Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 28. september 2011

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 28. september 2011

Mødedato
28-09-2011 kl. 15:55 - 17:20

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Lasse Krull, C
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr 31e Skovstrup, Assens Kommune
  3. Delegation af regionsrådets kompetence vedr. dispensationsansøgninger vedr. tilførsel af jord til råstofgrave
  4. Dansk-tysk transportkommission
  5. Præsentation af "En af os" - afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom
  6. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  7. Meddelelser
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 11/7747
  1. Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening
  fold dette punkt ind Resume

  Indsatsen over for jordforurening tager udgangspunkt i den strategi, der blev vedtaget af regionsrådet 31. marts 2008. Tiden er nu inde til en revision.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening blev til i 2007/2008, kort efter regionens tilblivelse. Administrationen har arbejdet efter strategien i 4 år, og der er nu nået nogle af de milepæle, der er beskrevet i strategien. I denne periode er der også skabt et større overblik over opgavernes omfang, hvor nogle af de påbegyndte indsatser har vist sig mere ressourcekrævende end beregnet, og nye udfordringer har vist sig. Samlet set er der mange forhold, der taler for, at tiden er inde til en revision. Vedlagt beskrives disse udfordringer enkeltvis sammen med den reviderede strategi på de enkelte punkter.

  Revisionen vil have betydning for borgerne, kommunerne, staten og vandforsyningerne, og de vil opleve at:

  • Indsatsen over for grundvandstruende forureninger opprioriteres yderligere, og der fokuseres som udgangspunkt på indsatsen områdevis. Der fremlægges en konkret rækkefølge for den områdevise, grundvandsrettede indsats de kommende år, og klare principper for den efterfølgende rækkefølge af områderne. Den løbende indsats tilpasses efter de politiske beslutninger, der træffes i forbindelse med forureningerne i Kærgård Plantage og Grindsted by. Der arbejdes aktivt med optimering af data, og med udvikling af såvel den tekniske som den administrative opgaveløsning.
  • Samtidig minimeres indsatsen over for forureninger, der ikke truer værdifuldt grundvand, men udgør en begrænset risiko i forhold til indeklima, kontakt eller miljøet i øvrigt. Derfor færdiggøres behandlingen af det historiske materiale, som er overtaget fra de tidligere amter et år senere end det tidligere har udmeldt. Den grundvandsrettede indsats, vil blive reduceret svarende til de ressourcer, regionen skal anvende på forureningerne i Kærgård Plantage og Grindsted by.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,


   

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at forslag til revideret strategi for regionens indsats over for jordforurening, godkendes med henblik på udsendelse i høring i regionens kommuner, Naturstyrelsen, embedslægeinstitutionen og vandværksforeningerne, og


  at regionsrådsformanden bemyndiges til efter høringsrunden, at godkende forslaget til revideret strategi, såfremt høringssvarene ikke giver anledning til konkrete ændringer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at forslag til revideret strategi for regionens indsats over for jordforurening, godkendes med henblik på udsendelse i høring hos de nævnte parter.

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at forslag til revideret strategi for regionens indsats over for jordforurening efter høringens afslutning, forelægges regionsrådet til godkendelse.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/17108
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr 31e Skovstrup, Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Assens kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 31e Skovstrup.

  Det ansøgte areal ligger i interesseområde for ler på lerfladbakken ved Skovstrup. Arealet benyttes i dag til jordbrugsdrift, og kommunen oplyser, at der ikke er beskyttet natur på arealet. Der ansøges om indvinding af 1 m rødler. Arealet efterbehandles til jordbrugsformål. Arealet ligger i OSD-område og indvindingsoplandet til Holmehaveværket (Vandcenter Syd).

  Kommunen vurderer, at risikoen overfor nitratforurening af grundvandet ved fjernelse af den øverste meter rødler er yderst begrænset, idet nitratreduktionskapaciteten i de øverste 1- 2 meter ler er begrænset, og derfor vil den samlede kapacitet ikke ændres ved at bortgrave den øverste meter. Samtidig peger kommunen på, at de op til 20 m høje lerfladbakker har tykke lerlag. Kommunen mener derfor ikke, at det er nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug, jf. retningslinie 4.4.2 i råstofplanen.

  Boringer i området bekræfter, at der er tykke lerlag i Skovstrup Bakkeø bestående af et smeltevandsler op til 5 meters tykkelse og herunder moræneler. De to nærmeste dybere boringer har henholdsvis moræneler til 20 m under terræn, og til bunden af boringen i 40 m under terræn.

  Fyns Amt har den 9. november 1995 meddelt tilladelse indtil 1. november 2005 til gravning af rødbrændende ler på arealet, med vilkår bl.a. om efterbehandling til jordbrugsmæssig drift. Denne tilladelse er ikke udnyttet.

  Rødbrændende ler er et særligt værdifuldt råstof, og ifølge råstofplanens § 4.3.5 kan der generelt meddeles tilladelse til indvinding af rødbrændende ler i maksimalt 2 m’s dybde i det åbne land, hvis det ikke er i strid med andre hensyn.

  Administrationen vurderer, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen, og at det ikke vil være nødvendigt at indsætte vilkår om efterbehandling til ekstensivt landbrug på baggrund af, at den øverste meter af lerlaget fjernes. Det vurderes samtidig, at indvindingen af 1 m ler ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at meddele samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/23213
  3. Delegation af regionsrådets kompetence vedr. dispensationsansøgninger vedr. tilførsel af jord til råstofgrave
  fold dette punkt ind Resume

  Ifølge jordforureningsloven gælder et generelt forbud mod tilførsel af jord til nuværende og tidligere råstofgrave. Regionsrådet kan ifølge samme lov meddele dispensation fra det generelle forbud, når visse forudsætninger er opfyldt. Regionsrådet er endvidere forpligtet til, at føre tilsyn med deponeringer i råstofgrave, og forpligtet til at få ulovlige forhold lovliggjort.

  I det daglige handler administrationen på regionsrådets vegne. Administrationens udøvelse af regionsrådets kompetence bør ske på baggrund af en egentlig delegation, som fastsætter i hvilket omfang administrationen kan handle uden at inddrage regionsrådet.

  Administrationen foreslår delegering af regionsrådets kompetence på området for:

  1. Behandling af ansøgninger om dispensation (tilladelser og afslag) til deponering af jord i  råstofgrave i henhold til jordforureningslovens § 52.
  2. Udførelse af tilsyn med deponeringer i råstofgrave samt lovliggørelse af ulovlige forhold i henhold til jordforureningslovens §§ 66-67.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  1) Behandling af ansøgninger om dispensation.

  Baggrund for forbud og dispensation.

  Baggrunden for det generelle forbud mod tilførsel af såvel rent som forurenet jord til råstofgrave, er ønsket om at beskytte værdifulde og sårbare grundvandsressourcer, der aktuelt eller i fremtiden kan danne basis for drikkevandforsyningen.

  De råstoffer der indvindes (ikke mindst sand og grus), ligger ofte i sårbare områder med begrænsede lerlag til beskyttelse. Selve råstofindvindingen medfører en forringet beskyttelse af de underliggende grundvandsressourcer, idet fjernelsen af overliggende jordlag, såvel dæklag som selve råstoflaget, fører til, at en forurening lettere kan sprede sig nedad mod grundvandet.

  Tidligere undersøgelser af deponeringer i råstofgrave i flere af de tidligere amter har påvist, at der i vid udstrækning fandtes forurening i den tilførte jord. Disse undersøgelser dannede baggrund for indførelsen af det generelle forbud.

  Dispensationer og afslag.

  Dispensationsordningen tilgodeser, at der er en samfundsmæssig interesse i at kunne bortskaffe overskydende jord fra anlægsarbejder m.v. Samtidig kan muligheden for at kunne modtage jord være en ikke uvæsentlig økonomisk faktor for råstofindvinderen.

  Forudsætningerne for, at der kan meddeles dispensation til at modtage ren jord, følger af loven. Der kan meddeles dispensation, såfremt det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, som indgår eller som forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod en dispensation.

  Der vil som hovedregel ikke blive meddelt dispensation, hvis jordtilførslen til råstofgraven udgør en risiko for at forurene grundvand, som bruges eller som kan bruges til drikkevandsforsyning. Meddelelse af dispensation eller afslag på en dispensationsansøgning kræver dog altid en konkret vurdering.

  Ved behandling af en dispensationsansøgning, foretager jordforureningsafdelingen derfor en risikovurdering, som lægges til grund for afdelingens stillingtagen til, om en ansøgning kan imødekommes. Der lægges i den forbindelse vægt på, om råstofgraven ved sin beliggenhed har en tilstrækkelig grad af robusthed til, at en dispensationsansøgning kan imødekommes. Ved robusthed forstås, at tilførsel af jord til råstofgraven ikke vil kunne forurene de grundvandsressourcer, der aktuelt indgår, eller som forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning.

  I områder, hvor denne forudsætning ikke er opfyldt, vil der som hovedregel ikke blive givet dispensationer til at modtage jord i råstofgrave. Dog kan der i særlige tilfælde meddeles dispensationer, hvis der gennem opstilling af skærpede vilkår kan opnås den fornødne sikkerhed imod forurening af vandindvindingsanlæg eller grundvand.

  I en dispensation kan regionen stille vilkår til sikring af, at den jord, der tænkes tilført den enkelte råstofgrav, ikke er forurenet. Vilkårene kan derudover indeholde krav om håndtering af jorden og krav om etablering af et egenkontrolsystem til dokumentation for, at jorden der modtages, ikke er forurenet.

  Kombinationen af krav til indvindingens beliggenhed i forhold til grundvandsressourcen og vilkår om dokumentation for jordens renhed vurderes, sammen med kravet om egenkontrol og med regionens tilsyn, at kunne sikre de hensyn, som forudsættes varetaget af regionsrådet vedrørende beskyttelse af grundvandsressourcen.

  2) Tilsyn og lovliggørelse.

  Regionsrådet fører tilsyn med deponeringer i råstofgrave, og er forpligtet til at få ulovlige forhold lovliggjort.

  Der skal føres tilsyn med både eksisterende og afsluttede råstofgrave, og både hvor der er givet dispensation, og hvor der er givet afslag eller slet ikke ansøgt.

  Tilsynet tilrettelægges forskelligt for ”aktive sager” og for ”passive” sager:

  1. "Aktive sager": Råstofgrave med gældende dispensationer, for nyligt udløbne dispensationer, nye ansøgninger samt afslag på ansøgninger – i alt omkring 100 råstofgrave. Her tilrettelægges tilsynet således, at alle grave gennemgås løbende inden for en to års periode frem til 2013. Herefter tilrettelægges tilsynet behovsbestemt.
  2. "Passive sager": Der er i regionen kendskab til ca. 2000 gamle råstofgrave. Her tilrettelægges tilsynet således, at der overvejende føres tilsyn inden for de vigtige grundvandsområder. Gravene inspiceres ved gennemgang af luftfotoserier, og hvor der konstateres væsentlige deponeringsaktiviteter foretages et egentligt tilsynsbesøg. Tilsynet forventes gennemført inden for 1 år, startende i 2012.

  Når der konstateres ulovlige forhold, skal disse søges lovliggjort, normalt ved henstillinger, påbud og/eller politianmeldelse, med mindre forholdet har underordnet betydning.

  I tilfælde, hvor der er tilført jord i strid med reglerne i loven, og dette kan medføre forurening eller risiko for forurening, kan der efter jordforureningslovens §§ 40 og 41 meddeles påbud om undersøgelse og fjernelse af jorden. Normalt meddeles der først et undersøgelsespåbud, og herefter om nødvendigt, et påbud om fjernelse af jorden. Hvis påbuddene ikke efterkommes, vil der normalt blive fulgt op med politianmeldelse.

  Ulovlige forhold skal, selv om de ikke antages at give anledning til forurening, søges lovliggjort efter jordforureningslovens § 67. To situationer ligger typisk i denne kategori:

  1. Når der er tale om deponering af affald eller andet, der ikke kan karakteriseres som jord, skal det som udgangspunkt fjernes igen til lovlig deponering, behandling eller genanvendelse et andet sted.
  2. Når der tilføres jord på trods af, at der er meddelt afslag på en dispensationsansøgning, skal jorden som udgangspunkt fjernes igen til lovlig deponering eller genanvendelse et andet sted.

  Der vedlægges notat, der nærmere beskriver forslaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at Jordforureningsafdelingen bemyndiges til:

  at meddele dispensationer til og afslag på tilførsel af jord til råstofgrave i henhold til ovenstående beskrivelse,

  at varetage tilsyn med deponering af jord i råstofgrave,

  at søge lovliggørelse af ulovlige forhold ved udstedelse af påbud om undersøgelser, samt evt. nødvendig indgivelse af politianmeldelse,

  at søge lovliggørelse af ulovlige forhold ved varsling/høring af oprensningspåbud, hvor regionsrådet efterfølgende træffer afgørelse om det endelige påbud på baggrund af høringssvaret samt,

  at søge lovliggørelse efter § 67 af ulovlige forhold ved påbud og/eller politianmeldelser.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/14349
  4. Dansk-tysk transportkommission
  fold dette punkt ind Resume

  Den dansk-tyske transportkommission blev nedsat juli 2011, og er begyndt sit arbejde. Kommissionen skal med fokus på Jyllandskorridoren identificere og analysere udfordringer og komme med anbefalinger.

  Overordnet set skal Region Syddanmark i den dansk-tyske transportkommission arbejde for, at transportforbindelser og infrastruktur over landegrænsen til Tyskland/Hamborg både på kort, mellemlangt og langt sigt, hænger bedst muligt sammen. Transportkommissionen kan ses som en mulighed for, at vedligeholde et nationalt engagement i udviklingen af Jyllandskorridoren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den dansk-tyske transportkommission er nu nedsat og har holdt sine to første møder.

  Kommissionen skal med fokus på Jyllandskorridoren identificere og analysere udfordringer og komme med anbefalinger. Kommissionens emneområde er alle transportforhold, som er grænseoverskridende i deres natur, eller som påvirker transport og trafik i nabolandet, f.eks. infrastruktur og alle transportformer (vej, bane, vandveje, havne og luftfart).

  Kommissionen har 6 danske og 6 tyske medlemmer. Fra dansk side deltager Transportministeriet ved Jakob Karlshøj og Carsten V. Madsen, Region Syddanmark ved Mikkel Hemmingsen, Dansk Erhverv ved Jørgen Egeskov, Dansk Industri ved Mogens Therkelsen samt formand for Tønder Erhvervsforum Mogens Mortensen udpeget af transportministeren.

  Fra tysk side deltager Transportministeriet i Kiel ved Kurt Richter og Robert Sprung, transportministeriet i Berlin ved xx, Hamborg Handelskammer ved Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Industri- og Handelskammer Schleswig-Holstein ved Peter Michael Stein og erhvervsfremmeorganisationen WIREG Schleswig-Flensburg ved Klaus Matthiesen. Regionsrådsformand Carl Holst og de to transportministre Hans Chr. Schmidt og Jost de Jager deltager i kommissionens møder.

  Overordnet set skal Region Syddanmark i den dansk-tyske transportkommission arbejde for, at forbindelserne over landegrænsen hænger bedst muligt sammen, især at hærvejsmotorvejen bindes optimalt sammen med tyske anlæg, og at der kommes længst muligt i retning af højhastighedstog til Hamborg.

  Men der er naturligvis også andre emner, som kan fremmes i kommissionsregi. Det gælder bl.a.:

  -         At arbejde for at kommissionen vedvarende bliver i stand til at bringe syddanske og nordtyske behov for bedre infrastruktur og transport ind i de to nationale planlægnings- og beslutningsmiljøer (”at give kommissionen et langt liv”).

  -         At fremme langsigtede dansk-tyske aktiviteter som en investeringsplan for veje og baner i Jyllandskorridoren, en vestdansk-nordtysk banestrategi, en regeringsaftale for udbygning af Jyllandskorridoren og en udpegning af Jyllandskorridoren som en del af EU´s kommende overordnede transportnet (”at sigte mod langsigtede, effektive, nationale aftaler”).

  -     At påvirke realiseringen af nordtyske investeringskrævende projekter, forbedring af flaskehalse, etablering af missing links og forbedring af samspillet mellem syddanske og nordtyske transportanlæg ("at koordinere syddanske og nordtyske tiltag").

  -        At udløse nationale analyser af de mest relevante investeringer, at få banetransporten optimeret og tilskynde til realisering af de emner som nævnes i dagsordensteksten (”at påvirke konkrete nationale beslutninger”).

  -         At bidrage til at hele Vestdanmark indser Jyllandskorridorens betydning (”at sætte en vestdansk dagsorden om Jyllandskorridoren”).

  De aftalte rammer for den dansk-tyske transportkommissions arbejde "Danish-German Transport Commission - Terms of Reference, (på engelsk), er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6228
  5. Præsentation af "En af os" - afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom
  fold dette punkt ind Resume

  Præsentation af "En af os" - en afstigmatiseringskampagne i forhold til psykisk sygdom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kampagnekoordinator Ulla Lindgren vil på mødet orientere om "En af os" og den kommunale involvering heri. "En af os" er et fem-årigt landsdækkende afstigmatiseringsprojekt i forhold til psykisk sygdom, herunder afstigmatisering i forhold til uddannelse og erhverv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/8027
  6. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011

  Preben Friis-Hauge orienterede om arbejdet i Sydtrafiks bestyrelse.

  Orientering om arbejdet i Fynbus bestyrelsen blev udsat.


  Sagsnr. 10/8027
  7. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011

  Der er ingen udvalgsmedlemmer, der kan deltage i midtvejskonference om EU-projektet Regionalt telemedicinsk Forum, den 4. oktober 2011 i Frankrig.


  Sagsnr. 10/8027
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 31. oktober 2011 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 28-09-2011

  Næste møde er mandag den 31. oktober 2011 kl. 15.00 i Billund Lufthavn.


  Siden er sidst opdateret 05-10-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring