Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 24. oktober 2011

 

Mødedato
24-10-2011 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, F
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Finn T. Hansen, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, F
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Niels Erik Søndergaard (midlertidigt for Freddie H. Madsen)
 • René Lundegaard, O (midlertidigt for Lars Aarup)
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V

 • Afbud
   
 • Bente Gertz, A - Carl Erik Jensen stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Afrapportering fra ligestillingsarbejdsgruppen
  2. Ligestillingsredegørelse 2011
  3. Ændringer til udbygning af Kolding Sygehus
  4. Nedsættelse af politisk og administrativ styregruppe vedrørende fremtidig anvendelse af ledige arealer på Fredericia Sygehus
  5. Udtalelse vedr. Rigsrevisionens beretning om DRG-systemet
  6. Byggeprogram - Psykiatrisk Sygehus Aabenraa
  7. Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien
  8. Nyt aftalegrundlag for Region Sønderjylland-Schleswig
  9. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  10. Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening
  11. Delegation af regionsrådets kompetence vedr. dispensationsansøgninger vedr. tilførsel af jord til råstofgrave
  12. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr. 31e Skovstrup, Assens Kommune
  13. Orientering af regionsrådet om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  14. Udpegning af medlem til sundhedsbrugerrådet
  15. Udpegning af yderligere et medlem til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis
  16. LUKKET PUNKT - Salg af fast ejendom
  17. LUKKET PUNKT - Middelfart - indgåelse af lejemål til lokalpsykiatri


  Sagsnr. 10/17873
  1. Afrapportering fra ligestillingsarbejdsgruppen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ligestillingsarbejdsgruppen har drøftet ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand og fremlægger en rapport med en række initiativer til at imødegå forskellige ligestillingsudfordringer, som arbejdsgruppen har drøftet. Arbejdsgruppen foreslår, at rapporten sendes i høring, og at rapporten efterfølgende på baggrund af høringen færdiggøres, og at der foretages en prioritering af rapportens forslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet nedsatte den 13. december 2010 en arbejdsgruppe om ligestilling. Arbejdsgruppen blev nedsat for at drøfte ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand.

  Ligestillingsarbejdsgruppen begyndte sit arbejde i januar 2011 og har på den baggrund udarbejdet en rapport, der indeholder en række konkrete initiativer til at imødegå de forskellige ligestillingsudfordringer, som arbejdsgruppen har drøftet.

  Nedenfor angives en række eksempler på arbejdsgruppens forslag.

  • Som det fremgår af rapporten har arbejdsgruppen bl.a. drøftet de uligheder i sundhed, der findes pga. køn, alder og uddannelse og foreslår på den baggrund, at der sammen med praktiserende læger og kommuner igangsættes forsøg, der skal belyse potentialet i forebyggende helbredsundersøgelser bl.a. med fokus på at kompensere for ulighed i sundhed.
  • Arbejdsgruppen har konstateret, at der for personer med psykiske lidelser, er en overdødelighed i forhold til resten af befolkningen. For at imødegå problemer med overdødelighed, der skyldes somatiske sygdomme, foreslår arbejdsgruppen derfor bl.a., at medarbejdere i eksempelvis opsøgende psykose teams, i et tæt samarbejde med kommunernes socialpsykiatri og praktiserende læge, har et vedvarende fokus på den somatiske helbredstilstand, og at der ud fra de eksisterende erfaringer arbejdes videre med fælles kompetenceudvikling og øget samarbejde mellem regionens psykiatri, kommunernes jobcentre og de praktiserende læger.
  • Hvis man ser på Region Syddanmark som arbejdsplads, har det vist sig, at der er færre kvinder end mænd i de administrative lederstillinger, og ét af arbejdsgruppens forslag er derfor, at der etableres et netværk for kvindelige ledere og ledertalenter.
  • I forhold til ligestillingsudfordringerne på det sociale område foreslår arbejdsgruppen bl.a. at det undersøges, om strukturerne på de sociale tilbud kan blødes op, så borgerne får mere indflydelse på deres hverdag.

  Ligestillingsarbejdsgruppens afrapportering forelægges til regionsrådets godkendelse og vil efterfølgende blive sendt i høring for at få bidrag til prioriteringen af arbejdsgruppens forslag.

  Når høringen er slut vil arbejdsgruppen indarbejde resultaterne af høringen i den endelige rapport, hvorefter regionsrådet skal tage endelig stilling til, hvordan forslagene skal prioriteres, og hvordan implementeringen af forslagene skal gennemføres, herunder de økonomiske og administrative konsekvenser.

  Arbejdsgruppen foreslår herudover, at der sker en opfølgning på gennemførelsen af de foreslåede indsatser et år efter regionsrådets endelige godkendelse af rapporten.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At afrapporteringen fra ligestillingsarbejdsgruppen godkendes med henblik på udsendelse i høring.

  At arbejdsgruppen på baggrund af de indkomne høringsbidrag udarbejder forslag til prioritering af indsatserne, og at disse forelægges regionsrådet til godkendelse i første kvartal 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/25352
  2. Ligestillingsredegørelse 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal fremsendes til ligestillingsministeren. I år har ligestillingsarbejdsgruppen behandlet ligestillingsredegørelsen og anbefaler i den forbindelse nogle tiltag, der kan forbedre kommende års ligestillingsredegørelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som skal offentliggøres for deres borgere og sendes til ligestillingsministeren. Redegørelsen skal godkendes af regionsrådet i et møde og indsendes inden den 1. november 2011.

  Grundlæggende siger loven, at offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

  Når de indkomne resultater er bearbejdet, vil resultaterne i lighed med tidligere år blive offentliggjort på siden www.ligestillingidanmark.dk. Offentliggørelsen vil ske i foråret 2012. Derefter er det muligt at gå ind på hjemmesiden og sammenligne sig med kommuner og andre regioner. Der kan sammenlignes på tværs af kommune-/regionsgrænser, når det gælder en række indikatorer, ligesom de mange konkrete eksempler og erfaringer kan give inspiration til det fremtidige ligestillingsarbejde.

  Skemaet til indberetning af ligestillingsredegørelsen er delt op i følgende områder:

  •  Ligestillingspolitik på serviceområder.
  •  Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet.
  •  Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering.
  •  Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg.

  Et udkast til besvarelse af spørgeskemaet forelægges hermed til godkendelse.

  Det bemærkes, at udkastet er blevet drøftet i den politiske arbejdsgruppe om ligestilling den 23. september 2011. Arbejdsgruppen besluttede ved denne lejlighed, at den vil anbefale regionsrådet, at Region Syddanmark i højere grad skal leve op til ligestillingslovens § 4, som der også afrapporteres om i ligestillingsredegørelsen:

  Af ligestillingsredegørelsens del 3 (side 15) om "Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering" fremgår følgende:

  "Ifølge ligestillingslovens §4 skal offentlige myndigheder indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning". Dette kaldes også "kønsmainstreaming" eller "ligestillingsvurdering af regionens aktiviteter".

  Dette fremgår ligeledes af afrapporteringen fra ligestillingsarbejdsgruppen, som fremgår af et andet punkt på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det foreliggende udkast til ligestillingsredegørelse godkendes, og herefter fremsendes til ligestillingsministeren.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/14270
  3. Ændringer til udbygning af Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med at planlægningen af fase 2 og 3 for udbygningen af Kolding Sygehus er blevet mere konkret, har det vist sig muligt at lave en mere optimal placering af børneambulatorium og modtageområde, samt en forbedret varmegenindvinding og dermed en besparelse på energiforbruget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den 26. april 2010 godkendt og frigivet en tillægsbevilling til mor-barn-centret på 29,665 mio. kr.(indeks 123,4).


  Den 27. juni 2011 godkendte regionsrådet, at 13,63 mio. kr.(indeks 123,9), af ovennævnte bevilling, overflyttes til fase 2 og 3, da der her etableres en del af de nødvendige kontorer/lettere sygehusfunktioner.

  I forbindelse med planlægningen af fase 2 og 3 har det nu vist sig muligt at lave en mere optimal løsning.

  I det oprindelige projekt indgår indretning af ambulatorium og modtageområde i en del af blok 12.


  Der foreslås i stedet at placere ambulatorium/modtageområde på ca. 635 m2 i det nye bygningsareal over blok 10, plan 3. I sammenhæng med dette bygges der endvidere ca. 370 m2 kontorlokaler. De nuværende kontorlokaler i blok 12, der skulle have været ombygget til ambulatorium, bibeholdes.

  Ved at indrette børneambulatorium og modtageområde i en ny bygning, sker der en bedre planløsning og arealudnyttelse. Endvidere vil der blive separate venteområder for indlagte og ambulante børn, hvilket minimerer smitterisikoen.

  Forudsætningerne og arealer i det oprindelige projekt er fortsat opfyldt. Det ændrede projektforslag koster 12,389 mio. kr. (indeks 124,4) fordelt med 0,504 mio. kr. i 2011 (indeks 124,4) og 11,933 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012.

  Der er således 4,133 mio. kr. (indeks 124,4) til rådighed, der ikke anvendes i fase 1.

  Statens Serum Institut har netop godkendt en ny type varmegenvindingsveksler på ventilationsanlæg. Dette vil medføre en besparelse på energiforbruget til rumventilering på op til 15-20%. Installationen af disse kræver, at højden på tekniketagen i fase 3 - den nye sengebygning - øges med 90 cm. Forøgelse af etagehøjden medfører en bedre udnyttelse af arealet i tekniketagen, og dermed øget fleksibilitet og udvidelsesmuligheder i tekniketagen under sengebygningen. Der frigives ca. 1.040 m2 ledigt areal, der opføres som råhus med vinduer og installationer, der senere kan indrettes til ambulatorier, kontorer eller lignende aktivitet. Denne projektændring koster ca. 4,150 mio. kr. (indeks 124,9), hvilket foreslås finansieret ved en overflytning af midler fra fase 1.

  Vedlagt er tegningsmateriale til projektforslaget for fase 2 og 3 i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus. Næste politiske behandling vil være godkendelse af licitationsresultat og meddelelse af anlægsbevilling for fase 2-3. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ændringen til byggeprogrammet for fase 1 godkendes.

  At den allerede meddelte anlægsbevilling vedrørende mor barn center – fase 1 reduceres med 4,133 mio. kr. (indeks 124,4).

  At det afsatte rådighedsbeløb vedrørende mor barn center – fase 1 reduceres med 4,133 mio. kr. (indeks 124,4) i 2011 og der overføres et rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 på 11,933 mio. kr. (indeks 124,9).

  At ændringen i byggeprogrammet for fase 2 og 3 godkendes.

  At det afsatte rådighedsbeløb vedrørende fase 2 og 3 øges med 4,150 mio. kr. (indeks 124,9) i 2013. Rådighedsbeløbet finansieres af reduktionen af rådighedsbeløbet til fase 1.

  At tegningsmateriale til projektforslaget godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 20-09-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/25803
  4. Nedsættelse af politisk og administrativ styregruppe vedrørende fremtidig anvendelse af ledige arealer på Fredericia Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet at nedsætte en politisk styregruppe i samarbejde med Fredericia Kommune, med det formål at finde fremtidige anvendelsesmuligheder til de kommende ledige arealer på Fredericia Sygehus. Der forelægges nu et forslag til kommissorium for arbejdet i henholdsvis en politisk og en administrativ styregruppe.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådets vedtagelse af budget 2012 - 2015 vil medføre en hel eller delvis rømning af Fredericia sygehus på længere sigt. På den baggrund vurderes det ikke som sandsynligt, at der bliver brug for den bygningsmæssige kapacitet i Fredericia til ambulante formål.

  Der udestår dog en diskussion om grundlaget for at fastholdte en skadeklinik på Fredericia Sygehus. For Region Syddanmarks vedkommende er det afgørende, at sygehusets bygninger bliver anvendt til nye aktiviteter og formål, således at der i fremtiden også vil være aktivitet i bygningerne. Regionsrådet har fokus på, at de bygninger, der i fremtiden ikke skal anvendes til sygehus og sundhedsaktiviteter, udvikles til alternative formål i nært samarbejde og gensidig forståelse med lokale aktører. 

  Derfor blev det ligeledes besluttet at foreslå at nedsætte en politisk og en administrativ styregruppe med repræsentanter udpeget af henholdsvis regionsrådet og Fredericia Kommune, der skal drøfte og udvikle nye muligheder for anvendelse af de kommende ledige arealer på Fredericia Sygehus.

  Der forelægges nu forslag til kommissorier for de to grupper til godkendelse, ligesom regionsrådet skal udpege medlemmer til den politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de to kommissorier for henholdsvis en politisk og en administrativ styregruppe vedrørende fremtidig anvendelse af ledige arealer på Fredericia Sygehus godkendes.

  At regionsrådet udpeger 3 medlemmer fra regionsrådet til den politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med de faldne bemærkninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Regionsrådet udpegede Carl Holst, Bo Libergren og Bente Gertz til den politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/26133
  5. Udtalelse vedr. Rigsrevisionens beretning om DRG-systemet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet regionsrådet i Region Syddanmark om en udtalelse i forbindelse med Rigsrevisionens beretning om DRG-systemet og Statsrevisorernes bemærkning hertil. Vedlagt findes forslag til udtalelse sammen med Rigsrevisionens beretning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved mail af 21. september 2011 anmodet regionsrådet i Region Syddanmark om en udtalelse i forbindelse med Rigsrevisionens beretning om DRG-systemet og statsrevisorernes bemærkning hertil.

  Statsrevisorerne hæfter sig ved, at DRG-systemet løbende er blevet udviklet og forbedret, ligesom der er arbejdet med at forbedre kvaliteten af de data, som systemet modtager fra sygehusene.

  Statsrevisorerne bemærker, at der fortsat er behov for at forbedre kvaliteten af de data og registreringer, som systemet anvender. Særligt bemærkes:

  - Sundhedsstyrelsen bør sikre fælles retningslinjer for registrering inden for de enkelte lægevidenskabelige specialer og for definitionen af ambulante besøg.

  - Indenrigs- og Sundhedsministeriet og ledelserne i regioner og på sygehuse bør tage initiativer til at reducere det høje fejlniveau i registreringer af sygdomme og behandlinger.

  - Sygehusenes fordelingsregnskaber bør indberettes til tiden og med den rette kvalitet.

  Vedlagt findes forslag til udtalelse sammen med Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til udtalelse fra regionsrådet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Pierre Topaz og Jørgen Pless stemte imod, idet de ønsker den sidste sætning på svarudkastets side 1 fjernet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16892
  6. Byggeprogram - Psykiatrisk Sygehus Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har i december 2010 godkendt et programoplæg til byggeri af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa og skal nu tage stilling til byggeprogram og finansiering.

  Projektet, der tager udgangspunkt i generalplanen for psykiatriens fysiske rammer, skal muliggøre en samling af de psykiatriske sengeafsnit i Haderslev og Augustenborg og etablering af et gerontopsykiatrisk og et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium for hovedfunktion Sønderjylland i Aabenraa, samt rumme de ungdomspsykiatriske sengepladser fra Kolding. 


  Byggeriet, der etableres i et nært fysisk og servicemæssigt samarbejde med Sygehus Sønderjylland, har en samlet anlægsudgift på 478,818 mio. kr. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 13. december 2010 et programoplæg for byggeri af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa.


  Der foreligger nu et byggeprogram for projektet.


  Projektet skal muliggøre en samling af de psykiatriske sengeafsnit i Haderslev og Augustenborg, flytning af de ungdomspsykiatriske senge i Augustenborg og etablering af et gerontopsykiatrisk og et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium for hovedfunktion Sønderjylland i Aabenraa.

  Endvidere er der i byggeprogrammet, som et nyt punkt i forhold til programoplægget, indarbejdet regionsrådets beslutning af den 25. oktober 2010 om at flytte ungdomspsykiatriske senge fra Kolding til Aabenraa.

  Projektet omfatter nybyggeri af 19.830 kvm.

  Byggeprogrammet indeholder følgende væsentlige elementer:

  • 5 almenpsykiatriske sengeafsnit á 16 senge, i alt 80 senge.
  • 1 gerontopsykiatrisk sengeafsnit på 16 senge, som kobles nær sammen med en ny samlet ambulant gerontopsykiatrisk funktion.
  • 2 ungdomspsykiatriske sengeafsnit med i alt 19 senge.
  • Etablering af et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i nær fysisk sammenhæng med somatikkens Familiehus.
  • Fokus på de grundlæggende principper for psykiatriens byggerier om tilgængelighed, patienten i fokus, sammenhæng i behandlingen, afstigmatisering, adgang til naturen, tryghed og overskuelighed, samt fleksibilitet i indretningen.    
  • Optimeret logistik via bygningsindretning og servicesamarbejde med somatikken, der sikrer at al vare- og sengetransport kan ske diskret og nemt udenfor de offentlige områder i bygningen.
  • Fokus på ”psykiatri i bevægelse” via etablering af aktivitetsmuligheder i og udenfor sengeafsnittene, herunder etablering af motionsarealer og en hal.
  • Nybygninger, der lever op til lavenergiklasse 2015 (50 % reduktion i energiforbrug) og andre tiltag til reduktion af de øvrige driftsudgifter.
  • Byggeriet etableres som lavt byggeri (2 etager), der følger et stærkt skrånende terræn, og som udformes i pagt med naturen via mere eller mindre plejede udeområder og facadebeklædninger af træ.   

  Tidsplan.

  Der arbejdes med byggeri i 2 etaper.

  • 1. etape omfatter etablering af børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i og i forlængelse af somatikkens Familiehus. Indflytning: Oktober 2013.
  • 2. etape omfatter opførelse af alle øvrige psykiatriske sengefunktioner og ambulatorier i nær sammenhæng med det somatiske sygehus. Indflytning: Oktober 2014.  

  Behovet for længere tid til planlægning og projektering og et ønske om at undgå at bygge over 2 vintre (mere risikofyldt og dyrere) er de primære årsager til, at ikke alle arealer vil stå klar inden udgangen af 2013, som det oprindeligt var planen.

  Anlægsøkonomi.

  Ved godkendelsen af programoplægget blev det angivet, at den endelige anlægsbyggeriberegning ville blive forelagt sammen med byggeprogrammet i efteråret 2011 pga. usikkerheden om de anlægsmæssige konsekvenser af flytningen af de ungdomspsykiatriske senge fra Kolding til Aabenraa. En gennemregning af projektet viser, at det samlede anlægsprojekt forventes gennemført for 478,818 mio. kr. i indeks 124,9.

  I forhold til det projekt, der ligger til grund for det afsatte rådighedsbeløb på 447,074 mio. kr., indebærer flytningen af de ungdomspsykiatriske senge fra Kolding til Aabenraa en merudgift til projektet på 31,744 mio. kr.  Denne sum vil kunne fratrækkes anlægssummen for den nye afdeling i Vejle.

  Med henblik på realisering af det foreliggende byggeprogram foreslås der udover det allerede frigivne rådighedsbeløb på 45 mio. kr. (regionsrådets beslutning 13. dec. 2010), at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 433,818 mio. kr. over perioden 2011-2014 som følger:

   

  2011:     1,0 mio. kr.

  2012:   30,0  mio. kr.

  2013: 202,8 mio. kr.

  2014: 200,0 mio. kr.

  Det allerede afsatte rådighedsbeløb forøges således med 31,744 mio. kr., finansieret af de likvide aktiver med henblik på flytning af de ungdomspsykiatriske senge fra Kolding til Aabenraa. Som følge af udvidelsen og ændringen i projektets tidsplan forskydes anvendelsen af rådighedsbeløbene fra 2011 og 2012 til at have hovedvægten i årene 2013 og 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogrammet for etablering af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa godkendes.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på i alt 433,818 mio. kr. til anlægsprojektet (indeks 124,9).

  At det afsatte rådighedsbeløb til finansiering af projektet forøges med i alt 31,744 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver, fordelt over årene 2012-2014 jf. sagsfremstilling, og at rådighedsbeløbet frigives.

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet til byggeriet under forudsætning af, at dette holder sig inden for det afsatte rådighedsbeløb.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingerne overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/859
  7. Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttede regionsrådet, at der skulle gennemføres en analyse af psykiatrien i forhold til økonomi, produktivitet, kvalitet samt storbyeffekter inden for Region Syddanmarks geografi. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttede regionsrådet, at der skulle gennemføres en analyse af psykiatrien i forhold til økonomi, produktivitet, kvalitet samt storbyeffekter inden for Region Syddanmarks geografi. 

  I arbejdet med analysen har psykiatriledelsen fungeret som styregruppe, og arbejdsgruppen har involveret både kliniske og administrative kompetencer i udarbejdelsen af analysen. Analysen kan læses i sin helhed i den rapport, som er bilag til dagsordenen.

  Konklusioner

  Der kan særligt fremhæves følgende konklusioner fra rapporten:

  • I 2009 var Psykiatrien i Region Syddanmark den mest produktive psykiatri i Danmark.
  • De tværregionale sammenligninger i rapporten viser samtidig, at Psykiatrien i Region Syddanmark udover at være den mest produktive også placerer sig godt på mange andre parametre sammenlignet med psykiatrien i de øvrige regioner i Danmark.
  • Psykiatrien i Region Syddanmark har generelt en høj grad af tilgængelighed, både geografisk og med hensyn til ventetider. Der er dog en særlig udfordring i forhold til ventetiderne i  børne- og ungdomspsykiatrien.
  • Produktiviteten faldt fra 2007 til 2008 pga. strejke og overgang fra tre centre til et sygehus, men er steget igen i 2009 og 2010.
  • Psykiatrien i Region Syddanmark har siden regionens dannelse og frem til udgangen af 2010 haft en vækst i personaleudgifterne på ca. 9 pct.
  • Der er en betydelig variation imellem afdelingerne i Psykiatrien i Region Syddanmark ift. behandlingsmetode og patientforløb. Denne variation er primært historisk og kulturelt betinget. 
  • Storbyeffekter har ikke nogen betydning i Region Syddanmark.

  Perspektiver

  Ambitionen for Psykiatrien i Region Syddanmark er at bidrage til at udvikle den danske psykiatri. Ambitionen skal underbygges med et styrket fokus på forskning, der kan bidrage til at løfte de nationale standarder. Samtidig gør analysen det klart, at der fortsat skal arbejdes med:

  • Harmonisering af psykiatrien for at sikre borgene et ensartet psykiatrisk behandlingstilbud.
  • Nedbringelse af ventetiderne. Dette er særligt et fokusområde i børne- og ungdomspsykiatrien.
  • Rekruttering af de nødvendige speciallægekompetencer til psykiatrien.
  • Fortsat arbejde med produktivitetsforbedringer.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporten og dens anbefalinger i perspektiveringen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/1850
  8. Nyt aftalegrundlag for Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume
   

  I vinteren 2009/2010 blev der gennemført en evaluering af Region Sønderjylland-Schleswig, der pegede på behovet for en indholdsmæssig fokusering og en organisatorisk slankning af organisationen. På baggrund af en efterfølgende evalueringsworkshop og møde i Regionalforsamlingen er der i sommeren og efteråret 2011 blevet udarbejdet et udkast til et nyt aftalegrundlag for Region Sønderjylland-Schleswig. Såfremt aftalen bliver tiltrådt af organisationens 8 parter, træder den i kraft pr. 1. januar 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sammen med parter i grænselandet, indgik Sønderjylland Amt i september 1997 en aftale om, at etablere et organ til fremme af grænseregionens særlige interesser. Herved opstod Region Sønderjylland-Schleswig, der geografisk dækker over en befolkning på 0,7 mio. indbyggere. Som følge af strukturreformen overtog Region Syddanmark i 2007 den indgåede aftale.

  Organisationen består af 8 parter, der på dansk side omfatter Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune. På tysk side drejer det sig om Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Stadt Flensburg. Organisationens daglige arbejde varetages af et grænsekontor i Bov med ca. 10 medarbejdere. På nuværende tidspunkt er disse ansættelsesmæssigt placeret under Region Syddanmark, der bidrager til organisationen med ca. 1,8 mio. kr. årligt. Dansk formand for Region Sønderjylland-Schleswig er regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje.

  I vinteren 2009/2010 blev der gennemført en evaluering af Region Sønderjylland-Schleswig. Her blev der peget på behovet for en indholdsmæssig fokusering og en organisatorisk slankning af organisationen. De overordnede anbefalinger blev efterfølgende bakket op af en evalueringsworkshop i juni 2010 og ved et møde i Regionalforsamlingen i november 2010. Regionalforsamlingen er i den nuværende aftale organisationens øverste beslutningsorgan.

  Som resultat heraf, er der i forsommeren 2011 udarbejdet et nyt aftalegrundlag for Region Sønderjylland-Schleswig (se vedlagte). Aftaleudkastet, der har været drøftet i organisationens bestyrelse, har til formål at præcisere organisationens fremtidige formål med fokus på at fremme det grænseoverskridende samarbejde inden for kultur, sprog, skole, ungdom og arbejdsmarked. Dette skal ske med afsæt i Region Sønderjylland-Schleswigs særlige kompetencer inden for de umiddelbare kontakter mellem mennesker på begge sider af den dansk/tyske grænse.

  Til at understøtte formålet beskriver det nye aftalegrundlag en struktur, som indebærer en både bred og fleksibel borgerinddragelse. Dette skal ske på baggrund af årlige regionskonferencer.

  Bestyrelsen er i den nye aftale organisationens øverste beslutningsorgan, hvor de 10 stemmeberettigelse medlemmer udgøres af en repræsentant fra de nuværende 8 partnere. For at sikre en hensigtsmæssig koordinering med og afgrænsning til andre grænseoverskridende tiltag vil bestyrelsen desuden bestå af en repræsentant for hhv. det danske og tyske mindretal. Disse to repræsentanter har også stemmeret i bestyrelsen undtagen ved regnskabsmæssige beslutninger.

  Desuden vil Delstaten Slesvig-Holstein få observatørstatus i Region Sønderjylland-Schleswigs fremtidige bestyrelse.

  Regionalforsamlingen nedlægges. Den nye aftale foreskriver, at den organisatoriske forankring af sekretariatet ligger hos en eller flere parter efter særskilt aftale.

  Det vedlagte aftaleudkast forventes behandlet i de 8 parters respektive politiske fora i løbet af september og oktober 2011. Såfremt aftaleteksten kan tiltrædes af alle parter, forventes den godkendt og underskrevet under det sidste møde i den nuværende regionalforsamling den 3. november 2011. Herefter træder aftalen i kraft pr. 1. januar 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles: 

  At den nye aftale vedrørende Region Sønderjylland-Schleswig tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/295
  9. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Region Syddanmarks Vækstforums møde den 20. september 2011 drøftede og godkendte Vækstforum udkast til kommende erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13, ligesom satsningen vedrørende rekruttering af talent blev drøftet. Vækstforum drøftede ligeledes den fremtidige organisering af turismen i Syddanmark. Endelig behandlede Vækstforum ét projekt - "Europe Network i Region Syddanmark", der indstilles til afslag i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan

  På baggrund af drøftelserne i Vækstforum og de afholdte temaseminarer foreligger der nu et samlet udkast til erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 samt handlingsplan 2012-13.

  I forhold til den seneste drøftelse i regionsrådet på mødet den 22. august 2011, er der i strategien indsat en vision 2020, opstillet to overordnede strategiske mål, samt opstillet specifikke mål på de tre forretningsområder: Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv.

  Klyngeudvikling fastholdes som redskab, og de nuværende vækstdrivere/redskaber, der er nævnt i erhvervsfremmeloven og i strukturfondene, fastholdes også: 

  • Uddannelse/menneskelige ressourcer.
  • Iværksætteri.
  • Forskning, innovation og nye teknologier.
  • Klyngeudvikling.

  Yderområder, det grænseoverskridende samarbejde, samt internationalisering af satsningerne anvendes som tværgående indsatser.

  For at give Vækstforum fleksibilitet til at agere på den korte bane, indarbejdes muligheden for at igangsætte en række tidsbegrænsede særlige indsatser – på Vækstforums eget initiativ. Der afsættes puljemidler særskilt til de særlige indsatser.

  Der foreligger desuden et udkast til handlingsplan 2012-13, hvor der er opstillet delmål inden for Erhvervsudviklingsstrategiens tre forretningsområder.

  Den 18. november 2011 er der planlagt præsentationskonference, hvor Vækstforum præsenterer sine overvejelser i forhold til erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13.

  Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan skal godkendes af Vækstforum på mødet den 8. december 2011, hvorefter det forelægges regionsrådet til godkendelse.

  Udkast til Erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og Handlingsplan 2012-13 er vedlagt som bilag.

   

  Rekruttering af talent

  Vækstforum besluttede på mødet den 20. september 2011 at arbejde videre med følgende fem indsatser i forhold til at sikre den bedst kvalificerede arbejdskraft til syddanske virksomheder.

   

  Tiltrække og fastholde bachelorer fra udlandet

  Der skal både arbejdes med tiltrækning og fastholdelse af studerende og bachelorer fra udlandet. Der vil være fokus på bachelorer til naturvidenskabelige og tekniske fagområder, som tilbydes en målrettet kandidatuddannelse, med praktikforløb i virksomheder med henblik på senere ansættelse i syddanske virksomheder. Kandidatuddannelsen skal udvikles i samarbejde med forskellige fakulteter.

   

  Tiltrække og fastholde højtuddannede fra ind- og udland

  Det er formålet at sikre veluddannet og tilstrækkelig arbejdskraft på både kortere og længere sigt til virksomheder indenfor Vækstforums forretningsområder via tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede.

  Der er særligt fokus på ingeniører til forretningsområdet Energi. Der vil blive arbejdet med at udvikle særlige markedsførings-, rekrutterings- og fastholdelsesaktiviteter.

   

  Opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke

  Der skal satses på to forskellige målgrupper:

  1. Nyuddannede ledige dimittender, der med kort omkvalificering vil kunne opnå ansættelse i private virksomheder.
  2. En pulje, som virksomheder kan ansøge enten med henblik på at udarbejde en vækstplan med fokus på opkvalificering af sine ansatte eller til en konkret efteruddannelsesindsats med udgangspunkt i den udarbejdede vækstplan.

   

  Tiltrække talentfulde ledere fra ind- og udland i en kortere periode

  Eksisterende virksomheder får tilbud om at få tilført ledelseskompetencer fra talentfulde ledere, der allerede har skabt markante resultater. Disse særlige talenter, som stiller deres ekspertise til rådighed, skal findes i både ind- og udland.

   

  Tiltrækning og fastholdelses på tværs af grænseregionen

  Virksomheder og jobs skal markedsføres på tværs af grænsen, så der kommer flere ansøgere fra Slesvig-Holsten til stillinger i Syddanmark, særligt i det sønderjyske. Desuden skal der udvikles et kompetencecenter, hvor virksomheder på tværs af grænsen kan præsentere projekter/idéer, som studerende får mulighed for at arbejde videre med.

   

  Organisering af turismen i Syddanmark

  Vækstforum drøftede på mødet den 20. september 2011 den fremtidige organisering af turismeindsatsen i Syddanmark. Drøftelserne tog udgangspunkt i konklusionerne fra et afklarende møde med repræsentanter fra kommunerne og erhvervslivet om Syddansk Turismes fremtidige opgaver og rolle på turismeområdet. Mødet blev afholdt fredag den 9. september 2011.

  På den baggrund konkluderede Vækstforum bl.a. at:

  • Syddansk Turisme skifter navn til VisitSyddanmark.
  • VisitSyddanmarks hovedformål er i koordination med erhvervet, destinationerne, subregionerne og grænseoverskridende initiativer:

                At sikre, udvikle og fremme region Syddanmarks vækstmuligheder inden for turisme (ferieturisme og erhvervsturisme) og oplevelsesøkonomi ved at indsamle og bearbejde viden.

                At være paraply for fælles udvikling, viden og markedsføring for de decentrale aktører.

                At være samarbejdspart ved større nationale og internationale projekter med regional og tværregional betydning.

  Vækstforum besluttede også, at man på deres kommende møde den 8. december 2011 drøfter den fremtidige organisering og finansiering i Syddansk Turisme. Den nuværende resultatkontrakt udløber den 31.12.2011.

   

  Ansøgningen – Enterprise Europe Network

  Region Syddanmarks Vækstforum behandlede på sit møde den 20. september 2011 et projekt, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Det drejer sig om et projekt, der dækker alle forretningsområder – Enterprise Europe Network(EEN).

  Projektet Enterprise Europe Networks i Region Syddanmark har til formål at intensivere de to syddanske EEN-kontorers arbejde i forhold til virksomheder indenfor forretningsområderne Velfærdsteknologier og –Service, Energi og Spirende klynger (fødevarer). EEN-kontorerne – de to syddanske ligger hos hhv. Agro Business Park i Søndersø og AluCluster i Løgumkloster - har til formål at skabe vækst og økonomisk udvikling gennem internationalt samarbejde.

  Ansøger angiver, at de øvrige regioner medfinansierer EEN-netværket, og at kontorerne ikke kan forventes opretholdt uden støtte.

  Projektet har et samlet budget på 3.784.770 kr. og har ansøgt om 1.747.426 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Projektet indstilles af Vækstforum til afslag, bl.a. på grund af manglende nyhedsværdi og overlap til Bruxelleskontorets aktiviteter.

  Udvalget for regional udvikling har haft punktet til orientering på sit møde den 28. september 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. "Kommende erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet tager orienteringen om udkastet for den kommende erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan til efterretning.

  Vedr. "Rekruttering af talent" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Vedr. "organisering af turismen i Syddanmark" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Vedr. ansøgningen "Enterprise Europe Network" indstiller Vækstforum:

  • At ansøgningen indstilles til afslag, fordi
   • Det er ikke i tilstrækkelig grad beskrevet, hvordan projektets aktiviteter adresserer de udfordringer, Vækstforum har identificeret inden for de valgte forretningsområder, og hvordan disse aktiviteter skaber effekt på vækst-indikatorerne.
   • Der er ikke i tilstrækkeligt omfang argumenteret for, at der er tale om nye aktiviteter i forhold til det arbejde Enterprise Europe Network-kontorerne allerede i dag gennemfører. Projektet lever således ikke op til kriteriet om nyhedsværdi.
   • Der er samarbejds- og snitflader til andre aktører, der løser tilsvarende opgaver, f.eks. det Syddanske Bruxelles-kontor, NetMatch, Eksportrådet m.fl. Samarbejdet med disse er pt. under udvikling, men de indgår ikke som partnere i ansøgningen. Projektet lever således ikke op til kriteriet om samordning og koordinering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/7747
  10. Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indsatsen over for jordforurening tager udgangspunkt i den strategi, der blev vedtaget af regionsrådet 31. marts 2008. Tiden er nu inde til en revision.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening blev til i 2007/2008, kort efter regionens tilblivelse. Administrationen har arbejdet efter strategien i 4 år, og der er nu nået nogle af de milepæle, der er beskrevet i strategien. I denne periode er der også skabt et større overblik over opgavernes omfang, hvor nogle af de påbegyndte indsatser har vist sig mere ressourcekrævende end beregnet, og nye udfordringer har vist sig. Samlet set er der mange forhold, der taler for, at tiden er inde til en revision. Vedlagt beskrives disse udfordringer enkeltvis sammen med den reviderede strategi på de enkelte punkter.

  Revisionen vil have betydning for borgerne, kommunerne, staten og vandforsyningerne, og de vil opleve at:

  • Indsatsen over for grundvandstruende forureninger opprioriteres yderligere, og der fokuseres som udgangspunkt på indsatsen områdevis. Der fremlægges en konkret rækkefølge for den områdevise, grundvandsrettede indsats de kommende år og klare principper for den efterfølgende rækkefølge af områderne. Den løbende indsats tilpasses efter de politiske beslutninger, der træffes i forbindelse med forureningerne i Kærgård Plantage og Grindsted by. Der arbejdes aktivt med optimering af data og med udvikling af såvel den tekniske som den administrative opgaveløsning.
  • Samtidig minimeres indsatsen over for forureninger, der ikke truer værdifuldt grundvand, men udgør en begrænset risiko i forhold til indeklima, kontakt eller miljøet i øvrigt. Derfor færdiggøres behandlingen af det historiske materiale, som er overtaget fra de tidligere amter et år senere, end det tidligere har været udmeldt. Den grundvandsrettede indsats vil blive reduceret svarende til de ressourcer, regionen skal anvende på forureningerne i Kærgård Plantage og Grindsted by.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til revideret strategi for regionens indsats over for jordforurening godkendes, med henblik på udsendelse i høring i regionens kommuner, Naturstyrelsen, embedslægeinstitutionen og vandværksforeningerne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at forslag til revideret strategi for regionens indsats over for jordforurening, godkendes med henblik på udsendelse i høring hos de nævnte parter.

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at forslag til revideret strategi for regionens indsats over for jordforurening efter høringens afslutning, forelægges regionsrådet til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/23213
  11. Delegation af regionsrådets kompetence vedr. dispensationsansøgninger vedr. tilførsel af jord til råstofgrave
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ifølge jordforureningsloven gælder et generelt forbud mod tilførsel af jord til nuværende og tidligere råstofgrave. Regionsrådet kan ifølge samme lov meddele dispensation fra det generelle forbud, når visse forudsætninger er opfyldt. Regionsrådet er endvidere forpligtet til at føre tilsyn med deponeringer i råstofgrave og forpligtet til at få ulovlige forhold lovliggjort.

  I det daglige handler administrationen på regionsrådets vegne. Det foreslås, at der vedtages en formel delegation, som fastsætter i hvilket omfang administrationen kan handle uden at inddrage regionsråde inden for følgende områder:

  1. Behandling af ansøgninger om dispensation (tilladelser og afslag) til deponering af jord i råstofgrave i henhold til jordforureningslovens § 52.
  2. Udførelse af tilsyn med deponeringer i råstofgrave samt lovliggørelse af ulovlige forhold i henhold til jordforureningslovens §§ 66-67.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  1. Behandling af ansøgninger om dispensation.

  Baggrund for forbud og dispensation.

  Baggrunden for det generelle forbud mod tilførsel af såvel rent som forurenet jord til råstofgrave, er ønsket om at beskytte værdifulde og sårbare grundvandsressourcer, der aktuelt eller i fremtiden kan danne basis for drikkevandforsyningen.

  De råstoffer der indvindes (ikke mindst sand og grus), ligger ofte i sårbare områder med begrænsede lerlag til beskyttelse. Selve råstofindvindingen medfører en forringet beskyttelse af de underliggende grundvandsressourcer, idet fjernelsen af overliggende jordlag, såvel dæklag som selve råstoflaget, fører til, at en forurening lettere kan sprede sig nedad mod grundvandet.

  Tidligere undersøgelser af deponeringer i råstofgrave i flere af de tidligere amter har påvist, at der i vid udstrækning fandtes forurening i den tilførte jord. Disse undersøgelser dannede baggrund for indførelsen af det generelle forbud.

  Dispensationer og afslag.

  Dispensationsordningen tilgodeser, at der er en samfundsmæssig interesse i at kunne bortskaffe overskydende jord fra anlægsarbejder m.v. Samtidig kan muligheden for at kunne modtage jord være en ikke uvæsentlig økonomisk faktor for råstofindvinderen.

  Forudsætningerne for, at der kan meddeles dispensation til at modtage ren jord, følger af loven. Der kan meddeles dispensation, såfremt det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, som indgår eller som forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod en dispensation.

  Der vil som hovedregel ikke blive meddelt dispensation, hvis jordtilførslen til råstofgraven udgør en risiko for at forurene grundvand, som bruges, eller som kan bruges til drikkevandsforsyning. Meddelelse af dispensation eller afslag på en dispensationsansøgning kræver dog altid en konkret vurdering.

  Ved behandling af en dispensationsansøgning, foretager jordforureningsafdelingen derfor en risikovurdering, som lægges til grund for afdelingens stillingtagen til, om en ansøgning kan imødekommes. Der lægges i den forbindelse vægt på, om råstofgraven ved sin beliggenhed har en tilstrækkelig grad af robusthed til, at en dispensationsansøgning kan imødekommes. Ved robusthed forstås, at tilførsel af jord til råstofgraven ikke vil kunne forurene de grundvandsressourcer, der aktuelt indgår, eller som forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning.

  I områder, hvor denne forudsætning ikke er opfyldt, vil der som hovedregel ikke blive givet dispensationer til at modtage jord i råstofgrave. Dog kan der i særlige tilfælde meddeles dispensationer, hvis der gennem opstilling af skærpede vilkår kan opnås den fornødne sikkerhed imod forurening af vandindvindingsanlæg eller grundvand.

  I en dispensation kan regionen stille vilkår til sikring af, at den jord, der tænkes tilført den enkelte råstofgrav, ikke er forurenet. Vilkårene kan derudover indeholde krav om håndtering af jorden og krav om etablering af et egenkontrolsystem til dokumentation for, at jorden der modtages, ikke er forurenet.

  Kombinationen af krav til indvindingens beliggenhed i forhold til grundvandsressourcen og vilkår om dokumentation for jordens renhed vurderes, sammen med kravet om egenkontrol og med regionens tilsyn, at kunne sikre de hensyn, som forudsættes varetaget af regionsrådet vedrørende beskyttelse af grundvandsressourcen.

  2. Tilsyn og lovliggørelse.

  Regionsrådet fører tilsyn med deponeringer i råstofgrave og er forpligtet til at få ulovlige forhold lovliggjort.

  Der skal føres tilsyn med både eksisterende og afsluttede råstofgrave, og både hvor der er givet dispensation, og hvor der er givet afslag eller slet ikke ansøgt.

  Tilsynet tilrettelægges forskelligt for ”aktive sager” og for ”passive” sager:

  1. "Aktive sager": Råstofgrave med gældende dispensationer, for nyligt udløbne dispensationer, nye ansøgninger samt afslag på ansøgninger – i alt omkring 100 råstofgrave. Her tilrettelægges tilsynet således, at alle grave gennemgås løbende inden for en to års periode frem til 2013. Herefter tilrettelægges tilsynet behovsbestemt.
  2. "Passive sager": Der er i regionen kendskab til ca. 2000 gamle råstofgrave. Her tilrettelægges tilsynet således, at der overvejende føres tilsyn inden for de vigtige grundvandsområder. Gravene inspiceres ved gennemgang af luftfotoserier, og hvor der konstateres væsentlige deponeringsaktiviteter, foretages et egentligt tilsynsbesøg. Tilsynet forventes gennemført inden for 1 år, startende i 2012.

  Når der konstateres ulovlige forhold, skal disse søges lovliggjort, normalt ved henstillinger, påbud og/eller politianmeldelse, med mindre forholdet har underordnet betydning.

  I tilfælde, hvor der er tilført jord i strid med reglerne i loven, og dette kan medføre forurening eller risiko for forurening, kan der efter jordforureningslovens §§ 40 og 41 meddeles påbud om undersøgelse og fjernelse af jorden. Normalt meddeles der først et undersøgelsespåbud, og herefter om nødvendigt, et påbud om fjernelse af jorden. Hvis påbuddene ikke efterkommes, vil der normalt blive fulgt op med politianmeldelse.

  Ulovlige forhold skal, selv om de ikke antages at give anledning til forurening, søges lovliggjort efter jordforureningslovens § 67. To situationer ligger typisk i denne kategori:

  1. Når der er tale om deponering af affald eller andet, der ikke kan karakteriseres som jord, skal det som udgangspunkt fjernes igen til lovlig deponering, behandling eller genanvendelse et andet sted.
  2. Når der tilføres jord på trods af, at der er meddelt afslag på en dispensationsansøgning, skal jorden som udgangspunkt fjernes igen til lovlig deponering eller genanvendelse et andet sted.

  Der vedlægges notat, der nærmere beskriver forslaget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionens jordforureningsafdeling bemyndiges til:

  • At meddele dispensationer til og afslag på tilførsel af jord til råstofgrave i henhold til ovenstående beskrivelse.
  • At varetage tilsyn med deponering af jord i råstofgrave.
  • At søge lovliggørelse af ulovlige forhold ved udstedelse af påbud om undersøgelser, samt evt. nødvendig indgivelse af politianmeldelse.
  • At søge lovliggørelse af ulovlige forhold ved varsling/høring af oprensningspåbud, hvor regionsrådet efterfølgende træffer afgørelse om det endelige påbud på baggrund af høringssvaret.
  • At søge lovliggørelse efter § 67 af ulovlige forhold ved påbud og/eller politianmeldelser.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
    Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den ændring, at delegationen meddeles til regionsdirektøren.

  SF’s medlemmer af forretningsudvalget tog forbehold for beslutningen indtil regionsrådets behandling af sagen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt med følgende tilføjelse:

  - Udvalget for Regional Udvikling orienteres på førstkommende møde efter dispensationen er givet.

  - Ordningen omkring delegation af kompensationer vedr. råstofgrave drøftes/evalueres i august 2012 i udvalget for Regional Udvikling. 

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/17108
  12. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr. 31e Skovstrup, Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Assens kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 31e Skovstrup.

  Det ansøgte areal ligger i interesseområde for ler på lerfladbakken ved Skovstrup. Arealet benyttes i dag til jordbrugsdrift, og kommunen oplyser, at der ikke er beskyttet natur på arealet. Der ansøges om indvinding af 1 m rødler. Arealet efterbehandles til jordbrugsformål. Arealet ligger i OSD-område og indvindingsoplandet til Holmehaveværket (Vandcenter Syd).

  Kommunen vurderer, at risikoen overfor nitratforurening af grundvandet ved fjernelse af den øverste meter rødler er yderst begrænset, idet nitratreduktionskapaciteten i de øverste 1- 2 meter ler er begrænset, og derfor vil den samlede kapacitet ikke ændres ved at bortgrave den øverste meter. Samtidig peger kommunen på, at de op til 20 m høje lerfladbakker har tykke lerlag. Kommunen mener derfor ikke, at det er nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug, jf. retningslinie 4.4.2 i råstofplanen.

  Boringer i området bekræfter, at der er tykke lerlag i Skovstrup Bakkeø bestående af et smeltevandsler op til 5 meters tykkelse og herunder moræneler. De to nærmeste dybere boringer har henholdsvis moræneler til 20 m under terræn, og til bunden af boringen i 40 m under terræn.

  Fyns Amt har den 9. november 1995 meddelt tilladelse indtil 1. november 2005 til gravning af rødbrændende ler på arealet, med vilkår bl.a. om efterbehandling til jordbrugsmæssig drift. Denne tilladelse er ikke udnyttet.

  Rødbrændende ler er et særligt værdifuldt råstof, og ifølge råstofplanens § 4.3.5 kan der generelt meddeles tilladelse til indvinding af rødbrændende ler i maksimalt 2 m’s dybde i det åbne land, hvis det ikke er i strid med andre hensyn.

  Administrationen vurderer, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af, at den øverste meter af lerlaget fjernes. Det vurderes samtidig, at indvindingen af 1 m ler ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet meddeler samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  13. Orientering af regionsrådet om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet orienteres i denne sag om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere i september måned 2011, jfr. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

  -         Kim Bøg-Jensen er ansat som forstander ved Teglgårdshuset fra 1. oktober 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/634
  14. Udpegning af medlem til sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet anmodes om at udpege et medlem til sundhedsbrugerrådet efter indstilling fra Regionsældrerådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 29. september 2011 at imødekomme regionsældrerådets anmodning om deltagelse i sundhedsbrugerrådet.

  På den baggrund skal der nu, efter indstilling fra regionsældrerådet, udpeges et nyt medlem til sundhedsbrugerrådet. Udgangspunktet er ifølge ligestillingsloven § 10a, at der skal indstilles lige mange mænd og kvinder.

  Regionsældrerådet har således indstillet følgende:

  • Inge Lodberg, Middelfart
  • Poul-Erik Hansen, Vejen

  Regionsrådet har tidligere udpeget følgende medlemmer til sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark.

  Regionsrådsmedlemmer:

  • John Lohff
  • Jørgen Pless
  • Kristian Grønbæk
  • Thies Mathiasen
  • Thyge Nielsen
  • Bente Gertz
  • Ole Finnerup Larsen
  • John Hyrup Jensen
  • Iben Kroman Madsen                     

  (7 mænd og 2 kvinder)

  Patientforeningsrepræsentanter:

  • Flemmning Bay-Jensen, Esbjerg (Hjerteforeningen)
  • Erik Arrild, Vejle (Scleroseforeningen)
  • Marie Rotvig, Ansager (Gigtforeningen)
  • Mariette Rytter Larsen, Kolding (Sjældne Diagnoser)
  • Mette Thyssen, Vejle (Danmarks Lungeforening)
  • Hanne Grønborg, Augustenborg (Parkinssonforeningen)
  • Rita Bruun, Vejle (Nyreforeningen)
  • Gunner Nielsen, Kolding (Kræftens Bekæmpelse)
  • John Arne Sørensen, Kolding (Diabetesforeningen)

  (4 mænd og 5 kvinder)

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til sundhedsbrugerrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Inge Lodberg blev udpeget som medlem af sundhedsbrugerrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/9218
  15. Udpegning af yderligere et medlem til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tilbage i januar 2010 udpeget fire medlemmer til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis. Det ønskes nu, at antallet af regionale medlemmer øges til fem.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udpegede i januar 2010 fire medlemmer til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis. Det ønskes nu, at antallet af regionale medlemmer øges til fem.

  Ifølge § 115, stk. 2 i "Overenskomst om almen praksis", skal regionsrådet udpege mindst fire og højst seks medlemmer til udvalget. Regionsrådet har således mulighed for at foretage en supplerende udpegning til udvalget, så udvalget fremover består af fem medlemmer udpeget af regionsrådet . Udvalget består derudover af seks medlemmer udpeget af praksisudvalget i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger yderligere et medlem til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget, så udvalget fremover består af fem medlemmer udpeget af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede Susanne Linnet som medlem.


  Sagsnr.  
  16. LUKKET PUNKT - Salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   

   

  17. Middelfart - indgåelse af lejemål til lokalpsykiatri

  Resumé

  I forbindelse med etablering af lokalpsykiatri i Middelfart, jf. "Fremtidens psykiatri", har der vist sig en mulighed for at leje velegnede lokaler i Teglgårdsparken 101 og dermed samle de nuværende ambulante psykiatriske funktioner.

  Etablering af lokalpsykiatri i Middelfart er en forudsætning for rokadeplanen i forbindelse med samling og udbygning af regionens retspsykiatriske funktioner i Middelfart.

  Regionsrådet skal godkende indgåelse af lejemålet.

  Sagsfremstilling

  Udeladt.

  Indstilling

  Udeladt.

  Beslutning i Psykiatriudvalget den 29-09-2011

  Udvalget anbefaler indstillingerne overfor regionsrådet.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 12-10-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Beslutning i Regionsrådet den 24-10-2011

  Indstillingen tiltrådt.

   
   

   

   

   
   
     
     
     
     
     
     

   


  Siden er sidst opdateret 01-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring