Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 22. august 2011

Mødedato
22-08-2011 kl. 15:00 - 18:20
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, F
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Finn T. Hansen, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, F
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Thies Mathiasen, O
 • René Lundegaard, O (midlertidigt medlem for Lars Aarup)
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V
 • Carl Erik Jensen, stedfortræder

 • Afbud
   
 • Andrea Terp, A
 • Finn T. Hansen, F

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Temadrøftelse om infrastruktur
  2. Forslag til budget 2012-2015
  3. Udbetaling af restafregning vedr. deling af amternes nettoformuer
  4. Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2010
  5. Rapportering nr. 3 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  6. Omdannelse af Nyborg Sygehus til sammedagssygehus
  7. Forslag til finansiering af regional strategi for efteruddannelse i Fælles Akut Modtagelser (FAM)
  8. Årsregnskab for Center for sundhed og træning, Middelfart
  9. Partnerskabsaftalen med Slesvig-Holsten: Årsplan 2011-2012
  10. Analyser og infrastrukturaktiviteter
  11. Indstilling og orientering fra Vækstforum
  12. Region Syddanmark pris for CSR - Corporate Social Responsibility Award
  13. Lukning af dagtilbuddet på Kingstrup for eksterne brugere
  14. Overdragelse af Nestlegården, afdeling under Syrenparken, til Fredericia Kommune
  15. Studietur til Norge og Sverige 4. - 7. oktober 2011 for Psykiatriudvalget, Social og Psykiatriudvalget i Danske Regioner og Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland
  16. Anmodning om varetagelse af hverv
  17. LUKKET PUNKT - Salg af fast ejendom: Vestergade 34, 5800 Nyborg og Egknudgade 5, 6870 Ølgod
  18. LUKKET PUNKT - Ledige ejendomme og arealer


  Sagsnr. 11/17806
  1. Temadrøftelse om infrastruktur
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er rigtig mange forskellige forslag til infrastrukturprojekter på bordet i øjeblikket. Regionsrådet får her præsenteret disse forslag i en sammenhæng. Regionen har i Kommunekontaktrådet (KKU) opnået en fælles forståelse med samtlige kommuner om, hvilke positioner, der arbejdes mod i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I trafikforliget fra januar 2009 blev besluttet at igangsætte to såkaldte ”strategiske analyser”, hvoraf den ene dækker det østjyske område, og har til opgave at se på øst-vest vej- og baneforbindelser i Danmark, samt på nord-syd vejforbindelser i Jylland. Analyserne skal lede frem til beslutninger i 2013.

  Som led i de strategiske analyser har Transportministeriet indtil nu udgivet en lang række rapporter:

  ·         Midtjysk motorvejskorridor – Screening af forskellige linjeføringer

  ·         Rapport om udvidelser af den østjyske motorvejskorridor (E45)

  ·         Screening af linjeføringer for Timemodellen og banebetjening af Østjylland

  ·         Screening af vejkapaciteten over Lillebælt

  Som det tegner sig i øjeblikket omfatter de strategiske valg for fremtidens infrastruktur bl.a. følgende:

  ·         Kapaciteten mellem Øst- og Vestdanmark: Der er mange forslag i spil – en ny bro i nærheden af den nuværende Lillebæltsbro, eller en bro mellem Bogense og Juelsminde. En Kattegatbro har tilsyneladende også en del støtter.

  ·         Nord-syd i Jylland står valget mellem den nødvendige udbygning af E45 eller en midtjysk motorvej/en Hærvejsmotorvej, til gengæld er der er ni forskellige linjeføringer i spil i det midtjyske.

  ·         På baneområdet er der i trafikforliget peget på Timemodellen. Grundlæggende består den af et enkelt princip: København, Odense, Aarhus og Aalborg skal bindes sammen med togstrækninger, hvor det højst tager en time at køre mellem de enkelte byer. Men har man glemt Esbjerg og Flensburg/Hamburg? Og hvordan hænger Timemodellen sammen med betjening af Trekantområdet?

  ·         Der er også en række regionale projekter på banen: Fyn-Alsforbindelsen; 20-20-20-modellen for forbindelse mellem Fyn og Femern, en vestjysk motorvej til at tage presset af A11.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Regionsrådet besluttede at opfordre regionsrådsformanden til at arbejde videre med at fremme de tre syddanske prioriteter i dialog og koordination med alle relevante parter i forhold til de nationale prioriteringer.


  Sagsnr. 11/17589
  2. Forslag til budget 2012-2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til den overordnede proces for budget 2012 m.v. fremlægges forslag til budget 2012 til 1. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2012-2014, jf. ajourført budget 2011, fremskrevet til 2012-niveau. Overslagsår 2015 er sat lig 2014. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi for 2012, lov- og cirkulæreprogrammet for 2012 samt effektiviseringer/sparekatalog.

  Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/renter m.v. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementer i økonomiaftalen for 2012 og disse konsekvenser for regionen, udfordringer i relation til budget 2012, effektiviseringer/sparekatalog samt finansiering m.v.

  Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver vedr. Regional Udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet med forbehold for drøftelse den 30. august 2011 i Kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at der fastsættes et uændret niveau herfor i 2012, svarende til 123 kr. pr. indbygger (2012-p/l), jf. økonomiaftalens forudsætning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget indstilling eftersendes på baggrund af forretningsudvalgets møde den 17. august 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget besluttede at oversende forslag til budget 2012 – 2015 til 1. behandling i regionsrådet den 22. august 2011 med anbefaling af at forslag nr. 32 og 35 vedrørende akutbiler svarende til 6,9 mio. kr. udgår af sparerammen. Den resterende spareramme fastholdes – dog således, at enkelte spareforslag kan erstattes af andre med samme provenu.

  Endvidere anbefales, at der etableres en fælles politisk styregruppe med Fredericia kommune vedrørende den fremtidige anvendelse af arealerne på Fredericia Sygehus i forbindelse med hel eller delvis lukning af sygehusfunktionerne.

  Forretningsudvalget indstillede herudover til regionsrådet

  At der fastsættes et uændret niveau for kommunale udviklingsbidrag i 2012

  At fristen for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til budget 2012 fastsættes til torsdag den 1. september 2011 kl. 9.00

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Budgetforslag 2012 – 2015 blev oversendt til 2. behandling med indstillingerne fra forretningsudvalget.

  Med forbehold for den kommende drøftelse i Kommunekontaktudvalget fastsatte regionsrådet et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2012.

  Fristen for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til budget 2012 blev fastsat til mandag den 5. september 2011 kl. 9.00.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1581
  3. Udbetaling af restafregning vedr. deling af amternes nettoformuer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Folketingets Finansudvalg har den 23. juni 2011 tiltrådt aktstykke, hvorefter staten udbetaler restafregning vedr. skatterestancer i forbindelse med delingen af amternes nettoformue. Restafregningen udgør for Region Syddanmarks vedkommende 57,8 mio. kr., der tilgår de likvide aktiver.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved den endelige afslutning på delingen af amternes nettoformuer udestod alene uenighed om værdiansættelsen af amtskommunale skatterestancer m.v.

  Folketingets Finansudvalg tiltrådte i januar 2011, at udestående restafregning i Statens favør blev afskrevet, jf. punkt på regionsrådets møde den 28. februar 2011.

  For at sikre ligestilling har Finansudvalget den 23. juni 2011 tiltrådt, at Staten udbetaler den restafregning i favør af regioner og kommuner, der kan henføres til værdiansættelsen af skatterestancer m.v. Med tillæg for renter drejer det sig for Region Syddanmark om 74,3 mio. kr., hvor 16,5 mio. kr. fordeles videre til kommuner og trafikselskab. Nettobeløbet på 57,8 mio. kr. tilgår de likvide aktiver.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/9308
  4. Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen. Regionsrådet behandlede 27. juni 2011 en udarbejdet redegørelse for området og besluttede at afgive redegørelsen til revisionen med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning. Revisionsberetningen er nu udarbejdet og fremlægges til behandling. Revisionen har ikke fundet anledning til afgivelse af bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 14 i Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådet senest 1. september efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen.

  På baggrund af regionens redegørelse har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning.

  Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen anbefaler dog,

  • at der sker en opstramning af brugeradministrationen i de enkelte patientadministrationssystemer - herunder periodisk gennemgang af brugerrettigheder
  • at der fortsat bevares stort fokus på vigtigheden af korrekte registreringer og datakvalitet – herunder at der sikres yderligere lokal implementering af og kendskab til de retningslinjer, som er vedtaget fra centralt hold.
  • At psykiatrien fremadrettet bliver omfattet af en ordning med journalaudits.

  Konklusionen i revisionsberetningen er,

  • at de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis;
  • at bestemmelserne i cirkulære nr. 128 af 27. december 2009 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud er overholdt;
  • at bestemmelserne i cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er overholdt;
  • at de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af medfinansiering fra kommunerne er dokumenterede og rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler;
  • at regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende

  Ud over ovennævnte anfører revisionen, at regionen har valgt ikke at indhente en særlig revisionserklæring (3411 type B-erklæring) fra leverandørerne af patientadministrations-systemerne "Det Grønne System Classic", "GS!Open" og "RPAS". Revisionen kan derfor ikke udtale sig om de kontroller, som regionen har outsourcet til leverandørerne i relation til disse systemer.

  Udrulningen af et fælles regionalt patientregistreringssystem COSMIC, der erstatter de ovenfornævnte patientregistreringssystemer, er påbegyndt. Der vil blive indhentet en 3411 type B revisionserklæring til COSMIC-systemet.

  Revisionens anbefalinger vil føre til følgende initiativer:

  • en opstramning af brugeradministrationen i patientadministrationssystemerne - herunder periodisk gennemgang af brugerrettigheder - vil blive behandlet i den nedsatte registreringsgruppe, som har repræsentation fra alle sygehuse samt regionens it-afdeling.
  • der vil ske en forøget indsats i forhold til at sikre korrekte registreringer og en forbedret datakvalitet for registreringsdata både centralt og lokalt. Arbejdet vil ske gennem registreringsgruppen samt via den journalauditordning, der er indført for de somatiske sygehuse i Region Syddanmark.
  • psykiatrien vil blive omfattet af en ordning med journalaudits.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At revisionsberetningen tages til efterretning.

  At administrationen anmodes om at foretage de påtænkte initiativer som beskrevet i dagsordensteksten.

  At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens anbefalinger sendes til ministeren for sundhed og forebyggelse, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4091
  5. Rapportering nr. 3 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering om fremdriften i Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekter. I denne sag gives den 3. rapportering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i april 2010, i forbindelse med godkendelse af styringsmanualerne for Nyt OUH, det fremlagte koncept for rapportering om fremdriften for kvalitetsfondsprojekterne, dvs. Nyt OUH, udbygning af Kolding Sygehus og udbygning af Aabenraa Sygehus, som Ekspertpanelet har givet positive tilbagemeldinger på.

  I vedhæftede statusrapportering er for de kommende tre kvalitetsfondsprojekter redegjort for fremdriften af projekterne ud fra følgende generelle disposition:

  1. Staderapportering, fremdrift og økonomi
  2. Redegørelse for kritiske forudsætninger og risikoforhold
  3. Milepæle for projektet i det næste halve år


  Den fremtidige periodiske rapportering tilstræbes givet efter samme faste skabelon, men der må forventes en vis udvikling inden rapporteringen finder sin faste form. Den af Rigsrevisoren igangsatte undersøgelse af regionernes sygehusbyggerier samt økonomiaftalen med staten kan også give anledning til tilpasninger.

  Rapporteringen vil i løbet af 2011 blive udbygget med den eksterne revisors kommentering af den givne statusrapportering. Det igangsatte projekt for realisering af generalplanen ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg planlægges ligeledes omfattet af den løbende rapportering.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 21-06-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/10830
  6. Omdannelse af Nyborg Sygehus til sammedagssygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som en del af OUH´s plan for at sikre økonomisk balance og budgetoverholdelse stilles der forslag om, at den kirurgiske aktivitet på Nyborg Sygehus fra primo 2012 varetages som ren sammedagskirurgi. Operationer, som kræver mulighed for indlæggelse, vil fremover foregå på Svendborg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som en del af OUH´s plan for at sikre økonomisk balance og budgetoverholdelse stilles der forslag om, at den kirurgiske aktivitet på OUH/Svendborg Sygehus´s matrikel i Nyborg fra primo 2012 varetages som ren sammedagskirurgi. Operationer, som kræver mulighed for indlæggelse, vil fremover foregå på Svendborg Sygehus. Baggrunden for forslaget er først og fremmest, at Organkirurgisk afdeling K havde et underskud på 14,6 mio. kr. i 2010 og prognosen for 2011 peger på et underskud i samme størrelsesorden. På denne baggrund er der behov for at foretage en række tiltag til rationalisering af afdelingens drift.

  Forslaget er desuden i overensstemmelse med Gennemførelsesplanen, hvori det fremgår, at Nyborg Sygehus på sigt omdannes til sammedagssygehus. Der stilles hermed forslag om, at Nyborg Sygehus allerede primo 2012 omdannes til sammedagssygehus aktualiseret af den budgetmæssige situation for det samlede OUH (inkl. Nyborg).

  På Nyborg Sygehus varetages alene elektive operationer og 70 % af de opererede patienter kan udskrives samme dag som operationen er foretaget. Med forslaget opnås en driftsrationalisering ved at nedlægge et organkirurgisk sengeafsnit på Nyborg Sygehus, som ikke udnyttes optimalt i dag.

  Operationsafsnittet på Nyborg Sygehus vil derefter blive videreført som rent dagkirurgisk afsnit. Operationer, som kræver mulighed for indlæggelse, vil fremover blive opereret på matriklen i Svendborg.

  Samtidig hermed foretages der en ændret organisering på Nyborg Sygehus, således at operationssygeplejersker og sterilfunktion overføres fra Organkirurgisk afd. K til Anæstesiologisk afd. V. Organisationen bliver dermed den samme som på OUH Svendborg Sygehus´s matrikel i Svendborg.

  Det skønnes at ca. 1/3 af de stationære behandlede patienter i Nyborg - ca. 870 patienter årligt - fremover skal til Svendborg, når sengeafsnittet i Nyborg lukkes. På Nyborg Sygehus resterer herefter ca. 1.700 operationer, som skal gennemføres i dagkirurgisk regi.

  Det vurderes, at i alt 30 stillinger berøres af forslaget, heraf vil ca. halvdelen blive flyttet til andre afdelinger, mens den anden halvdel af stillingerne nedlægges eller evt. flyttes. På baggrund af dialog med direktionen på OUH, er der enighed om, at der  i henhold til gældende retningslinjer for håndtering af organisationsændringer i videst muligt omfang vil ske omplacering af medarbejdere i de berørte stillinger.

  Organisationsændringen skal ses som et led i OUH´s indsats for at sikre økonomisk balance og budgetoverholdelse, og vil medføre en årlig besparelse på 6,208 mio. kr.

  Hele besparelsen i 2012 tilfalder OUH/Svendborg, mens der for besparelsen i overslagsårene efterfølgende skal ske en opdeling i besparelser således, at størstedelen af besparelserne forbliver på OUH/Svendborgs økonomiske ramme, mens en  mindre del af besparelserne (der eksempelvis relaterer sig til mindreudgifter til vagttillæg, portør og rengøring m.v.) tilføres centrale rammer.

  Der er indhentet høringssvar fra de lokale MED-udvalg afdeling K og afdeling V. Direktionens svar på høringssvarene er ligeledes vedlagt dagsordenspunktet.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.


   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Nyborg Sygehus omdannes til sammedagssygehus primo 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 21-06-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6227
  7. Forslag til finansiering af regional strategi for efteruddannelse i Fælles Akut Modtagelser (FAM)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med etableringen af fælles akutmodtagelser (FAM) ændres organiseringen af modtagelsen af de akutte patienter. Modtagelsen samles ét sted på akutsygehusene, speciallægerne skal arbejde i front, og arbejdet tilrettelægges i tværfaglige teams med fokus på sammenhængende patientforløb. Dette fordrer et særligt fokus på efteruddannelse af personalet, som skal arbejde i FAM.

  Det samlede finansieringsbehov for efteruddannelse af personalet til arbejdet i FAM i årene 2011-2013 udgør 12.568.000 kr., som søges finansieret af centrale rammer. Forslag til central finansiering forelægges hermed regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formuleringen af ”Regional strategi for efteruddannelse i Fælles Akut Modtagelse (FAM)” tager afsæt i ”Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark”, som blev godkendt af regionsrådet den 22. juni 2009.

  Med etableringen af fælles akutmodtagelser (FAM) ændres organiseringen af modtagelsen af de akutte patienter. Modtagelsen samles ét sted på akutsygehusene, speciallægerne skal arbejde i front, og arbejdet tilrettelægges i tværfaglige teams med fokus på sammenhængende patientforløb. Dette fordrer et særligt fokus på efteruddannelse af personalet, som skal arbejde i FAM.

  I ”Regional strategi for efteruddannelse i Fælles Akut Modtagelse (FAM)” foreslås herunder udviklingen af ni kursusmoduler for læger, sygeplejersker, sosu-assistenter samt lægesekretærer, som er ansat i eller arbejder i FAM (Jf. bilag 1).

  Kursusmodulerne udvikles og startes op henover 2011.

  Nedenfor ses i tabel 1 en oversigt over, hvor mange personaler, som forventes uddannet over de kommende fire år. Det ses i tabellen, at der forventes uddannet 2.571 personaler i perioden. Ligeledes ses i tabellen det samlede finansieringsbehov i årene 2011-14. Budgettet er herunder eksklusiv sygehusenes udgifter til tjenestefrihed med løn, frikøb, midler til vikardækning samt befordring til kursister.

  Tabel 1 - Oversigt over, hvor mange personaler, som forventes uddannet henover de kommende fire år samt det samlede finansieringsbehov i årene 2011-14

   

  2011

  2012

  2013

  2014

  I alt

  1. Introduktion til FAM (1 dag)

  75

  75

  75

  75

  300

  2. Triagering 1 dag)

  50

  50

  50

  25

  175

  3. Forløbsledelse

  (1+2 dage)

  81

  81

  72

  72

  306

  4. Flowmaster (1 dag)

  27

  27

  24

  24

  102

  5. Teamtræning og teamledelse (2 dage)

  60

  180

  180

  180

  600

  6. Akutte med. og kir. Tilstande (5 dage)

  84

  48

  48

  48

  228

  7. FAM sygeplejerske og SSA - basis (8 dage)

  120

  140

  140

  150

  550

  8. FAM sygeplejerske - videreuddannelse          (4 uger)

  20

  50

  50

  40

  160

  9. FAM lægesekretær   (3 dage)

  25

  50

  50

  25

  150

  Kursister årligt

  542

  701

  689

  639

  2571

  Udgift til koordinator årligt i 2011-13

  350.000

  350.000

  350.000

  -

  1.050.000

  Budget årligt ekskl. Koordinator

  3.067.500

  4.225.000

  4.225.000

  3.775.000

  15.292.500

  Budget i alt

  3.417.500

  4.575.000

  4.575.000

  3.775.000

  16.342.500

  Med strategien lægges der op til finansiering af kursusafgiften af centrale rammer i perioden 2011-13. Fra og med 2014 er det herefter sygehusenes opgave at finansiere kursusudgiften til efteruddannelsen i FAM på lige fod med anden kursusaktivitet.

  Det samlede finansieringsbehov for efteruddannelse af personalet til arbejdet i FAM i årene 2011-13 udgør 12.568.000 kr.

  Der foreslås følgende finansiering af strategien i 2011-13:

  • Strategien finansieres med 10.018.000 kr. fra prioriteringspuljen under somatikken.
  • Herudover indgår en pulje på 1.500.000 kr. til uddannelsesinitiativer på FAM-området. Pengene er afsat af regionsrådet på møde d. 22. juni 2009 til midlertidige uddannelsestiltag på sygehusene.
  • I finansieringen indgår endvidere 1.050.000 kr. til koordinatorfunktion fra eksisterende rammer under HR-området.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles bevilling på 12,568 mio. kr. til efteruddannelse i FAM.

  At bevillingen finansieres med 1,5 mio. kr. fra pulje til midlertidige uddannelsesinitiativer på sygehusene, 1,05 mio. kr. fra eksisterende puljer under HR-området og 10,018 kr. fra prioriteringspuljen under somatikken.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 21-06-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/7307
  8. Årsregnskab for Center for sundhed og træning, Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er beliggenhedsregion for Center for sundhed og træning, Middelfart og skal derfor godkende centrets revisionspåtegnede regnskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Center for sundhed og træning, Middelfart har som målsætning at give mennesker med gigt et bedre udgangspunkt for en god tilværelse. Der tilbydes en helhedsorienteret behandling, der tilgodeser de fysiske, psykiske og sociale behov hos patienten.

  Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion for Center for sundhed og træning, Middelfart skal regionen godkende centerets revisionspåtegnede regnskab.

  Af nedenstående tabel ses regnskaberne og udviklingen fra 2008 til 2010

   

  Mio. kr.

  2008

  2009

  2010

  Driftsudgifter

  14,427

  14,474

  15,299

  Driftsindtægter (ekskl. betalinger fra regionerne)

  1,089

  0,922

  1,231

  Betaling fra regionerne

  13,437

  13,136

  13,358

  Samlede regnskab

  0,099

  -0,416

  -0,710

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regnskab for Center for sundhed og træning, Middelfart godkendes. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 07/23038
  9. Partnerskabsaftalen med Slesvig-Holsten: Årsplan 2011-2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten udmøntes primært gennem årsplaner, der denne gang omfatter perioden 2011-2012. Årsplanens tematiske indhold bygger i store træk på Region Syddanmarks 2020-vision for det dansk-tyske samarbejde. Selve årsplanen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 27. juni 2007 underskrev Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein en partnerskabsaftale. Som et led i aftalen udarbejdes årsplaner for aktiviteter, der er i fælles interesse. Med årsplanerne sker der en forankring og prioritering af de dansk-tyske aktiviteter hos parterne. Den fremlagte årsplan omfatter perioden 2011-2012.

  I årsplanens indledning præciseres det, at den tager udgangspunkt i især Region Syddanmarks 2020-vision for det dansk-tyske samarbejde, styrkepositionsanalysen udarbejdet af Vækstcentret og Slesvig-Holstens Danmarksstrategi. Som generelt fokusområde peges der desuden på den grænsenære kulturelle integration (herunder Sønderborgs dansk-tyske kandidatur som europæisk kulturhovedstad 2017) Årsplanen fastlægger følgende samarbejdsområder:

  • Fælles klyngeudvikling
  • Synliggørelse af grænseregionen som vækstregion (herunder projekt Vækstcentrets rolle og mangel på højtuddannet arbejdskraft)
  • Grænseoverskridende universitetssamarbejde
  • Dansk-tysk trafikkommission
  • Fremtidige EU-støtteprogrammer
  • Sundhed (eHealth)
  • Andre temaer (statistikbank og medarbejderudveksling)

  I forbindelse med regionsrådets temadrøftelse om det dansk/tyske samarbejde den 28. februar 2011 blev der orienteret om arbejdet med årsplanen 2011-2012. Endvidere har samarbejdsområderne været forelagt og drøftet i Udvalget for Regional Udvikling på udvalgets møde den 27. maj 2011.

  I juni 2011 har årsplanen været til kommentering hos Region Sønderjylland-Slesvig og Flensborg by.

  Årsplanen 2011-2012 blev godkendt i delstatens kabinet i Kiel den 5. juli 2011 og forventes underskrevet af hhv. ministerpræsident Peter Harry Carstensen og regionsrådsformand Carl Holst efter vedtagelse i regionsrådet.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At årsplanen 2011-2012 mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten godkendes i den foreliggende form.

  At sproglige og redaktionelle tilpasninger kan foretages efter årsplanens godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/9350
  10. Analyser og infrastrukturaktiviteter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med afsæt i Den Regionale Udviklingsplan er der iværksat flere tiltag, som skal bidrage med viden om vækst og kompetencer i Region Syddanmark, samt hvilke infrastrukturelle positioner som regionen bør fokusere på fremadrettet. Der redegøres for 4 analyser, der vedrører vækst og kompetencer i regionen, samt  igangsatte eller påtænkte infrastrukturaktiviteter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er lavet 4 analyser, der redegør for forskellige forhold af betydning for vækst og kompetencer i Region Syddanmark:

  1. Overvågningsnotat
  Der er udarbejdet et årligt overvågningsnotatet, som redegør for den regionale udvikling og vækstvilkår i Region Syddanmark (vedlagt som bilag).

  2. Vækstiværksættere
  Der er udarbejdet et udkast til en analyse af vækst-iværksættere, som først og fremmest viser, at disse virksomheder spiller en afgørende rolle for beskæftigelsen og dermed samfundsøkonomien. De vigtigste konklusioner er:

   • Vækstiværksættere skaber 4 ud af 10 af samtlige nye job.
   • 25% af alle vækst-iværksættere er syddanske.
   • Kun 2,3% af alle iværksættere bliver vækst-iværksættere. Den højeste andel findes i Syddanmark hvor 3,2% af iværksætterne bliver vækst-iværksættere.
   • Syddanmark ligger også i top mht. antal ansatte i vækst-iværksætter-virksomheder, nemlig 21,2 ansatte (landsgns. 19,8). Andre iværksættere har i gennemsnit 1,4 ansatte.
   • Den beskæftigelse, der skabes hos vækst-iværksætterne, har fuldstændig samme uddannelsesniveau som andre iværksættere og arbejdsstyrken generelt.

  En vækst-iværksætter er en virksomhed, der er op til fem år gammel, har mindst 5 ansatte, og har en årlig vækst i omsætningen på 10% eller mere.

  Udkast til publikation er vedlagt som bilag.

   

  3. Kreative kompetencer

  Der er udarbejdet en analyse af kreative kompetencer, som sætter fokus på to aspekter af de kreative erhverv:

  1. Udbuddet af de kreative erhverv og deres betydning for beskæftigelse, økonomisk vækst, iværksætteri og uddannelse.
  2. De små- og mellemstore virksomheders efterspørgsel efter kreative ydelser og kompetencer.

  Hovedresultater fra analysen er:

   • I Syddanmark er ca. 6.000 fuldtidsansatte beskæftiget i de kreative erhverv, og de genererer årligt 5,3 mia. kr. i værditilvækst.
   • Design har klart den største procentvise vækst blandt de kreative erhverv, både når det gælder job og økonomisk vækst.
   • Hver anden af de små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark får løst kreative opgaver, men kun hver femte har ansatte med kreativ uddannelse.
   • I Syddanmark har 24% af de beskæftigede i de kreative erhverv en mellemlang eller lang videregående uddannelse – i Hovedstaden er det 42%.
   • 30% af virksomhederne efterspørger kompetence inden for innovation, herunder formgivning og teknisk design af nye produkter.

  Publikationen kan findes på detgodeliv.regionsyddanmark.dk. og er også vedlagt som bilag.

   

  4. Seneste vækstbarometer

  Region Syddanmarks vækstbarometer sætter hvert kvartal fingeren på erhvervslivets puls. Det er først og fremmest små og mellemstore virksomheder, der leverer input, fordi det i høj grad er dem, der skal bidrage til vækst og udvikling i fremtiden. Panelet består af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder med mellem 10 og 250 ansatte. Analysen kan læses på detgodeliv.regionsyddanmark.dk/vaekstbarometer.


  Vækstbarometer for dette kvartal viser, at mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning i det kommende kvartal, end de havde sidste år. Kvartal for kvartal i løbet af det sidste år, er forventningerne til omsætningen steget - og nu forventer virksomhederne, at den øgede aktivitet også gradvist medfører nye arbejdspladser. Vækstbarometer 2. kvartal 2011 er vedlagt som bilag.

   

  Infrastrukturaktiviteter

  Region Syddanmarks infrastrukturaktiviteter inkluderer følgende (uprioriteret rækkefølge):

  1.a. De syddanske positioner på infrastrukturområdet er følgende:

  o        Midtjysk motorvej.

  o        Tilstrækkelig kapacitet over Lillebælt.

  o        Hurtigtog København-Odense-Trekantområdet-Flensburg-Hamburg samt Aalborg-Århus-Trekantområdet-Flensburg-Hamburg.

  1.b. Analyse af Femernforbindelse og en mulig Kattegatforbindelses konsekvenser for Syddanmark.

  1.c. Analyse af fast forbindelse mellem Fyn-Als er under udarbejdelse.

  1.d. Revitalisering af mobilitetsrådet.

  Der er vedlagt udvidet liste (Syddanske prioriteter) over de infrastrukturtiltag, som Region Syddanmark fokuserer på.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 20-06-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/295
  11. Indstilling og orientering fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum behandlede på sit møde den 16. juni 2011 en række sager, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Vækstforum indstillede fire sager til medfinansiering – Ansøgning til SPIR (Strategic Platforms for Innovation and Research), Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner, etablering af offentlig-private konsortier til markedsføring af danske velfærdsløsninger og design samt strategisk partnerskab for sygehusbyggeri.

  På mødet drøftede og godkendte Vækstforum desuden en skitse for ny erhvervsudviklingsstrategi gældende fra 2012. Vækstforum drøftede også forslag til fyrtårnstemaer til partnerskabsaftalen med regeringen i 2011, og endelig blev et forslag til initiativ, der skal tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft til regionen fra ind- og udland, drøftet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum behandlede på sit møde den 16. juni 2011 en række sager, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.
   

  Ansøgning til SPIR

  Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har lanceret et fælles udbud af et såkaldt SPIR (Strategic Platforms for Innovation and Research) indenfor området ”intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi”.
   

  SPIR er en stor strategisk satsning, som kan understøtte Vækstforums mål på forretningsområdet Velfærdsteknologier og -Service. På den baggrund har Vækstforums sekretariat faciliteret et samarbejde med en række aktører som med Syddansk Universitet i spidsen, har udarbejdet en prækvalifikationsansøgning til RTI og DSF. Ansøgningen tager udgangspunkt i de nye sygehusbyggerier, og på de muligheder som byggerierne skaber for fremtidens sundhedsvæsen og for offentlig-private innovationssamarbejder. Hovedfokus er på udvikling af teknologier til understøttelse af behandlingen i eget hjem (udlæggelse) inden for følgende tre områder:

  -          Rehabilitering.

  -          Hjemmemonitorering.

  -          Pleje og omsorg for patienter i eget hjem.
   

  Det vurderes, at det vil styrke den endelige ansøgning betydeligt, hvis Vækstforum på forhånd med reservering af midler signalerer opbakning til ansøgningen. Der er ansøgningsfrist den 7. september 2011.
   

  Derfor indstiller Vækstforum til regionsrådet, at der bevilges en ramme på op til 19 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af SPIR ansøgningen, og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen på baggrund af behandling af den endelige SPIR ansøgning. Bevillingen gives under forudsætning af, at ansøgningen modtager tilsagn fra RTI og DSF.

   

  Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner

  Fødevareministeren har i marts 2011 godkendt udmøntningen af en Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner. Ordningen omfatter på landsplan 280 mio. kr. i årene 2011-2015 fra EU’s landdistriktsprogram til medfinansiering af regionale og kommunale initiativer.

  Fødevareministeriet har inviteret Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Bornholms Vækstforum til i samarbejde med områdets kommuner, at udarbejde regionale programansøgninger. Midlerne kan anvendes til projekter inden for landdistriktsudvikling, herunder turisme, udvikling af fødevareerhvervet og natur- og miljøprojekter. Udarbejdelsen af et syddansk program skal ske i samarbejde mellem region og kommuner.
   

  Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges en ramme på 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i Syddansk Grøn Vækst programmet. Hvis det forudsættes, at de regionale midler matches med medfinansiering fra de deltagende kommuner på tilsvarende 20 mio. kr., kan der søges 40 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram til disse indsatser.

  Den endelige programansøgning forventes at blive forelagt til godkendelse i Vækstforum og regionsrådet i september 2011.

  Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af danske velfærdsløsninger og design

  Økonomi- og Erhvervsministeriet har taget initiativ til etablering af et offentligt-privat partnerskab, der skal markedsføre Danmark på området for velfærdsløsninger. En kreds af aktører på designområdet har på lignende vis taget initiativ til etablering af et konsortium til markedsføring af Danmark på designområdet. Fonden til Markedsføring af Danmark (M-fonden) finansierer op til 50 procent af udgifterne i konsortierne, mens øvrige partnere i form af virksomheder, organisationer og fonde finansierer de øvrige udgifter.
   

  Markedsføring af velfærdsløsninger

  Med initiativet ønsker Økonomi- og Erhvervsministeriet at markedsføre og vise et samlet billede af Danmark, som et land med stærke kompetencer inden for velfærdsløsninger for at styrke danske virksomheders muligheder for at afsætte produkter og serviceydelser på eksportmarkedet.
   

  Konsortiet foreslås etableret som et offentlig-privat partnerskab, der består af M-fonden samt en række virksomheder/organisationer inden for lægemidler, hjælpemidler, medicoteknisk udstyr, automatisering og tele samt tilknyttede services. Regionerne har mulighed for at deltage, hvis der er interesse for det. Vækstforumsekretariatet er i dialog med M-fonden om mulighederne for et samspil med den syddanske velfærdsteknologi-klynge Welfare Tech Region mhp. understøttelse af virksomhederne inden for Syddansk Vækstforums forretningsområde for velfærdsteknologi.
   

  Markedsføring af design

  En række offentlige og private aktører har taget initiativ til et konsortium, som skal markedsføre og vise et samlet billede af Danmark som et land med stærke kompetencer inden for design. Konsortiet ønsker at styrke danske virksomheders eksportmuligheder og synlighed på det globale marked. 


  Følgende parter arbejder med etablering af konsortiet: Dansk Designassociation, Designmuseum Danmark, Dansk Designcenter, CBS, Danmarks Designskole, Copenhagen Fur, Spinderihallerne, Innovationsnetværket møbel og træ og Designskolen Kolding. Der er derudover kontakt til private virksomheder.

  Vækstforumsekretariatet har været i kontakt med M-fondens sekretariat, som ser positivt på initiativet. Konsortiet har nedsat en styregruppe, som løbende har været i dialog med M-fondens sekretariat. En syddansk deltagelse bør ske i partnerskab med den regionale platform for designudbredelse, Design2Innovate.


  Finansiering

  M-fonden finansierer op til 50 procent af udgifterne i konsortierne, mens øvrige partnere i form af virksomheder, organisationer og fonde, finansierer de øvrige udgifter. Konsortiet til markedsføring af danske velfærdsløsninger forventes at ansøge om en samlet ramme på 22 mio. kr. Tilsvarende forventes designkonsortiet at ansøge om en samlet ramme på 24 mio. kr. For begge konsortier ansøges der om 50 procent medfinansiering fra M-fonden, mens resten skal medfinansieres af de øvrige deltagende parter.

  Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer op til 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af velfærdsteknologiske løsninger i et forpligtende samarbejde mellem M-fonden og Welfare Tech Region. Hertil indstiller Vækstforum til regionsrådet, at regionsrådet reserverer op til 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af design i et forpligtende samarbejde mellem Design2innovate og M-fonden.

  Samtidig indstiller Vækstforum til regionsrådet, at Vækstforums formandskab bemyndiges til at udmønte midlerne, såfremt det vurderes, at M-fondens initiativ støtter op om Syddansk Vækstforums indsats på hhv. velfærdsteknologi- og designområdet.

   

  Strategisk partnerskab for sygehusbyggeri

  Økonomi- og Erhvervsministeriet har taget kontakt til regionerne med et forslag om, at Fornyelsesfonden, de regionale vækstfora og regionerne, etablerer et fælles strategisk partnerskab i perioden 2011-2015 for at understøtte det erhvervsmæssige rationale i sygehusbyggeriet. Partnerskabet skal støtte udvikling og demonstration af nye kommercielle hospitalsløsninger, der er efterspurgt i alle fem regioner, og som også har et erhvervsmæssigt potentiale.

  Finansieringen foreslås tilvejebragt ved, at Fornyelsesfonden og de fem regioner bidrager med midler til partnerskabet ud fra fordelingsnøglen 50/50 mellem henholdsvis Fornyelsesfonden og de fem regioner. Fornyelsesfonden fungerer som sekretariat for partnerskabet. Der arbejdes på den baggrund videre med at præcisere forslag til rammer og organisering af indsatsen, så initiativet kan iværksættes snarest muligt.

  Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer 10 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af det strategiske partnerskab for sygehusbyggeri samt, at Vækstforums formandskab bemyndiges til at godkende den endelige tilrettelæggelse af partnerskabet samt udmøntningen af midlerne.


   

  Kommende erhvervsudviklingsstrategi

  På Vækstforums døgnseminar den 17.-18. marts 2011 fastlagde Vækstforum de overordnede temaer og rammer for den kommende erhvervsudviklingsstrategi. Der blev samtidig tilkendegivet et ønske om, at den kommende erhvervsudviklingsstrategi bliver 9-årig, så den følger EU’s 2020 strategi og den kommende programperiode for strukturfondene – med mulighed for revision efter 4 år.

  På mødet i Vækstforum den 16. juni 2011 blev en skitse for strategien drøftet.
   

  Strategien indeholder tre forretningsområder:

  -          Velfærdsinnovation.

  -          Energi.

  -          Oplevelseserhverv.


  De tre overordnede forretningsområder vil være så rummelige, at de både kan indeholde initiativer, der er igangsat i Vækstforums nuværende handlingsplan, og nye indsatser.

  Klyngeudvikling fastholdes som redskab, ligesom de nuværende vækstdrivere/redskaber, der er nævnt i erhvervsfremmeloven og i strukturfondene, også fastholdes: 

  -          Uddannelse/menneskelige ressourcer.

  -          Iværksætteri.

  -          Forskning, Innovation og nye teknologier.

  -          Klyngeudvikling.
   

  Yderområder, det grænseoverskridende samarbejde samt internationalisering af satsningerne, anvendes som tværgående indsatser. For at give Vækstforum fleksibilitet til at agere på den korte bane, indarbejdes muligheden for at igangsætte en række tidsbegrænsede særlige initiativer – på Vækstforums eget initiativ.
   

  Vækstforum har i perioden 29. april til 15. juni 2011 afholdt fem temaseminarer som led i processen med udarbejdelsen af strategien og handlingsplanen. På Vækstforums møde den 20. september 2011 forelægges et udkast til ny erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan til godkendelse i Vækstforum.
   

  Partnerskabsaftalen med regeringen 2011

  Partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og Syddansk Vækstforum skal forhandles igen i december 2011. Forhandlingen vil omhandle både en opfølgning på den nuværende partnerskabsaftale og en drøftelse af nye initiativer.

  Til brug for forhandlingerne skal Vækstforum præsentere et udspil, som rummer forslag til nye fyrtårnstemaer. På mødet den 16. juni 2011 drøftede Vækstforum følgende forslag:

  - Center for energieffektivisering – udvikling af et kommende  energieffektiviseringscenter, der skal opbygge og samle de aktiviteter, der findes inden for forskning og uddannelse, offentlig efterspørgsel og i virksomhederne til gavn for hele erhvervet.

  - Center for sejlerturisme (Østersøen) - der tages initiativ til at etablere et nationalt center for sejlerturisme på Sydfyn. Centerets fokus skal være viden og udvikling i forhold til hele værdikæden, der er relevant for sejlerturisme i hele Østersøen. Centeret skal etableres i samarbejde med det sydfynske sejlerprojekt "Verdens bedste øhavsdestination".

  - Grænseoverskridende rekruttering – et initiativ, som skal tiltrække og fastholde udenlandske talenter, højtuddannede, bachelorer og internationale virksomhedsledere.

  Rekruttering af arbejdskraft
  Vækst kræver medarbejdere. Højtuddannede medarbejdere skaber jobs til medarbejdere med lavere kompetenceniveau. Analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at manglen på arbejdskraft vil komme til at koste dyrt i tabt velstand, der svarer til ca. 29 mia. kr. på landsplan i 2019. Desuden viser AE’s analyse, at der i 2020 vil mangle 102.000 personer i Danmark med en mellemlang eller lang videregående uddannelse i Danmark.

  Samtidig har Syddanmark en negativ uddannelsesbalance, hvor tilflyttere har et lavere uddannelsesniveau end fraflyttere. De unge søger til Århus og København for at studere, og for få kommer retur.

  Vækstforum har i den nuværende strategi og handlingsplan et mål om, at styrke uddannelsesniveauet indenfor forretningsområderne - både hos nyuddannede og hos arbejdsstyrken. Den langsigtede indsats med at hæve kompetenceniveauet gennem hele uddannelseskæden indgår i Region Syddanmarks samlede uddannelsesindsats. Men set i lyset af den demografiske udvikling og ændringerne i de kompetencer virksomhederne efterspørger, vil dette ikke være tilstrækkeligt til at løse vækstudfordringen. Det er vanskeligt at foretage store uddannelsesspring, og der er brug for både faglærte og højtuddannede.

  Derfor er det nødvendigt at udvikle initiativer, der dels fastholder flere uddannede i regionen, dels tiltrækker flere kvalificerede medarbejdere.

  Der kan således tages initiativ til at afdække mulighederne for at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere og internationale studerende til regionen – fra både ind- og udlandet. Desuden kan der arbejdes for at tiltrække internationale virksomhedsledere til regionen. Det skal ske i samarbejde med virksomheder, der efterspørger en arbejdskraft, som de pt. ikke har adgang til.

  Endelig kan der i tæt samarbejde med virksomhederne faciliteres et initiativ, der opkvalificerer den nuværende arbejdsstyrke, med udgangspunkt i virksomhedernes aktuelle kompetencebehov. Dette skal ske i samarbejde med erhvervsorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

  På mødet den 16. juni 2011 drøftede Vækstforum forslagene med henblik på, at der til næste møde fremlægges konkrete forslag til aktiviteter. Notat vedr. rekruttering af talenter er vedlagt.

  Udvalget for Regional Udvikling har haft punktet til orientering på mødet den 20. juni 2011.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. "Ansøgning til SPIR" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet bevilger en ramme på op til 19 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af SPIR ansøgningen.
  • At Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen på baggrund af behandling af den endelige SPIR ansøgning.
  • At bevillingen gives under forudsætning af, at ansøgningen modtager tilsagn fra Rådet for Teknologi og Innovation og Det Strategiske Forskningsråd.

  Vedr. "Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet bevilger en ramme på 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i Syddansk Grøn Vækst programmet.

  Vedr. ”Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af danske velfærdsløsninger og design” indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet reserverer op til 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af velfærdsteknologiske løsninger i et forpligtende samarbejde mellem M-fonden og Welfare Tech Region.
  • At regionsrådet reserverer op til 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af design i et forpligtende samarbejde mellem M-fonden og Design2innovate.
  • At Vækstforums formandskab bemyndiges til at udmønte midlerne, såfremt det vurderes, at M-fondens initiativ støtter op om Syddansk Vækstforums indsats på hhv. velfærdsteknologi- og designområdet.

  Vedr. "Strategisk partnerskab for sygehusbyggeri" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet reserverer 10 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af det strategiske partnerskab for sygehusbyggeri.
  • At Vækstforums formandskab bemyndiges til, at godkende den endelige tilrettelæggelse af partnerskabet samt udmøntningen af midlerne.

  Vedr. "Kommende erhvervsudviklingsstrategi" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet tager orienteringen om skitsen for den kommende erhvervsudviklingsstrategi til efterretning.

  Vedr. "Partnerskabsaftalen med regeringen 2011" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet tager orienteringen om Partnerskabsaftalen med regeringen 2011 til efterretning.

  Vedr. "Rekruttering af arbejdskraft" indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet tager orienteringen om rekruttering af arbejdskraft til efterretning.

    
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8027
  12. Region Syddanmark pris for CSR - Corporate Social Responsibility Award
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er inviteret til at deltage i konferencen om Corporate Social Responsibility (CSR) – CSR Awards på Alsion den 29. september 2011. Ved konferencen uddeles et antal priser vedrørende CSR, sponsoreret af forskellige fonde og virksomheder. Det foreslås, at Region Syddanmark står for pris og prisoverrækkelse til f.eks. det bedste offentligt-private samarbejde om CSR. Deltagelsen vil være med til at øge synligheden af Region Syddanmarks arbejde med klima og bæredygtighed.

  RUP-udvalget anbefaler regionsrådet, at Region Syddanmark bidrager til konferencen.

   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Corporate Social Responsibility (CSR) vedrører virksomhedernes sociale ansvar. Region Syddanmark er inviteret til at deltage i konferencen om Corporate Social Responsibility (CSR) – CSR Awards på Alsion den 29. september 2011.

  Konferencen arrangeres af CSR fonden, som er en sammenslutning af flere forskellige initiativer og priser vedr. CSR, bl.a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Samfundsansvar, der i øvrigt er sekretariat for fonden. Det er hensigten at lade et nationalt road-show ende ved Alsion. En landsdækkende TV-kanal vil dække hele konferencen fra kl. 12-22. Der produceres forud 3-5 korte film om virksomhedernes arbejde med ”bundlinjedrevet” CSR.

  Hovedtaler ved konferencen bliver den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore. Kongehuset er inviteret, ligesom Brian Mikkelsen og repræsentanter fra Grundfos, Danfoss og andre store virksomheder, der arbejder med CSR.

  Flere større virksomheder i området er rede til at sponsorere 1 mio. kr. hver, på betingelse af, at også større virksomheder i øvrige landsdele vil deltage. Det er desuden en betingelse, at fremtidige CSR Award arrangementer også finder sted i Sønderborg.

  Fakta om CSR – Corporate Social Responsibility:

  CSR handler om at arbejde strategisk med samfundsansvar i form af miljømæssig, menneskelig og økonomisk bæredygtighed. I Danmark er det blandt andet Novo Nordisk, Grundfos og Danfoss, som har arbejdet strategisk med CSR og opnået forretningsmæssige fordele i form af bl.a. bedre branding, reducerede omkostninger, flere innovative løsninger og mere motiverede medarbejdere.

  Det er frivilligt for danske virksomheder, om de ønsker at arbejde med samfundsansvar. Fra 2009 er det dog et lovkrav, at de største virksomheder i Danmark forholder sig til samfundsansvar i deres årsrapport.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmark bidrager til arrangementet med 250.000 kr. fra kontoen til bæredygtig udvikling i 2011. Forudsætningen for bidraget er, at Region Syddanmark involveres i udvælgelsen af kandidater og overrækker prisen ved arrangementet, f.eks. til det bedste offentligt-private samarbejde om CSR.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-06-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet, idet det er en forudsætning, at der efter afholdelsen af arrangementet, tages stilling til Region Syddanmarks eventuelle deltagelse i tilsvarende arrangementer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/16616
  13. Lukning af dagtilbuddet på Kingstrup for eksterne brugere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Dagtilbuddet på Kingstrup for eksterne brugere ønskes lukket pr. 31. december 2011. Årsagen er at kommunerne opretter egne dagtilbud til deres borgere med en senhjerneskade.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kingstrup er et bo- og beskæftigelsestilbud til personer over 18 år, som har erhvervet en hjerneskade som ung eller voksen. Kingstrup består af et døgntilbud og et dagtilbud. Dagtilbuddet retter sig aktuelt såvel til de interne brugere, som bor på Kingstrup, som til eksterne brugere, der bor i bopælskommunen.

  Der har i henhold til rammeaftalen været 12 normerede pladser på det eksterne dagtilbud.

  På grund af kommunale hjemtagelser forventes der fremadrettet kun at være under halvdelen af disse pladser besat. Samtidig har nabokommunerne til Kingstrup tilkendegivet, at de ikke vil indskrive nye borgere til det eksterne dagtilbud.

  Det er således ikke muligt fremadrettet at opnå fornuftig driftsøkonomi på det eksterne dagtilbud.

  Det eksterne dagtilbud foreslås derfor nedlagt med virkning fra den 31. december 2011.  Der vil blive truffet aftaler om de nuværende eksterne brugere med bopælskommunerne

  Dagtilbuddet for de interne beboere vil ikke blive berørt af ovennævnte.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det godkendes, at dagtilbuddet på Kingstrup til eksterne brugere lukkes pr. 31.december 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/15300
  14. Overdragelse af Nestlegården, afdeling under Syrenparken, til Fredericia Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at undgå en planlagt lukning af Nestlegården, afdeling under Syrenparken, har Fredericia byråd den 27. juni 2011 besluttet at anmode om en overdragelse af afdelingen til kommunen med virkning fra 1. oktober 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I løbet af de første måneder af 2011 faldt belægningen på Nestlegården kraftigt. Psykiatri- og socialdirektøren orienterede derfor, i henhold til rammeaftalens bestemmelser, den 9. maj 2011 Socialdirektørforum om, at det ville være nødvendigt med en lukning af Nestlegården.

  Fredericia kommune, hvor afdeling Nestlegården er beliggende, havde tidligere besluttet, at kommunen ikke ønskede at overtage Nestlegården.

  Efter det i maj 2011 blev meddelt de kommuner, der fortsat havde beboere på Nestlegården, at afdelingen ville blive lukket med udgangen af juli 2011, rettede Fredericia Kommune henvendelse til Region Syddanmark for at afklare muligheden for, at kommunen alligevel overtager afdelingen.

  Efter et hurtigt afklaringsforløb besluttede Fredericia byråd, den 27. juni 2011 at anmode om en overtagelse af Nestlegården pr. 1. oktober 2011.

  Det er aftalt med kommunen, at regionen kan drive Nestlegården videre frem til 1. oktober 2011 under forudsætning af, at kommunen afholder de meromkostninger, der måtte være ved fortsat drift i forhold til den planlagte lukning med udgangen af juli 2011.

  En kommunal overtagelse betyder, at det opsagte personale på Nestlegården i stedet overdrages til Fredericia Kommune, ligesom der vil kunne overdrages 0,45 administrativ stilling fra regionshuset. Ved overdragelsen overføres endvidere afdelingens akkumulerede underskud, der på overdragelsestidspunktet udgør op til 1,9 mio. kr.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det godkendes, at Nestlegården overdrages til Fredericia Kommune pr. 1. oktober 2011, og at der udarbejdes overdragelsesaftale med 1. oktober 2011 som skæringsdag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/2828
  15. Studietur til Norge og Sverige 4. - 7. oktober 2011 for Psykiatriudvalget, Social og Psykiatriudvalget i Danske Regioner og Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges forslag til program for studietur til Norge og Sverige d. 4.-7. oktober 2011 i samarbejde med Danske Regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Social- og Psykiatriudvalget i Danske Regioner besluttede på sit møde den 16. september 2010 at tage på studietur i 3-4 dage til Norge og Sverige.

  Udvalget foreslog samtidig, at studieturen planlægges og gennemføres sammen med Psykiatriudvalget i Region Syddanmark, og turen er således primært målrettet psykiatriudvalgets medlemmer.

  Efterfølgende har det rådgivende udvalg vedrørende psykiatri- og socialområdet for Region Midtjylland udtrykt ønske om at deltage i turen, som derfor er planlagt til at omfatte de tre udvalg.

  Turen er planlagt til at foregå i perioden 4.- 7. oktober 2011.

  Emner for studieturen

  Emnerne for studieturen foreslås at være:

  • Brug af teknologi i forbindelse med behandling af psykisk sygdom
  • Indsats for voksne med ADHD: Samarbejde mellem kriminalforsorgen og psykiatrien
  • Opgaveoverdragelse fra psykiatere til psykologer: psykologordningen i Norge
  • Organisering af senhjerneskadeområdet/kommunikationsområdet (specialundervisning)

  Efter indstilling fra Danske Regioners bestyrelse skal turen endvidere have fokus på retspsykiatri. Programmet vil derfor også omfatte et besøg ved "Klinik for Sikkerhedspsykiatri" i Bergen.

  For nærmere beskrivelse af program og budget se bilag 1: Foreløbigt program for studieturen.

  Psykiatriudvalget har behandlet sagen den 24. maj 2011 og anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At budget og program for studietur til Norge og Sverige d. 4.-7. oktober 2011 godkendes.

  At de regionsrådsmedlemmer der deltager i turen anmodes herom, jf. den kommunale styrelseslov § 16 stk. 1 litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/18069
  16. Anmodning om varetagelse af hverv
  fold dette punkt ind Resume
   

  Et regionsrådsmedlem anmodes om varetagelse af et hverv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har udpeget Preben Friis-Hauge til Fiskeri LAG Vestjylland. Fiskeri LAG Vestjylland har udpeget Preben Friis-Hauge til det nye nationalparkråd Vadehavet. Da det ikke er regionsrådet, som direkte har udpeget Preben Friis-Hauge til nationalparkrådet, vil der som udgangspunkt ikke være mulighed for at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmets deltagelse i dette arbejde.

  Det foreslås derfor, at regionsrådet anmoder regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge om at deltage i arbejdet i nationalpark Vadehavet, jfr. bestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. § 16 stk. 5, idet der herefter vil være mulighed for at udbetale tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hvervet.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet anmoder regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge om at deltage i møder i nationalparkråd Vadehavet, jfr. reglerne i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. § 16, stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


     
   

  17. Salg af fast ejendom

  Resumé

  Som følge af faldet i antallet af beboere på Nyborgskolen har skolen ikke længere behov for Vestergade 34, som hidtil har været anvendt til aktivitetshus for beboerne på Nyborgskolen. Det foreslås derfor, at den pågældende ejendom udbydes til salg. Endvidere er Region Syddanmark ejer af et areal på 635 m2 i Ølgod. Arealet er opkøbt som led i Miljøområdets forureningsbekæmpelse. Det foreslås, at arealet udbydes til salg.

   

  Sagsfremstilling

  Vestergade 34, 5800 Nyborg.

  Som følge af faldet i antallet af beboere på Nyborgskolen har skolen ikke længere behov for Vestergade 34, som hidtil har været anvendt til aktivitetshus for beboerne på Nyborgskolen.

  Det foreslås derfor, at den pågældende ejendom udbydes til salg snarest muligt.

  En lokal ejendomsmægler vurderer, at ejendommen vil kunne sælges for 1,7 mio. kr.

   

  Egknudvej 5, 6870 Ølgod.

  Endvidere er Region Syddanmark ejer et areal på 635 m2 i Ølgod. Arealet er opkøbt som led i Miljøområdets forureningsbekæmpelse.

  Jordforureningsafdelingen har gennem årene erhvervet en række grunde i forbindelse med forureninger, hvor den billigste foranstaltning var at købe beboelsen og herefter nedrive den og oprense forureningen til ikke-boligformål. Disse grunde henligger ubebyggede og kan generelt ikke anvendes til beboelse på grund af en mindre restforurening. Der arbejdes løbende med undersøgelser eller overvågning på en række af grundene. Grundene kan, når regionens indsats er færdig, oftest befæstes og anvendes til parkeringsareal eller græsareal.

  Det foreslås, at det pågældende areal udbydes til salg.

  Ejendomsvurderingen af grundarealet er på 106.800 kr.

  Det foreslås endvidere, at afholdte omkostninger i forbindelse med udbud og salg finansieres af salgsprovenuerne. Der foreslås derfor meddelt anlægsbevilling m.v. på i alt 1,687 mio. kr. (netto) efter reduktion for skønnede omkostninger – incl. salær til ejendomsmægler i forbindelse med salget af Vestergade 34 i Nyborg. 

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  At Vestergade 34, 5800 Nyborg og Egknudvej 5, 6870 Ølgod udbydes til salg.

  At de indkomne bud forelægges for forretningsudvalget til godkendelse.

  At der afsættes tillæg til rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt netto 1,687 mio. kr. på bevillingsområdet til Fælles formål og administration, anlæg - således at omkostninger i forbindelse med salg m.v. modregnes i indtægtsprovenuet ved salgene, og at nettoprovenuet ved salget tilgår likvide aktiver.

  At anlægsbevilling og rådighedsbeløb korrigeres efterfølgende ved den førstkommende økonomi- og aktivitetsrapportering, når de endelige indtægter og omkostninger ved salg er kendt.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011

  Indstillingen tiltrådt.

   

   

   

   

  18. Ledige ejendomme og arealer

  Resumé

  Regionsrådet har anmodet om en oversigt over lægeboliger i Region Syddanmark, der vil kunne sælges. Der vedlægges oversigt af 9. august 2011 over de boliger, som sygehusene ikke længere har behov for. Det foreslås derfor, at de omhandlede boliger udbydes til salg, og at bud på de enkelte boliger, øvrige ejendomme og arealer forelægges forretningsudvalget til godkendelse.

  Endvidere er der medtaget en række andre ledige ejendomme og arealer i bilaget, der ligeledes foreslås udbudt og solgt. De øvrige ejendomme og arealer vedrører bl.a. ejendomme, der har været benyttet af distriktspsykiatrien samt arealer, som er opkøbt af Regional Udvikling/Jordforurening med henblik på oprensning m.v.

  Sagsfremstilling

  Bl.a. som følge af den ændrede sygehusstruktur i Region Syddanmark vil en del af regionens lægeboliger blive frigjort og foreslås derfor solgt, efterhånden som de bliver/er blevet frigjort. Det drejer sig især om ledige boliger ved de sygehuse, der er blevet/bliver nedlagt som led i den nye sygehusstruktur. Der henvises til vedlagte oversigt af 9. august 2011.

  Boligerne er fordelt således på de enkelte sygehusenheder:

   

  Sygehusenhed

  Antal ledige boliger.

   

  Skønnede salgsprovenuer - ca.

  mio. kr. - brutto

  Odense Universitets Hospital/Svendborg Sygehus-incl. Faaborg.

  11

  13,0

  Sydvestjysk sygehus

  1

  1,3

  Sygehus Lillebælt.

  8

  11,2

  */Sygehus Sønderjylland

  0

  0

  Psykiatri.

  0

  0

  I alt

  20

  25,5

   

   

   

  */Boligerne er lejede.

   

  Det indstilles, at de anførte boliger udbydes til salg og søges solgt efterhånden, som de er/bliver ledige, idet omkostninger i forbindelse med udbud og salg finansieres af salgsprovenuerne Det bemærkes, at der forud for afhændelsen vil ske en afklaring af boligforpligtelsen jfr. overenskomsten med yngre læger. Netto skønnes boligerne at kunne medføre salgsprovenuer på ca. 24,0 mio. kr. efter afholdelse af omkostninger ved salgene.

  Endvidere fremgår af bilaget, at der ud over de ledige boliger også er/bliver ledige bygninger og arealer i øvrigt på de somatiske sygehuse, psykiatriområdet, socialområdet samt på miljøområdet. Disse ejendomme og arealer i øvrigt vil ligeledes kunne afhændes. Det skønnes, at de anførte ejendomme vil kunne sælges for ca. 6,0 mio. kr. – netto - efter fradrag for omkostninger m.v. i forbindelse med salgene.

  Det indstilles endvidere, at bud på de enkelte boliger, øvrige ejendomme og arealer forelægges forretningsudvalget til godkendelse, og at status/fremdrift ved salget af boligerne og øvrige ejendomme og arealer forelægges i forbindelse med økonomi- og aktivitetsrapporteringerne.

  Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 17. august 2011. Indstillingen herfra vil blive eftersendt inden regionsrådsmødet.

  Indstilling

  Det indstilles:

  At de ledige bygninger og arealer –incl. boliger i henhold til bilag 1 (Bemyndigelsesliste) udbydes til salg.

  At der afsættes tillæg til rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt netto 30,0 mio. kr. på bevillingsområdet til Fælles formål og administration, anlæg - således - at omkostninger i forbindelse med salg m.v. modregnes i indtægtsprovenuet ved salgene.

  At nettoprovenuet ved salget tilgår likvide aktiver.

  At bud på de enkelte boliger, øvrige ejendomme og arealer forelægges forretningsudvalget til godkendelse.

  At status/fremdrift ved salget af boligerne m.v. forelægges i forbindelse med økonomi- og aktivitetsrapporteringerne.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 17-08-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Beslutning i Regionsrådet den 22-08-2011

  Indstillingen tiltrådt.

   

   
   

   

   

   

   

     
   

   


  Siden er sidst opdateret 01-08-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring