Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Grindsted-udvalget - Referat - 05. september 2011

Mødedato
05-09-2011 kl. 15:00 - 16:15

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Rene Lundegaard, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til afværge i banegravsdepotet i Grindsted by
  2. Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by
  3. Meddelelser
  4. Eventuelt
  5. Næste møde


  Sagsnr. 07/7173
  1. Forslag til afværge i banegravsdepotet i Grindsted by
  fold dette punkt ind Resume

  Jordforureningsafdelingen har afsluttet de udførte supplerende undersøgelser i banegravsdepotet, og kommer med anbefaling til valg af afværge.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Før endeligt valg af afværgeløsning i banegravsdepotet, igangsatte Jordforureningsafdelingen udførelsen af en række undersøgelser og tests, idet resultaterne heraf direkte vil influere på eksempelvis økonomien i afværgeprojektet og "fremtidssikringen" af afværgeeffekten.

  Undersøgelserne omfattede:

  • Undersøgelse af potentialet for, at der sker en naturlig omdannelse af kviksølv til det meget toksiske methylkviksølv i depotet.
  • Undersøgelser af langtidspotentialet for udvaskning af tungmetaller fra depotfyldet.

  Samlet skal de to undersøgelser give svaret på, om det er miljømæssigt forsvarligt på lang sigt alene at foretage en afdækning med rent jord af banegravsdepotet.

  Undersøgelsen udført af Ejlskov i 2010 viste, at der er en sundhedsmæssig risiko ifm. kontakt med både dækjord og depotfyld i banegravsdepotet, samt at der er en sundhedsmæssig risiko ved ophold på depotet ifm. indånding af flygtige forurenende stoffer, som afdamper fra depotet.

  Vurderingen af potentialet for dannelse af det giftige methylkviksølv viste, at der til stadighed vil dannes mindre mængder methylkviksølv i depotet, men at dannelsen er mindre nu end tidligere.

  De supplerende undersøgelser i form af udvaskningstests viste, at der udvaskes tungmetaller fra banegravsdepotet, og med tiden vil tungmetallerne udgøre en påvirkning af grundvand, men der er tale om en meget langsom udvaskning.

  Baseret på de umiddelbare påviste arealanvendelses risici, vurderer Jordforureningsafdelingen, at der er et klart behov for at sikre, at der ikke er mulighed for direkte fysisk kontakt med jorden samt hindre adgangen til depotet, så man ikke bliver påvirket af sundhedsskadelige dampe, hvis man færdes på depotet. Jordforureningsafdelingen anbefaler, at håndtere de påviste potentielle sundhedsmæssige risici ved, at fjerne den eksisterende beplantning og udlægge markeringsnet og 0,5 m ren jord. Der tilplantes med tornede buske, så der ikke er umiddelbar adgang til området. Anslået samlet etableringspris 1,3 mil. kr.

  Med den løsning vil der ske en påvirkning af grundvandet, idet der over mange år vil udvaskes betragtelige mængder af tungmetaller. Der sker ikke indvinding af drikkevand fra det påvirkede grundvand. Den eneste eksisterende teknik til varigt at stoppe udvaskningen af tungmetaller til grundvandet er, at opgrave depotet inkl. dækjord og den misfarvede intaktjord under depotet og køre det til behandling. Det vil koste ca. 110 mil. kr. +/- 30 mil. kr., hvilket vurderes urealistisk dyrt. Derfor anbefaler Jordforureningsafdelingen, at regionen i de kommende år afsætter midler til at undersøge og udvikle nye rensnings- og/eller fixeringsteknikker, som kan anvendes på stedet til at oprense/fixere tungmetallerne i depotet – evt. ved hjælp af EU-midler. En 10-årig tidshorisont vurderes rimelig til denne afklaring. Endvidere anbefales det at følge udviklingen i mængden af tungmetaller i få udvalgte boringer lige nedstrøms banegravsdepotet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at godkende anbefalingen af afværgeløsning, hvilket indebærer, at udlægge markeringsnet og 0,5 m ren jord. Der tilplantes med tornede buske, så der ikke er umiddelbar adgang til området. Der iværksættes desuden en overvågning af depotet, og igangsættes aktiviteter for at udvikle relevante teknikker til oprensning eller fixering af depotet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Grindsted-udvalget den 05-09-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Der gives  en årlig afrapportering af fremdriften i udviklingsprojektet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/7173
  2. Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by
  fold dette punkt ind Resume

  På basis af de gennemførte aktiviteter har Jordforureningsafdelingen udarbejdet et forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted. Forslaget indeholder tre delelementer: Forureningsspredning i Grindsted via grundvand, forurening ved Grindsted gamle losseplads, og overvågning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Da der er tale om meget store mængder forurening i Grindsted, og en spredning til stor dybde, er det ikke realistisk, at vi nogensinde får fjernet al forurening, som Grindstedværket har medført i området. Hovedkonklusionerne fra de gennemførte aktiviteter i handleplan 1 viser dog også, at det formentligt ikke er relevant at fjerne al forureningen.

  Det er derfor meget vigtigt, at vi har en forståelse for, hvordan forureningsspredningen sker, og som vi har stor tillid til, og som i høj grad kan forklare de fundne resultater. Så langt er vi ikke kommet på nuværende tidspunkt, og derfor har Jordforureningsafdelingen udarbejdet et forslag til en handleplan 2 for forureningerne i Grindsted, som indeholder tre dele:

  • Forureningsspredning i Grindsted via grundvand. Der er ikke tvivl om, at det forurenede grundvand løber i åen, men den horisontale afgrænsning af fanerne er ikke helt klar. Formålet med denne delopgave er, at få opdateret den konceptuelle model for forureningsspredningen i Grindsted både nord og syd for åen, så alle de hidtil udførte aktiviteter og undersøgelser passer ind i den.
  • Forurening ved Grindsted gamle losseplads. Lossepladsen var ikke med i handleplan 1, hvor fokus var på forureningerne nord for åen, men lossepladsen indeholder store mængder forurening og kan potentielt forurene det dybe Bastrup magasin. Formålet med denne delopgave er, at afklare om den gamle losseplads udgør en trussel mod det dybe Bastrup magasin og dermed en trussel overfor et meget vigtigt grundvandsmagasin. Det skal undersøges, om Arnum lerformationen er tæt i det område, hvor forureningsfanen fra lossepladsen løber. Hvis forureningsfanen fra lossepladsen har et anderledes forløb end forventet, og opsivningen fra lossepladsfanen sker i bebyggede områder, skal det sikres, at afdampning fra forureningsfanen ikke kan give anledning til indeklimaproblemer i boliger langs Grindsted Å og Engsøen.
  • Overvågning. De store mængder forurening kræver, at forureningsniveauet bliver fulgt udvalgte kritiske steder. Formålet med denne delopgave er, at overvåge forureningsniveauet i det dybe Bastrup magasinet for at dokumentere, at der ikke over tid sker forurening af Bastrup magasinet såvel nord som syd for åen. Det skal sikres, at koncentrationerne i grundvandet tæt ved åen ved det gamle rensningsanlæg ikke over en årrække stiger til niveauer, som kan give anledning til indeklimaproblemer i de nærliggende huse.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at godkende "Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by".

  fold dette punkt ind Beslutning i Grindsted-udvalget den 05-09-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/2700
  3. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Grindsted-udvalget den 05-09-2011

  Intet.


  Sagsnr. 11/2700
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Grindsted-udvalget den 05-09-2011

  Intet.


  Sagsnr. 11/2700
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 24. november 2011 kl. 14.00-16.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Grindsted-udvalget den 05-09-2011

  Næste møde er torsdag den 24. november 2011 kl. 14.00-16.00.


  Siden er sidst opdateret 16-09-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring