Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 26. september 2011

 

Mødedato
26-09-2011 kl. 15:00 - 17:15
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, F
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Finn T. Hansen, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, F
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Thies Mathiasen, O
 • René Lundegaard, O (midlertidigt medlem for Lars Aarup)
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V

 • Afbud
   
 • Freddie H. Madsen, O - Niels Erik Søndergaard som stedfortræder
 • Poul Sækmose, C - Jan Køpke Christensen som stedfortræder
 • Jørgen Pless, L - Anita Kjøng-Rasmussen som stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Freddie H. Madsen
  2. Valg af fungerende 2. næstformand for regionsrådet
  3. 2. behandling af forslag til budget 2012-2015
  4. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011
  5. Pris- og lønregulering af budget 2011
  6. 2. økonomi og aktivitetsrapportering 2011
  7. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2010
  8. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  9. Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital
  10. Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om specialfunktioner i supplerende ansøgningsrunde
  11. Beredskabsbehov ved hjælp inden for 15 min i Region Syddanmark samt supplerende analyser
  12. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2011 indstillinger af projekter
  13. 10 budskaber fra borgertopmøderne
  14. Godkendelse af budget og takster for 2012 for Center for Sundhed og Træning i Middelfart
  15. Høring om nedlæggelse af de mindst benyttede standsningssteder på Vestbanen
  16. Nordsøkommissionens strategipapir NSR2020 i høring
  17. Optag på videregående uddannelser
  18. Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner
  19. Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by
  20. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, Ulkindvej 12, Vejle Kommune
  21. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 11a, Varde Markjorder
  22. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, matr. nr. 55a, Stenstrup m.fl., Svendborg Kommune
  23. Godkendelse af tillæg nr. 4 for et råstofgraveområde ved Stenløse
  24. Godkendelse af tillæg nr. 5 for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods
  25. Rapport om studiebesøg i Bruxelles 22-24. maj 2011
  26. Deltagelse i midtvejskonference for EU-projektet Regionalt Telemedicinsk Forum
  27. Forslag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale 2012 på socialområdet
  28. Henvendelse fra regionsældrerådet ang. deltagelse i sundhedsbrugerrådet
  29. Deltagelse i Guangdongs Internationale Turisme- og Kulturfestival 2011
  30. Indstilling af medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité
  31. Lukket punkt - Ølgod Sundhedscenter


  Sagsnr. 11/20977
  1. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Freddie H. Madsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Freddie H. Madsen, der forventer at være fraværende på grund af sygdom i en forventet periode på over en måned.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Freddie H. Madsen, Dansk Folkeparti, har meddelt, at han vil være fraværende på grund af sygdom i en forventet periode på over en måned.

  Ifølge reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2 indkaldes der stedfortræder, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine regionale hverv på grund af sin helbredstilstand i en periode af mindst en måneds varighed. Det er regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

  Dansk Folkepartis gruppe har meddelt, at Thies Mathiasen overtager Freddie H. Madsens plads i forretningsudvalget i fraværsperioden. René Lundegaard overtager pladserne i Psykiatriudvalget og Psykiatrisk Dialogforum i fraværsperioden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for regionsrådsmedlem Freddie H. Madsen er til stede.

  At nuværende 1. stedfortræder på Dansk Folkepartis kandidatliste, Niels Erik Søndergaard indkaldes som stedfortræder for Freddie H. Madsen, så længe han er forhindret i at varetage sit regionale hverv på grund af sygdom.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.


  Sagsnr. 11/20977
  2. Valg af fungerende 2. næstformand for regionsrådet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Freddie H. Madsen er valgt til 2. næstformand for regionsrådet. I hans fraværsperiode, skal der vælges en fungerende 2. næstformand. Den fungerende 2. næstformand skal vælges af den gruppe, som oprindeligt har valgt 2. næstformanden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Freddie H. Madsen er valgt til 2. næstformand for regionsrådet. Reglerne i den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 5, angiver, at hvis den forventede varighed af fravær på grund af sygdom overstiger 2 måneder, skal der vælges en fungerende næstformand. Valget skal ske efter, at en stedfortræder for den sygemeldte er godkendt af regionsrådet.

  Det betyder, at når stedfortræderen for Freddie H. Madsen er indtrådt i regionsrådet, skal der vælges en fungerende 2. næstformand. Denne fortolkning af reglerne i regionsloven og den kommunale styrelseslov er bekræftet af Statsforvaltningen.

  Valget skal ifølge den kommunale styrelseslovs § 7, stk. 3, foregå ved, at den fungerende 2. næstformand for regionsrådet vælges af den gruppe, som oprindeligt har valgt 2. næstformanden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der vælges en fungerende 2. næstformand for regionsrådet i Freddie H. Madsens sted.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Thies Mathiasen blev valgt.


  Sagsnr. 11/17589
  3. 2. behandling af forslag til budget 2012-2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til overordnet proces for budget 2012 fremlægges forslag til budget 2012-2015 til 2. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet oversendte den 22. august 2011 forslag til budget 2012-2015 til 2. behandling.

  Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag for 2012 er drøftet på møde i Kommunekontaktudvalget den 30. august 2011. Der budgetteres med uændret niveau herfor, fremskrevet til 2012-niveau, jf. aftalerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2012.

  Der er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter m.v til brug for 2. behandlingen . Heri redegøres bl.a. for status for budgetforslaget. Desuden indgår forslag til investeringsbudget 2012-2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet følgende ændringsforslag til det fremlagte budget 2012-2015.

   

  Generelle initiativer

  Lavere sygefravær

  Sygefraværet er allerede nedbragt til ca. 5 pct. Regionsrådet ønsker som et ambitiøst mål at nedbringe sygefraværet til 4 pct. i 2015.

  Regionsrådet ønsker, at der i MED-organisationen udarbejdes en strategi med forslag og værktøjer til i dialog mellem ledelse og medarbejdere at nedbringe sygefraværet frem til 2015.

  Strategien skal tage udgangspunkt i:

  -          Initiativer med henblik på at forebygge sygefravær

  -          Hurtig opfølgning i forbindelse med sygefravær, og

  -          Initiativer med henblik på at vende tilbage til jobbet bl.a. ved delvis raskmelding

  Der rapporteres løbende til regionsrådet vedrørende strategi og milepæle mv.

  Medarbejderinvesteringer

  Regionsrådet lægger vægt på, at der målrettet investeres i medarbejdernes kompetenceudvikling, så medarbejderne løbende sikres den personlige og faglige udvikling, som matcher de fremtidige jobkrav. Senest har Regionsrådet bevilliget 12,5 millioner kroner til et intenst efteruddannelsesforløb, der skal ruste 2.500 medarbejdere på regionens fem fælles akutmodtagelser, så de på bedste vis kan løfte de nye opgaver og fortsat sikre patienterne den bedste og mest effektive behandling.

  Tilsvarende ønsker Regionsrådet, at der i forbindelse med investeringer og indkøb er fokus på minimering af arbejdsbelastninger, høj sikkerhed samt hensyn til almen komfort.

  Konkurrenceudsættelse

  Som udmøntning af den lovpligtige udbudsstrategi udarbejdes til drøftelse i regionsrådet en bruttoliste over mulige områder, hvor der kan ske markedsafprøvning i forhold til eksterne leverandører.

  Harmonisering af P-vilkår

  Der ønskes en harmonisering af vilkårene for parkering i hele regionen, herunder ét samlet regelsæt for betaling.

  Sundhed

  Solidt økonomisk fundament for at løse udfordringer

  Der vil være en begrænset økonomisk vækst på sundhedsområdet i de kommende år.

  Derfor lægger regionsrådet afgørende vægt på at fastholde og videreføre regionens sunde og stabile økonomi – både på kort, mellemlangt og langt sigt. Sundhedsvæsenet kræver stabile styringsvilkår, og vore sygehuse skal kende rammer og spilleregler, bl.a. for at løse opgaven med år efter år at præstere forbedret produktivitet, altså 2% flere undersøgelser og behandlinger for de samme penge.

  Dæmpet vækst i aktiviteten. Snævrere økonomiske rammer i 2012 og kommende år betyder nok højere aktivitet, men væksten i aktiviteten skal dæmpes, så den flugter med det, der er aftalt og finansieret fra statens side. Der er enighed om, at dette er den helt centrale udfordring.

  Der er enighed om, at Region Syddanmark gennem en målrettet kvalitetsstrategi skal sikre mere målrettede og omkostningseffektive sundhedsydelser, mindre spild, færre fejl og komplikationer osv. Samtidig fortsættes en systematisk indsats med henblik på omlægning af stationær behandling til ambulant behandling. De ressourcer, der herigennem frigøres, skal anvendes til at behandle flere patienter inden for en uændret økonomi.

  Hertil kommer andre aktivitetsdæmpende initiativer, herunder hjemtagning og ændrede regler for befordringsgodtgørelse.

  Fremrykning af strukturændringer. Dæmpning af væksten i aktiviteten er en flerårig strategi. Der er derfor enighed om at fremrykke de tiltag, som kan frigøre Haderslev Sygehus for hurtigere at kunne høste de driftsbesparelser, der er forbundet hermed.

  Der er ligeledes enighed om at etablere en fælles politisk styregruppe med Fredericia Kommune om den fremtidige anvendelse af arealerne på Fredericia Sygehus i forbindelse med en hel eller delvis lukning af sygehusfunktionerne.

  Endelig er der enighed om, at der sker en hurtig afvikling af de boliger, som regionen ikke er forpligtet til at stille til rådighed, og som ikke fremover tjener målrettede rekrutteringshensyn.

  Sparekatalog. Allerede på kort sigt er der behov for besparelser. Dels for at dække væksten på kendte områder med stigende udgifter, fx patientbefordring, patienterstatninger og respiratorpatienter i eget hjem, dels for at sikre balance i økonomien.

  Der er derfor enighed om at gennemføre besparelserne i sparekataloget med følgende undtagelser:

  - nr. 32            Akutbil Fåborg                                            3.900 t.kr.

  - nr. 33            Økologiske fødevarer                                   3.000 t.kr.

  - nr. 35            Natkørsel, akutbil                                        3.000 t.kr.

  - nr. 01            Røntgenfunktionen i Rudkøbing                        592 t.kr.

  - nr. 08            Lab. Betjening Ærø sygehus                           377 t.kr.

  - nr. 09            Terapiydelser Ærø sygehus                             149 t.kr.

  Med reduktionen i sparerammen disponeres det beregnede råderum fuldt ud.

   

  Styrkelse af støttefunktionerne omkring sundhedsforskningen på OUH

  OUH arbejder i disse år målrettet på at indhente de øvrige universitetshospitaler i Danmark – i et tæt

  samarbejde med Syddansk Universitet og de øvrige sygehuse i regionen. Dette gælder særligt i forhold til

  forskning i de højt specialiserede funktioner. Regionsrådet har i flere omgange styrket forskningen ved en

  markant forøgning af bevillingerne.

  ”Flaskehalsene” på forskningsområdet i Region Syddanmark ligger i de støttefunktioner, der skal gøre det attraktivt at forske og muligt for forskerne at koncentrere indsatsen om selve forskningen. Der er enighed om at sikre disse funktioner særlig prioritet i udmøntningen af forskningsmidlerne.

  Den præhospitale indsats

  I takt med gennemførelse af den nye akutstruktur er den præhospitale indsats løbende udbygget. Der er enighed om ikke at forringe de forbedringer, der er opnået. Der sker jævnfør ovenstående derfor ikke besparelser på den nuværende dækning med akutbiler, men derimod er der enighed om en fortsat udbygning af lokale tiltag, baseret på eksisterende strukturer og kompetencer.

  Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med sin gennemgang af akutberedskabet anbefalet, at der etableres en lægehelikopterordning i Danmark som supplement til de øvrige præhospitale indsatsordninger. Som en del af regeringens akutaftale med Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder er der afsat en ramme på 100 mio. kr. til helikopterordninger mv. Det indgår i aftalen, at der ud over den privat finansierede forsøgsordning på Sjælland etableres yderligere en forsøgsordning med lægehelikopter i Nordvestjylland med base i Karup. Evalueringen af disse forsøgsordninger medio 2012 skal indgå i beslutningsgrundlaget i forhold til etablering af en landsdækkende helikopterordning i Danmark.

  Region Syddanmark forventer, at der efter forsøgsperioden etableres en landsdækkende helikopterordning, som sikrer en ensartet styrket akutbetjening i udkantsområder med store afstande.

  Psykiatri

  2012 er sidste år, hvor budgettrappen vedr. udrednings- og behandlingsretten tilfører området ekstra midler – i alt ca. 26 mio. kr. – som især udmøntes fremadrettet i forhold til psykiatrisygehusets aktivitet via aktivitetsbaseret afregning.

  Fortsat styrkelse af indsatsen. I økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen er det aftalt, at der skal afsættes ekstra 150 mio. kr. årligt til området. Region Syddanmarks forholdsmæssige andel heraf svarer til ca. 32 mio. kr. I forlængelse heraf indgår i regeringens udspil til satspuljeforlig for 2012 således en prioritering af området med 810 mio. kr. over de næste fire år til bedre psykiatri gennem konkrete indsatser i både behandlings- og socialpsykiatrien. Region Syddanmark vil via kommunekontaktudvalget (KKR) tage initiativ til udbygning af samarbejdet omkring overgangen mellem behandlingspsykiatrien og lokalpsykiatrien.

  Den nationale benchmark viser, at vi i forhold til andre regioner ligger pænt, og at vi får noget ud af pengene.

  Den specifikke syddanske analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien, som regionsrådet bestilte i forbindelse med budget 2011, er snart klar. Der er enighed om, at lade denne analyse danne grundlag for den videre drøftelse af indsatsen på psykiatriområdet.

  Investeringer

  I forbindelse med budget 2011 har regionsrådet vedtaget en ambitiøs vækstpakke, der fremrykker investeringer for 1 mia. kr. i perioden 2011-2014. Fremrykningen sker for at kunne høste kvalitative fordele for borgere, patienter og medarbejdere hurtigst muligt, hvortil kommer drifts- og energibesparelser. I vækstpakken indgår således bl.a. midler, så en række projekter tager højde for kommende energikrav.

  Der er initiativer på vej til behandling i regionsrådet med henblik på at sikre den fornødne intensivkapacitet. Der er enighed om, at området følges særligt i forbindelse med de løbende rapporteringer.

  Region Syddanmark har en målsætning om at gå foran med initiativer til at udlede mindre CO2. I forlængelse af vækstpakken er der enighed om, at der afsættes en ramme i de kommende år til at bringe den eksisterende bygningsmasse op til fremtidige energikrav.

  Samtidig anmodes administrationen om at beskrive mulige investeringer herudover, der kan bidrage til driftsbesparelser.

  Investeringer i apparatur m.v. er et vigtigt bidrag fra regionsrådets side for at skabe grundlaget for, at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten. Der er derfor enighed om at fremrykke apparatur-investeringer i 2011. Ligeledes er der enighed om allerede i 2011 at afsætte midler til hurtigst muligt at etablere et P-hus i Svendborg, gerne som OPP.

   

  Telepsykiatri og opgradering af IT-hardware

  Det Psykiatriske Sygehus i Region Syddanmark er spredt på mange matrikler og har mange eksterne

  samarbejdspartnere (praktiserende læger, kommuner, somatikken). For at mindske kørsel i arbejdstiden og derved bl.a. sikre bedre udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid, afsættes i 2011 4,7 mio. kr. til anskaffelse af telepsykiatriske løsninger. Løsningerne muliggør hurtig og visuel kommunikation på tværs af det geografisk spredte psykiatrisygehus og i forhold til samarbejdspartnere.

  For at understøtte effektive arbejdsprocesser i psykiatrien afsættes ligeledes i 2011 10,0 mio. kr. til generel opgradering og modernisering af psykiatriens IT-hardware.

  Forslagene finansieres ved fremrykning af midler afsat på psykiatriens prioriteringspulje og IT-udviklingspulje.

  Psykiatrisygehus i Vejle som OPP-projekt

  Der er enighed om at udnytte pulje-tilsagnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at etablere en ny psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP-projekt for derigennem at fremrykke projektet. Administrationen anmodes om oplæg til projektplan, så projektet kan gennemføres inden for rammerne af ministeriets godkendelse.

  Regional Udvikling

   

  Flere med bussen

  I forlængelse af tidligere års initiativer afsættes en pulje på i alt 4,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til målrettede kampagner for at understøtte målsætningen om at få flere passagerer over i den kollektive trafik. Finansieringen sker via det midlertidige råderum.

  Udkantpulje, kollektiv trafik: Der er enighed om, at fastholde udkantspuljerne som en del af tilskudsrammen til de to trafikselskaber. Puljen udmøntes af trafikselskaberne og disponeringen afrapporteres til regionen.

  Gratis kørsel for pensionister

  Der reserveres 3,0 mio. kr. pr. år i 2012 og 2013 finansieret af råderummet – Ordningen evalueres inden periodens udløb.

  Letbane Odense, Nyt OUH

  Der er enighed om at undersøge mulighederne for Region Syddanmarks involvering i projektet vedrørende etablering af letbane i Odense med bl.a. betjening af nyt OUH.

  Pulje til strategiske infrastrukturundersøgelser

  Der er enighed om at afsætte en pulje på 2,0 mio.kr. i 2012 til strategiske infrastrukturundersøgelser, herunder fremme af mere person- og godstog trafik.

  Initiativerne finansieres indenfor rammen for den regionale udviklingsplan.

  Vedrørende Rute 30 og forbindelse syd om Vejle fra E45 til Ødsted bør i samarbejde med kommunerne ske en målrettet indsats med henblik på at fremme projekterne, så de kan indgå i statens prioriteringspulje i 2013.

   

  Jordforurening

  Regionen arbejder målrettet på at udvikle og teste den bedste løsning til oprensning af grundvandet under grube 1 og 2 i Kærgård Plantage. Inden udgangen af året forventes besluttet, hvilken metode der skal anvendes, hvorefter oprensningen af grube 1 og 2 kan gå i gang. Beslutning om, hvad der skal ske i grube 3-6, afventer disse resultater. Der er enighed om, at der iværksættes en overdækning af depotet i banegraven i Grindsted, og at der indledes et udviklingsarbejde med henblik på at sikre behandling eller fixering af jorden.

  Der er enighed om, at opretholde kontakt til miljøministeren med henblik på at fastholde det statslige ansvar for oprydningen af fortidens synder, når der er tale om forureninger, som indebærer meget store omkostninger til undersøgelse og oprensning på grund af stort forureningsvolumen, høj grad af kompleksitet med blandinger af mange stoffer eller dækker et stort geografisk område. (Mega-sites).

  Der er enighed om at der på sigt skal ske en egentlig oprensning af forureningen i Grindsted.

   

  Talentprogram:

  Der er et stigende behov for højtuddannet arbejdskraft i virksomhederne. Virksomhederne i Syddanmark har svært ved at besætte disse stillinger, på grund af for få højtuddannede i regionen med de kompetencer som virksomhederne efterspørger. Det er derfor nødvendigt at tiltrække og fastholde dygtige højtuddannede og elitestuderende fra resten af landet og fra udlandet. Samtidig skal vi opkvalificere den nuværende arbejdsstyrke.

  Der afsættes 5,0 mio. kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne.

   

  Markeringer af 150-året for slaget ved Dybbøl

  Regionsrådet lægger vægt på at synliggøre det gode samarbejde mellem Danmark og Tyskland og det grænseoverskridende samarbejde i regionen. Region Syddanmark indgår derfor i markeringen i 2014 af 150 året for Slaget ved Dybbøl og stiller en ramme på 1,0 mio. kr. til rådighed for finansiering af aktiviteter i forbindelse hermed. Forslag til handlings- og aktivitetsplan fremlægges for regionsrådet i starten af 2012.

  Europæisk iværksætterregion 2013

  Der er enighed om, at Region Syddanmark ansøger om at blive europæisk iværksætterregion i 2013. Der udmøntes 0,5 mio. kr. til formålet i 2012 fra erhvervsmidlerne. Midlerne udmøntes efter anbefaling fra udvalget for regional udvikling.

  Regionsrådsmedlemmerne Jørgen Pless og René Lundegaard overværede forretningsudvalgets behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Forretningsudvalgets ændringsforslag blev tiltrådt, inklusiv de tekniske præmisser, som fremgår af sidepapirerne til 2. behandlingen af budgettet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/22115
  4. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionernes bloktilskud for 2011 nedreguleres med henvisning til mindre udgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT) samt andre særlige reguleringer, herunder et nyt, lavere garantiniveau vedr. udgifterne til medicintilskud i 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Folketingets finansudvalg tiltrådte den 23. juni 2011 aktstykke, der bl.a. omhandlede midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2011 og fastsættelse af bloktilskud for 2012.

  Midtvejsreguleringen for 2011 foretages som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Dette indebærer, at regionerne over bloktilskuddet kompenseres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye opgaver og/eller merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser. Omvendt reduceres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver eller lignende. Hertil kommer evt. særlige reguleringer.

  I forhold til Sundhed nedreguleres regionens bloktilskud med -28,7 mio. kr., mens driftsbudgettet tilsvarende reduceres med -88,1 mio. kr. Forskellen skyldes dels, at efterregulering vedr. 2010-medicingarantien ikke har udgiftsmæssige konsekvenser, dels at budgettet vedr. medicintilskud nedreguleres til regionens andel af det nye, lavere garantiniveau for 2011, jf. økonomiaftalen for 2012, hvor bloktilskuddet i kraft af budgetgarantien på området kun reduceres med 3/4 heraf.

  I 2011 sker der ikke midtvejsregulering af bloktilskuddet vedr. Regional Udvikling.

  Bloktilskuddene for 2012-2015 for Sundhed og Regional Udvikling er indarbejdet i forslag til budget 2012. Udgiftsmæssige konsekvenser vedr. lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) m.v. er ligeledes indarbejdet i forslag til budget 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At bloktilskuddet i 2010 vedr. Sundhed nedreguleres med -28,734 mio. kr.

  At der vedr. Sundhed meddeles tillægsbevilling i 2010 vedr. driften på -88,083 mio. kr. Fordelingen heraf på bevillingsområder, fremgår af bilaget.

  At differencen tilgår de likvide midler.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/22102
  5. Pris- og lønregulering af budget 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at fastholde uændret købekraft i budgetterne foretages en regulering for 2011 på baggrund af nye skøn for den faktiske og forventede udvikling i priser og lønninger i 2010 og 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fremskrivningen af priser og lønninger i oprindeligt budget 2011 bygger på skøn fra juni 2010 vedr. den forventede udvikling dels i 2010, dels i 2011.

  Der foreligger nu tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2010 samt nye skøn vedr. udviklingen i 2011.

  For at fastholde uændret købekraft i budgetterne foretages på den baggrund en pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Tilsvarende foretages indeksering af rådighedsbeløb vedr. anlæg i 2011.

  I fremskrivningen af budget 2012 er taget højde for de reviderede pris- og lønskøn vedr. 2010 og 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sygehusenes driftsbudgetter i 2010 opskrives med 24,781 mio. kr., finansieret af de likvide midler. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

  At rådighedsbeløb i 2011 vedr. Sundhed opskrives med 7,402 mio. kr., vedr. Social og Specialundervisning med 0,703 mio. kr. og vedr. Fælles formål med 0,147 mio. kr., finansieret af de likvide midler. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8910
  6. 2. økonomi og aktivitetsrapportering 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  I løbet af 2011 skal der aflægges tre økonomi og aktivitetsrapporteringer vedr. den løbende udvikling i aktivitet, økonomi samt kvalitets- og servicemål mv. Dette er den anden afrapportering for 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forventningen til udviklingen i aktivitet og økonomien for 2011 er sammenfattet i nedenstående tabel. En mere uddybende gennemgang findes dels i et sammenfatningsnotat, dels i notaterne vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning og Regional Udvikling. 

   

  Område

  Aktivitet

  Økonomi

  Sundhed

  OUH; SHL, SVS forventer betydelig meraktivitets-afregninger, mens SHS forventer, at aktiviteten kommer til at svare til baseline

  Forventes mindreforbrug

  Samlet forventes der et mindreforbrug.

  Somatik: Forventes mindreforbrug på sygehusene. Pt. forventes det at konsolideringsrammen ved årets afslutning er udisponeret.

  Psykiatri: Forventes balance.

  Sygesikring: Forventes mindreforbrug, herunder mindreforbrug på ca. 51 mio. kr. vedr. medicin.

  Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

  Social og Specialundervisning

  Belægningsprocenten forventes samlet at blive 92,3 %, hvilket er 5 procentpoint lavere end den budgetterede belægning

  Forventes overskud

  Det forventes, at det akkumulerede underskud kan afdrages med 10 mio. kr., mod de budgetterede 30,3 mio.kr.

  Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

  Regional Udvikling

  Evt. forskydninger i planlagt aktivitet.

  Forventes balance

  Bevillingerne forventes disponeret ved årets udgang, mens forbruget i et vist omfang først sker i 2012.

  Uforbrugte midler overføres til 2012 til samme formål

  Fælles formål og administration

   

  Forventes merforbrug

  Der forventes merudgifter på 30 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til it. Merforbruget bliver finansieret af hovedkonto 1 og 3

  Renter mv.

   

  Forventes merforbrug

  Pt. forventes merudgifter i størrelsesordenen 8 mio. kr. Skønnet er dog forbundet med betydelig usikkerhed, bl.a. afhængigt af udviklingen i renteniveauet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den anden økonomi og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/13714
  7. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Revisionens beretning om revision af årsregnskabet for 2010 og revisionsberetning for 2010 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, fremlægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Revisionen har sendt beretning af 11. august 2011 om revision af årsregnskabet for 2010 (afsluttende) og revisionsberetning for 2010 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

  Beretningerne er tidligere fremsendt til regionsrådsmedlemmerne. De fremlægges nu til regionsrådets godkendelse.

  Beretningen af 11. august 2011 om revision af årsregnskabet for 2010 (afsluttende) indeholder ikke bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden, men revisionen har redegjort for konstateringer og anbefalinger.

  Bl.a. konstaterer revisionen, at der fortsat er væsentlige områder vedrørende IT-sikkerhedsforhold i forhold til eksterne leverandører og interne procedurer, som kan forbedres. Direktionen prioriterer denne indsats højt og der udarbejdes en målrettet handleplan sammen med revisionen.

  Endvidere vurderer revisionen, at regionen i væsentlig grad har reduceret risici i forbindelse med placeringen af likvide midler, men anbefaler en fortsat opfølgning med henblik på yderligere risikobegrænsning. Denne opfølgning vil ske med udgangspunkt i konsekvenserne af ny bankpakke og fornyet vurdering af risici.

   

  Revisionsberetning for 2010 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, indeholder en enkelt generel bemærkning, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden. Bemærkningen drejer sig om, at det ikke afstemmes, hvornår der ifølge lønsystemet er ret til refusion og i hvilket omfang, der faktisk hjemtages refusion. Revisionen påpeger, at der på den måde er en risiko for, at Region Syddanmark ikke hjemtager refusion i det omfang, som regionen er berettiget til.

  Det foreslås, at bemærkningen besvares på den måde, at regionen fremover vil foretage en kontrol af, at alle lister, som er udskrevet fra lønsystemet vedrørende refusion, er medtaget i refusionsopgørelsen. På den måde sikres det, at regionen hjemtager refusion i det omfang, den er berettiget til. 

  Det foreslås desuden, at der svares tilsynet, at revisionens beretninger tages til efterretning, og at uddybende bemærkninger findes i de vedlagte bilag.

  Regionsrådet har tidligere behandlet årsrapport med bilagssamling for 2010 og afgivet den til revisionen.

  Regionsrådet kan, hvis ovenstående revisionsberetninger godkendes, meddele Statsforvaltningen Syddanmark, at regnskabet for 2010 betragtes som endeligt godkendt.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At beretning af 11. august 2011 om revision af årsregnskabet for 2010 med administrationens besvarelser af konstateringer og anbefalinger godkendes.

  At beretningen af 11. august 2011 om revision af årsregnskabet for 2010 med besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At revisionsberetning for 2010 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, med administrationens besvarelse af en enkelt generel bemærkning, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden, godkendes.

  At beretningen for 2010 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion med besvarelse, videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At årsrapport samt bilagssamlingen for 2010 endeligt godkendes.

  At årsrapporten fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  At ekstraktudskrift med regionsrådets beslutning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/22385
  8. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen omfatter finansiering af de ekstra omkostninger til Regions Sjællands afdeling for særligt farlige psykisk syge ”Sikringen” på grund af nyt afregningsprincip, finansiering af mindreindtægter fra Amgros, ombygning af høreklinik på Sydvestjysk Sygehus og tilpasning af investeringsrammerne.

  Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forlængelse af den 2. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2011, som forelægges for regionsrådet i et andet dagsordenspunkt, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne af bevillingsændringerne er indregnet i prognosen for 2. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  Region Syddanmark skal fra 2011, på grund af et nyt afregningsprincip, betale 16,0 mio. kr. ud over det nuværende forbrug til Region Sjællands afdeling for særligt psykisk syge: ”Sikringen”, og ligeledes skal mindreindtægter på 4,2 mio. kr. årligt fra Amgros finansieres. Desuden gør de gældende normer for arbejdsmiljø en ombygning af høreklinikken på Sydvestjysk Sygehus for 0,8 mio. kr. nødvendig. 

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Budgetmidler fra uddannelses- og ledelsesinitiativer til SOSU-elever på grund af indførsel af voksenelevløn
  • Overførsel af tekniker fra Sygehus Lillebælt til Medicoteknisk Afdeling
  • Samling af budgetter til indkøbssystem
  • Styrkelse af Forskningsenheden for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet
  • Opfølgningsprogram for spastisk lammelse - CPOP
  • Justering af investeringsrammer til Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Regionstandplejen
  • Ændring af afregningssats for DEXA skanninger
  • Oprettelse af et MTV kompetencecenter
  • Styrkelse af den retspsykiatriske distriktspsykiatri
  • Tilpasning af senge i Børne- og Ungdomspsykiatrien
  • En række mindre budgetneutrale omflytninger inden for sundhedsområdet.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles en anlægsbevilling på 21,269 mio. kr. (indeks 124,4) til justering af investeringsrammerne på Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland og Regionstandplejen.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 21,269 mio. kr. til justering af investeringsrammerne. Bevillingen finansieres af Odense Universitetshospitals, Sygehus Sønderjyllands og Regionstandplejens driftsbudgetter.

  At der meddeles anlægsbevilling på 0,832 mio. kr. (indeks 124,4) til ombygning af høreklinik på Sydvestjysk Sygehus.

  At der frigives rådighedsbeløb på 0,832 mio. kr. i 2011 til ombygning af høreklinik på Sydvestjysk Sygehus, finansieret af de afsatte midler på investeringsbudgettet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for ombygning af høreklinikken indenfor den givne bevilling.

  At der flyttes rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. i 2011 fra psykiatriens anlægssekretariat til psykiatrisygehusets investeringsramme.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3017
  9. Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at imødekomme efterslæbet på intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital (OUH) samt skabe tilstrækkelig kapacitet i forbindelse med den kommende fase 2 i samarbejdet med Region Sjælland, foreslås en midlertidig udvidelse af kapaciteten med fire intensivpladser i Odense og Svendborg, fulgt op af en permanent udvidelse af kapaciteten i Odense med 10 intensivpladser samt opvågning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Odense Universitetshospital (OUH) har gennem en årrække oplevet et stigende pres på intensivkapaciteten, som er blevet afhjulpet gennem udvidelser svarende til behovet.

  På trods af udvidelserne har OUH dog fortsat et efterslæb på intensivkapaciteten til opgaverne på hoved-/regionsfunktionsniveau, som skyldes en yderligere udvikling i benyttelsen af intensivkapacitet i forhold til den eksisterende opgave - særligt vedrørende medicinske patienter. Det kommer til udtryk ved en generel stigning i efterspørgsel efter intensivbehandling, primært vedr. medicinske patienter, og har i 2011 ført til overbelægning samt et højt niveau for kapacitetsbetingede overflytninger.

  Efter realiseringen af udbygningerne i 2008 og 2009 opfyldte OUH i 2010 Region Syddanmarks målsætning om, at højest 1 % af patienterne må overflyttes til andre sygehuse af kapacitetsmæssige årsager, men i 1. halvår 2011 har antallet af overflytninger været over dobbelt så højt som i den tilsvarende periode i 2010.

  På baggrund af aktivitetsudviklingen er det vurderingen, at intensivkapaciteten skal øges med syv pladser for at imødekomme det aktuelle efterslæb. Med udvidelsen forventes belægningsprocenten at falde fra gennemsnitligt 87 % i januar-april 2011 til et acceptabelt niveau på under 75 %.

  Herudover vurderes der at være behov for yderligere tre pladser som følge af den kommende fase 2 i samarbejdet med Region Sjælland, hvor patienter fra Vestsjælland med behov for specialiseret behandling som udgangspunkt visiteres til OUH.

  Af hensyn til sagens presserende karakter traf regionsrådsformand Carl Holst i maj 2011 en formandsbeslutning om at udvide antallet af intensivpladser.

  På denne baggrund har OUH midlertidigt fysisk etableret fire ekstra intensivpladser pr. 1. maj, heraf to pladser i Odense på NIA (Neurointensivafdelingen) og to pladser i Svendborg. Pladserne vil åbne successivt i løbet af efteråret i takt med ansættelsen og oplæringen af det nødvendige personale. I forhold til pladserne i Svendborg er der samtidig iværksat en ny visitationspraksis, som skal flytte udvalgte patientgrupper med forventet behov for intensivbehandling til Svendborg inden indlæggelse i Odense og dermed aflaste funktionerne i Odense. For de to NIA-pladsers vedkommende er der tale om etablering af nye pladser, mens pladserne i Svendborg tilvejebringes ved at opnormere eksisterende intermediære pladser.

  På permanent basis foreslås det, at der etableres 10 intensivpladser i forlængelse af den nuværende intensivafdeling (Afdeling V), i lokaler der for nuværende anvendes som kontorfaciliteter for Røntgenafdelingen og Kardiologisk afdeling.

  Med den foreslåede udvidelse skabes der plads til at etablere op til 11 intensivpladser samt 12 opvågningspladser, hvor OUH ligeledes har kapacitetsproblemer. Samtidig gives der mulighed for på sigt at etablere op til syv ekstra intensivpladser, ved at flytte opvågningsfunktionen, hvis behovet for intensivkapacitet ændrer sig yderligere, eksempelvis i forbindelse med fase 3 i samarbejdet med Region Sjælland.

  De samlede anlægsudgifter til ombygning og genhusning af funktionerne skønnes at udgøre i alt 38,9 mio. kr. Hertil kommer udgifter til apparatur på intensiv- og opvågningspladserne, som forventes at udgøre 18,06 mio. kr. De samlede etableringsudgifter udgør dermed 56,96 mio. kr.

  Ombygningen foreslås gennemført hurtigst muligt, hvorved pladserne forventes at være til rådighed 1. april 2012.

  De driftsmæssige udgifter til den midlertidige udvidelse udgør i alt 4,86 mio. kr. i 2011 og 1,823 mio. kr. i 2012. De driftsmæssige udgifter til permanente udvidelse udgør i alt 29,964 mio. kr. i 2012 (delårsvirkning) og 33,473 mio. kr. i 2013 og fremover (helårsvirkning).

  Udvidelsen finansieres delvis af meraktivitetspuljen, og delvis af forventede merindtægter vedr. Region Sjælland i forbindelse med den kommende fase 2 i samarbejdet med Region Sjælland, jf. nedenstående tabel.

  Tabel 1. Finansiering af driftsudgifter vedr. udvidelsen

   

  t.kr. 2011 2012 2013
  Meraktivitetspuljen

  4.860

  18.794

  19.389

  Merindtægter

  -

  12.993

  14.084

  I alt

  4.860

  31.787

  33.473

  Økonomi mv. er beskrevet nærmere i bilaget "Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital".

  Anlægsdelen er beskrevet i bilaget "Resumé af byggeprogram vedr. forøgelse af intensiv- og opvågningskapaciteten på OUH". Der skal efterfølgende udarbejdes et endeligt byggeprogram, før ombygningerne iværksættes.

  Det er vurderingen, at alle sygehuse med denne udvidelse vil være bragt på nogenlunde samme niveau set i forhold til opgavevaretagelsen på hovedfunktionsniveau. Det forventes, at behovet for plejeindsats inden for det stationære område fremover vil ændre sig til et behov for færre almindelige senge og flere intensivpladser. Den fremtidige vækst i intensivpladser forudsættes finansieret ved denne reduktion i almindelige senge.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Odense Universitetshospital bevilges 4,86 mio. kr. i 2011, 31,787 mio. kr. i 2012 og 33,473 mio. kr. i 2013 og fremover til udvidelse af intensivkapaciteten, finansieret af meraktivitetspuljen og forventede merindtægter vedr. Region Sjælland som anført i tabel 1.

  At resumé vedr. udvidelse af intensivkapaciteten på OUH godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 56,96 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. udvidelse af intensivkapaciteten på OUH.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 46,06 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 og 10,988 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012 finansieret af likvide aktiver.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram for projektet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for projektet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3521
  10. Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om specialfunktioner i supplerende ansøgningsrunde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen har beslutningskompetencen i forhold til, hvor regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner indenfor de lægelige specialer skal placeres. Denne proces med ansøgning og godkendelse er gennemført første gang i perioden 1. juni til den 22. juni 2010. Derudover blev der med frist den 22. marts 2011 gennemført en opsamlende ansøgningsrunde i forhold til enkelte specialfunktioner.

  Region Syddanmark ansøgte om godt 40 funktioner i forbindelse med denne opsamlende ansøgningsrunde. Regionsrådet blev orienteret herom på møde den 26. april 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstyrelsen har den 15. juni 2011 givet svar på ansøgninger i den opsamlende ansøgningsrunde. Sundhedsstyrelsen har anmodet om senest den 23. august 2011 at få en tilkendegivelse af, om Region Syddanmark ønsker at varetage de godkendte funktioner. Regionerne har i den forbindelse mulighed for at fremkomme med nye oplysninger af betydning for Sundhedsstyrelsens faglige vurdering af ansøgning.

  Region Syddanmark har i den opsamlende ansøgningsrunde fået godkendt langt den største del af de funktioner, der er ansøgt om. Det fremgår af vedlagte skrivelse fra Sundhedsstyrelsen, hvilke funktioner Region Syddanmark har fået godkendelse til at varetage, og for hvilke der er givet afslag, samt Styrelsens begrundelse herfor. Region Syddanmark har fået afslag for tre funktioner, der således ikke kan varetages i regionen, samt afslag for varetagelse af fire funktioner på enkelte sygehuse. Disse fire funktioner kan således varetages i Region Syddanmark, dog på færre sygehuse, end Region Syddanmark havde ønsket i forbindelse med ansøgningen. Region Syddanmark ansøgte oprindeligt om varetagelse af 40 funktioner.

  Sygehusledelserne er blevet anmodet om at tilkendegive, hvorvidt de godkendte funktioner kan varetages fra den 1. januar 2012, samt om der er nye oplysninger i forhold til de ansøgte funktioner.

  Der er mulighed for, at Region Syddanmark kan gøre indsigelse mod de afslag Sundhedsstyrelsen har givet. Det fremgår af vedlagte brev til Sundhedsstyrelsen, hvilke funktioner Region Syddanmark finder, at der er faglige begrundelser for, at Sundhedsstyrelsen genovervejer deres afslag.

  Svarbrevet er sendt til Sundhedsstyrelsen med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse. Svarbrevet er allerede sendt, da Sundhedsstyrelsen anmodede om at få bemærkninger tilsendt senest den 23. august 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Sundhedsstyrelsens godkendelse af Region Syddanmarks varetagelse af specialfunktioner i den supplerende ansøgningsrunde tages til efterretning.

  At Region Syddanmarks svar til Sundhedsstyrelsen i overensstemmelse med vedlagte brev godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 23-08-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/5394
  11. Beredskabsbehov ved hjælp inden for 15 min i Region Syddanmark samt supplerende analyser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på møde den 27. september 2010 besluttet, at der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af et fuldt beredskab, hvor alle områder i Region Syddanmark kan nås indenfor 15 minutter.

  Det nuværende præhospitale beredskab i Region Syddanmark består af 59 ambulanceberedskaber, og regionen når i dag i gennemsnit 98 % af borgerne inden for 20 min. Analysen viser, at der kræves 134 beredskaber, heraf 31 dagberedskaber og 103 døgnberedskaber for at kunne nå regionens borgere inden for 15 minutter (i 98 % af tilfældene). En sådan forøgelse af beredskaber, vil medføre, et samlet budget på ca. 1 mia. kr. Det nuværende budget på akut liggende (ambulancer, lægebiler, akutbiler) er i dag på 525 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med 2. behandling af forslag til budget 2011-2014 på regionsrådets møde den 27. september 2010 blev det besluttet, at der skulle laves en analyse af præhospital dækning i Region Syddanmark.

  Analysen skulle bestå af en faglig udredning, hvor der indgår en økonomisk og operationel konsekvensvurdering af et fuldt beredskab, hvor alle områder i Region Syddanmark kan nås indenfor 15 minutter.

  Det vedlagte bilag "Analyse af den præhospitale dækning i Region Syddanmark" omhandler konsekvensvurdering af fuldt beredskab inden for 15 min, samt en analyse af konsekvenser af alternative placeringer af beredskabet i Brørup.

  Det nuværende præhospitale beredskab i Region Syddanmark består af 59 ambulanceberedskaber, og regionen når i dag i gennemsnit 98 % af borgerne inden for 20 min. Analysen viser, at der kræves 134 beredskaber, heraf 31 dagberedskaber og 103 døgnberedskaber for at kunne nå regionens borgere inden for 15 minutter (i 98 % af tilfældene). En sådan forøgelse af beredskaber, vil medføre, et samlet budget på ca. 1 mia. kr.

  Konsekvensen af en så markant forøgning af beredskaber i regionen er, at der vil være beredskaber med meget lav aktivitet, som ikke kan udnyttes optimalt. Det vil desuden gøre det yderst vanskeligt, at oprette kompetencen hos redderne, samt i det hele taget at rekruttere og uddanne til opgaven. At nå alle regionens borgere (98%) inden for 15 min, er derfor hverken i økonomisk eller praktisk forstand en model, som kan realiseres.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At konklusion og anbefalinger i vedhæftede notat godkendes.

  At det præhospitale udvalg arbejder videre med lokale tiltag, der kan forbedre den præhospitale dækning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-08-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/15766
  12. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2011 indstillinger af projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje har været i opslag for 2011. Der er indkommet 44 ansøgninger om ph.d.-stipendier, og 17 ansøgninger er fundet støtteegnede. Med opslaget for 2011 har ph.d.-puljen siden 2009 været medvirkende til, at der i alt er givet tilsagn om 94 nye ph.d.-studier i tilknytning til sygehusene i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet afsatte i 2009 og igen i 2010, 20 mio. kr. i en ekstraordinær pulje til ph.d.-stipendier med henblik på at få flere unge til at forske på sygehusene i Region Syddanmark. Formålet var desuden at øge aktiviteterne på sundhedsforskningsområdet, samt at sikre et godt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere og forskere. Uddelingerne for 2009 og 2010 viste sin effekt med tilsagn om 77 nye ph.d.-studier i tilknytning til sygehusene i Region Syddanmark. Disse er nye i forhold til de studier, som sygehusene selv sætter i gang.

  Regionsrådet besluttede i 2010 at gøre ph.d.-puljen permanent fra 2011 og fremover for at sikre en forsat udvikling af de gode tendenser på sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark. Der er nu samlet set en positiv udvikling i gang i antallet af ph.d.-studerende i Region Syddanmark.

  Som følge af opslaget for ph.d.-pulje 2011, indstilles hermed yderligere 17 nye ph.d.-studier til støtte. Der indkom 44 ansøgninger, hvoraf 17 opfyldte puljens krav, bl.a. om at være relevante for udviklingen af den kliniske praksis. Det regionale strategiske forskningsråd indstiller derfor, at der meddeles støtte til 17 ansøgninger (jf. bilaget: "Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2011 - Indstillinger af ansøgninger"). Hermed er der i ph.d.-puljen for 2011 et restbeløb på 11,5 mio. kr., som slås op i efteråret 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles støtte til 17 ph.d.-ansøgninger (jf. bilaget "Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2011 - Indstillinger af ansøgninger").

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/12489
  13. 10 budskaber fra borgertopmøderne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner har fremsendt en folder, som samler borgertopmødernes pointer i 10 budskaber. Folderen er bl.a. fremsendt med en opfordring til at drøfte, hvilke initiativer det eventuelt kan give anledning til, både regionalt og nationalt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner har i juni 2011 udsendt en folder, som samler resultaterne fra de fem borgertopmøder, der blev afholdt den 5. marts 2011. Folderen samler borgernes pointer i 10 budskaber, der bl.a. omhandler effekt af behandling, krav til patienten og lighed i sundhed.

  Folderen er fremsendt til regionsrådene med en opfordring fra Danske Regioners bestyrelse til at: 

  • reflektere over borgertopmøderne,
  • overveje, hvad der ligger i borgernes budskaber samt
  • drøfte, hvilke initiativer det eventuelt kan give anledning til, både regionalt og nationalt.

  Efter regionsrådenes behandling og tilbagemelding til Danske Regioner, vil Danske Regioners Demokratiudvalg forelægge Danske Regioners bestyrelse forslag til evt. fælles initiativer på baggrund af borgertopmøderne. Tilbagemeldingen må gerne relatere sig til selve dialogen med borgerne og dermed inddragelsesinitiativet som sådan, og til selve indholdsdelen.

  Input fra borgertopmøderne er allerede indgået i visionsudvalgets arbejde med udarbejdelse af forslag til vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, som på nuværende tidspunkt er til høring, jf. regionsrådets beslutning den 30. maj 2011. Folderen med de 10 budskaber kan hensigtsmæssigt indgå i Visionsudvalgets videre arbejde med færdiggørelse af et endeligt forslag til vision.

  Det kan evt. drøftes, om folderen derudover giver anledning til at pege på forslag til Danske Regioner f.eks. om fælles initiativer på nationalt plan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det meddeles til Danske Regioner, at borgertopmødernes 10 budskaber indgår i Visionsudvalgets videre arbejde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 30-08-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/7307
  14. Godkendelse af budget og takster for 2012 for Center for Sundhed og Træning i Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark indgår, jf. Sundhedslovens § 75, stk. 3, overenskomst med Center for Sundhed og Træning i Middelfart. I den forbindelse skal regionen godkende budget og takst for centeret. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Center for Sundhed og Træning i Middelfart har fremsendt budgetforslag og herunder forslag til ny sengedagstakst for 2012.

  Centret er godkendt til at modtage patienter fra hele Danmark efter reglerne for frit sygehusvalg inden for en fastsat økonomisk ramme. Den samlede fritvalgsramme er i budgettet fremskrevet med en afvejet fremskrivningsprocent på 2 pct. til 12,693 mio. kr. Sammen med de forventede indtægter for ophold, hvortil regionerne giver kaution (0,935 mio. kr.), udgør de forventede indtægter for ophold 13,628 mio. kr. i 2012.

  Budgetforslaget indebærer forventede nettodriftsudgifter på 13,628 mio. kr. og en aktivitet på 7.644 sengedage, der svarer til antallet i budget 2011.

  Den foreslåede takst for 2012 er beregnet til at stige fra 1.628 kr. til 1.661 kr., hvilket svarer til en stigning på 2 pct. i forhold til taksten i 2011.

  Godkendelse af det fremlagte budgetforslag betyder en samlet driftsudgift i 2012 på 14,796 mio. kr., som delvis dækkes med betalinger fra regionerne på 13,628 mio. kr., delvis med andre driftsindtægter på 1,168 mio. kr. (bassin lejeindtægter, indtægter fra selvbetalende patienter mm.).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At budgettet for Center for Sundhed og Træning i Middelfart for 2012 på 14,796 mio. kr. godkendes.

  At sengedagstaksten for 2012 på 1.661 kr. godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 08/10193
  15. Høring om nedlæggelse af de mindst benyttede standsningssteder på Vestbanen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal tage stilling til et forslag, som Sydtrafik har sendt i høring om at nedlægge de seks mindst benyttede standsningssteder på Vestbanen, samt foretage en nærmere analyse af et syvende standsningssted.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sydtrafik har sendt et forslag i høring, hvor det foreslås at nedlægge de seks mindst benyttede standsningssteder på Vestbanen, samt foretage en nærmere analyse af et syvende standsningssted.

  Baggrunden for Sydtrafiks forslag er dels, at de seks standsningssteder er meget lidt benyttede, og dels, at med den forventede samkørsel på strækningen til Esbjerg, bliver det nødvendigt med billetteringsudstyr på perronerne. Der kan derfor både opnås hurtigere kørsel og besparelser ved at nedlægge de mindst benyttede standsningssteder. Sydtrafik bemærker herudover, at nogle af de pågældende standsningssteders perroner ifølge planen skal forlænges.

  Fem af de seks standsningssteder benyttes ikke dagligt, hvorfor det formodes, at det ikke er skolebørn, uddannelsessøgende eller pendlere, der benytter disse standsningssteder. Ét standsningssted har fire skoleelever, der benytter det til og fra skole. For disse er der et brugbart alternativ i form af lokalbus.

  Der indkøbes to nye togsæt til Vestbanen. De vil imidlertid indgå i Arrivas samlede togpark, og vil således komme til at køre over hele Vestjylland, ligesom der også vil køre andre af Arrivas tog på Vestbanen. Derfor vil det ikke være hensigtsmæssigt at indføre billeteringsudstyr i togsættene. Sydtrafik har derfor gennemgået en række alternative muligheder for billettering, både før og efter rejsekortets indførelse.

  Alle andre løsninger end en mobilbillet-løsning (køb af billet med mobiltelefon) i den forholdsvis korte periode, indtil rejsekortet forventes indført, vil være urimelig dyr. Hvis mobilbilletter bliver mellemløsningen, er der i mellemperioden ingen billetteringsmæssig besparelse ved at nedlægge standsningssteder. Rejsekortinstallationen vil på de seks standsningssteder beløbe sig til ca. 2 mio. kr.

  Regionsrådet har inden for en given driftsramme besluttet at videreføre Vestbanen. Det er imidlertid selskabet, som har ansvaret for den konkrete tilrettelæggelse af driften. Derfor må nedlæggelse af standsningsstederne afklares mellem Vestbanens ejerkreds - Sydtrafik og Varde Kommune sammen med Vestbanen A/S.

  Høringen løber frem til 15. september 2011, og beslutning om nedlæggelsen er planlagt til at ske på Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 30. september 2011. Regionens administration har meddelt Sydtrafik, at regionen først kan afgive høringssvar efter regionsrådets møde den 26. september.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmark meddeler Sydtrafik, at spørgsmålet om at nedlægge standsningssteder må afklares mellem Vestbanens ejerkreds under hensyntagen til en samlet optimering af områdets kollektive trafikbetjening.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011
   

  Udvalget konstaterer, at en nedlæggelse af et antal standsningssteder vil være en ændring i forhold til de hidtidige kendte forudsætninger for Vestbanens videreførelse.


  Det er udvalgets anbefaling, at spørgsmålet må afklares mellem Vestbanens ejerkreds under hensyntagen til en samlet optimering af områdets kollektive trafikbetjening.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/13277
  16. Nordsøkommissionens strategipapir NSR2020 i høring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nordsøkommissionen, hvor Region Syddanmark er medlem, har sendt udkast til North Sea Region 2020 Strategy (NSR2020) i høring.  Regionsrådet skal godkende udkast til høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nordsøkommissionen, hvor Region Syddanmark er medlem og repræsenteret i Transportgruppen og bestyrelsen (Executive Committee – ExCom) ved Preben Friis-Hauge, har sendt udkast til North Sea Region 2020 Strategy (NSR2020) i høring. Høringsfrist er 1. oktober 2011.

  Region Syddanmark har i sin internationale handlingsplan præciseret, at man ønsker at opnå indflydelse gennem "deltagelse i strategiudvikling og påvirkning i forhold til EU-Kommissionen, med særligt fokus på udviklingen af en makroregional strategi for Nordsøen og udformningen af det fremtidige Interreg B-program for Nordsøen". Det er forslag til denne strategi, der nu foreligger.

  Strategien er en såkaldt "macro-regional" strategi, hvor tidligere tilsvarende strategier er udarbejdet og godkendt af EU for dels Østersø-området og dels Donau-området. Der er en meget tæt sammenhæng mellem makroregionale strategier og tildeling af Interreg B-midler. For Nordsøregionens vedkommende betyder det, at den i forvejen tætte forbindelse mellem Nordsøkommissionen og Nordsøprogrammet (Interreg B-program) i den kommende årrække vil basere sig på den nye strategi.

  NSR2020 tager sit udgangspunkt i, at Nordsøregionen er en velstående, harmonisk del af Europa, som har mange gode erfaringer at tilbyde resten af Europa. I sit udgangspunkt adskiller NSR2020 sig derved fra de to vedtagne makroregionale strategier, som fokuserer på problemer og forskelle i de pågældende regioner.

  NSR2020 er udformet, så den bidrager til at nå EU 2020 strategiens målsætninger.

  NSR2020 omfatter ikke blot selve Nordsøbassinet, men også landområderne omkring Nordsøen. Hvor langt ind i landet NSR2020 rækker, hænger bl.a. sammen med hvilket konkret tema, der tænkes på. F.eks. nævnes, at transport i havnenes bagland kan række ganske langt ind fra kysten.

  På grundlag af en analyse af udfordringer og muligheder, er der i NSR2020 opstillet fem prioriterede strategiske områder. Fire af disse, Managing Maritime Space (Styring af det maritime rum), Increasing Accessibility (forøget tilgængelighed), Tackling Climate Change (Håndtering af klimaændringer) og Attractive and Sustainable Communities (attraktive og bæredygtige samfund) bindes sammen af det tværgående tema Promoting Innovation, Sustainable Development and Excellence (promovering af innovation, bæredygtig udvikling og fortræffelighed).

  Hvert af de fire emnetemaer præsenteres på samme måde: en generel indledning, tre prioriterede fokusemner, en liste over vigtige mål samt eksempler på Nordsøprogramprojekter, der relaterer sig til temaet. I det tværgående tema er der kun den generelle indledning samt projekteksemplerne.

  I de nævnte eksempelprojekter er der syddansk deltagelse i projektet Living North Sea under tema 1 (Odense Kommune), og ingen deltagelse i eksempelprojekterne under tema 2 og 3. Til gengæld er der syddansk deltagelse i alle fire nævnte projekter under tema 4 (SDU, South Denmark European Office, Esbjerg Havn, Offshore Center Danmark og Kolding Kommune). I projektet North Sea Screen Partnership under tema 5 deltager FilmFyn.

  Der er således tilsyneladende en skævhed i forhold til regionens internationale handlingsplan, der prioriterer at hente midler gennem bl.a. at indgå i projektudvikling i forhold til Interreg B Nordsøen. F.eks. er der ingen syddanske projekter i forhold til tilgængelighedstemaet, hvor der lægges op til at EU´s budget for den kommende periode mere end tredobles. Det bemærkes, at Nordsøprogrammet i indeværende støtteperiode råder/har rådet over lidt mere end en mia. danske kroner.

  I den kommende Interreg-periode (2014-2020) må det forventes, at NSR2020-strategien vil spille en betydelig rolle som ramme for det kommende Interreg 5B-program. Programmets prioriterede områder, der fremstår tydeligt i strategidokumentet, vil formentlig opnå en tilsvarende stærk placering i prioriteringen af det kommende Interreg-programs støtteområder. Under Nordsøkommissionens generalforsamling og Nordsøprogrammets årsmøde i juni, blev der fra Nordsøprogrammets side givet udtryk for, at man fandt strategidokumentet meget velegnet til at danne den overordnede ramme for Interreg 5B.

  Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar. I svaret anbefales, at Nordsøkommissionen arbejder videre mod at vedtage strategien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til høringssvar godkendes. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/12635
  17. Optag på videregående uddannelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddanmark har samlet set oplevet en stigning i antallet af optagne på de videregående uddannelser i i 2011 sammenlignet med 2010 på 13,8%.

  Der er en stigning i antallet af optagne på såvel de lange videregående uddannelser og de mellemlange videregående uddannelser, mens de korte videregående uddannelser har haft et mindre fald i antallet af optagne sammenlignet med 2010 på 3,5%.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På de videregående uddannelser i Syddanmark, har samlet set oplevet en stigning i antallet af optagne i 2011 sammenlignet med 2010 på 13,8%, hvilket alt andet lige styrker ambitionen om, at 50% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af optagne på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2011. Det er værd at bemærke, at der siden den 30. juli har været løbende optag på uddannelser med ledige pladser, hvorfor det faktiske antal af studerende kan være højere end nedenstående tabel angiver.

  Optaget på de videregående uddannelser 2009-2011

  Uddannelsesinstitution

  Optag 2009

  Optag 2010

  Optag 2011

  Procentvis ændring fra 2010-11

  Syddansk Universitet

  2594

  3109

  3733

  20,1

  Aalborg Universitet Esbjerg

  73

  68

  66

  -2,9

  UC Lillebælt

  1746

  1817

  2055

  13,1

  UC Syddanmark

  1291

  1581

  1730

  9,4

  Erhvervsakademi Sydvest

  433

  460

  384

  -16,5

  Erhvervsakademi Kolding

  325

  386

  375

  -2,8

  Erhvervsakademi Lillebælt

  982

  1061

  1098

  3,5

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2011

  Syddansk Universitet har haft en stigning i antallet af optagne på ca. 20,1% sammenlignet med 2010. Københavns Universitet og Aarhus Universitet havde til sammenligning stigninger i optaget på henholdsvis 8% og 5%. Aalborg Universitet har haft en fremgang på 11%. SDU har haft en stigning i antallet af optagne på alle fakulteter med undtagelse af sundhedsvidenskab, hvor der er status quo. Naturvidenskabeligt fakultet har haft en stigning på 29%.

  UC Syddanmark og UC Lillebælt har haft stigninger på henholdsvis 9,4% og 13,1% sammenlignet med 2010. Det er særligt optaget på uddannelsen indenfor offentlig administration, der er steget, men også antallet af optagne på pædagoguddannelserne stiger, og på UC Lillebælt også på læreruddannelserne.

  To af de tre erhvervsakademier i Syddanmark har oplevet et fald i antallet af optagne. Erhvervsakademi Sydvest har haft et fald på 16,5%, mens Erhvervsakademi Kolding har haft et fald på 2,8% sammenlignet med 2010. Erhvervsakademi Lillebælt har derimod oplevet en stigning på 3,4%.

  I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over optaget på de videregående uddannelser – herunder en oversigt over optaget på de forskellige fakulteter på Syddansk Universitet, og en oversigt over optaget på de forskellige uddannelser på henholdsvis mellemlange videregående uddannelser (MVU) og korte videregående uddannelser (KVU).

  Desuden er der en oversigt over optaget på udvalgte uddannelser på SDU, med særlig relevans i forhold til Region Syddanmarks ambition om at blive en Science Region.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3391
  18. Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Fødevareministeriet har afsat i alt 280 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram i 2011-2013 til en særlig pulje til regioner og kommuner. Regioner og kommuner kan i fællesskab søge om regionale programmer, som efterfølgende skal udmøntes i konkrete projekter. Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe, som har udarbejdet en programansøgning for et syddansk Grøn Vækst program under den særlige pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fødevareministeriet har i aftalen om Grøn Vækst afsat en særlig pulje på i alt 280 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram til medfinansiering af egne indsatser i kommuner og regioner. Region Syddanmark og kommunerne i Syddanmark skal i fællesskab udarbejde et syddansk program. Der er ansøgningsfrist til Fødevareministeriet for programansøgninger 1. oktober 2011. På basis af de regionale programmer kan regionale og kommunale aktører efterfølgende ansøge om projekter inden for det regionale program.

  På regionsrådsmødet den 22. august 2011 blev det, i forbindelse med sagen om indstillinger fra Vækstforum, besluttet at afsætte en ramme på i alt 20 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhvervet.

  Midlerne fra EU’s landdistriktsprogram kan anvendes til projekter inden for landdistriktsudvikling, herunder turisme, udvikling af fødevareerhvervet og natur- og miljøprojekter. Midlerne skal samfinansieres 1:1 med offentlige midler.

  Udarbejdelsen af et syddansk program skal ske i samarbejde mellem region og kommuner. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra vækstforumsekretariatet, Region Syddanmark og de syddanske kommuner, som har udarbejdet udkast til en programansøgning.

  Det foreslås, at der arbejdes for fire indsatsområder med følgende strategiske målsætninger:

  • Indsatsområdet turisme: Udvikling og markedsføring af den syddanske turisme
   Målsætning: Højere værditilvækst i turismen i de syddanske landdistriktskommuner
  • Indsatsområdet fødevareerhverv: Oplevelsesbaseret forretningsudvikling i fødevareerhvervet
   Målsætning: Højere værditilvækst i fødevareerhvervet i Syddanmark
  • Indsatsområdet natur: Naturkvalitet og -oplevelser
   Målsætning: Bedre naturkvalitet og bedre tilgængelige naturoplevelser
  • Indsatsområdet energi og miljø: Nye klimaløsninger
   Målsætning: De syddanske kommuner skal være blandt Danmarks mest klimavenlige og klimatilpassede

  Landdistriktskommuner omfatter i Syddanmark alle kommuner med undtagelse af Odense og Kolding, jf. Fødevareministeriets bekendtgørelse om lokale aktionsgrupper (bek. 472 af 5. maj 2010). De lovgivningsmæssige rammer betyder, at dele af programmet kun kan støtte aktiviteter i landdistriktskommunerne.

  Den regionale medfinansiering kan anvendes inden for fødevare- og turismeindsatserne, mens den kommunale medfinansiering kan anvendes inden for alle fire indsatsområder.

  Administration har drøftet organiseringen af programmet og behandlingen af ansøgninger med Kommunekontaktrådets (KKR´s) sekretariat. Følgende organisering foreslås:

  Den administrative sagsbehandling udføres af en fælles kommunal/regional arbejdsgruppe, der udarbejder indstillinger til det politiske niveau. Der skal være en geografisk spredning, således at de forskellige egne i Syddanmark bliver repræsenteret. Der skal være repræsentanter fra Vækstforums sekretariat, de kommunale natur- og miljøforvaltninger og LAG’erne

  Beslutning om indstilling af projekter til Fødevareministeriet skal foregå i Vækstforum suppleret med repræsentanter for KKR. Organiseringen er uddybet i vedlagte notat. 

  Grøn Vækst puljen blev behandlet af KKR, den 25. august 2011. KKR godkendte arbejdsgruppens oplæg med tilføjelse af indsatsområdet ”energi og miljø”, som ikke indgik i indstillingen til KKR. Punktet er indarbejdet i programansøgningen og programskitsen. KKR godkendte desuden forslaget til organisering. KKR’s formandskab blev bemyndiget til at godkende den endelige programansøgning.

  Den endelige programansøgning var ikke færdigbearbejdet til forretningsudvalgets møde den 14. september 2011, men den er nu færdiggjort og vedlagt. Der er ligeledes vedlagt et notat om organiseringen, som ikke er blevet forelagt forretningsudvalget. Det bemærkes desuden, at programansøgningen bliver behandlet af Vækstforum 20. september 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At programansøgningen godkendes.

  At forslaget til organisering godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/7173
  19. Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by
  fold dette punkt ind Resume
   

  Aktiviteterne i handleplan 1 for forureningerne i Grindsted er afsluttet. På basis af de gennemførte aktiviteter er der udarbejdet et forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted. Forslaget indeholder tre delelementer: Forureningsspredning i Grindsted via grundvand, forurening ved Grindsted gamle losseplads, og overvågning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Da der er tale om meget store mængder forurening i Grindsted og en spredning til stor dybde, er det ikke realistisk nogensinde helt at fjerne al forurening, som Grindstedværket har medført i området. Hovedkonklusionerne fra de gennemførte aktiviteter i handleplan 1 viser dog også, at det formentligt ikke er relevant at fjerne al forureningen.

  Det er derfor meget vigtigt, at have en forståelse for, hvordan forureningsspredningen sker, hvilket i høj grad kan forklare de fundne resultater. Så langt er undersøgelserne endnu ikke på nuværende tidspunkt, og derfor er der udarbejdet et forslag til en handleplan 2 for forureningerne i Grindsted, som indeholder tre dele:

  • Forureningsspredning i Grindsted via grundvand. Der er ikke tvivl om, at det forurenede grundvand løber i åen, men den horisontale afgrænsning af forureningsfanerne er ikke helt klar. Formålet med denne delopgave er, at få opdateret den konceptuelle model for forureningsspredningen i Grindsted både nord og syd for åen, så alle de hidtil udførte aktiviteter og undersøgelser passer ind i den.
  • Forurening ved Grindsted gamle losseplads. Lossepladsen var ikke med i handleplan 1, hvor fokus var på forureningerne nord for åen, men lossepladsen indeholder store mængder forurening og kan potentielt forurene det dybe Bastrup magasin. Formålet med denne delopgave er at afklare, om den gamle losseplads udgør en trussel mod det dybe Bastrup magasin og dermed en trussel overfor et meget vigtigt grundvandsmagasin. Det skal undersøges, om Arnum lerformationen er tæt i det område, hvor forureningsfanen fra lossepladsen løber. Hvis forureningsfanen fra lossepladsen har et anderledes forløb end forventet, og opsivningen fra lossepladsfanen sker i bebyggede områder, skal det sikres, at afdampning fra forureningsfanen ikke kan give anledning til indeklimaproblemer i boliger langs Grindsted Å og Engsøen.
  • Overvågning. De store mængder forurening kræver, at forureningsniveauet bliver fulgt udvalgte kritiske steder. Formålet med denne delopgave er, at overvåge forureningsniveauet i det dybe Bastrup magasin for at dokumentere, at der ikke over tid sker forurening af Bastrup magasin såvel nord som syd for åen. Det skal sikres, at koncentrationerne i grundvandet tæt ved åen ved det gamle rensningsanlæg ikke over en årrække stiger til niveauer, som kan give anledning til indeklimaproblemer i de nærliggende huse.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At "Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by" godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Grindsted-udvalget den 05-09-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/19253
  20. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, Ulkindvej 12, Vejle Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vejle Kommune har sendt ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse ved Ulkindvej 12, Give. Det ansøgte ligger udenfor råstofplanens graveområder. I henhold til Råstofplan 2008, kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles med regionens samtykke.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vejle Kommune har sendt ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse ved Ulkindvej 12, Give. Det drejer sig om en eksisterende råstofgrav, hvor der senest er meddelt tilladelse i Vejle amt. Vejle Kommune har ikke konstateret forhold, der er til hinder for fortsat indvinding i området, og anbefaler forlængelse af graveperioden.

  En forlængelse af gravetilladelsen kan anbefales med det formål, at udnytte råstofforekomsterne optimalt og tilgodese et behov for råstoffer til mørtelproduktion i Vejle.

  Ifølge råstofplanens retningslinier pkt. 4.3.3 og 4.3.4 og ”Vejledning i administration af råstofloven”, kan der i særlige tilfælde meddeles tilladelser udenfor graveområder med regionens samtykke. Vejle Kommune har endvidere søgt om at få arealet udlagt som råstofgraveområde i Råstofplan 2012, således at kommunen fremover kan meddele tilladelser uden at søge samtykke først.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/5580
  21. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 11a, Varde Markjorder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Varde Kommune har sendt ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse på matr. nr. 11a, Varde Markjorder. Det ansøgte ligger udenfor råstofplanens graveområder. I henhold til råstofplan 2008, kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles med regionens samtykke.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Varde Kommune har sendt ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse på matr. nr. 11a, Varde Markjorder. Det drejer sig om en eksisterende råstofgrav, hvor der senest er meddelt tilladelse i Ribe amt. Varde Kommune har ikke konstateret forhold, der er til hinder for fortsat indvinding i området og anbefaler forlængelse af graveperioden.

  En forlængelse af gravetilladelsen kan anbefales med det formål, at udnytte råstofforekomsterne optimalt og tilgodese et behov for råstoffer i den sydvestlige del af regionen.

  Ifølge råstofplanens retningslinier pkt. 4.3.3 og 4.3.4 og ”Vejledning i administration af råstofloven”, kan der i særlige tilfælde meddeles tilladelser udenfor graveområder med regionens samtykke. Varde Kommune har endvidere søgt om at få arealet udlagt som råstofgraveområde i Råstofplan 2012, således at kommunen fremover kan meddele tilladelser uden at søge samtykke først.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/17445
  22. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, matr. nr. 55a, Stenstrup m.fl., Svendborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   
  Svendborg Kommune har den 12. juli 2011 meddelt en tilladelse efter råstofloven til gravning af rødler. Arealet ligger uden for et graveområde i Råstofplan 2008, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.
   

  Tilladelsen er givet, uden at kommunen på forhånd har indhentet dette samtykke, og derfor har Jordforureningsafdelingen påklaget afgørelsen, så regionsrådet kan tage stilling til, om samtykke kan meddeles.

   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Svendborg Kommune har den 12. juli 2011 meddelt en tilladelse efter råstofloven til gravning af rødbrændende ler på matr. nr. 55a Stenstrup m.fl.

  Arealet ligger i et interesseområde for ler, men uden for et graveområde. Kommunen skulle derfor have indhentet samtykke fra regionsrådet, inden tilladelsen blev givet. Kommunen har ikke indhentet samtykke, og derfor har administrationen påklaget afgørelsen for at kunne overholde klagefristen den 10. august 2011.

  Sagen forelægges regionsrådet, så der kan tages stilling til, om der kan meddeles samtykke, således at klagen kan trækkes tilbage.

  Området udgør en del af et stort samlet interesseområde for lerindvinding, som er et resultat af aflejringer i Stenstrup issø i slutningen af sidste istid.

  Svendborg Kommune har vurderet råstofgravningen i forhold til andre interesser, herunder grundvandsinteresser, arealer beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, Natura 2000, landskaber og adgangsforhold. Kommunen har stillet vilkår for at sikre disse interesser i fornødent omfang.

  Rødbrændende ler er et særligt værdifuldt råstof, og ifølge råstofplanens § 4.3.5 kan der generelt meddeles tilladelse til indvinding af rødbrændende ler i maksimalt 2 m’s dybde i det åbne land, hvis det ikke er i strid med andre hensyn.

  På baggrund af kommunens redegørelse og de vilkår som kommunen har stillet, vurderes det, at gravningen ikke vil være i strid med andre hensyn. Det vurderes således, at tilladelse til gravning af rødler på det pågældende areal er i overensstemmelse med råstofplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles samtykke til gravning af rødler på matr. nr. 55a Stenstrup m.fl., med de afgrænsninger, der er givet i kommunens tilladelse af 12. juli 2011.

  At det meddeles Naturklagenævnet, at klagen trækkes tilbage.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/5460
  23. Godkendelse af tillæg nr. 4 for et råstofgraveområde ved Stenløse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Tillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et råstofgraveområde ved Stenløse, Odense Kommune, forelægges til godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nymølle Stenindustrier A/S har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde syd for Stenløse i Odense Kommune.

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave, at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling, og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen er det tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantsområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn.

  Regionsrådet har behandlet forslaget den 28. februar 2011, og forslaget har herefter været udsendt i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3, i råstofloven. Samtidig med fremsættelsen blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Regionen har modtaget 16 indsigelser fra myndigheder, organisationer og beboere i området. Indsigelserne, der er resuméret i tillægget, giver anledning til indskrænkning af det ansøgte graveområde, samt udlæg af et interesseområde til råstofindvinding på længere sigt.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At tillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for et råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/10553
  24. Godkendelse af tillæg nr. 5 for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods
  fold dette punkt ind Resume
   

  Tillæg nr. 5 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods, Faaborg-Midtfyn Kommune, forelægges til godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ejeren af Bramstrup Gods, Niels Langkilde, og grusentreprenør BG Stone A/S, har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde nordvest for Nørre Lyndelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling, og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen er der tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantsområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn.

  Regionsrådet har behandlet forslaget den 28. februar 2011, og forslaget har herefter været udsendt i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3, i råstofloven. Samtidig med fremsættelsen, blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Regionen har modtaget 14 indsigelser fra myndigheder, organisationer og beboere i området. Indsigelserne, der er resuméret i tillægget, giver anledning til mindre ændringer i afgrænsningen af det ansøgte graveområde.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At tillæg nr. 5 til Råstofplan 2008 for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods, Faaborg-Midtfyn Kommune, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Udvalgets medlemmer anmodes om at deltage i borgermødet den 27. september 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1430
  25. Rapport om studiebesøg i Bruxelles 22-24. maj 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådets forretningsudvalg afholdt i dagene 22-24. maj 2011 et studiebesøg i Bruxelles. Der er udarbejdet henholdsvis en rapport og et regnskabsbilag for besøget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådets forretningsudvalg afholdt i dagene 22-24. maj 2011 et studiebesøg i Bruxelles.

  De 14 deltagende regionsrådsmedlemmer fik samlet en omfattende orientering om den aktuelle status for reformprocessen vedr. EU’s strukturfonde. Disse fonde er en væsentlig finansieringskilde for arbejdet med regional udvikling, og samtidig er de afgørende for det grænseoverskridende samarbejde mellem Syddanmark og Schleswig-Holstein.

  De egentlige forhandlinger om strukturfondenes fremtid er ikke startet endnu, men ikke desto mindre er opfattelsen, at delegationen fra Region Syddanmark alene ved at opsøge en række aktører understregede, at spørgsmålet er vigtigt for den regionale udviklingspolitik.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporten tages til efterretning, og at erfaringerne fra studieturen medtages i det videre arbejde med den regionale udviklingspolitik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/5793
  26. Deltagelse i midtvejskonference for EU-projektet Regionalt Telemedicinsk Forum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har projektlederrollen for EU-projektet ”Regionalt Telemedicinsk Forum” (RTF), der har til formål at forbedre det strategiske/politiske arbejde inden for telemedicin. Den 4. oktober 2011 afholdes der midtvejs-konference i Frankrig, hvor det foreslås, at et regionsrådsmedlem fra Region Syddanmark deltager i den politiske paneldiskussion.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har projektlederrollen for EU-projektet ”Regionalt Telemedicinsk Forum” (RTF). Ni europæiske regioner indgår i samarbejdet, der har til formål at forbedre det strategiske/politiske arbejde inden for telemedicin på regionalt niveau gennem erfaringsudveksling og identificering af ”god praksis”.

  ”Regionalt Telemedicinsk Forum” har til formål,

  • at skabe opmærksomhed for behovet for implementering og udbredelse af telemedicin,
  • at skabe ejerskab for udviklingen af nye politikker og strategier inden for det telemedicinske område og
  • at skabe politisk opmærksomhed omkring erfaringer med succesfulde telemedicinske ydelser til patienten, der inkluderer offentlig-privat samarbejde.

  Den 4. oktober 2011 afholdes der midtvejs-konference, og som en del af konferencen afholdes to paneldiskussioner. Én paneldiskussion med deltagelse af regionalpolitikere og en anden bestående af repræsentanter for den europæiske industri inden for telemedicin. En del af formålet er - udover udveksling af erfaringer - at sætte regionale politikere og repræsentanter for telemedicinske virksomheder i forbindelse med hinanden for at fremme offentligt-privat samarbejde.

  Da Region Syddanmark har projektlederrollen, er det oplagt, at et regionsrådsmedlem fra Region Syddanmark deltager i den politiske paneldiskussion. Deltagelse finansieres af projektmidler.

  Konferencen afholdes i Clermont-Ferrand i Auvergne regionen i Frankrig (ca. 70 km. vest for Lyon).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At et regionsrådsmedlem fra Region Syddanmark deltager og repræsenterer Region Syddanmark i den politiske paneldiskussion.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011
   

  Udvalget anbefaler, at Karsten Uno Petersen deltager i konferencen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet besluttede at overlade beslutningen om, hvem der deltager i konferencen, til Udvalget for Regional Udvikling.


  Sagsnr. 11/7546
  27. Forslag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale 2012 på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med lovændringen om rammeaftaler på det sociale område i marts 2011 er rammeaftalekonceptet lovgivningsmæssigt forenklet, og koordineringsopgaven på det sociale område er overgået til kommunerne. Regionerne har fortsat ansvar for at koordinere specialundervisningsdelen. I Syddanmark er det aftalt, at dette sker i en koordineret proces med rammeaftalerne på socialområdet, så der fortsat udarbejdes samlede aftaler.

  Der foreligger nu forslag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale for 2012. De to aftaler blev forelagt Kommunekontaktudvalget den 30. august 2011, der anbefaler de 22 kommuner og regionen at godkende både Udviklingsstrategi og Styringsaftale for 2012 i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med lovændringen om rammeaftaler på det sociale område i marts 2011 er rammeaftalekonceptet lovgivningsmæssigt forenklet, og koordineringsopgaven på det sociale område er overgået til kommunerne.

  Rammeaftalen består efter lovændringen i marts 2011 af to aftaler, henholdsvis en Udviklingsstrategi, der skal vedtages årligt inden 1. juni og en Styringsaftale, der skal vedtages årligt inden 15. oktober. For 2012 er der fastsat en overgangsbestemmelse, så fristen for vedtagelse af begge aftaler er den 15. oktober 2011. Aftalerne skal indgås kommunerne imellem samt med regionsrådet, for så vidt angår de tilbud, der drives af regionen.

  Der foreligger nu et forslag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale for Syddanmark i 2012. Forslaget til aftalerne er behandlet på et møde i Kommunekontaktudvalget den 30. august 2011, der anbefaler de 22 kommuner og regionen at godkende Udviklingsstrategi og Styringsaftale for 2012 i Syddanmark.

  Aftalerne skal godkendes i regionsrådet og kommunalbestyrelserne senest den 15. oktober 2011.

  Tilbud der er omfattet af samarbejdet i rammeaftalen:

  Lovgivningen opdeler rammeaftaletilbuddene i tre kategorier: Højt specialiserede tilbud med regional betydning, klyngetilbud (hvor driftskommunen sælger pladser til en eller flere andre kommuner) samt endelig lokale tilbud, der alene anvendes af beliggenhedskommunen. Samtlige tilbud omfattes i princippet af rammeaftalen, men samarbejdet vil i praksis primært fokusere på de højtspecialiserede tilbud med regional betydning samt klyngetilbud.

  Overordnet ambition om social innovation og effekt uden budgetudvidelser:

  Den overordnede ambition for udviklingsstrategien for 2012 er, at der på det specialiserede socialområde skal ses en social innovation og effekt uden budgetudvidelser.

  Der er opstillet følgende emner i udviklingsstrategien som en bruttoliste af temaer:

  ·        Samarbejde om højtspecialiserede tilbud med regional betydning

  ·        Anbringelser af børn og unge

  ·        Dobbeltdiagnoser

  ·        Borgere med senhjerneskade

  ·        Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter

  Socialdirektørforum vil i løbet af 2012 prioritere hvornår og hvordan, der arbejdes med temaerne.

  Der er opstillet følgende ambitioner i Styringsaftalen:

  ·        Kommunerne og regionen får et overblik over og sætter fokus på de mest specialiserede tilbud i Syddanmark

  ·        Kommunerne ønsker at styre udgifterne på det specialiserede socialområde, så udgiftsudviklingen på området svarer til den generelle udgiftsudvikling for kommunerne, som aftales mellem regeringen og KL

  ·        Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region

  ·        Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud

  Region Syddanmark har arbejdet for at tydeliggøre fokus på samarbejde om de højt specialiserede sociale tilbud samt konkretisering af initiativer til samarbejde. I denne sammenhæng kan nævnes, at Kommunekontaktrådet Syddanmark (KKR) og Region Syddanmark den 29. november 2011 afholder en fælles temadag målrettet socialudvalgene i Syddanmark om social innovation og samarbejde på det specialiserede socialområde.

  Regionerne har fortsat ansvar for at udarbejde den årlige rammeaftale på specialundervisningsområdet. Det er aftalt med kommunerne at koordinere de to rammeaftaler, så udviklingsstrategi og styringsaftale 2012, som i de foregående års rammeaftaler, omfatter såvel socialområdet som det lands- og landsdelsdækkende specialundervisningsområde.

  Bilag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale 2012 kan ses på dette link: .http://regionsyddanmark.dk/wm284372

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udviklingsstrategien og styringsaftalen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/634
  28. Henvendelse fra regionsældrerådet ang. deltagelse i sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsældrerådet i Syddanmark har henvendt sig til regionsrådets 1. næstformand Poul-Erik Svendsen, idet rådet søger at få repræsentanter i Sundhedsbrugerrådet.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  1. næstformand Poul-Erik Svendsen har modtaget vedlagte henvendelse fra Regionsældrerådet i Syddanmark, hvori der anmodes om, at Region Syddanmark giver ældrerådene repræsentation i Sundhedsbrugerrådet.

  Regionsrådet besluttede på mødet den 25. januar 2010 at nedsætte et nyt Sundhedsbrugerråd. Sundhedsbrugerrådet er tænkt som et omdrejningspunkt i samarbejdet på det somatiske område mellem patientforeninger og Region Syddanmark. Ifølge kommissoriet har Sundhedsbrugerrådet bl.a. til opgave at udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet, medvirke til at formidle kontakt mellem borgere og politiske organer, samt på eget initiativ fremlægge ideer og forslag til udvikling af bedre samordning og koordinering inden for sundhedsområdet.

  Sundhedsbrugerrådet består af i alt 18-20 medlemmer, hvoraf de ni er udpeget af regionsrådet efter indstilling fra Danske Patienter. Regionsrådet er ligeledes repræsenteret med ni medlemmer. Derudover er der mulighed for at tilknytte et til to ad hoc-medlemmer.

  I forbindelse med regionsrådets behandling af sagen i januar 2010, har der ikke været ønske om at inkludere andre end de, som er repræsenteret ved Danske Patienter. Tanken bag dette er, at Danske Patienters medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af patientgrupperne, herunder bl.a. også den ældre befolkning i Region Syddanmark.

  Sundhedsbrugerrådet har tidligere - og senest den 2. februar 2011 - udtalt sig angående en lignende henvendelse fra Danske Ældreråd vedr. ældrerådenes repræsentation i Sundhedsbrugerrådet. Sundhedsbrugerrådet anbefalede, at rådet fortsætter med nuværende sammensætning, jf. kommissorium, hvor Danske Patienter udpeger 9 medlemmer. Sundhedsbrugerrådet gør opmærksom på, at Danske Patienter også repræsenterer ældre patienter.

   
   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalgets indstilling fra møde den 14-09-2011:

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at anmodningen fra regionsældrerådet imødekommes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at anmodningen fra regionsældrerådet imødekommes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/3811
  29. Deltagelse i Guangdongs Internationale Turisme- og Kulturfestival 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er af Guangdong-provinsen inviteret til at deltage i provinsens Internationale Turisme- og Kulturfestival i november 2011. Det foreslås, at op til 10 medlemmer af forretningsudvalget og 2 embedsmænd deltager.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er inviteret af Guangdong-provinsen til at deltage i provinsens Internationale Turisme- og Kulturfestival den 4.-8. november 2011. Festivalen afholdes årligt, og alle Guangdong-provinsens udenlandske samarbejdsregioner og venskabsbyer inviteres til at deltage.

  Det foreslås, at Region Syddanmark sender op til 10 medlemmer af forretningsudvalget og 2 embedsmænd til deltagelse i festivalen med henblik på:

  • Indhentning information og erfaringer fra Guangdong-provinsens målrettede arbejde med at løfte den kulturelle industri og turismen
  • Netværksdannelse med repræsentanter for Guangdong-provinsen samt deltagere fra andre samarbejdsregioner fra f.eks. Sverige, Japan, Korea, Filippinerne m.fl.
  • Udbygning af de officielle relationer til Guangdong-provinsen med henblik på at styrke det fremadrettede samarbejde

  Besøget foreslås udvidet med en dag, hvor deltagerne kan studere erhvervsinitiativer på kultur- og turismeområdet i Guangdong og/eller Hong Kong. Den del af programmet, der ikke arrangeres af Guangdong-provinsen som del af festivalen, vil blive udarbejdet i samarbejde med det danske generalkonsulat i Guangzhou.

  Guangdong-provinsen dækker alle lokale udgifter til transport, overnatning og forplejning, mens Region Syddanmark skal dække de internationale rejseudgifter o.l. samt bistand fra det danske generalkonsulat i Guangzhou. Festivalen finder sted den 4.-8. november, mens rejsen vil vare fra den 2. november med hjemkost den 8. november 2011. Det anslås at budgettet for deltagelsen er 180.000 kr

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At antallet af deltagere i Guangdongs Internationale Turisme- og Kulturfestival den 2.-8 november 2011 samt det anslåede budget godkendes.


   

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i festivalen anmodes om deltagelse heri, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/23680
  30. Indstilling af medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal indstille 2 forskningsfaglige kandidater og 2 lægmandskandidater til Den Nationale Videnskabsetiske Komité, der bliver oprettet fra den 1. januar 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Folketinget vedtog den 1. juni 2011 lov nr. 593 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Loven træder i kraft den 1. januar 2012 og afløser den nuværende lov om et videnskabsetisk komitésystem.

  Lovændringen betyder blandt andet, at Den Centrale Videnskabsetiske Komité nedlægges og erstattes af Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Den Nationale Videnskabsetiske Komité får nationale opgaver omkring særlige komplekse forskningsområder og vil fungere som national klageinstans for de regionale komitéer. Den Nationale Videnskabsetiske Komité kommer til at bestå af 13 medlemmer – heraf 5 medlemmer, der udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra de enkelte regioner.

  Dette betyder, at regionsrådene skal indstille kandidater til Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

  De regionale videnskabsetiske komiteer forsætter deres arbejde, og har næste udpegning af medlemmer forbindelse med regionrådssvalget 2013.
   
  I Region Syddanmark har den regionale videnskabsetiske komité 11 medlemmer hvoraf 5 har en forskningsfaglig baggrund, og 6 er lægfolk. Alle medlemmer udpeges af regionsrådet, og de 6 lægmedlemmer er alle medlemmer af regionsrådet. Under den nuværende komitélov indstiller hver komité en fagperson og en lægperson til Den Centrale Videnskabsetiske Komité. Den regionale komité har til formål at sikre, at biomedicinske forskningsprojekter i Region Syddanmark gennemføres videnskabsetisk forsvarligt og behandler omkring 150 sager om året.

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev dateret 28. juni 2011 anmodet hver region om senest den 26. september 2011 at indstille 4 medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komié. Indstillingerne skal indeholde lige mange forskningsfaglige og lægfolk.
   
  Regionsrådet skal således indstille 2 lægmandskandidater og 2 forskningsfaglige kandidater fra Region Syddanmark til Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

  To af de forskningsfaglige medlemmer af den regionale komité for Syddanmark, nemlig komitéens formand, overlæge dr. med. Birger Møller og komitémedlem overlæge Marie Louise Bisgaard, har erklæret sig indforståede med at blive indstillet til den nationale komité.

  Det indstilles derfor overfor regionsrådet, at disse udpeges som Region Syddanmarks forskningsfaglige kandidater til Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Regionsrådet skal herudover indstille 2 lægfolk.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet indstiller overlæge dr. med. Birger Møller og overlæge Marie Louise Bisgaard som forskningsfaglige medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

  At regionsrådet herudover indstiller to lægfolk til Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011
   

  Indstilling vedr. de forskningsfaglige medlemmer tiltrådt.

  Som lægmedlemmer besluttede regionsrådet at indstille Freddie H. Madsen og Frede Skaaning.


   

   

   

  31. Ølgod Sundhedscenter -administration, renovering, ejerlejlighedsopdeling og salg

  Resumé

  Regionen har ved mageskifte med Varde Kommune erhvervet det tidligere rådhus i Ølgod, særligt med henblik på etablering af et lægehus i én fløj af rådhuset. I den resterende del af rådhuset planlægges der etableret et sundhedscenter.

  Der søges bevilling til drift af bygningen samt til renovering og salg af dele af det tidligere rådhus.

  Sagsfremstilling

  Regionen har ved mageskifte med Varde Kommune erhvervet det tidligere rådhus på Vestergade 10 i Ølgod særligt med henblik på etablering af et lægehus med plads til 5 praktiserende læger i den ældste, oprindelige del af rådhuset. Dette er gennemført og Lægehuset er taget i brug i maj med 2 lægeklinikker og en tredje er på vej. Der forventes en officiel indvielse i oktober.

  I den resterende del af rådhuset (som indtil udgangen af august 2011 har været udlejet til Varde Kommune) planlægges der etableret et sundhedscenter. Dette har imidlertid umiddelbart ikke let kunnet gennemføres. Markedet er præget af mange tomme kontorer, butikker, klinikker mv. Forskellige udlejnings- og salgsinitiativer har ført til følgende resultat:

  Et sundhedscenter vil bestå af en række mindre klinikker mv. og nogle få større. For at gøre det muligt at tiltrække et tilstrækkeligt antal sundhedsaktører er det nødvendigt at foretage en mindre renovering af ejendommen, således at lokalerne fremstår indflytningsklare. Ejendommen foreslås samtidig opdelt i et antal ejerlejligheder, idet der pt. ikke synes at være interesse for køb af hele ejendommen, men dog for enkelte mindre dele af den. Øvrige dele vil blive udbudt på et senere tidspunkt. Der er pt. positiv interessetilkendegivelse fra 4-5 sundhedsaktører, som ønsker at leje sig ind og 1 som ønsker at købe en andel. Samlet kan der pt. forventes indgået aftale om ca. en tredjedel af sundhedscenterets 1686 m2.

  Indtil et salg af samtlige arealer er opnået skal ejendommen administreres.

  Indstilling

  Det indstilles:

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2011 til mindre renovering og opdeling i et antal ejerlejligheder af regionens ejendom Vestergade 10 i Ølgod, finansieret af de likvide midler, og at der meddeles anlægsbevilling hertil (indeks 124,4).

  At økonomidirektøren bemyndiges til inden for en ramme på 1,0 mio. kr. at foretage renovering mv. samt foretage opdeling i et antal ejerlejligheder med henblik på forbedring af salgs- og udlejningsmulighederne.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at foretage udbud af en af ejerlejlighederne til salg i 2011.

  At den udbudte lejlighed føjes til bemyndigelseslisten, som blev godkendt på regionsrådsmødet den 22. august 2011, og underlægges de samme vilkår vedrørende omkostninger, nettoprovenu, godkendelse og forelæggelse af fremdrift samt at anlægsbevillingen vedr. salg af bygninger og arealer forøges fra 30,0 mio. til 30,5 mio. kr.

  At der under sundhedsdirektøren meddeles driftsbevilling på Fællesudgifter og -indtægter, øvrige institutioner, Ølgod Lægehus og Sundhedscenter på netto 0 kr., idet forventede udgifter på ca. 0,6 mio. kr. dækkes af tilsvarende huslejeindtægter.

  Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 12-09-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011

  Indstillingen tiltrådt.

   

   

   

   

   

     
     
     
     
     

  32. Lukket punkt - Ansættelseskompetence


  Siden er sidst opdateret 01-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring