Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kontaktforum for Handicap - Referat - 10. november 2011

Mødedato
10-11-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Center for Høretab, Merkurvænget 2, Fredericia

Deltagere
 • Bente Gertz
 • Carsten Abild
 • Susanne Linnet
 • Ole Finnerup Larsen
 • Torben W. Smith
 • Thyge Nielsen
 • Jette Harild
 • Karen Thomsen
 • Ole Lennart Hansen
 • Gitte Stærk
 • Ejner Schmidt

 • Afbud
 • Thyge Nielsen
 • Jette Harild
 • Karen Thomsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Oplæg og rundvisning på Center for Høretab v/ forstander Steen Friis
  2. Godkendelse af referat fra møde 16. juni 2011
  3. Orientering om møde vedr. ligestilling og FN´s handicapkonvention i ligestillingsarbejdsgruppen samt anbefalinger fra udvalget
  4. Orientering om arbejdet med Strategi for socialområdet 2011-2014
  5. Henvendelse fra Kommunikationsafdelingen vedr. adgang til Kontaktforum for Handicap for borgere
  6. Orientering om godkendelse af udviklingsstrategi og styringsaftale 2012 (Rammeaftale 2012)
  7. Orientering om den landsdækkende afstigmatiseringskampagne, "En af os"
  8. Drøftelse af emner til kommende møder
  9. Gensidig orientering
  10. Mødekalender for 2012
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 11/1191
  1. Oplæg og rundvisning på Center for Høretab v/ forstander Steen Friis
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 10-11-2011

  Leder af Center for Høretab (CFH) Steen Friis fortalte om centrets mange aktiviteter. Stedet indeholder både et skolehjem, en rådgivningsfunktion, og der er ansat konsulenter, der arbejder ud af huset. CFH har stor fokus på de ændringer, der sker på høreområdet i disse år og arbejder aktivt på at omstille skolens aktiviteter, så de kan imødekomme mange af de nye tendenser på området. CFH er fusioneret med Nyborgskolen, og i sommeren 2012 flytter Nyborgskolen sine aktiviteter til Fredericia. CHF har oplevet stor nedgang i antallet børn tilknyttet skolen, da kommunerne ikke visiterer i samme grad som tidligere.

  På rundvisningen på CFH så medlemmerne af Kontaktforum for Handicap stedets nye auditorium, som der er mulighed for at leje internt i regionen.


  Sagsnr. 11/1191
  2. Godkendelse af referat fra møde 16. juni 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 10-11-2011

  Referatet blev godkendt med bemærkning om, at både Ole Lennart  fra LEV og Karen Thomsen fra Sind er med i brugergruppen vedr. byggeri af nyt OUH.


  Sagsnr. 11/27186
  3. Orientering om møde vedr. ligestilling og FN´s handicapkonvention i ligestillingsarbejdsgruppen samt anbefalinger fra udvalget
  fold dette punkt ind Resume

  Der vil blive givet en orientering om mødet den 23. august 2011 i Region Syddanmarks ligestillingsarbejdsgruppe samt om arbejdsgruppens anbefalinger til det videre arbejde med ligestilling på socialområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Syddanmark er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal drøfte ligestilling og udfordringer i forhold til ligestilling i regionen. Ligestilling på socialområdet og FN’s Handicapkonvention var temaet på et møde i ligestillingsarbejdsgruppen den 23. august 2011. 

  Ligestillingsarbejdsgruppen blev præsenteret for et oplæg v/ psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen vedrørende arbejdet med ligestilling på socialområdet i Region Syddanmark. Der var desuden et oplæg om artiklerne i FN’s Handicapkonvention ved afdelingschef i psykiatri- og socialstaben Anette Bækgaard Jakobsen.

  På baggrund af mødet den 23. august 2011 er der udarbejdet en afrapportering med anbefalinger til det videre arbejde med ligestilling på regionens socialområde. Denne afrapportering indgår som en del af en større rapport vedr. ligestilling i Region Syddanmark. Rapporten er behandlet på et møde i regionsrådet den 24. oktober 2011og skal herefter udsendes i høring, til bl.a. Kontaktforum for Handicap.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 10-11-2011

  Bente Gertz orienterede om ligestillingsarbejdsgruppens anbefalinger på socialområdet. Ligestillingsrapporten sendes i høring ved Kontaktforum for Handicaps medlemmer. Det blev aftalt, at der udarbejdes fælles høringssvar for Kontaktforum for Handicap. Bemærkninger til rapporten indsendes til Kontaktforums sekretær, der på baggrund af bemærkninger laver udkast til høringssvar, der sendes til godkendelse blandt Kontaktforums medlemmer.

  Power-point  til punktet sendes ud sammen med referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/28755
  4. Orientering om arbejdet med Strategi for socialområdet 2011-2014
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdet med socialområdets nye strategi, der blev vedtaget i sommeren 2011, er påbegyndt. Især i forhold til indsatsområde 1, 2 og 4 er arbejdet godt i gang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialområdets strategi er gældende for perioden  2011-2014 og indeholder 5 konkrete  indsatsområder:

  1.       Selvbestemmelse og brugerstyring

  2.       Servicedeklarationer på alle tilbud

  3.       På forkant med den nyeste teknologiske viden

  4.       De rigtige hænder- på det rigtige tidspunkt – i de rigtige mængder

  5.       Vi går nye veje og bygger videre på det der virker

      

  I forbindelse med arbejdet med indsatsområde 1 er der planlagt et 2 dages-kursus for medarbejdere og beboere på de sociale tilbud om selvbestemmelse og brugerstyring. Kurset er programsat til februar 2012, og indholdet vil være en blanding af oplæg, erfaringsudveksling  samt konkret arbejde med egen hverdag på tilbuddene.

  Arbejdet med indsatsområde 2 vedr. servicedeklarationer er også startet. Målet med deklarationerne er at sikre gennemsigtighed i sammenhængen mellem indhold i tilbuddene og prisfastsættelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en skabelon til deklarationerne, så servicedeklarationerne for alle regionens tilbud bliver ensartet i opbygning og indhold. Denne ensartethed vil skabe mulighed for sammenligning på tværs af regionens sociale tilbud. Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, der er et tilbud til senhjerneskadede, er det første tilbud, der har udarbejdet en servicedeklaration. Den 30. november 2011 forventes de resterende tilbuds udkast til deklarationer at være klar. Efterfølgende skal alle deklarationerne placeres samlet på socialområdets hjemmeside og enkeltvis på de respektive tilbuds hjemmesider. 

  I forhold til indsatsområde 4 De rigtige hænder- på det rigtige tidspunkt – i de rigtige mængder, er det besluttet, at der for alle regionens tilbud skal laves benchmarkingsanalyser, der bl.a. kan være med til at klarlægge arbejdsgangene på tilbuddene. Formålene med benchmarkinganalyserne er bl.a., at tilbuddene lærer af hinanden ved at få øje på gode idéer eller gode måder at gøre tingene på - både på egne og andres tilbud. I sidste ende skal analyserne gerne give mulighed for en mere effektiv udnyttelse af arbejdstiden, både i forhold til planlægning af arbejdstid, forskellige personalegruppers opgaveløsning samt konkrete arbejdsgange.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 10-11-2011

  Psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen orienterede om arbejdet med socialområdets strategi.

  I forhold til indsatsområde 1 selvbestemmelse og brugerstyring drejer det sig meget om at arbejde med medarbejdernes tilgang og tænkning. Der skal sættes spørgsmålstegn ved den måde, vi gør tingene på og tænkes i nye alternative baner.

  Det blev påpeget, at der i arbejdet med mere selvbestemmelse, skal huskes på de pårørende og deres viden om, hvor meget deres pårørende på tilbuddene kan magte i forhold til at bestemme selv. Det er vigtigt, at de pårørende også er trygge ved de nye initiativer. Arbejdet med selvbestemmelse rummer mange spændende udfordringer og dilemmaer. 

  Der er arrangeret et 2 - dages kursus i februar 2012, der skal give tilbuddene input til arbejdet med indsatsområde 1.

  Indsatsområde 2 omhandler servicedeklarationer for de enkelte tilbud. Deklarationerne skal skabe en bedre gennemsigtighed mellem indhold og pris på tilbuddene. Tilbuddene skal bl.a. beskrive de ydelser, de giver, antallet af personaletimer pr. beboer, arbejdet med brugerstyring, pårørendesamarbejdet samt de muligheder, der er for tilkøb af ydelser.

  I Indsatsområde 4 - De rigtige hænder - på de rigtige tidspunkter – i de rigtige mængder kan den gennemsigtighed, som servicedeklarationerne er med til at skabe, benyttes i arbejdet med at klarlægge arbejdsgange, rutiner m.m.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/27159
  5. Henvendelse fra Kommunikationsafdelingen vedr. adgang til Kontaktforum for Handicap for borgere
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunikationsafdelingen i Regionshuset foreslår, at e-mailadresser på medlemmerne af Kontaktforum for Handicap lægges på Region Syddanmarks hjemmeside, så borgere kan henvende sig direkte med spørgsmål, ideer m.m.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialområdet er blevet kontaktet af kommunikationsafdelingen i Regionshuset. Anledningen er, at regionen gerne vil øge borgernes mulighed for at komme i kontakt med regionen. Et element heri er, at synliggøre de brugerråd, der er nedsat. Det drejer sig om Sundhedsbrugerrådet, Psykiatrisk Dialogforum og Kontaktforum for Handicap. Til formålet har Kommunikation etableret en internetside ”indgange til indflydelse”.

  Kommunikation foreslår, at e-mailadresser på medlemmerne af disse foraer lægges på hjemmesiden, så borgere kan henvende sig direkte med spørgsmål, ideer og lignende. Det vil signalere åbenhed og være medvirkende til at nedbryde den mentale grænse mellem system og borger.

  Kommunikationsafdelingen ønsker, at Kontaktforum for Handicap drøfter, om de enkelte medlemmer ønsker den direkte kontakt med borgerne. Såfremt det er tilfældet, vil kommunikationsafdelingen umiddelbart efter mødet kunne føje Kontaktforum for Handicap til listen over direkte "indgange til indflydelse".

  Det vil på siderne blive understreget, at henvendelser til Kontaktforum for Handicaps medlemmer ikke kan dreje sig om personsager eller klager.

  Sundhedsbrugerrådet og Psykiatrisk Dialogforum har sagt ja til forslaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Kontaktforum for Handicap drøfter, om de ønsker den direkte kontakt med borgerne, som den nye hjemmeside kan foranledige.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 10-11-2011

  Der var enighed blandt Kontaktforums medlemmer om at tilslutte sig ideen om at få lagt email-kontaktoplysninger på medlemmerne ud på nettet. De 3 medlemmer af forummet, der ikke var til stede til mødet, skal dog først høres om de også ønsker at deltage med kontaktoplysninger på hjemmesiden.


  Sagsnr. 11/7546
  6. Orientering om godkendelse af udviklingsstrategi og styringsaftale 2012 (Rammeaftale 2012)
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet forslag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale for Syddanmark i 2012.  Regionsrådet har godkendt aftalerne den 26. september 2011. Aftalerne indgås kommunerne imellem samt med regionsrådet for så vidt angår de tilbud, der drives af regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rammeaftalen består efter en lovændring i marts 2011 af to aftaler, henholdsvis en Udviklingsstrategi, der skal vedtages årligt inden 1. juni og en Styringsaftale, der skal vedtages årligt inden 15. oktober. For 2012 er der fastsat en overgangsbestemmelse, så fristen for vedtagelse af begge aftaler er den 15. oktober 2011.

  Tilbud der er omfattet af samarbejdet i rammeaftalen

  Lovgivningen opdeler rammeaftaletilbuddene i tre kategorier: Højt specialiserede tilbud med regional betydning, klyngetilbud (hvor driftskommunen sælger pladser til en eller flere andre kommuner) samt endelig lokale tilbud, der alene anvendes af beliggenhedskommunen. Samtlige tilbud omfattes i princippet af rammeaftalen, men samarbejdet vil i praksis primært fokusere på de højtspecialiserede tilbud med regional betydning samt klyngetilbud.

  Overordnet ambition om social innovation og effekt uden budgetudvidelser

  Den overordnede ambition for udviklingsstrategien for 2012 er, at der på det specialiserede socialområde skal ses en social innovation og effekt uden budgetudvidelser.

  Af udkast til udviklingsstrategien fremgår det, at for at kunne indfri ambitionen, skal borgeren gives den rigtige støtte, så borgeren kan tilegne sig strategier til at håndtere eget liv, hvor borgerens livskvalitet er i centrum. Desuden fremhæves, at det også er centralt i arbejdet med at indfri ambitionen, at der, hvor der er særligt behov for en samlet faglig ekspertise, samarbejdes om opgaverne mellem kommuner og mellem kommuner og region.

  Der er opstillet følgende emner/temaer i udviklingsstrategien:

  ·         Særlig støtte til sårbare, højtspecialiserede tilbud med regional betydning

  ·         Anbringelser af børn og unge

  ·         Dobbeltdiagnosticerede med en psykiatrisk diagnose og misbrugsproblematik

  ·         Borgere med senhjerneskade

  ·         Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter

  Der er opstillet følgende ambitioner i Styringsaftalen:

  ·         Kommunerne og regionen ønsker at få et overblik over og sætte fokus på de mest  specialiserede tilbud i Syddanmark

  ·         Kommunerne ønsker at styre udgifterne på det specialiserede socialområde, så udgiftsudviklingen på området svarer til den generelle udgiftsudvikling for kommunerne, som aftales mellem regeringen og KL

  ·         Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region

  ·         Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud

  Regionerne har fortsat ansvar for at udarbejde den årlige rammeaftale på specialundervisningsområdet. Det er aftalt med kommunerne at koordinere de to rammeaftaler, så udviklingsstrategi og styringsaftale 2012, som i de foregående års rammeaftaler, omfatter såvel socialområdet som det lands- og landsdelsdækkende specialundervisningsområde.

  Den 29. november 2011 arrangerer KKR og Region Syddanmark i fællesskab et temamøde for socialudvalgene i kommunerne og regionen om udviklingen på det specialiserede socialområde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 10-11-2011

  Driftsdirektør Jens Jørn Bøvling orienterede om, at Rammeaftale 2012 nu er godkendt. Af aftaleteksten fremgår, at der er en ambition om bedre og billigere tilbud, samt et fokus på normalisering og rehabilitering. I aftalen er der 4 fastsatte temaer på områder, der har fået en del bevågenhed. Disse udvalgte temaer er: særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter, dobbeltdiagnosticerede, anbringelser af børn og unge og senhjerneskadede.

  Den 29. november afholdes der en fælles temadag for socialudvalgene i syddanmark om det specialiserede socialområde. Dagen arrangeres af Region Syddanmark i samarbejde med KKR Syddanmark. Der er tilmeldt ca.100 deltagere fra 21 syddanske kommuner og regionen.  

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6228
  7. Orientering om den landsdækkende afstigmatiseringskampagne, "En af os"
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og Socialdirektør Agnete Philipsen vil orientere om kampagnen ”En af Os”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mindst en halv million danskere er lige nu ramt af en psykisk sygdom. For de fleste er det forbigående, og de kommer sig helt. For andre er der tale om mere langvarige eller tilbagevendende problemer. Uanset hvad, har man ret til at opleve sig som en del af fællesskabet – det vil sige "En af Os".

  På trods af at alle kan rammes af en psykisk sygdom, er der mange danskere, som ikke ved nok om psykisk sygdom. Landskampagnen "En af Os" skal derfor bidrage til at øge folks viden om psykisk sygdom. Dette er nødvendigt for at mindske stigmatisering, fordomme og social udelukkelse af mennesker, der har psykisk sygdom inde på livet, samt for at skabe større forståelse i behandlingssystemerne, uddannelsessystemet, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.

  Bag kampagnen står et netværk, kaldet Den Fælles Indsats, som blev nedsat i 2010 og består af partnerne: Det Sociale Netværk af 2009, PsykiatriFonden, TrygFonden, regionerne, Danske Regioner, KL, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen.

  Landskampagnen "En af Os" startede i september 2011 og kører frem til 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 10-11-2011

  Psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen orienterede om kampagnen ”En af os”, der sætter fokus på de tabuer psykisk syge mødes med. Kampagnen er national og løber fra 2011-2015. Med oplysning, aktiviteter og debat skal kampagnen arbejde for, at danskerne bliver mere åbne og imødekommende over for personer med psykisk sygdom. Bag kampagnen står Det Sociale Netværk, PsykiatriFonden, TrygFonden, Danske Regioner, KL, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen.

  Der arbejdes ihærdigt på at sikre en stor bevågenhed omkring kampagnen, så budskaberne kommer ud til alle dele af Danmark. I Region Syddanmark er der pt. et stor oplysningsarbejde i gang, og der holdes oplæg om kampagnen i diverse politiske udvalg, fora, interessegrupper m.m.


  Sagsnr. 11/1191
  8. Drøftelse af emner til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 10-11-2011


  Kontaktforum for Handicap besluttede, at tilsynet skal på dagsordenen i 2012, når den forestående omorganisering af tilsynet er på plads.

  Et andet dagsordenspunkt i 2012 kan være arbejdet med strategiens indsatsområder, specielt indsatsområde 1 – selvbestemmelse og brugerstyring, hvor en forstander kan komme og fortælle om det konkrete arbejde med strategien.   


  Sagsnr. 11/1191
  9. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 10-11-2011

  Bente Gertz fortalte om to studieture, der har været afholdt i efteråret. På den ene var regionens Socialudvalg på studietur, og den anden var for psykiatriudvalgene i Region Syddanmark, Danske Regioner og Region Midt.

  Socialudvalgets studietur gik til Stockholm. Formålet med turen var at se, hvordan man i Sverige arbejder med forebyggelse, indsatser, opgavefordeling samt forskning vedrørende unge kriminelle. Udvalget besøgte blandt andet 2 sikrede institutioner, der var opdelt efter køn og hørte om den svenske strategi i forhold til kriminelle unge.

  Den 4. - 7. oktober 2011 var medlemmer af Psykiatriudvalget i Region Syddanmark på studietur til Bergen og Stockholm. Turen var arrangeret i samarbejde med Danske Regioner og Region Midtjylland. Turens formål var at indsamle erfaringer fra de to lande på psykiatri- og socialområdet. Turens temaer var bl.a. retspsykiatri, gradueret sikkerhed og psykiatri ambulance, behandling af voksne (kriminelle) med ADHD og internetbaseret behandling af depression, angst og social fobi med kognitiv adfærdsterapi.

  Bente Gertz orienterede Kontaktforum for Handicap om, at dagtilbuddet på Kingstrup, der er et tilbud til senhjerneskadede, lukker for eksterne brugere med udgangen af 2011.

  Der blev orienteret om, at Agnete Philipsen fratræder sin stilling som Psykiatri- og socialdirektør med virkning fra 1. januar 2012, og at der i regionen arbejdes på at finde en ny Psykiatri- og socialdirektør, der evt. allerede kan tiltræde 1. januar 2012.

   

  Der har været afholdt 2 møder i brugergruppen omkring nyt OUH. Karen Thomsen og Ole Lennart har i arbejdsgruppe især arbejdet med at sikre gode miljøer på de nye afdelinger på OUH samt en god udnyttelse af de store grønne udearealer, så det bliver et rart og imødekommende sted for brugere, pårørende og medarbejdere. Der er også blevet arbejdet aktivt for at sikre GPS-koordinater på de mange forskellige indgange, som det nye hospital får.

  Ole Lennart sidder med i en ny arbejdsgruppe, der skal lave samarbejdsaftaler vedr. oligofreni.

  Danske Handicaporganisationer har holdt opsamlingsmøde og evalueret på de lokale regionale samarbejdsfora. Meldingen fra DH’s repræsentanter i Kontaktforaerne er, at samarbejdet fungerer godt. Der er god dialog, og medlemmerne føler deres ekspertise bliver brugt i arbejdsgrupper m.m.


  Sagsnr. 11/1191
  10. Mødekalender for 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreslås mødeplan for 2012 for Kontaktforum for Handicap.

  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012. Af hensyn til reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid allerede nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der forslås følgende mødeplan for 2012 på torsdage med start kl. 14.00.

  Torsdag den 29. marts 2012 - (Teglgårdshuset, Teglgårdsparken 44, 5500 Middelfart)

  Torsdag den 14. juni 2012 - (Pårørende indbydes, og mødetidspunktet sættes til kl. 16.00)

  Torsdag den 20. september 2012 - (Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle)

  Torsdag den 15. november 2012 - (Dansk Røde Kors, Bo- og Dagcenter, Sjællandsgade 3, 6000 Kolding)

  Møderne holdes fra kl. 14.00 - 16.00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 10-11-2011

  Den foreslåede plan for mødetidspunkter og steder blev godkendt. Mødeplanen for 2012 er som følgende:

  Torsdag den 29. marts 2012 på Teglgårdshuset

  Torsdag den 14. juni 2012, hvor de pårørende indbydes til at deltage

  Torsdag den 20. september 2012 i Regionshuset

  Torsdag den 15. november 2012 Dansk Røde Kors Bo- og dagcenter


  Sagsnr. 11/1191
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 10-11-2011

  Intet


  Siden er sidst opdateret 16-11-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring