Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehusstrukturudvalget - Referat - 08. november 2011

Mødedato
08-11-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Sønderborg Sygehus, Sydvang 1, undervisningslokale

Deltagere
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen

 • Luk alle punkter Referat


  1. TEMA Sønderborg Sygehus som specialsygehus
  2. Nyt universitetshospital i Odense - rammeaftale med Ronald McDonald Børnefond om etablering af Familiehus ved Nyt OUH
  3. Breve vedr. Svendborg Sygehus
  4. Etablering af respirationscenter i Region Syddanmark
  5. Rapportering nr. 4 om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  6. Supplerende ansøgningsrunde vedrørende specialfunktioner: Sundhedsstyrelsens svar på indsigelse
  7. Mødeplan 2011
  8. Siden sidst
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/28671
  1. TEMA Sønderborg Sygehus som specialsygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil Sygehus Sønderjylland orientere om arbejdet med at udvikle Sønderborg Sygehus som specialsygehus. Der vil blive trukket en linje fra gennemførelsesplanen fra 2008 via generalplanen fra 2009 til status på realisering af gennemførelsesplanen og specialeplanen.

  Status på den bygningsmæssige realisering vil blive gennemgået, og der vil blive orienteret om arbejdet med at forberede ibrugtagning af fase 1 i Aabenraa, og de organisatoriske og funktionelle konsekvenser, det har for Sønderborg Sygehus.

  Sygehusledelsen vil trække linjer fra sygehusets aktuelle centerdannelse (klynger) til realisering af specialsygehus Sønderborg.

  Der vil blive givet oplæg og orientering om emnerne og arrangeret en rundvisning.

  Fra Sygehus Sønderjylland deltager sygehusdirektør Finn Jensen, lægefaglig direktør Søren Aggestrup og sygeplejedirektør Ditte Thinggaard.

  Endvidere deltager ledende oversygeplejerske Joan Granerud, Øjenafdelingen og chefterapeut Pernille Kjær, Terapiafdelingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011

  Orienteredes.

  Sygehusdirektør Finn Jensen orienterede overordnet om specialsygehus Sønderborg, herunder om historisk baggrund, generalplan, centerdannelse.

  Joan Granerud og Pernille Kjær m.fl. præsenterede øjenafdelingen samt terapiafdelingen samt orienterede om ombygning.

  Drøftedes, herunder samarbejdsflader i forhold til kommunerne.


  Sagsnr. 09/8258
  2. Nyt universitetshospital i Odense - rammeaftale med Ronald McDonald Børnefond om etablering af Familiehus ved Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Et Ronald McDonald Familiehus er et sted, hvor familier til børn med alvorlig og langvarig sygdom kan bo, mens barnet er indlagt på hospitalet. Huset er et supplement til hospitalets tilbud til børn og forældre. Ronald McDonald Børnefond ønsker at etablere et familiehus i tilknytning til regionens nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH). Med indeværende sag fremlægges udkast til rammeaftale om etablering af et familiehus ved Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 26. april 2010, at muligheden for et Ronald McDonald Familiehus skulle belyses i projektkonkurrencen for Nyt OUH. En mulig placering er skitseret i vinderforslaget fra totalrådgiverkonsortiet Medic OUH.

  En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Planlægning og udviklingsafdelingen i Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, Odense Universitetshospital og Ronald McDonald Børnefond har udarbejdet forslag til rammeaftale om etablering og drift af et Familiehus ved Nyt OUH.

  Familiehuset er et tilbud om en midlertidig bolig til familier med langvarigt og/eller alvorligt syge børn indlagt på regionens nye universitetshospital i Odense. Familiehuset kan rumme 12 familier.

  Familiehuset supplerer universitetshospitalets almindelige tilbud om ophold og overnatning for forældre i børneafdelingen.

  Ronald McDonald Børnefond etablerer og driver familiehuset. Fonden afholder således alle anlægsudgifter og driftsudgifter til Familiehuset, dog stiller Region Syddanmark byggemodnet grund på 4.000 m2 med tilhørende tilkørselsfaciliteter til rådighed for opførelse af Familiehuset, ligesom Odense Universitetshospital afholder udgifter til ejendomsskatter mv. Ronald McDonald Børnefond har godkendt rammeaftalen om etablering af et familiehus.

  Ronald McDonald Børnefond kan opkræve betaling fra familierne for ophold i Familiehuset. Betalingen kan maksimalt udgøre 20 % af driftsudgifterne til Familiehuset. Dette svarer til en tilsvarende ordning på Rigshospitalet, hvor der opkræves 100 kr./dag/værelse for opholdet. Familien kan søge dette dækket af hjemkommunen. Betalingen er Region Syddanmark uvedkommende.

  Direktionen ved Odense Universitetshospital har tiltrådt udkastet til rammeaftale den 12. oktober 2011.

  Rammeaftalen mellem Region Syddanmark og Ronald McDonald Børnefonden vedrørende et familiehus sendes til Konkurrencestyrelsen med henblik på afklaring af, hvorvidt byggeriet af et Ronald McDonald Familiehus i tilknytning til Nyt OUH er omfattet af de offentlige udbudsregler for byggeri.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet:

  •  At udkastet til rammeaftale mellem Region Syddanmark og Ronald McDonald Børnefond om etablering af Familiehus ved Nyt OUH godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/19280
  3. Breve vedr. Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har anmodet sundhedsministeren om en afklaring af, hvorvidt de vilkår den tidligere regering fastsatte for det endelige tilsagn til Nyt OUH fortsat er gældende.

  Vedlagt er den foreløbige korrespondance mellem regionsrådsformanden og sundhedsministeren til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011

  Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at sagen tages til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/28452
  4. Etablering af respirationscenter i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Der er mangel på kapacitet på respirationsområdet i det danske sundhedsvæsen. Med etableringen af et syddansk respirationscenter vil den samlede kapacitet på respirationsområdet blive øget, og det kan på sigt bidrage til et fald i ventetiden på behandling. I den sammenhæng har Region Syddanmark fået Sundhedsstyrelsens godkendelse til at etablere et respirationscenter på Odense Universitetshospital (OUH) i et formaliseret samarbejdet med Respirationscenter Øst på Rigshospitalet.

  For nuværende er der kun respirationscentre i Region Midtjylland og i Region Hovedstaden. Borgere fra Region Syddanmark, der har brug for behandling på et respirationscenter, bliver primært behandlet i Region Midtjylland. Med etableringen af et syddansk center vil regionen fremover have et tilbud til syddanske borgere på OUH.  Regionsrådet skal nu tage stilling til rammerne for etableringen af respirationscenteret og bevillige de økonomiske midler, som OUH har brug for til etablering og drift af Respirationscenter Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formål med etableringen af Respirationscenter Syd

  Kapaciteten på respirationsområdet i sundhedsvæsenet har været utilstrækkelig igennem en lang periode. Det har blandt andet medført uhensigtsmæssige og lange ventetider. For eksempel i forbindelse med oplæring af hjælperhold til meget plejekrævende respirationspatienter. Respirationscenteret på OUH vil således ikke alene bidrage til at forbedre behandlingsmulighederne for syddanske patienter, men øge den samlede behandlingskapacitet i hele sundhedsvæsenet. Ønsket om at øge den samlede kapacitet på respirationsområdet, forventes at være en del af baggrunden for Sundhedsstyrelsens godkendelse af varetagelse af funktionen på OUH. 

  Der er også andre formål med at etablere Respirationscenter Syd. Region Syddanmark vil via det kommende respirationscenter opbygge et behandlingstilbud i eget regi, til gavn for patienter i Region Syddanmark, som fremover ikke behøver at gøre brug af behandlingstilbud i andre regioner. Dog vil der være patienter med meget specialiserede behov, der fortsat skal behandles på de øvrige respirationscentre. Eksempelvis børn i respiratorbehandling. Samtidig vil centeret styrke de faglige kompetencer og udviklingsmuligheder på OUH, når der fremover varetages yderligere en højt specialiseret funktion på det anæstesiologiske område.

  Desuden vil Region Syddanmark bidrage til at øge kapaciteten på respirationsområdet i hele det danske sundhedsvæsen.

  I forbindelse med specialeplanlægningen har Sundhedsstyrelsen således godkendt, at OUH varetager den højt specialiserede funktion diagnostik og behandling og efterbehandling af kronisk respirationsinsufficiens i et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet i specialet anæstesiologi. Med henblik på varetagelsen af den højt specialiserede funktion, skal OUH nu iværksætte etableringen af et respirationscenter, som en afdeling under Anæstesiologisk afdeling. Indretningen og organiseringen af centeret og den behandling der skal foretages, er udarbejdet i samarbejde mellem anæstesiologisk afdeling, neurokirurgisk afdeling og lungemedicinsk afdeling på OUH. Centeret vil blive benævnt Respirationscenter Syd.

  Der er ikke en præcis afgrænsning af hvilke patientgrupper, der vil være omfattet af centerets tilbud. Patienterne er karakteriserede ved at være ramt af kronisk vejrtræningsbesvær og deres tilstand vil ofte kræve benyttelse af respirationsterapi. De primære målgrupper for centeret er ALS-patienter (aggressiv sklerose), muskelsvindpatienter og patienter med komplicerede søvnforstyrrelser.

  Kapacitet

  Det forventes at respirationscenteret vil få en årlig aktivitet omkring 358 ambulante besøg og 219 indlæggelser svarende til godt 657 sengedage. På den baggrund skal Respirationscenteret etableres med en søvnmonitoreringsplads og en plads til hjælperoplæring samt ambulant opfølgning. Det vil give Respirationscenter Syd kapacitet til at forestå oplæringen af 8-10 hjælperhold årligt. Respirationscenteret vil blive etableret pr. 1. januar 2012 i et formaliseret samarbejde med Respirationscenter Øst på Rigshospitalet. Tilbuddet til patienter med søvnapnø vil starte pr. 1. januar 2012. De øvrige funktioner vil være etableret og i drift i september 2012. Det skal løbende vurderes, om den volumen, der nu etableres, er tilstrækkelig, til at skabe det ønskede behandlingstilbud og den forventede aflastning af de to øvrige respirationscentre i Danmark. Det vil være muligt på sigt, umiddelbart at etablere en yderligere plads til oplæring af hjælperhold, hvis det viser sig, at der er behov herfor. En sådan udvidelse af kapaciteten vil blive forelagt regionsrådet.

  Økonomi

  Opbygningen af Respirationscenter Syd medfører en række etableringsomkostninger på OUH. De forventes at andrage godt 1,2 mio. kr., når centeret er fuldt udbygget. Etableringsomkostningerne går til blandt andet respiratorer, ilt-aggregater og uddannelse og oplæring af personale. Midlerne bevilliges OUH i 2012. Endvidere skal der bevilliges en årlig ramme på godt 7,6 mio. kr. til drift af det fuldt ud etablerede Respirationscenter. Driften finansieres alene ved en rammebevilling. I den sammenhæng vil udgifter til apparatur og utensilier i forbindelse med masker og lignende til behandling af søvnapnø og hjemmerespiration blive refunderet til OUH i lighed med den nuværende ordning. Når der foreligger et overblik over den faktiske aktivitet på Respirationscenteret, kan det overvejes om, det er hensigtsmæssigt at finansiere dele af  aktiviteten via takststyring.

  Da patienter fra Region Syddanmark med behov for respirationsbehandling for nuværende behandles på de to respirationscenter i henholdsvis Region Midtjylland og Region Hovedstaden finansieres den fremtidige drift af Respirationscenter Syd af det forventede mindre forbrug af Region Syddanmarks nuværende aktivitet på Respirationscenter Vest (Midtjylland) og Respirationscenter Øst (Hovedstaden). Region Syddanmarks udgifter hertil andrager godt 9,5 mio. kr. årligt. Uden etablering af et syddansk respirationscenter, forventes denne udgift at ville være stigende i årene fremover.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der etableres et Respirationscenter Syd på Odense Universitetshospital i formaliseret samarbejde med Respirationscenter Øst pr. 1. januar 2012,
  • at OUH bevilges 1,239 mio. kroner  i 2012 til afholdelse af etableringsomkostninger i forbindelse med opbygningen af Respirationscenter Syd, finansieret af prioriteringspuljen,
  • at OUH bevilges 2,6 mio. kroner pr. 1. januar 2012 til drift af Respirationscenter Syd i 2012 og derefter 7,587 mio. kr. årligt pr. 1. januar 2013, finansieret af kontoen for udgifter til fremmede sygehuse.


   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 10/4091
  5. Rapportering nr. 4 om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekter. Denne sag indeholder den 4. rapportering om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i april 2010, i forbindelse med godkendelse af styringsmanualen for Nyt OUH, konceptet for rapportering om fremdriften i kvalitetsfondsprojekterne, dvs. Nyt OUH og udbygning af sygehusene i Kolding og Aabenraa. I vedlagte rapportering er redegjort for fremdriften i projekterne ud fra følgende disposition:

  1. Staderapportering, fremdrift og økonomi
  2. Redegørelse for kritiske forudsætninger og risikoforhold 
  3. Milepæle for projektet i det næste halve år

  På baggrund af økonomiaftalen for 2012 pågår der i øjeblikket et arbejde på nationalt plan omkring udvikling af et fælles administrationsgrundlag for rapportering til staten. Endvidere er Rigsrevisionen i øjeblikket ved at undersøge, hvordan Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne har forberedt sygehusbyggerierne med finansiering fra Kvalitetsfonden. Resultaterne af disse tiltag kan senere påvirke skabelonen for rapportering i Region Syddanmark. I øjeblikket afventes administrationsgrundlaget, inden udbygning med den eksterne revisors påtegning af rapporteringerne. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporteringen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3521
  6. Supplerende ansøgningsrunde vedrørende specialfunktioner: Sundhedsstyrelsens svar på indsigelse
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har fået Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedrørende opsamlende ansøgningsrunde for specialeplanlægning. Indsigelsen har medført at Region Syddanmark har fået tilladelse til at varetage lidt flere funktioner end Sundhedsstyrelsen i første omgang havde godkendt. Specialeplanlægningen er dermed endelig afsluttet for den nuværende godkendelsesperiode.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den  26. september 2011 godkendte Regionsrådet en henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedrørende Region Syddanmarks bemærkninger til styrelsens godkendelse af varetagelse af specialfunktioner i den opsamlende ansøgningsrunde for specialeplanlægning. Ansøgningen var sendt i foråret 2011. Region Syddanmark har nu fået svar på regionens bemærkninger og indsigelser. 

  Det har blandt andet medført, at regionen nu har fået tilladelse til at varetage funktionen komplekse kroniske smertetilstande på Vejle Sygehus. Omvendt gav styrelsens genovervejelse ikke anledning til at ændre styrelsens afslag om trombolysebehandling i Vejle og om varetagelse af sjældne neurologiske sygdomme på børneafdelingen på OUH. Den samlede tilbagemelding fremgår af den vedlagte skrivelse fra Sundhedsstyrelsen.

  Region Syddanmark begynder nu implementeringen af de nu godkendte funktioner, med henblik på at disse kan være implementeret pr. 1. januar 2012. Samtlige funktioner skal derefter genansøges i forbindelse med, at den nuværende godkendelsesperiode udløber i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/202
  7. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • 6. december 2011, kl. 14.00 - regionshuset.

  Møderne i efteråret koncentreres om specialsygehusene.

  Arbejdsplan for 2. halvår 2011 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 6. december 2011, kl. 14.00 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/202
  8. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011

  -


  Sagsnr. 11/202
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011

  Jørgen Pless orienterede om læserbrev vedr. produktivitet - drøftedes.


  Siden er sidst opdateret 14-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring