Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 29. august 2011

Mødedato
29-08-2011 kl. 18:00 - 18:45

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Hans Philip Tietje, V
 • Margot Torp, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Plan for færdiggørelse af forslag til RUP 2012-15
  2. Anvendelse af overskydende beløb fra økonomisk råderum
  3. Nye analyser
  4. Realisering af den nuværende RUPs 14 initiativer, med færdiggørelsen af idékataloget "Bynær rekreativ natur"
  5. Afholdelse af RUP-konference om situationen for de ufaglærte
  6. Meddelelser
  7. Eventuelt
  8. Næste møde


  Sagsnr. 10/1155
  1. Plan for færdiggørelse af forslag til RUP 2012-15
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af regionsrådets drøftelse af RUP-rammerne den 27. juni 2011, fremlægges en tidsplan for RUP-forslagets politiske færdiggørelse frem til høringsperioden. Færdiggørelsen omfatter tre drøftelser i udvalget inden behandling i regionsrådet ultimo november eller medio december 2011. I arbejdet sikres korrespondance med de regionale strategier bl.a. for erhverv, uddannelse og kultur.

  Afstemning med kommunerne er vigtig, og undervejs indgår møder i KKR, KKU og Koordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 27. juni 2011 rammerne for RUP-forslagets form og indhold. Nedenfor beskrives processen for færdiggørelsen af det samlede forslag. Der sigtes mod, at forslaget vedtages af regionsrådet den 28. november 2011 eller den 12. december 2011.

  Fra august – oktober 2011 uddrages essensen af den omfattende inputfase. Målsætningen er et overskueligt og inspirerende produkt, der demonstrerer helhed og sammenhæng i indsatsen for den regionale udvikling i Syddanmark. Der skal sikres korrespondance med de særskilte regionale strategier på henholdsvis områderne erhverv, uddannelse, klima, kultur og grænsesamarbejdet. Disse strategier udarbejdes parallelt.

  Udvalget for Regional Udvikling behandler den 29. august 2011 en sag om ny uddannelsesstrategi 2012-15 og handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale 2012-13. Dette forslag til ny uddannelsesstrategi og handlingsplan er et konkret eksempel på, hvordan en central del af RUP’ens temainitiativ "Uddannelse", vil blive implementeret.

  Udvalget for Regional Udvikling behandler desuden en sag om den regionale kulturstrategi. I RUP-dialogen med kommunerne, har det været drøftet, at indtænke kulturpuljen som redskab for udviklingen i de 4 områder, Sydvest, Sydøst, Trekantområdet og Fyn. Konkret kunne dette ske i form af en indtænkning i de 4 områdeinitiativer i RUP. Der er aktuelt behov for en politisk afklaring af grundlaget for at integrere kulturpuljen som løftestang i områdernes udvikling.

  Tidsplanen for den politiske behandling af RUP forslaget er: På RUP-udvalgsmødet den 29. august 2011, præsenteres skitseforslag til RUP-afsnit, og det samlede forslag forelægges udvalget den 19. september og 31. oktober 2011, hvorefter forslaget går til forretningsudvalget og regionsrådet. Undervejs, den 5. oktober 2011, drøftes forslaget med kommunerne i det politiske koordinationsudvalg. Et skema med den samlede tidsplan for RUP-forslaget er vedlagt.

  Syddansk Vækstforum orienteres om RUP-arbejdet på Vækstforums møde den 20. september 2011.

  Kommunerne forventes at drøfte forløbet af RUP-arbejdet på KKR-mødet den 25. august 2011. Denne drøftelse kan der hensigtsmæssigt samles op på i forbindelse med KKU-mødet den 30. august 2011.

  I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt at drøfte samspillet mellem kommuner og region i forbindelse med lanceringen af forslaget og den efterfølgende høringsperiode. Der kan omfatte en fælles konference og møder mellem udvalget og kommunerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget godkender den opstillede tidsplan.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-08-2011

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 11/18244
  2. Anvendelse af overskydende beløb fra økonomisk råderum
  fold dette punkt ind Resume

  Under det økonomiske råderum på 10 mio. kr. i Regional Udvikling i 2011, er der afsat 3 mio. kr. til en analyse af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Formålet forventes indfriet for samlede omkostninger på ca. 0,8 mio. kr.

  Udvalget fandt på udvalgsmødet den 20. juni 2011, at de resterende midler af det økonomiske råderum, skal anvendes til analyser af infrastrukturprojekter af regional betydning. Udvalget drøftede mulige yderligere undersøgelser. Administrationen har belyst disse nærmere og forelægger et prioriteret forslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 22. november 2010, en konkret plan med 7 projekter for udmøntning af det økonomiske råderum på 10 mio. kr. inden for Regional Udvikling. Projekterne er:

  1.a. Velfærdsteknologisk startpakke.

  1.b. Etablering af lånefond for opstartsvirksomheder i yderområder.

  2.a. Analyse af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

  2.b. Kollektiv trafik - Flere med bussen.

  3.a. Rammebevilling til støtte for Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

  3.b. Formidling af kulturarven – Jelling som regionalt formidlingscenter.

  4. Syddanmark som science region.

  Der blev afsat 3 mio. kr. til analysen af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. De samlede omkostninger til gennemførelsen af analysen forventes at blive på 0,8 mio. kr., hvilket udløser et mindre forbrug på ca. 2,2 mio. kr.

  På udvalgsmødet den 20. juni 2011, besluttede udvalget på den baggrund at drøfte anvendelsen af de overskydende midler ca. 2,2 mio. kr. Administrationen har nærmere belyst de mulige, yderligere undersøgelser, som udvalget drøftede.

  Administrationen foreslår i prioriteret rækkefølge nedenstående projekter til analyser af infrastrukturprojekter af regional betydning eller transportmæssige forhold, der påvirker behovet for infrastrukturprojekter af regional betydning:

  1. Analyse af konsekvenserne for Region Syddanmark ved etablering af en fast Femernforbindelse og en mulig fast Kattegatforbindelse. Formålet er at få afdækket konsekvenser, særligt økonomiske, det vil få for Region Syddanmark, hvis en fast Kattegatforbindelse blev realiseret.
  2. Opdateret beregning af prisen for en mulig fast Kattegatforbindelse med flere scenarier for finansiering og deraf følgende priser og takster. Formålet er at få et mere nuanceret billede af, hvad en Kattegatforbindelse vil koste, og hvilke afledte især økonomiske konsekvenser en sådan beslutning vil få for andre aktiviteter i dansk infrastruktur, herunder Syddanmarks prioriteringer.
   Den pris, som der refereres til i medier og infrastrukturdebatten generelt, er den, som Kattegatkommissionen har beregnet. Der er flere aspekter i beregningen som gør, at en alternativ pris vil ligge væsentligt højere end eksempelvis de 100 mia. kr., som der ofte refereres til.
  3. MAUT statistik for godstrafikken på lastbil fra/til Jylland. Formålet vil i første omgang være at afklare, hvad den tyske MAUT statistik kan fortælle om det gods, som kommer ind i Danmark. Afhængig af datamaterialets kvalitet, er det hensigten at undersøge, hvor godsmængder transporteres hen fra Jylland til Tyskland. Særligt med henblik på Hamborg/Bremens betydning for godstrafikken til og fra Jylland.
  4. Trafiktælling. Et projekt som led i Den Regionale Udviklingsplan i områdeinitiativet for Sydøstjylland, hvor alle personbiler og "ikke lastbiler og ikke personbiler" tælles manuelt. Nationalitet opgøres også ved tællingen. Der vil være tale om en prøveperiode på ét år, med tælling hvert kvartal. Formålet er at få overblik over integrationsgraden, udtrykt i antallet af køretøjer og hvor de kommer fra. Eksempelvis kan der over tid registreres, hvor stor andelen af den grænseoverskridende persontrafik, der kommer fra de nære områder i Tyskland, er. Ligeledes hvad andelen danske/tyske køretøjer er.

  Der vil på mødet blive redegjort for projektforslagenes økonomi.

  Administrationen har vurderet to konkrete projektforslag, som Preben Jensen har peget på. For det første, rute 30 fra Horsens Syd til Billund Lufthavn, som det meste af vejen er motortrafikvej, men en kort strækning umiddelbart nord for lufthavnen er en standard 2-spors vej. Rute 30 på strækningen fra Karlskovkrydset til lufthavnen, har efter de seneste tællinger (2009) en årsdøgntrafik på 6.400, hvilket set i forhold til andre strækninger ikke er en alarmerende belastning. Nye projekter optages i statens prioriteringspulje hvert fjerde år – næste gang i 2013. Hvis belastningen viser en stigende tendens, kunne der for få penge i løbet af 2012 udarbejdes et argumentationspapir, der kan bruges til at forsøge at få projektet ind i prioriteringspuljen.

  For det andet Motortrafikvejen Bredsten-Vandel, som forventes at åbne 2012 for trafik. Den slutter ved Ødsted, således at der mangler en stykke til motorvej E45. Borgmestervejen (forbindelse syd om Vejle fra E45 til Ødsted) har været længe undervejs, og der foreligger allerede mange grundige analyser. Mobilitetsrådet pegede på den, da der i 2009 blev spillet projektønsker ind til trafikforliget, men den blev ikke medtaget. Vejle Kommune kunne kontaktes med henblik på at sætte focus på denne problemstilling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget drøfter anvendelse af de overskydende midler på 2,2, mio. kr., med henblik på en anbefaling til regionsrådet vedr. infrastrukturprojekter af regional betydning eller transportmæssige forhold, der påvirker behovet for infrastrukturprojekter af regional betydning.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-08-2011

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Udvalget ønsker på næste møde præsenteret et overblik over igangværende infrastrukturanalyser fra Transportministeriet i forbindelse med de strategiske analyser, fra Trekantområdet og evt. flere.


  Sagsnr. 11/17879
  3. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Siden RUP-udvalgsmødet den 20. juni 2011, er der med afsæt i Den Regionale Udviklingsplan udarbejdet to analyser, som skal bidrage med viden om vækst og kompetencer i Region Syddanmark. Det drejer sig om en analyse af videnerhverv og 3. kvartal af Region Syddanmarks Vækstbarometer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden RUP-udvalgsmødet den 20. juni 2011, er der lavet to analyser, der redegør for forskellige forhold af betydning for vækst og kompetencer i Region Syddanmark:

  1. Videnerhverv
  Region Syddanmark har set nærmere på regionens virksomheder, der falder under kategorien videnerhverv. Indenfor videnerhverv skelner man mellem produktion og service. Her bruger man begreberne videnservice og videnfremstilling. Videnfremstilling er fremstilling af mellem- eller højteknologiske produkter, og videnservice er de erhverv, hvor man yder en service, der bygger på et højt viden­niveau. De vigtigste konklusioner er:

  • 102.046 personer i Syddanmark er beskæftiget inden for videnerhverv. Sønderborg, Odense og Kolding er de kommuner i regionen, der har flest beskæftigede inden for området.
  • Mens den syddanske beskæftigelse i den øvrige fremstillingsindustri er faldet med 8.000 personer de seneste 5 år, er beskæftigelsen inden for videnfremstilling steget.
  • Produktiviteten inden for videnfremstilling steg med 6 pct. årligt fra 2004-2008, det er det dobbelte af væksten i de øvrige fremstillingserhverv.
  • 8,5% af syddanske arbejdspladser ligger inden for fremstilling af højteknologiske produkter.
  • 23% af de ansatte inden for videnerhverv har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
  • 71% af omsætningen i videnfremstilling går til eksport, i øvrig fremstilling går 39% til eksport, samtidig går en større andel af eksporten til vækstmarkederne uden for EU.

  Publikationen er vedlagt som bilag.


   

  2. Seneste vækstbarometer

  Region Syddanmarks Vækstbarometer sætter hvert kvartal fingeren på erhvervslivets puls. Det er først og fremmest små og mellemstore virksomheder, der leverer input, fordi det i høj grad er dem, der skal bidrage til vækst og udvikling i fremtiden. Panelet består af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder med mellem 10 og 250 ansatte. Analysen kan læses på detgodeliv.regionsyddanmark.dk/vaekstbarometer.

  Vækstbarometeret for 3. kvartal 2011: Økonomien i virksomhederne i Region Syddanmark har længe været i fremgang, men væksten har ikke ført til mange nye jobs. De ser nu ud til at være på vej. For anden undersøgelse i træk er der nu klar overvægt af virksomheder med positive fremfor for negative jobforventninger, og optimismen er stigende. 31% venter fremgang i antallet af ansatte, mens kun 16% venter en tilbagegang. 56% af virksomhederne venter nu fremgang i omsætningen.

  Optimismen med hensyn til omsætning og nye arbejdspladser er størst hos større virksomheder. Til gengæld betyder den trængte offentlige økonomi, at optimismen er lavere blandt virksomheder med det offentlige som primær kunde.

  Vækstbarometer 3. kvartal 2011 er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-08-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/14570
  4. Realisering af den nuværende RUPs 14 initiativer, med færdiggørelsen af idékataloget "Bynær rekreativ natur"
  fold dette punkt ind Resume

  Til den nuværende Regionale Udviklingsplan er der knyttet 14 initiativer, der nu alle er realiseret. Som det sidste er initiativet om bynær rekreativ natur færdigudarbejdet. Initiativet omhandler den bynære rekreative natur i de syddanske kommuner, samt kommunernes arbejde med denne ofte uudnyttede ressource, og er gennemført med afsæt i en bredt sammensat gruppe.

  Et arrangement med offentliggørelse af idékataloget overvejes afholdt i efteråret 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Til den nuværende Regionale Udviklingsplan er der knyttet 14 initiativer. Med færdiggørelsen af Idékataloget "Bynær rekreativ natur", er alle 14 vedtagne initiativer i den nuværende RUP realiseret.

  Ultimo 2009 blev arbejdet med idékataloget "Bynær rekreativ natur" sat i gang som et blandt flere initiativer, der skal løfte visionen i den nuværende Regionale Udviklingsplan og fastholde fokus på den overordnede vision om Det gode liv.

  Idékataloget indeholder 10 aktuelle projekter fra regionens kommuner. Projekterne viser en bred vifte af projekttilgange, metoder, organisering og finansieringsmodeller, og skal tjene som inspiration til kommende bynære naturprojekter.

  Projektet er gennemført med afsæt i en bredt sammensat gruppe med deltagelse af de syddanske kommuner, Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Miljøcentrene i Odense og Ribe, Danmarks Naturfredningsforening, Skov & Landskab, Københavns Universitet og Gruppen for by og landskab.

  Arbejdet med kataloget har vist, at de syddanske kommuner har en lang række af sådanne projekter i støbeskeen, på tegnebrættet og under opførelse, og eksempelprojekterne er med til at vise en række forskellige måder at arbejde med de mekanismer, som kan være med til at skabe de nødvendige rammer og ressourcer.

  Formålet med initiativet er, at give kommuner og andre aktører et grundlag for arbejdet med den bynære rekreative natur. Kataloget er således tænkt som et redskab, der kan medvirke til at sætte fokus på de bynære naturområder, og mulighederne for at øge områders herlighedsværdi og attraktion via arbejdet med udviklingen af disse områder.

  Idékataloget er færdigudarbejdet hen over sommeren 2011, og et arrangement med offentliggørelse overvejes afholdt i efteråret 2011. Her vil de syddanske kommuner, Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Miljøcentrene i Odense og Ribe, Danmarks Naturfredningsforening og øvrige aktører, der kunne have interesse indenfor feltet, blive inviteret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-08-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/1155
  5. Afholdelse af RUP-konference om situationen for de ufaglærte
  fold dette punkt ind Resume

  Der afholdes en RUP-konference om situationen for de ufaglærte den 5. september 2011 på Hotel Comwell, Kolding. Der er på nuværende tidspunkt godt 160 tilmeldte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Konferencen handler om, hvordan der sikres en tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdspladser, herunder de ufaglærtes fremtid, idet der forventes et stort overskud af ufaglærte i 2020. På konferencen skal belyses dels problemstillingen og dens omfang, og dels hvilke initiativer, der kan tages for at løse problemstillingen i et samarbejde på tværs af aktørerne. Konferencen vil således være relevant for mange aktører på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, samt for virksomheder og organisationer.

   

  Primo august 2011, er der tilmeldt 160 personer med en god fordeling på de forskellige aktørgrupper bortset fra virksomhedsgruppen. Der planlægges derfor en målrettet indsats mod denne gruppe.

  RUP’en forventes at få et initiativområde om uddannelse, herunder tilpasning af arbejdsstyrkens kompetenceniveau til den fremtidige efterspørgsel. Konferencen er derfor et initiativ i forlængelse af RUP’en.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-08-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/1380
  6. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-08-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-08-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  8. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er aftalt til mandag den 19. september 2011 i Regionshuset i Vejle. Udvalgsformanden foreslår, at udvalgsmødet flyttes til onsdag den 28. september 2011 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at næste møde afholdes onsdag den 28. september 2011 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-08-2011

  Den 28. september 2011 kl. 15.00 i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 06-09-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring