Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 30. august 2011

 

Dagsorden


Møde i Formandskabet den 30. august 2011, kl. 10.00-12.00.

By og Kulturforvaltningen, Odense Slot, Nørregade 36-38 Odense, Indgang C, Salen.


Dagsordenen er opdelt. DEL I er beslutnings- og drøftelsespunkter. DEL II er orienteringspunkter.

Deltagere: Jan Boye, Carl Holst, C.C. Nielsen og Jens Oddershede.

Derudover deltog Mikkel Hemmingsen, Dorthe Kusk og Jacob S. Sonne

 

DEL I: Beslutnings- og drøftelsespunkter

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 31. maj 2011

3. Videnerhverv

4. Udkast til erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan

5. Partnerskabsaftale med regeringen 2011

6. Rekruttering af talent

7. Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner

8. Rollefordeling inden for turismeområdet

9. Strategisk partnerskab for sygehusbyggeri

10. Bemyndigelse til sekretariatet

Evt. temadrøftelse: Oplæg ved direktør Henrik Kagenow, Welfare Tech Region (Kun på Vækstforum-mødet)


Orienteringspunkter
 

11. Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af danske velfærdsløsninger

12. Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af design

13. Syddansk Lånefond til yderområderne og kapitalfond til velfærdsteknologi

14. Ansøgning til SPIR

15. Inspiring Denmark

16. Den Regionale UdviklingsPlan

17. Vækstbarometer 2. kvartal 2011

18. Optag på videregående uddannelser

19. Den Europæiske Globaliseringsfond

20. Vækstforums kommunikationsindsats

21. Økonomioversigt for handlingsplan 2011

22. Bevillingsstatus og opfølgning på projekter indstillet i 2007-11

23. Orientering om ansøgninger

24. Meddelelser

25. Eventuelt

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at formandskabet godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 31. maj 2011

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet i formandskabet den 31. maj 2011.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

3. Videnerhverv

 

Sagsfremstilling

En analyse fra Region Syddanmark sætter fokus på videnerhverv. Det fremføres ofte, at vi skal leve af at producere viden, men hvor mange er egentlig beskæftiget inden for videnerhverv, og er videnerhvervene faktisk mere produktive og bedre uddannet end det øvrige erhvervsliv?

 

Region Syddanmarks rapport viser:

 

 1. 100.000 personer i Syddanmark er beskæftiget inden for videnerhverv. Sønderborg, Odense og Kolding er de kommuner der har flest beskæftigede inden for videnerhverv.
 2. Mens den syddanske beskæftigelse i den øvrige fremstillingsindustri er faldet med 8.000 personer de seneste 5 år er beskæftigelsen inden for videnfremstilling steget.
 3. Produktiviteten inden for videnfremstilling steg med 6 pct. årligt fra 2004-2008, hvilket er det dobbelte af væksten i de øvrige fremstillingserhverv.
 4. 23 pct. af de ansatte indenfor videnerhverv har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. I øvrige erhverv har 11 pct. tilsvarende uddannelsesniveau.
 5. 71 pct. af omsætningen i videnfremstilling går til eksport, i øvrig fremstilling går 39 pct. til eksport, samtidig går en større andel af eksporten fra videnerhverv til vækstmarkederne uden for EU.

 

Indstilling


Det indstilles
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til efterretning idet resultaterne indgår i arbejdet med erhvervsudviklingsstrategien.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.  

 

4. Udkast til erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan

 

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelserne i Vækstforum og de afholdte temaseminarer foreligger der nu et samlet udkast til erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 samt handlingsplan 2012-13.

 

I forhold til seneste møde i Vækstforum, er der i strategien indsat et bud på visionen for 2020, opstillet to overordnede strategiske mål samt opstillet specifikke mål på de tre forretningsområder Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv.

 

Klyngeudvikling fastholdes som redskab, ligesom de nuværende vækstdrivere/redskaber, der er nævnt i erhvervsfremmeloven og i strukturfondene, også fastholdes: 

 

 • Uddannelse/menneskelige ressourcer
 • Iværksætteri
 • Forskning, innovation og nye teknologier
 • Klyngeudvikling

 

Yderområder, det grænseoverskridende samarbejde samt internationalisering af satsningerne anvendes som tværgående indsatser.

 

For at give Vækstforum fleksibilitet til at agere på den korte bane, indarbejdes muligheden for at igangsætte en række tidsbegrænsede særlige initiativer – på Vækstforums eget initiativ.

 

Der foreligger desuden et udkast til handlingsplan 2012-13, hvor der er opstillet delmål inden for Vækstforums tre forretningsområder.

 

Den 18. november 2011 er der planlagt præsentationskonference, hvor Vækstforum præsenterer sine overvejelser i forhold til erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan 2012-13.

 

På Vækstforums møde den 8. december 2011 forelægges den endelige version af strategi og handlingsplan til godkendelse hos Vækstforum.

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter og godkender udkast til erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med den præcisering, at det under ”særlige indsatser” i erhvervsstrategien og handlingsplanen uddybes, at der på Vækstforums initiativ afsættes puljemidler til konkrete aktiviteter. Der afsættes ikke et fast beløb. En satsnings størrelse vil skulle afstemmes med det problem, der søges løst og på den baggrund fastsættes beløbet af Vækstforum, som det var tilfældet med krisepuljen, globaliseringsfonden samt puljen til offentlig-privat innovation.

 

5. Partnerskabsaftale med regeringen2011

 

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og Syddansk Vækstforum skal forhandles igen i 2011. Vækstforums sekretariat har siden Vækstforums møde den 16. juni 2011 haft en indledende drøftelse med relevante ministerier og styrelser omkring de foreslåede fyrtårnsinitiativer. På baggrund af tilbagemeldingerne fra disse drøftelser har sekretariatet udarbejdet mere detaljerede beskrivelser af initiativerne.

 

På Vækstforums møde den 16. juni 2011 blev tre forslag til fyrtårnsinitiativer drøftet:

 

- Grænseoverskridende nationalt videncenter for sejlerturisme: Centret skal i samarbejde med danske og udenlandske partnere indsamle den nyeste viden på området og udvikle nye tiltag. Formålet er at gøre Danmark til en internationalt eftertragtet sejlerdestination og dermed styrke turismeerhvervet.

- Rekruttering af højtuddannet arbejdskraft og bachelorer: Initiativet fokuserer på at tiltrække og fastholde ind- og udenlandske bachelorer og højtuddannet arbejdskraft for derigennem at øge antallet af vækstvirksomheder. Initiativet målrettes vækstforums forretningsområder - særligt Energi.

- Center for energieffektivisering - Forsknings- og demonstrationscenter: Centret skal styrke virksomhedernes adgang til anvendt forskning, udvikling, uddannet arbejdskraft og kompetenceudvikling. Centret skal desuden generere nye ”spin-off” virksomheder i forbindelse med forskningen. Grundlaget for Center for energieffektivisering er klyngeinitiativet Lean Energy, der er baseret på en stærk virksomhedsforankring.

 

På Vækstforums møde den 16. juni 2011 blev det besluttet også at formulere et initiativ indenfor designområdet. Sekretariatet foreslår derudover, at der også arbejdes videre med et initiativ, som bygger videre på RegX, ”Videncenter for klyngeinnovation”. De to initiativer fremgår nedenfor:

 

- Nordeuropæisk videncenter for designanvendelseCentret skal indsamle, opbygge og udvikle kompetencer indenfor designanvendelse og formidle disse kompetencer til erhvervslivet. Formålet med indsatsen er at øge produktiviteten og understøtte vækst gennem anvendelse af design og  gøre Syddanmark til Nordeuropas førende designcenter. Centret skal komplementere og bygge ovenpå kompetencer og viden hos bl.a. Designskolen Kolding, Center for Design, Kultur og Ledelse v. Syddansk Universitet samt klyngeorganisationen Design2innovate.

- Videncenter for klyngeinnovation Centret skal på et forskningsbaseret grundlag styrke den danske indsats inden for klyngeudvikling. Videncentret foreslås etableret gennem en fusion af eksisterende initiativer under Videnskabsministeriet (Netmatch), Økonomi- og Erhvervsministeriet (RegX) og regionale videncentre på området for derigennem at samle og styrke den eksisterende indsats.

 

Der findes detaljerede beskrivelser af initiativerne i det vedlagte bilag.

 
Nedenfor følger den af Økonomi- og Erhvervsministeriet fremlagte tidsplan:
 

 

 

9. august 2011

Frist for indspil på embedsmandsplan fra de regionale vækstfora og ressortministerierne til nye fyrtårnsinitiativer.

August til oktober 2011

Udvikling af initiativer i dialog mellem ministerier og vækstfora.

1. september 2011

Frist for bidrag til status for initiativer i 2010-aftalerne. Skabeloner udsendes forinden.

Ultimo oktober 2011

Regeringens udspil til nye partnerskabsaftaler udsendes til vækstfora.

November/december 2011

Møder i de regionale vækstfora, hvor regeringens forhandlingsudspil drøftes.

December 2011/januar 2012

Politiske drøftelser mellem regeringen og vækstforaenes formandskaber

 

Sekretariatet arbejder desuden videre med implementering af de nuværende fyrtårnsinitiativer, som der blev redegjort for på Vækstforums møde den 16. juni 2011. Det drejer sig om 1) Satsning på velfærdsteknologi og offentlig-privat innovation, 2) Styrket adgang til risikovillig kapital i Vestdanmark, 3) Grænseoverskridende forsknings- og udviklingssamarbejde samt 4) Styrkelse af grøn offshore energi.

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,

 

 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender forslag til fyrtårnstemaer til partnerskabsaftalen 2011.
 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at formandskabet bemyndiges til at forhandle partnerskabsaftalen 2011 med regeringen.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.   

 

6. Rekruttering af talent

 

Sagsfremstilling

Vækstforum drøftede på mødet den 16. juni 2011 et tiltag, der skal sikre virksomheders adgang til arbejdskraft med de nødvendige kompetencer. En væsentlig barriere for fremtidig vækst i regionen er manglen på kvalificeret arbejdskraft.

 

Vækstforum anmodede vækstforumsekretariatet om, at der til det kommende møde fremlægges konkrete forslag til aktiviteter.

 

Vækstforumsekretariatet forslår, at Vækstforum igangsætter aktiviteter inden for fem nedenstående indsatsområder:

 1. Tiltrække og fastholde bachelorer fra udlandet
 2. Tiltrække og fastholde højtuddannede fra ind- og udland
 3. Opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke
 4. Tiltrække talentfulde chefer fra ind- og udland i en kortere periode
 5. Tiltrækning og fastholdelse på tværs af grænseregionerne

 

Tiltrække og fastholde bachelorer fra udlandet

Der skal både arbejdes med tiltrækning og fastholdelse af studerende og bachelorer fra udlandet.  Der vil være fokus på bachelorer til naturvidenskabelige og tekniske fagområder, som tilbydes en skræddersyet masteruddannelse, med praktikforløb i virksomheder med henblik på senere ansættelse i syddanske virksomheder. Masteruddannelsen skal udvikles på tværs af forskellige fakulteter.

 

Tiltrække og fastholde højtuddannede fra ind- og udland

Det er formålet at sikre veluddannet og tilstrækkelig arbejdskraft på både kortere og længere sigt til virksomheder indenfor Vækstforums forretningsområder via tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede.

Der er særligt fokus på ingeniører til forretningsområdet Energi. Der vil blive arbejdet med at udvikle særlige markedsførings-, rekrutterings- og fastholdelsesaktiviteter.

 

Opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke

Der vil skulle satses på to forskellige målgrupper:

 1. Nyuddannede ledige dimittender, der med kort omkvalificering vil kunne opnå ansættelse i private virksomheder
 2. En pulje som virksomheder kan ansøge enten med henblik på at udarbejde en vækstplan med fokus på opkvalificering af sine ansatte eller til en konkret efteruddannelsesindsats med udgangspunkt i den udarbejdede vækstplan.

 

Tiltrække talentfulde ledere fra ind- og udland i en kortere periode

Eksisterende virksomheder får tilbud om at få tilført ledelseskompetencer fra talentfulde ledere, der allerede har skabt markante resultater. Disse særlige talenter, som stiller deres ekspertise til rådighed, skal findes i både ind- og udland.

 

Tiltrækning og fastholdelses på tværs af grænseregionerne

Virksomheder og jobs skal markedsføres på tværs af grænsen, så der kommer flere ansøgere fra Slesvig-Holsten til stillinger i Syddanmark, særligt i det sønderjyske. Desuden skal der udvikles et kompetencecenter, hvor virksomheder på tværs af grænsen kan præsentere projekter/idéer, som studerende får mulighed for at arbejde videre med.

 

Status

Vækstforum sekretariatet har i igangsat en række analyser, som skal danne baggrund for konkrete indsatser. Sekretariatet er i dialog med relevante aktører om udvikling af konkrete projektansøgninger

De konkrete indsatser vil tage udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft, som baggrund for en konkret rekrutteringsindsats, en umiddelbar integrationsindsats og en mere langsigtet fastholdelsesindsats af de rekrutterede medarbejdere.

 

Det forventes, at Vækstforum på mødet i december 2011 får forelagt en række konkrete projektansøgninger inden for de fire første indsatsområder, mens det grænseoverskridende initiativ forventes at ansøge om INTER-REG midler.

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter de konkrete forslag til aktiviteter og godkender, at der arbejdes videre med de fem indsatsområder

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med en præcisering ift. tiltrækning og fastholdelse af bachelorer fra udlandet.

 

7. Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner

 

Sagsfremstilling

Fødevareministeriet har i aftalen om Grøn Vækst afsat en særlig pulje på i alt 280 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram til medfinansiering af egne indsatser i kommuner og regioner. Region Syddanmark og kommunerne i Syddanmark skal i fællesskab udarbejde et syddansk program. Der er ansøgningsfrist til Fødevareministeriet for programansøgninger 1. oktober 2011. På basis af de regionale programmer kan regionale og kommunale aktører efterfølgende ansøge om projekter inden for det regionale program.

 

På Vækstforums møde den 16. juni 2011 blev det besluttet at afsætte en ramme på i alt 20 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhvervet.

 

Midlerne kan anvendes til projekter inden for landdistriktsudvikling, herunder turisme, udvikling af fødevareerhvervet og natur- og miljøprojekter. Midlerne fra EU’s landdistriktsprogram skal samfinansieres 1:1 med kommunale midler og/eller regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Udarbejdelsen af et syddansk program skal ske i samarbejde mellem region og kommuner. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra vækstforumsekretariatet, Region Syddanmark og de syddanske kommuner, som skal udarbejde en programansøgning.

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en programskitse, hvor det foreslås, at der arbejdes for tre strategiske målsætninger:

 • Højere værditilvækst i fødevareerhvervet i Syddanmark
 • Højere værditilvækst i turismen i de syddanske landdistriktskommuner
 • Nye og bedre tilgængelige naturoplevelser

 

Den regionale medfinansiering kan anvendes inden for fødevare- og turismeindsatserne, men den kommunale medfinansiering kan anvendes inden for alle tre indsatsområder.

 

Region Syddanmarks administration har drøftet organiseringen af programmet og behandlingen af ansøgninger med KKR sekretariatet. Følgende organisering foreslås:

 • Administrativt – en fælles kommunal/regional arbejdsgruppe udarbejder indstillinger til det politiske niveau. Der skal være en geografisk spredning, således at de forskellige egne i Syddanmark bliver repræsenteret. Der skal være repræsentanter fra Vækstforums sekretariat, de kommunale natur- og miljøforvaltninger og LAG’erne
 • Politisk - Vækstforum suppleres med KKR-repræsentanter

 

Grøn Vækst puljen behandles af KKR 25. august 2011.

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender arbejdsgruppens programskitse
 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender forslaget til organisering

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt.

Det præciseres, at landdistriktskommuner omfatter mellem-, land- og yderkommuner i landdistriktsprogrammet, jf. Fødevareministeriets bekendtgørelse om lokale aktionsgrupper (bek. 472 af 5. maj 2010), hvoraf det fremgår, at det i Syddanmark omfatter alle kommuner med undtagelse af Odense og Kolding kommuner. Endvidere præciseres den organisatoriske tilrettelæggelse af programmet.

 

8. Rollefordeling inden for turismeområdet

 

Sagsfremstilling

På mødet den 16. juni 2011 anmodede Vækstforum om, at der igangsættes et arbejde, der afklarer og definerer rollerne mellem aktørerne på turismeområdet i Syddanmark.

 

På den baggrund blev det foreslået, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til den fremtidige opgave- og rollefordeling på turismeområdet. Vækstforums sekretariatsgruppe har drøftet opgaver og kommissorium for arbejdsgruppen. Drøftelserne har mundet ud i en anbefaling om, at kommissoriet indsnævres til kun at omhandle Syddansk Turismes og deres regionale rolle på turismeområdet. 

 

Det foreslås derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejdeforslag til Syddansk Turismes fremtidige rolle og hovedaktiviteter med udgangspunkt i, hvordan der skabes størst mulig værdi for turisterhvervet. Arbejdsgruppen skal herunder drøfte, afklare og definere snitfladerne mellem Syddansk Turisme og øvrige aktører på turismeområdet.

 

Gruppens arbejde skal tage afsæt i bl.a. resultatet fra KKRs arbejdsgruppe om turisme og efterfølgende beslutning i KKR, Syddansk Turismes bestyrelses udkast til ny forretningsplan, Vækstforums udkast til ny strategi og handlingsplan, samt øvrige deltagende aktørers turismestrategier og -arbejde.

 

Gruppen skal være opmærksom på, at der er etableret en styregruppe/følgegruppe for destinationsudvikling på tværs af destinationerne i regi af destinationsudviklingsprojektet.

 

Slutleverancen for arbejdsgruppen er et notat til Vækstforum med anbefaling af fremtidige snitflader, rollefordeling og opgaver for Syddansk Turisme med det formål at skabe størst mulig værdi for turisterhvervet. 

 

Såfremt formandskabet godkender kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning, vil arbejdsgruppens anbefalinger forventeligt forelægges på Vækstforums møde den 8. december 2011.

 

Forslag til gruppens bemanding:

Gruppen bemandes på embedsmandsniveau med:

 

3 repræsentanter for erhvervet (DE, Horesta, DI). En repræsentant for erhvervet er formand for arbejdsgruppen.

3 repræsentanter for det kommunale niveau (gerne direktørniveau)

2 repræsentanter for de subregionale erhvervsudviklingsselskaber

1 repræsentant for turistcheferne i Syddanmark

1 repræsentant for Syddansk Turisme

1-2 repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne

 

Sekretariatsbetjening:

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Vækstforums sekretariat.

 

Nedenstående forslag til om deltagere til arbejdsgruppen er modtaget af Vækstforums sekretariat

 • Jesper Bengtson, chefkonsulent i HORESTA
 • Poul Fejer Christiansen, direktør i Campingrådet
 • Erik Dam, projektleder, Sydvestjysk Udviklingsforum
 • Mads Graves Larsen, udviklingsdirektør, Udvikling Fyn
 • Tove Baisgaard, kommunaldirektør i Billund Kommune
 • Karsten Justesen, bureauchef i Sønderborg Kommune
 • Rasmus Hessum Hansen, PR- og tiltrækningschef i Odense Kommune
 • Henrik Vej Kaspersen, turistchef i Esbjerg Kommune
 • Birgitte Hee Olesen, konstitueret direktør, Syddansk Turisme
 • Anni Rosengren Korsbæk, videncenterleder, UC Syddanmark

 

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,

 • at formandskabet godkender kommissorium for arbejdsgruppen
 • at formandskabet godkender arbejdsgruppens sammensætning.

 

Beslutning

Formandskabet drøftede rollefordelingen inden for turismeområdet i Syddanmark, hvor der blandt aktørerne på området er forskellige holdninger til organiseringen af turismeindsatsen.

Formandskabet besluttede på den baggrund, at der inden vækstforummødet den 20. september 2011 afholdes et afklarende møde om Syddansk Turismes fremtidige opgaver og rolle på turismeområdet. Mødedeltagerne vil bestå af repræsentanter fra kommunerne og erhvervslivet.

 

9. Strategisk partnerskab for sygehusbyggeri

 

Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 16. juni 2011 blev det besluttet at reservere 10 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af det strategiske partnerskab for sygehusbyggeri med Økonomi- og Erhvervsministeriet/Fornyelsesfonden. Vækstforums formandskab blev bemyndiget til at godkende den endelige tilrettelæggelse af partnerskabet samt udmøntningen af midlerne.

 

Regionerne og Fornyelsesfonden har siden Vækstforums møde den 16. juni 2011 udarbejdet et aftaleudkast.

 

Partnerskabet skal bidrage til at realisere sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale ved at fremme udvikling, standardisering og markedsmodning af moderne danske sygehus- og sundhedsløsninger. Der ydes tilskud til projekter, der omhandler konkrete kommercielle løsninger inden for den sekundære sundhedssektor (sygehusene). Løsningerne skal være innovative, sundheds- eller effektiviseringsfremmende, efterspurgt i alle regioner og rumme et globalt markedspotentiale. Projekter kan falde inden for tre kategorier:

 

 1. Innovation
 2. Markedsmodning
 3. Standardisering

 

Innovationsprojekter gennemføres af konsortier med en privat virksomhed eller organisation som projektholder og i samarbejde med andre private virksomheder, sygehuse og/eller regioner.

 

Markedsmodningsprojekter har til formål at teste og tilpasse en konkret løsning og bevise dets værd over for eventuelle købere. De gennemføres af en privat virksomhed som projektholder og med flere sygehuse og/eller regioner som samarbejdspartner og/eller teststeder.

 

Standardiseringsprojekter har til formål at kortlægge og eventuelt udvikle nye standarder på sundheds- og sygehusområdet. De gennemføres i et samarbejde med Dansk Standard og et antal sygehuse. De er åbne for alle interesserede parter, dvs. både fra sygehusene/regionerne, erhvervslivet, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt interesseorganisationer.

 

Både private og offentlige parter kan få del i tilskuddet. Projekter med regional bredde, dvs. tværregional deltagelse, teststeder i flere regioner og potentiale for udbredelse til hele landet, vil blive prioriteret.

 

Partnerskabet ledes af en styregruppe, der består af beslutningsdygtige repræsentanter fra de fem regioner og Fornyelsesfonden. For at sikre bred koordinering med øvrige initiativer på området suppleres styregruppen med observatører fra Danske Regioner, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og ABT-fonden (Fonden for Velfærdsteknologi). Styregruppen arbejder ud fra konsensus.

 

Styregruppen indstiller indsatsområder, ansøgningsrunder og projekter til endelig godkendelse i Fornyelsesfondens bestyrelse.

 

Styregruppen nedsætter desuden et Advisory Board, som bidrager med input til udvælgelsen af indsatsområder. Det består af 10-15 medlemmer med en ligelig fordeling mellem faglige og kommercielle eksperter. Advisory Board mødes efter behov, 1-3 gange årligt.

 

Partnerskabet sekretariatsbetjenes af Fornyelsesfondens sekretariat, der indkalder til og refererer fra møder i Styregruppen og Advisory Board samt udfører den løbende sagsbehandling i forbindelse med de konkrete ansøgningsrunder.

 

Fornyelsesfondens bestyrelse mødes mindst én gang årligt med formandskaberne for de regionale vækstfora for at drøfte foreløbige erfaringer og fremtidige aktiviteter og indsatsområder. Desuden orienterer styregruppen løbende formandskaberne om indsatsområder, ansøgningsrunder og projekter.

 

Finansieringen i partnerskabet tilvejebringes ved, at Fornyelsesfonden og de fem regioner bidrager med midler til partnerskabet ud fra fordelingsnøglen 50 pct. fra Fornyelsesfonden og 10 pct. fra hver af de fem regioner. Fornyelsesfonden bidrager som udgangspunkt med 50 mio. kr., og regionerne bidrager hver med 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Midlerne reserveres som puljer hos henholdsvis Fornyelsesfonden og de fem vækstfora og udmøntes i forbindelse med de konkrete ansøgningsrunder
 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,
 

 • at formandskabet godkender udkast til aftale om partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

10. Bemyndigelse til sekretariatet

 

Sagsfremstilling

Vækstforum anmodede på mødet den 16. juni 2011 sekretariatet om til det kommende møde at udarbejde forslag til en bemyndigelse til sekretariatet, der giver sekretariatet mulighed for at give administrative indstillinger til afslag til projekter, der åbenlyst falder udenfor Vækstforums støttemuligheder.

 

Anmodningen har været drøftet med Region Syddanmarks jurister, der oplyser, at det er muligt for Vækstforum at give den ønskede bemyndigelse, således at sekretariatet på Vækstforums vegne kan meddele ansøger, at der ikke er lovgrundlag for at yde tilskud til den ansøgte aktivitet eller ansøgningen klart ligger udenfor de indsatsområder, som Vækstforum har vedtaget i handlingsplanen.

 

Ansøgeren skal i meddelelsen fra sekretariatet have en fyldestgørende begrundelse for projektets indstilling til afslag. Samtidig orienteres ansøgeren om, at Erhvervs- og Byggestyrelsen eller Region Syddanmark vil få fremsendt denne indstilling, hvorefter de vil modtage den endelige afgørelse på deres ansøgning.

 

Bemyndigelsen gælder kun for ansøgninger, hvor det lovgivningsmæssigt ikke er muligt at indstille ansøgningen til tilsagn. Bemyndigelsen kan kun benyttes, når der er tale om en vurdering af ansøgningen, der ikke er baseret på nogen form for skønsmæssig afgørelse.

 

Vækstforum kan på ethvert tidspunkt beslutte at trække bemyndigelsen tilbage.

 

Vækstforum skal have en orientering om brug af den meddelte bemyndigelse. Dette kan ske ved, at sekretariatet på først kommende møde i Vækstforum orienterer om trufne afgørelser i henhold til den givne bemyndigelse.

 

Sekretariatets forslag ligger pt. til kommentering i Erhvervs- og Byggestyrelsen.

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum giver en bemyndigelse til Vækstforums sekretariat, hvorefter projektansøgninger, der åbenlyst falder udenfor Vækstforums støttemuligheder, administrativt kan fremsendes med indstilling om afslag. Vækstforum orienteres efterfølgende om behandling af ansøgninger i henhold til den givne bemyndigelse.   

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Temadrøftelse: Oplæg ved direktør Henrik Kagenow, Welfare Tech Region på Vækstforummødet.

 

Orienteringspunkter

 

 

11. Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af danske velfærdsløsninger

 

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 16. juni 2011 blev det besluttet at reservere op til 4. mio. kr., af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af velfærdsteknologiske løsninger i et forpligtende samarbejde mellem M-fonden og Welfare tech Region.

 

Med initiativet ønsker Økonomi- og Erhvervsministeriet at markedsføre og vise et samlet billede af Danmark som et land med stærke kompetencer inden for velfærdsløsninger med henblik på at styrke danske virksomheders muligheder for at afsætte produkter og serviceydelser på eksportmarkedet.

 

M-fondens bestyrelse har siden Vækstforums sidste møde drøftet dannelsen af et konsortium indenfor velfærdsområdet. Bestyrelsen er positivt indstillet, men har bedt om en yderligere uddybelse af beslutningsmaterialet.

 

Sekretariatet er i løbende kontakt med Økonomi- og Erhvervsministeriet og afventer en endelig beslutning omkring konsortiets oprettelse fra M-fondens bestyrelse.

 

Indstilling

 

Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

12. Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af design

 

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 16. juni 2011 blev det besluttet at reservere op til 4. mio. kr., af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af design i et forpligtende samarbejde mellem M-fonden og Design2innovate.

 

Konsortiet af private og offentlige aktører ønsker med initiativet at markedsføre og vise et samlet billede af Danmark som et land med stærke kompetencer inden for design. Konsortiet ønsker at styrke danske virksomheders eksportmuligheder og synlighed på det globale marked. I konsortiet indgå bl.a. Designskolen Kolding, Spinderihallerne, LEGO Systems, ECCO sko og en række danske designaktører.

 

Siden Vækstforums sidste møde har konsortiets medlemmer arbejdet videre med ansøgningen og målet er fortsat at søge M-fonden til fristen i september 2011 med behandling af fondens bestyrelse i november 2011.

 

Indstilling

 

Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 13. Syddansk Lånefond til yderområderne og kapitalfond til velfærdsteknologi

 

Sagsfremstilling

Vækstforum godkendte på sit møde den 18. marts 2011 et prospekt, hvor lånefonden til yderområder bliver en del af Fonden for Syddansk Vækstfremme, der ligeledes indeholder kapitalfonden til velfærdsteknologi.

 

I forlængelse af Vækstforums møde den 18. marts 2011 har vækstforumsekretariatet udarbejdet en ansøgning om lånefonden og revideret materiale om velfærdsteknologifonden. Det samlede ansøgningsmateriale er fremsendt til Erhvervs- og Byggestyrelsen til endelig godkendelse.

 

Sekretariatet har den 15. juli 2011 modtaget tilsagn på i alt 51 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til kapitalfonden til velfærdsteknologi, og tilsagnet vedrørende 20 mio. kr. til lånefonden forventes at være på vej i løbet af meget kort tid. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har accepteret, at Fonden for Syddansk Vækstfremme er erhvervsdrivende og anmeldelse er i gang.

 

Udbuddet vedrørende management af fonden igangsættes så snart der fra Erhvervs- og Byggestyrelsen foreligger tilsagn for lånefonden. Det forventes, at fonden vil kunne investere fra starten af 2012.

 

Indstilling

 

Det indstilles,
 

 • At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

14. Ansøgning til SPIR

 

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på møde i juni 2011 at reservere en ramme på op til 19 mio. kr. til medfinansiering af en ansøgning til SPIR (Strategic Platforms for Innovation and Research).

 

Ansøgningsprocessen til SPIR forløber i to faser – en prækvalifikation og en endelig ansøgningsrunde. 

Syddansk Universitet har i juni 2011 modtaget invitation til indsendelse af endelig ansøgning. Ud af de fire ansøgninger, som Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation modtog til prækvalifikationen er tre gået videre til den endelige ansøgningsrunde. 

 

SPIR er lanceret af Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) i et fælles udbud indenfor området ”intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi”. SPIR kombinerer strategisk forskning og innovation.

 

Det overordnede formål med forskning og innovation i intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi er at bidrage til bedre og mere effektive løsninger af udfordringer på sundheds- og socialområdet, samt at bidrage til vækst gennem udvikling af nye erhvervs- og eksportmuligheder.

 

SPIR er en stor strategisk satsning, som kan understøtte Vækstforums mål på forretningsområdet Velfærdsteknologier og -Service.

 

Der er endelig ansøgningsfrist den 7. september 2011. Svar kan forventes ultimo november/primo december 2011.

 

Det forventes, at Vækstforum kan behandle den endelige konkrete ansøgning om medfinansiering på mødet den 8. december 2011.

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

15. Inspiring Denmark

 

Sagsfremstilling

Erhvervsturismesatsningen Inspiring Denmark, som Vækstforum har støttet, har i forbindelse med Danmarks EU-formandskab arbejdet for at trække nogle af møderne til Syddanmark. Det er lykkedes at få lagt et arbejdsgruppemøde for EU-ambassadørerne i marts 2012 i Syddanmark. Der kommer 27 EU ambassadører samt følge til regionen. Det forventes, at der i alt deltager 100-130 personer ved arrangementet.

 

Inspiring Denmark organisationen er et professionelt netværk, hvor syddanske hoteller og konferencesteder samarbejder om at gøre Syddanmark til et attraktivt sted for erhvervsturister. Organisationen er en del af Syddansk Turisme, og bistår med kvalificeret organisering af møderne og de rigtige rammer for afholdelsen. De giver gratis råd og vejledning til værter som planlægger at tiltrække en international konference eller kongres til regionen.

Organisationen hjælper med rådgivning om praktiske opgaver (faciliteter, overnatning, forplejning, begivenheder og logistik), udarbejdelse af tilbuds- og præsentationsmateriale og budgetlægning.

 

Inspiring Denmark er et led i den internationale erhvervsturismesatsning, som Syddansk Vækstforum støttede med ca. 9,5 mio. kr. i 2009. Organisationen har indtil nu ca. 40 medlemmer i form af hoteller, konferencesteder m.fl. Inspiring Denmark har fået opbygget et godt netværk til Syddansk Universitet, Odense Universitets Hospital, regionens øvrige sygehuse m.fl., hvor der via ledelsen er skabt kontakt til forskere, forskerpersonale, ledende overlæger og læger. Organisationen har fået positive tilbagemeldinger fra konferenceværterne for deres arbejde organisering af konferencerne. Der arbejdes på at udvide organisationens netværk til energi og velfærdsteknologi blandt andet via Lean Energi Clusters og Welfare Tech Region.

 

Inspiring Denmark har indtil nu trukket fem internationale konferencer til regionen – blandt andet Europas største robotkonference, EU Robotics Forum, som afholdes i Odense i 2012 med anslået 350-600 deltagere.”

 

Følgende konferencer er blevet trukket til regionen indtil nu:

 

 

 

Konference

Årstal

Forventet deltagerantal

International North Sea Wind, Bio & Solar Energy Synergistic Symposium and Workshop

 

 

Juni 2011

 

 

50-100

Processing Hygiene

November 2011

100-150

European Robotics Forum

2012

350-600

Scandinavian Course on Urinary Stone Diseases

 

maj 2012

 

80-100

Uppsala Spring Meeting 2012 – in Odense

 

maj 2012

 

150-200

 

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

16. Den Regionale UdviklingsPlan

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal jf. planloven offentliggøre et forslag til Regional UdviklingsPlan inden udgangen af 2011. Til udviklingsplanen knytter sig en handlingsdel med de initiativer, som sættes i gang for at følge op på planen. Til planen knytter sig desuden tre tekniske redegørelser: Infrastruktur, grænseoverskridende plan- og udviklingssamarbejder samt en miljøvurdering.

 

Arbejdet med udviklingsplanen er politisk organiseret gennem regionsrådets RUP-udvalg og et koordinationsudvalg med 5 medlemmer udpeget af kommunekontaktudvalget og 5 medlemmer udpeget af Regionsrådet.

 

Den Regionale UdviklingsPlan (RUP) skal tegne billedet af den ønskelige fremtid for Syddanmark og medvirke til sammenhæng og fælles retning for Region Syddanmarks, kommunernes, Vækstforums og andre nøgleaktørers aktiviteter. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for Syddanmark er ifølge loven en del af grundlaget for udviklingsplanen.

 

RUP er en ny slags plan, der kan sammenlignes med en fælles motiveret dagsorden for den samlede regionale udvikling. Mange handlinger vil i praksis blive gennemført via specifikke kommunale og regionale strategier. Det kan være de kommunale planstrategier eller de forskellige regionale strategier, der omfatter henholdsvis erhvervsudvikling, uddannelse, kultur, grænsesamarbejde eller infrastruktur.

 

Centralt i RUP’en er, at den også rummer egne initiativer, der kan bidrage med ny viden og procesfacilitering. Det kan eksempelvis dreje sig om at tilvejebringe samlet viden om hele regionens udvikling og årsagssammenhænge på tværs af sektorer og geografiske områder (kommuner, pendlingsoplande, regioner og lande). 

 

Initiativerne i den nuværende RUP, der løber frem til 31. december 2011 har overvejende haft karakter af videnopbygning som grundlag for Syddanmarks udvikling – ikke mindst ny viden i form af kommunale nøgletal (Kontur) og en række byanalyser. Denne viden skal der bygges videre på.

 

Fokus og initiativer

Den nye Regionale UdviklingsPlan sigter fortsat mod visionen Det Gode Liv. Regionsrådet har dog på anbefaling af det politiske koordinationsudvalg besluttet, at den aktuelle revision af Den Regionale UdviklingsPlan skal sætte særligt fokus på vækst.

Fokuseringen skal ske på grundlag af nye trends, og på baggrund af ny viden og nye indsigter i den regionale udvikling og de globale udfordringer.

 

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi udarbejdes parallelt med RUP således at der kan sikres synergi og arbejdsdeling. Erhvervsudviklingsstrategien fokuserer på virksomhederne og udvikling af de erhvervsmæssige styrkepositioner, mens RUP’en arbejder mere langsigtet med fundamentet for vækst og "Det gode liv" i Syddanmark.

 

RUP’en 2012-15 vil rumme tre regionale temainitiativer:

 • Uddannelse,
 • Infrastruktur & mobilitet og
 • Klima.

 

Temaerne uddannelse samt infrastruktur & mobilitet, er centrale for den regionale udvikling og vækst - ikke mindst på lidt længere sigt. Syddanmark har store udfordringer på disse områder, og mange aktiviteter er allerede i gang lokalt og regionalt.

 

Klimaindsatsen er i højere grad under opbygning nationalt, regionalt og lokalt. RUP’ens klimainitiativ vil omfatte både forebyggelse af og tilpasning til klimaændringer.

 

RUP rummer desuden fire områdeinitiativer, der skal bidrage til at løfte ambitionsniveauet og samspillet mellem kommunernes planer i fire områder: Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn.

 

Regionsrådet ventes i december 2011 at vedtage forslaget til ny Regional UdviklingsPlan, der herefter udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Efter høringen vedtager regionsrådet den nye udviklingsplan endeligt.

 

Indstilling


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

17. Vækstbarometer 2. kvartal 2011


Sagsfremstilling

Vækstbarometeret for 2. kvartal 2011 (april/maj), viser, at økonomien i virksomhederne i Region Syddanmark længe har været i fremgang, men væksten har ikke ført til mange nye job. De ser nu ud til at være på vej. For anden undersøgelse i træk er der nu klar overvægt af virksomheder med positive frem for negative jobforventninger, og de positive forventninger er stigende. 31 pct. venter fremgang i antallet af ansatte, mens kun 16 pct. venter en tilbagegang. 56 pct. af virksomhederne venter nu fremgang i omsætningen.

 

De positive forventninger med hensyn til omsætning og nye arbejdspladser er størst hos større virksomheder. Til gengæld betyder den trængte offentlige økonomi, at optimismen er lavere blandt virksomheder med det offentlige som primær kunde.

 

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er fortsat dæmpet af konjunktursituationen.

 

Målingen af konjunkturerne og forventningerne til 2011 viser udvikling på relativ kort sigt. Målingerne siger ikke noget om de langsigtede konsekvenser, der tegner sig for erhvervslivet i lyset af f.eks. lavt uddannelsesniveau, lav produktivitetsvækst og stadig færre i den erhvervsaktive alder.


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

18. Optag på videregående uddannelser

 

Sagsfremstilling

De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning i antallet af unge der er blevet tilbudt optagelse i 2011 sammenlignet med 2010 på 13,8 %. Der er en stigning på såvel de lange videregående uddannelser og de mellemlange videregående uddannelser, mens de korte videregående uddannelser har haft et mindre fald i antallet af tilbudte optagne sammenlignet med 2010 på 3,5 %.

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af optagne på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2011. Det er værd at bemærke, at der siden den 30. juli har været løbende optag på uddannelser med ledige pladser, hvorfor det faktiske antal af studerende kan være højere end nedenstående tabel angiver.

 

Tilbud om optag på de videregående uddannelser 2009-2011

 

 

Uddannelsesinstitution

Optag 2009

Optag 2010

Optag 2011

Procentvis ændring fra 2010-11

Syddansk Universitet

2594

3109

3733

20,1

Aalborg Universitet Esbjerg

73

68

66

-2,9

UC Lillebælt

1746

1817

2055

13,1

UC Syddanmark

1291

1581

1730

9,4

Erhvervsakademi Sydvest

433

460

384

-16,5

Erhvervsakademi Kolding

325

386

375

-2,8

Erhvervsakademi Lillebælt

982

1061

1098

3,5

Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2011

 

Syddansk Universitet har haft en stigning i antallet, der er blevet tilbudt optag på ca. 20,1 % sammenlignet med 2010, og der er en stigning på alle fakulteter med undtagelse af sundhedsvidenskab hvor der er status quo. Københavns Universitet og Aarhus Universitet havde til sammenligning stigninger på henholdsvis 8 og 5 %. Aalborg Universitet har haft en fremgang på 11%.

 

Både UC Syddanmark og UC Lillebælt har haft stigninger på henholdsvis 9,4 % og 13,1 % sammenlignet med 2010. Det er særligt tilbud om optagelse på uddannelsen indenfor offentlig administration der er steget, men også på pædagoguddannelserne er antallet af tilbud om optagelse steget, og på UC Lillebælt også læreruddannelserne.

 

To af de tre erhvervsakademier i Syddanmark har oplevet et mindre fald i antallet af optagne. Erhvervsakademi Sydvest har haft et fald på 16,5 % mens Erhvervsakademi Kolding har haft et fald på 2,8 % sammenlignet med 2010. Erhvervsakademi Lillebælt har derimod oplevet en stigning på 3,4 %.

 

I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser – herunder en oversigt over de forskellige fakulteter på Syddansk Universitet og en status på de forskellige uddannelser på henholdsvis MVU og KVU niveauet.

Desuden er der en oversigt med udvalgte uddannelser på SDU, med særlig relevans ift. Science Region og Vækstforums forretningsområder generelt.

 

Indstilling


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Beslutning

Det blev fremhævet, at det faktiske optag er højere på Syddansk Universitet end angivet i tabellen, ligesom det også kan være tilfældet med andre uddannelser.

 

19. Den Europæiske Globaliseringsfond

 

Sagsfremstilling

Siden 2008 har der været tre tilfælde af massefyringer på virksomheder i Syddanmark, der var så store at EGF (den Europæiske Globaliserings Fond) kunne ansøges om støtte. I alle tre tilfælde er der udløst støtte til ekstraordinære omstillingsinitiativer, som på initiativ af Syddansk Vækstforum er ansøgt i fællesskab mellem de berørte kommuner, arbejdsmarkedets parter og Region Syddanmark.

 

Status for indsatsen i Sønderborg

I september 2009 blev der ansøgt om 74,1 mio. kr. på baggrund af fyringer på Danfoss og Linak i Sønderborg Kommune. Støtten blev bevilget i november 2010 og projektet skal afsluttes pr. 1. oktober 2011.

Jobcenter Sønderborg har netop fremlagt en status for projektet. 1.261 ledige har været berettigede til at deltage i indsatsen, hvoraf 575 selv fandt anden beskæftigelse før indsatsen startede. I alt 420 personer har deltaget i den aktive indsats, hvoraf 80 er blevet selvforsørgende i projektperioden – dermed er i alt 655 af de afskedigede blevet selvforsørgende på nuværende tidspunkt, svarende til 52 % af de afskedigede. Det forventes at andelen, der er selvforsørgende stiger frem mod projektafslutningen

 

Af de 80 personer, der blev selvforsørgende efter at have deltaget i den aktive indsats er kun 3 % blevet genansat i metalindustrien, mens en meget stor del af deltagergruppen, har skiftet branche for at få nyt job. Primært til privat service (49 %) og offentlig service (21 %).

 

Det hedder i halvårsrapporten, at:

efter en periode, hvor de ledige i forbindelse med opkvalificeringsforløbene udviste forskellige modstandsformer og forsvarsreaktioner, oplever vi nu at de ledige i den grad arbejder målrettet med deres opkvalificering … Vi oplever at de ledige i stigende grad orienterer sig mod et brancheskifte/erhvervskifte og målrettet forsøger at koble deres nyerhvervede faglige kvalifikationer med konkrete kontakter til virksomheder”.

 

Projektet vil med sikkerhed ikke vil kunne gøre brug af den fulde bevilling. Dels fordi projektet startede senere end planlagt, dels fordi ca. halvdelen af målgruppen i denne periode fik job.

 

Status på ansøgningen fra Kolding og Haderslev Kommuner

I juli 2010 blev der ansøgt om 55,6 mio. kr. på baggrund af 1.650 afskedige fra LM Glasfiber i Kolding og Haderslev kommuner. I forbindelse med sagsbehandlingen i Bruxelles blev det ansøgte beløb i starten af 2011 nedjusteret til 46,5 mio. kr. i lyset af, at relativt mange i målgruppen havde fundet arbejde. Den 25. juli 2011 bevilgede EU midlerne og slog fast, at de skal være anvendt inden den 1. august 2012. Jobcenter Kolding koordinerer den praktiske indsats, og her satte man allerede i maj 2010 gang i udredningsforløb for målgruppen i tillid til at tilsagnet ville komme.

 

Status på ansøgningen fra Odense Kommune

I september 2010 blev der ansøgt om støtte på baggrund af Lindøværftets lukning. Ansøgningen blev justeret i februar 2011, fordi værftets lukning bliver gennemført over en periode på 3 år, og ved at justere bruttogruppen kunne så mange som muligt komme med i indsatsen i første runde. Efter justeringen er der ansøgt om 105,7 mio. kr. på baggrund af 1.356 effektuerede afskedigelser. Den 25. juli 2011 bevilgede EU disse midler og slog fast, at de skal være anvendt inden 1. oktober 2012. Jobcenter Odense koordinerer den praktiske indsats, og her satte man allerede i maj 2010 gang i udredningsforløb for målgruppen i tillid til at tilsagnet ville komme. Der er i mellemtiden sat dato på den endelige lukning af værftet, og der forventes først på efteråret at blive afsendt en supplerende ansøgning på ca. 30 mio. kr., så de sidst fyrede også kan blive omfattet af tilbuddene.

 

Status i august 2011 er altså at EGF har bevilget 226,3 mio. kr. til globaliseringsindsats i Syddanmark, og at alle fyrede fra Danfoss, Linak, LM Glasfiber og Lindø, der stadig er ledige, nu har modtaget tilbud om at deltage i omstillingsaktiviteter.

 

Indstilling


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

20. Vækstforums kommunikationsindsats

 

Sagsfremstilling

 

Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 8. juni 2011 til 18. august 2011

Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2011 bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. I perioden den 8. juni 2011 – 18. august 2011 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter.

 

Trykte medier: 53

Online: 47

TV: 1

Radio: 0

 

Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:

 

 

 

Velfærdsteknologier- og Services: 11

Tværgående: 7

Energi: 20

Grænseoverskridende samarbejde: 0

Oplevelseserhverv: 35

Vækst i yderområderne: 20

Klynger: 8

 

 

De mest omtalte aktiviteter er følgende:

 

Velfærdsteknologier- og Services: UNIK2 vil være med til at udvikle ny teknologi, som kan hjælpe folk med en kronisk sygdom.

 

Energi: Grøn Erhvervsvækst, som danner rammen om en ny type energirenoveringsprojekt.

 

Oplevelseserhverv: Wellcome Spa: 60 små og mellemstore virksomheder i Syddanmark tilsammen skabt 12 nye turist-produkter, der skal brande regionen som en sund oase.

 

Tværgående: Tmsuk, er en japansk velfærdsteknologisk virksomhed, der flytter til Ringe som et resultat af Vestdansk Investeringsfremme.

 

Vækst i yderområderne: Kompetenceudvikling i Jern og Metalbranchen, hvor et projekt på 33 millioner kroner skal skabe ny vækst i Syddanmark.

 

Indstilling


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

21. Økonomioversigt for handlingsplan 2011

 

Sagsfremstilling

Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan 2011.

 

Tabellen giver et overblik over indstillinger og budget på den nuværende handlingsplan 2011.

 

Handlingsplan 2011: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

 

 

Socialfonden

Regionalfonden

REM

Samlet budget 2011

55.204.041

55.204.040

99.727.990

Overførsler og tilbageløb fra 2007-10

-1.817.510

-62.019.294

9.819.450

Indstilling før 20/9-2011

0

28.838.401

86.491.022

Forventet indstilling 20/9-2011

0

8.761.041

0

Total indstillet 2011

0

37.599.442

86.491.022

Rest 2011 (efter 20/9-2011)

53.386.531

-44.414.696

23.056.418

 

Strukturfondsindstillinger i alt i 2007-13

 

 

 

Socialfonden

Regionalfonden

Budget 2007-13

379.148.452

379.148.452

Indstillinger i alt efter 20/9-2011

212.019.518

309.461.226

Rest for strukturfondsperioden
2007-13 efter 20/9-2011

167.128.934

69.687.226

 

 

 

Yderområde-% (alle handlingsplaner)

 

 

 

 

Målsætning

Før 20/9-2011

Efter 20/9-2011

Socialfond og Regionalfond

41%

44%

42%

 

 

 

 

N+2 Risiko (alle handlingsplaner)

 

 

 

 

Socialfond

Regionalfond

 

N+2 Risiko for 2011 pr. 1. august 2011

56 mio. kr.

3,9 mio. kr.

 

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU. Dvs. i 2001 skal der minimum være forbrugt et beløb svarende til Vækstforums budget for 2008 og 2009. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.

**) N+2 Risiko 2011 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne fra 2008 og 2009 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger.

 

Status for indstillinger

Med de forventede indstillinger efter mødet den 20. september 2011 vil der være et ”merforbrug” på Regionalfonden på 44,4 mio. kr. samt et ”mindreforbrug” på Socialfonden på 53,4 mio. kr. inden for rammen af årets budget. Derudover er der for REM-midlernes vedkommende 23,1 mio. kr. til disposition i 2011.

 

Bemærk dog, at de årlige budgetter for hhv. Social- og Regionalfonden kun er vejledende. Det overordnede budget for strukturfondene (hhv. 379,1 mio. kr. for Socialfonden og 379,1 mio. kr. for Regionalfonden) gælder for hele den syvårige programperiode (2007-13), og der knytter sig ikke formelle kalenderårsbudgetter og krav til de enkelte år – udover N+2 princippet. Derfor er der ovenfor tilføjet en oversigt over de resterende midler i hele programperioden. 

 

N+2

N+2 risikoen for 2011 angiver det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at dokumentere, at pengene er forbrugt og revisorgodkendt inden udgangen af 2011. Risikoen falder derfor i takt med, at projekternes forbrug stiger.

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer Vækstforum til at være ”forud” med at benytte sin indstillingsret på strukturfondsmidlerne. Det har til formål at sikre, at de støttede projekter kan nå at bruge støttemidlerne og aflægge regnskab for dem i så god tid, at regionen ikke kommer til at skulle betale strukturfondsmidler tilbage til EU, enten på grund af at regionen ikke kan opfylde sin N+2 forpligtigelse, eller fordi tilbageløb bliver registreret så sent, at midlerne ikke kan nå at blive genbevilget. Desuden vil projektperioden for nye projekter, som Vækstforum indstiller til støtte, ikke kunne strække sig længere end til 31/12 - 2014, hvilket er en yderligere udfordring i forhold til at få midlerne forbrugt.

 

Som det ses af tabellen, er Vækstforum ”forud” med indstillingerne på Regionalfonden, men ”bagud” på Socialfonden.

 

Den syddanske velfærdsteknologifond har nu fået tilsagn, og det forventes derfor at 25 mio. kr. af de bevilgede socialfondsmidler hertil kan blive registreret som forbrug inden årets udgang. På trods af dette, er det ikke sandsynligt, at Region Syddanmark kommer til at overholde N+2. For at nå dette forbrugsmål, skal de støttede projekter dokumentere støtteberettigede udgifter, der kan føre til en udbetaling på 31 mio. kr. via deres statusrapporter for perioden 1. marts 2011 til 31. august 2011. Til sammenligning, har de fra 2007 og frem til opgørelsestidspunktet kun vist forbrug, der har ført frem til en udbetaling på i alt 37,6 mio. kr.

 

Region Syddanmark kommer i første omgang ikke til at miste 31 mio. kr. fordi man ser på Danmarks forbrug totalt set, før en evt. tilbagebetaling beregnes. Men jf. EBST´s statusoversigt pr. 31. marts 2011 vil det også være en udfordring at nå målet på landsplan. Derfor kan det komme på tale, at Danmark skal returnere støttekroner. Endvidere vil det forhold, at Region Syddanmark har mange udisponerede socialfondsmidler indebære, at Region Syddanmark også kan risikere at miste socialfondsmidler ved opgørelsen af N+2 pr. 31. december 2012.

 

Der er igangsat en særlig indsats for at udvikle og indkalde socialfondsansøgninger jf. dagsordenspunktet – rekruttering af talent.

 

Tilbageløb

Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. Tilbageløb kan eksempelvis forekomme af følgende årsager: Hvis projekterne afsluttes med et mindre forbrug end bevilget, hvis projekterne efterfølgende anmoder Erhvervs- og Byggestyrelsen om at få nedjusteret deres budgetter eller hvis tilsagnsmodtageren alligevel ikke ønsker at gennemføre projektet.

 

Erfaringen fra seneste strukturfondsperiode er, at de støttede projekter ikke forbruger alle de midler, som de har fået bevilling på - for Socialfondens vedkommende var der eksempelvis et tilbageløb på 33 % i strukturfondsperioden 2000-2006.

 

Det aktuelle registrerede tilbageløb på projekterne indstillet til støtte i 2007-2010 er (medregnet den forventede indstilling fra 20/9 2011):

 

 • Regionalfond: 5,1 mio. kr. svarende til 2 % af de indstillede midler.
 • Socialfond: 24,3 mio. kr. svarende til 10 % af de indstillede midler.
 • REM: 9,7 mio. kr. svarende til 2 % af de indstillede midler.

 

Ovenstående beløb forventes at stige i takt med at projekterne afsluttes. Tilbageløb vil indgå i budgettet og kan dermed disponeres igen.

 

Forbrug
I indeværende strukturfondsperiode (og inkl. den forventede indstilling fra 20/9 2011) har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 309,5 mio. (inkl. tilbageløb). kr., hvoraf der er udbetalt 89,7 mio. kr. Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i alt 212 mio. kr. (inkl. tilbageløb), hvoraf der er udbetalt 37,6 mio. kr.

 

Udbetalingsbeløbene relaterer sig til projekternes revisorgodkendte forbrug til og med 28. februar 2011.

 

Handlingsplan 2011: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

 

Indstilling 2011 på forretningsområdet før

Indstilling 2011 på forretningsområdet efter

Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. kontingent til Vestdansk Investeringsfremme, Bruxellesforeningen mv.

 

Indstilling


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2011 til efterretning

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Formandskabet anmodede desuden sekretariatet om en orientering om N+2 risikoen på nationalt niveau.

 

22. Bevillingsstatus og opfølgning på projekter indstillet i 2007-11

 

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

 

Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra EBST, idet differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. og tilbageløb på grund af at projekterne er afsluttet, fremgår af oversigten.

 

Siden Vækstforums møde den 16. juni 2011, har en række projekter modtaget tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen – projekterne Design2Innovate, Den syddanske Velfærdsteknologifond, projekt Dox Shelter og projekt Sustain Agri.

 

På nuværende tidspunkt er der fire projekter, som Vækstforum har indstillet til tilsagn i 2010, der ikke har fået tilsagn fra EBST, fordi de af forskellige årsager har afventet nye oplysninger fra ansøger. Årsagerne hertil fremgår af oversigten. 

Der er desuden blevet udarbejdet en oversigt over status på fremdriften for igangværende vækstforumprojekter, som har modtaget mere end en mio. kr. i samlet bevilling.

Oversigten udarbejdes som en rød-gul-grøn liste, hvor projekterne bliver scoret på tre mål; forbrugsafvigelse, planmæssighed og effektrealisering.

Samlet set viser oversigten, at fremdriften i projektporteføljen er rimelig, og langt de fleste projekter forventer at kunne indfri de i ansøgningerne anførte effekter. Der er dog en række projekter, hvor forbruget er lavere end budgetteret. For de projekter, der er forsinkede i forhold til forbrug og planmæssighed, skyldes forsinkelserne hovedsageligt bevillingstekniske og organisatoriske forhold.

Sekretariatet har været i dialog med de projekter, hvor der har været konstateret større forbrugsafvigelser med henblik på opfølgning. Projekterne er blevet bedt om en redegørelse for det nuværende og fremtidige forbrug. Det drejer sig om projekterne: Brobygning til arbejdsmarkedet, Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg, Kompetenceudvikling og innovation i yderområder, Fremtidsfabrikken sydfyn, Sunrise, Demens i hjemmet, Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier og Welfare Tech Region.

Indstilling


Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

23. Orientering om ansøgninger

 

Sagsfremstilling

Vækstforum skal tage stilling til i alt 3 projekter.

 

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.


Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2011.

 

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

 

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb.

 

Indstilling

 

Det indstilles,
 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

24. Meddelelser

 

 

25. Eventuelt


Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring