Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sygehusstrukturudvalget - Referat - 23. august 2011

Mødedato
23-08-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Finn T. Hansen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om endeligt tilsagn til etablering af Nyt OUH - herunder om skærpede tilsyn med kvalitetsfondsprojekter
  2. Ekspertpanelets budgetteringsforudsætninger
  3. Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om specialfunktioner i supplerende ansøgningsrunde
  4. Sygehus Sønderjylland, besvarelse af spørgsmål fra ekspertpanelet til den endelige ansøgning om kvalitetsfondsmidler
  5. Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, udsmykning af fødeafdeling
  6. Mødeplan 2012
  7. Mødeplan 2011
  8. Siden sidst
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 10/19280
  1. Orientering om endeligt tilsagn til etablering af Nyt OUH - herunder om skærpede tilsyn med kvalitetsfondsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har med skrivelse af 15. juni 2011 meddelt endeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til gennemførelse af det projekt, som blev ansøgt i december 2012.

  Tilsagnet er givet under en række forudsætninger, som fremgår af tilsagnsbrevet og af den netop indgåede økonomiaftale om regionernes økonomi for 2012, og som yderligere vil blive udbygget gennem en regnskabs- og revisionsinstruks, som forventes udarbejdet i løbet af efteråret 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med regeringens tilsagnsskrivelse af 15. juni 2011 til gennemførelse af det ansøgte projekt til etablering af Nyt OUH er et af usikkerhedselementerne for projektets gennemførelse fjernet. Der henvises til den vedlagte tilsagnsskrivelse. Det har været en grundliggende forudsætning for projektet, at en endelig aftale med totalrådgiver først har kunnet underskrives når det endelige tilsagn forelå. Totalrådgiveren blev endeligt udpeget på regionsrådets møde den 27. juni 2011, og det videre arbejde har derfor kunnet fortsættes som planlagt. Projektorganisationen for Nyt OUH forventes herefter i løbet af efterårsmånederne i 2011 at indrette sig i lokaler i tilknytning til totalrådgivers lokaler på et egnet sted i Odense.

  Det endelige tilsagn til etablering af Nyt OUH er afgivet umiddelbart efter indgåelse af "Aftale om regionernes økonomi for 2012". Projektet skal derfor gennemføres i henhold til det regelsæt som vil blive udfærdiget i et samarbejde mellem ministeriet og regionerne, som beskrevet i økonomiaftalen.  I vedlagte notat om administrationsgrundlaget, som er udarbejdet af indenrigs- og sundhedsministeriet er rammerne for det kommende regelsæt beskrevet. Der pågår i øjeblikket et arbejde i regi af Danske Regioner med udarbejdelse af et fælles regionalt oplæg om retningslinjer for tilrettelæggelse af styringen af kvalitetsfondsprojekter i regionerne. Dette oplæg vil indgå i drøftelserne med ministeriet om den kommende regnskabs- og revisionsinstruks for kvalitetsfondsprojekterne.

  Det kan konstateres at der - formentlig med rigsrevisionens mellemkomst - er sket en væsentlig opstramning af den tilsynsrolle som indenrigs- og sundhedsministeriet vil påtage sig i forbindelse med gennemførelsen af kvalitetsfondsprojekterne. Som et centralt led heri skal der således for alle kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise revisionspåtegnede rapporteringer om projekternes fremdrift(tid), økonomi og risikoforhold, som skal indsendes til ministeriet. Ligeledes er det i økonomiaftalen beskrevet, at der efter projekternes færdiggørelse skal udarbejdes egentlige evalueringsrapporter.

  Når den endelige regnskabs- og revisionsinstruks foreligger vil resultatet heraf blive indarbejdet i styringsmanualerne for Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 23-08-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17687
  2. Ekspertpanelets budgetteringsforudsætninger
  fold dette punkt ind Resume

  Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer har i screeningsrapporten fra 2008 fastlagt en række standarder og forudsætninger for vurdering af regionernes ansøgninger om tilskud fra den statslige kvalitetsfond til større anlægsprojekter, der skal være med til at realisere den fremtidige akut- og sygehusstruktur. Disse standarder er resumeret i bilaget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I økonomiaftalen for 2008 blev aftalt oprettelse af ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, der skulle vurdere de konkrete større anlægsprojekter i forhold til en række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet. Dette blev fulgt op i økonomiaftalen for 2009, hvor det blev aftalt at ekspertpanelet skulle gennemføre en screening af regionernes større anlægsprojekter. Denne screening blev belyst i ekspertpanelets screeningsrapport fra november 2008 af de anlægsprojekter, der var indsendt til den første udlodning af forhåndstilsagn fra den statslige kvalitetsfond. I den efterfølgende screeningsrapport fra november 2010 var den en gennemgang af de projekter, der var indsendt til den anden og sidste udlodning fra kvalitetsfonden.

  I den første screeningsrapport fra 2008 fastlagde ekspertpanelet en række fælles standarder for vurdering af ansøgningerne. Standarderne vedrører fremskrivning af behovet for sygehusydelser, kapacitetsudnyttelse (antal arbejdsdage i året og daglig åbningstid), arealstandarder og brutto-/nettofaktor. Disse standarder blev suppleret med et forsigtighedsprincip samt et krav om generalitet, fleksibilitet og elasticitet. Alt i alt medførte anvendelsen af disse standarder på regionernes ansøgninger en væsentlig reduktion i behovet for kvadratmeter og dermed for finansiering.

  I forbindelse med ekspertpanelets indstillinger til regeringen og regeringens endelige tilsagn til projekterne - for Region Syddanmarks vedkommende foreløbig i Kolding og Odense - er der knyttet yderligere vilkår til tilsagnene samt en eksplicitering af effektiviseringskravene til projekterne. Senest er der i økonomiaftalen for 2012 stillet en række krav til det administrationsgrundlag, som regionerne skal efterleve i form af blandt andet kvartalsvise, revisionspåtegnede indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om kvalitetsfondsprojekterne.

  Bilaget indeholder et resume af de standarder og krav, som ekspertpanelet har stillet i forbindelse med sin gennemgang af ansøgningerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 23-08-2011

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3521
  3. Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om specialfunktioner i supplerende ansøgningsrunde
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har beslutningskompetencen i forhold til hvor regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner indenfor de lægelige specialer skal placeres. Denne proces med ansøgning og godkendelse er gennemført første gang i perioden 1. juni til den 22. juni 2010. Derudover blev der med frist den 22. marts 2011 gennemført en opsamlende ansøgningsrunde i forhold til enkelte specialfunktioner.

  Region Syddanmark ansøgte om godt 40 funktioner i forbindelse med denne opsamlende ansøgningsrunde. Regionsrådet blev orienteret herom på møde den 26. april 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har den 15. juni 2011 givet svar på ansøgninger i den opsamlende ansøgningsrunde. Sundhedsstyrelsen har anmodet om senest den 23. august 2011 at få en tilkendegivelse af om Region Syddanmark ønsker at varetage de godkendte funktioner. Regionerne har i den forbindelse mulighed for at fremkomme med nye oplysninger af betydning for Sundhedsstyrelsens faglige vurdering af ansøgning.

  Region Syddanmark har i den opsamlende ansøgningsrunde fået godkendt langt den største del af de funktioner, der er ansøgt om. Det fremgår af vedlagte skrivelse fra Sundhedsstyrelsen, hvilke funktioner Region Syddanmark har fået godkendelse til at varetage, og for hvilke der er givet afslag, samt Styrelsens begrundelse herfor. Region Syddanmark har fået afslag for tre funktioner, der således ikke kan varetages i regionen, samt afslag for varetagelse af fire funktioner på enkelte sygehuse. Disse fire funktioner kan således varetages i Region Syddanmark, dog på færre sygehuse, end Region Syddanmark havde ønsket i forbindelse med ansøgningen. Region Syddanmark ansøgte oprindeligt om varetagelse af 40 funktioner.

  Sygehusledelserne er blevet anmodet om at tilkendegive, hvorvidt de godkendte funktioner kan varetages fra den 1. januar 2012, samt om der er nye oplysninger i forhold til de ansøgte funktioner.

  Der er mulighed for, at Region Syddanmark kan gøre indsigelse mod de afslag Sundhedsstyrelsen har givet. Det fremgår at vedlagte udkast til brev til Sundhedsstyrelsen hvilke funktioner Region Syddanmark finder, at der er faglige begrundelser for at Sundhedsstyrelsen genovervejer deres afslag.

  Svarbrevet sendes til Sundhedsstyrelsen med forbehold for Regionsrådets endelige godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet at

  • Sundhedsstyrelsens godkendelse af Region Syddanmarks varetagelse af specialfunktioner i den supplerende ansøgningsrunde tages til efterretning.
  • Region Syddanmark svarer Sundhedsstyrelsen som foreslået i vedlagte forslag til brev.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 23-08-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  Brev af 22. august 2011 fra Region Syddanmark til Sundhedsstyrelsen vedr. Sundhedsstyrelsens svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i den opsamlende ansøgningsrunde 2011 blev udleveret på mødet. Vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/688
  4. Sygehus Sønderjylland, besvarelse af spørgsmål fra ekspertpanelet til den endelige ansøgning om kvalitetsfondsmidler
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks ansøgning om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa har affødt nogle spørgsmål fra ekspertpanelet. Spørgsmålene samt besvarelsen heraf er vedlagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark fremsendte den 28. april 2011 ansøgning om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet med udbygning af Aabenraa Sygehus. Ansøgningen blev fremsendt efter behandling i sygehusstrukturudvalget, og efterfølgende godkendte regionsrådet i mødet den 30. maj 2011 ansøgningen.

  Ansøgningen blev behandlet på ekspertpanelets møde den 21. juni og efterfølgende fremsendte panelet ved brev af 29. juni nogle spørgsmål til ansøgningen.

  Disse spørgsmål er blevet besvaret i notat af 2. august 2011, der er fremsendt til ekspertpanelet.

  Der er ikke givet noget tidspunkt for, hvornår den endelige indstilling fra ekspertpanelet eller regeringens endelige tilsagn vil foreligge

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 23-08-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/8611
  5. Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, udsmykning af fødeafdeling
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med forretningsudvalgets behandling af sagen om ”Implementering af fødeplan mv. – Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg” på mødet den 15. juni 2011 bad forretningsudvalget sygehusstrukturudvalget om at overveje, hvordan det kan sikres, at fødeafdelingen i Esbjerg kommer til at leve op til samme standard med udsmykning mv., som på de regionale sygehuse, hvor der bygges nye mor-barn-centre, således at der sikres en geografisk balance.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med forretningsudvalgets behandling af sagen om ”Implementering af fødeplan mv. – Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg” på mødet den 15. juni 2011 bad forretningsudvalget sygehusstrukturudvalget om at overveje, hvordan det kan sikres, at fødeafdelingen i Esbjerg kommer til at leve op til samme standard med udsmykning mv., som på de regionale sygehuse, hvor der bygges nye mor-barn-centre, således at der sikres en geografisk balance.

  Regionens byggestyringsregler foreskriver, at der i sager over 10 mio. kr. skal afsættes 0,5 % til kunst. Denne regel finder anvendelse på fase 1 af udbygningen af Kolding Sygehus med etablering af et mor-barn-center og på fase 1 i udbygning af Aabenraa Sygehus, der blandt andet omfatter etablering af et familiehus. I begge tilfælde er der i budgettet afsat 0,5 % til kunst. På OUH har der været afsat penge til kunst i etableringen af H. C. Andersens børnehospital, der blev besluttet i Fyns Amts tid. Fødeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er etableret under realiseringen af den tidligere generalplan i Ribe Amts tid, hvor der ikke var afsat penge til kunstnerisk udsmykning. Afdelingen er ikke omfattet af den nye generalplan, der primært skal sikre udbygning af sygehuset som akutmodtagende sygehus. I den nye generalplan bliver der afsat midler til kunstnerisk udsmykning i overensstemmelse med regionens regler.

  En eventuel udsmykning af fødeafdeling i Esbjerg, finansieret af en regional bevilling dertil, rejser flere spørgsmål:

  • hvorledes afgrænses, hvilke afdelinger, der skal udsmykkes på SVS, idet der er flere afdelinger, der er etableret under den gamle generalplan, og som ikke er omfattet af den nye?
  • skal afdelinger på andre sygehuse, der er etableret uden kunstnerisk udsmykning, også udsmykkes?
  • kan man bruge kunst, der måtte være stillet i depot på andre sygehuse, og som kunne anvendes på sygehuse der skal udsmykkes?
  • kan sygehuset henvises til at søge donationer til udsmykning?
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 23-08-2011

  Drøftedes. Udvalget anmoder sundhedsstaben om at undersøge mulighederne for at håndtere problemstillingen inden for de givne rammer.


  Sagsnr. 10/1094
  6. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreslås 2012-mødeplan for det udvalg, der forventes at skulle afløse sygehusstrukturudvalget.

  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012. Af hensyn til reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid allerede nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2012 på torsdage med start kl. 14:

  Torsdag den 5. januar 2012

  Torsdag den 26. januar 2012

  Torsdag den 1. marts 2012

  Torsdag den 22. marts 2012

  Torsdag den 19. april 2012

  Torsdag den 24. maj 2012

  Torsdag den 14. juni 2012

  Torsdag den 23. august 2012

  Torsdag den 20. september 2012

  Torsdag den 25. oktober 2012

  Torsdag den 15. november 2012

  Torsdag den 13. december 2012

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 23-08-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/202
  7. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • 20. september 2011, kl. 14.00
  • 11. oktober 2011, kl. 14.00
  • 8. november 2011, kl. 14.00
  • 6. december 2011, kl. 14.00

  Møderne i efteråret koncentreres om specialsygehusene.

  Arbejdsplan for 2. halvår 2011 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at

  • næste møde afholdes den 20. september 2011, kl. 14.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 23-08-2011

  Godkendt, idet mødet den 20. september 2011 søges afholdt på Vejle Sygehus.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/202
  8. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 23-08-2011

  Ingeborg Moritz Hansen gjorde opmærksom på problemstilling vedr. terminologi på fælles akutmodtagelser.


  Sagsnr. 11/202
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 23-08-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 31-08-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring