typer af talenter på alle niveauer, og ikke som i første skitse være målrettet målsætningerne om at flere skal uddanne sig indenfor sciencefag, og flere skal gennemføre en videregående uddannelse.

  Udvalget for Regional Udvikling drøftede på udvalgsmøde den 31. oktober 2011, temaerne som uddannelsespuljen kan anvendes til i 2012, som anbefalet af styregruppen. Disse temaer var formuleret som de fyrtårnsinitiativer, der er foreslået i handlingsplanen men redigeret efter styregruppens ønsker.

  Temaer til uddannelsespuljen 2012 er:

  1. Syddanske talenter - Alle typer af talenter skal fremmes i hele uddannelsessystemet, både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne, og på de videregående uddannelser. Temaet retter sig mod 95% målet, 50% målet og sciencemålet.

  2. Uddannelsessamarbejder - Nye samarbejder, mellem uddannelsesinstitutioner og andre, kan være en vej til at styrke både kvaliteten og den geografiske spredning af ungdomsuddannelserne. Temaet retter sig mod 95% målsætningen.

  3. Praktikpladser til alle - Der skal være praktikpladser til alle syddanske unge på erhvervsuddannelserne. Syddansk Uddannelsesaftale vil arbejde for flere praktikpladser. Temaet retter sig mod 95% målsætningen.

  Udvalgets anbefalinger på møde den 31. oktober 2011 til temaer for uddannelsespuljen 2012 var:

  • At ordet ”campus” indgår i overskriften som en del af temaet ”Uddannelsessamarbejder, herunder campus”, og
  • at talent bredes ud så det kan anvendes overfor alle typer af talenter på alle niveauer, som foreslået af styregruppen.

  Administrationens anbefalinger til handlingsplan og fyrtårnsinitiativer for uddannelsespuljen 2012:      

  • At handlingsplanen revideres således, at ordet campus ikke længere indgår som en del af de enkelte løsningsforslag, bortset fra at administrationen foreslår at ordet campus bibeholdes som en løsningsmulighed til indsatsområde 3: Afstand til ungdomsuddannelserne. Den konkrete formulering i handlingsplanen foreslås til denne: "Uddannelsessamarbejder kan give et større udbud af uddannelsestilbud i mindre byer, herunder gennem udvikling af f.eks. kostskole/kollegiemiljø, campus med bygningsfællesskab og/eller forlagt undervisning, f.eks. ved hjælp af ny teknologi" (planche 9 i vedlagte handlingsplan).
  • At handlingsplanen revideres således, at talent bredes ud, så det kan anvendes overfor alle typer af talenter på alle niveauer, som foreslået af styregruppen. Udvalget bakkede på møde den 31. oktober 2011 op om dette tema.
    
  • At det ene fyrtårnsinitiativ, jf. tema 2 "Uddannelsessamarbejder" ovenfor, ændres således, at det tydeliggøres at "uddannelsessamarbejder, herunder campus" kan dække over mange forskellige typer samarbejde, fra it-fællesskab til campus med bygningsfællesskab. Den konkrete formulering foreslås til denne: " Uddannelsessamarbejder - Nye samarbejder, mellem uddannelsesinstitutioner og andre, kan være en vej til at styrke både kvaliteten og den geografiske spredning af ungdomsuddannelserne. Uddannelsessamarbejder kan spænde vidt fra virtuelle samarbejder til campus med bygningsfællesskab" (planche 13 i vedlagte handlingsplan).

   

  Tidsplan:

  2. december 2011: Udkast til uddannelsesstrategi og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan præsenteres på Syddansk Uddannelsesaftales midtvejskonference.

  12. december 2011: Regionsrådet vedtager Region Syddanmark Uddannelsesstrategi 2012-15 og Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2012-13.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget på baggrund af drøftelse af administrationens anbefalinger, anbefaler regionsrådet at godkende Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012-15 og Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/18504
  4. Region Syddanmarks ansøgning om udpegning som Europæisk Iværksætterregion 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Formålet med European Entrepreneurial Region er at skabe dynamiske grønne iværksætterregioner i hele Europa. Parter i Region Syddanmark har udarbejdet en ansøgning om at blive europæisk iværksætterregion i 2013. Regionsrådet har i budget 2012 afsat 0,5 mio. kr. til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  European Entrepreneurial Region (EER) er et projekt, hvor EU-regioner med særlige iværksættervisioner udpeges uafhængigt af deres størrelse, velstand og kompetencer. Regioner med den mest overbevisende og fremsynede politiske strategi bliver udnævnt til årets iværksætterregioner. Formålet med initiativet er, at skabe dynamiske grønne iværksætterregioner i hele Europa. Ordningen blev igangsat i 2009, og hidtil er seks regioner blevet udnævnt. En udnævnelse indebærer ikke tildeling af midler.

  Udvalget for Regional Udvikling anbefalede på mødet den 29. august 2011 regionsrådet, at Region Syddanmark ansøger om at blive europæisk iværksætterregion i 2013.

  Ved vedtagelse af budget 2012 var der enighed om i regionsrådet, at Region Syddanmark skulle ansøge om at blive europæisk iværksætterregion. Der udmøntes 0,5 mio. kr. til formålet i 2012 fra erhvervsmidlerne. Midlerne udmøntes efter anbefaling fra Udvalget for Regional Udvikling.

  En arbejdsgruppe bestående af Danfoss Universe/Young Enterprise, Væksthus Syddanmark, SDEO og Region Syddanmark, har udarbejdet vedlagte ansøgning om at blive europæisk iværksætterregion i 2013. Regionale parter (Erhvervskontorer, SDU, uddannelsesinstitutioner m.fl.) er involveret i arbejdet. Der er ansøgningsfrist 10. november 2011. Udnævnelse af vindere sker primo 2012.

  Omdrejningspunktet for ansøgningen er Vækstforums strategi og den syddanske vækstmodel suppleret med øvrige parters indspil, herunder bl.a.Young Enterprise, den internationale dimension samt en udbredelse af Danfoss innovationskonkurrence koncept ”Man on the Moon”.

  Parterne bag ansøgningen vil arbejde for at:

  • Fremme en bæredygtig udvikling igennem en fælles syddansk vækstmodel med fokus på offentlig-private partnerskaber og regionale styrkepositioner inden for bæredygtig energi, velfærdsteknologi samt turisme og design, 
  • styrke iværksætterkulturen i regionen, og
  • fremme og styrke internationalisering og grænseoverskridende klyngesamarbejde.

  For Syddanmark vil en eventuel udnævnelse betyde en europæisk anerkendelse af de erhvervsfremmende indsatser i regionen, hvilket også vil kunne bruges i den nationale/internationale markedsføring af regionen og dens virksomheder. Projektet vil også være  til gavn for hele regionen, og vil medføre et styrket samarbejdet på regionalt niveau mellem de aktører, der arbejder med iværksætteri.

  Region Midtjylland ansøger også om at blive europæisk iværksætterregion.

  P.g.a. ansøgningsfristen den 10. november 2011 behandler forretningsudvalget ansøgningen den 16. november 2011. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen godkendes, under forudsætning af, at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at ansøgningen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/29388
  5. Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til råstofplan 2012 fremsendes til godkendelse i regionsrådet, med henblik på offentlig høring i perioden den 2. januar 2012 til den 27. februar 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling, og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a stk. 1 i råstofloven (foroffentlighedsfasen). Der er indkommet 56 bidrag med bemærkninger fra råstofentreprenører, lodsejere, organisationer og kommuner i Region Syddanmark. Der er indsendt 27 ansøgninger til udlæg af nye råstofgraveområder.

  Jordforureningsafdelingen har behandlet de indkomne bemærkninger, og har afholdt møder med alle berørte kommuner om de indkomne ansøgninger.

  Der er udarbejdet et nyt forslag til råstofplan 2012. Forslaget skal udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a stk. 3 i råstofloven.

  Der er udarbejdet 27 strategiske miljøvurderinger for ansøgninger til graveområder, der ligeledes skal udsendes i offentlig høring.

  Samtidig med offentliggørelse, vil forslag til 15 nye graveområder blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor de foreslåede graveområder, og beboere i boliger beliggende indenfor i størrelsesordenen 200 meter fra de nye foreslåede graveområder.

  På baggrund af den offentlige høring, skal regionsrådet udarbejde Råstofplan 2012 til endelig vedtagelse. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at forslag til Råstofplan 2012 bilagt 27 miljøvurderinger udsendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 2. januar til 27. februar 2012, og  

  at forslag til 15 nye råstofgraveområder udsendes i partshøring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med to ændringsforslag:

  - at ansøgning om udlægning af et graveområde eller interesseområde ved Vester Nebel, Kolding Kommune, afvises med henvisning til manglende dokumentation for råstofforekomster samt landskabelige interesser, og at området helt udgår af forslag til råstofplan 2012, samt

  - at forslag til ændring af retningslinier, retningslinie 4.6., tilføjes "Trekantsområdet". I forslag til retningslinie 4.6.1. tilføjes: "Vejle, Fredericia, Billund og Kolding kommune", således at der også åbnes mulighed for at udarbejde tillæg til råstofplanen med nye graveområder i disse kommuner indenfor planperioden.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/295
  6. Orientering og indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Region Syddanmarks Vækstforums møde den 8. december 2011, vedtages den kommende erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13. Derudover drøftes resultatkontrakt med det syddanske Bruxelleskontor, organisering og bevilling til Syddansk Turisme, udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, og forlængelse af særlig ramme til vækstforumsekretariatet.

  Derudover drøftes en række indkomne ansøgninger. Ansøgningerne vil blive forelagt på Vækstforums møde den 8. december 2011, hvorefter de forelægges til beslutning i regionsrådet den 12. december 2011. Endelig forventes Vækstforums formandskab, at udmønte en bevilling på 4.000.000 kr. til etablering af et offentligt-privat konsortium til markedsføring af design.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13

  På mødet i Vækstforum den 20. september 2011 godkendte Vækstforum udkast til erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 samt handlingsplan 2012-13 med enkelte præciseringer. Det drejer sig bl.a. om en præcisering af, at definitionen af bæredygtig energi dækker teknologier, viden og komponenter, som medfører en intelligent og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer, samt en præcisering vedr. fødevarer i handlingsplanen.

  Derudover er der tilføjet et nyt tværgående vurderingskriterium, hvor det fremhæves, at der lægges afgørende vægt på et stærkt virksomhedsengagement i initiativerne. Erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen forelægges til endelig godkendelse på Vækstforums møde den 8. december 2011.

  Såfremt Vækstforum godkender strategien og handlingsplanen, vil den første ansøgningsrunde til handlingsplan 2012-13 være den 3. januar 2012. Disse ansøgninger forelægges til beslutning på Vækstforums møde den 27. marts 2012.

  Erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen lanceres på et arrangement i Panorama Lillebælt Biografen i Middelfart den 18. november 2011 kl. 14-16.

  Resultatkontrakt med det syddanske Bruxelleskontor 2012-13

  På regionsrådets møde den 13. december 2010 godkendte regionsrådet en samarbejdsaftale med Bruxellesforeningen gældende for 2011-13. Aftalen er en hensigtserklæring om fortsat samarbejde i 2011-2013 inden for samarbejdsaftalens rammer, såfremt resultatkontrakten for 2011 opfyldes tilfredsstillende.

  Resultatkontrakten for 2011 udløber ved årsskiftet, og det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at Bruxelleskontoret overordnet set har opfyldt resultatkontrakten tilfredsstillende. Afrapportering fra Bruxelleskontoret om resultaterne er vedlagt som bilag. Derfor forelægges resultatkontrakt for 2012-13 til Vækstforums og regionsrådets godkendelse.

  I forhold til tidligere, er der nu tilføjet et mål om et samarbejde med klyngerne, ligesom der også er tilføjet et mål om screening af mindst 20 syddanske virksomheder årligt med potentiale til at indgå i EU projekter, og som kunne have behov for rådgivning. Desuden skal der indgås et strategisk samarbejde med Hanse-Kontoret i Bruxelles. Igennem dette samarbejde, der omfatter konkrete projekter, ønskes det at sikre faste samarbejdspartnere i forhold til såvel Nordsø- som Østersøprogrammer og EU’s 7. og 8. rammeprogram. Endelig fremhæves samarbejdet med Alliancen for Grøn Offshore Energi med fokus på de syddanske aktører på området.

  Resultatkontrakten følger Vækstforums kommende handlingsplan for 2012-13. Resultatkontrakten angiver, at Bruxelleskontorets projekter og ydelser skal målrettes mod Vækstforums Handlingsplan for 2012-13. Kontrakten indeholder en række aktivitetsmål, der omhandler international projektudvikling, europæiske konferencer, virksomhedsgennemgang, interessevaretagelse, presse og kommunikation i Syddanmark, internationalisering af kommunerne i Syddanmark.

   

  Målgruppen for kontorets aktiviteter er private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder samt universiteter, videncentre, klynger, brancheorganisationer og erhvervsfremmeaktører. Vækstforum/Region Syddanmarks medlemsbidrag til Bruxellesforeningen for 2012-13 udgør årligt 4.018.884. kr., hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen.
   

  Organisering og bevilling til Visit Syddanmark

  Vækstforum godkendte på sit møde den 20. september 2011 et forslag om Syddansk Turismes fremtidige opgaver og rolle på turismeområdet, som bl.a. indebærer en navneændring fra Syddansk Turisme til Visit Syddanmark.

  Visit Syddanmark skal være koordinator, sparringspart, vejleder og formidler. Visit Syddanmark skal på initiativ og opfordring fra aktører, kunne være tovholder på regionale markedsføringsopgaver og partner i nationale markedsføringstiltag på turismeområdet. Visit Syddanmark skal videreføre arbejdet med erhvervsturisme gennem Inspiring Denmark. Visit Syddanmark skal understøtte destinationernes udviklingsarbejde og sikre, at der ikke sker overlap i aktiviteter gennem vejledning og sparring. Visit Syddanmark skal formidle viden indenfor erhvervsturisme og ferieturisme til destinationer og aktører gennem hjemmeside og direkte henvendelser.

  Visit Syddanmark skal, udover Inspiring Denmark og som evt. partner i nationale markedsføringsprojekter som f.eks. Global Connected, ikke selv være projektejer eller stå for drift af projekter eller lokale markedsføringskampagner. De vil ej heller udarbejde ansøgninger eller gennemføre udviklingsforløb og skal ikke bearbejde data til analyser og rapporter.

  Bestyrelsessammensætningen ændres til 12 medlemmer bestående af 4 fra erhvervet, 4 erhvervsrepræsentanter fra destinationerne / subregionerne, 1 medlem fra KKR, 2 medlemmer fra Vækstforum og 1 medlem fra VisitDenmark.

  Med udgangspunkt i det udvidede forslag til Visit Syddanmarks fremtidige opgaver, har vækstforumsekretariatet vurderet Visit Syddanmarks fremtidige ressourcebehov til ca. 4,75 mio.kr. årligt. Der vil derudover skulle afsættes et beløb i 2011 (beløb under afklaring) til afvikling af medarbejderstab og overdragelse af  projekter til andre leadpartnere. Syddansk Turismes nuværende bevilling er 7,4 mio. kr. årligt.

  Udpegning til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

  Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, der formelt er organiseret i en forening. Formålet er at fremme internationale investeringer og tiltrækning af arbejdspladser til Vestdanmark. Der er placeret 7 projektledere i de 3 regioner, hvoraf de 2 er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense. Dertil kommer, at bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme på møde den 28. okt. 2011 har godkendt, at der ansættes en ekstra projektleder med fokus på design. Projektlederen forventes placeret i Kolding i tilknytning til Design2innovate og Designskolen Kolding.

  Resultatmæssigt har Vestdansk Investeringsfremme bidraget til etablering eller fastholdelse af samlet 345 jobs i Vestdanmark. Heraf er de 25 jobs i Syddanmark, og det skal særligt bemærkes, at alle jobs er indenfor Vækstforums forretningsområder Velfærdsteknologi og –services og Energi.

  Region Syddanmark har ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter fra Syddansk Vækstforum til bestyrelsen. Formandsposten alene kan besættes af et medlem fra Vækstforum, der ligeledes er medlem af regionsrådet.

  I øjeblikket er Lasse Krull og Karsten Uno Petersen medlemmer af bestyrelsen, og Lasse Krull er desuden næstformand.

  Valgperioden er ifølge foreningens vedtægter på 3 år. Den nuværende bestyrelse tiltrådte den 9. december 2008 og vil fungere indtil en ny bestyrelse er konstitueret. Regionsrådet skal efter indstiling fra Vækstforum derfor udpege 2 medlemmer og to suppleanter. Indstillingerne fra Vækstforum vil forelægge på regionsrådets møde den 12. december 2011.

  Forlængelse af særlig ramme til vækstforumsekretariatet

  På Vækstforums møde den 2. december 2009 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2010. Hertil kommer uforbrugte og disponerede midler fra den særlige ramme til sekretariatet i 2009 på i alt 747.098 kr. Det vil sige en samlet ramme for 2010 på i alt 1.747.098 kr., som er blevet videreført i 2011. For 2011 har der ikke været bevilget yderligere midler til rammen.

  Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet ved rammens udløb skulle redegøre for anvendelsen af disse midler.

  I 2010-11 er anvendt i alt 1.302.961 kr. fordelt på fem initiativer: 

  • Informationsmøder om erhvervsstøtteordninger.
  • Statusevaluering af 35 Vækstforum-projekter.
  • Trykning af Vækstforums Årsrapport 2009 + Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde 2006-09.
  • Evaluering af det Syddanske Bruxelleskontor.
  • OECD Review.

  Vækstforum har tidligere vurderet, at det til mindre aktiviteter generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet råder over en mindre ramme, som kan anvendes uden forudgående forelæggelse for Vækstforum og regionsrådet.

  Der er 90.305 kr. til rådighed inden for rammen. De uforbrugte midler foreslås overført til 2012, og at der yderligere bevilges 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2012.

  Etablering af et offentligt-privat konsortium til markedsføring af design

  Der er tale om en ansøgning om medfinansiering på 4.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, til en ansøgning til Fonden til markedsføring af Danmark. Fonden til Markedsføring af Danmark støtter initiativer, der øger udlandets kendskab til Danmarks styrker, kompetencer og værdier.

  Projektet handler om at udvikle og markedsføre en ny forståelse af dansk design og arkitektur, at sikre økonomisk vækst gennem øget eksport af dansk design, arkitektur og serviceydelser, at tiltrække talent og virksomheder til Danmark, fordi Danmark opleves som et førende designsamfund og at sikre en effektiv, koordineret udnyttelse af markedsføringsressourcerne på designområdet. Det sker gennem international markedsføring og nationale designhubs.

  Det vurderes, at projektets aktiviteter understøtter Vækstforums mål om øget vækst via design og designanvendelse. Det vurderes, at der står et meget stærkt og bredt partnerskab bag ansøgningen, som kan sikre projektets gennemførelse og resultater. Det vurderes endvidere, at Vækstforums tværgående kriterier er opfyldt, da der er tale om et bredt partnerskab, offentligt-privat samarbejde og fokusering på udnyttelsen af globaliseringens muligheder. Gennemførelsen af markedsføringsaktiviteterne sker i tæt samarbejde mellem relevante organisationer og virksomheder.

  Det fælles sekretariat for indsatsen placeres i Kolding i forlængelse af Dansk Design Centers sekretariat for DesignVækst og Designskolen Koldings sekretariat for Design2innovate. Derudover varetager Designskolen Kolding og Design2innovate, tovholderfunktionen for Design Hub No. 3 - Play and learning, med deltagelse af en række syddanske virksomheder såsom: Lego Fonden, Danfoss Universe og Kompan.
   

  Regionsrådet har på sit møde den 22. august 2011 reserveret midler til projektet, hvor Vækstforums formandskab samtidig fik bemyndigelse til at udmønte midlerne. Vækstforumsekretariatet har indstillet, at Vækstforums formandskab på sit møde den 22. november 2011, udmønter bevillingen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 4.000.000 kr., til medfinansiering af Dansk Design og Arkitektur Konsortiums ansøgning til Fonden til Markedsføring af Danmark.

  Beslutningspunkt


  Vedr. erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13 indstiller Vækstforum: 

  • At regionsrådet tager orienteringen om erhvervsudviklingsstrategi 2013-20 og handlingsplan 2012-13 til efterretning.

  Vedr. resultatkontrakten med det syddanske Bruxelleskontor 2012-13 indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet godkender resultatkontakten for 2012-13. 
  • At det Syddanske Bruxelleskontor fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 bevilges 4.018.884 kr. for hvert af årene 2012 og 2013, i alt 8.158.335 kr. efter pristalsregulering.

  Vedr. bevilling til Visit Syddanmark indstiller Vækstforum: 

  • At regionsrådet tager orienteringen om organisering og finansiering til efterretning. 
  • At Visit Syddanmark bevilges 4,75 mio. kr. for hvert af årene 2012 og 2013, i alt 9.642.200 kr. efter pristalsregulering.
  • At Visit Syddanmark i 2011 bevilges et beløb (beløbet under afklaring) til afvikling af medarbejderstab og overdragelse af projekter til andre leadpartnere. 

  Vedr. udpegning til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme indstiller Vækstforum:

  • At der udpeges 2 medlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Udpegningen gælder i 3 år fra bestyrelsen er konstitueret.

   

  Vedr. forlængelse af særlig ramme til vækstforumsekretariatet indstiller Vækstforum: 

  • At regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2012.

  Etablering af et offentligt-privat konsortium til markedsføring af design:

  •  At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Vedr. de indkomne ansøgninger til Vækstforum:

  - de indkomne ansøgninger er forsat under behandling, men vil blive forelagt på Vækstforums møde den 8. december 2011 og regionsrådets møde den 12. december 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8027
  7. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Formanden oplyste, at præsentation af MUSKO vil ske på udvalgsmødet den 23. janaur 2011.

  Formanden orienterede om møde med Europapolitisk Panel.


  Sagsnr. 10/8027
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Udvalget bad formanden om at deltage i mødet i Bruxelles den 1. december 2011, vedr. Region Syddanmarks ansøgning om udpegning som Europæisk Iværksætterregion 2013.


  Sagsnr. 10/8027
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er den 19. december 2011 kl. 12.30-15.00 i Syddanske Forskerparker i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2011
   

  Næste møde er den 19. december 2011 kl. 12.30-15.00 i Syddanske Forskerparker i Odense.


  Siden er sidst opdateret 22-11-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring