Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - tillægsdagsorden - 28. september 2011

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - tillægsdagsorden - 28. september 2011

Mødedato
28-09-2011 kl. 15:55 - 17:20

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Lasse Krull, C
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A

 • Luk alle punkter Referat - tillægsdagsorden


  1. Indstillinger og orientering fra Vækstforum


  Sagsnr. 11/295
  1. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  På Region Syddanmarks Vækstforums møde den 20. september 2011 drøftede og godkendte Vækstforum udkast til kommende erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13, ligesom satsningen vedrørende rekruttering af talent blev drøftet. Vækstforum drøftede ligeledes den fremtidige organisering af turismen i Syddanmark. Endelig behandlede Vækstforum ét projekt -  "Europe Network i Region Syddanmark", der indstilles til afslag i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan

  På baggrund af drøftelserne i Vækstforum og de afholdte temaseminarer foreligger der nu et samlet udkast til erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 samt handlingsplan 2012-13.

  I forhold til den seneste drøftelse i regionsrådet på mødet den 22. august 2011, er der i strategien indsat et en vision 2020, opstillet to overordnede strategiske mål samt opstillet specifikke mål på de tre forretningsområder Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv.

  Klyngeudvikling fastholdes som redskab, ligesom de nuværende vækstdrivere/redskaber, der er nævnt i erhvervsfremmeloven og i strukturfondene, også fastholdes:

  - Uddannelse/menneskelige ressourcer.

  - Iværksætteri.

  - Forskning, innovation og nye teknologier.

  - Klyngeudvikling.

  Yderområder, det grænseoverskridende samarbejde samt internationalisering af satsningerne anvendes som tværgående indsatser.

  For at give Vækstforum fleksibilitet til at agere på den korte bane, indarbejdes muligheden for at igangsætte en række tidsbegrænsede særlige initiativer – på Vækstforums eget initiativ. Der afsættes puljemidler særskilt til særlige indsatser.

  Der foreligger desuden et udkast til Handlingsplan 2012-13, hvor der er opstillet delmål inden for Erhvervsudviklingsstrategiens tre forretningsområder.

  Den 18. november 2011 er der planlagt præsentationskonference, hvor Vækstforum præsenterer sine overvejelser i forhold til Erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og Handlingsplan 2012-13.

  Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan skal godkendes af Vækstforum på mødet den 8. december 2011, hvorefter det forelægges regionsrådet til godkendelse.

  Udkast til Erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og Handlingsplan 2012-13 er vedlagt som bilag.

  Rekruttering af talent

  Vækstforum besluttede på mødet den 20. september 2011, at arbejde videre med følgende fem indsatser ift. at sikre den bedst kvalificerede arbejdskraft til syddanske virksomheder.

  Tiltrække og fastholde bachelorer fra udlandet

  Der skal både arbejdes med tiltrækning og fastholdelse af studerende og bachelorer fra udlandet. Der vil være fokus på bachelorer til naturvidenskabelige og tekniske fagområder, som tilbydes en målrettet kandidatuddannelse, med praktikforløb i virksomheder med henblik på senere ansættelse i syddanske virksomheder. Kandidatuddannelsen skal udvikles i samarbejde med forskellige fakulteter.

  Tiltrække og fastholde højtuddannede fra ind- og udland

  Det er formålet at sikre veluddannet og tilstrækkelig arbejdskraft på både kortere og længere sigt til virksomheder indenfor Vækstforums forretningsområder via tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede.

  Der er særligt fokus på ingeniører til forretningsområdet Energi. Der vil blive arbejdet med at udvikle særlige markedsførings-, rekrutterings- og fastholdelsesaktiviteter.

  Opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke

  Der vil skulle satses på to forskellige målgrupper:

  1. Nyuddannede ledige dimittender, der med kort omkvalificering vil kunne opnå ansættelse i private virksomheder.

  2. En pulje som virksomheder kan ansøge enten med henblik på at udarbejde en vækstplan med fokus på opkvalificering af sine ansatte eller til en konkret efteruddannelsesindsats med udgangspunkt i den udarbejdede vækstplan.

  Tiltrække talentfulde ledere fra ind- og udland i en kortere periode

  Eksisterende virksomheder får tilbud om at få tilført ledelseskompetencer fra talentfulde ledere, der allerede har skabt markante resultater. Disse særlige talenter, som stiller deres ekspertise til rådighed, skal findes i både ind- og udland.

  Tiltrækning og fastholdelses på tværs af grænseregionen

  Virksomheder og jobs skal markedsføres på tværs af grænsen, så der kommer flere ansøgere fra Slesvig-Holsten til stillinger i Syddanmark, særligt i det sønderjyske. Desuden skal der udvikles et kompetencecenter, hvor virksomheder på tværs af grænsen kan præsentere projekter/idéer, som studerende får mulighed for at arbejde videre med.

  Organisering af turismen i Syddanmark

  Vækstforum drøftede på mødet den 20. september 2011 den fremtidige organisering af turismeindsatsen i Syddanmark. Drøftelserne tog udgangspunkt i konklusionerne fra et afklarende møde med repræsentanter fra kommunerne og erhvervslivet om Syddansk Turismes fremtidige opgaver og rolle på turismeområdet. Mødet blev afholdt fredag den 9. september 2011.

  På den baggrund konkluderede Vækstforum bl.a. at:

  • Syddansk Turisme skifter navn til VisitSyddanmark.
  • VisitSyddanmarks hovedformål er i koordination med erhvervet, destinationerne, subregionerne og grænseoverskridende initiativer:


    At sikre, udvikle og fremme region Syddanmarks vækstmuligheder inden for turisme (ferieturisme og erhvervsturisme) og oplevelsesøkonomi ved at indsamle og bearbejde viden.


    At være paraply for fælles udvikling, viden og markedsføring for de decentrale aktører.

    At være samarbejdspart ved større nationale og internationale projekter med regional og tværregional betydning.

  Vækstforum besluttede også, at man på deres kommende møde den 8. december 2011 drøfter den fremtidige organisering og finansiering i Syddansk Turisme. Den nuværende resultatkontrakt udløber den 31.12.2011.


  Ansøgningen – Enterprise Europe Network

  Region Syddanmarks Vækstforum behandlede på sit møde den 20. september 2011 et projekt, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Det drejer sig om et projekt, der dækker alle forretningsområder – Enterprise Europe Network(EEN).

  Projektet Enterprise Europe Networks i Region Syddanmark har til formål at intensivere de to syddanske EEN-kontorers arbejde i forhold til virksomheder indenfor forretningsområderne Velfærdsteknologier og –Service, Energi og Spirende klynger (fødevarer).

  EEN-kontorerne – de to syddanske ligger hos hhv. Agro Business Park i Søndersø og AluCluster i Løgumkloster - har til formål at skabe vækst og økonomisk udvikling, gennem internationalt samarbejde.

  Ansøger angiver at de øvrige regioner medfinansierer EEN-netværket, og af kontorerne ikke kan forventes opretholdt uden støtte.

  Projektet har et samlet budget på 3.784.770 kr. og har ansøgt om 1.747.426 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektet indstilles af Vækstforum til afslag.

  Projektet indstilles til afslag, bl.a. på grund af manglende nyhedsværdi og overlap til Bruxelleskontorets aktiviteter.

  Indstillinger til regionsrådet

  Vedr. "Kommende erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet tager orienteringen om udkastet for den kommende erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan til efterretning.

  Vedr. "Rekruttering af talent" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Vedr. "organisering af turismen i Syddanmark" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Vedr. ansøgningen "Enterprise Europe Network indstiller Vækstforum:

  • At ansøgningen indstilles til afslag, fordi:

   Det er ikke i tilstrækkelig grad beskrevet, hvordan projektets aktiviteter adresserer   de udfordringer, Vækstforum har identificeret inden for de valgte forretningsområder, og hvordan disse aktiviteter skaber effekt på vækst-indikatorerne.

   Der er ikke i tilstrækkeligt omfang argumenteret for, at der er tale om nye aktiviteter i forhold til det arbejde Enterprise Europe Network-kontorerne allerede i dag gennemfører. Projektet lever således ikke op til kriteriet om nyhedsværdi.

   Der er samarbejds- og snitflader til andre aktører, der løser tilsvarende opgaver, f.eks. det Syddanske Bruxelles-kontor, NetMatch, Eksportrådet m.fl. Samarbejdet med disse er pt. under udvikling, men de indgår ikke som partnere i ansøgningen. Projektet lever således ikke op til kriteriet om samordning og koordinering.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 29-09-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring