Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilSygehusstrukturudvalgetpilSygehusstrukturudvalget - Referat - tillægsdagsorden - 08. november 2011

Sygehusstrukturudvalget - Referat - tillægsdagsorden - 08. november 2011

Mødedato
08-11-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Sønderborg Sygehus, Sydvang 1, undervisningslokale

Deltagere
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen

 • Luk alle punkter Referat - tillægsdagsorden


  1. Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus


  Sagsnr. 11/28913
  1. Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  For at sikre at borgere på Ærø også fremover får en faglig optimal behandling, stilles der forslag om ophør af den kirurgiske behandling på Ærø Sygehus pr. 1. april 2012 samt ophør af muligheden for at føde på Ærø Sygehus ligeledes pr.1. april 2012. Dette er begrundet i et lille volumen, som gør det vanskeligt at opretholde den faglige rutine eller følge med i nye teknikker.

  Sideløbende med disse omlægninger bliver der sat fokus på at sikre en forsat faglig opdatering af personalet i forhold til behandling af medicinske patienter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I gennemførelsesplanen fra 2008 for den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark blev Ærø Sygehus´ status som Ø-sygehus fastholdt uden ændringer.

  Gennem de seneste år er fødselsområdet og det kirurgiske område på Ærø Sygehus blevet udfordret på det faglige niveau. Udfordringerne skal først og fremmest findes i det lille volumen samt i rekrutteringsmæssige og driftsmæssige forhold.

  Der vil derfor i det følgende blive stillet forslag om at omlægge aktiviteterne på Ærø Sygehus, (for nærmere uddybning se vedlagte bilag).

  Det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for akutberedskab i tyndtbefolkede områder med ø- eller ø-lignende geografi, at det er en forudsætning for lokale løsninger, at den sundhedsfaglige kvalitet sikres gennem tæt, formaliseret og dokumenteret samarbejde med relevante parter.

  Fødsler på Ærø

  Udfordringen vedrører særligt varetagelsen af akutte kejsersnit i forbindelse med det fødselstilbud, som findes på øen. Selv om gravide kvinder med risiko for at have behov for kejsersnit visiteres væk fra øen, vil man ikke helt kunne undgå, at der i akutte nødstilfælde kan blive behov for kejsersnit. Siden regionens start er der foretaget tre kejsersnit på Ærø Sygehus - et i 2007 og to kejsersnit i 2010. Med så begrænset et antal kejsersnit er det vanskeligt at sikre et bæredygtigt fagligt miljø og en høj standard. Hertil følger, at mulighed for døgndækkende lægeligt kejsersnitberedskab med fremmøde på sygehuset inden for kort tid kræver, at der altid er en læge på øen, der kan foretage kejsersnit. Aktuelt er der to sygehuslæger uden obstetrisk speciallægeuddannelse på Ærø Sygehus, som kan udføre akut kejsersnit. Disse to læger skiftes til at have vagt (fremmøde inden for 10 minutter). Denne løsning er imidlertid ikke holdbar i længden, idet vagthyppigheden i en sådan toskiftet vagt er meget høj.

  Fødsel på Ærø Sygehus er i dag muligt for gravide på Ærø med forventet normal fødsel. Der er to jordemødre på Ærø, som arbejder under såkaldt ø-ordning, hvilket betyder, at de skiftes til at have vagt en uge af gangen.

  I Region Syddanmark anbefales det, at en jordemoder skal have minimum 40 fødsler årligt - eller svarende til mindst 20 timers dedikeret fødselsbetjening om ugen. Antallet af fødsler på Ærø kan vanskeligt leve op til dette niveau. I de seneste år har der været mellem 26 og 46 fødsler på Ærø Sygehus.

  Fødselsordningen på Ærø Sygehus lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til varetagelse af fødsler på hovedfunktionsniveau. Hermed er fødselsordningen på Ærø Sygehus at betragte som en hjemmefødselsordning.

  Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med høringssvar til Region Syddanmarks fødeplan anført, at det faktum, at fødslerne på Ærø foregår på sygehuset, kan give de svangre et fejlagtig indtryk af hvilke kompetencer, der vil være til stede i tilfælde af komplikationer.

  For at sikre fødende kvinder på Ærø assistance på samme faglige niveau som andre kvinder i Region Syddanmark anbefales følgende:

  • der skal forsat være jordemoderkonsultation, fødsels- og forældreforberedelse samt besøg efter fødslen på Ærø
  • at selve fødslen pr. 1.april 2012 sker på Svendborg Sygehus eller som decideret hjemmefødsel
  • Ø-ordningen baseret på 2 faste jordemødre på Ærø videreføres, dog således at de 2 jordemødre, der indgår i Ø-ordningen, varetager et vist antal fødsler årligt på Svendborg sygehus
  • at der sikres mulighed for, at kvinder, der skal føde i Svendborg, og deres familier fra Ærø, har mulighed for at tilbringe nogle dage både før og efter fødslen på patienthotel/lejlighed på eller nær Svendborg Sygehus.

   

  Kirurgisk aktivitet på Ærø Sygehus

  I 2011 blev der i årets første 8 måneder udført 115 operationer på ambulante patienter og 31 operationer på indlagte patienter på Ærø Sygehus. Den akutte kirurgi på Ærø er  ligeledes yderst beskeden. I år til dato er der ikke foretaget akut kejsersnit, men der er i de første 8 måneder af 2011 gennemført 4 akutte indgreb med anæstesi. En journalgennemgang viser, at alle 4 patienter uden risiko kunne være overflyttet i god ro og orden til f.eks. Svendborg Sygehus, ifald der ikke havde været et kirurgisk beredskab tilstede på Ærø.

  Alt i alt er der tale om et lille volumen i den kirurgiske aktivitet på Ærø. Det vurderes fra faglig side, at det vil være vanskeligt at holde sig opdateret indenfor alle relevante kirurgiske procedurer, når nogle af de kirurgiske procedurer forekommer i så lille et antal, som det er tilfældet på Ærø Sygehus.

  For fremadrettet at tilbyde Ærøs borgere kirurgisk behandling på samme niveau som andre borgere i Region Syddanmark anbefales følgende:

  • den operative aktivitet på Ærø Sygehus ophører pr. 1. april 2012 og flyttes til Svendborg
  • mindre kirurgiske procedurer under lokalbedøvelse, herunder behandlingen af akutte småskader kan varetages i et medicinsk/kirurgisk ambulatorium.

   

  Medicinsk sengeafsnit på Ærø Sygehus

  Muligheden for at indlægge akutte medicinske patienter foreslås bevaret. Den forholdsvise lange transporttid fra ø til fastland - som kun kan ske i dagtiden taler for, at der forsat vil være behov for at kunne indlægge akutte medicinske patienter på Ærø Sygehus uden for almindelig dagtid. Opgørelser over indlagte patienter viser, at der årligt bliver indlagt lidt under 200 patienter efter kl. 20.00 og frem til næste morgen kl. 8.00.  Hertil kommer, at 1/3 af øens befolkning er over 65 år, hvilket kan godtgøre et særligt behov for et medicinsk sengeafsnit, som kan betjene lokalbefolkningen.

  Det anbefales at :

  • der opretholdes et medicinsk sengeafsnit på Ærø Sygehus
  • der arbejdes på at udvikle de medicinske dagtilbud, herunder at Ærø Sygehus forsat benytter sig af telemedicinske løsninger og evt. udbygger mulighederne for telemedicinske konferencer
  • at der gøres en indsats for kompetencevedligeholdelse af personale, eksempelvis ved at personalet kan deltage i behandlingen af akutte patienter på Svendborg Sygehus ect.

   

  Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

  Det bemærkedes, at ovenstående ændringer udelukkende foreslås af faglige grunde, og at besparelsespotentialet er beskedent ved omlægningerne.

  Som følge af de foreslåede ændringer på Ærø Sygehus forventes et besparelsespotentiale svarende til 8-10 stillinger fordelt på 1 læge, 4 sygeplejersker og 3 social- og sundhedsassistenter samt yderligere 1-2 stillinger indenfor øvrige personalekategorier. Hertil følger udgiften til beredskab i forbindelse med akut kejsersnit.

  Der tilrettelægges en personaleproces, hvor muligheden for at reducere bemandingen ved naturlig afgang eller ved omplacering undersøges. I overensstemmelse med regionens personalemæssige garantier i forbindelse med strukturændringer vil de medarbejdere, der bliver berørt af ændringerne være omfattet af personalegarantien, og vil derfor blive tilbudt andet arbejde i regionen.

  Samlet set forventes en driftsbesparelse på 6-6,5 mio. kr. på Ærø Sygehus årligt. I opgørelsen af netto driftsbesparelsen skal der tages hensyn til allerede effektuerede og planlagte besparelser vedr. beredskabet på Ærø Sygehus.

  Ved opgørelsen af nettobesparelsen skal fratrækkes eventuelle merudgifter til:

  • etablering af patientholtelsfaciliteter til fødende patienter m. familier i Svendborg
  • en mindre stigning i udgifter til patienttransporter
  • kompetenceudvikling af personalet på Ærø Sygehus

  Nettobesparelsen foreslås tilført centrale rammer med fuld virkning fra 2013 og frem.

  LMU´s brev af 7. november 2011 blev udleveret på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet at sende vedhæftede notat i høring. Notatet indeholder forslag om :

  • at fødsler på Ærø Sygehus ophører pr. 1 april 2012
  • at såvel den planlagte kirurgi som den akutte kirurgi på Ærø Sygehus ophører pr. 1. april 2012
  • at nettobesparelsen ved strukturændringen tilføres centrale rammer med virkning fra 2013 og frem
  • at de eksakte økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgetterne ved en kommende budgettilpasning
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 08-11-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 14-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring